Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej"

Transkrypt

1 Katarzyna Dębkowska * Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej Wstęp Upadłość przedsiębiorstw jest procesem na trwale wpisanym w funkcjonowanie gospodarki rynkowej bądź mieszanej. Jest to zjawisko bardzo złożone o podłożu ekonomicznym, prawnym, społecznym, a nawet psychologicznym. Problematyka upadłości stanowi ważny wątek w naukach o ekonomii i zarządzaniu, m.in. w zagadnieniach: teoria upadłości, prognozowanie zagrożenia przedsiębiorstw upadłością, przyczyny i symptomy upadłości przedsiębiorstw, skutki upadłości przedsiębiorstw, koszty postępowania upadłościowego. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw, jego skala oraz skutki gospodarcze i społeczne skłaniają do wnikliwej analizy przyczyn oraz zmuszają do podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem działań zapobiegawczych. Przeprowadzanie pełnej analizy kondycji finansowej jest bez wątpienia bardzo pracochłonne, dlatego popularność zyskały metody umożliwiające postawienie diagnozy dotyczącej sytuacji finansowej firmy, oparte na możliwie najmniejszej liczbie parametrów. Z pomocą przyszły modele prognozowania bankructwa, które zyskują coraz większe grono zwolenników. Szczególne zainteresowanie modelami upadłości wykazują: banki, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, dostawcy oraz właściciele przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ocena sprawności wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Porównano wyniki klasyfikacji trzech metod: drzew klasyfikacyjnych, regresji logitowej oraz analizy dyskryminacyjnej. Metody te pozwalają na budowanie modeli dla zmiennych jakościowych, a zatem możliwe jest ich wykorzystanie w modelach prognozowania upadłości, gdzie wartości zmiennej zależnej oznaczają niemierzalne kategorie: bankrut i niebankrut. W ramach badania uzyskano informacje o polskich przedsiębiorstwach reprezentujących różne sektory, wśród których znaleźli się zarówno bankruci jak i niebankruci, a proporcja między jednymi a drugimi wyniosła 1:1. Każde przedsiębiorstwo zostało opisane za pomocą zmiennych diagnostycznych w postaci wskaźników finansowych. Dane do analizy zebrano na podstawie informacji zamieszczonych w sewisie Emerging Markets Information Service (EMIS). * Dr, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka,

2 176 Katarzyna Dębkowska 1. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce Zjawisko upadłości przedsiębiorstw pojawiło się w Polsce po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Rynek weryfikuje efektywność podmiotów gospodarczych i dzieli je na mało użyteczne oraz rozwojowe. Mało użyteczne podmioty gospodarcze upadają, a perspektywę dalszego rozwoju mają tylko podmioty efektywne. Powstawanie nowych przedsiębiorstw i upadanie przedsiębiorstw źle funkcjonujących jest naturalnym przejawem dążenia do optymalnej alokacji zasobów produkcyjnych. Zjawisko upadłości w Polsce w latach zilustrowano na rysunku 1. Od roku 2002 liczba upadłości systematycznie spadała. Taka sytuacja miała miejsce do przedkryzysowego roku 2008, po którym odnotowano wzrost postanowień upadłościowych. W 2011 roku sądy ogłosiły upadłość 723 polskich firm, co oznacza wzrost o 10,4% w stosunku do roku 2010, który był okresem poprawy dyscypliny płatniczej i zakończył się pięcioprocentowym spadkiem liczby bankructw. 723 bankructwa to aż o 76% więcej niż w przedkryzysowym roku 2008 (411 upadłości). Rysunek 1. Postanowienia upadłościowe w Polsce w latach Źródło: [Raport Coface, 2011]. Liczba upadłości w 2011 r. na obszarze całego kraju była dość zróżnicowana (por. tablica 1). Na tak znaczące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami Polski miał wpływ przede wszystkim zróżnicowany poziom rozwoju ekonomicznego poszczególnych województw. Oczywiste jest, że największa liczba upadłości występuje w województwach, w których zlokalizowanych jest najwięcej przedsiębiorstw (mazowieckie, śląskie, dolnośląskie). Trzeba odnotować, że w większości województw (10) wystąpił wzrost upadłości w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Dla pięciu województw obserwujemy

3 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych spadek liczby upadłości, zaś w województwie podkarpackim nie odnotowano zmian w badanym okresie. Z raportu na temat upadłości firm w Polsce w 2011 r. wynika, że zjawisko to dotyka firm z różnych sektorów, lecz wyraźnie najbardziej zagrożonym sektorem jest budownictwo, gdzie liczba bankrutów wzrosła w 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 79%. Liczba upadłości jest różna w zależności od form prawnych przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy udział w upadłościach mają spółki z o.o. (65,7%). Tablica 1. Liczba upadłości w regionach Województwo Zmiana 2011/2010 Mazowieckie % Śląskie % Dolnośląskie % Zachodniopomorskie % Wielkopolskie % Małopolskie % Kujawsko-pomorskie % Łódzkie % Pomorskie % Lubelskie % Podkarpackie bez zmian Warmińsko-mazurskie % Podlaskie % Lubuskie % Opolskie % Świętokrzyskie % Razem ,4% Źródło: [Raport Coface, 2011]. Wydaje się, że do głównych przyczyn bankructwa polskich przedsiębiorstw należy zaliczyć zarówno brak kapitału, jak również brak wiedzy i umiejętności wśród kadry zarządzającej. Ponadto w wielu przypadkach można stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy nie przeprowadzają jakichkolwiek badań rynku oraz planów finansowych. Także pojęcie strategii oraz wizji przedsiębiorstwa jest dla nich często obce. Wśród czynników zewnętrznych decydujące znaczenie mają w naszych warunkach wysokie stopy procentowe oraz wzrost konkurencji [Prusak, 2001]. Na potrzeby niniejszego opracowania korzystano z informacji o przedsiębiorstwach upadłych zamieszczonych w bazie Corporate Database serwisu EMIS (Emerging Markets Information Service). W zasobach serwisu znalazły się 93 przedsiębiorstwa, które w 2011 roku ogłosiły upadłość. Rozkład odnotowanych w serwisie upadłości w poszczególnych województwach przedstawiono na rysunku 2. Największa liczba bankrutów wystąpiła w województwach zlokalizowanych w centrum Polski oraz w województwie śląskim. Znacznie mniej

4 178 Katarzyna Dębkowska upadłości występuje we wschodniej części kraju. Odnotowano dwa województwa (świętokrzyskie i lubuskie), gdzie według danych serwisu EMIS nie została ogłoszona żadna upadłość. Przedsiębiorstwa upadłe reprezentowały różne branże, ale najwięcej (32%) to przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją przemysłową. Wśród bankrutów znalazło się 19% firm budowlanych, 18% firm handlowych, a także 5% przedsiębiorstw reprezentujących sektor transport i logistyka. Rysunek 2. Liczba upadłych przedsiębiorstw w 2011 r. w województwach zachodniopomorskie 4 pomorskie 6 kujawskopomorskie 8 warmińskomazurskie 3 mazowieckie 15 podlaskie 1 lubuskie 0 dolnośląskie 5 wielkopolskie 10 opolskie 2 łódzkie 9 śląskie 12 świętokrzyskie 0 małopolskie 4 lubelskie 3 podkarpackie Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji serwisu EMIS. Forma prawna przedsiębiorstw upadłych zarejestrowanych w serwisie EMIS to najczęściej spółki z o.o. (51%) oraz spółki akcyjne (38%). 2. Prognozowanie upadłości Tematyka zagrożenia finansowego przedsiębiorstw w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem. Już w połowie lat 90. zanotowano kilka badań prowadzonych nad tym problemem, m.in. M. Pogodzińska oraz S. Sojak [Pogodzińska, Sojak, 1995, s ], J. Gajdka i D. Stos [Gajdka, Stos, 1996,

5 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych s ], D. Hadasik [Hadasik, 1998, s ]. Wśród autorów modeli upadłości, którzy ogłosili swoje prace po roku 90-tym można wymienić: D. Wędzkiego, A. Pogorzelskiego, A. Hołodę, K. Michaluka, M. Gruszczyńskiego, E. Mączyńską i M. Zawadzkiego i wielu innych. Wielu naukowców w swoich opracowaniach, w celu oszacowania modeli stosowało próbę zbilansowaną (liczba bankrutów była taka sama jak liczba niebankrutów). Wyjątek stanowiła część modeli oszacowanych przez D. Hadasik oraz kilka modeli zbudowanych przez T. Korola i K. Michaluka, które to zostały wyznaczone na podstawie próby niezbilansowanej. W tych badaniach nieudowodniono jednak wyższości modeli zbudowanych na podstawie próby niezbilansowanej w porównaniu do modeli zaprojektowanych przy wykorzystaniu próby zbilansowanej [Prusak, s. 174]. Większość modeli została wyznaczona na podstawie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych sporządzonych za okres roku poprzedzającego rok, w którym zakwalifikowano jednostkę jako upadłą. W literaturze można również znaleźć inne koncepcje, np. D. Wędzki do zbudowania modelu wykorzystywał sprawozdania finansowe za okres sprzed dwóch lat poprzedzających rok, w którym uznano firmę za upadłą [Wędzki, s ]. W polskich modelach pozwalających prognozować zagrożenie finansowe przedsiębiorstw funkcje predyktorów najczęściej pełnią mierniki finansowe, tzn. wskaźniki płynności, rentowności, sprawności, struktury kapitałowo majątkowej, obsługi zadłużenia. Techniki stosowane przez autorów modeli to najczęściej: analiza wskaźnikowa, wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna, modele logitowe lub probitowe, sztuczne sieci neuronowe, systemy dynamiczne. Do oceny sprawności modeli służą metody, do których zaliczamy: macierz klasyfikacji przedsiębiorstw, iloraz szans, ujęcie graficzne za pomocą krzywej koncentracji CAP lub ROC, wskaźnik dokładności Giniego [Prusak, s. 67]. Na potrzeby niniejszego artykułu, którego celem jest ocena sprawności wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, utworzono zbilansowaną próbę przedsiębiorstw, co oznacza, że proporcja między bankrutami i niebankrutami wynosiła 1:1, a każdemu bankrutowi przyporządkowano niebakruta działającego w tej samej branży, charakteryzującego się podobną wielkością zatrudnienia oraz tą samą formą prawną. Jako zmienne diagnostyczne przyjęto wskaźniki finansowe przedsiębiorstw wyznaczone za rok 2009, czyli za okres sprzed dwóch lat od roku ogłoszenia upadłości. W związku z tym, że informacje o wskaźnikach finansowych za 2009 r. nie były dostępne dla wszystkich 93 przedsiębiorstw upadłych, do dalszej analizy wzięto 34 przedsiębiorstwa, dla których sprawozdania finansowe za 2009 r. były dostępne w bazie Corporate Database serwisu EMIS. Dla każdej z tych firm przyporządkowano niebankruta w taki sposób, aby utworzyć 68-elementową próbę zbilansowaną przedsiębiorstw. Każda z firm została opisana ze względu na 14 wskaźników finansowych wszechstronnie opisujących

6 180 Katarzyna Dębkowska sytuację finansową firm pod względem płynności, rentowności, zadłużenia oraz sprawności. Cały zbiór mierników, stanowiący zestaw potencjalnych zmiennych diagnostycznych, zweryfikowano ze względu na ich wartość informacyjną. W tym celu sprawdzono zdolność dyskryminacyjną zmiennych, a następnie za pomocą metody parametrycznej Helwiga sprawdzono pojemność informacyjną zmiennych. W celu wyeliminowania powielania się informacji ze zbioru wielkości kryterialnych wykluczono te, które były silnie skorelowane z innymi zmiennymi. Za progową wartość współczynnika korelacji przyjęto 0,7. W rezultacie w zbiorze zmiennych diagnostycznych pozostało 9 wskaźników finansowych (por. tablica 2). Średnie poziomy wskaźników finansowych w grupach przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość oraz w przedsiębiorstwach niezagrożonych upadłością przedstawiono w tablicy 3. Widać wyraźnie różnice w poziomach średnich poszczególnych wskaźników finansowych w dwóch grupach. Tablica 2. Wskaźniki finansowe i sposób ich wyznaczania Symbol Nazwa Sposób wyznaczania W1 Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (Aktywa obrotowe - Zapasy - Należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótko- W2 W3 W4 W5 W6 W7 Wskaźnik zadłużenia aktywów Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Wskaźnik rentowności brutto (%) Wskaźnik rentowności aktywów (%) Wskaźnik rotacji aktywów stałych terminowe (Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe) / Suma bilansowa (Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe) / Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny 100 * Wynik brutto / Przychody netto ze sprzedaży 100 * Wynik netto / Suma bilansowa Przychody netto ze sprzedaży / ((Aktywa trwałe + Aktywa trwałe z poprzedniego roku) / 2) W8 Wskaźnik rotacji aktywów Przychody netto ze sprzedaży / ((Suma bilansowa + Suma bilansowa z poprzedniego roku) / 2) W9 Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych (%) Źródło: Opracowanie własne. 100 * Koszty operacyjne / Przychody netto ze sprzedaży W dalszej części opracowania, do prognozowania upadłości przedsiębiorstw zastosowano trzy metody statystyki wielowymiarowej: drzewa klasyfikacyjne, liniową analizę dyskryminacyjną oraz regresję logistyczną. Ocenę

7 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych sprawności wybranych metod przeprowadzono za pomocą macierzy klasyfikacji. Drzewa klasyfikacyjne to zbiorcza nazwa rodziny metod statystycznych z zakresu eksploracji danych, dokonujących, za pomocą diagramów zwanych drzewami, klasyfikacji obserwacji statystycznych, czyli podziału próby statystycznej na klasy obserwacji o podobnych właściwościach 1. Metody analizy dyskryminacyjnej mają na celu podział porównywalnych obiektów na grupy obiektów jak najbardziej do siebie podobnych ze względu na opisujące je własności [Panek, 2009, s. 278]. Regresja logitowa pozwala na budowę modeli opisujących wpływ zmiennych jakościowych i ilościowych na zmienną dychotomiczną [Stanisz, 2007, s. 269]. Tablica 3. Średnie poziomy wskaźników finansowych w grupach przedsiębiorstw Średnia arytmetyczna Wskaźnik niebankrut bankrut W1 Wskaźnik natychmiastowej wymagalności 0,9577 0,1882 W2 Wskaźnik zadłużenia aktywów 0,4853 0,8021 W3 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2,3800 4,7485 W4 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,2732 0,1450 W5 Wskaźnik rentowności brutto (%) 18,1844-6,7844 W6 Wskaźnik rentowności aktywów (%) 9,3132-8,4338 W7 Wskaźnik rotacji aktywów stałych 17,3791 8,0188 W8 Wskaźnik rotacji aktywów 1,7529 2,3329 W9 Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych (%) 90, ,1494 Źródło: Opracowanie własne. Traktując upadłość jako jakościową zmienną zależną z dwoma wariantami realizacji (bankrut, niebankrut), zaś poszczególne wskaźniki finansowe jako predyktory, zastosowano do wyznaczania przynależności przedsiębiorstw do klas jakościowej zmiennej zależnej drzewa klasyfikacyjne. Przy użyciu metody C&RT wyczerpującego poszukiwania podziałów jednowymiarowych zaklasyfikowano poprawnie 66 przedsiębiorstw. Z przeprowadzonej klasyfikacji wynika, że najczęściej do grupy bankrutów trafiają przedsiębiorstwa, dla których wskaźnik rentowności brutto wynosi poniżej bądź równo 1,505% oraz wskaźnik rotacji aktywów stałych jest poniżej poziomu 31,685. W grupie niebankrutów znajdują się najczęściej te firmy, dla których wskaźnik rentowności brutto jest większy niż 3,695%, a wskaźnik za- 1 Szczegółowe informacje na temat metody drzew klasyfikacyjnych zawarte są m.in. w Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, AE, Wrocław, 2004, ss

8 182 Katarzyna Dębkowska dłużenia aktywów jest niższy bądź równy 0,755 oraz wskaźnik rentowności aktywów osiąga poziom powyżej 1,99%. W wyniku zastosowania do prognozowania bankructwa liniowej analizy dyskryminacyjnej otrzymano równanie funkcji klasyfikacyjnej postaci: Z 0,344W 1 1,035W 2 0,240W 3 0,633W 4 0,109W 5 (1) 0,164W 6 0,026W 7 0,381W 8 1,077W Wykorzystując analizę dyskryminacyjną do klasyfikacji przedsiębiorstw do grup bankrut i niebankrut, prawidłowo zakwalifikowano łącznie 60 przedsiębiorstw. W wyniku zastosowania regresji logitowej można było poprawnie zakwalifikować 51 przedsiębiorstw. Szczegółowe porównanie wyników klasyfikacji trzema metodami przedstawiono za pomocą macierzy kwalifikacji w tablicy 4. Tablica 4. Macierz kwalifikacji przedsiębiorstw dla poszczególnych metod klasyfikacji Metoda drzew klasyfikacyjnych Wyszczególnienie Stan rzeczywisty Bankrut Niebankrut Prognoza Bankrut 34 0 Niebankrut 0 34 Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna Wyszczególnienie Stan rzeczywisty Bankrut Niebankrut Prognoza Bankrut 30 4 Niebankrut 4 30 Regresja logitowa Wyszczególnienie Stan rzeczywisty Bankrut Niebankrut Prognoza Bankrut 28 6 Niebankrut Źródło: Opracowanie własne. Dokonując podsumowania kwalifikacji jednoznacznie należy stwierdzić, że wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych dało najlepsze rezultaty. Wszystkie przedsiębiorstwa zostały poprawnie zakwalifikowane. Tablica 5. Zestawienie klasyfikacji Miara Drzewa klasyfikacyjne Analiza dyskryminacyjna Regresja logistyczna Procent bankrutów prawidłowo zaklasyfikowany 100% 88% 82% Procent bankrutów nieprawidłowo zaklasyfikowany 0% 12% 18%

9 Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych Procent przedsiębiorstw niezagrożonych upadkiem, który został poprawnie sklasyfikowany Procent przedsiębiorstw niezagrożonych upadkiem, który został niepoprawnie sklasyfikowany Procent wszystkich przedsiębiorstw prawidłowo sklasyfikowany Procent wszystkich przedsiębiorstw nieprawidłowo sklasyfikowany Źródło: Opracowanie własne. 100% 88% 68% 0% 12% 32% 100% 88% 75% 0% 12% 25% Na kolejnym miejscu pod względem sprawności klasyfikacji uplasowała się analiza dyskryminacyjna, za pomocą której prawidłowo zakwalifikowano 88% przedsiębiorstw. Ostatnie miejsce zajęła metoda regresji logistycznej, w wyniku której prawidłowo sklasyfikowano 75% przedsiębiorstw. Szczegółowe zestawienie kwalifikacji zaprezentowano w tablicy 5. Zakończenie Empiryczna weryfikacja prawidłowości klasyfikacji przez poszczególne techniki z punktu widzenia ich skuteczności wykazała, iż drzewa klasyfikacyjne charakteryzują się najwyższą sprawnością przewidywania bankructwa. Zaprezentowane modele pozwalają w łatwy sposób ocenić zagrożenie upadłością przedsiębiorstw, należy jednak podkreślić, że uzyskane wyniki nie powinny być traktowane jako rozstrzygające. Odpowiednio stosowane modele mogą jedynie stanowić ważną pomoc w ocenie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Powyższe wyniki należy traktować jako wstępne opracowanie. Autorka planuje kontynuację badań nad sprawnością metod klasyfikacji przedsiębiorstw upadłych na podstawie prób niezbilansowanych. Literatura 1. Callaghan J, Parkash M, Singhal R, (2009), Going Concern Audit Opinions and the Provision of Nonaudit Services: Implications for Auditor Independence of Bankrupt Firms, Auditing: A Journal of Practice & Theory, American Accounting Association, Vol. 28, No Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Borowiecki R. (red) (1996), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw.., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 3. Hadasik, D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt 153, Poznań.

10 184 Katarzyna Dębkowska 4. Maingot M., Zeghal D. (2010), An Analysis of the Explanatory Paragraphs of Auditors Going Concern Reports and Footnotes of Bankrupt Companies Under SAS No. 59, The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, Vol. IX, Nos. 1&2. 5. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, (red.) Gatnar E., Walesiak M. (2004), AE, Wrocław. 6. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. 7. Pogodzińska M., Sojak S. (1995), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, w: AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń. 8. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa. 9. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2010 roku, (2011), Warszawa. 10. Wędzki D., Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej wnioski z badań, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, t.i, Zarzecki D. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Streszczenie Celem artykułu jest ocena sprawności wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Porównano wyniki klasyfikacji trzech metod: drzew klasyfikacyjnych, regresji logitowej oraz analizy dyskryminacyjnej. W ramach badania stworzono bazę polskich przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory, wśród których znaleźli się zarówno bankruci jak i niebankruci, a proporcja między jednymi a drugimi wyniosła 1:1. Każde przedsiębiorstwo zostało opisane za pomocą zmiennych diagnostycznych w postaci wskaźników finansowych. Dane do analizy zebrano na podstawie informacji zamieszczonych w bazie Corporate Database sewisu Emerging Markets Information Service (EMIS). Słowa kluczowe upadłość, drzewa klasyfikacyjne, regresja logitowa, analiza dyskryminacyjna Predicting bankruptcy of enterprises with selected multivariate statistical analysis methods (Summary) This article aims to assess the efficiency of selected methods of multivariate analysis. The statistical fixed in predicting bankruptcy of enterprises. Compared the classification results of three methods: classification trees, regression of logit and discriminant analysis. The study created a base of Polish companies representing various sectors, among whom were both bankrupt and no-bankrupt, and the ratio between one and the others was 1:1. Each company is described by means of diagnostic variables as financial ratios. Data were collected for analysis on the basis of information contained in the Corporate Database Emerging Markets Information Service (EMIS). Key words bankruptcy, classification trees, regression of logit, discriminant analysis

Analiza zagrożenia upadłością

Analiza zagrożenia upadłością Analiza zagrożenia upadłością Upadłość aspekty ekonomiczne niewypłacalność sytuacja związana ze stanem niewypłacalności osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, potwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy Natalia Nehrebecka / Departament Statystyki Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy Statystyka Wiedza Rozwój, 17-18 października 2013 r. w Łodzi Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy 2

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 RAFAŁ BALINA SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH MODELI DYSKRYMINACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE BRANŻY ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów... STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 249 WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA Uniwersytet Szczeciński OCENA KONDYCJI

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy

17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy 17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy Dotychczasowe rozważania dotyczące oceny standingu finansowego koncentrowały się na badaniu poszczególnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach 2011 2013 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 Kapitał pożyczkowy 1674,60 1983,10 2166,71 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych.

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, rkadiusz Orłowski, rkadiusz Gralak Katedra Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową przedsiębiorstwa? Prowadzący: dr Jacek Gad Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 13 październik 2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ

OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OCENA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU DOCHÓD RYZYKO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ Wprowadzenie Najważniejszym celem przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod ilościowych

Ocena działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod ilościowych Grażyna Karmowska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Ocena działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod ilościowych Wstęp Jednym z podstawowych sposobów oceny podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

NIEWYPŁACALNOŚĆ NIEWYPŁACALNOŚĆ, UPADŁOŚĆ UPADŁOŚĆ NIEWYPŁACALNOŚĆ UPADŁOŚĆ W SENSIE EKONOMICZNYM UPADŁOŚĆ W SENSIE EKONOMICZNYM

NIEWYPŁACALNOŚĆ NIEWYPŁACALNOŚĆ, UPADŁOŚĆ UPADŁOŚĆ NIEWYPŁACALNOŚĆ UPADŁOŚĆ W SENSIE EKONOMICZNYM UPADŁOŚĆ W SENSIE EKONOMICZNYM NIEWYPŁACALNOŚĆ NIEWYPŁACALNOŚĆ, UPADŁOŚĆ niemożliwość terminowego spłacania bieżących zobowiązań; występuje gdy podmiot gospodarczy nie jest w stanie zapewnić ciągłości spłaty rachunków bieżących z powodu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU.

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Kraków, 15.07.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Agnieszka Prusak, Stanisława Roczkowska-Chmaj

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJI ANALIZA FINANSOWA Maciej Miłkowski z-ca dyr. ds. ekonomicznych 2015-12-04 Analiza ekonomiczna Analiza finansowa Badanie wyniku finansowego i związanej z tym rentowności

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. DOLNOŚLĄSKIE 4. KUJAWSKO-POMORSKIE 6. LUBELSKIE 8. LUBUSKIE 10. ŁÓDZKIE 12. MAŁOPOLSKIE 14. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012

Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012 Małgorzata Kobylińska Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012 1. Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo