PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO"

Transkrypt

1 Projekt Przedsiębiorczy uczeo program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO Płock 2013

2 Wysoki poziom zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej w ramach ich kwalifikacji i umiejętności oraz obecna sytuacja w Polsce związana ze szkolnictwem zawodowym były głównymi wyznacznikami realizacji projektu,,przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego: Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie i Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w okresie od IV.2012 roku- X.2013 roku. Poszczególne zadania realizowane w ramach projektu zostały odpowiednio przydzielone do partnerów projektu- Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz do Zakładu Doskonalenia Zawodowego przez lidera projektu- Starostwo Powiatu Gostynińskiego. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony przykład realizacji dobrych praktyk, które odbyły się na terenie Płocka w ramach projektu, zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Po wielu latach promowania nauki w szkołach średnich i jej kontynuacji na kolejnych szczeblach edukacji, nastąpił systematycznie spadający odsetek uczniów rozpoczynających naukę w szkolnictwie zawodowym. Takie zjawisko przyczyniło się do sukcesywnego likwidowania szkół zasadniczych, techników, a w ich miejsca powoływano licea. Tymczasem bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy kraju nie jest możliwy, w konsekwencji czego następuje wzrost bezrobocia i brak kadry odpowiednio przygotowanej do pełnienia zawodu. Godny podkreślenia jest fakt, że na początku lat dziewięćdziesiątych ponad 70% absolwentów wybierało naukę w szkołach zawodowych, w połowie obecnej dekady już tylko 40%. W ten sposób osiągnęliśmy odwrotne proporcje między liczbą uczniów tego typu szkół w krajach Unii Europejskiej, w której im silniejszy gospodarczo kraj, tym większy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. 1 Popularność wyboru szkół licealnych przedstawia poniższy wykres opracowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, która być 1 I.Zawłocki, K. Niewiadomski, Kształcenie zawodowe w Polskim systemie edukacji - stan obecny i kierunki reform, [w]: 2

3 może przyczyniała się do wzrostu bezrobocia (13,2%) 2 zawodowego. i spadku jakości szkolnictwa Rysunek 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 3 Źródło: Wysokie zainteresowanie szkołami średnimi od 2002 roku pociąga za sobą mniejszy nabór do szkół zawodowych. Zadowalający jest fakt, iż od 2005 roku systematycznie podnosi się chęć kontynuacji nauki w technikach. Natomiast połączenie liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu tzw. licea profilowane nie uzyskują poparcia wśród młodzieży już od 2005 roku. Można zaobserwować wzajemną relację pomiędzy spadkiem zainteresowania zasadniczą szkołą zawodową a wzrostem naboru do technikum. Powyższy wykres jest skutkiem systematycznego zamykania techników, a w szczególności szkół zasadniczych, w miejsca których powoływano licea ogólnokształcące. Postawiono zatem na niewymagające dużych nakładów finansowych kształcenie ogólne, kiedy w innych krajach Unii Europejskiej największy nacisk nakładano na kształcenie zawodowe. Zatem wniosek jest jeden: bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy kraju jest niemożliwy. 4 Tak więc istnieje wzajemne oddziaływanie 2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w koocu czerwca 2013, dane GUS, 3 Strona internetowa: 3

4 szkolnictwa zawodowego na obecną sytuację w kraju co wskazują dane: wykształcenie zawodowe przeważa w Niemczech- 77% uczących się, w Austrii- 77%, w Szwajcarii-69%, na Słowacji- 67% uczących się, czy Węgrzech-73%. 5 W krajach środkowoeuropejskich przywiązywano od dawna uwagę do kształcenia zawodowego gdzie, wysoki procent nie jest skutkiem kilku ostatnich lat, lecz polityki edukacyjnej kraju. Warto podkreślić, że w krajach, w których dominuje kształcenie zawodowe, osiąga się wyższy poziom zatrudnienia młodzieży, niż w krajach o przewadze kształcenia akademickiego. Proporcje takiego stanu rzeczy przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 2. Kształcenie ogólne i zawodowe/techniczne w szkołach średnich (wybrane kraje OECD). 6 Najczęściej występująca proporcja pomiędzy przygotowaniem ogólnym a zawodowym/technicznym w roku 1997 = 50:50; w roku 2004 = 40:60 Kraje, w których proporcje obu typów kształcenia są równe: Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Francja Wysoki odsetek przygotowania zawodowego/technicznego i niski przygotowania ogólnego: Czechy, Niemcy, Holandia, Węgry, Włochy, Słowacja Wysoki odsetek przygotowania ogólnego i niski przygotowania zawodowego/technicznego: Japonia, Grecja, Portugalia, Irlandia, Polska, Włochy, Hiszpania. Źródło: Eduaction et glance: OECD Indicators 2003,2003. Paris Powinna zatem odradzać się myśl o wartości kształcenia zawodowego, zwłaszcza w naszym kraju, mając doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej. Początek zmian sygnalizowano już w dokumencie Ministerstwa Edukacji Narodowej,,Strategia państwa dla młodzieży na lata , wydanym w sierpniu 2003 roku. Pisano wówczas,,wyrównanie szans rozwoju młodego pokolenia to główny cel strategii państwa dla młodzieży. Istotnym celem strategii winno się stać jak najlepsze wykorzystanie możliwości wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dziś szkolnictwo zawodowe nadal czeka z niecierpliwością na wcielenie strategii w życie. 7 Zgodnie z artykułem 126 i 127 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, każdy kraj członkowski zachowuje 4 I.Zawłocki, K. Niewiadomski, Kształcenie zawodowe w Polskim systemie edukacji-stan obecny i kierunki reform, [w]: 5 Strona internetowa:http://www.cke.edu.pl/images/stories/efs/kszt_zaw_ue.pdf 6 Eduaction et glance: OECD Indicators [w:] 7 j.w. 4

5 niezależność w dziedzinie edukacji. Unia Europejska nie posiada zatem wspólnej, jednakowej dla wszystkich państw polityki edukacyjnej, ale jej rolą jest tworzenie systemu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. W jakich zatem aspektach Unia Europejska wspiera szkolnictwo: Rysunek 3. Unia Europejska w ramach kształcenia zawodowego. 8 Unia Europejska zapewnia: Międzynarodowe partnerstwo w dziedzinie edukacji i szkoleń. Programy wymiany doświadczeń i staży poza granicami własnego kraju. Wspieranie innowacyjnych projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia ogólnego i zawodowego. Tworzenie sieci instytucji partnerskich: akademickich i oświatowych. Wspieranie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Tworzenie podstaw do międzynarodowego rozpoznawania i uznawania kwalifikacji. Kształtowanie warunków do wzajemnego poznawania się państw członkowskich, poprzez sieci informacji o edukacji. Źródło: Dla systemów edukacji zawodowej jednym z najpilniejszych zadań jest zespolenie kształcenia i doskonalenia kadr z polityką rozwoju gospodarki. Wymagane jest dziś oprócz umiejętności przygotowanie zawodowe w szerszym zakresie. Resorty edukacji, jak i również dokumenty Unii Europejskiej wskazują na potrzebę zbliżania szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnej gospodarki i rynku pracy, dlatego też częściej pojawiają się postulaty włączenia pracodawców w proces kształtowania programów nauczania. 9 Przed Polską edukacją stawia się ogromne wyzwania, przede wszystkim pojawia się konieczność nadążania za potrzebami gospodarki pod względem wykwalifikowanej kadry. Co zatem powinny czynić kraje, które potrzebują zwartej i systemowej reformy kształcenia zawodowego? 8 Strona internetowa: 9 j.w. 5

6 Rysunek 4. Państwo- dla podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. 10 Systemy kształcenia i doskonalenia zawodowego powinny być tworzone we współpracy pracodawców, pracowników i rządów poszczególnych krajów. Rządy powinny tworzyć zachęty dla pracodawców i pracowników, aby współfinansowali szkolenia poprzez poprawę jakości szkoleń, uznawalność świadectw na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy, obniżanie kosztów szkolenia, np. poprzez ulgi podatkowe, wspólne organizowanie szkoleń przez grupy przedsiębiorstw, regularne informowanie o zapotrzebowaniu rynku pracy na określone kwalifikacje, korzystne systemy kredytów dla osób kształcących się zawodowo. Wspieranie systemu uznawania świadectw i umiejętności nabytych we wszystkich formach kształcenia, zarówno w szkole zawodowej, jak i podczas pracy zawodowej, np. poprzez zapewnianie porównywalności jakości szkoleń. Tworzenie przez odpowiednie resorty edukacji szeroko rozumianej strategii szkoleniowej, obejmującej planowanie, opracowanie standardów kwalifikacji zawodowej itp. Źródło: Powyższe propozycje zostały ujęte w raporcie,,zatrudnienie w świecie , nasuwa się zatem pytanie, czy zagadnienia te zostały wdrożone w życie przez wszystkie te lata do dnia dzisiejszego? Wyżej zostało przedstawione stanowisko Unii Europejskiej w ramach kształcenia zawodowego. Jedną z form wsparcia doskonalenia kształcenia zawodowego jest tworzenie innowacyjnych programów. Ogłoszony konkurs przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w 2012 roku przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych 170 uczniów z powiatu gostynińskiego. Przy nawiązaniu współpracy Starostwa Powiatu Gostynińskiego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Izby Gospodarczej Regionu Płockiego udało się opracować projekt dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów szkół z Gostynina. Poniżej znajdują się ogólne dane dotyczące projektu. 10 Strona internetowa: 6

7 Rysunek 5. Ogólne dane o projekcie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Główny cel projektu oscylował wokół wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego w okresie od IV roku do X.2013 roku służącej podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Do wybranych zadań projektowych zostały przyporządkowane odpowiednie organy, które z wielkim zaangażowaniem wpisały się w realizację zamierzeń projektu. Przydział wybranych Instytucji do zadań ukazuje rysunek: Rysunek 6. Zadania projektowe i ich wykonawca. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Jednym z bardzo ważnych aspektów projektu i zarazem celów było zwiększenie udziału pracodawców w realizacji procesu kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk 7

8 zawodowych dla 170 uczniów. Takiego zadania, o którym głoszą różne resorty edukacji podjęła się Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. IGRP (skrót), która jest organizacją samorządu gospodarczego, obejmująca swym działaniem region płocki, sierpecki, gostyniński, zrzeszająca ok 100 firm, przyczyniła się do nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami edukacyjnymi. Stworzenie warunków rozwoju szkolnictwa zawodowego stało się dla IGRP priorytetem, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pracodawców na przygotowaną kadrę do pełnienia zawodu. Organizacja zajęć w obszarze kształcenia praktycznego, musi korzystać zarówno z własnego, bogatego zaplecza warsztatowego, (ubogi jego stan w Polskich szkołach zmniejsza szansę uczniów na zdobycie umiejętności praktycznych), jak i powinna uwzględniać korzystanie z instytucji zewnętrznych- zatem u pracodawców. Taką możliwość dają praktyki zawodowe, rzetelnie i sumiennie przeprowadzone. Poniżej przedstawiano cele praktyki zawodowej, które dzięki projektowi a zarazem funduszom unijnym można było zrealizować. Rysunek 7. Cele praktyki zawodowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Wielość firm włączonych w projekt podniosła jakość praktyk zawodowych zorganizowanych przez IGRP. W pierwszej edycji projektu współpracę nawiązano z 17 prężnie prosperującymi firmami, w których praktykę odbyło 59 uczniów. II edycja przeznaczona była dla 111 uczniów, którzy mogli wykazać własne umiejętności praktyczne w 36 firmach. Uczniowie przydzieli zostali do wybranych przedsiębiorstw według kierunków kształcenia, których zestawienie jest zaprezentowane na poniższym rysunku. 8

9 Rysunek 8. Zestawienie kierunków kształcenia zawodowego objętych projektem. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Wyselekcjonowanie firm uczestniczących w projekcie stało się rzeczą priorytetową, biorąc pod uwagę wyposażenie firm w nowe technologie, strukturę i produkt firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla praktykantów. Analizując dane o firmie, na podstawie treści znajdujących się w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego, intepretując ofertę firm można było wybrać najodpowiedniejsze placówki, w których przebieg praktyki realizowany będzie w sposób rzetelny. Kolejnym etapem była orientacja w firmach, które nie należą do Izby, a których oferta wkomponowała się w program praktyki zawodowej. Na drodze selekcji wybrano firmy spełniające oczekiwania projektu. Zapoznanie pracodawców z ideą projektu było kolejnym zadaniem w ramach organizacji miejsc praktyki zawodowej. Po analizie i akceptacji przez pracodawcę programu praktyki danego kierunku kształcenia, wybierano odpowiedniego pracownika, pełniącego rolę Opiekuna. Jego funkcja w projekcie miała ogromne znaczenie. Zestawienie oczekiwać IGRP w stosunku do Opiekuna praktyki zawodowej przedstawia poniższy schemat. 9

10 Schemat 1. Funkcje Opiekuna praktyki zawodowej. Źródło: Opracowanie własne. Tuż przed podjęciem praktyki zawodowej z kierunków rozpoczynających się w kwietniu 2012 roku, odbyły się spotkania z Opiekunami, których celem było podkreślenie wymogów formalnych realizowanej praktyki, z uwzględnieniem działań praktycznych. Taka kolejność działań w toku organizacji praktyk zawodowych była kontynuowana w II edycji projektu, wspierając się nabytym doświadczeniem. Cykl rozpoczęcia praktyk zawodowych przedstawia poniższy schemat. 10

11 Schemat 2. Etapy rozpoczęcia projektu. Źródło: Opracowanie własne. Ciągły kontakt z Opiekunem pozwolił na osiągnięcie zamierzonych celów, jakie niesie ze sobą praktyka zawodowa. Warto podkreślić w tym miejscu opinie Opiekunów, które dotyczą ogólnej idei projektu jak i współpracy z IGRP. Biura Podróży, które objęły swym zaangażowaniem 23 uczniów, podkreślają,,...współpraca między IGRP a Biurem Podróży od dwóch lat przebiega pomyślnie. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego przekazuje wszelkie niezbędne informacje do realizacji programu praktyk zawodowych. Stały kontakt z Organizatorem praktyk okazał się pomocny w wielu aspektach. Jak zakłada Opiekun, ważny jest ciągły kontakt z Organizatorem praktyk. Pozwala to na rozwianie wszelkich problemów, a przede wszystkich motywuje Opiekuna do przekazania największego bagażu informacji uczniowi. Godne podkreślenia są uwagi kolejnego Opiekuna, który zaznacza:,, zauważyliśmy, że uczniowie nie zdają sobie sprawy z powagi odbycia praktyk zawodowych, praktykanci przychodzą z nastawieniem, że praktyki można załatwić za jeden uśmiech i ciężko jest nam od początku zmobilizować ich do współpracy, co wynika zapewne z nastawienia młodzieży. U uczniów jednak zachodzą bardzo duże zmiany, zdobywają doświadczenie, które przygotowuje je do dalszej współpracy. Niestety, wielu uczniów odbywających praktykę zawodową wychodzi z założenia, że można ją zrealizować nie wykonując żadnych czynności praktycznych. Nasuwa się pytanie: kto zatem jest 11

12 odpowiedzialny za kształtowanie takiej ogólnej opinii na temat praktyk zawodowych? Trudne jest określenie jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast wymienić można aspekty wpływające na wzorowe przeprowadzenie praktyki zawodowej, którymi kierowała się IGRP w toku ich organizacji. Zatem rozpoczynając od doboru odpowiedniej firmy, wyboru Opiekuna i określenie jego funkcji, określenie idei projektu, kontrolowanie przebiegu praktyki, utrzymywanie ciągłego kontaktu z Opiekunem, a kończąc na podsumowaniu i określeniu zrealizowanych celów- to droga dobrych praktyk. W kwestionariuszu oceny praktyk zawodowych wielu Opiekunów podkreślało swoją rolę i funkcje. Świadczy to o przekazaniu i o określeniu przez Organizatora praktyk zawodowych wytycznych w ramach ich działania dla osiągnięcia zamierzonych celów. Pozytywne podejście pracodawców i zrozumienie przez Nich potrzeby kształcenia zawodowego przyczyniło się do podniesienia jakości praktyk zawodowych. Właściciel salonu samochodowego określa projekt w następujący sposób:,,program praktyk zawodowych organizowany przez IGRP w sposób profesjonalny, umożliwia rozwój kompetencji uczniów w naszej firmie. Będziemy chętnie korzystać z podobnych projektów organizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Zdaniem właściciela jednej z firm budowlanych:,, praktyki realizowane są z korzyścią dla uczniów, którzy wiedzę podręcznikową uzupełniają umiejętnościami praktycznymi poznając strukturę firmy budowlanej. Jesteśmy na bieżąco informowani, możemy zwrócić się do organizatora z pytaniami, a dokumentacja jest dla nas jasna i czytelna. Zatem rzetelne przekazanie wskazówek realizacji praktyk zawodowych jak i odpowiednie przygotowanie Opiekuna do roli prowadzącego znacząco wpływa na poziom praktyki zawodowej. Szef serwisu salonu samochodowego, który pod swoją opieką miał uczniów z kierunku technik pojazdów samochodowych, obserwując zmiany jakie zachodzą w umiejętnościach i kompetencjach uczniów, poziom praktyki zawodowej określa następująco:,,mając na uwadze dobro uczniów objętych programem, ich chęć w zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi pojazdów samochodowych projekt,,przedsiębiorczy uczeń jest w stu procentach trafionym pomysłem. Kontakt ucznia z pojazdami wyposażonymi w nową technologię i przyrządy diagnostyczne do weryfikacji usterek, pozwala na łatwiejszy sposób przyswajania wiedzy teoretycznej. Uczniowie skierowani do naszego salonu wykazują się wysoką kulturą osobistą, sumiennością w wykonywaniu przydzielonych im zadań oraz punktualnością, co w obecnych czasach wśród ich 12

13 rówieśników jest cechą wręcz trudną w osiągnięciu. Ze względu na dużą obsługę pojazdów samochodowych w serwisie i brak czasu na śledzenie informacji mailowej, ciągle jesteśmy informowani telefonicznie o ważnych sprawach dotyczących przebiegu praktyki. Pozytywnie to wpływa na komunikację i współpracę z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego. Reasumując, mając na uwadze cele projektu, opiekę, pomoc w realizacji jestem bardzo mile zaskoczony i w przyszłości chętnie wezmę udział w podobny sposób organizowanych praktykach. Takie podmiotowe traktowanie ucznia, podejście w sposób kompetentny do zadania powierzonego w ramach projektu, realizowanie programu danego kierunku kształcenia zgodnie z założeniem przez Opiekuna jest wysoko cenione, a wręcz pożądane. W powyższej referencji Opiekun podkreślił solidne wypełnianie zadań praktyki zawodowej przez uczniów. Jest to wynikiem zapewne dobrego kontaktu z Opiekunem, jak i również odpowiedniego przygotowania uczniów ze strony szkoły. Kolejny Opiekun podkreślił zmiany jakie zaszły w osobowości uczennicy:,,oceniam bardzo dobrze zmiany w kompetencji uczennicy w toku praktyk zawodowych. Jest bardzo dokładną, spokojną, pracowitą i uczynną uczennicą i dlatego też chętnie widziałabym ją w swoim zespole. Opinia, na podstawie której można wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków opracowana została przez Opiekunów mających w dziale firmowym dwóch uczniów z kierunku technik ekonomista:,,do naszego działu zostało przypisanych dwóch uczniów, z którymi bardzo szybko nawiązałyśmy kontakt. Młodzież okazała się bardzo aktywna i chłonna na przekazywaną wiedzę. Od samego początku z wielkim zaangażowaniem i ambicją wykonywała wszelkie polecenia. Każdy etap pracy był przez nas nadzorowany, choć uczniowie jednocześnie mieli możliwość samodzielnego działania. Połączenie samodzielnego działania z nadzorem od strony Opiekuna to ważny aspekt praktyki zawodowej. Bywa jednak, że uczniom brakuje motywacji do podjęcia samodzielnej pracy, a wówczas jej pobudzenie należy do obowiązku Opiekuna. Jak zaobserwował Opiekun,, w trakcie praktyk zauważalny jest z każdym dniem wzrost zainteresowania ucznia pracą swojego kierunku. Zatem nie tylko motywacja jest ważna, a także zainteresowanie ucznia swoim kierunkiem kształcenia, określenia pozytywnych i negatywnych jego stron w toku praktyki zawodowej. 13

14 Podsumowując opinie i sugestie opiekunów praktyki zawodowej można wysunąć kilka wniosków, które mogę mieć znaczenie dla podniesienia poziomu praktyk zawodowych: Za jakość praktyk zawodowych w wysokim stopniu odpowiada organizator praktyk. Przebieg praktyki zawodowej powinien być koordynowany i kontrolowany przez organizatora. Dokonując wyboru firm, w których odbędzie się praktyka, organizator powinien kierować się odpowiednimi kryteriami: zasobem technicznym, zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zgodnością działu firmy z kierunkiem kształcenia. Należy nawiązać bezpośredni kontakt z właścicielem firmy jak i również z opiekunem, a w toku praktyki zawodowej powinien on być ciągle utrzymywany. Zadaniem organizatora jest przedstawienie programu praktyki zawodowej Opiekunowi i określenie poziomu jego wykonalności. Organizator ma za zadanie niwelować pojawiające się problemy. Należy określić rolę, funkcje Opiekuna, a także zamierzone cele praktyki zawodowej. Organizator, Opiekun i uczniowie są zobowiązani do prowadzenia określonej dokumentacji. Powyższy materiał został opracowany na podstawie kwestionariusza oceny, który został skierowany do Opiekunów i Przedsiębiorców. Uczniowie objęci projektem za pomocą ankiety ewaluacyjnej również mogli wyrazić swoje zdanie dotyczące realizacji i przebiegu praktyk zawodowych zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Pytanie pierwsze anonimowej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów szkół gostynińskich dotyczyło zapoznania uczniów z programem praktyki zawodowej przez Opiekunów. Uczniowie odpowiedzieli następująco: 14

15 Wykres nr 1. Zapoznanie uczniów z programem praktyki zawodowej. Czy został/a Pan/Pani zapoznany/na z programem praktyk zawodowych? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% tak 5% nie Powyższy wykres przedstawia wysoki odsetek uczniów, którzy zostali zapoznani z programem praktyki zawodowej zatwierdzonym przez szkołę (95% uczniów), jedynie 5% uczniów nie uzyskało wiadomości na temat zadań objętych programem praktyki zawodowej. Przyczyną tego może być brak zainteresowania ucznia tematem, bądź jego nieobecność na pierwszych zajęciach, a także zbyt ogólne przekazanie wiadomości wstępnych przez Opiekuna. Poszukując odpowiedzi na pytanie związane z przebiegiem praktyki zawodowej z ustalonym harmonogramem, uczniowie wskazali: Wykres 2. Praktyka zawodowa wg harmonogramu. Czy praktyki zawodowe odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem? 100% 94% 80% 60% 40% 20% 0% tak 6% nie 15

16 Prawie wszyscy uczniowie zostali zapoznani z programem praktyki, która była realizowana zgodnie z harmonogramem, co podkreśla 94% uczniów. Jednakże, 6% uczniów zaznaczyło, iż praktyka zawodowa nie przebiegła zgodnie z ustaleniem. Wynika to być może z niespójności przekazywanych i odbieranych treści. Niekiedy Opiekunowie mogli dokonywać zmian w schemacie programu praktyki zawodowej, stawiając uczniom podrzędne zadania do wykonania, zgodne z zadaniem ogólnym. Wykonywanie wszelkich czynności zastępczych przez praktykantów, które nie wiązały się w żaden sposób z programem praktyki było zabronione, stąd pytanie 3 ujęte w ankiecie ewaluacyjnej skierowanej do uczniów. Uzyskano następujące dane: Wykres 3. Czynności zastępcze wykonywane podczas praktyk. Czy podczas praktyki zawodowej zdarzało się Pani/Panu wykonywad czynności zastępcze, które nie są przewidziane w planie? Podczas każdych zajęd 0% Rzadko 27% Często 0% Nigdy 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powyższy wykres przedstawia jaki odsetek uczniów wykonywał czynności zastępcze, które nie były określone w programie praktyki zawodowej. 27% uczniów rzadko wykonywało czynności zastępcze, czego przyczyną mogą być nowe zadania stawiane przez Opiekuna, wymagane od firmy w określonym czasie. Jednak umiejętność wykonania takiego zadania świadczy o zasobie wielu zdolności i umiejętności dostosowania się do potrzeb pracodawcy. 73% uczniów realizowało program praktyki zawodowej według planu. Organizator praktyk zawodowych (IGRP) w duże mierze podkreślał sposób przekazywania wiedzy podczas praktyki zawodowej. Dla podniesienia jakości praktyki 16

17 zawodowej, kompetencji uczniów wszelkie przekazywane treści powinny być jasne i rzetelne, a wykonywanie nowych czynności przez uczniów poprzedzone przez obserwację i pokaz. Na pytanie dotyczące sposobu nadawania treści przez Opiekunów uczniowie odpowiedzieli następująco: Wykres 4. Jasność i rzetelność przekazywanych treści podczas praktyki zawodowej. Czy przekazywane treści na praktykach zawodowych były jasne i zrozumiałe? zdecydowanie nie 0% raczej nie 0% trudno powiedzied 4% raczej tak 16% Zdecydowanie tak 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Większość uczniów (80%) podkreśla, że treści przekazywane na praktykach były zdecydowanie jasne i zrozumiałe. 16% uczniów pozytywnie odnosi się do sposobu nauczania przez Opiekuna. Taki sposób przekazywania wiadomości znacząco wpływa na podniesienie kompetencji uczniów. Zaledwie 4% uczniów nie potrafiło określić rzetelności przekazywanych treści. Powodem tego może być bariera komunikacyjna w relacji uczeńopiekun. Uczniowie nie zaznaczyli odpowiedzi negatywnych, co świadczy o odpowiednim przygotowaniu Opiekunów do przeprowadzenia praktyki zawodowej i ich zaangażowaniu w owe działanie, z którym wiązało się kolejne pytanie ankiety ewaluacyjnej. Uczniowie w odpowiedzi na pytanie: jak oceniają Opiekuna praktyki zawodowej pod względem zaangażowania, zaznaczyli: 17

18 Wykres 5.Zaangażowanie Opiekuna w toku praktyki zawodowej. Jak ocenia Pan/i Opiekuna pod wzglem zaangażowania? 3% 3% 21% 73% Zdecydowanie dobrze Dobrze Trudno powiedzied Źle Większość uczniów wykazało wysoki stopień zaangażowania Opiekuna w przebieg praktyki zawodowej (aż 73%). Mniejsza grupa uczniów tj. 21% dobrze ocenia aktywność Opiekuna w ramach praktyki. Na taki wynik w wysokiej mierze wpłynęło utrzymywanie ciągłego kontaktu z Opiekunem przez Organizatora praktyk zawodowych. Przedstawienie głównej idei projektu, ukazanie potrzeby kształtowania umiejętności praktycznych uczniów dla korzyści firm również przyczyniło się do wzrostu zaangażowania ze strony Opiekunów. Niewielki odsetek uczniów 3% wykazało brak ingerencji ze strony Opiekuna w przebieg praktyki, a 3% uczniów nie potrafiło określić jej poziomu. Niski poziom zaangażowania Opiekuna w praktykę zawodową mógł być uzależniony od wielkiego nakładu pracy w czasie rozpoczęcia praktyki zawodowej i trudności w nawiązaniu kontaktu z podopiecznym. Kolejne pytanie ankiety skierowane do uczniów dotyczyło ich ogólnego spostrzeżenia na temat praktyki zawodowej. Na pytanie, czy praktyka zawodowa spełnia oczekiwania uczniów, odpowiedzieli następująco: 18

19 Wykres 6. Praktyka zawodowa wg oczekiwań uczniów. Czy praktyka zawodowa spełnia Twoje oczekiwania? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzied Raczej tak 1% 4% 5% 12% Zdecydowanie tak 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdecydowana większość uczniów, aż 78% podkreśla, że praktyka zawodowa spełniła ich oczekiwania w dużym stopniu. 12% uczniów pozytywnie odnosi się do odbytej praktyki. 5% uczniów nie sprecyzowało odpowiedzi. 4% uczniów stwierdza, że praktyka zawodowa nie do końca spełniła ich przewidywania, a 1 % uczniów odnosi się negatywnie do przebiegu praktyki zawodowej. Być może, wynika to z nieodpowiedniego wyboru kierunku kształcenia, co podkreślali uczniowie, a także z zupełnie innego postrzegania pojęcia,,praktyka zawodowa, która w ramach projektu była sumiennie odbyta. Kolejnym czynnikiem, który mógł negatywnie wpłynąć na ocenę praktyki zawodowej przez uczniów jest niekiedy brak spójności kształcenia teoretycznego z praktycznym w szkołach zawodowych, co powoduje nieumiejętność przełożenia teorii na działania typowo praktyczne. Przydzielenie niektórych uczniów do wybranych firm przez IGRP również mogło być nieodpowiednie, wówczas nie zostały spełnione oczekiwania praktykantów. W ankiecie ewaluacyjnej pojawiło się pytanie dotyczące sposobu organizacji praktyk zawodowych. Odpowiedzi uczniów zestawione są na poniższym wykresie: 19

20 Wykres 7. Organizacja praktyk zawodowych. Jak oceniasz praktyki zawodowe pod względem organizacyjnym? Zdecydowanie źle 0% Źle 0% Trudno powiedzied 3% Dobrze 29% Zdecydowanie dobrze 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jak przedstawia powyższy wykres, organizacja praktyk zawodowych nie tylko przez Opiekunów została bardzo dobrze oceniona, ale również przez uczniów. Większość uczniów (tj. 67%) uważa organizację praktyk jako bardzo dobrą, 29% uczniów podkreśla dobrą organizację, a tylko 3% uczniów nie potrafiło udzielić na to pytanie odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnej oceny organizacji i przebiegu praktyk zawodowych było zależne od wielu czynników, m.in. od: nawiązania współpracy z odpowiednimi firmami, określenia etapów rozpoczęcia realizacji projektu, wyznaczenia funkcji i kompetencji Opiekunów oraz celów głównych praktyki zawodowej, ukazania potrzeby kształtowania potencjalnych pracowników, wzajemnej relacji Organizator - Opiekun, od współpracy wszystkich partnerów projektu. Wynik ten jest bardzo zadawalający i motywujący do kolejnego działania. Podsumowując anonimowe ankiety ewaluacyjne na które łącznie odpowiedziało 153 uczniów, 100% zdecydowanie poleciłoby innym praktyki zawodowe zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Współpraca z gostynińskimi szkołami zawodowymi w ramach realizacji projektu stała się bardzo owocna i również pozytywnie oceniona przez dyrekcję szkół. Pani Izabela Sieradzka, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie ujmuje realizację praktyk zawodowych przez IGRP w dany sposób:,,skuteczność, rzetelność i fachowa znajomość wszystkich aspektów rynku pracy, jaką cechują się pracownicy Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, sprawiły, iż odnieśliśmy jako szkoła wymierne sukcesy organizując 20

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. reform, [w]: www.archive.nbuv.gov.ua

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. reform, [w]: www.archive.nbuv.gov.ua Wysoki poziom zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej w ramach ich kwalifikacji i umiejętności oraz obecna sytuacja w Polsce związana ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626). 2. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość

Regulamin praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość Regulamin praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość 1 I. DEFINICJE I POJĘCIA OGÓLNE 1. Zawarte w regulaminie praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość sformułowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Zajęcia praktyczne praktycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Regulamin praktyk zawodowych 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. KRYTERIA OCENIANIA Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020 w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja 1, październik 2015 r. WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

1/6 Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1/6 Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus realizowanym przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europejskie Praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 Postanowienia wstępne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Mistrz protetyki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Mistrz protetyki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Mistrz protetyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE opracowany na rok szkolny 2013/2014 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU Wrzesień 2011 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyki zawodowe to jedna z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 16/20/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.03.2015 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Cezary Czarnocki Koordynator projektu c.czarnocki@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl Joanna Sobczuk Asystent Koordynatora projektu j.sobczuk@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R.

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. PARTNERSTWO ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane Projekt Młody fachowiec Podsumowanie Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej

Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej Projekt pt. Zaangażowanie lokalnego biznesu i społeczności lokalnej w efektywne kształcenie zawodowe zagraniczna praktyka obserwacyjna nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w ramach projektu ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w obszarze współpracy. JYSK z placówkami oświatowymi. Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony. Środowiska oraz Specjalnym

Dobre praktyki w obszarze współpracy. JYSK z placówkami oświatowymi. Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony. Środowiska oraz Specjalnym Dobre praktyki w obszarze współpracy JYSK z placówkami oświatowymi Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Centrum Dystrybucji Radomsko JYSK to międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich

Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich Instytutowy program niepedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Instytut Neofilologii Specjalności: filologia angielska z przedsiębiorczością i językiem biznesu filologia angielska

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne. b) poprawa współpracy Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 z pracodawcami udział w stażach 138 uczniów;

2 Postanowienia ogólne. b) poprawa współpracy Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 z pracodawcami udział w stażach 138 uczniów; REGULAMIN PROJEKTU Podniesienie atrakcyjności kształcenia stomatologicznego gwarancją przyszłego zatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN STAŻY REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWE HORYZONTY 5 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt "Zawodowe horyzonty 5" realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Słownik pojęd użytych w regulaminie: 1. Projekt: projekt Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 54-438 Wrocław

Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82 54-438 Wrocław Regulamin Projektu Staż zagraniczny pewny start w życiu zawodowym w ramach programu Erasmus + w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015397 Kwota dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ B. OCENA SZKOLNA:. pieczęć szkoły 1. Ocena zakładowego opiekuna praktyk: 2. Ocena za prowadzenie dzienniczka: DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 3. Ocena końcowa. 2012/2013 klasa rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły/placówki ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki JOLANTA SKOCZYLAS Fax. e-mail Adres 26-600

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro Tczew, dnia 26 sierpnia 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Tczewski/ Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ 1 1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 1. Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Staże zawodowe wykształcony uczeń, kompetentny pracownik Nr: 1/POKL/9.2/2013. 1.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Staże zawodowe wykształcony uczeń, kompetentny pracownik Nr: 1/POKL/9.2/2013. 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Staże zawodowe wykształcony uczeń, kompetentny pracownik Nr: 1/POKL/9.2/2013 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY)

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) Ewaluacja praktyki zawodowej w laboratorium dla zawodu Opiekun Praktyki Miejsce odbywania praktyki (POZNAŃ / PIŁA) Data praktyki (od - do) TECHNIK MECHATRONIK Szkoła Klasa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2 Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, prowadzonych na etapie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w ramach projektu DiAMEnT Rozdział I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy w życiu Zadanie 5: Doradztwo edukacyjno zawodowe i staże u pracodawców 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pt. Aktywny w

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Czym są kompetencje cyfrowe? Kompetencje cyfrowe to zespół umiejętności niezbędnych, aby efektywnie korzystać z mediów elektronicznych. Są to zarówno umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: wychowanie fizyczne SPECJALNOŚĆ: gimnastyka korekcyjna Praktyka jest obowiązkowym elementem studiów. Studenci zobowiązani są do odbycia 160 godzin (cztery tygodnie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VI / 868/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr VI / 868/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr VI / 868/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i udziału w praktykach i stażach na feriach letnich w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo