ACTA BIOLOGICA NR 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACTA BIOLOGICA NR 15"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 SZCZECIN

2 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki Edward Włodarczyk przewodniczący Rady Wydawniczej Aleksander Panasiuk przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Rada Redakcyjna Marian Ciaciura, Józef Domagała, Jan Głogowski (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Ewa Kępczyńska, Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki PAN w Krakowie), Stanisława Rogalska, Maciej Rogalski, Wojciech Święcicki (Instytut Genetyki PAN w Poznaniu), Maria Zając (Instytut Botaniki UJ) Recenzenci prof. dr hab. Lucjan Agapow prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski prof. dr hab. Janusz Pempkowiak prof. dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp Redaktor naukowy prof. dr hab. Józef Domagała Redaktor Wydawnictwa Hanna Naparty Korektor Renata Bacik Skład komputerowy Ewa Radzikowska-Król Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 ISSN ISSN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 7,0. Ark. druk. 9,75. Format B5. Nakład 40 egz.

3 SPIS TREŚCI Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Drzewa o rozmiarach pomnikowych na terenie powiatu złotowskiego... 5 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Drzewa o wymiarach pomnikowych w powiecie Nowosolskim Marian Ciaciura, Anna Nowak Przykłady działalności edukacyjnej polskich ogrodów botanicznych Marian Ciaciura, Edyta Stępień, Marta Kostrzycka Rozmieszczenie i charakterystyka jemioły pospolitej typowej Viscum album L. subsp. album na obszarze miejscowości gminy Strzelce Krajeńskie Marian Ciaciura, Magdalena Trypuć, Helena Więcław Jemioła pospolita typowa Viscum album subsp. album na terenie miasta i gminy Stargard Szczeciński Robert Czerniawski Warunki biologiczno-chemiczne w zbiorniku retencyjnym oczyszczalni ścieków w Drawnie Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała Analiza jakościowa jesiennej ichtiofauny dopływów Drawy Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała Wstępna charakterystyka malakofauny wybranych dopływów Drawy (Pojezierze Południowopomorskie) Julia Pławska-Olejniczak Proporcje ciała marynarzy na tle innych zawodów

4 Gorzysław Poleszczuk, Anna Bucior, Justyna Mikołajczak, Ewa Nowicka Jezioro Drawsko ocena zróżnicowania jakości powierzchniowych wód wybranych akwenów w północno-zachodniej części jeziora w okresie stagnacji letniej Gorzysław Poleszczuk, Ewelina Kulesza, Anna Bucior, Iwona Jóźwik Chemizm wód powierzchniowych w północno-zachodniej części jeziora Drawsko w okresie od kwietnia do października 2005 roku Marta Umiastowska, Marian Ciaciura, Monika Misiaszek Szczecinek i okolice ostoją chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych

5 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR MARIAN CIACIURA LUCYNA BIERNIKOWICZ BEATA BOSIACKA DRZEWA O ROZMIARACH POMNIKOWYCH NA TERENIE POWIATU ZŁOTOWSKIEGO Trees of monumental dimensions in the area of Złotów district Słowa kluczowe: drzewa pomnikowe, lokalizacja, stan zdrowotny Key words: monumental trees, localization, health state 1. Wstęp Powiat złotowski jest najbardziej na północ wysuniętym obszarem województwa wielkopolskiego. Utworzony został 1 stycznia 1999 roku i zajmuje powierzchnię 1661 km 2. W skład powiatu wchodzi 8 niższych jednostek administracyjnych: miasto Złotów, gmina Złotów; gmina i miasto Jastrowie, gmina i miasto Krajenka, gmina i miasto Okonek, gmina Lipka, gmina Tarnówka i gmina Zakrzewo. Większa część powiatu położona jest na terenie historycznej Krajny, na Pojezierzu Krajeńskim. Krajna to prastara ziemia Polan, zasiedlona niegdyś przez wielkopolskich osadników, mieszkających tu po dzień dzisiejszy. Są to ziemie położone pomiędzy Pomorzem a Wielkopolską w dawnych, historycznych granicach. Od południa teren ogranicza rzeka Noteć. Pozostała część powiatu znajduje się na Pojezierzu Szczecineckim i Równinie Wałeckiej. Powiat złotowski jest stosunkowo zasobny w wody powierzchniowe. Jezior i sztucznych zbiorników powyżej 1 ha jest tam ponad 70. Ich łączna powierzchnia wynosi około 2050 ha. Największymi jeziorami są: Sławianowskie, Borówno

6 6 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka i Zaleskie. Przez powiat przepływają rzeki Gwda i Łobżonka wraz z dopływami. Bogate są też zasoby wód podziemnych (Jańczak 1996; Kondracki 2000). Największym atutem powiatu, oprócz wód powierzchniowych, są lasy. Stanowią one łącznie 44,8% jego powierzchni. Lasy rosnące wzdłuż największej rzeki w powiecie Gwdy nazywane są Puszczą nad Gwdą, natomiast lasy okolic Kujania Borami Kujańskimi. Na terenie powiatu znajduje się sześć nadleśnictw, cztery rezerwaty, w tym dwa leśne (Diabli Skok i Uroczysko Jary) oraz dwa torfowiskowe (Kozie Brody i Czarci Staw). Projektowane jest utworzenie siedmiu kolejnych rezerwatów (Olejnik, Bednorz 2001). W granicach powiatu znajdują się fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu (Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie oraz Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy), zarejestrowanych jest osiem użytków ekologicznych oraz 109 pomników przyrody. Mimo dużego bogactwa i dobrego stanu przyrody brak jest kompleksowych opracowań dotyczących flory i roślinności, a także waloryzacji przyrodniczych gmin wchodzących w skład powiatu. Aby zmniejszyć deficyt tego typu opracowań, autorzy niniejszej pracy postanowili dokonać zestawienia dotychczas zarejestrowanych drzew o rozmiarach pomnikowych na terenie całego powiatu wraz z weryfikacją ich stanu zdrowotnego oraz wzbogacić tę listę o propozycje własne i poszczególnych nadleśnictw. Praca stanowi kontynuację monitoringu cennych przyrodniczo obiektów, w tym monumentalnych drzew, prowadzonego przez pracowników i magistrantów Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego, głównie na obszarze Pomorza Zachodniego i terenów przyległych. 2. Metody badań Badania terenowe przeprowadzono w powiecie złotowskim w latach Poprzedziła je wnikliwa analiza literatury dotyczącej szaty roślinnej i ochrony przyrody w powiecie. Za drzewo kwalifikujące się do uznania za pomnik przyrody przyjęto takie, które osiąga określone w literaturze progi wymiarowe (Pawlaczyk, Jermaczek 1997). Obwody pni mierzono na wysokości 130 cm nad powierzchnią gruntu. Przedstawiony poniżej wykaz drzew o wymiarach pomnikowych sporządzono na podstawie badań własnych, niepublikowanych materiałów udostępnionych przez nadleśnictwa oraz jednostkowych opracowań terenów chronionych na obszarze powiatu (Kuczyńska 1963; Boiński 1973; Jasnowska i wsp. 1993). Weryfikacja stanu zarejestrowanych drzew

7 Drzewa o rozmiarach pomnikowych... 7 pomnikowych polegała na odnalezieniu ich w terenie, pomiarze i aktualizacji rozmiarów oraz sporządzeniu notatek o uszkodzeniach pnia, korony, obecności tabliczki oraz ewentualnych, bieżących zagrożeniach w najbliższym otoczeniu drzew. 3. Wykaz drzew o rozmiarach pomnikowych Tabela 1. Zarejestrowane drzewa pomnikowe Table 1. Registered monumental trees Lp. Gatunek Obwód [cm] Wysokość [m] Lokalizacja Uwagi GMINA ZŁOTÓW 1 Acer saccharinum Park w Sławianowie, własność prywatna 2 Fraxinus excelsior Park w Sławianowie, własność prywatna 3 Larix decidua Park w Sławianowie, własność prywatna 4 Larix decidua Park w Skicu, własność prywatna 5 Pinus strobus Park w Buntowi, własność prywatna 6 Quercus petraea Leśnictwo Nowy Dwór, pododdz. 262h obok leśniczówki 7 Quercus robur Złotów, za ogrodzeniem cmentarza, teren prywatny 8 Quercus robur Złotów, cmentarz żydowski 9 Quercus robur Złotów, park Zwierzyniec Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego z dn. 29 XII 1986 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego, Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Orz. nr 69 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r. Orz. nr 70 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r. (próchniejący pień, suche konary) Orz. nr 132 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r.

8 8 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Quercus robur Złotów, park Zwierzyniec 11 Quercus robur (3 szt.) 12 Quercus robur ( Jan ) 13 Quercus robur (13 szt.) Złotów, cmentarz żydowski Leśnictwo Wąsosz, pododdz. 39f Złotów, cmentarz żydowski 14 Quercus rubra Park w Sławianowie, teren byłego PGR-u, obecnie własność prywatna 15 Tilia cordata 500 Stawnica, koło młyna 16 Tilia cordata Park w Buntowie, teren byłego PGR-u Orz. nr 133 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 7 III 1961 r. Orz. nr 68 Prez. WRN w Koszalinie z dn15 V 1956 r. (brak tabliczek) Orz. nr 53 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 23 I 1956 r. (próchniejący pień, gniazdo szerszeni) Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego z dn. 27 XII 1984 r. (brak tabliczek) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. WP nr 18, poz. 206 (brak tabliczki) Orz. nr 67 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r. Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. WP nr 18, poz. 206 (brak tabliczki) 17 Tilia cordata Ludwikowo Rozp. nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dn. 14 X1994 r., Dz. Urz. nr 18, poz Tilia cordata (2 szt.) Park w Buntowi, teren byłego PGR-u, obecnie własność prywatna GMINA JASTROWIE Zarządzenie Wojewody Pilskiego z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. nr 11a, poz Fagus sylvatica Leśnictwo Hajda, pododdz. 218f 20 Fagus sylvatica Leśnictwo Budy, pododdz. 214g Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 42 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 206 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 6 z dn. 31 XII 1992 r.

9 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Fagus sylvatica (4 szt.) Leśnictwo Płytnica, pododdz. 102a (na trasie Jastrowie Piła) 22 Picea abies Płytnica, Zakład Rolny Krępsko 23 Pinus sylvestris Płytnica, Zakład Rolny Krępsko 24 Pinus sylvestris Leśnictwo Budy, pododdz. 169f 25 Quercus robur Leśnictwo Smolary, pododdz. 11f 26 Quercus robur ( Hubert ) 27 Quercus rober ( Michał ) 28 Quercus robur ( Sambor ) 29 Tilia cordata (3 szt.) 30 Tilia cordata ( Marysieńka ) Leśnictwo Hajda, pododdz. 218f Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 6 z dn. 31 XII 1992 r. Rozp. nr 42/82 Wojewody Pilskiego z 18 II 1982 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 3, poz. 5 Rozp. nr 42/82 Wojewody Pilskiego z 18 II 1982 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 3, poz. 5 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 42 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 206 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 42 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 206 Orz. Prez. WRN w Koszalinie, 1956 r. (zaschnięty, ogrodzony) Samborsko Uchwała RM Jastrowie nr 152/2000 z dn. 26 IX 2000 r., Dz. Urz. Wlkp Poznań 12 I 2001 r Samborsko, działka Płytnica, Zakład Rolny Krępsko Uchw. RM Jastrowie nr 152/2000 z dn. 26 IX 2000 r., Dz. Urz. Wlkp Poznań 12 I 2001 r. Rozp. nr 42/82 Wojewody Pilskiego z 18 II 1982 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 3, poz Samborsko Uchw. RM Jastrowie nr 152/2000 z dn. 26 IX 2000 r., Dz. Urz. Wlkp Poznań 12 I 2001 r.

10 10 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka GMINA KRAJENKA 31 Acer saccharinum (2 szt.) Maryniec, park 32 Fraxinus excelsior Krajenka, ul. Bydgoska 33 Larix decidua (2 szt.) Leśnictwo Leśnik, pododdz Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 54d 35 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43d 36 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43a 37 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43a 38 Quercus robur Krajenka, ul. Winiary 39 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 57d Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 29 z dn. 28 XI 1988 r. Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11, poz. 118 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (pień dziuplasty) Zarządz. nr 6 Wojewody Pilskiego z dn. 31 XII 1992 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269

11 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 57i 41 Quercus robur (4 szt.) 42 Quercus robur (2 szt.) 43 Quercus robur (2 szt.) 44 Quercus robur (11 szt.) Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43f Leśnictwo Leśnik, pododdz. 56b (przy drodze leśnej) Leśnictwo Leśnik, oddz Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43f Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) 45 Taxus baccata Maryniec, park Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczki) 46 Tilia cordata Leśnictwo Sosnowo, oddz. 152f 47 Tilia cordata (2 szt.) Krajenka, ul. Szkolna 48 Ulmus minor Leśnictwo Płociczno, pododdz. 153k Rozp. nr 67/82 Wojewody Pilskiego z dn. 13 V 1982 r., Dz. Urz. WRN nr 10, poz. 27 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczek) Zarządzenie nr 6 Wojewody Pilskiego z dn. 31 XII 1992 r.

12 12 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Ulmus minor Leśnictwo Leśnik, pododdz. 57b 50 Ulmus minor (4 szt.) Leśnictwo Leśnik, pododdz. 47g GMINA ZAKRZEWO 51 Acer platanoides Zakrzewo ul. Domańskiego 11 (przy kościele) 52 Fagus sylvatica Leśnictwo Kujan, pododdz. 140f (w dolinie Łobżonki) 53 Fraxinus excelsior (2 szt.) Rozp. nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dn. 14 X 1994 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 150 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Rozp. nr 96/81 Wojewody Pilskiego z dn. 30 XII 1981 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 13, poz. 48 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Park w Kujaniu Rozp. nr 10/97 z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 138 (wiatrołom) 54 Pinus sylvestris Lśnictwo Wierzchołek, oddz. 54b 55 Quercus robur Leśnictwo Wierzchołek, pododdz. 34d, nad strumykiem łączącym jez. Borówno z jez. Wierzchołek Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Orz. nr 27 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 IX 1954 r. (brak tabliczki) 56 Quercus robur 514 Park w Kujaniu Rozp. nr 10/97 z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 138 (wiatrołom) 57 Quercus robur Prochy (prywatna posesja) Rozp. nr 122/82 Wojewody Pilskiego z dn. 10 IX 1982 r., Dz. Urz. WRN nr 13

13 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus robur Prochy Rozp. nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dn. 14 X 1994 r., Dz. Urz. nr 18, poz Quercus robur (2 szt.) Zakrzewo ul. Domańskiego 11 (przy kościele) Rozp. nr 96/81 Wojewody Pilskiego z dn. 30 XII 1981 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 13, poz Tilia cordata 420 Park w Kujaniu Rozp. nr 10/97 z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 138 (wiatrołom) 61 Tilia cordata Zakrzewo ul. Domańskiego 11 (przy kościele) 62 Tilia cordata Leśnictwo Wierzchołek, pododdz. 34f 63 Ulmus minor Prochy (prywatna posesja) GMINA OKONEK Rozp. nr 96/81 Wojewody Pilskiego z dn. 30 XII 1981 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 13, poz. 48 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 6 z dn.31 XII 1992 r. Rozp. nr 122/82 Wojewody Pilskiego z dn. 10 IX 1982 r., Dz. Urz. WRN nr Acer platanoides Ciosaniec (przy kościele) 65 Acer platanoides Okonek, dworzec PKP 66 Fagus sylvatica Leśnictwo Pniewo, pododdz. 325k 67 Fraxinus excelsior Ciosaniec (100 m od kościoła) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 137 Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp. 1.2 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 137 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269

14 14 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Quercus petraea (2 szt.) Ciosaniec (na pastwisku, przy drodze gruntowej) 69 Quercus robur Leśnictwo Marianów, pododdz. 150d 70 Quercus robur Leśnictwo Marianów, pododdz. 150f Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 137 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz Quercus robur Drzewice Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Quercus rober (4 szt.) Łomczewo Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp Ulmus minor Okonek, park miejski 74 Ulmus minor Wojnówko, przy zabudowaniach 75 Ulmus minor (3 szt.) 76 Ulmus minor (28 szt.) Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp. 1.2 Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp Ciosaniec Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Okonek, Dworzec PKP GMINA TARNÓWKA Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp Carpinus betulus (17 szt.) 78 Carpinus betulus (3 szt.) Ptusza (prywatna posesja) Ptusza (prywatna posesja) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek)

15 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Fagus sylvatica (4 szt.) 80 Fagus sylvatica (5 szt.) Ptusza (prywatna posesja) Ptusza (prywatna posesja) 81 Quercus robur Plecemin, Rej. Dróg Publicznych 82 Quercus robur (8 szt.) 83 Quercus robur (5 szt.) Ptusza (prywatna posesja) Ptusza (prywatna posesja) 84 Ulmus minor Plecemin, przy drodze do Sokolna 85 Ulmus minor (3 szt.) Ptusza (prywatna posesja) GMINA LIPKA Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 2/96 Wojewody Pilskiego z dn. 5 VI 1996 r., Dz. Urz. nr 14, poz. 50 (brak tabliczek) Rozp. nr 5/83 Wojewody Pilskiego z dn. 20 I 1983 r. Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 5/83 Wojewody Pilskiego z dn. 20 I 1983 r., Dz. Urz. WRN nr 11, poz. 46 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) 86 Abies procera Buczek Mały, park 87 Acer platanoides Leśnictwo Osowo, pododdz.192b (park, przy ścieżce) 88 Alnus glutinosa Leśnictwo Osowo, pododdz.192b (park) 89 Carpinus betulus (164 szt.) Buczek Mały (park) Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269.

16 16 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Fagus sylvatica Leśnictwo Lipka, pododdz. 225a 91 Fagus sylvatica Leśnictwo Lipka, pododdz. 225a 92 Fagus sylvatica Leśnictwo Lipka, pododdz. 228 c 93 Fagus sylvatica Atropunicea 94 Fagus sylvatica Atropunicea Buczek Mały, park Buczek Mały, park 95 Fraxinus excelsior Leśnictwo Lipka, pododdz. 218g Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Fraxinus excelsior Buczek Mały Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Fraxinus excelsior Buczek Mały Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Fraxinus excelsior Buczek Mały, park 99 Pinus sylvestris Leśnictwo Lipka, pododdz. 225a Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Zarz. nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r.

17 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus petraea Leśnictwo Lipka, pododdz. 229i 101 Quercus petraea Leśnictwo Potulice, pododdz. 236c 102 Quercus petraea Leśnictwo Potulice, pododdz. 236c 103 Quercus petraea Leśnictwo Potulice, pododdz. 247x (droga obok leśniczówki) 104 Quercus robur Leśnictwo Lipka, pododdz. 228m 105 Quercus robur Leśnictwo Lipka, pododdz. 242j 106 Quercus robur Buczek Mały park, przy drodze do Batorówki 107 Tilia cordata Leśnictwo Białobłocie, Oddz. 143 m 108 Tilia cordata Buczek Mały, na końcu alei grabowej w parku 109 Tilia tomentosa Buczek Mały park Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp.nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Zarządzenie nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r. Zarządzenie nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Zarządzenie nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Pięć zrośniętych pni Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269

18 18 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Tabela 2. Proponowane pomniki przyrody Table 2. Suggested monuments of nature N propozycje Nadleśnictw, W propozycje własne Lp. Gatunek Obwód [cm] Wysokość [m] Lokalizacja Uwagi Acer platanoides Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45h Trzypniowy, propozycja N 2 Acer platanoides Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45h 3 Acer platanoides Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45h 4 Acer platanoides Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Racibórz, pododdz. 391a 5 Fagus sylvatica Gmina Zakrzewo, Nadl. Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz Fagus sylvatica Wczesnośredniowieczne grodzisko k. Buczka Małego (skarpa przy rzece) 7 Fagus sylvatica Wczesnośredniowieczne grodzisko k. Buczka Małego (skarpa przy rzece) Trzypniowy, propozycja N Propozycja N Propozycja N Propozycja w Trzypniowy, propozycja w Czteropniowy, propozycja w 8 Fagus sylvatica (4 szt.) Gmina Zakrzewo, Nadl. Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz. 68 (blisko kapliczki) Propozycja w 9 Fagus sylvatica Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45z Propozycja N 10 Fagus sylvatica (2 szt.) Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Pniewo, pododdz. 325r Propozycja N 11 Fagus sylvatica Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Pniewo, pododdz. 344a 12 Fagus sylvatica Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Racibórz, pododdz. 383a Propozycja N Propozycja N 13 Fagus sylvatica Atropunicea 14 Fagus sylvatica, Atropunicea Gmina Lipka, Debrzno, park przy pałacu Gmina Lipka, Debrzno, park przy pałacu Propozycja w Propozycja w

19 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Hedera helix 45 Złotów, cmentarz przy Kościele p.w. św. Rocha Na grochodrzewie, okaz kwitnący, propozycja w 16 Picea abies Gmina Lipka Debrzno, park przy pałacu Propozycja w 17 Pinus sylvestris (5 szt.) Gmina Zakrzewo, Nadleśnictwo Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz. 68 (plaża nad jez. Borówno) Drzewa dziuplaste, miejsca lęgu gągołów, propozycja w 18 Pinus sylvestris Gmina Zakrzewo, Nadleśnictwo Lipka Leśnictwo Wierzchołek, oddz Pinus sylvestris Gmina Zakrzewo Nadleśnictwo Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz. 68 Królowa Borów Kujańskich, propozycja w Blisko wiaty turystycznej, propozycja w 20 Pinus sylvestris Gmina Zakrzewo, Potok Propozycja N 21 Populus alba Złotów, park przy alei Piasta 22 Populus alba Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 63b 23 Quercus robur Gmina Zakrzewo, Nadleśnictwo Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz Quercus robur Gmina Lipka, Debrzno, park przy pałacu 25 Quercus robur Gmina Lipka Debrzno, park przy pałacu 26 Quercus robur Gmina Lipka Debrzno, park przy pałacu 27 Quercus robur Gmina Złotów, 100 m na S od Leśnictwa Nowy Dwór 28 Quercus robur Gmina Złotów, Nadleśnictwo Złotów, Leśnictwo Wąsosz, pododdz. 33b 29 Quercus robur Gmina Złotów, Nadleśnictwo Złotów, Leśnictwo Wąsosz, pododdz. 37m Propozycja w Propozycja N Propozycja w Przy ścieżce, propozycja w Propozycja w Propozycja w Propozycja w Propozycja N Dwupniowy, suche konary, propozycja N

20 20 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Quercus robur Gmina Zakrzewo, Leśnictwo Zakrzewo, pododdz. 122b Propozycja N 31 Quercus robur Złotów, park leśny Zwierzyniec 32 Quercus robur Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Obręb Lędyczek, Leśnictwo Węgorzewo, pododdz. 15f 33 Quercus robur Nadleśnictwo Okonek, Obręb Okonek, Leśnictwo Marianów, pododdz. 98h Propozycja N Propozycja N Propozycja N 34 Robinia pseudoacacia Gmina Krajenka, Śmiardowo Krajeńskie, stary cmentarz Propozycja w 35 Tilia cordata Gmina Lipka, wczesnośredniowieczne grodzisko k. Buczka Małego 36 Tilia cordata Gmina okonek, Nadleśnictwo Okonek, Obręb Okonek, Leśnictwo Racibórz, pododdz. 400a 37 Ulmus minor Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 47k Propozycja w Propozycja N Trzypniowy, propozycja N 4. Podsumowanie Na terenie powiatu złotowskiego zarejestrowanych jest 387 drzew o rozmiarach pomnikowych: 82 pojedyncze okazy i 27 grup drzew, co łącznie daje 109 pomników przyrody (tabela 1). Najwięcej drzew objęto ochroną w Gminie Lipka (187 sztuk, w tym aleja złożona ze 164 grabów), najmniej w Gminie Zakrzewo (15 sztuk). W ramach badań własnych autorzy wzbogacili listę drzew pomnikowych o kolejne 26 okazów (17 pojedynczych drzew i dwie grupy) oraz uzupełnili ją o 18 niezarejestrowanych drzew o rozmiarach pomnikowych, proponowanych do ochrony przez poszczególne nadleśnictwa (tabela 2). Ze względu na stosunkowo duże zalesienie badanego terenu, niemal połowa z zarejestrowanych i proponowanych pomników przyrody zlokalizowana jest w obrębie lasów. Zarejestrowane i proponowane do ochrony drzewa należą do 20 gatunków: Abies procera, Acer platanoides, A. saccharinum, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Picea abies, Pinus sy-

21 Drzewa o rozmiarach pomnikowych lvestris, P. strobus, Populus alba, Quercus petraea, Q. robur, Q. rubra, Robinia pseudoacacia, Taxus baccata, Tilia cordata, T. tomentosa, Ulmus minor. Dodatkowo wskazano do ochrony imponujących rozmiarów pnącze Hedera helix. Najliczniejszą grupę wśród monumentalnych drzew tworzą dęby szypułkowe (89 okazów) oraz, jeśli uwzględnić poszczególne drzewa w pomnikowej alei, graby (184 okazy). Dosyć liczne są także dorodne wiązy polne (44 okazy), potężne buki (32 okazy typowe i 4 buki w odmianie czerwonolistnej), lipy drobnolistne (17 okazów). Rzadziej spotykane są jesiony wyniosłe (9 okazów), klony pospolite (8 okazów), sosny pospolite (7 okazów), dęby szypułkowe (5 okazów), modrzewie europejskie (4 okazy). Dla pozostałych gatunków odnaleziono tylko po jednym lub dwóch przedstawicielach osiągających rozmiary pomnikowe (ryc. 1). 10% A.p. 2% F.e. 2% inne (others) T.c. 4% F.s. 8% 43% C.b. U.m. 10% 21% Q.r. Ryc. 1. Procentowy udział poszczególnych gatunków drzew w ogólnej liczbie drzew o rozmiarach pomnikowych w powiecie złotowskim Fig. 1. Percentage of species of trees of monumental dimensions in Złotów district C.b. Carpinus betulus, Q.r. Quercus robur, U.m. Ulmus minor, F.s. Fagus sylvatica, T.c. Tilia cordata, F.e. Fraxinus excelsior, A.p. Acer platanoides Do najgrubszych drzew w powiecie należą: Quercus robur (obwód: 670 cm w gminie Lipka, 630 cm w gminie Jastrowie, 610 cm w gminie Krajenka, 568 cm w gminie Złotów), Ulmus minor (obwód: 650 cm w gminie Krajenka), Fraxinus excelsior (obwód: 615 cm w gminie Zakrzewo), Quercus petraea (obwód: 500 cm w gminie Lipka) i Tilia cordata (obwód: 500 cm w gminie Złotów).

22 22 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Aby zapewnić nadzór nad stanem zdrowotnym wszystkich drzew o rozmiarach pomnikowych w powiecie, należałoby je systematycznie inwentaryzować, a drzewa dotąd niezarejestrowane objąć prawną ochroną jako kolejne pomniki przyrody. Większość oficjalnie uznanych pomników przyrody nie posiada tabliczek informacyjnych, co utrudnia ich odnalezienie, a także może przyczynić się do ich zniszczenia, wynikającego m.in. z braku świadomości ich statusu prawnego i związanego z tym obowiązku ochrony. BIBLIOGRAFIA Boiński M., 1973: Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Stud. Soc. Scient. Torunensis, sec. D, vol. 9, nr 5. Jańczak J., 1996: Atlas jezior Polski. T. 1. Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Jasnowska J., Jasnowski M., Friedrich S., 1993: Badania geobotaniczne w dolinie Rurzycy na Równinie Wałeckiej. Zeszyty Naukowe AR 155, Szczecin. Kondracki J., 2000: Geografi a regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Kuczyńska I., 1963: Zbiorowiska leśne Doliny Gwdy. Acta Univ. Vratisl. 14. Prace Botan. 1. Olejnik M., Bednorz L., 2001: Rezerwaty przyrody województwa wielkopolskiego stan na 1 stycznia 2001 roku. Rocz. AR Pozn Bot. 4. s Pawlaczyk P., Jarmaczek A., 1997: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin. TREES OF MONUMENTAL DIMENSIONS IN ZŁOTÓW DISTRICT Summary The paper presents the distribution, health state and dimension of monumental trees in Złotów district (Wielkopolska). Altogether 431 specimens (some treated in the tables in groups), belonging to 21 species, were distinguished: Acer platanoides, Abies procera, Acer platanoides, A. saccharinum, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Hedera helix, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, P. strobus, Populus alba, Quercus petraea, Q. robur, Q. rubra, Robinia pseudoacacia, Taxus bac-

23 Drzewa o rozmiarach pomnikowych cata, Tilia cordata, T. tomentosa, Ulmus minor. Officially registered as nature monuments are 279 of tree specimens (some in groups). 55% of registered and proposed nature monuments is situated in towns and villages, usualy in the rural parks, cemeteries and at the roads, 45% in forests. The most imposing dimension have a number of Quercus robur trees (4 specimens have more than 500 cm of stem circumnference, including the tickest one, which reaches 670 cm), Ulmus minor (650 cm), Fraxinus excelsior (615 cm), Quercus petraea (500 cm), Tilia cordata (500 cm). Some of monumental trees require immediate protection and specialistic treetment; especialy withering of old oaks and elms are a real problem. Translated by Beata Bosiacka

24

25 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR MARIAN CIACIURA JUSTYNA BRYMORA AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ DRZEWA O WYMIARACH POMNIKOWYCH W POWIECIE NOWOSOLSKIM Trees of monument dimensions in the Nowosolski District Słowa kluczowe: pomniki przyrody, Nowa Sól, Polska Key words: monumental trees, Nowa Sól, Poland 1. Wstęp Powiat Nowosolski leży w południowo-wschodniej części województwa Lubuskiego, w środkowej części dorzecza Odry. Sąsiaduje z powiatami: Zielonogórskim, Żagańskim, Wschowskim, Głogowskim i Wolsztyńskim. W skład powiatu wchodzą gminy: Nowa Sól, Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kolsko, Otyń, Siedlisko. Według podziału geobotanicznego Polski obszar ten należy do Działu Brandenbursko-Wielkopolskiego, Krainy Południowowielkopolsko-Łużyckiej i Podkrain: Południowowielkopolsko-Łużyckiej Wschodniej i Południowowielkopolsko-Łużyckiej Zachodniej (Matuszkiewicz 1994), natomiast według regionalizacji fizyczno-geograficznej do Strefy Lasów Mieszanych Prowincji Niżu Środkowo-Europejskiego i północno-zachodniej części Podprowincji Nizin Środkowopolskich (Kondracki 2000). Rzeźba terenu została ukształtowana przez lodowiec. Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, wykształcone w postaci iłów mioceńskich. Zewnętrzne warstwy tworzą utwory czwartorzędowe pochodzące z okresu plejstoceńskiego

26 26 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń (lodowcowego). Podczas wkraczania lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego doszło do powstawania szeregu zaburzeń glacitektonicznych. Najważniejszym skutkiem działalności lądolodu są liczne kry i porwaki starszego, głównie trzeciorzędowego podłoża oraz bardzo różna głębokość jego występowania. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy struktury utworów trzeciorzędowych zachowują ciągłość w podłożu, czy są to tylko kry i porwaki. Utwory iłów mioceńskich występują tutaj również w zasięgu zlodowacenia północnopolskiego. Są to prawdopodobnie wypiętrzone wcześniej struktury, które nie do końca zostały rozmyte w zlodowaceniu północnopolskim (Elaborat Nadleśnictwa Nowa Sól 2001). Według Wosia (1999) obszar powiatu należy do regionu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin. Na tym terenie wieją przeważnie wiatry północno- -zachodnie i południowo-zachodnie. Opady atmosferyczne wynoszą średnio ok. 605 mm rocznie. Średnia temperatura roczna wynosi 8,1 C, a roczna amplituda 20,2 C. Okres zimowy to około dni w roku, czas zalegania pokrywy śnieżnej dni. Lato trwa około 110 dni, wegetacja dni. Przymrozki wiosenne występują średnio do 30 kwietnia, skrajnie do 30 maja. Przymrozki jesienne występują średnio od około 20 października (Operaty Leśne Nadleśnictwo Nowa Sól 2001). Najwięcej informacji o pomnikach przyrody i florze poszczególnych części powiatu można znaleźć w inwentaryzacjach przyrodniczych gmin. Dokumenty te wymagają jednak aktualizacji, ponieważ zostały sporządzone w 1995 roku. Nowe inwentaryzacje przyrodnicze są w opracowaniu. Dokumentację posiadają wszystkie gminy powiatu, zostały one sporządzone przez Ligę Ochrony Przyrody Z. U. Natura Praca stanowi kontynuację monitoringu cennych przyrodniczo obiektów, w tym monumentalnych drzew, prowadzonego przez pracowników i magistrantów Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego, głównie na terenie Pomorza Zachodniego i terenów przyległych. 2. Metody badań Badania terenowe na obszarze powiatu prowadzono w okresie zimowym 2005 i letnim Zinwentaryzowano 161 drzew, podanych w waloryzacjach gmin i nadleśnictw jako pomniki przyrody i określono ich stan zdrowotny. Odnaleziono 14 nowych okazów, których wymiary kwalifikują je do przyznania im statusu pomnika przyrody. Za drzewo pomnikowe uznano takie, które przekracza

27 Drzewa o wymiarach pomnikowych określone w literaturze progi wymiarowe (Pawlaczyk, Jermaczyk 1997). Obwody pni mierzono na wysokości 1,3 m. Przedstawiony poniżej wykaz drzew o wymiarach pomnikowych sporządzony został na podstawie badań magisterskich oraz informacji uzyskanych w Nadleśnictwie Nowa Sól. Wykaz ten zawiera: liczbę porządkową, nazwę gatunkową w języku łacińskim (według Mirka i in. 1995), wymiary (obwód w cm), lokalizację, informacje o stanie zdrowotnym. 3. Wykaz drzew o wymiarach pomnikowych Tabela 1. Zarejestrowane drzewa pomnikowe Table 1. Registered monumental trees Lp. Gatunek Obwód (cm) Lokalizacja Gmina Nowa Sól 1 Quercus robur 520 Nowa Sól, ul. Piłsudzkiego 2 Taxus baccata 142 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3 Quercus robur 472 Nowa Sól, park Kacza górka 4 Quercus robur 345 Nowa Sól, park Kacza górka 5 Quercus robur 420 Nowa Sól, park Kacza górka 6 Platanus x acerifolia 550 Nowa Sól, park Odry 7 Gingko biloba 175 Nowa Sól, ul. Witosa Uwagi Ogrodzony, 3 konary, rozpiętość korony 50 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, rozpiętość korony 11 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, 3 konary, rozpiętość korony 30 m, stan bardzo dobry 2 konary, rozpiętość korony 20 m, stan bardzo dobry 2 konary, rozpiętość korony 30 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, 4 konary, rozpiętość korony 33 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, rozpiętość korony 16 m, stan bardzo dobry

28 28 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Platanus x acerifolia 300 Nowa Sól, ul. Św. Barbary Ogrodzony, 2 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 40 m 9 Platanus x acerifolia 10 Taxodium distichum 280 Nowa Sól, ul. Św. Barbary 240 Nowa Sól, ul. Witosa 11 Taxus baccata 115 Nowa Sól, ul. Muzealna 12 Quercus robur 450 Nowa Sól, park Kacza górka Ogrodzony, 4 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 35 m Ogrodzony, rozpiętość korony 15 m, stan dobry Ogrodzony, 2 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 10 m Ogrodzony, 2 konary, rozpiętość korony 35 m, stan bardzo dobry 13 Fagus sylvatica 300 Lubięcin Korona o rozpiętości 25 m, stan dobry 14 Quercus robur 466 Nowa Sól, ul. Wrocławska 15 Quercus robur 330 Nowa Sól, ul. Wrocławska 16 Quercus robur 320 Nowa Sól, ul. Wrocławska 17 Quercus robur 370 Nowa Sól, ul. Wrocławska 18 Quercus robur 370 Nowa Sól, park Kacza górka 19 Quercus robur 300 Nowa Sól, park Kacza górka 20 Quercus robur 375 Nowa Sól, park Kacza górka Gmina Kożuchów 21 Quercus robur 540 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 22 Quercus robur 407 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 5 konarów, rozpiętość 20 m, ubytki kory przy pniu, stan dostateczny Rozpiętość korony 22 m, stan dobry Rozpiętość korony 15 m, stan dobry 4 konary, rozpiętość korony 40 m, stan bardzo dobry 2 konary, rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry Rozpiętość korony 20 m, stan bardzo dobry Rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry Zły stan, pusty próchniejący pień, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 5 konarów, rozpiętość korony 10 m, porośnięty bluszczem

29 Drzewa o wymiarach pomnikowych Quercus robur 382 Kożuchów, park im. Poniatowskiego Stan dobry, 2 duże konary, rozpiętość korony 8 m, porośnięty bluszczem 24 Quercus robur 592 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 25 Quercus robur 533 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 26 Larix decidua 310 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 27 Larix decidua 429 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 28 Larix decidua 370 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 29 Platanus x acerifolia 500 Radwanów, park PGR 30 Quercus robur 467 Bielice, park PGR 31 Quercus robur 373 Bielice, park PGR Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 7 m, porośnięty bluszczem Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 9 m Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 12 m Korona obcięta lub powalona przez wiatr Stan bardzo dobry Stan dobry, pochylona nad stawem, duża dziupla, rozpiętość korony 10 m Zły stan, ubytki kory, dziuple, suche gałęzie, rozpiętość korony 8 m Korona o rozpiętości ok. 20 m 32 Quercus robur 491 Czciradz 3 konary, rozgałęziona korona o rozpiętości 20 m, próchniejący pień 33 Quercus robur 550 Czciradz 2 konary, rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry, porośnięty bluszczem 34 Quercus robur 620 Czciradz Rozpiętość korony 20 m, stan dobry 35 Quercus robur 600 Czciradz 2 duże konary, zdrowy, porośnięty mchem i bluszczem 36 Quercus robur 479 Czciradz 6 konarów, rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry 37 Quercus robur 471 Czciradz Rozpiętość korony 17 m, stan dobry 38 Quercus robur 620 Drwalewice, park PGR Liczne połamane konary, wypalone dziuple, rozpiętość korony ok. 40 m

30 30 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Quercus robur 425 Drwalewice, Stan bardzo dobry park PGR 40 Quercus robur 360 Studzieniec, park PGR 41 Quercus robur 400 Studzieniec, park PGR 42 Tilia cordata 320 Broniszów, park 43 Quercus robur 430 Broniszów, park 44 Quercus robur 432 Broniszów, park 45 Quercus robur 490 Mirocin Górny, park 46 Quercus robur 530 Mirocin Górny, park 47 Fagus sylvatica 460 Mirocin Górny, park 48 Fraxinus exelsior 180 Studzieniec, przy kościele 49 Fraxinus exelsior 179 Studzieniec, przy kościele 50 Fraxinus exelsior 182 Studzieniec, przy kościele Stan dobry, rozpiętość korony 7 m Stan dobry, rozpiętość korony 9 m Stan dobry, wielka dziupla, korona wysoko Stan bardzo dobry, liczne rozgałęzienia korony Stan bardzo dobry, oznaczony tabliczką, 2 konary jeden usycha Stan dobry, 3 konary jeden uschnięty Stan dobry, jedna dziupla, 3 konary, porośnięty bluszczem 2 konary, gniazda, na pniu wyryte napisy, korzenie nad powierzchnią gleby Zły stan zdrowotny, uszkodzony pień Zły stan zdrowotny, usycha Stan zdrowotny dobry 51 Lipa Tilia sp. Książ Śląski Nieodnaleziony, wycięty (wywiad środowiskowy) 52 Quercus robur 382 Książ Śląski, przy PKS 53 Quercus robur 340 Książ Śląski, przy PKS Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 11 m 3 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 10 m 54 Lipa Tilia sp. 355 Solniki Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 12 m 55 Quercus robur 600 Solniki, łąka PGR 6 konarów, rozpiętość korony 17 m, stan dobry

31 Drzewa o wymiarach pomnikowych Quercus robur 500 Solniki, szkoła Stan bardzo dobry, 9 konarów, rozpiętość korony 40 m 57 Populus sp. 420 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 58 Populus sp. 510 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 59 Fagus sylvatica 360 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 60 Fraxinus excelsior 378 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 61 Quercus robur 644 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 62 Platanus x acerifolia 455 Czciradz, park PGR 63 Populus sp. 406 Czciradz, park PGR 64 Populus sp. 500 Czciradz, park PGR 65 Populus sp. 542 Czciradz, park PGR 66 Quercus robur 568 Radwanów, park PGR 67 Quercus robur 362 Radwanów, park PGR 68 Quercus robur 312 Radwanów, park PGR 69 Quercus robur 360 Radwanów, park PGR 70 Tilia cordata 426 Radwanów, park PGR Zły stan, pusty próchniejący pień, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 5 konarów, rozpiętość korony 10 m, porośnięty bluszczem Stan dobry, 2 duże konary, rozpiętość korony 8 m, porośnięta bluszczem Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 7 m, porośnięty bluszczem Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 9 m Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 12 m Korona obcięta lub powalona przez wiatr Stan bardzo dobry Stan dobry, pochylona nad stawem, duża dziupla, rozpiętość korony 10 m 71 Quercus robur 400 Radwanów Zły stan, ubytki kory, dziuple, suche gałęzie, rozpiętość korony 8 m 72 Fagus sylvatica 436 Kożuchów, koło szkoły nr 1 Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 20 m 73 Quercus robur 320 Dziadoszyce Brak dostępu, posiadłość prywatna

32 32 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Quercus robur 387 Dziadoszyce Brak dostępu, posiadłość prywatna 75 Quercus robur 420 Lasocin, park PGR 76 Lipa Tilia sp. 330 Lasocin, park PGR 77 Fagus sylvatica 320 Lasocin, park PGR 78 Taxus baccata 80 Lasocin, park PGR 79 Quercus robur 434 Drwalewice, park PGR 80 Tilia cordata 415 Drwalewice, park PGR 81 Quercus robur 360 Drwalewice, park PGR 82 Quercus robur 557 Czciradz, park PGR 83 Acer sp. 328 Czciradz, park PGR 84 Fagus sylvatica 341 Kożuchów, koło szpitala 85 Salix chrysocoma 390 Kożuchów, koło szpitala 86 Populus tremula 555 Kożuchów, koło szkoły nr 1 87 Gingko biloba 164 Kożuchów, koło szkoły nr 3 88 Platanus x acerifolia 462 Kożuchów, ul. Chopina 89 Fagus sylvatica 356 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 90 Platanus acerifolia 412 Studzieniec, park PGR Brak dostępu, posiadłość prywatna Brak dostępu, posiadłość prywatna Brak dostępu, posiadłość prywatna Brak dostępu, posiadłość prywatna Stan bardzo dobry Zniszczona, wypalona dziupla, rozpiętość korony 6 m 4 konary, rozpiętość korony 28 m 6 konarów, rozpiętość korony 15 m, stan bardzo dobry 3 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 20 m, porośnięty bluszczem Stan dobry, rozpiętość korony 15 m, występują guzy na pniu Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 5 m, otoczenie drzewa zadbane Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 4 m. Rozpiętość korony 4 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, stan bardzo dobry, 2 konary, rozpiętość korony 20 m Stan dobry Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 20 m, porośnięty bluszczem

33 Drzewa o wymiarach pomnikowych Quercus robur 342 Studzieniec, Stan dobry park PGR 92 Quercus robur 390 Studzieniec, park PGR. 93 Quercus robur 420 Radwanów, park PGR 94 Quercus robur 360 Radwanów, park PGR 95 Tilia cordata 314 Radwanów, park PGR 96 Fagus sylvatica 359 Kożuchów, siedziba RDLP 97 Taxus baccata 120 Kożuchów, siedziba RDLP 98 Tilia cordata 455 Broniszów, przy drodze do szkoły Gmina Bytom Odrzański 99 Fagus silvatica 500 Sobolice, park 100 Fraxinus exelsior 392 Sobolice, park 101 Tilia platyphyllos 380 Sobolice, park 102 Quercus robur 460 Sobolice, park 103 Platanus x acerifolia 565 Sobolice, park 104 Fagus silvatica 534 Sobolice, park 105 Quercus robur 490 Bytom Odrz., park koło cmentarza 106 Quercus robur 660 Bytom Odrz., park koło cmentarza Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 12 m Rozpiętość korony 14 m Stan dobry, rozpiętość korony 10 m, porośnięty bluszczem, złamany konar Stan dobry, rozpiętość korony 8 m, 3 konary Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 12 m. Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 8 m Stan dobry, liczne dziuple, połamane gałęzie Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 35 m Stan bardzo dobry, 2 konary, rozpiętość korony 35 m Stan bardzo dobry, 2 konary, rozpiętość korony 16 m Stan dobry, rozpiętość korony 15 m, porośnięty bluszczem Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 38 m Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 40 m Stan dostateczny, liczne dziuple, 2 konary, korona z góry przycięta o rozpiętości 20 m Stan dostateczny, liczne dziuple, obcięte i usychające konary

34 34 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Quercus robur 400 Bytom Odrz., Stan dobry, dziuple, 2 konary, park koło cmentarza rozpiętość korony 35 m 108 Quercus robur 490 Bytom Odrz., park koło cmentarza 109 Quercus robur 454 Bytom Odrz., park koło cmentarza 110 Quercus robur 500 Sobolice, park 111 Platanus x acerifolia 720 Bonów, park PGR 112 Fagus silvatica 445 Bonów, park PGR 113 Fagus silvatica 470 Bonów, park PGR 114 Fagus silvatica 432 Bonów, park PGR 115 Populus tremula 770 Bonów, park PGR 116 Quercus robur 550 Królikowice, park 117 Quercus robur 360 Królikowice, park 118 Quercus robur 610 Królikowice, park 119 Quercus robur 417 Królikowice, park 120 Quercus robur 430 Królikowice, park 121 Platanus x acerifolia 122 Platanus x acerifolia 410 Sobolice, park 440 Sobolice, park Stan dobry, dziuple, rozpiętość korony 25 m Stan dostateczny, liczne dziuple, rozpiętość korony 20 m Stan dostateczny, rozpiętość korony 15 m, uschnięte, połamane konary, wysoki pień, mała korona Stan bardzo dobry, 4 konary, rozpiętość korony 30 m Stan dobry, rozpiętość korony 35 m, 4 konary, wielka dziupla Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 20 m, 3 konary Stan dobry, rozpiętość korony 20 m, 2 splecione konary Stan bardzo dobry, 2 potężne konary, rozpiętość korony 40 m Stan dobry, rozpiętość korony 35 m Stan dobry, rozgałęziony, rozpiętość korony 32 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 25 m Stan dobry, rozpiętość korony 45 m Stan dobry, rozpiętość korony 50 m Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 25 m Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 30 m, porośnięty bluszczem

35 Drzewa o wymiarach pomnikowych Tilia cordata 400 Sobolice, park Stan dostateczny, porośnięta bluszczem, duża dziupla, ślady po wypalaniu Gmina Otyń 124 Tilia cordata 600 Otyń, ul. Lipowa 125 Tilia cordata 340 Otyń, ul. Lipowa 126 Tilia cordata 420 Otyń, ul. Lipowa 127 Tilia cordata 330 Otyń, ul. Lipowa 128 Tilia cordata 450 Otyń, ul. Lipowa 129 Tilia cordata 280 Otyń, ul. Lipowa 130 Tilia cordata 430 Otyń, ul. Lipowa 131 Tilia cordata 417 Otyń, ul. Lipowa 132 Platanus x acerifolia 425 Otyń, zamek Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 14 m Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 18 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 7 m Stan dobry, 2 konary Stan dobry, 1 konar, rozpiętość korony 13 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 5 konarów, rozpiętość korony 25 m Brak dostępu, ogrodzona posiadłość prywatna 133 Quercus robur 310 Modrzyce Teren prywatny, brak dostępu Gmina Nowe Miasteczko 134 Quercus robur 460 Borów Wielki Stan dobry 135 Quercus robur 430 Borów Wielki Stan dobry 136 Quercus robur 353 Borów Wielki Stan dobry 137 Tilia cordata 565 Borów Wielki Stan dobry, rozpiętość korony 25 m 138 Fagus silvatica 655 Leśnictwo Nowe Miasteczko 139 Quercus robur 425 Żuków, przy przystanku PKS Gmina Kolsko 140 Quercus robur 440 Kolsko, teren szkoły Stan dobry, 3 konary, liczne dziuple Stan zdrowotny zły, dużo usychających konarów i gałęzi Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 35 m

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008 Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Dutkowski, Inga Iwasiów Ewa Kępczyńska, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla MIASTA OLSZTYN na lata 2011 2014 z perspektywą do roku 2018

EGZ. NR 1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla MIASTA OLSZTYN na lata 2011 2014 z perspektywą do roku 2018 EGZ. NR 1 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla MIASTA OLSZTYN na lata 2011 2014 OLSZTYN, 2011 Autorzy opracowania: ul. Ostrowska 42 63-430 Odolanów ul. Czechosłowacka

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Ogrodnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 1 JOANNA BYKOWSKA, MARCIN KOLASIŃSKI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI

KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI KONCEPCJA KOMPLEKSOWEJ INWENTARYZACJI POTENCJAŁU REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO OBSZARU GMINY OKONEK NA LATA 2008-2018 Okonek, marzec 2008 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Metodologia...4

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM GMINY GRODKÓW

ZMIANA STUDIUM GMINY GRODKÓW Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków BURMISTRZ GRODKOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRODKÓW PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UKŁAD CZĘŚCI TEKSTOWEJ Str. Wprowadzenie 3

UKŁAD CZĘŚCI TEKSTOWEJ Str. Wprowadzenie 3 UKŁAD CZĘŚCI TEKSTOWEJ Str. Wprowadzenie 3 Cz. I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 1. Uwarunkowania związane z wykorzystaniem walorów połoŝenia 4 2. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Przyjęta uchwałą Nr XXIII/ 225/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku LWÓWEK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław, maj 2009 Dokument został napisany przez zespół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014

S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014 S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014 Łomża, styczeń 2011 r. OPRACOWANIE: URZĄD GMINY ŁOMŻA Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do roku 2014 WERYFIKACJA: Jacek Albin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowanie: mgr inż. Magdalena Doniec Wrocław, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce

Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce zleceniodawca: Gmina Kobierzyce Al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce opracowanie: Studio Projektowe "Region" s.c.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LEŚNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LEŚNA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 351 52 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPU-ORZ3/7322-702/Dda/10 363/15 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚWIERCZEWO CZĘŚĆ A W POZNANIU OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014

S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014 S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014 Łomża, styczeń 2011 r. OPRACOWANIE: URZĄD GMINY ŁOMŻA Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do roku 2014 WERYFIKACJA: Jacek Albin

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ. na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZWOLEŃ na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 ZWOLEŃ 2013 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ I N S T Y T U T O C H R O N Y P R Z Y R O D Y P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ Dwumiesięcznik R. LX (60) - 2004 - Zeszyt 2 (Marzec-Kwiecień) ORGAN PAŃSTWOWEJ RADY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r.

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r. 1 CZĘŚĆ A... 4 WSTĘP... 4 1.WPROWADZENIE.... 5 2. PODSTAWA PRAWNA.... 15 3. CELE STUDIUM... 16 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY.... 18 CZĘŚĆ B.UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO... 20 DZIAŁ I.UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias Jaworzno 2011 ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dotyczący: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w postaci obwodnicy zachodniej m. Poznania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA ŚWIEBODZIN

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA ŚWIEBODZIN Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Świebodzin LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA ŚWIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty

Ramowy Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY z siedzibą w Karlinie Ramowy Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty Autorzy: Leszek Butowski Elżbieta Wąsowicz Warszawa Szczecin Karlino Maj, 004 r DOFINANSOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego

RAPORT. o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego RAPORT o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2014 PUBLIKACJĘ Przygotowano w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu DYREKTOR Marek Bryl Z-CA DYREKTORA dr Grażyna

Bardziej szczegółowo