PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO"

Transkrypt

1 Projekt Przedsiębiorczy uczeo program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W PŁOCKICH FIRMACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ REGIONU PŁOCKIEGO Płock 2013

2 Wysoki poziom zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej w ramach ich kwalifikacji i umiejętności oraz obecna sytuacja w Polsce związana ze szkolnictwem zawodowym były głównymi wyznacznikami realizacji projektu,,przedsiębiorczy uczeń- program rozwojowy szkół zawodowych w Gostyninie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego: Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie i Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w okresie od IV.2012 roku- X.2013 roku. Poszczególne zadania realizowane w ramach projektu zostały odpowiednio przydzielone do partnerów projektu- Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz do Zakładu Doskonalenia Zawodowego przez lidera projektu- Starostwo Powiatu Gostynińskiego. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony przykład realizacji dobrych praktyk, które odbyły się na terenie Płocka w ramach projektu, zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Po wielu latach promowania nauki w szkołach średnich i jej kontynuacji na kolejnych szczeblach edukacji, nastąpił systematycznie spadający odsetek uczniów rozpoczynających naukę w szkolnictwie zawodowym. Takie zjawisko przyczyniło się do sukcesywnego likwidowania szkół zasadniczych, techników, a w ich miejsca powoływano licea. Tymczasem bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy kraju nie jest możliwy, w konsekwencji czego następuje wzrost bezrobocia i brak kadry odpowiednio przygotowanej do pełnienia zawodu. Godny podkreślenia jest fakt, że na początku lat dziewięćdziesiątych ponad 70% absolwentów wybierało naukę w szkołach zawodowych, w połowie obecnej dekady już tylko 40%. W ten sposób osiągnęliśmy odwrotne proporcje między liczbą uczniów tego typu szkół w krajach Unii Europejskiej, w której im silniejszy gospodarczo kraj, tym większy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. 1 Popularność wyboru szkół licealnych przedstawia poniższy wykres opracowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, która być 1 I.Zawłocki, K. Niewiadomski, Kształcenie zawodowe w Polskim systemie edukacji - stan obecny i kierunki reform, [w]: 2

3 może przyczyniała się do wzrostu bezrobocia (13,2%) 2 zawodowego. i spadku jakości szkolnictwa Rysunek 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 3 Źródło: Wysokie zainteresowanie szkołami średnimi od 2002 roku pociąga za sobą mniejszy nabór do szkół zawodowych. Zadowalający jest fakt, iż od 2005 roku systematycznie podnosi się chęć kontynuacji nauki w technikach. Natomiast połączenie liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu tzw. licea profilowane nie uzyskują poparcia wśród młodzieży już od 2005 roku. Można zaobserwować wzajemną relację pomiędzy spadkiem zainteresowania zasadniczą szkołą zawodową a wzrostem naboru do technikum. Powyższy wykres jest skutkiem systematycznego zamykania techników, a w szczególności szkół zasadniczych, w miejsca których powoływano licea ogólnokształcące. Postawiono zatem na niewymagające dużych nakładów finansowych kształcenie ogólne, kiedy w innych krajach Unii Europejskiej największy nacisk nakładano na kształcenie zawodowe. Zatem wniosek jest jeden: bez szkolnictwa zawodowego i technicznego rozwój gospodarczy kraju jest niemożliwy. 4 Tak więc istnieje wzajemne oddziaływanie 2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w koocu czerwca 2013, dane GUS, 3 Strona internetowa: 3

4 szkolnictwa zawodowego na obecną sytuację w kraju co wskazują dane: wykształcenie zawodowe przeważa w Niemczech- 77% uczących się, w Austrii- 77%, w Szwajcarii-69%, na Słowacji- 67% uczących się, czy Węgrzech-73%. 5 W krajach środkowoeuropejskich przywiązywano od dawna uwagę do kształcenia zawodowego gdzie, wysoki procent nie jest skutkiem kilku ostatnich lat, lecz polityki edukacyjnej kraju. Warto podkreślić, że w krajach, w których dominuje kształcenie zawodowe, osiąga się wyższy poziom zatrudnienia młodzieży, niż w krajach o przewadze kształcenia akademickiego. Proporcje takiego stanu rzeczy przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 2. Kształcenie ogólne i zawodowe/techniczne w szkołach średnich (wybrane kraje OECD). 6 Najczęściej występująca proporcja pomiędzy przygotowaniem ogólnym a zawodowym/technicznym w roku 1997 = 50:50; w roku 2004 = 40:60 Kraje, w których proporcje obu typów kształcenia są równe: Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Francja Wysoki odsetek przygotowania zawodowego/technicznego i niski przygotowania ogólnego: Czechy, Niemcy, Holandia, Węgry, Włochy, Słowacja Wysoki odsetek przygotowania ogólnego i niski przygotowania zawodowego/technicznego: Japonia, Grecja, Portugalia, Irlandia, Polska, Włochy, Hiszpania. Źródło: Eduaction et glance: OECD Indicators 2003,2003. Paris Powinna zatem odradzać się myśl o wartości kształcenia zawodowego, zwłaszcza w naszym kraju, mając doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej. Początek zmian sygnalizowano już w dokumencie Ministerstwa Edukacji Narodowej,,Strategia państwa dla młodzieży na lata , wydanym w sierpniu 2003 roku. Pisano wówczas,,wyrównanie szans rozwoju młodego pokolenia to główny cel strategii państwa dla młodzieży. Istotnym celem strategii winno się stać jak najlepsze wykorzystanie możliwości wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dziś szkolnictwo zawodowe nadal czeka z niecierpliwością na wcielenie strategii w życie. 7 Zgodnie z artykułem 126 i 127 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, każdy kraj członkowski zachowuje 4 I.Zawłocki, K. Niewiadomski, Kształcenie zawodowe w Polskim systemie edukacji-stan obecny i kierunki reform, [w]: 5 Strona internetowa:http://www.cke.edu.pl/images/stories/efs/kszt_zaw_ue.pdf 6 Eduaction et glance: OECD Indicators [w:] 7 j.w. 4

5 niezależność w dziedzinie edukacji. Unia Europejska nie posiada zatem wspólnej, jednakowej dla wszystkich państw polityki edukacyjnej, ale jej rolą jest tworzenie systemu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. W jakich zatem aspektach Unia Europejska wspiera szkolnictwo: Rysunek 3. Unia Europejska w ramach kształcenia zawodowego. 8 Unia Europejska zapewnia: Międzynarodowe partnerstwo w dziedzinie edukacji i szkoleń. Programy wymiany doświadczeń i staży poza granicami własnego kraju. Wspieranie innowacyjnych projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia ogólnego i zawodowego. Tworzenie sieci instytucji partnerskich: akademickich i oświatowych. Wspieranie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Tworzenie podstaw do międzynarodowego rozpoznawania i uznawania kwalifikacji. Kształtowanie warunków do wzajemnego poznawania się państw członkowskich, poprzez sieci informacji o edukacji. Źródło: Dla systemów edukacji zawodowej jednym z najpilniejszych zadań jest zespolenie kształcenia i doskonalenia kadr z polityką rozwoju gospodarki. Wymagane jest dziś oprócz umiejętności przygotowanie zawodowe w szerszym zakresie. Resorty edukacji, jak i również dokumenty Unii Europejskiej wskazują na potrzebę zbliżania szkolnictwa zawodowego do wymagań współczesnej gospodarki i rynku pracy, dlatego też częściej pojawiają się postulaty włączenia pracodawców w proces kształtowania programów nauczania. 9 Przed Polską edukacją stawia się ogromne wyzwania, przede wszystkim pojawia się konieczność nadążania za potrzebami gospodarki pod względem wykwalifikowanej kadry. Co zatem powinny czynić kraje, które potrzebują zwartej i systemowej reformy kształcenia zawodowego? 8 Strona internetowa: 9 j.w. 5

6 Rysunek 4. Państwo- dla podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego. 10 Systemy kształcenia i doskonalenia zawodowego powinny być tworzone we współpracy pracodawców, pracowników i rządów poszczególnych krajów. Rządy powinny tworzyć zachęty dla pracodawców i pracowników, aby współfinansowali szkolenia poprzez poprawę jakości szkoleń, uznawalność świadectw na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy, obniżanie kosztów szkolenia, np. poprzez ulgi podatkowe, wspólne organizowanie szkoleń przez grupy przedsiębiorstw, regularne informowanie o zapotrzebowaniu rynku pracy na określone kwalifikacje, korzystne systemy kredytów dla osób kształcących się zawodowo. Wspieranie systemu uznawania świadectw i umiejętności nabytych we wszystkich formach kształcenia, zarówno w szkole zawodowej, jak i podczas pracy zawodowej, np. poprzez zapewnianie porównywalności jakości szkoleń. Tworzenie przez odpowiednie resorty edukacji szeroko rozumianej strategii szkoleniowej, obejmującej planowanie, opracowanie standardów kwalifikacji zawodowej itp. Źródło: Powyższe propozycje zostały ujęte w raporcie,,zatrudnienie w świecie , nasuwa się zatem pytanie, czy zagadnienia te zostały wdrożone w życie przez wszystkie te lata do dnia dzisiejszego? Wyżej zostało przedstawione stanowisko Unii Europejskiej w ramach kształcenia zawodowego. Jedną z form wsparcia doskonalenia kształcenia zawodowego jest tworzenie innowacyjnych programów. Ogłoszony konkurs przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w 2012 roku przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych 170 uczniów z powiatu gostynińskiego. Przy nawiązaniu współpracy Starostwa Powiatu Gostynińskiego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Izby Gospodarczej Regionu Płockiego udało się opracować projekt dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów szkół z Gostynina. Poniżej znajdują się ogólne dane dotyczące projektu. 10 Strona internetowa: 6

7 Rysunek 5. Ogólne dane o projekcie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Główny cel projektu oscylował wokół wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej dwóch szkół powiatu gostynińskiego w okresie od IV roku do X.2013 roku służącej podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Do wybranych zadań projektowych zostały przyporządkowane odpowiednie organy, które z wielkim zaangażowaniem wpisały się w realizację zamierzeń projektu. Przydział wybranych Instytucji do zadań ukazuje rysunek: Rysunek 6. Zadania projektowe i ich wykonawca. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Jednym z bardzo ważnych aspektów projektu i zarazem celów było zwiększenie udziału pracodawców w realizacji procesu kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk 7

8 zawodowych dla 170 uczniów. Takiego zadania, o którym głoszą różne resorty edukacji podjęła się Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. IGRP (skrót), która jest organizacją samorządu gospodarczego, obejmująca swym działaniem region płocki, sierpecki, gostyniński, zrzeszająca ok 100 firm, przyczyniła się do nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami edukacyjnymi. Stworzenie warunków rozwoju szkolnictwa zawodowego stało się dla IGRP priorytetem, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pracodawców na przygotowaną kadrę do pełnienia zawodu. Organizacja zajęć w obszarze kształcenia praktycznego, musi korzystać zarówno z własnego, bogatego zaplecza warsztatowego, (ubogi jego stan w Polskich szkołach zmniejsza szansę uczniów na zdobycie umiejętności praktycznych), jak i powinna uwzględniać korzystanie z instytucji zewnętrznych- zatem u pracodawców. Taką możliwość dają praktyki zawodowe, rzetelnie i sumiennie przeprowadzone. Poniżej przedstawiano cele praktyki zawodowej, które dzięki projektowi a zarazem funduszom unijnym można było zrealizować. Rysunek 7. Cele praktyki zawodowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Wielość firm włączonych w projekt podniosła jakość praktyk zawodowych zorganizowanych przez IGRP. W pierwszej edycji projektu współpracę nawiązano z 17 prężnie prosperującymi firmami, w których praktykę odbyło 59 uczniów. II edycja przeznaczona była dla 111 uczniów, którzy mogli wykazać własne umiejętności praktyczne w 36 firmach. Uczniowie przydzieli zostali do wybranych przedsiębiorstw według kierunków kształcenia, których zestawienie jest zaprezentowane na poniższym rysunku. 8

9 Rysunek 8. Zestawienie kierunków kształcenia zawodowego objętych projektem. Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. Wyselekcjonowanie firm uczestniczących w projekcie stało się rzeczą priorytetową, biorąc pod uwagę wyposażenie firm w nowe technologie, strukturę i produkt firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla praktykantów. Analizując dane o firmie, na podstawie treści znajdujących się w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego, intepretując ofertę firm można było wybrać najodpowiedniejsze placówki, w których przebieg praktyki realizowany będzie w sposób rzetelny. Kolejnym etapem była orientacja w firmach, które nie należą do Izby, a których oferta wkomponowała się w program praktyki zawodowej. Na drodze selekcji wybrano firmy spełniające oczekiwania projektu. Zapoznanie pracodawców z ideą projektu było kolejnym zadaniem w ramach organizacji miejsc praktyki zawodowej. Po analizie i akceptacji przez pracodawcę programu praktyki danego kierunku kształcenia, wybierano odpowiedniego pracownika, pełniącego rolę Opiekuna. Jego funkcja w projekcie miała ogromne znaczenie. Zestawienie oczekiwać IGRP w stosunku do Opiekuna praktyki zawodowej przedstawia poniższy schemat. 9

10 Schemat 1. Funkcje Opiekuna praktyki zawodowej. Źródło: Opracowanie własne. Tuż przed podjęciem praktyki zawodowej z kierunków rozpoczynających się w kwietniu 2012 roku, odbyły się spotkania z Opiekunami, których celem było podkreślenie wymogów formalnych realizowanej praktyki, z uwzględnieniem działań praktycznych. Taka kolejność działań w toku organizacji praktyk zawodowych była kontynuowana w II edycji projektu, wspierając się nabytym doświadczeniem. Cykl rozpoczęcia praktyk zawodowych przedstawia poniższy schemat. 10

11 Schemat 2. Etapy rozpoczęcia projektu. Źródło: Opracowanie własne. Ciągły kontakt z Opiekunem pozwolił na osiągnięcie zamierzonych celów, jakie niesie ze sobą praktyka zawodowa. Warto podkreślić w tym miejscu opinie Opiekunów, które dotyczą ogólnej idei projektu jak i współpracy z IGRP. Biura Podróży, które objęły swym zaangażowaniem 23 uczniów, podkreślają,,...współpraca między IGRP a Biurem Podróży od dwóch lat przebiega pomyślnie. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego przekazuje wszelkie niezbędne informacje do realizacji programu praktyk zawodowych. Stały kontakt z Organizatorem praktyk okazał się pomocny w wielu aspektach. Jak zakłada Opiekun, ważny jest ciągły kontakt z Organizatorem praktyk. Pozwala to na rozwianie wszelkich problemów, a przede wszystkich motywuje Opiekuna do przekazania największego bagażu informacji uczniowi. Godne podkreślenia są uwagi kolejnego Opiekuna, który zaznacza:,, zauważyliśmy, że uczniowie nie zdają sobie sprawy z powagi odbycia praktyk zawodowych, praktykanci przychodzą z nastawieniem, że praktyki można załatwić za jeden uśmiech i ciężko jest nam od początku zmobilizować ich do współpracy, co wynika zapewne z nastawienia młodzieży. U uczniów jednak zachodzą bardzo duże zmiany, zdobywają doświadczenie, które przygotowuje je do dalszej współpracy. Niestety, wielu uczniów odbywających praktykę zawodową wychodzi z założenia, że można ją zrealizować nie wykonując żadnych czynności praktycznych. Nasuwa się pytanie: kto zatem jest 11

12 odpowiedzialny za kształtowanie takiej ogólnej opinii na temat praktyk zawodowych? Trudne jest określenie jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast wymienić można aspekty wpływające na wzorowe przeprowadzenie praktyki zawodowej, którymi kierowała się IGRP w toku ich organizacji. Zatem rozpoczynając od doboru odpowiedniej firmy, wyboru Opiekuna i określenie jego funkcji, określenie idei projektu, kontrolowanie przebiegu praktyki, utrzymywanie ciągłego kontaktu z Opiekunem, a kończąc na podsumowaniu i określeniu zrealizowanych celów- to droga dobrych praktyk. W kwestionariuszu oceny praktyk zawodowych wielu Opiekunów podkreślało swoją rolę i funkcje. Świadczy to o przekazaniu i o określeniu przez Organizatora praktyk zawodowych wytycznych w ramach ich działania dla osiągnięcia zamierzonych celów. Pozytywne podejście pracodawców i zrozumienie przez Nich potrzeby kształcenia zawodowego przyczyniło się do podniesienia jakości praktyk zawodowych. Właściciel salonu samochodowego określa projekt w następujący sposób:,,program praktyk zawodowych organizowany przez IGRP w sposób profesjonalny, umożliwia rozwój kompetencji uczniów w naszej firmie. Będziemy chętnie korzystać z podobnych projektów organizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Zdaniem właściciela jednej z firm budowlanych:,, praktyki realizowane są z korzyścią dla uczniów, którzy wiedzę podręcznikową uzupełniają umiejętnościami praktycznymi poznając strukturę firmy budowlanej. Jesteśmy na bieżąco informowani, możemy zwrócić się do organizatora z pytaniami, a dokumentacja jest dla nas jasna i czytelna. Zatem rzetelne przekazanie wskazówek realizacji praktyk zawodowych jak i odpowiednie przygotowanie Opiekuna do roli prowadzącego znacząco wpływa na poziom praktyki zawodowej. Szef serwisu salonu samochodowego, który pod swoją opieką miał uczniów z kierunku technik pojazdów samochodowych, obserwując zmiany jakie zachodzą w umiejętnościach i kompetencjach uczniów, poziom praktyki zawodowej określa następująco:,,mając na uwadze dobro uczniów objętych programem, ich chęć w zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi pojazdów samochodowych projekt,,przedsiębiorczy uczeń jest w stu procentach trafionym pomysłem. Kontakt ucznia z pojazdami wyposażonymi w nową technologię i przyrządy diagnostyczne do weryfikacji usterek, pozwala na łatwiejszy sposób przyswajania wiedzy teoretycznej. Uczniowie skierowani do naszego salonu wykazują się wysoką kulturą osobistą, sumiennością w wykonywaniu przydzielonych im zadań oraz punktualnością, co w obecnych czasach wśród ich 12

13 rówieśników jest cechą wręcz trudną w osiągnięciu. Ze względu na dużą obsługę pojazdów samochodowych w serwisie i brak czasu na śledzenie informacji mailowej, ciągle jesteśmy informowani telefonicznie o ważnych sprawach dotyczących przebiegu praktyki. Pozytywnie to wpływa na komunikację i współpracę z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego. Reasumując, mając na uwadze cele projektu, opiekę, pomoc w realizacji jestem bardzo mile zaskoczony i w przyszłości chętnie wezmę udział w podobny sposób organizowanych praktykach. Takie podmiotowe traktowanie ucznia, podejście w sposób kompetentny do zadania powierzonego w ramach projektu, realizowanie programu danego kierunku kształcenia zgodnie z założeniem przez Opiekuna jest wysoko cenione, a wręcz pożądane. W powyższej referencji Opiekun podkreślił solidne wypełnianie zadań praktyki zawodowej przez uczniów. Jest to wynikiem zapewne dobrego kontaktu z Opiekunem, jak i również odpowiedniego przygotowania uczniów ze strony szkoły. Kolejny Opiekun podkreślił zmiany jakie zaszły w osobowości uczennicy:,,oceniam bardzo dobrze zmiany w kompetencji uczennicy w toku praktyk zawodowych. Jest bardzo dokładną, spokojną, pracowitą i uczynną uczennicą i dlatego też chętnie widziałabym ją w swoim zespole. Opinia, na podstawie której można wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków opracowana została przez Opiekunów mających w dziale firmowym dwóch uczniów z kierunku technik ekonomista:,,do naszego działu zostało przypisanych dwóch uczniów, z którymi bardzo szybko nawiązałyśmy kontakt. Młodzież okazała się bardzo aktywna i chłonna na przekazywaną wiedzę. Od samego początku z wielkim zaangażowaniem i ambicją wykonywała wszelkie polecenia. Każdy etap pracy był przez nas nadzorowany, choć uczniowie jednocześnie mieli możliwość samodzielnego działania. Połączenie samodzielnego działania z nadzorem od strony Opiekuna to ważny aspekt praktyki zawodowej. Bywa jednak, że uczniom brakuje motywacji do podjęcia samodzielnej pracy, a wówczas jej pobudzenie należy do obowiązku Opiekuna. Jak zaobserwował Opiekun,, w trakcie praktyk zauważalny jest z każdym dniem wzrost zainteresowania ucznia pracą swojego kierunku. Zatem nie tylko motywacja jest ważna, a także zainteresowanie ucznia swoim kierunkiem kształcenia, określenia pozytywnych i negatywnych jego stron w toku praktyki zawodowej. 13

14 Podsumowując opinie i sugestie opiekunów praktyki zawodowej można wysunąć kilka wniosków, które mogę mieć znaczenie dla podniesienia poziomu praktyk zawodowych: Za jakość praktyk zawodowych w wysokim stopniu odpowiada organizator praktyk. Przebieg praktyki zawodowej powinien być koordynowany i kontrolowany przez organizatora. Dokonując wyboru firm, w których odbędzie się praktyka, organizator powinien kierować się odpowiednimi kryteriami: zasobem technicznym, zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zgodnością działu firmy z kierunkiem kształcenia. Należy nawiązać bezpośredni kontakt z właścicielem firmy jak i również z opiekunem, a w toku praktyki zawodowej powinien on być ciągle utrzymywany. Zadaniem organizatora jest przedstawienie programu praktyki zawodowej Opiekunowi i określenie poziomu jego wykonalności. Organizator ma za zadanie niwelować pojawiające się problemy. Należy określić rolę, funkcje Opiekuna, a także zamierzone cele praktyki zawodowej. Organizator, Opiekun i uczniowie są zobowiązani do prowadzenia określonej dokumentacji. Powyższy materiał został opracowany na podstawie kwestionariusza oceny, który został skierowany do Opiekunów i Przedsiębiorców. Uczniowie objęci projektem za pomocą ankiety ewaluacyjnej również mogli wyrazić swoje zdanie dotyczące realizacji i przebiegu praktyk zawodowych zorganizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Pytanie pierwsze anonimowej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów szkół gostynińskich dotyczyło zapoznania uczniów z programem praktyki zawodowej przez Opiekunów. Uczniowie odpowiedzieli następująco: 14

15 Wykres nr 1. Zapoznanie uczniów z programem praktyki zawodowej. Czy został/a Pan/Pani zapoznany/na z programem praktyk zawodowych? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% tak 5% nie Powyższy wykres przedstawia wysoki odsetek uczniów, którzy zostali zapoznani z programem praktyki zawodowej zatwierdzonym przez szkołę (95% uczniów), jedynie 5% uczniów nie uzyskało wiadomości na temat zadań objętych programem praktyki zawodowej. Przyczyną tego może być brak zainteresowania ucznia tematem, bądź jego nieobecność na pierwszych zajęciach, a także zbyt ogólne przekazanie wiadomości wstępnych przez Opiekuna. Poszukując odpowiedzi na pytanie związane z przebiegiem praktyki zawodowej z ustalonym harmonogramem, uczniowie wskazali: Wykres 2. Praktyka zawodowa wg harmonogramu. Czy praktyki zawodowe odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem? 100% 94% 80% 60% 40% 20% 0% tak 6% nie 15

16 Prawie wszyscy uczniowie zostali zapoznani z programem praktyki, która była realizowana zgodnie z harmonogramem, co podkreśla 94% uczniów. Jednakże, 6% uczniów zaznaczyło, iż praktyka zawodowa nie przebiegła zgodnie z ustaleniem. Wynika to być może z niespójności przekazywanych i odbieranych treści. Niekiedy Opiekunowie mogli dokonywać zmian w schemacie programu praktyki zawodowej, stawiając uczniom podrzędne zadania do wykonania, zgodne z zadaniem ogólnym. Wykonywanie wszelkich czynności zastępczych przez praktykantów, które nie wiązały się w żaden sposób z programem praktyki było zabronione, stąd pytanie 3 ujęte w ankiecie ewaluacyjnej skierowanej do uczniów. Uzyskano następujące dane: Wykres 3. Czynności zastępcze wykonywane podczas praktyk. Czy podczas praktyki zawodowej zdarzało się Pani/Panu wykonywad czynności zastępcze, które nie są przewidziane w planie? Podczas każdych zajęd 0% Rzadko 27% Często 0% Nigdy 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powyższy wykres przedstawia jaki odsetek uczniów wykonywał czynności zastępcze, które nie były określone w programie praktyki zawodowej. 27% uczniów rzadko wykonywało czynności zastępcze, czego przyczyną mogą być nowe zadania stawiane przez Opiekuna, wymagane od firmy w określonym czasie. Jednak umiejętność wykonania takiego zadania świadczy o zasobie wielu zdolności i umiejętności dostosowania się do potrzeb pracodawcy. 73% uczniów realizowało program praktyki zawodowej według planu. Organizator praktyk zawodowych (IGRP) w duże mierze podkreślał sposób przekazywania wiedzy podczas praktyki zawodowej. Dla podniesienia jakości praktyki 16

17 zawodowej, kompetencji uczniów wszelkie przekazywane treści powinny być jasne i rzetelne, a wykonywanie nowych czynności przez uczniów poprzedzone przez obserwację i pokaz. Na pytanie dotyczące sposobu nadawania treści przez Opiekunów uczniowie odpowiedzieli następująco: Wykres 4. Jasność i rzetelność przekazywanych treści podczas praktyki zawodowej. Czy przekazywane treści na praktykach zawodowych były jasne i zrozumiałe? zdecydowanie nie 0% raczej nie 0% trudno powiedzied 4% raczej tak 16% Zdecydowanie tak 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Większość uczniów (80%) podkreśla, że treści przekazywane na praktykach były zdecydowanie jasne i zrozumiałe. 16% uczniów pozytywnie odnosi się do sposobu nauczania przez Opiekuna. Taki sposób przekazywania wiadomości znacząco wpływa na podniesienie kompetencji uczniów. Zaledwie 4% uczniów nie potrafiło określić rzetelności przekazywanych treści. Powodem tego może być bariera komunikacyjna w relacji uczeńopiekun. Uczniowie nie zaznaczyli odpowiedzi negatywnych, co świadczy o odpowiednim przygotowaniu Opiekunów do przeprowadzenia praktyki zawodowej i ich zaangażowaniu w owe działanie, z którym wiązało się kolejne pytanie ankiety ewaluacyjnej. Uczniowie w odpowiedzi na pytanie: jak oceniają Opiekuna praktyki zawodowej pod względem zaangażowania, zaznaczyli: 17

18 Wykres 5.Zaangażowanie Opiekuna w toku praktyki zawodowej. Jak ocenia Pan/i Opiekuna pod wzglem zaangażowania? 3% 3% 21% 73% Zdecydowanie dobrze Dobrze Trudno powiedzied Źle Większość uczniów wykazało wysoki stopień zaangażowania Opiekuna w przebieg praktyki zawodowej (aż 73%). Mniejsza grupa uczniów tj. 21% dobrze ocenia aktywność Opiekuna w ramach praktyki. Na taki wynik w wysokiej mierze wpłynęło utrzymywanie ciągłego kontaktu z Opiekunem przez Organizatora praktyk zawodowych. Przedstawienie głównej idei projektu, ukazanie potrzeby kształtowania umiejętności praktycznych uczniów dla korzyści firm również przyczyniło się do wzrostu zaangażowania ze strony Opiekunów. Niewielki odsetek uczniów 3% wykazało brak ingerencji ze strony Opiekuna w przebieg praktyki, a 3% uczniów nie potrafiło określić jej poziomu. Niski poziom zaangażowania Opiekuna w praktykę zawodową mógł być uzależniony od wielkiego nakładu pracy w czasie rozpoczęcia praktyki zawodowej i trudności w nawiązaniu kontaktu z podopiecznym. Kolejne pytanie ankiety skierowane do uczniów dotyczyło ich ogólnego spostrzeżenia na temat praktyki zawodowej. Na pytanie, czy praktyka zawodowa spełnia oczekiwania uczniów, odpowiedzieli następująco: 18

19 Wykres 6. Praktyka zawodowa wg oczekiwań uczniów. Czy praktyka zawodowa spełnia Twoje oczekiwania? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzied Raczej tak 1% 4% 5% 12% Zdecydowanie tak 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdecydowana większość uczniów, aż 78% podkreśla, że praktyka zawodowa spełniła ich oczekiwania w dużym stopniu. 12% uczniów pozytywnie odnosi się do odbytej praktyki. 5% uczniów nie sprecyzowało odpowiedzi. 4% uczniów stwierdza, że praktyka zawodowa nie do końca spełniła ich przewidywania, a 1 % uczniów odnosi się negatywnie do przebiegu praktyki zawodowej. Być może, wynika to z nieodpowiedniego wyboru kierunku kształcenia, co podkreślali uczniowie, a także z zupełnie innego postrzegania pojęcia,,praktyka zawodowa, która w ramach projektu była sumiennie odbyta. Kolejnym czynnikiem, który mógł negatywnie wpłynąć na ocenę praktyki zawodowej przez uczniów jest niekiedy brak spójności kształcenia teoretycznego z praktycznym w szkołach zawodowych, co powoduje nieumiejętność przełożenia teorii na działania typowo praktyczne. Przydzielenie niektórych uczniów do wybranych firm przez IGRP również mogło być nieodpowiednie, wówczas nie zostały spełnione oczekiwania praktykantów. W ankiecie ewaluacyjnej pojawiło się pytanie dotyczące sposobu organizacji praktyk zawodowych. Odpowiedzi uczniów zestawione są na poniższym wykresie: 19

20 Wykres 7. Organizacja praktyk zawodowych. Jak oceniasz praktyki zawodowe pod względem organizacyjnym? Zdecydowanie źle 0% Źle 0% Trudno powiedzied 3% Dobrze 29% Zdecydowanie dobrze 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jak przedstawia powyższy wykres, organizacja praktyk zawodowych nie tylko przez Opiekunów została bardzo dobrze oceniona, ale również przez uczniów. Większość uczniów (tj. 67%) uważa organizację praktyk jako bardzo dobrą, 29% uczniów podkreśla dobrą organizację, a tylko 3% uczniów nie potrafiło udzielić na to pytanie odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnej oceny organizacji i przebiegu praktyk zawodowych było zależne od wielu czynników, m.in. od: nawiązania współpracy z odpowiednimi firmami, określenia etapów rozpoczęcia realizacji projektu, wyznaczenia funkcji i kompetencji Opiekunów oraz celów głównych praktyki zawodowej, ukazania potrzeby kształtowania potencjalnych pracowników, wzajemnej relacji Organizator - Opiekun, od współpracy wszystkich partnerów projektu. Wynik ten jest bardzo zadawalający i motywujący do kolejnego działania. Podsumowując anonimowe ankiety ewaluacyjne na które łącznie odpowiedziało 153 uczniów, 100% zdecydowanie poleciłoby innym praktyki zawodowe zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego. Współpraca z gostynińskimi szkołami zawodowymi w ramach realizacji projektu stała się bardzo owocna i również pozytywnie oceniona przez dyrekcję szkół. Pani Izabela Sieradzka, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie ujmuje realizację praktyk zawodowych przez IGRP w dany sposób:,,skuteczność, rzetelność i fachowa znajomość wszystkich aspektów rynku pracy, jaką cechują się pracownicy Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, sprawiły, iż odnieśliśmy jako szkoła wymierne sukcesy organizując 20

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. reform, [w]: www.archive.nbuv.gov.ua

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego. reform, [w]: www.archive.nbuv.gov.ua Wysoki poziom zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców na absolwentów przygotowanych do pracy zawodowej w ramach ich kwalifikacji i umiejętności oraz obecna sytuacja w Polsce związana ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626). 2. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Praktyki zawodowe HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Lp. Klasa Wymiar praktyki zawodowej Termin praktyki zawodowej 1. III TG 4 tygodnie 03.10.16 r. - 28.10.16 r. 2. III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ Załącznik nr 7 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ Podstawa prawna: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe organizuje szkoła w miejscowości, w której znajduje się jej siedziba. 2. Praktyki odbywają się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Mechanicznycych im. KEN w Poznaniu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. WSTĘP 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość

Regulamin praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość Regulamin praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość 1 I. DEFINICJE I POJĘCIA OGÓLNE 1. Zawarte w regulaminie praktyk zawodowych w ramach projektu Inwestycja w przyszłość sformułowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane

Projekt Młody fachowiec warsztaty budowlane Projekt Młody fachowiec Podsumowanie Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Regulamin praktyk zawodowych 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. KRYTERIA OCENIANIA Załącznik

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020

WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020 w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja 1, październik 2015 r. WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

REGULAMIN. praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU REGULAMIN praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004 nr 256 poz.2572). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTY ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH

REGULAMIN PRAKTY ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH REGULAMIN PRAKTY ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. PRAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Zajęcia praktyczne praktycznej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY (ORGANIZACYJNY)

RAPORT EWALUACYJNY (ORGANIZACYJNY) RAPORT EWALUACYJNY (ORGANIZACYJNY) Ewaluacja praktyki zawodowej w laboratorium dla zawodu Opiekun Praktyki Miejsce odbywania praktyki (POZNAŃ / PIŁA) Data praktyki (od - do) TECHNIK MECHATRONIK Szkoła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH W Gliwicach

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH W Gliwicach Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014 z dnia 12.04.2014r Dyrektora ZSET ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH W Gliwicach REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Część I. Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi

Część I. Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 7 Regulamin praktyk zawodowych Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 Postanowienia wstępne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach

Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 1 Podstawy prawne regulaminu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepszy w zawodzie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. 1. Niniejszy Regulamin praktyk zawodowych (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk zawodowych oraz związane z nią prawa i obowiązki. 2. Podstawą

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI w projekcie Edukacja zawodowa szansą na lepsze jutro realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekty: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY)

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) Ewaluacja praktyki zawodowej w laboratorium dla zawodu Opiekun Praktyki Miejsce odbywania praktyki (POZNAŃ / PIŁA) Data praktyki (od - do) TECHNIK MECHATRONIK Szkoła Klasa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim dr Joanna Kozielska Wybrane obszary diagnozy szkolnictwa zawodowego w kontekście rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego Agenda 1. Rynek pracy 2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne kształcenie zawodowe realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH stosowany projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 Informacje ogólne 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE opracowany na rok szkolny 2013/2014 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w ramach projektu ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Działania Powiatu Ostrowskiego na rzecz rozwoju edukacji międzynarodowej w ramach programów oświatowych Unii Europejskiej

Działania Powiatu Ostrowskiego na rzecz rozwoju edukacji międzynarodowej w ramach programów oświatowych Unii Europejskiej Historie sukcesów: Inspiracje dla przyszłego partnerstwa KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Marcin Woliński, Tomasz Sobczak Działania Powiatu Ostrowskiego na rzecz rozwoju edukacji międzynarodowej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2 Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, prowadzonych na etapie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w ramach projektu DiAMEnT Rozdział I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH 1 Podstawy prawne regulaminu 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II realizowanym przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europejskie

Bardziej szczegółowo

Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce

Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce Urszula Sztanderska Wiktor Wojciechowski (współpraca) Warszawa, 2 września 2008 roku Irlandia Austria Słowacja UK N. Zelandia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY. realizowanym przez

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY. realizowanym przez REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanym przez POWIAT CHOSZCZEŃSKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CHOSZCZNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Mistrz protetyki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Mistrz protetyki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Mistrz protetyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy w życiu Zadanie 5: Doradztwo edukacyjno zawodowe i staże u pracodawców 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pt. Aktywny w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ 1 1 Informacje o projekcie i postanowienia ogólne 1. Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w projekcie Współpraca kluczem do sukcesu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo