Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji (wersja skrócona)"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR632 SVR632U Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, Warszawa tel , fax , -1-

2 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora naleŝy wnikliwie zapoznać się z poniŝszą instrukcją. Instrukcję naleŝy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby moŝna było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA! ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA!!! PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory, jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru urządzeń słuŝącej do ochrony zapraszamy na naszą stronę internetową do działu Pomocy Technicznej >> Pytania i odpowiedzi, lub do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYTSKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU. ABY UCHORONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAśENIA PRĄDEM LUB POśARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UśYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ NIE UMIESZCZAJ śadnych PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY Rejestrator, który został uszkodzony w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji NIE PODLEGA GWARANCJI. Funkcje rejestratorów w zaleŝności od wersji oprogramowania firmware, mogą się róŝnić od tych podanych w instrukcji. -2-

3 -3-

4 Spis treści 1. Zawartość opakowania Opis panelu przedniego Opis diod i przycisków panelu przedniego Opis panelu tylnego Instalacja dysków twardych Połączenie z rejestratorem Połączenie z wykorzystaniem aplikacji SVR Search Połączenie z rejestratorem z wykorzystaniem domyślnego adresu IP Wybór języka interfejsu 8. Ustawienie hasła uŝytkownika Dodawanie kamer Automatyczne wyszukiwanie kamer Ręczne dodawanie kamer Ustawienia rejestracji Rejestracja wideo z wykorzystaniem detekcji ruchu Lokalna obsługa rejestratora

5 SVR632 SVR632U 1. Zawartość opakowania - Rejestrator sieciowy SVR serii 600 (SVR632, SVR632U) - kabel zasilający 230VAC, - Kabel Ethernet prosty - Płyta CD z instrukcją i oprogramowaniem - Akcesoria montaŝowe -5-

6 2. Opis panelu przedniego SVR632 Dioda LED status systemu Przycisk Reset / Restart Przycisk zasilania Dioda LED - zasilanie Porty USB Dioda LED zdarzenia alarmowe SVR632U Dioda LED zdarzenia alarmowe Dioda LED status systemu Dioda LED - zasilanie Przycisk Reset / Restart Porty USB Przycisk zasilania Dysk HDD1 Dysk HDD2 Dysk HDD3 Dysk HDD4-6-

7 3. Opis diod i przycisków panelu przedniego Przycisk Zasilanie Funkcja Włącz / wyłącz zasilanie urządzenia Reset / Restart - naciśnięcie restart urządzenia - naciśnięcie i przytrzymanie przez min. 3 sekundy powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Dioda LED systemowa miga, aŝ do puszczenia przycisku. Funkcja Przywrócenie ustawień fabrycznych Dioda - sygnalizacja - dioda LED systemowa miga w czasie procesu - dioda LED zasilania świeci ciągle Restart - dioda LED zasilania świeci ciągle - dioda LED systemowa wyłączona Dioda Funkcja Zasilanie - niebieska - podczas włączenia / wyłączenia, restartu, przywracania ustawień fabrycznych, błędu systemowego świeci ciągle. System - pomarańczowa - podczas aktualizacji firmware miga - błąd systemowy - wyłączona - stan standardowy - świeci ciągle Zdarzenia - pomarańczowa - podczas nagrywania alarmowego świeci ciągle - brak zdarzeń alarmowych - wyłączona -7-

8 4. Opis panelu tylnego SVR632 Wentylator zasilania Wentylator dysków Gniazdo zasilania Port Gigabit Ethernet Wejścia / wyjścia audio Port wideo VGA Porty USB Port e-sata SVR632U Wentylator zasilania Port wideo VGA Gniazdo zasilania Wentylator dysków Port Gigabit Ethernet Wejścia / wyjścia audio Wentylator dysków Porty USB Port e-sata Wejścia / wyjścia alarmowe -8-

9 Przykładowy sposób podłączenia wejść / wyjść alarmowych w rejestratorze SVR632U Pin Sygnał 1 12 VDC 2 GND 3 ~ 10 Wejścia alarmowe 11 Wyjście alarmowe 1 12 Wyjście alarmowe 1 13 Wyjście alarmowe 1 14 Wyjście alarmowe 1 15 RS RS485- UWAGA! Interfejsy szeregowe RS232 i RS485 nie są obecnie wykorzystywane, są przewidziane do przyszłych zastosowań. -9-

10 5. Instalacja dysków twardych SVR632 a) Otworzyć kieszeń dysku przesuwając przycisk z prawej strony kieszeni w prawo i wysunąć kieszeń dysku. b) WłoŜyć dysk do kieszeni i przykręcić śruby mocujące, wsunąć dysk do rejestratora i zamknąć kieszeń dysku dźwignią z lewej strony. SVR632U -10-

11 a) Odkręcić i zdjąć zabezpieczenie przedniego panelu za pomocą dwóch śrub zlokalizowanych po obu stronach urządzenia (śruby pozostają w płycie zabezpieczającej). Otworzyć kieszeń dysku przesuwając dźwignię kieszeni w lewo i wysunąć kieszeń dysku. b) WłoŜyć dysk do kieszeni i przykręcić śruby mocujące, wsunąć dysk do rejestratora i zamknąć kieszeń dysku dźwignią z lewej strony. Dźwignia mocująca powinna zatrzasnąć się zabezpieczając kieszeń dysku. -11-

12 6. Połączenie z rejestratorem Istnieją dwie główne metody wyszukania w sieci i pierwszego połączenia z rejestratorem SVR w sieci LAN: W przypadku, gdy w sieci pracuje juŝ serwer DHCP: naleŝy znaleźć adres rejestratora za pomocą narzędzia SVR Search dostępnego na płycie dołączonej do urządzenia. W przypadku, gdy rejestrator jest dołączany do sieci bez uruchomionego serwera DHCP (takŝe w przypadku połączeń bezpośrednich (na kablu skrosowanym): naleŝy skorzystać z domyślnego adresu IP urządzenia SVR Połączenie z wykorzystaniem aplikacji SVR Search W przypadku, gdy SVR pracuje w sieci gdzie obecny jest działający serwer DHCP naleŝy uruchomić program SEEnergy SVR Search na komputerze znajdującym się w docelowej sieci. Router z serwerem DHCP Oddzielny serwer DHCP Nadanie adresu IP Nadanie adresu IP Nadanie adresu IP Nadanie adresu IP -12-

13 W pierwszym kroku naleŝy uruchomić program instalacyjny SVR Search z płyty CD dołączonej do rejestratora i zainstalować program. Po zakończeniu instalacji zaznaczmy opcję Launch the Search AP i klikamy Finish: Program rozpocznie wyszukiwanie rejestratorów SVR w sieci LAN, wyświetlony zostanie takŝe pasek postępu całego procesu: Zlokalizowany rejestrator SVR zostanie wyświetlony w programie: -13-

14 Podwójne kliknięcie w znaleziony rejestrator powoduje otwarcie strony www rejestratora w przeglądarce Internet Explorer. podwójne kliknięcie NaleŜy podać uŝytkownika i hasło dostępu do rejestratora SVR. Domyślny uŝytkownik to admin I hasło równieŝ admin. Klikamy OK, aby zalogować się do rejestratora. Wymagany jest Internet Explorer 7 lub nowszy (IE 10 nie jest wspierany na chwilę obecną). W przypadku Windows VISTA lub Windows 7 Internet Explorer naleŝy uruchomić na prawach administratora tak jak pokazano poniŝej. -14-

15 6.2. Połączenie z rejestratorem z wykorzystaniem domyślnego adresu IP KaŜdy rejestrator SVR fabrycznie ma przypisany adres IP JednakŜe jest on wykorzystywany tylko wtedy, jeśli w sieci LAN, do której został podłączony rejestrator nie ma serwera DHCP. W takim przypadku rejestrator uruchomi swój własny serwer DHCP wystarczy, więc skonfigurować ustawienia sieciowe w komputerze tak, aby pobrał adres IP z serwera DHCP (automatycznie przydzielenie adresu IP) lub ustawić adres IP z tej samej podsieci, co adres domyślny rejestratora SVR (np.: ) Najkorzystniejszym połączeniem przy uruchamianiu urządzenia jest połączenie bezpośrednie z wykorzystaniem kabla skrolowanego lub poprzez switch. komputer kliencki PC kabel skrosowany rejestrator SVR komputer kliencki PC switch i kable proste rejestrator SVR W oknie adresowym przeglądarki Internet Explorer wpisujemy domyślny adres IP rejestratora SVR: Wymagane jest podanie uŝytkownika i hasła do połączenia domyślnie jest to admin / admin. -15-

16 7. Wybór języka interfejsu www Domyślnym językiem interfejsu www dla wszystkich uŝytkowników jest język angielski. Aby ustawić polski język interfejsu www naleŝy kliknąć w nazwę uŝytkownika (domyślnie admin) a następnie wybrać z menu Language -> Polski. Interfejs www rejestratora SVR zostanie zmieniony na polski. Ustawienie języka w przypadku rejestratorów SVR jest indywidualne dla kaŝdego uŝytkownika systemu. -16-

17 8. Ustawienie hasła uŝytkownika Domyślny uŝytkownik i hasło to admin/admin. Aby to zmienić naleŝy wejść do menu Konfiguracja a następnie Konfiguracja systemu i Konta uŝytkowników, kliknąć na uŝytkownika (admin) na liście kont a następnie Edytuj i zmienić hasło a następnie Zastosuj Dodawanie kamer Większość kamer IP moŝna dodać na dwa sposoby albo ręcznie wpisać dane do połączenia albo pozwolić rejestratorowi wykryć kamerę w sieci (automatyczne wyszukiwanie). JednakŜe niektóre kamery IP (np.: kamery OPTIVA serii VOIP mogą być dodane tylko ręcznie), podczas gdy inne mogą być dodane na oba sposoby (np.: kamery IP Zavio). -17-

18 9.1. Automatyczne wyszukiwanie kamer Kliknij przycisk Szukaj, (Konfiguracja -> Konfiguracja kamer -> Ustawienia kamer), aby rozpocząć proces przeszukiwania sieci w LAN. Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest zaakceptowanie instalacji komponentu Active-X. Wybieramy Zainstaluj. Następnie uruchomione zostanie wyszukiwanie kamer IP w sieci LAN przebieg procesu ilustruje pasek postępu: Rozpoznane kamery pokazane są w postaci listy, aby skonfigurować wybraną kamerę naleŝy wybrać ją z listy i nacisnąć przycisk Konfiguruj. Po wybraniu kamery w sekcji Dodaj kamerę pojawi się jej adres i port konieczne jest podanie danych do logowania: nazwy uŝytkownika i hasła. -18-

19 Po kliknięciu w przycisk Wykryj rejestrator wyświetli dodatkowe informacje pozwalające skonfigurować kamerę min. wybrać strumień wideo (MJPEG/MPEG4/H.264), rozdzielczość, ilość klatek, jakość itd. W przypadku kamer obsługujących więcej niŝ jedne strumień wideo, moŝliwe jest skonfigurowanie róŝnych parametrów dla podglądu i rejestracji wideo, jak pokazano poniŝej. Jeśli nagranie i podgląd na Ŝywo odbywa się z tymi samymi parametrami (jeden strumień) wybieramy opcję Wyświetlany Same as Live Ustawienia podglądu wideo Ustawienia nagrywania wideo Następnie naleŝy kliknąć przycisk Zastosuj, co spowoduje umieszczenie skonfigurowanej kamery na liście kamer rejestrowanych przez rejestrator SVR Ręczne dodawanie kamer Ręczne dodawanie kamer odbywa się dokładnie tak jak opisana powyŝej procedura z jedną róŝnicą zamiast w pierwszym kroku kliknąć szukaj naleŝy od razu wpisać nazwę (dowolną) i adres IP kamery i kolejno dane do logowania, wykrycie parametrów kamery i konfiguracja ustawień kamery. Całość zostaje zakończona poprzez dodanie kamery do listy reje stratowanych kamer. 1 2 Dane kamery wprowadzone ręcznie -19-

20 10. Ustawienia rejestracji Menu Konfiguracja nagrywania pozwala na kontrolę całości ustawień związanych z nagrywaniem wideo z kamer IP. W szczególności w zaleŝności od zasobów systemowych moŝliwa jest rejestracja ze zmienną prędkością (ilością klatek). Ustawienia ogólne W tym menu moŝliwe jest zdefiniowanie: długości trwania (i rejestracji) pre- i post-alarmu prędkości nagrywania (ilości klatek) włączenia / wyłączenia róŝnych trybów rejestracji dla uprzednio dodanych kamer Bufor nagrywania pozwala na zdefiniowanie długości trwania czasu prei postalarmu. Prealarm pozwala zapisać wideo niejako wyprzedzając zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, wejście alarmowe), podczas gdy postaalarm pozwala rejestrować jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu zdarzenia alarmowego. UWAGA! Ustawienia pre- i postalarmu działają tylko w przypadku, gdy aktywowane są równolegle do trybu rejestracji ciągłej -20-

21 Sekcja Szybkość nagrywania pozwala zdefiniować dla kaŝdej kamery indywidualnie róŝne prędkości nagrywania dla róŝnych trybów rejestracji. Dla róŝnych strumieni wideo (typów kompresji) moŝliwe są ustawienia ilości klatek w szerszym (MJPEG) lub węŝszym zakresie (MPEG4/H.264). Sekcja Ustawienia nagrywania kamery pozwala przyporządkować tryby rejestracji dla poszczególnych kamer. Harmonogram rejestracji pozwala zdefiniować czas rejestracji w układzie dni tygodnia indywidualnie dla wszystkich kamer. Konfiguracja harmonogramu rejestracji: Wybieramy kamerę z listy Kamera -21-

22 Zaznaczamy zakres czasu posługując się graficznym harmonogramem, gdzie pola poziome oznaczają godziny w ciągu doby, natomiast pionowe pola oznaczają dni tygodnia. MoŜliwe jest ustawienie harmonogramu z dokładnością do 15 minut tyle oznacza pojedyncze pole harmonogramu. W celu szybkiego ustawienia harmonogramu moŝna skorzystać z sekcji Szybka konfiguracja, gdzie moŝliwe jest definiowanie wprost czasu rejestracji bez wskazywania pól harmonogramu. MoŜliwe jest szybkie zdefiniowanie tych samych godzin rejestracji dla wybranych dni tygodnia lub wręcz dla wszystkich dni naraz a takŝe skopiowanie raz ustawionego harmonogramu do wybranych kamer. 11. Rejestracja wideo z wykorzystaniem detekcji ruchu W przypadku rejestratorów sieciowych Seenergy wykorzystywana jest sprzętowa detekcja ruchu w kamerze IP. Dlatego w pierwszym kroku naleŝy aktywować i skonfigurować detekcję ruchu w kamerze IP (wykorzystując stronę www kamery). PoniŜej przykład konfiguracji detekcji ruchu w kamerze OPTIVA VOIP202M. Konfiguracja detekcji ruchu w kamerze moŝe róŝnić się od podanego przykładu. UWAGA! Rejestrator SVR moŝe korzystać tylko z pierwszej strefy detekcji ruchu w kamerze. -22-

23 Po skonfigurowaniu detekcji ruchu w kamerze, w ustawieniach SVR zaznaczamy Detekcję ruchu, jako Zdarzenie alarmowe - > Konfiguracja -> Konfiguracja alarmów -> Zdarzenia alarmowe. W ustawieniach nagrywania SVR ustawiamy odpowiedni tryb rejestracji z detekcji ruchu. -23-

24 Do sprawdzenia poprawności działania detekcji moŝna uŝyć podglądu e-mapy zdarzenia alarmowe powodują zaznaczenia kamery na czerwono i automatyczne wyświetlenie obrazu. UWAGA! W przypadku niektórych kamer IP konfiguracja detekcji ruchu moŝe wymagać dodatkowych kroków lub nie być w ogóle obsługiwana. W pierwszej kolejności naleŝy sprawdzić listę kamer wspieranych przez urządzenie SVR pod kątem obsługiwanych zdarzeń alarmowych. W razie dalszych problemów naleŝy skontaktować się z dystrybutorem urządzenia. -24-

25 12. Lokalna obsługa rejestratora Rejestratory SVR632/SVR632U wyposaŝone są w wyjście wideo VGA, pozwalające na lokalną obsługę urządzenia. Poruszanie się po menu urządzenia moŝliwe jest za pomocą myszki i klawiatury USB. Główne elementy interfejsu rejestratora opisano poniŝej: Ekran logowania do rejestratora SVR632: Ekran główny urządzenia: 1. Główne menu pasek narzędziowy 2. Panel wyświetlania wideo 3. Menu boczne -25-

26 Menu główne przyciski opisane od lewej: 1. Tryb odtwarzania 2. Podgląd e-mapy 3. Podgląd w trybie zdarzeniowym (alarmy na Ŝywo) 4. Wyszukiwanie zdarzeń (historia zdarzeń) 5. Konfiguracja 6. Wybór podziału ekranu 7. Tryb pełnoekranowy 8. Wyświetlanie informacji OSD 9. Wyświetlanie obrazu wideo w oryginalnych proporcjach 10. Aktualnie zalogowany uŝytkownik 11. Data i czas systemowy 12. Wylogowanie uŝytkownika z systemu Menu boczne Status pokazuje stan podłączonych kamer oraz listę ostatnich zdarzeń systemowych. zielony kamera nagrywana niebieski kamera podłączona, ale nie nagrywana biały kamera rozłączona szary kamera nieskonfigurowana czerwony zdarzenie alarmowe Channel list lista kamer podłączonych do rejestratora Video Sequence definiowanie i uruchamianie sekwencji podziałów ekranu PTZ Control panel sterowania kamer PTZ -26-

27 Panel wyświetlania wideo Kliknięcie prawym klawiszem myszki w obszarze wideo uruchamia menu podręczne: 1. Włączenie / wyłączenie dźwięku z kamery (domyślnie wyłączony) 2. Włączenie / wyłączenie mikrofonu (domyślnie wyłączony) 3. Zapis klatki wideo 4. Włączenie / wyłączenie wyświetlania OSD (domyślnie wyłączony) 5. Włączenie / wyłączenie cyfrowego PTZ (domyślnie wyłączony) 6. Włączenie / wyłączenie nagrywania manualnego (domyślnie wyłączony) 7. Włączenie / wyłączenie utrzymania oryginalnych proporcji obrazu (domyślnie obraz z kamery wypełnia cały obszar wideo) UWAGA! Zapis klatek wymaga podłączonego urządzenia USB sformatowanego w systemie plików FAT32. Dysk lub pamięć USB naleŝy podłączyć do wyłączonego rejestratora. Podłączenie do pracującego urządzenia moŝe skutkować nierozpoznaniem nośnika. -27-

28 Panel konfiguracji rejestratora Panel konfiguracji pozwala ustawić większość niezbędnych opcji rejestratora w tym: ustawienia rejestratora (Service), ekranu (Display), sieci (Network), uŝytkowników (User Account), dysków (Disk), kamer (Channel), e-map (E-map), nagrywania (Record), zdarzeń (Event Handling), logów (System Log), konserwacji (Maintenance) i kopii (USB Backup). Rozmieszczenie poszczególnych podmenu oraz opcji systemowych są analogiczne jak przy połączeniu przez przeglądarkę www. -28-

29 Panel odtwarzania wideo Większość przycisków panelu odtwarzania ma funkcje analogiczne do przycisków podglądu na Ŝywo. Dodatkowym elementem jest menu odtwarzania oraz pasek czasu prezentujący nagrania w formie graficznej. MoŜliwe jest odtwarzanie do czterech kanałów wideo jednocześnie. Przeszukiwanie materiału wideo moŝliwe jest z pomocą jednej z trzech metod: 1. Time Chart wybór czasu nagrania poprzez wskazanie daty i czasu, wynik prezentowany w poszczególnych krokach pozwalających wybrać rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę nagrania. 2. Specific Time szybki skok do określonej daty i czasu w archiwum. 3. Event wyszukiwanie według list zdarzeń -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

Instrukcja instalacji M510E / M510W

Instrukcja instalacji M510E / M510W Instrukcja instalacji Kamery przewodowej / bezprzewodowej IP M510E / M510W Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać się z poniŝszą

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 WAśNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi v.1.0 Sierpień 2011 1 SPIS TREŚCI 1 Funkcjonalność... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 przycisków i gniazd połączeniowych... 7 3.1 Panel przedni rejestratora... 7 3.2 Panel tylni rejestratora... 7 3.2. Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Kamery IP DS-2CD2xxx-I (DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008) COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, 2008. Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1. WSTĘP UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie zdejmuj osłony obudowy. Naprawę

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE

REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy modele o kompresji JPEG DR042Z DR082Z Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-1616. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-1616. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-1616 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1 Uwagi bezpieczeństwa...4 1.2 Opis urządzenia...7

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl 233Z Seria KPD Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo