ACTA BIOLOGICA NR 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACTA BIOLOGICA NR 15"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 537 ACTA BIOLOGICA NR 15 SZCZECIN

2 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki Edward Włodarczyk przewodniczący Rady Wydawniczej Aleksander Panasiuk przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Rada Redakcyjna Marian Ciaciura, Józef Domagała, Jan Głogowski (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Ewa Kępczyńska, Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki PAN w Krakowie), Stanisława Rogalska, Maciej Rogalski, Wojciech Święcicki (Instytut Genetyki PAN w Poznaniu), Maria Zając (Instytut Botaniki UJ) Recenzenci prof. dr hab. Lucjan Agapow prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski prof. dr hab. Janusz Pempkowiak prof. dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp Redaktor naukowy prof. dr hab. Józef Domagała Redaktor Wydawnictwa Hanna Naparty Korektor Renata Bacik Skład komputerowy Ewa Radzikowska-Król Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 ISSN ISSN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 7,0. Ark. druk. 9,75. Format B5. Nakład 40 egz.

3 SPIS TREŚCI Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Drzewa o rozmiarach pomnikowych na terenie powiatu złotowskiego... 5 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Drzewa o wymiarach pomnikowych w powiecie Nowosolskim Marian Ciaciura, Anna Nowak Przykłady działalności edukacyjnej polskich ogrodów botanicznych Marian Ciaciura, Edyta Stępień, Marta Kostrzycka Rozmieszczenie i charakterystyka jemioły pospolitej typowej Viscum album L. subsp. album na obszarze miejscowości gminy Strzelce Krajeńskie Marian Ciaciura, Magdalena Trypuć, Helena Więcław Jemioła pospolita typowa Viscum album subsp. album na terenie miasta i gminy Stargard Szczeciński Robert Czerniawski Warunki biologiczno-chemiczne w zbiorniku retencyjnym oczyszczalni ścieków w Drawnie Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała Analiza jakościowa jesiennej ichtiofauny dopływów Drawy Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała Wstępna charakterystyka malakofauny wybranych dopływów Drawy (Pojezierze Południowopomorskie) Julia Pławska-Olejniczak Proporcje ciała marynarzy na tle innych zawodów

4 Gorzysław Poleszczuk, Anna Bucior, Justyna Mikołajczak, Ewa Nowicka Jezioro Drawsko ocena zróżnicowania jakości powierzchniowych wód wybranych akwenów w północno-zachodniej części jeziora w okresie stagnacji letniej Gorzysław Poleszczuk, Ewelina Kulesza, Anna Bucior, Iwona Jóźwik Chemizm wód powierzchniowych w północno-zachodniej części jeziora Drawsko w okresie od kwietnia do października 2005 roku Marta Umiastowska, Marian Ciaciura, Monika Misiaszek Szczecinek i okolice ostoją chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych

5 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR MARIAN CIACIURA LUCYNA BIERNIKOWICZ BEATA BOSIACKA DRZEWA O ROZMIARACH POMNIKOWYCH NA TERENIE POWIATU ZŁOTOWSKIEGO Trees of monumental dimensions in the area of Złotów district Słowa kluczowe: drzewa pomnikowe, lokalizacja, stan zdrowotny Key words: monumental trees, localization, health state 1. Wstęp Powiat złotowski jest najbardziej na północ wysuniętym obszarem województwa wielkopolskiego. Utworzony został 1 stycznia 1999 roku i zajmuje powierzchnię 1661 km 2. W skład powiatu wchodzi 8 niższych jednostek administracyjnych: miasto Złotów, gmina Złotów; gmina i miasto Jastrowie, gmina i miasto Krajenka, gmina i miasto Okonek, gmina Lipka, gmina Tarnówka i gmina Zakrzewo. Większa część powiatu położona jest na terenie historycznej Krajny, na Pojezierzu Krajeńskim. Krajna to prastara ziemia Polan, zasiedlona niegdyś przez wielkopolskich osadników, mieszkających tu po dzień dzisiejszy. Są to ziemie położone pomiędzy Pomorzem a Wielkopolską w dawnych, historycznych granicach. Od południa teren ogranicza rzeka Noteć. Pozostała część powiatu znajduje się na Pojezierzu Szczecineckim i Równinie Wałeckiej. Powiat złotowski jest stosunkowo zasobny w wody powierzchniowe. Jezior i sztucznych zbiorników powyżej 1 ha jest tam ponad 70. Ich łączna powierzchnia wynosi około 2050 ha. Największymi jeziorami są: Sławianowskie, Borówno

6 6 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka i Zaleskie. Przez powiat przepływają rzeki Gwda i Łobżonka wraz z dopływami. Bogate są też zasoby wód podziemnych (Jańczak 1996; Kondracki 2000). Największym atutem powiatu, oprócz wód powierzchniowych, są lasy. Stanowią one łącznie 44,8% jego powierzchni. Lasy rosnące wzdłuż największej rzeki w powiecie Gwdy nazywane są Puszczą nad Gwdą, natomiast lasy okolic Kujania Borami Kujańskimi. Na terenie powiatu znajduje się sześć nadleśnictw, cztery rezerwaty, w tym dwa leśne (Diabli Skok i Uroczysko Jary) oraz dwa torfowiskowe (Kozie Brody i Czarci Staw). Projektowane jest utworzenie siedmiu kolejnych rezerwatów (Olejnik, Bednorz 2001). W granicach powiatu znajdują się fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu (Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie oraz Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy), zarejestrowanych jest osiem użytków ekologicznych oraz 109 pomników przyrody. Mimo dużego bogactwa i dobrego stanu przyrody brak jest kompleksowych opracowań dotyczących flory i roślinności, a także waloryzacji przyrodniczych gmin wchodzących w skład powiatu. Aby zmniejszyć deficyt tego typu opracowań, autorzy niniejszej pracy postanowili dokonać zestawienia dotychczas zarejestrowanych drzew o rozmiarach pomnikowych na terenie całego powiatu wraz z weryfikacją ich stanu zdrowotnego oraz wzbogacić tę listę o propozycje własne i poszczególnych nadleśnictw. Praca stanowi kontynuację monitoringu cennych przyrodniczo obiektów, w tym monumentalnych drzew, prowadzonego przez pracowników i magistrantów Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego, głównie na obszarze Pomorza Zachodniego i terenów przyległych. 2. Metody badań Badania terenowe przeprowadzono w powiecie złotowskim w latach Poprzedziła je wnikliwa analiza literatury dotyczącej szaty roślinnej i ochrony przyrody w powiecie. Za drzewo kwalifikujące się do uznania za pomnik przyrody przyjęto takie, które osiąga określone w literaturze progi wymiarowe (Pawlaczyk, Jermaczek 1997). Obwody pni mierzono na wysokości 130 cm nad powierzchnią gruntu. Przedstawiony poniżej wykaz drzew o wymiarach pomnikowych sporządzono na podstawie badań własnych, niepublikowanych materiałów udostępnionych przez nadleśnictwa oraz jednostkowych opracowań terenów chronionych na obszarze powiatu (Kuczyńska 1963; Boiński 1973; Jasnowska i wsp. 1993). Weryfikacja stanu zarejestrowanych drzew

7 Drzewa o rozmiarach pomnikowych... 7 pomnikowych polegała na odnalezieniu ich w terenie, pomiarze i aktualizacji rozmiarów oraz sporządzeniu notatek o uszkodzeniach pnia, korony, obecności tabliczki oraz ewentualnych, bieżących zagrożeniach w najbliższym otoczeniu drzew. 3. Wykaz drzew o rozmiarach pomnikowych Tabela 1. Zarejestrowane drzewa pomnikowe Table 1. Registered monumental trees Lp. Gatunek Obwód [cm] Wysokość [m] Lokalizacja Uwagi GMINA ZŁOTÓW 1 Acer saccharinum Park w Sławianowie, własność prywatna 2 Fraxinus excelsior Park w Sławianowie, własność prywatna 3 Larix decidua Park w Sławianowie, własność prywatna 4 Larix decidua Park w Skicu, własność prywatna 5 Pinus strobus Park w Buntowi, własność prywatna 6 Quercus petraea Leśnictwo Nowy Dwór, pododdz. 262h obok leśniczówki 7 Quercus robur Złotów, za ogrodzeniem cmentarza, teren prywatny 8 Quercus robur Złotów, cmentarz żydowski 9 Quercus robur Złotów, park Zwierzyniec Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r. (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego z dn. 29 XII 1986 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego, Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Orz. nr 69 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r. Orz. nr 70 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r. (próchniejący pień, suche konary) Orz. nr 132 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r.

8 8 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Quercus robur Złotów, park Zwierzyniec 11 Quercus robur (3 szt.) 12 Quercus robur ( Jan ) 13 Quercus robur (13 szt.) Złotów, cmentarz żydowski Leśnictwo Wąsosz, pododdz. 39f Złotów, cmentarz żydowski 14 Quercus rubra Park w Sławianowie, teren byłego PGR-u, obecnie własność prywatna 15 Tilia cordata 500 Stawnica, koło młyna 16 Tilia cordata Park w Buntowie, teren byłego PGR-u Orz. nr 133 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 7 III 1961 r. Orz. nr 68 Prez. WRN w Koszalinie z dn15 V 1956 r. (brak tabliczek) Orz. nr 53 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 23 I 1956 r. (próchniejący pień, gniazdo szerszeni) Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego z dn. 27 XII 1984 r. (brak tabliczek) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. WP nr 18, poz. 206 (brak tabliczki) Orz. nr 67 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 V 1956 r. Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 4 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. WP nr 18, poz. 206 (brak tabliczki) 17 Tilia cordata Ludwikowo Rozp. nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dn. 14 X1994 r., Dz. Urz. nr 18, poz Tilia cordata (2 szt.) Park w Buntowi, teren byłego PGR-u, obecnie własność prywatna GMINA JASTROWIE Zarządzenie Wojewody Pilskiego z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. nr 11a, poz Fagus sylvatica Leśnictwo Hajda, pododdz. 218f 20 Fagus sylvatica Leśnictwo Budy, pododdz. 214g Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 42 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 206 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 6 z dn. 31 XII 1992 r.

9 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Fagus sylvatica (4 szt.) Leśnictwo Płytnica, pododdz. 102a (na trasie Jastrowie Piła) 22 Picea abies Płytnica, Zakład Rolny Krępsko 23 Pinus sylvestris Płytnica, Zakład Rolny Krępsko 24 Pinus sylvestris Leśnictwo Budy, pododdz. 169f 25 Quercus robur Leśnictwo Smolary, pododdz. 11f 26 Quercus robur ( Hubert ) 27 Quercus rober ( Michał ) 28 Quercus robur ( Sambor ) 29 Tilia cordata (3 szt.) 30 Tilia cordata ( Marysieńka ) Leśnictwo Hajda, pododdz. 218f Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 6 z dn. 31 XII 1992 r. Rozp. nr 42/82 Wojewody Pilskiego z 18 II 1982 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 3, poz. 5 Rozp. nr 42/82 Wojewody Pilskiego z 18 II 1982 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 3, poz. 5 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 42 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 206 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 42 z dn. 28 XII 1985 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 206 Orz. Prez. WRN w Koszalinie, 1956 r. (zaschnięty, ogrodzony) Samborsko Uchwała RM Jastrowie nr 152/2000 z dn. 26 IX 2000 r., Dz. Urz. Wlkp Poznań 12 I 2001 r Samborsko, działka Płytnica, Zakład Rolny Krępsko Uchw. RM Jastrowie nr 152/2000 z dn. 26 IX 2000 r., Dz. Urz. Wlkp Poznań 12 I 2001 r. Rozp. nr 42/82 Wojewody Pilskiego z 18 II 1982 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 3, poz Samborsko Uchw. RM Jastrowie nr 152/2000 z dn. 26 IX 2000 r., Dz. Urz. Wlkp Poznań 12 I 2001 r.

10 10 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka GMINA KRAJENKA 31 Acer saccharinum (2 szt.) Maryniec, park 32 Fraxinus excelsior Krajenka, ul. Bydgoska 33 Larix decidua (2 szt.) Leśnictwo Leśnik, pododdz Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 54d 35 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43d 36 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43a 37 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43a 38 Quercus robur Krajenka, ul. Winiary 39 Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 57d Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 29 z dn. 28 XI 1988 r. Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11, poz. 118 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczki) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (pień dziuplasty) Zarządz. nr 6 Wojewody Pilskiego z dn. 31 XII 1992 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269

11 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus robur Leśnictwo Leśnik, pododdz. 57i 41 Quercus robur (4 szt.) 42 Quercus robur (2 szt.) 43 Quercus robur (2 szt.) 44 Quercus robur (11 szt.) Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43f Leśnictwo Leśnik, pododdz. 56b (przy drodze leśnej) Leśnictwo Leśnik, oddz Leśnictwo Leśnik, pododdz. 43f Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) 45 Taxus baccata Maryniec, park Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczki) 46 Tilia cordata Leśnictwo Sosnowo, oddz. 152f 47 Tilia cordata (2 szt.) Krajenka, ul. Szkolna 48 Ulmus minor Leśnictwo Płociczno, pododdz. 153k Rozp. nr 67/82 Wojewody Pilskiego z dn. 13 V 1982 r., Dz. Urz. WRN nr 10, poz. 27 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 32 z dn. 29 XII 1986 r., Dz. Urz. WP nr 11a, poz. 118 (brak tabliczek) Zarządzenie nr 6 Wojewody Pilskiego z dn. 31 XII 1992 r.

12 12 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Ulmus minor Leśnictwo Leśnik, pododdz. 57b 50 Ulmus minor (4 szt.) Leśnictwo Leśnik, pododdz. 47g GMINA ZAKRZEWO 51 Acer platanoides Zakrzewo ul. Domańskiego 11 (przy kościele) 52 Fagus sylvatica Leśnictwo Kujan, pododdz. 140f (w dolinie Łobżonki) 53 Fraxinus excelsior (2 szt.) Rozp. nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dn. 14 X 1994 r., Dz. Urz. nr 18, poz. 150 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Rozp. nr 96/81 Wojewody Pilskiego z dn. 30 XII 1981 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 13, poz. 48 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Park w Kujaniu Rozp. nr 10/97 z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 138 (wiatrołom) 54 Pinus sylvestris Lśnictwo Wierzchołek, oddz. 54b 55 Quercus robur Leśnictwo Wierzchołek, pododdz. 34d, nad strumykiem łączącym jez. Borówno z jez. Wierzchołek Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 (brak tabliczek) Orz. nr 27 Prez. WRN w Koszalinie z dn. 15 IX 1954 r. (brak tabliczki) 56 Quercus robur 514 Park w Kujaniu Rozp. nr 10/97 z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 138 (wiatrołom) 57 Quercus robur Prochy (prywatna posesja) Rozp. nr 122/82 Wojewody Pilskiego z dn. 10 IX 1982 r., Dz. Urz. WRN nr 13

13 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus robur Prochy Rozp. nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dn. 14 X 1994 r., Dz. Urz. nr 18, poz Quercus robur (2 szt.) Zakrzewo ul. Domańskiego 11 (przy kościele) Rozp. nr 96/81 Wojewody Pilskiego z dn. 30 XII 1981 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 13, poz Tilia cordata 420 Park w Kujaniu Rozp. nr 10/97 z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 138 (wiatrołom) 61 Tilia cordata Zakrzewo ul. Domańskiego 11 (przy kościele) 62 Tilia cordata Leśnictwo Wierzchołek, pododdz. 34f 63 Ulmus minor Prochy (prywatna posesja) GMINA OKONEK Rozp. nr 96/81 Wojewody Pilskiego z dn. 30 XII 1981 r., Dz. Urz. WRN w Pile nr 13, poz. 48 Zarządzenie Wojewody Pilskiego nr 6 z dn.31 XII 1992 r. Rozp. nr 122/82 Wojewody Pilskiego z dn. 10 IX 1982 r., Dz. Urz. WRN nr Acer platanoides Ciosaniec (przy kościele) 65 Acer platanoides Okonek, dworzec PKP 66 Fagus sylvatica Leśnictwo Pniewo, pododdz. 325k 67 Fraxinus excelsior Ciosaniec (100 m od kościoła) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 137 Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp. 1.2 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 137 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269

14 14 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Quercus petraea (2 szt.) Ciosaniec (na pastwisku, przy drodze gruntowej) 69 Quercus robur Leśnictwo Marianów, pododdz. 150d 70 Quercus robur Leśnictwo Marianów, pododdz. 150f Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz. 137 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r., Dz. Urz. nr 31, poz Quercus robur Drzewice Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Quercus rober (4 szt.) Łomczewo Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp Ulmus minor Okonek, park miejski 74 Ulmus minor Wojnówko, przy zabudowaniach 75 Ulmus minor (3 szt.) 76 Ulmus minor (28 szt.) Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp. 1.2 Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp Ciosaniec Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Okonek, Dworzec PKP GMINA TARNÓWKA Rozp. nr 2/03 Wojewody Wlkp. z dn. 9 I 2003 r., Dz. Urz. W. Wlkp Carpinus betulus (17 szt.) 78 Carpinus betulus (3 szt.) Ptusza (prywatna posesja) Ptusza (prywatna posesja) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek)

15 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Fagus sylvatica (4 szt.) 80 Fagus sylvatica (5 szt.) Ptusza (prywatna posesja) Ptusza (prywatna posesja) 81 Quercus robur Plecemin, Rej. Dróg Publicznych 82 Quercus robur (8 szt.) 83 Quercus robur (5 szt.) Ptusza (prywatna posesja) Ptusza (prywatna posesja) 84 Ulmus minor Plecemin, przy drodze do Sokolna 85 Ulmus minor (3 szt.) Ptusza (prywatna posesja) GMINA LIPKA Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 2/96 Wojewody Pilskiego z dn. 5 VI 1996 r., Dz. Urz. nr 14, poz. 50 (brak tabliczek) Rozp. nr 5/83 Wojewody Pilskiego z dn. 20 I 1983 r. Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) Rozp. nr 5/83 Wojewody Pilskiego z dn. 20 I 1983 r., Dz. Urz. WRN nr 11, poz. 46 Rozp. nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dn. 6 X 1997 r. (brak tabliczek) 86 Abies procera Buczek Mały, park 87 Acer platanoides Leśnictwo Osowo, pododdz.192b (park, przy ścieżce) 88 Alnus glutinosa Leśnictwo Osowo, pododdz.192b (park) 89 Carpinus betulus (164 szt.) Buczek Mały (park) Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269.

16 16 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Fagus sylvatica Leśnictwo Lipka, pododdz. 225a 91 Fagus sylvatica Leśnictwo Lipka, pododdz. 225a 92 Fagus sylvatica Leśnictwo Lipka, pododdz. 228 c 93 Fagus sylvatica Atropunicea 94 Fagus sylvatica Atropunicea Buczek Mały, park Buczek Mały, park 95 Fraxinus excelsior Leśnictwo Lipka, pododdz. 218g Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Fraxinus excelsior Buczek Mały Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Fraxinus excelsior Buczek Mały Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Fraxinus excelsior Buczek Mały, park 99 Pinus sylvestris Leśnictwo Lipka, pododdz. 225a Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Zarz. nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r.

17 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Quercus petraea Leśnictwo Lipka, pododdz. 229i 101 Quercus petraea Leśnictwo Potulice, pododdz. 236c 102 Quercus petraea Leśnictwo Potulice, pododdz. 236c 103 Quercus petraea Leśnictwo Potulice, pododdz. 247x (droga obok leśniczówki) 104 Quercus robur Leśnictwo Lipka, pododdz. 228m 105 Quercus robur Leśnictwo Lipka, pododdz. 242j 106 Quercus robur Buczek Mały park, przy drodze do Batorówki 107 Tilia cordata Leśnictwo Białobłocie, Oddz. 143 m 108 Tilia cordata Buczek Mały, na końcu alei grabowej w parku 109 Tilia tomentosa Buczek Mały park Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp.nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Zarządzenie nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r. Zarządzenie nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269 Zarządzenie nr 28 Wojewody Pilskiego z dn. 29 V 1990 r. Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz Pięć zrośniętych pni Rozp. nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dn. 13 X 1998 r., Dz. Urz. nr 32, poz. 269

18 18 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Tabela 2. Proponowane pomniki przyrody Table 2. Suggested monuments of nature N propozycje Nadleśnictw, W propozycje własne Lp. Gatunek Obwód [cm] Wysokość [m] Lokalizacja Uwagi Acer platanoides Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45h Trzypniowy, propozycja N 2 Acer platanoides Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45h 3 Acer platanoides Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45h 4 Acer platanoides Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Racibórz, pododdz. 391a 5 Fagus sylvatica Gmina Zakrzewo, Nadl. Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz Fagus sylvatica Wczesnośredniowieczne grodzisko k. Buczka Małego (skarpa przy rzece) 7 Fagus sylvatica Wczesnośredniowieczne grodzisko k. Buczka Małego (skarpa przy rzece) Trzypniowy, propozycja N Propozycja N Propozycja N Propozycja w Trzypniowy, propozycja w Czteropniowy, propozycja w 8 Fagus sylvatica (4 szt.) Gmina Zakrzewo, Nadl. Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz. 68 (blisko kapliczki) Propozycja w 9 Fagus sylvatica Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 45z Propozycja N 10 Fagus sylvatica (2 szt.) Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Pniewo, pododdz. 325r Propozycja N 11 Fagus sylvatica Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Pniewo, pododdz. 344a 12 Fagus sylvatica Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Leśnictwo Racibórz, pododdz. 383a Propozycja N Propozycja N 13 Fagus sylvatica Atropunicea 14 Fagus sylvatica, Atropunicea Gmina Lipka, Debrzno, park przy pałacu Gmina Lipka, Debrzno, park przy pałacu Propozycja w Propozycja w

19 Drzewa o rozmiarach pomnikowych Hedera helix 45 Złotów, cmentarz przy Kościele p.w. św. Rocha Na grochodrzewie, okaz kwitnący, propozycja w 16 Picea abies Gmina Lipka Debrzno, park przy pałacu Propozycja w 17 Pinus sylvestris (5 szt.) Gmina Zakrzewo, Nadleśnictwo Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz. 68 (plaża nad jez. Borówno) Drzewa dziuplaste, miejsca lęgu gągołów, propozycja w 18 Pinus sylvestris Gmina Zakrzewo, Nadleśnictwo Lipka Leśnictwo Wierzchołek, oddz Pinus sylvestris Gmina Zakrzewo Nadleśnictwo Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz. 68 Królowa Borów Kujańskich, propozycja w Blisko wiaty turystycznej, propozycja w 20 Pinus sylvestris Gmina Zakrzewo, Potok Propozycja N 21 Populus alba Złotów, park przy alei Piasta 22 Populus alba Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 63b 23 Quercus robur Gmina Zakrzewo, Nadleśnictwo Lipka, Leśnictwo Wierzchołek, oddz Quercus robur Gmina Lipka, Debrzno, park przy pałacu 25 Quercus robur Gmina Lipka Debrzno, park przy pałacu 26 Quercus robur Gmina Lipka Debrzno, park przy pałacu 27 Quercus robur Gmina Złotów, 100 m na S od Leśnictwa Nowy Dwór 28 Quercus robur Gmina Złotów, Nadleśnictwo Złotów, Leśnictwo Wąsosz, pododdz. 33b 29 Quercus robur Gmina Złotów, Nadleśnictwo Złotów, Leśnictwo Wąsosz, pododdz. 37m Propozycja w Propozycja N Propozycja w Przy ścieżce, propozycja w Propozycja w Propozycja w Propozycja w Propozycja N Dwupniowy, suche konary, propozycja N

20 20 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Quercus robur Gmina Zakrzewo, Leśnictwo Zakrzewo, pododdz. 122b Propozycja N 31 Quercus robur Złotów, park leśny Zwierzyniec 32 Quercus robur Gmina Okonek, Nadleśnictwo Okonek, Obręb Lędyczek, Leśnictwo Węgorzewo, pododdz. 15f 33 Quercus robur Nadleśnictwo Okonek, Obręb Okonek, Leśnictwo Marianów, pododdz. 98h Propozycja N Propozycja N Propozycja N 34 Robinia pseudoacacia Gmina Krajenka, Śmiardowo Krajeńskie, stary cmentarz Propozycja w 35 Tilia cordata Gmina Lipka, wczesnośredniowieczne grodzisko k. Buczka Małego 36 Tilia cordata Gmina okonek, Nadleśnictwo Okonek, Obręb Okonek, Leśnictwo Racibórz, pododdz. 400a 37 Ulmus minor Gmina Krajenka, Leśnictwo Leśnik, pododdz. 47k Propozycja w Propozycja N Trzypniowy, propozycja N 4. Podsumowanie Na terenie powiatu złotowskiego zarejestrowanych jest 387 drzew o rozmiarach pomnikowych: 82 pojedyncze okazy i 27 grup drzew, co łącznie daje 109 pomników przyrody (tabela 1). Najwięcej drzew objęto ochroną w Gminie Lipka (187 sztuk, w tym aleja złożona ze 164 grabów), najmniej w Gminie Zakrzewo (15 sztuk). W ramach badań własnych autorzy wzbogacili listę drzew pomnikowych o kolejne 26 okazów (17 pojedynczych drzew i dwie grupy) oraz uzupełnili ją o 18 niezarejestrowanych drzew o rozmiarach pomnikowych, proponowanych do ochrony przez poszczególne nadleśnictwa (tabela 2). Ze względu na stosunkowo duże zalesienie badanego terenu, niemal połowa z zarejestrowanych i proponowanych pomników przyrody zlokalizowana jest w obrębie lasów. Zarejestrowane i proponowane do ochrony drzewa należą do 20 gatunków: Abies procera, Acer platanoides, A. saccharinum, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Picea abies, Pinus sy-

21 Drzewa o rozmiarach pomnikowych lvestris, P. strobus, Populus alba, Quercus petraea, Q. robur, Q. rubra, Robinia pseudoacacia, Taxus baccata, Tilia cordata, T. tomentosa, Ulmus minor. Dodatkowo wskazano do ochrony imponujących rozmiarów pnącze Hedera helix. Najliczniejszą grupę wśród monumentalnych drzew tworzą dęby szypułkowe (89 okazów) oraz, jeśli uwzględnić poszczególne drzewa w pomnikowej alei, graby (184 okazy). Dosyć liczne są także dorodne wiązy polne (44 okazy), potężne buki (32 okazy typowe i 4 buki w odmianie czerwonolistnej), lipy drobnolistne (17 okazów). Rzadziej spotykane są jesiony wyniosłe (9 okazów), klony pospolite (8 okazów), sosny pospolite (7 okazów), dęby szypułkowe (5 okazów), modrzewie europejskie (4 okazy). Dla pozostałych gatunków odnaleziono tylko po jednym lub dwóch przedstawicielach osiągających rozmiary pomnikowe (ryc. 1). 10% A.p. 2% F.e. 2% inne (others) T.c. 4% F.s. 8% 43% C.b. U.m. 10% 21% Q.r. Ryc. 1. Procentowy udział poszczególnych gatunków drzew w ogólnej liczbie drzew o rozmiarach pomnikowych w powiecie złotowskim Fig. 1. Percentage of species of trees of monumental dimensions in Złotów district C.b. Carpinus betulus, Q.r. Quercus robur, U.m. Ulmus minor, F.s. Fagus sylvatica, T.c. Tilia cordata, F.e. Fraxinus excelsior, A.p. Acer platanoides Do najgrubszych drzew w powiecie należą: Quercus robur (obwód: 670 cm w gminie Lipka, 630 cm w gminie Jastrowie, 610 cm w gminie Krajenka, 568 cm w gminie Złotów), Ulmus minor (obwód: 650 cm w gminie Krajenka), Fraxinus excelsior (obwód: 615 cm w gminie Zakrzewo), Quercus petraea (obwód: 500 cm w gminie Lipka) i Tilia cordata (obwód: 500 cm w gminie Złotów).

22 22 Marian Ciaciura, Lucyna Biernikowicz, Beata Bosiacka Aby zapewnić nadzór nad stanem zdrowotnym wszystkich drzew o rozmiarach pomnikowych w powiecie, należałoby je systematycznie inwentaryzować, a drzewa dotąd niezarejestrowane objąć prawną ochroną jako kolejne pomniki przyrody. Większość oficjalnie uznanych pomników przyrody nie posiada tabliczek informacyjnych, co utrudnia ich odnalezienie, a także może przyczynić się do ich zniszczenia, wynikającego m.in. z braku świadomości ich statusu prawnego i związanego z tym obowiązku ochrony. BIBLIOGRAFIA Boiński M., 1973: Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Stud. Soc. Scient. Torunensis, sec. D, vol. 9, nr 5. Jańczak J., 1996: Atlas jezior Polski. T. 1. Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Jasnowska J., Jasnowski M., Friedrich S., 1993: Badania geobotaniczne w dolinie Rurzycy na Równinie Wałeckiej. Zeszyty Naukowe AR 155, Szczecin. Kondracki J., 2000: Geografi a regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Kuczyńska I., 1963: Zbiorowiska leśne Doliny Gwdy. Acta Univ. Vratisl. 14. Prace Botan. 1. Olejnik M., Bednorz L., 2001: Rezerwaty przyrody województwa wielkopolskiego stan na 1 stycznia 2001 roku. Rocz. AR Pozn Bot. 4. s Pawlaczyk P., Jarmaczek A., 1997: Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin. TREES OF MONUMENTAL DIMENSIONS IN ZŁOTÓW DISTRICT Summary The paper presents the distribution, health state and dimension of monumental trees in Złotów district (Wielkopolska). Altogether 431 specimens (some treated in the tables in groups), belonging to 21 species, were distinguished: Acer platanoides, Abies procera, Acer platanoides, A. saccharinum, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Hedera helix, Larix decidua, Picea abies, Pinus sylvestris, P. strobus, Populus alba, Quercus petraea, Q. robur, Q. rubra, Robinia pseudoacacia, Taxus bac-

23 Drzewa o rozmiarach pomnikowych cata, Tilia cordata, T. tomentosa, Ulmus minor. Officially registered as nature monuments are 279 of tree specimens (some in groups). 55% of registered and proposed nature monuments is situated in towns and villages, usualy in the rural parks, cemeteries and at the roads, 45% in forests. The most imposing dimension have a number of Quercus robur trees (4 specimens have more than 500 cm of stem circumnference, including the tickest one, which reaches 670 cm), Ulmus minor (650 cm), Fraxinus excelsior (615 cm), Quercus petraea (500 cm), Tilia cordata (500 cm). Some of monumental trees require immediate protection and specialistic treetment; especialy withering of old oaks and elms are a real problem. Translated by Beata Bosiacka

24

25 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 537 ACTA BIOLOGICA NR MARIAN CIACIURA JUSTYNA BRYMORA AGNIESZKA GRINN-GOFROŃ DRZEWA O WYMIARACH POMNIKOWYCH W POWIECIE NOWOSOLSKIM Trees of monument dimensions in the Nowosolski District Słowa kluczowe: pomniki przyrody, Nowa Sól, Polska Key words: monumental trees, Nowa Sól, Poland 1. Wstęp Powiat Nowosolski leży w południowo-wschodniej części województwa Lubuskiego, w środkowej części dorzecza Odry. Sąsiaduje z powiatami: Zielonogórskim, Żagańskim, Wschowskim, Głogowskim i Wolsztyńskim. W skład powiatu wchodzą gminy: Nowa Sól, Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kolsko, Otyń, Siedlisko. Według podziału geobotanicznego Polski obszar ten należy do Działu Brandenbursko-Wielkopolskiego, Krainy Południowowielkopolsko-Łużyckiej i Podkrain: Południowowielkopolsko-Łużyckiej Wschodniej i Południowowielkopolsko-Łużyckiej Zachodniej (Matuszkiewicz 1994), natomiast według regionalizacji fizyczno-geograficznej do Strefy Lasów Mieszanych Prowincji Niżu Środkowo-Europejskiego i północno-zachodniej części Podprowincji Nizin Środkowopolskich (Kondracki 2000). Rzeźba terenu została ukształtowana przez lodowiec. Podłoże stanowią utwory trzeciorzędowe, wykształcone w postaci iłów mioceńskich. Zewnętrzne warstwy tworzą utwory czwartorzędowe pochodzące z okresu plejstoceńskiego

26 26 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń (lodowcowego). Podczas wkraczania lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego doszło do powstawania szeregu zaburzeń glacitektonicznych. Najważniejszym skutkiem działalności lądolodu są liczne kry i porwaki starszego, głównie trzeciorzędowego podłoża oraz bardzo różna głębokość jego występowania. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy struktury utworów trzeciorzędowych zachowują ciągłość w podłożu, czy są to tylko kry i porwaki. Utwory iłów mioceńskich występują tutaj również w zasięgu zlodowacenia północnopolskiego. Są to prawdopodobnie wypiętrzone wcześniej struktury, które nie do końca zostały rozmyte w zlodowaceniu północnopolskim (Elaborat Nadleśnictwa Nowa Sól 2001). Według Wosia (1999) obszar powiatu należy do regionu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin. Na tym terenie wieją przeważnie wiatry północno- -zachodnie i południowo-zachodnie. Opady atmosferyczne wynoszą średnio ok. 605 mm rocznie. Średnia temperatura roczna wynosi 8,1 C, a roczna amplituda 20,2 C. Okres zimowy to około dni w roku, czas zalegania pokrywy śnieżnej dni. Lato trwa około 110 dni, wegetacja dni. Przymrozki wiosenne występują średnio do 30 kwietnia, skrajnie do 30 maja. Przymrozki jesienne występują średnio od około 20 października (Operaty Leśne Nadleśnictwo Nowa Sól 2001). Najwięcej informacji o pomnikach przyrody i florze poszczególnych części powiatu można znaleźć w inwentaryzacjach przyrodniczych gmin. Dokumenty te wymagają jednak aktualizacji, ponieważ zostały sporządzone w 1995 roku. Nowe inwentaryzacje przyrodnicze są w opracowaniu. Dokumentację posiadają wszystkie gminy powiatu, zostały one sporządzone przez Ligę Ochrony Przyrody Z. U. Natura Praca stanowi kontynuację monitoringu cennych przyrodniczo obiektów, w tym monumentalnych drzew, prowadzonego przez pracowników i magistrantów Katedry Taksonomii Roślin i Fitogeografii Uniwersytetu Szczecińskiego, głównie na terenie Pomorza Zachodniego i terenów przyległych. 2. Metody badań Badania terenowe na obszarze powiatu prowadzono w okresie zimowym 2005 i letnim Zinwentaryzowano 161 drzew, podanych w waloryzacjach gmin i nadleśnictw jako pomniki przyrody i określono ich stan zdrowotny. Odnaleziono 14 nowych okazów, których wymiary kwalifikują je do przyznania im statusu pomnika przyrody. Za drzewo pomnikowe uznano takie, które przekracza

27 Drzewa o wymiarach pomnikowych określone w literaturze progi wymiarowe (Pawlaczyk, Jermaczyk 1997). Obwody pni mierzono na wysokości 1,3 m. Przedstawiony poniżej wykaz drzew o wymiarach pomnikowych sporządzony został na podstawie badań magisterskich oraz informacji uzyskanych w Nadleśnictwie Nowa Sól. Wykaz ten zawiera: liczbę porządkową, nazwę gatunkową w języku łacińskim (według Mirka i in. 1995), wymiary (obwód w cm), lokalizację, informacje o stanie zdrowotnym. 3. Wykaz drzew o wymiarach pomnikowych Tabela 1. Zarejestrowane drzewa pomnikowe Table 1. Registered monumental trees Lp. Gatunek Obwód (cm) Lokalizacja Gmina Nowa Sól 1 Quercus robur 520 Nowa Sól, ul. Piłsudzkiego 2 Taxus baccata 142 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3 Quercus robur 472 Nowa Sól, park Kacza górka 4 Quercus robur 345 Nowa Sól, park Kacza górka 5 Quercus robur 420 Nowa Sól, park Kacza górka 6 Platanus x acerifolia 550 Nowa Sól, park Odry 7 Gingko biloba 175 Nowa Sól, ul. Witosa Uwagi Ogrodzony, 3 konary, rozpiętość korony 50 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, rozpiętość korony 11 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, 3 konary, rozpiętość korony 30 m, stan bardzo dobry 2 konary, rozpiętość korony 20 m, stan bardzo dobry 2 konary, rozpiętość korony 30 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, 4 konary, rozpiętość korony 33 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, rozpiętość korony 16 m, stan bardzo dobry

28 28 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Platanus x acerifolia 300 Nowa Sól, ul. Św. Barbary Ogrodzony, 2 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 40 m 9 Platanus x acerifolia 10 Taxodium distichum 280 Nowa Sól, ul. Św. Barbary 240 Nowa Sól, ul. Witosa 11 Taxus baccata 115 Nowa Sól, ul. Muzealna 12 Quercus robur 450 Nowa Sól, park Kacza górka Ogrodzony, 4 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 35 m Ogrodzony, rozpiętość korony 15 m, stan dobry Ogrodzony, 2 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 10 m Ogrodzony, 2 konary, rozpiętość korony 35 m, stan bardzo dobry 13 Fagus sylvatica 300 Lubięcin Korona o rozpiętości 25 m, stan dobry 14 Quercus robur 466 Nowa Sól, ul. Wrocławska 15 Quercus robur 330 Nowa Sól, ul. Wrocławska 16 Quercus robur 320 Nowa Sól, ul. Wrocławska 17 Quercus robur 370 Nowa Sól, ul. Wrocławska 18 Quercus robur 370 Nowa Sól, park Kacza górka 19 Quercus robur 300 Nowa Sól, park Kacza górka 20 Quercus robur 375 Nowa Sól, park Kacza górka Gmina Kożuchów 21 Quercus robur 540 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 22 Quercus robur 407 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 5 konarów, rozpiętość 20 m, ubytki kory przy pniu, stan dostateczny Rozpiętość korony 22 m, stan dobry Rozpiętość korony 15 m, stan dobry 4 konary, rozpiętość korony 40 m, stan bardzo dobry 2 konary, rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry Rozpiętość korony 20 m, stan bardzo dobry Rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry Zły stan, pusty próchniejący pień, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 5 konarów, rozpiętość korony 10 m, porośnięty bluszczem

29 Drzewa o wymiarach pomnikowych Quercus robur 382 Kożuchów, park im. Poniatowskiego Stan dobry, 2 duże konary, rozpiętość korony 8 m, porośnięty bluszczem 24 Quercus robur 592 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 25 Quercus robur 533 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 26 Larix decidua 310 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 27 Larix decidua 429 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 28 Larix decidua 370 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 29 Platanus x acerifolia 500 Radwanów, park PGR 30 Quercus robur 467 Bielice, park PGR 31 Quercus robur 373 Bielice, park PGR Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 7 m, porośnięty bluszczem Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 9 m Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 12 m Korona obcięta lub powalona przez wiatr Stan bardzo dobry Stan dobry, pochylona nad stawem, duża dziupla, rozpiętość korony 10 m Zły stan, ubytki kory, dziuple, suche gałęzie, rozpiętość korony 8 m Korona o rozpiętości ok. 20 m 32 Quercus robur 491 Czciradz 3 konary, rozgałęziona korona o rozpiętości 20 m, próchniejący pień 33 Quercus robur 550 Czciradz 2 konary, rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry, porośnięty bluszczem 34 Quercus robur 620 Czciradz Rozpiętość korony 20 m, stan dobry 35 Quercus robur 600 Czciradz 2 duże konary, zdrowy, porośnięty mchem i bluszczem 36 Quercus robur 479 Czciradz 6 konarów, rozpiętość korony 25 m, stan bardzo dobry 37 Quercus robur 471 Czciradz Rozpiętość korony 17 m, stan dobry 38 Quercus robur 620 Drwalewice, park PGR Liczne połamane konary, wypalone dziuple, rozpiętość korony ok. 40 m

30 30 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Quercus robur 425 Drwalewice, Stan bardzo dobry park PGR 40 Quercus robur 360 Studzieniec, park PGR 41 Quercus robur 400 Studzieniec, park PGR 42 Tilia cordata 320 Broniszów, park 43 Quercus robur 430 Broniszów, park 44 Quercus robur 432 Broniszów, park 45 Quercus robur 490 Mirocin Górny, park 46 Quercus robur 530 Mirocin Górny, park 47 Fagus sylvatica 460 Mirocin Górny, park 48 Fraxinus exelsior 180 Studzieniec, przy kościele 49 Fraxinus exelsior 179 Studzieniec, przy kościele 50 Fraxinus exelsior 182 Studzieniec, przy kościele Stan dobry, rozpiętość korony 7 m Stan dobry, rozpiętość korony 9 m Stan dobry, wielka dziupla, korona wysoko Stan bardzo dobry, liczne rozgałęzienia korony Stan bardzo dobry, oznaczony tabliczką, 2 konary jeden usycha Stan dobry, 3 konary jeden uschnięty Stan dobry, jedna dziupla, 3 konary, porośnięty bluszczem 2 konary, gniazda, na pniu wyryte napisy, korzenie nad powierzchnią gleby Zły stan zdrowotny, uszkodzony pień Zły stan zdrowotny, usycha Stan zdrowotny dobry 51 Lipa Tilia sp. Książ Śląski Nieodnaleziony, wycięty (wywiad środowiskowy) 52 Quercus robur 382 Książ Śląski, przy PKS 53 Quercus robur 340 Książ Śląski, przy PKS Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 11 m 3 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 10 m 54 Lipa Tilia sp. 355 Solniki Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 12 m 55 Quercus robur 600 Solniki, łąka PGR 6 konarów, rozpiętość korony 17 m, stan dobry

31 Drzewa o wymiarach pomnikowych Quercus robur 500 Solniki, szkoła Stan bardzo dobry, 9 konarów, rozpiętość korony 40 m 57 Populus sp. 420 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 58 Populus sp. 510 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 59 Fagus sylvatica 360 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 60 Fraxinus excelsior 378 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 61 Quercus robur 644 Solniki, park PGR Brak dostępu do posiadłości 62 Platanus x acerifolia 455 Czciradz, park PGR 63 Populus sp. 406 Czciradz, park PGR 64 Populus sp. 500 Czciradz, park PGR 65 Populus sp. 542 Czciradz, park PGR 66 Quercus robur 568 Radwanów, park PGR 67 Quercus robur 362 Radwanów, park PGR 68 Quercus robur 312 Radwanów, park PGR 69 Quercus robur 360 Radwanów, park PGR 70 Tilia cordata 426 Radwanów, park PGR Zły stan, pusty próchniejący pień, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 5 konarów, rozpiętość korony 10 m, porośnięty bluszczem Stan dobry, 2 duże konary, rozpiętość korony 8 m, porośnięta bluszczem Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 7 m, porośnięty bluszczem Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 9 m Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 12 m Korona obcięta lub powalona przez wiatr Stan bardzo dobry Stan dobry, pochylona nad stawem, duża dziupla, rozpiętość korony 10 m 71 Quercus robur 400 Radwanów Zły stan, ubytki kory, dziuple, suche gałęzie, rozpiętość korony 8 m 72 Fagus sylvatica 436 Kożuchów, koło szkoły nr 1 Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 20 m 73 Quercus robur 320 Dziadoszyce Brak dostępu, posiadłość prywatna

32 32 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Quercus robur 387 Dziadoszyce Brak dostępu, posiadłość prywatna 75 Quercus robur 420 Lasocin, park PGR 76 Lipa Tilia sp. 330 Lasocin, park PGR 77 Fagus sylvatica 320 Lasocin, park PGR 78 Taxus baccata 80 Lasocin, park PGR 79 Quercus robur 434 Drwalewice, park PGR 80 Tilia cordata 415 Drwalewice, park PGR 81 Quercus robur 360 Drwalewice, park PGR 82 Quercus robur 557 Czciradz, park PGR 83 Acer sp. 328 Czciradz, park PGR 84 Fagus sylvatica 341 Kożuchów, koło szpitala 85 Salix chrysocoma 390 Kożuchów, koło szpitala 86 Populus tremula 555 Kożuchów, koło szkoły nr 1 87 Gingko biloba 164 Kożuchów, koło szkoły nr 3 88 Platanus x acerifolia 462 Kożuchów, ul. Chopina 89 Fagus sylvatica 356 Kożuchów, park im. Poniatowskiego 90 Platanus acerifolia 412 Studzieniec, park PGR Brak dostępu, posiadłość prywatna Brak dostępu, posiadłość prywatna Brak dostępu, posiadłość prywatna Brak dostępu, posiadłość prywatna Stan bardzo dobry Zniszczona, wypalona dziupla, rozpiętość korony 6 m 4 konary, rozpiętość korony 28 m 6 konarów, rozpiętość korony 15 m, stan bardzo dobry 3 konary, stan bardzo dobry, rozpiętość korony 20 m, porośnięty bluszczem Stan dobry, rozpiętość korony 15 m, występują guzy na pniu Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 5 m, otoczenie drzewa zadbane Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 4 m. Rozpiętość korony 4 m, stan bardzo dobry Ogrodzony, stan bardzo dobry, 2 konary, rozpiętość korony 20 m Stan dobry Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 20 m, porośnięty bluszczem

33 Drzewa o wymiarach pomnikowych Quercus robur 342 Studzieniec, Stan dobry park PGR 92 Quercus robur 390 Studzieniec, park PGR. 93 Quercus robur 420 Radwanów, park PGR 94 Quercus robur 360 Radwanów, park PGR 95 Tilia cordata 314 Radwanów, park PGR 96 Fagus sylvatica 359 Kożuchów, siedziba RDLP 97 Taxus baccata 120 Kożuchów, siedziba RDLP 98 Tilia cordata 455 Broniszów, przy drodze do szkoły Gmina Bytom Odrzański 99 Fagus silvatica 500 Sobolice, park 100 Fraxinus exelsior 392 Sobolice, park 101 Tilia platyphyllos 380 Sobolice, park 102 Quercus robur 460 Sobolice, park 103 Platanus x acerifolia 565 Sobolice, park 104 Fagus silvatica 534 Sobolice, park 105 Quercus robur 490 Bytom Odrz., park koło cmentarza 106 Quercus robur 660 Bytom Odrz., park koło cmentarza Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 12 m Rozpiętość korony 14 m Stan dobry, rozpiętość korony 10 m, porośnięty bluszczem, złamany konar Stan dobry, rozpiętość korony 8 m, 3 konary Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 12 m. Stan bardzo dobry, 3 konary, rozpiętość korony 8 m Stan dobry, liczne dziuple, połamane gałęzie Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 35 m Stan bardzo dobry, 2 konary, rozpiętość korony 35 m Stan bardzo dobry, 2 konary, rozpiętość korony 16 m Stan dobry, rozpiętość korony 15 m, porośnięty bluszczem Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 38 m Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 40 m Stan dostateczny, liczne dziuple, 2 konary, korona z góry przycięta o rozpiętości 20 m Stan dostateczny, liczne dziuple, obcięte i usychające konary

34 34 Marian Ciaciura, Justyna Brymora, Agnieszka Grinn-Gofroń Quercus robur 400 Bytom Odrz., Stan dobry, dziuple, 2 konary, park koło cmentarza rozpiętość korony 35 m 108 Quercus robur 490 Bytom Odrz., park koło cmentarza 109 Quercus robur 454 Bytom Odrz., park koło cmentarza 110 Quercus robur 500 Sobolice, park 111 Platanus x acerifolia 720 Bonów, park PGR 112 Fagus silvatica 445 Bonów, park PGR 113 Fagus silvatica 470 Bonów, park PGR 114 Fagus silvatica 432 Bonów, park PGR 115 Populus tremula 770 Bonów, park PGR 116 Quercus robur 550 Królikowice, park 117 Quercus robur 360 Królikowice, park 118 Quercus robur 610 Królikowice, park 119 Quercus robur 417 Królikowice, park 120 Quercus robur 430 Królikowice, park 121 Platanus x acerifolia 122 Platanus x acerifolia 410 Sobolice, park 440 Sobolice, park Stan dobry, dziuple, rozpiętość korony 25 m Stan dostateczny, liczne dziuple, rozpiętość korony 20 m Stan dostateczny, rozpiętość korony 15 m, uschnięte, połamane konary, wysoki pień, mała korona Stan bardzo dobry, 4 konary, rozpiętość korony 30 m Stan dobry, rozpiętość korony 35 m, 4 konary, wielka dziupla Stan bardzo dobry, rozpiętość korony 20 m, 3 konary Stan dobry, rozpiętość korony 20 m, 2 splecione konary Stan bardzo dobry, 2 potężne konary, rozpiętość korony 40 m Stan dobry, rozpiętość korony 35 m Stan dobry, rozgałęziony, rozpiętość korony 32 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 25 m Stan dobry, rozpiętość korony 45 m Stan dobry, rozpiętość korony 50 m Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 25 m Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 30 m, porośnięty bluszczem

35 Drzewa o wymiarach pomnikowych Tilia cordata 400 Sobolice, park Stan dostateczny, porośnięta bluszczem, duża dziupla, ślady po wypalaniu Gmina Otyń 124 Tilia cordata 600 Otyń, ul. Lipowa 125 Tilia cordata 340 Otyń, ul. Lipowa 126 Tilia cordata 420 Otyń, ul. Lipowa 127 Tilia cordata 330 Otyń, ul. Lipowa 128 Tilia cordata 450 Otyń, ul. Lipowa 129 Tilia cordata 280 Otyń, ul. Lipowa 130 Tilia cordata 430 Otyń, ul. Lipowa 131 Tilia cordata 417 Otyń, ul. Lipowa 132 Platanus x acerifolia 425 Otyń, zamek Stan dobry, 3 konary, rozpiętość korony 14 m Stan dobry, 4 konary, rozpiętość korony 18 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 7 m Stan dobry, 2 konary Stan dobry, 1 konar, rozpiętość korony 13 m Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 15 m Stan dobry, 5 konarów, rozpiętość korony 25 m Brak dostępu, ogrodzona posiadłość prywatna 133 Quercus robur 310 Modrzyce Teren prywatny, brak dostępu Gmina Nowe Miasteczko 134 Quercus robur 460 Borów Wielki Stan dobry 135 Quercus robur 430 Borów Wielki Stan dobry 136 Quercus robur 353 Borów Wielki Stan dobry 137 Tilia cordata 565 Borów Wielki Stan dobry, rozpiętość korony 25 m 138 Fagus silvatica 655 Leśnictwo Nowe Miasteczko 139 Quercus robur 425 Żuków, przy przystanku PKS Gmina Kolsko 140 Quercus robur 440 Kolsko, teren szkoły Stan dobry, 3 konary, liczne dziuple Stan zdrowotny zły, dużo usychających konarów i gałęzi Stan dobry, 2 konary, rozpiętość korony 35 m

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. c Gina Lokalizacja Rok uznania 309 2 głazy- granity 700; 600 0,5; 0,7 Dąbrówno L-ctwo Naproek oddz. 185 (1965) R-X-309/64 11.03.1964

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM STAN NA 2007 ROK Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Gmina Lokalizacja Rok uznania 179/67-5 373-566 23-25 Elbląg ctwo Jagodno, oddz. 293npark w Krasnym Lesie Orzec.

Bardziej szczegółowo

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r.

Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. Rejestr pomników przyrody Krakowa Stan na 09.12.2015 r. () 0672 126101-001 001 14/I/2 platan klonolistny (Platanus acerifolia) drzewo 1966-12-16 Dec. RL-op-8311/127/66 PWRN w Krakowie z dn. 16.12.1966

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Dziennik Urzêdowy. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 19928 POROZUMIENIA 3318 porozumienie nr RUM-00528/8 z dnia 16 wrzeœnia 2008 r. zawarte pomiêdzy Powiatem Poznañskim a Gmin¹ Murowana Goœlina w sprawie udzielenia pomocy finansowej... 19959 3319 aneks do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r.

dr Rafał Szymczyk Olsztyn 7.01.2011r. Inwentaryzacja bioty porostów chronionych na drzewach przeznaczonych do wycięcia w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki Rychliki od km 14+500 do km 22+815 dr Rafał Szymczyk

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny. Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce

Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny. Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce Zmiany klimatyczne (Zmiany klimatu - 1 800 000) - 380 000 wyników Climate change

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY GMINY GOSTYCYN (opracowanie cz. I lokalizacja POMNIKÓW PRZYRODY)

POMNIKI PRZYRODY GMINY GOSTYCYN (opracowanie cz. I lokalizacja POMNIKÓW PRZYRODY) POMNIKI PRZYRODY GMINY GOSTYCYN (opracowanie cz. I lokalizacja POMNIKÓW PRZYRODY) Opracował: PAWEŁ PATOLETA Opracowanie stanowi część Pracy Dyplomowej zrealizowanej w Wyższej Szkole Środowiska w Bydgoszczy,

Bardziej szczegółowo

Opracował Grzegorz Stawarz

Opracował Grzegorz Stawarz POMNIKI PRZYRODY GMINY PILZNO Opracował Grzegorz Stawarz Pilzno 2007 Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŝywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jar Abisynia i Promenada II na terenie Skarpy Wiślanej (działka 484/9 i 484/10, obr. 8) ul. Kazimierza Wielkiego (działka 469/4 i 473/1, obr.

Jar Abisynia i Promenada II na terenie Skarpy Wiślanej (działka 484/9 i 484/10, obr. 8) ul. Kazimierza Wielkiego (działka 469/4 i 473/1, obr. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ WYKAZ ILOŚCIOWY DRZEW DO NASADZENIA NA TERENIE MIASTA PŁOCKA JESIEŃ 201 r. Lp. DRZEWA NAZWA ŁACIŃSKA LOKALIZACJA NASADZEŃ * WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MATERIAŁU ROŚLINNEGO (SZT.) 1 Acer

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H.

Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H. Szkody wyrządzone przez burze w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Autorzy: Ewa Jerzak1, Bogdan H. Chojnicki2 1 Ogród Dendrologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 4

Załącznik aplikacyjny No 4 Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne Załącznik aplikacyjny No 4 wniosek o uznanie dębu szypułkowego za pomnik przyrody praca magisterska DANIEL MIKULSKI Karta ewidencji obiektu

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009

DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK Rok szkolny 2008/2009 AKCJA : POMNIKI PRZYRODY październik- listopad 2008 Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Wykaz istniejących pomników przyrody ożywionej

Załącznik nr 5. Wykaz istniejących pomników przyrody ożywionej ożywionej SPIS ZAWARTOŚCI: POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ DRZEWA POJEDYNCZE, GRUPY DRZEW, ALEJE Powiat BIAŁOGARDZKI.. 3 Gmina Białogard 3 Karlino 6 Tychowo 8 Powiat CHOSZCZEŃSKI. 11 Gmina Bierzwnik 11 Choszczno.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w powiecie złotowskim zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w powiecie złotowskim zarejestrowane w KRS Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w powiecie złotowskim zarejestrowane w KRS 1 Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii ul. Wawrzyniaka 4a 2 Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka w Jastrowiu Ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Opracowanie, prace terenowe: Pirga Bartosz B.Pirga 2010. UŜytkowane

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

Oferta wiosna 2016. drzewa

Oferta wiosna 2016. drzewa Oferta wiosna 2016 drzewa nazwa wysokość pojemnik info ACER CAMPESTRE 10/12;250-30 C 40 12/14;250-30 C 40 6/8;180-200 C 26 8/10;200-225 C 40 ACER NEGUNDO 'AURATUM' 80-100 C 5 ACER NEGUNDO 'FLAMINGO' 10/12;P-80

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Oferta wiosna 2015. drzewa

Oferta wiosna 2015. drzewa Oferta wiosna 2015 drzewa nazwa wysokość pojemnik ACER CAMPESTRE 10/12;200-22 C 40 12/14;200-22 C 40 6/8;180-200 8/10;200-225 C 40 ACER NEGUNDO 16/18;250-27 B+S ACER PLATANOIDES 10/12;225-25 B+S 10/12;275-30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko

UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - Dąb Kłecko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM

POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM POMNIKI PRZYRODY W WOJ. WARMIŃSKO MAZURSKIM Lp. Nr ew. 1 87 głaz narzutowy 610 1 Banie Mazurskie w. Lisy Dz. Urz. WRN w Białystoku Nr 9 poz. 84 z 1969 r. 2 933 głaz Skalich 1140 2,3 Banie Mazurskie N-ctwo

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie mapy mezoregiony według. geograficzne. obrazującej przebieg [ha] gruntów Powiat Gmina Obręb. J.Kondrackiego,

Oznaczenie mapy mezoregiony według. geograficzne. obrazującej przebieg [ha] gruntów Powiat Gmina Obręb. J.Kondrackiego, Forma 1 pomnik 3 2 pomnik 4 Opis formy skupisko drzew z gatunku dąb - 7 szt. Kędzierzyn- Pawłowiczki Jakubowice Kotlina Raciborska Nysa Korfantów Kuźnia Ligocka Równina Niemodlińska 3 pomnik 5 głaz narzutowy

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

opolskiego. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 490 cm, rosnący w miejscowości Szczekarków.

opolskiego. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 490 cm, rosnący w miejscowości Szczekarków. Stare i okazałe drzewa już od niepamiętnych czasów zwracały uwagę człowieka. Ich długowieczność niosła w sobie jakąś niezwykłą, płynącą z głębi dziejów tajemnicę. Ze względu na swe gigantyczne rozmiary

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r.

Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej. Artur Tusiński Lipiec 2015r. Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej Artur Tusiński Lipiec 2015r. Podstawa prawna Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p.

Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka. Lokalizacja. Lasek, na gruncie rolnym p. Wykaz pomników przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka Lp. nr rej. woj. (rok)* Obiekt Lokalizacja Bliższa ogólna Wymiary początkowe obw. [m] Wymiary obw. [m] 1. 115 grusza pospolita

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Raport z działania Lokalnej Grupy Przyrodniczej

Raport z działania Lokalnej Grupy Przyrodniczej Raport z działania Lokalnej Grupy Przyrodniczej 1. Informacje ogólne: a) realizator działań LGP: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK i Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. b) obszar

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP 1 CEL PROJEKTU Jednolita w skali całego kraju baza danych dotycząca: Lech PomnikiPrzyrody Art. 40, ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Park pałacowy w Kobylnikach Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Kobylniki położone są na północny zachód od Poznania, w powiecie szamotulskim, 8 km od siedziby powiatu. Pod względem

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA

NAZWA OBIEKTU MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA U 1 w sprawie ów 2007.05.16. 1 płocki Bielsk Sękowo Gmina Bielsk / w parku Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 410 20 2 w sprawie ów 2007.05.16. Dąb szypułkowy Quercus robur 350; 373 24; 30 2 sztuki 2 płocki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. Ewidencja pomników przyrody.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Ewidencja pomników przyrody. ZAŁĄCZNIK NR 5 Ewidencja pomników przyrody. 1 126 2 133 3 228 4 229 Szt.: 1 BIAŁA PISKA KARPINY N-ctwo Drygały L-ctwo Karpiny oddz 85c RLB 16/125/52 LIPA DROBNOLISTNA obwód: 4,23 [m] wysokość: 35 [m] BIAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013

Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013 Etap krajowy konkursu YPEF Młodzież w Lasach III edycja 2012/ 2013 1. Powierzchnia lasów : a) wzrasta b) maleje w niewielkim stopniu Odpowiedź poprawna: a) wzrasta c) maleje drastycznie d) nie zmienia

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SKWERU PRZY PLACU BRONIEWSKIEGO W SŁUPSKU TOM I INWENTARYZACJA ZIELENI, OCENA BIOLOGICZNA DRZEW

REWITALIZACJA SKWERU PRZY PLACU BRONIEWSKIEGO W SŁUPSKU TOM I INWENTARYZACJA ZIELENI, OCENA BIOLOGICZNA DRZEW Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna mr aeroplan UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 503 ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008 Rada Wydawnicza Stanisław Czepita, Maria Czerepaniak-Walczak, Marek Dutkowski, Inga Iwasiów Ewa Kępczyńska, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Mariański Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 15 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 15 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem k. Wałbrzycha" Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR IV/38/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 9 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR IV/38/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 9 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR IV/38/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka

Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka [zwa łacińska i polska] 1* Quercus robur Dąb szypułkowy 2 Rhus typhi Sumak octowiec 3 Rhus typhi Sumak octowiec 4 Larix decidua Modrzew europejski 5 Larix decidua Modrzew europejski 6 Ligustrum vulgare

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59 21 ROŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA DRZEWOSTANU Pod względem bogactwa gatunkowego, park w Janczewie jest stosunkowo ubogi, na opracowywanym terenie zarejestrowano występowanie zaledwie 18 taksonów drzew liściastych.

Bardziej szczegółowo

Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ

Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ Piotr Dobrzyński piotr.dobrzynski@gdos.gov.pl Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Łużyckie Pomniki Przyrody

Łużyckie Pomniki Przyrody Łużyckie Pomniki Przyrody FOLDER www.luzyckie-pomniki-przyrody.pl Realizator zadania: Lubomyśl 23b, 68-200 Żary została założona w 2012 r. przez grupę mieszkańców Lubomyśla. Realizuje ona projekty związane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 2 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie I OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA TORFOWISK ALKALICZNYCH (7230) W MŁODOGLACJALNYM KRAJOBRAZIE POLSKI PÓŁNOCNEJ

OCHRONA TORFOWISK ALKALICZNYCH (7230) W MŁODOGLACJALNYM KRAJOBRAZIE POLSKI PÓŁNOCNEJ OCHRONA TORFOWISK ALKALICZNYCH (7230) W MŁODOGLACJALNYM KRAJOBRAZIE POLSKI PÓŁNOCNEJ Kilka słów wstępu Prowadzący: KLUB PRZYRODNIKÓW Współfinansujący: LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska wraz z zespołem botanicznym

ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska wraz z zespołem botanicznym PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW ROŚLIN Ewa Jabłońska

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850

Wykaz pomników przyrody. Wymiary. wysokość (m) 2,90 850 Wykaz pomników przyrody L.p. Obiekt poddany ochronie o Nazwa pomnika przyrody nazwa gat. pol., nazwa gat. łac., nazwa własna lub rodzaj skały nazwa własna granit skandynawski Głaz Podchorążych wysokość

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej Czym są parki narodowe? park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi,

Bardziej szczegółowo