SPIS TREŚCI: CONTENT:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: CONTENT:"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Wywiad udzielony przez prof. dr hab. inż. Józefa MATUSZKA CZY EUROPA, POLSKA SPROSTA WYZWANIOM GOSPODARCZYM WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA?... 2 An interview given by prof. Józef MATUSZEK IS EUROPE, POLAND ABLE TP MEET THE ECONOMIC CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY WORLD?... 5 Milan GREGOR, Rodovan FURMANN PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ... 8 Milan GREGOR, Rodovan FURMANN PRODUCTION PLANNING AND CONTROL (PPC) Jaroslav ŽIVČÁK, Józef MATUSZEK, Milan GREGOR PROCESY NAPRAWCZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH A RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACJI PRODUKCJI Jaroslav ŽIVČÁK, Józef MATUSZEK, Milan GREGOR BANKRUPT AND RESCHEDULING OF PRODUCTION ASSOCIATION Krzysztof J. KONSZTOWICZ FINANSOWANIE UNIWERSYTETÓW KANADYJSKICH Krzysztof J. KONSZTOWICZ FINANCING OF CANADIAN UNIVERSITIES Edward MARGAŃSKI BIELIK CZEKA Edward MARGAŃSKI BIELIK Janusz KONASZEWSKI WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI Janusz KONASZEWSKI THE PATTERN DESIGNING OF PRODUCTION MEANS LIMITASTIONS AND OPPORTUNITIES Wojciech SADOWIEC X EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI Wojciech SADOWIEC X EDITION OF THE POLISH PRODUCT OF THE FUTURE COMPETITION Ewa GOŁĘBIOWSKA ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI HISTORIA OPTYMISTYCZNA Ewa GOŁĘBIOWSKA THE SILESIAN CASTLE OF ART & ENTERPRISE OPTIMISTIC STORY Maciej KOŁOCZEK INTEGRACYJNA ROLA EUROREGIONU BESKIDY Maciej KOŁOCZEK INTEGRATION ROLE OF THE EUROREGION BESKIDY Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006 (3)

3 Słowo wstępne Oddajemy do rąk Czytelników trzeci numer Produktywność i Innowacje. W tym numerze naszego czasopisma proponujemy Państwu kolejne artykuły wnikające w zagadnienie rozwoju produktywności i innowacyjności autorów polskich i słowackich, kontynujemy cykl dyskusyjnych artykułów na temat nakładów na naukę i kierunków rozwoju szkolnictwa wy szego w Polsce. W oddawanym numerze kontynuowany jest cykl treści przedstawiający osiągnięcia przedsiębiorstw regionu pt. Nasze przedsiębiorstwa osoby, organizacje i instytucje mające szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania rozwóju produktywności, innowacji, kooperacji oraz rozwóju naszego regionu. Zachęcamy Państwa do zamieszczania w kolejnych numerach prezentacji, które pozwolą na bli sze poznanie i zacieśnienie więzów współpracy i kooperacji. Specjalne słowa podziękowania pragniemy przekazać dla Stowarzyszenia Region Beskidy, które w ramach programów prowadzonych przez Euroregion Beskidy wsparło finansowo trzy pierwsze numery czasopisma, które dalej chcemy tworzyć. Józef Matuszek Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, Katedra Inżynierii Produkcji Milan Gregor Uniwersytet Techniczny w Żylinie Katedra Przemyslovego Inzinierstva Aleksander Moczała Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej, Katedra In ynierii Produkcji ISSN Czasopismo Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej Katedra Inżynierii Produkcji We współpracy: Uniwersytet Techniczny w Żylinie Słowacja Słowackie Centrum Produktywności w Żylinie Słowacja w ramach projektu Phare CBC zarządzanego przez Euroregion Beskidy Niniejszy dokument powstał przy wsparciu fi nansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Akademia Techniczno Humanistyczna i w żadnym razie nie może być utożsamiana z ofi cjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. Redaktor Czasopisma: dr inż. Aleksander Moczała Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Rada Naukowa Redakcji: Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Prof. dr hab. inż. Milan Gregor Uniwersytet Techniczny w Żylinie Prof. dr hab. inż. Branislav Micieta Słowackie Centrum Produktywności w Żylinie Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej Adres redakcji: Akademia Techniczno Humanistyczna, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Willowa 2, Bielsko Biała tel , Uwagi redakcyjne Decyzja ostateczna o druku jest podejmowana po uzyskaniu recenzji artykułu. Redakcja zastrzega prawo skracania nadesłanych przez autorów publikacji do druku. Niezamówione rękopisy i fotografi e nie są zwracane przez redakcję. 2 / 2006 (3) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 1

4 Wywiad udzielony przez prof. dr hab. inż. Józefa Matuszka dla redakcji Akademii czasopismo Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej. Czy Europa, Polska sprosta wyzwaniom gospodarczym współczesnego świata? Akademia: Czym jest strategia lizbońska? Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek: To plan strategiczny rozwoju Unii Europejskiej, który ma na celu powstrzymanie regresu i coraz bardziej rosnącego dystansu w postępie technicznym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Jego zadaniem jest także utrzymanie pozycji technologicznej Europy wśród nowo powstających potęg gospodarczych jak Chiny, Indie i państwa Azji Południowo Wschodniej. Tempo rozwoju krajów Unii Europejskiej było w ostatnich latach mniejsze niż Stanów Zjednoczonych. Byliśmy mniej twórczy. Przemysł stał się mniej konkurencyjny. Co jest najważniejsze? Na czym, przede wszystkim, skupia się strategia lizbońska? Na przeznaczeniu większych funduszy na naukę i postęp techniczny, na rozwój społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy. Według strategii ma nastąpić intensywniejszy rozwój gospodarczy i naukowy krajów europejskich. Uzyskanie tego rozwoju ma nastąpić przez przeznaczenie przez każdy kraj Unii na te dziedziny, które decydują o postępie gospodarczym 3 procent swojego PKB. W Unii Europejskiej obecnie tylko dwa lub trzy państwa przeznaczają na postęp techniczny taki procent dochodów. Inne kraje wysoko uprzemysłowione, należące do czołówki gospodarczej w UE wydają na te cele 2,5 3 procent PKB. W Polsce wygląda to tragicznie, bo jest to w granicach 0,6 procent, co nie wystarcza nawet na utrzymanie dotychczasowego stanu technicznego laboratoriów i urządzeń badawczych. W dodatku problemem w naszym kraju jest racjonalne wykorzystanie tych funduszy, które mamy. Niewiele badań prowadzonych u nas w kraju ma przełożenie na praktykę gospodarczą. Mam obawy, że gdybyśmy nagle zaczęli przeznaczać w Polsce te 3 procent PKB na naukę, to duża część tych środków zostałaby zmarnowana. Nie jesteśmy w stanie wchłonąć naraz tylu pieniędzy. Mówi Pan, że pieniędzy dramatycznie brakuje, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej??? Tak. Na przykład Singapur wydaje na naukę jeszcze mniej niż Polska, co nie przeszkadza tej gospodarce utrzymywać postęp techniczny oraz wysoki poziom gospodarczy. Oczywiście decyduje wiele czynników np. położenie geografi czne. Myślę jednak, że duże znaczenie ma sposób w jaki zarządza się nauką. W Polsce niewielki procent pieniędzy przeznaczanych na badania daje konkretne efekty np. w postaci wdrożeń. Niewielki procent polskich naukowców ma doświadczenie wynikające z pracy w organizacjach gospodarczych. Pan to sformułował bardzo ostro, mówiąc, że większe pieniądze na naukę w Polsce zostałyby zmarnowane. To mocne słowa. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie, przy takiej organizacji nauki w Polsce, szybko i racjonalnie tylu pieniędzy wydać i uzyskać odpowiednie zyski, tak jak np. w Wielkiej Brytanii, wynikające z ponoszonych nakładów. Po drugie, nie jesteśmy w stanie, w Polsce w ciągu roku, dwóch, czy w dającej się przewidzieć bliższej przyszłości nagle kilkakrotnie zwiększyć środki fi nansowe na rozwój nauki. Jest to po prostu nierealne. Z powodu wadliwego zarządzania? Można to chyba tak nazwać. Skoro tak nikły procent środków daje efekty wdrożeniowe, to z czegoś to przecież wynika. Ale to złożony problem, np. problem tkwi również w długoletnim systemie rozwoju kadry naukowej, który praktycznie do dzisiaj się nie zmienił. Oceny kadry, kryteria związane z efektywnością współpracy z gospodarką, ilość aplikacji wciąż nie mogą się w nauce przebić. A może, po prostu, to przemysł nie chce wdrażać, bo się obawia ryzyka? Tak się powszechnie mówi. Wciąż słyszę, że przemysł nie chce współpracować z nauką, że organizacji gospodarczych nie stać na fi nansowanie nauki, bo mamy słabą gospodarkę. Tylko częściowo jest to prawda. Faktem jest, że duże koncerny fi nansują rozwój nauki w swoich macierzystych krajach i jest to jeden z elementów utrzymania przewagi ekonomicznej tych państw w świecie. Niemniej musimy pamiętać, że każdy przedsiębiorca, jeśli inwestuje pieniądze, to chce aby się zwróciły. Nikt nie będzie fi nansował badań naukowych tylko po to, żeby efektem była jakaś publikacja, której nikt nie przeczyta. To musi przynieść konkretne efekty! Tymczasem na uczelni, np. na wydziałach technicznych, pracują ludzie, którzy w przemyśle odbyli raptem czterotygodniową praktykę na studiach i od tego momentu nie pojawili się w żadnym zakładzie produkcyjnym. Trudno od kogoś takiego wymagać, aby odnosił sukcesy w pracach wdrożeniowych. Ścieżka kariery naukowej musi ulec weryfi kacji. Na uczelni powinni zostać zatrudnieni ludzie, którzy (obok bardzo zdolnych młodych naukowców obierających tradycyjną ścieżkę kariery naukowej) po obronach prac doktorskich sprawdzili się pracując w przemyśle, edukacji itd. Mówi Pan, że to problem zarządzania. A przecież Pan miał bezpośredni udział w zarządzaniu nauką. Dobiegła właśnie końca Pana kadencja na stanowisku prorektora ds. nauki i spraw ogólnych na naszej uczelni. Uczelnia zarządzana jest demokratycznie. Są rady wydziałów, jest senat, są głosowania... Ale, moim zdaniem, to jest problem całego systemu, począwszy od ścieżki kariery zawodowej naukowców, a skończywszy na sposobie rozdzielania środków na badania naukowe. Nie można dawać zespołowi pieniędzy na kolejny projekt badawczy, jeśli wcześniej wykonane nie zostały wdrożone i gospodarka się nimi nie zainteresowała. W Polsce przyzwyczailiśmy się, że mamy na uczelniach małe zespoły badawcze przyporządkowane 2 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006 (3)

5 Czy Europa, Polska sprosta wyzwaniom gospodarczym współczesnego świata? kierownikom zakładów czy katedr, a te z kolei dziekanom. A dziś liczy się siła zespołu oraz współpraca między wydziałami i między uczelniami. Środki pomocowe z Unii Europejskiej wymusiły tutaj pierwiosnki zmian. Ale jeżeli za tym nie pójdzie odpowiednie zarządzanie, to nie będzie efektów. I w tym kierunku będzie się zmieniać nauka polska? Musi się w tym kierunku zmieniać, bo inaczej sprowadzimy nasze ośrodki badawcze do roli wykonawców prostych, pracochłonnych a tym samym realizowanych taniej (przy niskich płacach) w naszym kraju badań. Natomiast decyzje odnośnie prowadzenia badań, pozyskiwania środków, strategii tych badań będą podejmowały ośrodki naukowe w krajach zachodnich, w tych krajach będzie następował rozwój wysokokwalifi kowanej kadry naukowej. Powinniśmy zmierzać w stronę takiego sposobu zarządzania nauką, żeby również w Polsce mogły powstawać centra, które byłyby koordynatorami programów europejskich, bo one naprawdę mogą przynieść duże efekty dla gospodarki. Będą mogły one wykształcić kadrę, która będzie podstawą budowy krajowej silnej gospodarki. Czy Pana zdaniem idziemy w tym kierunku? Czy Strategia Lizbońska jest w Polsce realizowana? Są próby zmian fi nansowania projektów badawczych. Pojawiło się nowe ministerstwo. Można powiedzieć, że są pewne przebłyski zmian na lepsze. Te zmiany będą spotykały się z dużym oporem, (przykładem takiego stanu rzeczy są długie i trudne prace związane z ustawą o szkolnictwie wyższym), to jest nieuniknione. Musi się też zmieniać mentalność ludzi, ich przyzwyczajenia, sposób, w jaki myślą o świecie, o nauce, o zasadach jakie obowiązują w świecie nauki. Warto zauważyć, że jedynym krajem w Europie, który nadąża za postępem technicznym Stanów Zjednoczonych jest Wielka Brytania, gdzie te zasady i reguły związane z karierą naukową są wyjątkowo rygorystyczne, ukierunkowane na rynek. A tutaj, w Bielsku Białej możemy zauważyć zmiany związane z wprowadzaniem Strategii Lizbońskiej? Pojawiły się w Bielsku i wokół Bielska pewne zalążki, które można byłoby nazwać przedsięwzięciami rozwojowymi. Przykładem tego jest powstanie inkubatora technologicznego. Od nas zależy, jak ten inkubator będzie funkcjonował. Myślę, że skupienie się dużych zakładów w naszym mieście spowoduje, że będziemy mieli szansę wejść w działania rozwojowe na rzecz rozwoju przemysłu. Od nas zależy jak to wykorzystamy. Czy będziemy liczyć tylko na projekty badawcze i narzekać, że centrala przyznaje na te projekty coraz mniej pieniędzy, czy też nauczymy się pozyskiwać na te badania środki z organizacji gospodarczych sami. Będzie to bardzo trudne. Owszem, jest potencjał naukowy, ale kadra często nie zna specyfi ki przemysłu, nie zna jego problemów. Do tego dzisiaj na uczelniach wyższych najłatwiej zarobić pieniądze na dydaktyce. Można mieć nadgodziny, można mieć 2 3 etaty i to są bardzo łatwe do zdobycia pieniądze w czasach, kiedy odczuwa się brak kadry samodzielnych pracowników naukowych. Pieniądze, które można zarobić w przemyśle, są trudniejsze do uzyskania i nie ukrywam, że tam trzeba o wiele więcej umieć, żeby te pieniądze zarobić. Ale idzie niż demograficzny i dydaktykom będzie trudniej. Ja patrzę na to z nadzieją. Owszem słyszę to wielkie narzekanie, że będzie mniej studentów, że pojawią się problemy, ale ja upatruję w tym szansę, zwłaszcza dla nauk technicznych. Potencjał kadry w tej sytuacji będzie musiał skierować się w stronę prac wdrożeniowych, bo inaczej uczelnia będzie miała kłopot z dalszym zatrudnieniem swych pracowników. Po prostu będą musieli na siebie zarobić. Dlaczego to w ogóle jest problem? Dlaczego aż niż demograficzny może wymusić pozytywne zmiany? To ma związek ze sposobem zarządzania uczelnią. Wydaje mi się, że w gospodarkach o wysokim stopniu zaangażowania nauki, wysokim stopniu wdrożeń, jak w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii są dwa kryteria zatrudnienia pracownika naukowego na uczelni. Albo ma studentów, bo w tak interesujący sposób prowadzi wykłady, że tych studentów przyciąga, albo współpracuje z przemysłem. Innych możliwości nie ma. Pracownicy pracują na kontraktach. W Polsce unikamy i obawiamy się wprowadzenia kontraktów, nadchodzący niż demografi czny spowoduje, że albo uczelnie z powodu braków wolnych etatów nie będą zatrudniały nowych młodych ludzi albo powstanie problem nadmiaru pracowników i zwiększenie udziałów fi nansowania ich wynagrodzeń w budżecie uczelni. Obydwie sytuacje wymuszą zmiany zarządzania uczelniami bo inaczej będą pozbawione możliwości rozwoju. Pana zdaniem w dobrze zarządzanej uczelni niektóre osoby powinny być zwolnione, a nie są? Nie chodzi o zwolnienia, chodzi o to, aby zatrudnione osoby na siebie zarabiały. Jest to wyzwanie dla kadry zarządzającej to problem rotacji kadry. Aktualnie uregulowania prawne praktycznie gwarantują spokój zatrudnionym na uczelni. Bardzo trudno dzisiaj pracownika przesunąć z jednego stanowiska na drugie, zwolnić z pracy na uczelni. Pracownicy narzekają, ale woli przeniesienia się do pracy w przemyśle jakoś nie widać. Zmiany, które niesie ze sobą niż demograficzny i Strategia Lizbońska spowodują, że będzie większa rotacja kadry? Zdecydowanie będzie większa rotacja kadry, a także większa motywacja do wykazania się osiągnięciami, ażeby uzyskać przedłużenie zatrudnienia, np. kontraktu. Pamiętajmy o tym, że ze staży zagranicznych wraca bardzo zdolna młodzież. Część z nich chciałaby pracować na uczelni, ale nie ma wolnych etatów. U nas w kraju jak ktoś zrobił doktorat, to przyjmuje się, że z natury rzeczy zostaje na uczelni. A tak już dziś być nie powinno. Jednocześnie Strategia Lizbońska wymusi przeznaczanie większych kwot z budżetu na naukę. Pewne elementy tej strategii pojawiły się w narodowym planie rozwoju, gdzie narzucono pewne kwoty na ten cel. Co prawda data osiągnięcia wymaganych 3 procent PKB oddala się coraz bardziej w przyszłość. Na wykresach wysokość nakładów ma kształt kija hokejowego tzn. te nakłady w tej chwili są na równym poziomie, a w przyszłości mają wzrosnąć w sposób gwałtowny, jak kij wzniesiony w górę. Końcówka kija to problem kolejnego rządu. Kij coraz bardziej się wydłuża. Mówiło się o roku 2010, teraz o 2012, a być może będzie to Myślę, że nie stać nas na to, żeby w tej chwili tyle środków przeznaczyć na naukę. Natomiast stać nas, żeby te środki, które mamy, lepiej wykorzystać. Co z habilitacją? Znieść? Zostawić? Przy dzisiejszych uwarunkowaniach rozwoju naukowego kadry uważam, że habilitację powinno się pozostawić, bo jest to pewien element w sposób w miarę racjonalnie rozwiązujący problem dalszych awansów naukowych. A jeśli miałaby być zlikwidowana, musielibyśmy mieć opracowane procedury awansu naukowego i myślę że najlepiej by było przejąć sprawdzone wzory z tych krajów gdzie zlikwidowano habilitację i rozwój naukowy na tym nie ucierpiał, (np. Wielkiej Brytanii) A zatem, co powinno się, przede wszystkim, zmienić? Reguły ekonomiczne. Uczelnia winna być poprowadzona według jasnych reguł ekonomicznych, według jasno określonych zasad zgodnie z opracowaną strategią rozwoju. Sprawa jest prosta, jeżeli któryś z zespołów naukowych będzie umiał pracować dla gospodarki, to znaczy, że jest dobry i poradzi sobie ze zdobyciem środków fi nansowych, a więc będzie miał laboratoria i możliwość prowadzenia badań. Jest Pan pewien, że takie kryterium wystarczy? Że wystarczy, że ktoś jest dobrym naukowcem i zakład przemysłowy na pewno podejmie z nim współpracę? Na pewno nasz przemysł nie jest chłonny, jeśli chodzi o nowinki naukowe, ale nie możemy narzekać, należy podjąć współpracę. Nie ma innego wyjścia. Ponadto musimy zmienić struktury uczelni. Należy pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach pojedynczy człowiek, pojedyncza katedra ma minimalne szanse aby coś wdrożyć. Do tego są potrzebne większe zespoły. Brakuje nam umiejętności współpracy, łączenia się w grupy. Przy tych skromnych nakładach jest rzeczą niemożliwą, żeby każda uczelnia miała takie same laboratorium. Konieczne jest łączenie się w zespoły, dzielenie się pracą i wykonywanie robót na konkretne tematy dla przemysłu. Teraz takiej współpracy nie ma? Jesteśmy w tej chwili na etapie tworzenia takich zespołów. Powstało na przykład Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii oparte o potencjał naukowy Politechniki Śląskiej, które ma przez sposób fi nansowania badań wymuszać współpracę środowisk naukowych w województwie śląskim, stwarzać możliwości określania wspólnych możliwości badawczych dla pracowników różnych uczelni. I w tę inicjatywę zaangażowała się też Akademia Techniczno Humanistyczna? Tak. Składamy właśnie pierwsze projekty i zobaczymy, jaki będzie efekt. 2 / 2006 (3) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 3

6 Czy Europa, Polska sprosta wyzwaniom gospodarczym współczesnego świata? Dlaczego przyłączenie się do realizacji strategii lizbońskiej jest dla nas tak ważne? Strategia Lizbońska to pewna fi lozofi a i w jej ramach podejmowane są pewne działania. O poziomie gospodarczym kraju nie świadczy dziś ilość wytopionej stali i wydobytego węgla. Liczy się wkład intelektualny w produkt, czyli projektowanie, logistyka, marketing. Na tym najwięcej się zarabia i na tym buduje się potęgę gospodarczą. Jeżeli będziemy mieć tylko zakłady, które będą pracowały na podstawie obcej dokumentacji, to musimy mieć świadomość, że taki zakład bardzo łatwo przenieść i może za 10 lat ten zakład nie będzie w Bielsku Białej, tylko na Ukrainie albo w Chinach lub Indiach. Natomiast myśl intelektualną, ludzi wykonujących pracę twórczą tak łatwo się już nie przeniesie. W interesie polskich firm, zakładów, spółek jest, przeznaczanie godziwych pieniądze na polską naukę? Ze zrozumieniem tego nie mają problemów przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych, gdzie dużą część środków na naukę przeznaczają właśnie zakłady przemysłowe. Przecież uczelnia kształci kadry dla gospodarki! To jest oczywiste! A jak jest w Europie? Jak oceniamy rozwój edukacji na poziomie wyższym? Stan obecny z jednej strony jest sukcesem w postaci pędu do wiedzy przez młodzież, z drugiej strony nastąpiła dewaluacja dyplomów. Dzisiaj każdy chce mieć dyplom magistra. Rozwiązania są bardzo różne. Na przykład w Szwajcarii założono, że na wysokim poziomie uniwersyteckim kształci się wąską grupę studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla pozostałej młodzieży uruchomiono różne formy kształcenia od szkół pomaturalnych po koledże, czyli szkoły półwyższe lub wyższe zawodowe. Może Szwajcarzy stwierdzili, że nie opłaca im się tej kształcić byle jak i byle więcej, bo uważają, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Warto te środki przeznaczyć na kształcenie najbardziej uzdolnionej grupy młodzieży, a pozostałym zapewnić bardzo dobry start życiowy, zapewnić godne życie, kształcąc ich w odpowiednich zawodach dostosowanych do rynku pracy regionu, choćby dla potrzeb obsługi skomplikowanych technik wytwarzania, np. żeby część młodzieży mogła pracować w przemyśle precyzyjnym. A jak jest u nas? Myślę, że zmierzamy w kierunku takiego modelu, jaki panuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje bardzo dużo uczelni, ale są uczelnie, w których dyplom można uzyskać studiując w sposób... letniskowy, że tak to określę, i są uczelnie elitarne, których ukończenie stanowi przepustkę praktycznie do każdego zakładu. Ten model dotyczy studentów i studiowania w USA. W przypadku modelu rozwoju kariery naukowców sprawa porównania ma się zupełnie inaczej Do Stanów Zjednoczonych najzdolniejsi przyjeżdżają szukać możliwości rozwoju, z Polski raczej wyjeżdżają. To jest problem. Najzdolniejsi powinni zostawać w kraju. Powinno się im stwarzać takie szanse, żeby mogli tu dobrze funkcjonować i przyczyniać się do jego rozwoju. To żadna sztuka mieć geniusza i go wypuścić a potem chwalić się, że orzeł wyleciał. Dlaczego taką wagę przywiązuje Pan do tego, żeby młodzi zostawali tutaj, żeby nie wyjeżdżali, żeby była wymiana kadr? Wystarczy porównać średnią wieku załogi w tych dobrych zakładach, które mają bardzo dobre wyniki, rozwijają się i w tych, które mają olbrzymie kłopoty gospodarcze, aby utrzymać się na powierzchni. Zakład, w którym średnia wieku kadry wynosi ponad lat i więcej i nie ma dopływu świeżej krwi, może mieć duże kłopoty z funkcjonowaniem. Zawsze jest potrzebna młodość połączona z doświadczeniem. W Bielsku Białej zawsze był ten problem. Zawsze duża część tych zdolnych wyjeżdżała do Warszawy, do większych miast. W Bielsku akurat nie jest tak źle. Bielsko jest w korzystnej sytuacji, z racji położenia ale również z racji tego, że to było i chyba nadal jeszcze jest to miasto stu przemysłów. Jeśli chodzi o problem bezrobocia, to jak na warunki polskie, jest całkiem nieźle. W ostatnich latach Bielsko stało się niekwestionowaną stolicą regionu. Fakt, iż powstało tu tyle hipermarketów spowodował, że jest to także regionalna stolica handlowa, podbudowało to rolę i znaczenie miasta. Oczywiście wiążą się z tym pewne problemy. Ale pamiętajmy o tym, że te wielkie sklepy nie powstały tu przypadkowo. Mamy tu dużą siła nabywczą ludności. Przez miasto przejeżdża ogromna liczba ludzi. Jest tu również potężny potencjał rozwojowy. Przecież nikt nie ulokuje kilku milionów złotych w hipermarket, nie spodziewając się z tego zysku. Przy dużych inwestorach rodzą się kolejne, małe fi rmy. Dodajmy do tego walory turystyczne. Myślę, że Bielsko Biała jest jednym z miast w Polsce, które mają bardzo duże możliwości rozwojowe. Również powstanie Akademii Techniczno Humanistycznej spowodowało, że miasto zyskało nową jakość. Zakłady chętniej lokują się tam, gdzie jest kadra i gdzie jest możliwość kształcenia tej kadry. Pamiętajmy też o tym, że uczelnia daje miastu możliwość pozyskania pieniędzy z centralnego budżetu, np. gospodarka Krakowa w znacznej części oparta jest o funkcjonowanie w tym mieście uczelni państwowych. Jeśli popatrzymy, ile pieniedzy tam zostawiają studenci, ile środków z budżetu idzie na kadrę, która żyje i pracuje i wydaje pieniądze w tym mieście... Również jeśli popatrzymy na naszą uczelnię... Ile jest zakładów w Bielsku, które zatrudniają 650 ludzi. Mamy 8,5 tysiąca studentów, którzy żyją w tym mieście! Bielsko staje się magnesem. W sąsiednich miejscowościach regionu młodzi, jak mówią, nie mają szans na pracę. Tylko w Bielsku Białej mogą ją znaleźć. Problem wyjazdów do Warszawy wiąże się z decentralizacją zarządzania i zwiększenia samorządności regionów. Utarło się, że aby zrobić wielką karierę, trzeba pojechać do Warszawy. To naturalne. Tam lokują się największe zakłady, dyrekcje, centrale. Nie we wszystkich krajach jest taki zwyczaj, żeby dyrekcje koncernów lokowały się w stolicach. Nigdy nie słyszałem, żeby wtedy gdy rodziła się potęga gospodarcza dawnej RFN, w Bonn były siedziby wielkich koncernów. Spytajmy naszych polityków, dlaczego dyrekcje wielkich koncernów za wszelką cenę chcą mieć siedziby w Warszawie. Dlaczego? Widocznie tam łatwiej im uzyskać pewne rzeczy, uzyskać informacje związane z działalnością gospodarczą, lepsza jest tam infrastruktura gospodarcza np. komunikacyjna. Chodzi również o jasność i klarowność podejmowanych decyzji. Jeżeli ktoś podejmuje decyzje nie wiadomo jakie, najczęściej związane tylko z okresem kadencji, które nie wiadomo, kiedy się zmienią, to lepiej być bliżej tych, którzy decydują. Mówimy o przemyśle, o rozwoju gospodarczym, tymczasem coraz więcej osób chce studiować kierunki humanistyczne. Czy to jest zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej? Są różne zdania na temat ilości kształconych w Polsce inżynierów. Problemem jest też jakość tego kształcenia i ich umiejętności po skończeniu studiów. Pamiętajmy, że coraz mniej osób będzie pracowało w produkcji, w przemyśle. W związku z tym otwiera się coraz szersze pole dla ludzi, którzy kończą kierunki humanistyczne i ekonomiczne. To jest potężna sfera usług, która będzie cały czas rosła kosztem sfery przemysłowej. Ja tu nie widzę rozbieżności z założeniami strategii lizbońskiej. Zresztą popatrzmy na to z ekonomicznego punktu widzenia. Kształcenie studentów na kierunkach technicznych jest bardzo drogie. Wykształcenie inżyniera jest znacznie droższe od wykształcenia człowieka, który kończy kierunki humanistyczne. Liczba kształconych musi być więc dostosowana do potrzeb gospodarki. Nie stać nas na marnotrawstwo. Nie ma sensu kształcenie inżyniera po to, żeby on później pracował na stanowisku, które może śmiało zająć absolwent po studiach humanistycznych. Poza tym jakość usług to nie tylko problem wykształcenia, ale także horyzontów umysłowych tego człowieka. Musimy się przyzwyczaić, że dyplom wyższej uczelni nie otwiera dziś drogi do kariery, nie oznacza, że jego posiadacz będzie dyrektorem. Coraz więcej inżynierów pracuje na normalnych, szeregowych stanowiskach w przemyśle i nie ma w tym dziś nic dziwnego. Coraz więcej inżynierów ma również dyplomy fakultetów ekonomicznych i filologicznych. Co jest najważniejsze w Strategii Lizbońskiej? Strategia Lizbońska kładzie nacisk na rozwój potencjału gospodarczego. Podkreśla się w niej również konieczność budowania społeczeństwa wiedzy, a więc także rozwoju wiedzy związanej z naukami humanistycznymi i ekonomicznymi, przyrodniczymi itd. Co to jest społeczeństwo wiedzy? Jakie to jest społeczeństwo? Takie, które rozumie problemy rozwoju i nauki. To społeczeństwo o wysokiej kulturze, którego członkowie umieją się swobodnie poruszać we współczesnym świecie. 4 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006 (3)

7 Is Europe, Poland able to meet the economic challenges of the contemporary world? Co się zmieni w nauce polskiej w najbli szym czasie? Nie chcę być futurologiem, ale wydaje mi się, e obecny system kształcenia jest nie do utrzymania. Musimy, na przykład, wprowadzić na uczelniach mo liwość wyboru przedmiotów przez studentów oraz wyboru prowadzącego. Sposób prowadzenia zajęć, gdzie przychodzi prowadzący i wygłasza swój wykład i później egzaminuje, nie sprawdzi się. To się na pewno zmieni. Będzie większa współpraca pomiędzy młodzie ą a pracownikami naukowymi. Będzie większa rotacja kadry. Dojrzewa naukowo część młodej kadry, która odczuwa potrzebę dokonania zmian i dostosowania uczelni do aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej kraju. Zmieni się podejście do studiowania. Powiedziałbym, e zmiany powinny przynieść ze sobą zwyczaj studiowania właśnie, a nie tylko nauki. Obok merytorycznych wiadomości, absolwent wy szej uczelni musi mieć odpowiednią do wykonywanego zawodu osobowość. Umiejętność wykorzystania swojej wiedzy. Np. student na wykładzie powinien otrzymać takie wiadomości, jakich nie znajdzie w ksią ce, bo inaczej nikt nie będzie chodził na te wykłady. Musi się zmienić jakość i efektywność nauczania. To się zaczyna ju od sposobu rekrutacji. Te zmiany ju się zaczęły i sądzę, e przebiegną szybciej, ni mogłoby się nam dzisiaj wydawać. Rozmawiał: Artur Pałyga Przedruk z uczelnianego wydawnictwa ATH - Akademia nr 11/2005 An interview given by prof. Józef Matuszek for Akademia a magazine of University in Bielsko Biała Is Europe, Poland able to meet the economic challenges of the contemporary world? Akademia: What is the Lisbon Strategy? Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek: This is a strategic plan of the European Union development. Its aim is to stop regress and bigger and bigger difference in technological development between the United States and Europe. This plan is to sustain the technological position of Europe among the new arousing economic powers like China, India or South Eastern Asia countries. The development pace of the EU countries was smaller than the one in the USA last years. We were less creative. European industry became less competitive. A: What is the most important in it? What does the Lisbon Strategy focus on? It focuses on allocating more funds for education, technological progress, and development of computer and knowledge society. According to this strategy the most intensive economic and scientifi c development of the European countries is right ahead. To obtain this development each EU member should earmark 3.0 % of their GNP for the spheres, disciplines which guarantee economic progress. In the EU only two countries allocate this percentage of their incomes for technological development now. Other well developed countries, which belong to the economic top in the EU, spend % of their GNP on it. In Poland the situation is even worse, we spend only 0.6 & of our GNP that is not enough to maintain the outgoing technical state of scientifi c laboratories and machines. Additionally, rational use of fi nances and funds we have is a serious problem in Poland too. There are only a few researches which have their implementation in economic practice. I am afraid that if we suddenly started to allocate this 3.0% of GNP for education, greater part of these funds would be simply wasted. We are not able to absorb this money. Are you saying that we are very short of money but at the same time we are not able to accept more??? Yes. Singapore, for example, spends even less than Poland on education, but it is not an obstacle in its economy development and technological progress at a high level. Many factors infl uence the situation of Singapore, of course, e.g. geographical location. However, I think that the way education managed is of greatest signifi cance here. In Poland, only a small percentage of money allocated for researches gives particular results such as implementations. Also a small percentage of Polish scientists have got enough practical experience in economic institutions. By saying that money for education would be wasted in Poland, you have formulated that very sharply. These are strong words. Firstly, we are not able to spend and gain profi ts from the expenditures quickly and in a rational way (like in Great Britain) as education in Poland is organized in such a way as it is now. Secondly, we are not able to increase funds on education s development quickly within one, two years and even in the possible to predict future. Because of wrong or defective management? Well, yes, we can call it this way. If so tiny percent of funds brings some implementation results, it results from something, doesn t it? But it is very complicated. The key problem is deeply rooted in a long term system of academic workers development which has not been changed for years. Staff evaluation, criterions of effectiveness of cooperation with economy, number of applications are still too weak to make their way in education. Or may be it is the industry which does not want to implement because it is afraid of risk? That is a common believe. I often hear that the industry does not want to cooperate with science, that economic institutions have not got enough money to support education because our economy is still too weak. It is partly true. There is no denying that big companies support fi nancially education s development and it is one of the factors of sustaining the economic advantage of these countries in the world. However, we have to remember that each entrepreneur, if he invests money, wants it to bring the profi t back. Nobody is going to fi nance scientifi c researches only because an article, a book, read by nobody, is to be published. Funding must result with solid effects! In the meantime, at the universities, e.g. people who have four week training in the industry (only!) and since that time they have not visited any enterprises work in some technical departments. It is diffi cult to require successes in implementations from these people. Career path must be verifi ed and changed. People who succeeded in industry, education, etc. right after their doctoral thesis defense (besides the very talented young scientists who choose traditional career path) should be employed at the university. You are saying it is a management problem. But you have had a direct part in management of education. Your term as a vice dean of science and general matters at our university is just coming to an end. The University is ruled in a democratic way. There are departments councils, the senate, there are votes. But I want to make the point that it is a problem of the whole system, beginning with career paths of academic workers and ending with the way of funds division on researches. A research team can not be given next amount of money if its former achievements had not been implemented and economy had not been interested in them. We got used here in Poland to the situation that small research teams at the universities are subordinated to a departments or units managers and those 2 / 2006 (3) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 5

8 Is Europe, Poland able to meet the economic challenges of the contemporary world? ones to the deans. What matters today is strength and unity of the team and cooperation among departments and universities. Financial support from the EU made us to start pioneering changes. Unless these changes are followed by proper management, there will not be any results. And is it this direction which Polish education will follow? Education in Poland must change in this direction. Otherwise, we will lead our research centers to the role of simple, laborious contractors where researches will be cheaper together with researchers wages. The decisions about researches, funds, research strategies will be taken by the research centers in western countries and there will appear and continue development of well qualifi ed academic workers. We should take example from this management so that research centers, which would be European programmes coordinators, could be created in Poland too. They can really bring many advantages to our country. They will be able to prepare the academic personnel which can be the basis for creating strong Polish economy. In your opinion, are we going this direction? Is the Lisbon Strategy being executed in Poland? There are some efforts to fi nance research projects. A new ministry was created. It can be said that there are some sings of changes. These changes will surely meet big resistance ( e.g. long and diffi cult process of changing the act about higher education in Poland), but it is inevitable. Mentality of people must be changed too together with our habits, way of thinking about the world, rules governing the world of science. It is also worth noticing that the only country in Europe that follows technological progress of the USA is Great Britain where the rules connected with science are extremely rigorous and economy oriented. And here, in Bielsko Biała, can we notice any changes connected with the implementation of the Lizbon Strategy? There appeared some germs of what we can call development undertakings in Bielsko and in the area of the town. Let s take technological incubator as an example. I think that concentration of big enterprises in our town will result with the chance of entering some development undertakings directly oriented on development of industry. It depends on us if we make use of it. Are we going to count research projects and complain about less and less money we get from the headquarters or are we going to learn how to gain funds from economic institutions for our own? It will be very diffi cult. Of course, we have great scientifi c potential, but academic workers are not familiar either with industry peculiarity or its problems. Furthermore, it is easier for the universities in Poland to gain profi ts from their didactic activities nowadays. One can work long hours, have two or three positions when there is lack of independent workers at universities at the same time. Money, which can be earned in industry is diffi cult to obtain and I do not want to hide the fact that we must learn more how to earn this money. But the demographic low is coming so it will be harder for the teachers. I look at it hopefully. Yes, I can hear this big complain that there will be less students, problems will appear, but I see the chance in it, especially for technical sciences. In this situation, the potential of the staff will have to be directed towards implementation works; otherwise, a university will have troubles with further employment of its workers. They will have to earn money for themselves. Why is it a problem? Why can the demographic low impose positive changes? It is connected with the way of management of the university. It seems to me that in economies, where science is very engaged in them and there, high level of implementations, like in the USA or Great Britain, there are two criterions of worker s employment at the university. Either he has some students, because he gives very interesting lectures which attract students or he cooperates with industry. There are no other possibilities. Academic workers work on so called contracts. In Poland we avoid and are afraid of introducing contracts. The coming demographic low will cause that there will not be many free workplaces so young people will not be employed at the universities or a problem of excess of workers and increase of the part of their wages in the university budget will appear. Both these situations will, sooner or later, make the universities to change their way of management. If not, they will not have any possibilities of development. So you say that at a well managed university some academic workers should be dismissed and they are not? Do I understand you well? It is not about reduction but about earning academic workers for themselves. It is a challenge for the management staff. There is also a problem of staff rotation. Law regulations guarantee academic workers peaceful existence at the university now. It is very diffi cult to shift a worker from one position to another or make him redundant. Academic workers complain a lot but they are not willing to fi nd work in industry at all. Will the changes which will follow demographic low and the Lisbon Strategy cause that rotation of academic workers will be more intensive? Defi nitely, there will be bigger staff rotation but also bigger motivation to show achievements to prolong the employment e.g. the contract. We must also remember that very talented youth is coming back from their trainings abroad. Some of them would like to work at a university but there are no free workplaces. If somebody defends his doctoral thesis, he is employed at a university. That is a natural course of the matter. But it should not be like that. At the same time, the Lisbon Strategy will force bigger expenditures from the state budget on education, won t it? Some elements of this strategy have appeared in the national development plan where some amounts have been imposed. To be honest, the term of gaining the required 3.0% of GNP is walking away more and more into the distant future. In the diagrams one can see the amount of expenditures has the shape of an ice hockey bat. It means that these expenditures are at the same level now and they are supposed to be much higher in the future like a bat lifted up. The ending of the bat is a problem of the next government. The bat is getting longer and longer. It was said about the year 2010, now about the year 2012 or may be I think we can not afford allocating so much money for education. But we are able to make better use of it. What about habilitation? Abolish or rather leave it? Taking contemporary conditions of scientifi c development into account, I think that habilitation should be left as it is an element which solves somehow the problem of scientifi c promotions. If it was to be abolished, we would have to have elaborated some other procedures of scientifi c promotion. In my opinion it would be best to take e.g. Great Britain into account where habilitation was successfully abolished without any damages for scientifi c development. What should be changed first then? Economic rules. University should be led according to clear economic rules, well defi ned ones, combined with the elaborated strategy of development. It is easy. If one scientifi c team has to work for the state economy, it will mean it is good and is able to collect enough funds; as a result, it will have new laboratories and many possibilities to conduct experiments and researches. Are you sure this criterion is enough? Is it enough to be a good scientist and an enterprise will be willing to cooperate with him for sure? Surely, our industry is not absorbing scientifi c news. But we can not complain but start cooperation instead. There is no other way. Next we have to change the structures of universities. One single man, one single team havs minimal chances to implement something. We have to be aware of that. We need bigger teams for that. We do not have the skill of cooperation, joining groups. With modest expenditures it is impossible that each university has the same laboratory. Joining into groups, and sharing work while doing particular works for industry are necessary. There is no such cooperation now. What kind of cooperation are we short of? We are just creating these groups now. There has been created Silesian Center of Advanced Technologies based on Silesian Technical University workers. The center is to make academic and economic environments cooperate with each other by using particular way of funding, and create possibilities of determining common scientifi c chances for workers from different universities. Is University of Bielsko Biała engaged in his project? Yes. We are collecting fi rst projects and we will see what the results will be. Why is it so important for us to join the Lizbon Strategy? The Lisbon Strategy is a particular philosophy. Within it there are taken some actions. Neither the quantity of melted steel nor extracted coal but intellectual product, designing, logistics, and marketing are the foundations of the economic level of the country nowadays. The biggest amount of money is earned on them. The biggest economic powers are built on them too. If we have only enterprises which work on the basis of foreign documentation, we have to be aware of the fact that such an enterprise can be easily relocate and one day, e.g., in 10 years time, it will not be in Bielsko Biała but e.g. in Ukraine, China or India. To relocate intellectual thought, creative workers it is much more diffi cult. 6 Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 2 /2006 (3)

9 Is Europe, Poland able to meet the economic challenges of the contemporary world? Is that really so that Polish companies, enterprises, etc. have their vested interest in financial support of Polish education? The entrepreneurs from the USA have no problems with understanding that. It is because greater part of funds on science comes from industry, enterprises. It is because they understand that universities teach personnel for economy! That is obvious! And how is it in Europe? How do we judge the development of higher level education? On one hand the drive for knowledge observed in our youth is a success but on the other hand debasement of diploma values took place. Everyone can have a MA degree. The solutions are very different. In Swiss, for example, it was estimated that a small number of students is taught at a real high level. For the rest there were created different forms of post secondary school education like colleges or higher vocational schools. May be the Swiss thought that it is not worthy to teach anyhow and more and more this is wasted money. What counts much more is educating only the most talented group of young people and for the rest creating good life standards, education in directions which enable them to fi nd job additionally needed for the region like complicated manufacturing techniques, so that many people could work in precise industry. And how does this situation look in Poland? I think we tend to copy the American model where there are many universities, it is easy to get a diploma e.g. studying and resting at the same time. But there are also elite universities and their diploma is a pass to any enterprise. This model concerns the students and studying in the USA. In case of scientists career model it looks quite different. We can not compare these issues here. Many well educated, talented people leave for the USA because they can find more possibilities of development there. It is a problem. The most talented students should stay in the country. They should have such chances to let them function well and contribute into their homeland development. The thing is not in having a genius and let him out and boast about letting the eagle out later. Why do you pay so much attention to the issue that young people should stay here, in Poland, should not leave the country, that the exchange of staff should exist? It is enough when we compare an average age of workers in these enterprises which obtain good results, develop and in these ones which have economic problems, and really fi ght to survive. An enterprise where the average age of workers is between or more has no fresh blood, can have problems with its functioning. Youth connected with experience are always needed. It has always been a problem in Bielsko Biała. Bigger part of our youth have always left for Warsaw or bigger cities. It is not so bad in Bielsko Biała. Bielsko is in a suitable situation because of its location but also because it is still a town of 100 industries. Taking the problem of unemployment into account, it is not so bad either, in comparison to the general situation in Poland. Bielsko has recently become the undisputed capital of the region. The number of many hypermarkets caused that it is also a commercial capital. It has improved the role and signifi cance of the town. Of course there are some problems connected with that. But remember, big shops did not appear here just by accident. We have big purchasing power. A vast amount of people go through the town every day. Here is big development potential. Nobody spends millions of zlotys to build a hypermarket if does not expect profi ts. Together with big investors, small ones appear too. Tourist values are also great advantages of this region. I think Bielsko Biała is one of the towns in Poland which has big development potential. Creation of the University of Bielsko Biała also gave a new value to the town. Enterprises allocate funds where the staff is and where this staff can be educated. We must remember that the town gains some money from the central budget because of the university e.g. economy of Kraków is mostly based on the universities existing in that town. If we have a look at our university How many enterprises which employ 650 people are in Bielsko? We have of students who live in the town! Bielsko becomes a magnet. Young people from the nearby towns say they have no chance to fi nd a job there. Only in Bielsko they can fi nd a job. The problem of journeys to Warsaw is connected with management decentralization and increase of self governing by the regions. That is why it used to be thought that a great career had to be started in Warsaw. That is natural. There are the biggest companies, management, headquarters. Not in every country there is a custom that the management staff of big groups places themselves near the capital cities. I have never heard that when economic power of former German Federal Republic started, the seats of big groups were in Bonn. Let s ask our politicians why big groups want to have their main seats in Warsaw at all costs. Why? May be it is easier for them to gain some things, information connected with economy, own business, better infrastructure e.g. transport there. Clarity and lucidity of the taken decisions are also important. If someone takes a decision, connected with the period of term only, it is better to be closer to those who decide. We are talking about industry, economic development whereas more and more people want to study the humanities? Is it in harmony with the assumptions of the Lisbon Strategy? There are different opinions about the number of educated engineers in Poland. The problems are also: the quality of this education and students real skills. Remember, less and less people will work in production, in industry. Because of that the future and new possibilities stand before people who study the humanities and economies. A powerful sphere of services which will grow constantly at industrial sphere expense. I can not see any discrepancy with the assumptions of the Lisbon Strategy. Let s take it from the economic point of view. Teaching at technical directions of studies is very expensive. To educate an engineer it is much more expensive than to educate a humanities student. Number of students should be matched with the needs of economy. We can not afford to waste money. It has no sense to educate an engineer who would work on a position which could be easily done by a humanities student. Besides, the quality of services is not only a problem of education but also of mental horizons of this man. We have to get used to the fact that a diploma does not open the door to career, it does not mean his owner will be a general manager in the future. More and more engineers work on normal, low workplaces in industry nowadays and there is nothing strange in that. More and more engineers tend to have a diploma in economy and philology. What is the most important in the Lisbon Strategy? The Lizbon Strategy pays attention to development of economic potential. It also stresses the necessity of creation of the society of knowledge and, as a result, development of knowledge connected with the humanities, economies, natural sciences., etc. Can you explain the term society of knowledge? What kind of society is it? It is such a society which understands the problem of development and science. It is a high culture society which members can move around in the contemporary world freely. What is going to be changed in Polish education and, generally speaking, science in the closest future? I do not want to be a futurist but it seems to me that the current system of education can not be sustained any more. We must, for example, introduce the possibility of choosing the subjects and lecturers by students at the universities. The way of teaching, where a professor gives his lecture and exams at the end will not succeed. This will be changed for sure. There will be more intensive cooperation among students and academic workers. There will be bigger staff rotation. Some part of young academic workers is getting mature in scientifi c sense. They feel the need of changes, adjustment of the university to the contemporary social and economic conditions. Will the attitude towards studying be changed? I would rather say that the changes should bring just the habit of studying and not only learning. Besides factual knowledge, a university graduate should have a suitable personality to the performed job and the ability of using knowledge in practice. For example, a student should be given such knowledge during a lecture, that he will not be able to fi nd in a book ; otherwise, nobody attends the lectures. Quality and effi ciency of teaching must be changed too. All these have just began together with the change of the ways of recruitment. These changes have began and I think they will follow faster than we may expect. Interviewer: Artur Pałyga 2 / 2006 (3) Produktywność i Innowacje / Productivity & Innovation 7

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji....2 INNO TEMAT Po co naukowcom marketing?... 3 DOBRE PRAKTYKI Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.... 6 DO INNOWACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Czego szuka inwestor? What does investor look for?

Czego szuka inwestor? What does investor look for? NR / N O 1 (15) 2010 Polski rynek VC nabiera rumieńców Polish VC market is getting some coloring Fiński model finansowania start-upów Finnish Model of Financing Start-Ups Czego szuka inwestor? What does

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

[ Życie mamy do wygrania! Nikt nie będzie... walczył za nas Życie mamy tylko jedno Walcz o szczęście! Choćby... ze mną! ]

[ Życie mamy do wygrania! Nikt nie będzie... walczył za nas Życie mamy tylko jedno Walcz o szczęście! Choćby... ze mną! ] Justyna Holm [ Życie mamy do wygrania! Nikt nie będzie... walczył za nas Życie mamy tylko jedno Walcz o szczęście! Choćby... ze mną! ] [ We have our life to win! Who else could do it but we? There s just

Bardziej szczegółowo

FORUM. Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24. Styczeń / January 2015. Nr/No.

FORUM. Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24. Styczeń / January 2015. Nr/No. Nr/No. 40 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24 Styczeń / January 2015 blisko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Życie do wygrania win your life

Życie do wygrania win your life Życie do wygrania win your life . Justyna Holm Życie mamy do wygrania! Z prawem do pragnień, z prawem do szczęścia, chociaż kulawo, po gorzkich przejściach, my niezrażeni chwil bezradnością, ścieżek szukamy,

Bardziej szczegółowo

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział Nie zwlekaj- zaaplikuj! 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji s.3 s.4 Czy pieniądze dają szczęście? s.5 Hugging a burning tree s.7 Cena szczęścia s.8

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Poznać nową kulturę i język Getting to know new culture and language

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Poznać nową kulturę i język Getting to know new culture and language TERAZ POLSKI P i S M o S T U d i U M J ę z y K A i K U lt U r y P o l S K i e J d l A C U d zo z i e M Có w UA M KuRSy języka POLSKIEgO POLSKI W PRAKTyCE 1 LuTy 2012 (6) Innowacyjność, kreatywność i zaradność

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2011 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo