Corina Stratulat i Claire Dhéret

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Corina Stratulat i Claire Dhéret"

Transkrypt

1 Corina Stratulat i Claire Dhéret Opowieść o współczesnym kapitalizmie i demokracji: w świetle europejskich protestów A tale of modern-day capitalism and democracy: in view of the European protests W ostatnich latach, kiedy masowe protesty przetoczyły się przez wiele państw członkowskich, sytuacja w Unii Europejskiej była bardzo napięta. Kraje takie jak Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania doświadczyły już najgorszego, ale nadal w całej Europie regularnie wybuchają demonstracje. Czy te ogniska niepokojów są jedynie produktem trwającego kryzysu gospodarczego czy też pierwszymi oznakami trwałej tendencji? Czy mogą się one wymknąć spod kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do integracji UE? I dlaczego elity powinny na nie uważać? In recent years, tensions have been running high within the European Union (EU) as mass protests swept through many member states. Countries like France, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain and the UK saw the worst of people's rage, but demonstrations still regularly erupt all over Europe. Are these outbreaks of unrest merely a product of the on-going economic crisis or the initial signs of an enduring trend? Can they grow political legs, especially with regard to EU integration? And why should elites take heed of them?

2 Protesty w Europie są częścią globalnej j ednym możliwym sposobem zrozumienia protesty skierowane były przeciwko polityce i zaraźliwej fali aktywności obywatelskiej, któ- istoty europejskich protestów jest sklasyfiko- oszczędności, przyjętej przez europejskie rząra wstrząsnęła również Bliskim Wschodem, wanie ich różnorodnych motywacji jako wyra- dy, jako jedynej drogi wyjścia z kryzysu. Poli- Afryką Północną, Stanami Zjednoczonymi zu d yc ho tomii istniejącej między ekonomią tyka ta okazała się prowadzić do niepropori Dalekim Wschodem. Oba zjawiska łączą a polityką, nawet jeśli problemy poszcze- cjonalnego obciążenia tych na dole społeczpewne specyficzne cechy. Protesty są przede gólnych działaczy dotyczą jednej lub obu tych no-gospodarczej drabiny i młodszych segwszystkim kierowane przez młodych ludzi, kategorii. mentów społeczeństwa - poprzez rosnące którzy wykorzystują Internet i uwagę mediów bezrobocie, podwyżki podatków, cięcia wydatdo wyrażania, wymiany i promowania celów "Gospodarka, głupcze!"... ków socjalnych i płac. politycznych, jak i wzywania do protestów Czas, zakres i intensywność protestów byw wirtualnej przestrzeni (często) wykraczają- Pod szyldem ekonomicznym demon- ły znacznie zróżnicowane w całej UE, między cej poza granice państwa i instytucjonalnych stranci wystąpili przeciwko trudnościom gene- innymi w zależności od tego, kiedy i jak mocno sposobów podejmowania decyzji. Niezależnie rowanym przez globalny kryzys finansowy kryz ys i programy oszczędnościowe dotknęły od spraw lokalnych, które motywują tych in- i gospodarczy, jak i w szczególności przez kry- dany kraj. W obliczu burzy gospodarczej pańternetowych obywateli w różnych krajach, ich zys zadłużeniowy. W kontekście strefy euro stwa członkowskie (jak Grecja, Portugalia protest klasyfikowany jest wszędzie ja- i Hiszpania) zmuszone do "terapii szokoko ogólna krytyka istniejących struktur wej" w celu zmniejszenia zadłużenia, rządzących i doktryn. doświadczyły dużych i zaciętych niepokojów społecznych. Natomiast kraje o Dwa główne kierunki protestów zdrowszych finansach publicznych, które były mniej narażone na ciężar kryzy- W Europie krytyka przekłada się na su, odnotowały bardziej stonowane popularną frustrację tym, w jaki sposób i sporadyczne demonstracje. kapitalizm rynkowy i demokracja są re- Niezależnie od siły danej gospodaralizowane w praktyce. Oznacza to, że ki w UE, ludzie mobilizowali się także na recovery, which appeared to dispropor- tionally penalise - via mounting unem- ployment, tax hikes or cuts in welfare spending and wages - those at the bottom of the socio-economic ladder and the younger segments of the popu- lation. The timing, scope and intensity of protest varied greatly across the EU, depending inter alia on when and how strongly the crisis and austerity programmes had gripped each country. Member states in the eye of the economic storm (like Greece, Portugal or Spain), pushed into shock therapy to reduce debt, faced large-scale and fierce public unrest. Conversely, countries with sounder public finances, which were less exposed to the brunt of the crisis, experienced more muted and sporadic demonstrations. Whether from a weak or a strong EU economy, people also mobilised on ideological grounds, to make a moral indictment of what they perceived as a flawed capitalist world order that had benefitted an elite few - but not the many. Unregulated and powerful financial The protests in Europe are part of a global and contagious wave of civic activism that has also rocked the Middle East, North Africa, the United States and the Far East, and share with it some distinct characteristics. They are primarily led by young individuals, who harness the Internet and media attention to articulate, exchange and promote political objectives, and call for protests in a virtual space that (often) transcends national borders and institutional means of decisionmaking. Regardless of the local issues that motivate these net citizens in different countries, their protest is framed everywhere as a general critique of existing governing structures and doctrines. Two main protest banners In Europe, this critique translates into popular frustration with the manner in which market capitalism and democracy are put into practice. That is to say, one possible way to make sense of the European protests is to classify the multitude of reasons that inspired them according to the dichotomy between economics and politics ; even if individual activists may bring to the streets any (number of) concerns relating to either or both of these two categories. It's the economy, stupid! Under the economic banner, demonstrators denounced the hardship generated by the global financial and economic crunch and, in particular, by the sovereign debt crisis. In the context of the euro saga, people rallied against the policy of austerity embraced by European governments as the only path to 44

3 gruncie ideologicznym, wysuwając moralne krajów europejskich na przyjęcie drastycznych ców proszących o większe wytchnienie. Luoskarżenia wobec tego, co postrzegane jest cięć budżetowych i programów reform, któ- dzie w krajach będących wierzycielami (jak jako wadliwy porządek kapitalistycznego rych domagali się partnerzy z UE i Międzynaro- Finlandia, Niemcy i Holandia) potępili natoświata, z którego korzystają jedynie nieliczne dowy Fundusz Walutowy (MFW) w zamian za miast decyzje swoich przywódców o wykoelity nie zaś wielu. Nieuregulowane i potężne kredyty, a także decyzja silniejszych gospoda- rzystaniu publicznych pieniędzy, aby wesprzeć rynki finansowe wydawały się odpowiedzialne rek UE o przekazaniu znacznych pożyczek n ie rz etelne państwa członkowskie i banki za wzrost bezrobocia, nieznośne różnice spo- i płatności na fundusze ratunkowe dla krajów znajdujące się na skraju załamania gospodarłeczne, kurczące się możliwości, jak i koślawy oraz banków borykających się z problemami, czego i finansowego. podział bogactwa na całym świecie. Utrzy- przyczyniły się ostatecznie do wybuchu pro- Jednak mimo sporadycznych chwil wystęmanie dysfunkcyjnego i nieodpowiedzialnego testów. Obie decyzje nie były bowiem w żaden powania niesolidarności w UE, Europejczycy systemu bankowego okazało się zbyt kosz- sposób autoryzowane przez społeczeństwo. dzielili przekonanie, że elity celowo działają towne dla rządów. Obywatele borykających się z kryzysem wbrew interesom i wymaganiom wyborców. państw członkowskich (takich jak Grecja, Wło- Jawna obojętność przywódców wobec pro-... ale nie zapomnij o polityce! chy i Portugalia) nie zgadzali się z polityką po- testujących była rozumiana jako potwierdzesłuszeństwa własnych rządów wobec uciąż- nie powszechnej opinii z okresu przed kryzy- Obok sprzeciwu wobec polityki oszczęd- liwych żądań kredytodawców, polityką reali- sem, że politycy stali się oderwani od rzeności, banków i globalnego systemu finanso- zowaną wbrew życzeniom własnych wybor- czywistości, nie są w stanie reprezentować wego, działacze narzekali także na tradycyjną swoich wyborców, jak i nie są otwarci na pupolitykę. Społeczna świadomość ogromnych po- lata rozczarowanie znalazło swoje ujście podziomów zadłużenia w niektórych krajach UE wstrząsnęła całą populacją, wzmacniając już niektórych krajach wyszli na ulice w celu poddobrze udokumentowaną opinię o politykach kreślenia, że demokracja wciąż jeszcze oznajako osobach nierzetelnych lub skorumpowa- nych. Ale to cicha zgoda upadłych rządów markets seemed responsible for rising unemployment, intolerable social disparity, shrinking opportunity and lopsided wealth voters. Leaders' apparent indifference todistribution around the globe. The dysfunc- tional and irresponsible banking system ap- confirmation of the popular pre-crisis sentipeared to cost governments far too much to keep afloat. but don't forget politics! Along with their opposition to austerity, banks and the global financial system, ac- tivists complained about traditional politics too. Public awareness of massive sovereign debt levels in some EU countries sent shock- waves throughout the population, reinforcing people's already welldocumented opinion of politicians as untrustworthy or corrupt. But it was the tacit agreement of bankrupt Euro- pean countries governments to accept dras- tic austerity and reform programmes insisted on by their EU partners and the International Monetary Fund (IMF) in exchange for loans, as well as stronger EU economies' decision to Protesty w Europie są częścią globalnej i zaraźliwej fali aktywności obywatelskiej, która wstrząsnęła również Bliskim Wschodem, Afryką Północną, Stanami Zjednoczonymi i Dalekim Wschodem. pour substantial loans and payments into bailout funds for struggling countries and rised by the people that really fired up the masses. Citizens in the problem-stricken member states (such as Greece, Italy and Portugal) took issue with their governments' obedi- ence in the face of burdensome demands local democracy, and proclaimed that governfrom lenders, despite national voters' request for breathing space. People in the creditor countries (like Finland, Germany and the Netherlands) denounced their leaders' decision to use public money to help rogue member states and banks on the verge of economic and financial collapse. However, despite occasional breaks in EU solidarity, Europeans tended to share the bliczną kontrolę i wpływy. Narastające przez czas niedawnych protestów, a obywatele w cza rządy przez i dla ludzi. Żądania dotyczyły bardziej lokalnej de- perception that elites were deliberately unresponsive to the interests and demands of wards protesters was taken by the latter as ment that politicians had become distant from realities on the ground, unable to represent their electorates, and closed to public scrutiny and influence. Their disappointment, bottled banks none of which were expressly authoup over the years, was uncorked during the recent protests, and citizens swarmed the streets in some countries to make the point that democracy still means rule by and for the people. They asked for more participatory and ment by supranational, non-elected political or financial bodies (such as the EU or IMF), and for the banks or a privileged few, would not meet people's democratic standards or approval. Their call defied politicians' claims that there was no alternative to austerity and bailouts, and they insisted that policymakers must continue looking for solutions. The protesters did not provide a clear 45

4 mokracji oraz takiej, która umożliwiałaby lep- SYTUACJA oszczędnościowych ujawniają się dopiero po sze uczestnictwo w niej społeczeństwa. Jed- upływie pewnego czasu, a istnieje również rynocześnie proklamowano, że rządy ponadna- Brak gospodarczej ulgi... zyko, iż nigdy nie okażą się opłacalne. Do tego rodowych, niewybranych, politycznych lub jednak czasu zagrożone gospodarki muszą finansowych organów (takich jak UE czy Jeśli sukces protestów zależy od znale- stawić czoło poważnym wyzwaniom, począw- MFW), jak i rządy dla banków lub kilku uprzy- zienia odpowiedzi na krytyczne kwestie co- szy od wysokiego bezrobocia, rosnącej niewilejowanych krajów, nie spełniają norm i nie dzienności i ponownego przemyślenia narzu- równości i niezrównoważonych finansów pusą zatwierdzone przez ludzi. To wołanie pro- canych programów oszczędnościowych, któ- blicznych do spowolnionego wzrostu. testujących przeciwstawia się twierdzeniom rych bronią rządy w całej UE, to sytuacja po- Podczas gdy bezrobocie jest zazwyczaj polityków, mówiących, że nie ma alternatywy zostaje przynajmniej jak na razie nie do katalizatorem socjoekonomicznych presji, indla oszczędności i programów ratunkowych, rozwiązania. nym powodem do niepokoju jest duży odsetek oraz podkreśla, że decydenci polityczni muszą Rządy znajdujące się w trudnej sytuacji młodych obywateli znajdujących się poza rynnadal szukać rozwiązań. zobowiązały się do skrupulatnych oszczęd- kiem pracy. W UE-27 jest to średnio 22,5 proc., Protestujący ani nie przedstawili jasnego ności, tłumacząc ich konieczność potrzebą a w Grecji i Hiszpanii bijącymi rekord, na (alternatywnego) projektu reform, ani nie na- zmniejszenia deficytu i ożywienia gospodarki. poziomie odpowiednio 53,8 i 52,9 proc. leży od nich wymagać, aby byli w stanie za- Jednak korzyści wynikające z programów (Eurostat, 2012). Ponieważ wielu poniżej 25 stąpić polityków w rozwiązywaniu pro- roku życia pozostaje bez pracy, szkoleń blemów czy też konkurować z wybor- lub edukacji przez ponad dwa lata, rośnie czymi platformami partii politycznych. długoterminowe bezrobocie strukturalne Jednak brak odpowiedzi i wielość żądań oraz odczucie bycia straconym pokoleuczyniła z demonstracji śliskie zjawisko - niem". nawet dla empatycznych osób postron- Powszechna wrzawa mogła mieć nych oraz zachęciły niektórych komen- wpływ o tyle, o ile obok działań oszczędtatorów do nazwania ich porażką. nościowych przepis na walkę z kryzysem odnosi się teraz również do inwestycji Popular uproar might have had an impact insofar as the crisis recipe now also refers to growth-spurring invest- ments alongside austerity measures, but the change is still largely rhetorical, even among newly-elected left-leaning gov- ernments, such as in France. As austerity seems to be ripping up a European social fabric built on the idea of relative equality and a stable middle class, many EU citizens, especially the young, are experiencing an acute sense of Zukunftsangst and believe the worst of the crisis is yet to come. Behind this pessimism lies not just anxiety about making ends meet, but also scepticism that the European social model in its current form - can protect them from global adversities. Therein lies an inter-generational struggle too, putting at risk the social contract if young people perceive their situation - particularly mounting debt - as a burdensome inheritance from their parents. (alternative) reform project; nor should they be expected to fill the problemsolving shoes of political representatives or compete with parties' electoral platforms. Yet their shortage of answers and plurality of requests has made the demonstrations a slippery phenomenon - even for empathetic bystanders - and encouraged some commentators to already pronounce their failure. STATE OF PLAY No economic relief If the success of the protests hinges on resolving critical bread-and-butter issues and reconsidering the austerity regimes championed by governments throughout the EU, then the situation remains - at least hitherto - intractable. Far from retreating from the bitter pill of austerity, governments in difficulty have submitted to it, advocating its necessity in order to reduce deficits and revive economies. Yet the healing benefits of austerity are taking time to reveal themselves, if indeed they ever will pay off. Until then, the broken econo- mies face major challenges, ranging from high unemployment, rising inequality and unsus- tainable public finances to sluggish growth. While unemployment is generally a catalyst for socioeconomic pressures, another cause for concern is the large proportion of young citizens outside the labour market - an EU-27 average of 22.5%, with Greece and Spain holding the record at 53.8% and 52.9% respectively (see Eurostat, 2012). As many under-25s remain out of work, training or education for more than two years, they con- tribute to structural long-term unemployment and raise the prospect of a lost generation in Europe. 46

5 pobudzających wzrost. Jednak zmiana jest zależy od przywrócenia poczucia demokra- skich i na poziomie UE rozbudziła społeczne wciąż w dużej mierze retoryczna, nawet wśród tycznej kontroli sprawowanej przez społe- nastroje sprzeciwu wobec ingerencji z zewnowo wybranych lewicowych rządów, takich czeństwo, równowaga sił jest wciąż zachwia- nątrz, jak i zwątpienie w demokratyczną lejak we Francji. na na korzyść politycznych elit i instytucji kra- gitymizację politycznych działań. Biorąc pod Podczas gdy realizacja oszczędności zdaje jowych, ale coraz częściej także pozakrajo- uwagę nieskuteczność przyjętych rozwiązań, się rozrywać europejską konstrukcję społecz- wych. zaufanie do instytucji UE gwałtownie spadło ną zbudowaną na idei względnej równości Procesy podejmowania decyzji w UE, któ- do historycznych minimów (31 proc.) (Euroi stabilnej klasy średniej, wielu obywateli UE, re doprowadziły do powstania ogromnych barometr, 2012). zwłaszcza młodych, doświadcza zjawiska programów ratunkowych dla zagrożonych Ostatnie decyzje dotyczące nieograniczookreślonego mianem Zukunftsangst oraz krajów i sektora bankowego, jak i masowej nego skupywania obligacji krajów zadłużowierzy, że najgorsze jest jeszcze przed nami. obniżki społecznych uprawnień, nie wiążą się nych przez EBC (Outright Monetary Transac- Za tym pesymizmem kryje się nie tylko nie- teraz z większą odpowiedzialnością przed tions) i ustanowienia jednolitego nadzoru banpokój o możliwość wiązania końca z końcem, ludźmi, niż to miało miejsce przed rozpoczę- kowego w strefie euro mogą przezwyciężyć ale także sceptycyzm, że europejski model ciem protestu. Wiodąca rola Komisji Europej- problem przeterminowanych zobowiązań społeczny - w obecnej formie - może chronić skiej, Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wspólnej waluty. Jednocześnie mogą także przed globalnymi przeciwnościami. Z tym wią- i MFW w zarządzaniu kryzysem - ze szkodą dla przyczynić się do wzmocnienia unii gospoże się także międzypokoleniowa walka, zagra- parlamentarzystów w państwach członkow- darczej i walutowej, a także przygotować żająca umowie społecznej, jeżeli młodzi ludzie postrzegają swoją sytuację - zwłaszcza w kwestii rosnącego zadłużenia - jako uciążliwy przemian ograniczających narodowe przywispadek po swoich rodzicach. or democratic breakthrough If the triumph of the European protests depends on restoring a sense of democratic control to the people, the balance of power is agree to collective action at EU level (transferstill tilted in favour of elites and institutions in W obliczu burzy gospodarczej państwa członkowskie (jak Grecja, Portugalia i Hiszpania) zmuszone do "terapii szokowej" w celu zmniejszenia zadłużenia, doświadczyły dużych i zaciętych niepokojów społecznych. grunt dla przyszłej unii bankowej w Europie, a więc doprowadzić do głęboko politycznych leje bez publicznej debaty i zgody. W takiej sytuacji obywatele UE, którzy... albo demokratycznego przełomu muszą stawić czoło kryzysowi we własnym Jeśli zwycięstwo europejskich protestów kraju lub innych państwach członkowskich, zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich rządy promises to voters. In the debtor countries, governments must go cap-in-hand to ask for help from their European partners and the IMF. In the lender countries, politicians must ring further competences to Europe or 'signthe national - but increasingly also beyond the ing cheques' to help weak economies and Recent decisions to have the ECB buy national - arena of politics. tumbling banks) by virtue of their membership unlimited bonds of debtor countries The EU decision-making process that led obligations and given the risk of (disorderly) (Outright Monetary Transactions programme) to hefty bailouts of the programme countries default. and lead the single EU supervisory mechanism and the banking sector, and to massive cuts in Yet these external constraints on elecfor banks in the euro zone might overcome the social entitlements, is no more accountable, ted representatives remain taboo subjects in protracted liabilities of the single currency. inclusive or sympathetic to the people now domestic political discourse. For their part, via However, they also help to strengthen ecothan it was before the onset of protest. The protests, Europeans have now publicly nomic and monetary union, as well as to lead role assumed in managing the crisis by acknowledged the choked-off nature of natioprepare the ground for a future banking union the European Commission, the European nal politics. But their domestic leaders still in Europe, both of which are deeply political Central Bank (ECB) and the IMF - to the keep quiet to electorates about the straightdevelopments that curtail national prerogadetriment of parliamentarians in member jacket of EU politics and global markets that tives without popular debate or consent. states and at EU level - stirred public they must sport every day. It is precisely this As such, EU citizens, who now have to sentiment against external interference and lack of candour on the part of elites that shoulder the crises unfolding in their own cast doubt over the democratic legitimacy of causes the public's patience with politicians to countries or other member states, are the political response. Given the ineffective- wear thin and boil over into protest. Moreover, realising that their governments are equally ness of the solutions adopted, trust in the EU the appointment of technocrats in or at the marginalised in the decision-making process institutions has plummeted to historic lows helm of governments in countries like Greece and can no longer deliver their campaign (31%) (Eurobarometer, 2012). or Italy, who do not seem to cause any more 47

6 są tak samo marginalizowane w procesie po- się w protest. Ponadto powołanie technokra- le z góry przesądzony - w niektórych krajach dejmowania decyzji i nie mogą już zagwa- tów na czoło rządów w krajach takich jak Gre- tego typu działań jest coraz więcej. Niepewrantować przedwyborczych obietnic. W kra- cja czy Włochy, którzy zdają się nie powodo- ność, która dotknęła wielu europejskich obyjach zadłużonych rządy muszą pokornie prosić wać więcej szkód społecznych niż ich poprzed- wateli, którzy sądzili, że dobre czasy będą o pomoc swoich europejskich partnerów oraz nicy, wzmacnia popularne przekonanie, że kla- trwać wiecznie, jak i niechęć ludzi do zaakcep- MFW. W krajach pożyczających politycy mu- sa polityczna poważnie się pogubiła. towania potrzeby redukcji wydatków publiczszą zgodzić się na zbiorowe działania na szcze- nych i płac, mogą tłumaczyć wybuch protestu. blu UE (przeniesienie dalszych kompetencji na PERSPEKTYWY Jednak groźba przyszłości gorszej od teraźrzecz "Europy" czy podpisywanie czeków w niejszości i perspektywa przyszłego społecelu wspierania słabych gospodarek i upa- Pomimo ewidentnej porażki w kwestii czeństwa będącego w sprzeczności z długodłych banków) z racji swoich obowiązków zmiany polityki oszczędności i jakości demo- letnimi oczekiwaniami społecznej i ekonoczłonkowskich, jak i ze względu na ryzyko kracji na poziomie krajowym i UE, uznanie micznej sprawiedliwości mogą utrzymać po- (niekontrolowanej) upadłości. protestów jako przejściowych i nieistotnych wszechne oburzenie i nasilać protesty, zamiast Jednak te zewnętrzne ograniczenia wy- mogłoby okazać się błędem. je hamować. branych przedstawicieli pozostają tematami Rosnąca obawa o potencjalny rozpad tabu w krajowym dyskursie politycznym. Po- Zapuszczanie korzeni? strefy euro i dalsze pogorszenie kryzysu goprzez swoje protesty Europejczycy przyznali spodarczego - w najlepszym razie niemożność teraz publicznie, że polityka krajowa cechuje Upadek aktywności oddolnej nie jest wca- powrotu do poprzedniego poziomu wzrostu - się ograniczeniem. Ale krajowi li- w połączeniu z problemami strukderzy wciąż milczą o restrykcjach turalnymi kurczącego się społewynikających z polityki UE i świa- czeństwa oraz niezdolnością rzątowych rynków. To właśnie ten dów europejskich do pogodzenia brak szczerości ze strony elit po- mandatu otrzymanego od swoich woduje, że cierpliwość społeczeń- wyborców z pozostałymi mandatastwa wobec polityków przeistacza mi pozyskanymi z umów i porozusocial harm than their elected predecessors, strengthens the popular perception that the political class has seriously lost its way. PROSPECTS Despite their apparent failure to change the policy of austerity and the quality of democracy at national and EU level, dismissing the protests as transitory and irrelevant could prove ill-advised. Putting down roots? The demise of grassroots activism is not a foregone conclusion - in some countries it is actually growing. The insecurity that has hijacked the lives of many European citizens - who somehow grew up thinking that the good times would last forever - and people's unwillingness to accept the need to cut back on public expenditure and wages, may explain the outbreak of protest. However, the threat of a future worse than the present and the communication technologies in the Internet age stands to encourage and facilitate popular demand for political participation and deliberation in the years ahead. Current democratic practices must adapt to these new realities and accommodate popular input, or else they will continue to be openly (even dramatically and irrationally) chal- lenged by citizens. Starting a domino effect? The broader implications of these move- ments for representative democracy and European integration should not be underesti- mated. Contentious public political action is a symptom of healthy democracy to the extent that it helps ordinary citizens to be conversant in issues of common interest or proposed reform, and makes elites aware of and responsive to people's collective griev- ances and aspirations. However, if activism bypasses political parties, which are central to prospect of a society for the next generation at odds with long-standing public expectations of social and economic justice is likely to maintain popular indignation and exacerbate - rather than stop - protests. Mounting concern about the potential breakup of the euro and the further deterioration of the economic crisis - or at best the impossibility of returning to previous growth levels - combined with structural problems of shrinking demographics and the inability of European governments to square their voters' mandate with other mandates they have acquired from international treaties and agreements (with the EU, the IMF, the World Bank), lend credibility to this gloomy scenario. Having no hope and nothing to lose works up a strong appetite for protest. Unfettered access to new information and 48

7 mień międzynarodowych (z UE, MFW i Ban- go zainteresowania lub proponowanej refor- raz bardziej odpolitycznione i pozbawione kiem Światowym), uwiarygodniają ten ponury my, jak i sprawia, że elity są bardziej świado- publicznej inicjatywy? scenariusz. W sytuacji bez nadziei, w której me i chętne do reakcji na zbiorowe pretensje Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. społeczeństwo nie ma nic do stracenia, wzra- i aspiracje. Jednakże, jeśli aktywizm omija Zamiast tego cynizm dotyczący polityki - w sta apetyt na protest. partie polityczne, które są kluczowe dla demo- rodzaju widocznym w ostatnich demonstra- Nieskrępowany dostęp do nowych tech- kracji obywatelskiej w Europie, i zastępuje a cjach wiąże się z długotrwałymi i uśpionymi nologii informacyjnych i komunikacyjnych ni e uzupełnia - konwencjonalne formy uczest- symptomami powszechnego rozczarowania w dobie Internetu wzmaga zapotrzebowanie nictwa w życiu demokratycznym (np. głoso- demokracją, takimi jak spadająca liczba na partycypację polityczną i rozwagę w nad- wania lub prace ponadpartyjne), stanowi to członków partii lub obniżające się zaufanie do chodzących latach. Aktualne demokratyczne podważenie współczesnego sensu demo- polityków, jak i coraz mniejsza frekwencja w praktyki muszą dostosować się do nowych re- kracji. wyborach krajowych i unijnych, oraz wzmaga aliów i zaakceptować inicjatywę ze strony W jaki sposób można zapewnić udział poparcie dla partii populistycznych, wykorzysspołeczeństwa, albo będą one nadal otwarcie społeczeństwa i sprawować nadzór, jeżeli lu- tujących społeczne niezadowolenie i oferują- (nawet dramatycznie i irracjonalnie) kwestio- dzie nie korzystają z instrumentów instytu- cych nowy rodzaj polityki z prostymi rozwiąnowane przez obywateli. cjonalnych, a partie tracą swoją reprezenta- zaniami złożonych problemów. Ale ten ciąg cyjną funkcję? I jak rządy mogą być legity- Narastające przez lata rozczarowanie znalazło swoje ujście podczas niedawnych protestów, a obywatele w niektórych krajach wyszli na ulice w celu podkreślenia, że demokracja wciąż jeszcze oznacza rządy przez i dla ludzi. wydarzeń może opuścić demokratyczne tory. Nie należy lekceważyć szerszych impli- zastąpienie alternatywnymi orientacjami idekacji tego typu ruchów dla demokracji oby- watelskiej i integracji europejskiej. Kontrowersyjna publiczna akcja politycz- na jest o tyle objawem zdrowej demokracji, się również w cynizm wobec elitarnego proże pomaga zwykłym obywatelom zapoznać się z kwestiami będącymi przedmiotem wspólne- representative democracy in Europe, and substitutes - rather than being an extension of Zaczynając efekt domina? mizowane, jeśli kształtowanie polityki jest co- Dlatego protesty UE mogą zwiastować nie tylko dalszy naturalny rozwój demokracji, ale jej ologicznymi. Wzrastający cynizm wobec polityków kra- jowych i praktyk demokratycznych przeistacza jektu integracji europejskiej, który został teraz bardziej zdyskredytowany przez społeczne - conventional forms of participation in (Im)possible choices for the future? democratic life (such as voting or doing partylinked work), it calls into question the modern- day meaning of democracy. How is popular involvement and control to be realized if people do not use institutional tools and parties lose their representative lamentable substitution with alternative ideorole? And how can governance be legitimised if policymaking is increasingly depoliticized and devoid of public input? There is no definitive answer. Instead, cynicism about politics - of the kind evident in the recent demonstrations - is married to long- standing and dormant symptoms of popular disenchantment with democracy, such as falling levels of party membership or public trust in politicians, declining turnout in national and EU elections, and surges in support for populist parties that harness social impractical to keep pressing on with intediscontent and claim to offer a new brand of politics with simple solutions to complex problems. But this train of events might derail from its democratic tracks. Thus, the EU protests could herald not just the organic further development of democracy, but its logical orientations. Mounting cynicism towards national politicians and democratic practices is also growing into cynicism towards the elitist EU integration project, which has now been further discredited by the social effects of the crisis recipe. At a time when EU leaders contemplate or advocate federal solutions to the euro zone's problems, citizens seem reluctant to accept the idea of handing Brussels more power. As it would seem gration without public support, this growing confidence crisis in politics and politicians could spell bad news for the future of the Union. It is against this backdrop that any steps forward in reform must be evaluated. The need to narrow the widening gap between policymakers and the people, and to get citizens on board in terms of EU integration, is sure to put national and EU politicians under a great deal of strain when making difficult decisions. One reason for this is that getting the current economic tempest under control will not in itself do the trick. Not that reducing budget deficits, restoring growth, creating jobs, regulating the financial sector, stabilising the euro or any of the other priorities presently on the minds of European policymakers would be a trouble-free walk in the park. In fact, quite the opposite: whether and exactly how member states and the EU will be able to weather this crisis is still unclear. But if strong economic performance and the problemsolving capacity of national 49

8 skutki walki z kryzysem. Podczas gdy przy- wanie sektora finansowego, stabilizacja euro, rozwiązaniem problemów ekonomicznych. wódcy UE rozważają lub bronią federalnych ani żadnych innych priorytetów europejskich Dwa inne składniki reform są kluczowe. Po rozwiązań problemów w strefie euro, oby- decydentów nie uda się osiągnąć bezproble- pierwsze, politycy powinni sobie wziąć do serwatele zdają się nie akceptować idei prze- mowo. Raczej, wręcz przeciwnie: czy i jak do- ca wymiar społeczny strategii gospodarczej. kazania Brukseli więcej władzy. Ponieważ kładnie państwa członkowskie i UE będą w Obawy obywateli odnośnie podziału dochoforsowanie integracji bez społecznego popar- stanie przetrwać ten kryzys, jest wciąż jeszcze dów i dostępu do usług publicznych muszą być cia byłoby niepraktyczne, narastający kryzys niejasne. uwzględnione w planach oszczędnościowych. zaufania do polityki i polityków mogą oznaczać Ale jeśli dobre wyniki gospodarcze i zdol- Rola inwestycji w kapitał społeczny w celu złe wieści dla przyszłości Unii. ność rozwiązywania problemów przez rządy osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i utrzykrajowe i UE byłyby wystarczające, aby prze- mania przewagi konkurencyjnej względem (Nie)możliwe wybory dla przyszłości? konać ludzi, wówczas nie byłoby cynizmu reszty świata musi zostać zrewidowana, a spowobec polityki wewnętrznej, jaki i negatyw- łeczna odpowiedzialność państw musi zostać To na tym tle muszą zostać ocenione nych wyników kolejnych referendów dotyczą- na nowo zdefiniowana. wszystkie planowane reformy. Potrzeba cych traktatów UE w okresie przed kryzysem. Po drugie, ludzie muszą odzyskać swoje zmniejszenia przepaści pomiędzy decydenta- Są to jednak odwieczne problemy i jest mało podstawowe demokratyczne prawo bycia słymi, a ludźmi, jak i konieczność pozyskania prawdopodobne, aby zniknęły one wraz z szanym w zbiorowych sprawach. Należy uczyobywateli dla integracji UE, będą ob- nić więcej w celu zwiększenia publicznej ciążać krajowych i unijnych polityków inicjatywy w krajowych i unijnych spraprzy podejmowaniu trudnych decyzji. wach politycznych. Należy stworzyć wię- Jednym z powodów tego jest fakt, że cej możliwości bezpośredniego udziału w samo poradzenie sobie z obecną sytuacją procesie podejmowania decyzji (np. gospodarczą nie rozwiąże problemu. przez głosowania elektroniczne, włącza- Zresztą zmniejszenie deficytu budżeto- jąc w to wybór przewodniczącego Komisji wego, przywrócenie wzrostu gospodar- Europejskiej, komisje obywatelskie ds. czego, stworzenie miejsc pracy, uregulo- budżetu, sondaże, fora dyskusyjne / kon- governments and the EU were sufficient by the job at hand, will they come clean to win over the people, then cynicism to their electorates about what they can towards domestic politics and negative and cannot do any longer, and about why outcomes in successive referenda on EU the EU matters? Will they try to comtreaties would not have been seen before be created to boost direct popular parti- pensate for their limitations in the the crisis. Yet these have been enduring cipation in decision-making (such as by national arena by strengthening the EU's issues, and they are unlikely to disappear once electronic voting, including to elect the capacity to provide joint, adequate policy the on-going economic woes have come to an European Commission president, citizens' solutions to the major internal and external end. budget committees, deliberative polls or challenges overburdening individual member Two other reform ingredients are crucial. discussion/consultative forums on reform pro- states? Will the EU become a forerunner in the First, the social dimension of the economic posals). Communication campaigns on EU quest for a narrative of postnational democstrategy must be taken to heart by politicians. affairs by politicians, media and other opinion racy and capitalism with a human face? Citizens' concerns in areas like income distri- shapers in member states must be more frank. These are not easy questions, but one bution and access to public services must be Can these socio-economic and political great merit of the protests is that they have factored into austerity plans. The role of issues be addressed effectively at national raised their profile. There is a debate to be investment in social capital to achieve sus- level given the Europeanisation and interna- had: listen and communicate, as well as tainable growth and maintain a competitive tionalisation of policy parameters that oblige legislating. The outcry of these social moveedge vis-à-vis the rest of the world needs to be governments to respect an increasing number ments should not fall on policymakers' deaf revisited, and the social responsibility of states of principles outside the realm of domestic ears: democratic and social liabilities are has to be redefined. politics? In traditional terms, is party medi- integral parts of Europe's economic problems! Second, people must redeem their ation still necessary and political represen- Marginal reforms that do not simultaneously fundamental democratic right to make their tation still possible given the transformation of address all these issues as part of a new, voice count in collective matters. More should public spaces by globalisation and com- common vision for the EU will prove be done to boost public input into national and munication technologies? inadequate and will see public unrest return EU political affairs. More opportunities should But if member states are indeed humbled with a vengeance in the future. 50

9 sultacyjne dotyczące reform). Kampanie infor- rali się zrekompensować ograniczenia na are- ruchów społecznych nie powinno zostać zlekmacyjne na temat spraw europejskich realizo- nie krajowej poprzez wzmocnienie zdolności ceważone przez decydentów: demokratyczne wane przez polityków, media i innych opinio- UE do zapewnienia wspólnych, odpowiednich i społeczne zobowiązania są integralnymi czętwórców w państwach członkowskich muszą rozwiązań politycznych dla głównych we- ściami problemów gospodarczych Europy! być bardziej szczere. wnętrznych i zewnętrznych wyzwań, które Marginalne reformy, które jednocześnie nie Czy te kwestie społeczno-gospodarcze p rz eciążają poszczególne państwa członkow- dotyczą wszystkich zagadnień, jako części noi polityczne można skutecznie rozwiązać na skie? Czy UE stanie się prekursorem w dążeniu wej, wspólnej wizji dla UE, okażą się niewypoziomie krajowym uwzględniając europeiza- do demokracji postnarodowej i kapitalizmu starczające, wskutek czego niepokoje publiczcję i internacjonalizację parametrów politycz- z ludzką twarzą? ne powrócą w przyszłości z nawiązką nych zobowiązujących rządy do przestrzega- To nie są łatwe pytania, ale jedną wielką nia coraz większej liczby zasad spoza sfery po- zasługą protestów jest to, że wzrosło ich zna- Tłumaczenie: Redakcja lityki krajowej? Czy mediacja pomiędzy stro- czenie. Konieczna jest debata: słuchanie i Źródło: European Policy Centre, Policy Brief - nami jest nadal konieczna, a reprezentacja po- komunikowanie się, a także podejmowanie 8 October 2012, Bruksela 2012 lityczna nadal możliwa, kiedy weźmie się pod uwagę przekształcenia przestrzeni publicznej przez globalizację i technologie komunikacyjne? Ale jeżeli państwa członkowskie są rzeczywiście upokarzane przez dane zadania, to czy mogą wyjaśnić swoim wyborcom, co mogą a czego nie mogą już robić oraz jak i dlaczego sprawy unijne mają znaczenie? Czy będą sta- uchwał. Oburzenie manifestowane w ramach Corina Stratulat i Claire Dhéret są analitykami politycznymi w European Policy Centre. EPC jest niezależną i niekomercyjną organizacją pożytku publicznego, typu think tank, poświęconą sprawom Unii Europejskiej. Organizacja jest oddana idei sprawnej integracji europejskiej, jak i promocji debaty na temat problemów, przed którymi aktualnie stoi Unia Europejska oraz wyzwań, które czekają w przyszłości. 51

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie 1 Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie Jakub Groszkowski Mija dwadzieścia lat od spotkań, podczas których ustalane były warunki rozpadu Czechosłowacji. Pomimo różnych modeli transformacji

Bardziej szczegółowo

Dział. Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960

Dział. Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960 Dział Nr3 (7) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji Aktualności KOMENTARZ EKSPERTÓW Azja: gra toczy się o 10bln dolarów EKONOMIA Czarne chmury nad rynkami wschodzącymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DEBATY PODCZAS SESJI W STRASBURGU NT. PRZYGOTOWAŃ DO PAŹDZIERNIKOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ

SPRAWOZDANIE Z DEBATY PODCZAS SESJI W STRASBURGU NT. PRZYGOTOWAŃ DO PAŹDZIERNIKOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ Bruksela, dnia 7 listopada 2013 r. Sprawozdanie nr 95/2013 SPRAWOZDANIE Z DEBATY PODCZAS SESJI W STRASBURGU NT. PRZYGOTOWAŃ DO PAŹDZIERNIKOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ W dniu 22 października miała miejsce debata

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3. Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3. Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 48, nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej The Poznan School of Banking Research Journal 2013, Vol. 48, No. 3 The Financial Crisis

Bardziej szczegółowo

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 Dossier www.mttp.pl of which 40% are under 15 Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 167.3million internet million smartphones 127.5 owned by Africans in 2015 Over 1 billion inhabitants

Bardziej szczegółowo

Nr2 /2012 ISSN: 2084 5960. kwartalnik finansowy JOURNAL

Nr2 /2012 ISSN: 2084 5960. kwartalnik finansowy JOURNAL Nr2 /2012 ISSN: 2084 5960 kwartalnik finansowy JOURNAL 1 Grow Further. POSTAW NA ROZWÓJ APLIKUJ NA PRAKTYKI W BCG! Kim jesteśmy? The Boston Consulting Group (BCG) to wiodąca, globalna rma doradztwa strategicznego,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Blusz Tor Håkon Jackson Inderberg Paweł Zerka (red.) Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce.

Krzysztof Blusz Tor Håkon Jackson Inderberg Paweł Zerka (red.) Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce. Krzysztof Blusz Tor Håkon Jackson Inderberg Paweł Zerka (red.) Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce. Projekt graficzny Studio Brandingowe Bakalie Skład Studio

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CHOICE ON THE INTERNET

CONSUMER CHOICE ON THE INTERNET SPECIAL REPORT 7-11 April 2014 With the support of CONSUMER CHOICE ON THE INTERNET http://www.euractiv.com/sections/consumer-choice-internet 1 > 7 8 > 16 17 > 24 25 > 30 Contents EU bets on consumer rights

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny OPINIA Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny SOC/371 Partycypacja finansowa pracowników w Europie Bruksela, 21 października 2010 r. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie partycypacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

Mińsk nie za górami Rozmowa z Kęstutisem Kuizinasem, kuratorem wystawy

Mińsk nie za górami Rozmowa z Kęstutisem Kuizinasem, kuratorem wystawy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 24 maja 2 sierpnia 20 Zachęta National Gallery of Art 24th May 2st August 20 OTWIERAJĄC DRZWI? Sztuka białoruska dzisiaj Mińsk nie za górami Rozmowa z Kęstutisem Kuizinasem,

Bardziej szczegółowo

Czego szuka inwestor? What does investor look for?

Czego szuka inwestor? What does investor look for? NR / N O 1 (15) 2010 Polski rynek VC nabiera rumieńców Polish VC market is getting some coloring Fiński model finansowania start-upów Finnish Model of Financing Start-Ups Czego szuka inwestor? What does

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE I GOSPODARCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONÓW

PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE I GOSPODARCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 726 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 99 PARTNERSTWO INSTYTUCJONALNE I GOSPODARCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONÓW VIII FORUM SAMORZĄDOWE SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29

s.1 s.2 s.3 s.4 s.6 s.8 s.10 s.12 s.14 s.17 s.20 s.22 s.25 s.29 1 2 SPISTREŚCI Spis treści Od redakcji AKTUALNOŚCI Central Banks on the Offensive? Monetary mistification ZARZĄDZANIE Czy zysk musi być celem firmy? POLITYKA Słonie i osły czyli o różnicach i podobieństwach

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie i stabilnie

Bezpiecznie i stabilnie Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Safe and Sound Bezpiecznie i stabilnie POLISH FINANCIAL SECTOR POLSKI SEKTOR FINANSOWY Wojciech

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK

prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Recenzent: prof. dr hab. FILIP CHYBALSKI prof. zw. dr hab. HENRYK JANUSZEK Projekt okładki Marek Derbich Opracowanie komputerowe Emilia Kozłowska SPIS TREŚCI CONTENTS Wstęp... 7 Introduction... 11 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

mbank CASE Seminar Proceedings are a continuation of BRE CASE Seminar Proceedings, which were first published as PBR CASE Seminar Proceedings

mbank CASE Seminar Proceedings are a continuation of BRE CASE Seminar Proceedings, which were first published as PBR CASE Seminar Proceedings ThePol i s htr ans i t i on i nacompar at i veper s pec t i ve Pol s kat r ans f or mac j a us t r oj owawper s pekt ywi e por ównawc z ej Ander sås l und Wi t ol dor ł ows ki mbank CASESemi narpr oc eedi

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 vs. Sustainable Development. EURO 2012 a zrównoważony rozwój

EURO 2012 vs. Sustainable Development. EURO 2012 a zrównoważony rozwój PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2012, vol. 7, no 1, 61-75 EURO 2012 vs. Sustainable Development EURO 2012 a zrównoważony rozwój Zbigniew M. Karaczun Katedra Ochrony Środowiska SGGW,

Bardziej szczegółowo