\ t Poniedziałek 6 listopada 1933 r. Rok V. zwołania radg liei. Ai9&& UL' a. czego aresztowanie go jest tembardziej niezrozumiałe i nieuzasadnione.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "\ t Poniedziałek 6 listopada 1933 r. Rok V. zwołania radg liei. Ai9&& UL' a. czego aresztowanie go jest tembardziej niezrozumiałe i nieuzasadnione."

Transkrypt

1 a& ~_h 8r. 3 v.~ Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. laódź \ t Poniedziałek 6 listopada 1933 r. Rok V DZIENNIK SPOŁECZNY. POLITYCZNY I LITERAW Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~ =16'6l02 "'0 Arołi:.zg 1=1 Administracja: Piotrkowska 70. Telefon Redaktor przylmuje od godz. 6-eJ - 7-eJ wieczorem. =,,~ u" _ ~ la Tel. nocny , Nr. konta P.K.O i l Ho isarz Rosi-ne po b~z' If(Zn~- i i~r ~D(ji zażąd naigc:hmiaslowfe Trzej redaktorz, aresztowani za złoi zwołania radg liei ie oz olonej petycli na rece kom sarza GDAŃSK, 5 listopada. (Tel. tor "DaDJZl~er Volksstimme" I kim obywatelom w. m. Gdail- ża jednak, wedlu~ mniemania wł.) _ Wkeprezydent senatu - Fooken. ska, ptawo zgłaszania petycj,i senatu, bezpi.eczeństwu wolne- Greiser wygłosił do urzędni- Ten ostatni osadzony został, na ręce wysokiego komisada. go miasta z tego powodu, że ków policyjnych ptzemówienie w aresz,cie ochjronnym wczo- Postępowanie pelentów zugra- T~łosili oni petycję do wysow którem oświadczył, że poli- raj wieczorem, pierwsi zaś do- kiego kolllislilll"za jeszcze przed cja musi s'ię pozytywmie wypo- piero dlzliś w połudnte, powzięciem decyrlji pwzclz sewiedz,ieć za na'rodowym socja-; Senat jest zdania, iż petycja Za niewydanie In ula I nato!izmem. Komisarz ligi nato- pism miała na celu spowot.!-o- S Ponieważ zachodzi uzasadd6w Rostilng z'wtódł na to u- wanie mte'l"wencji wysokiego Ameryka odwołała swe- niona obawa Ikontynuowania wagę, że komisatza z powodu na:rusze- go pos'a Z Grecji takie.i s21kodliwej i zagnżająoświadczenie takie nie dla się nia pa"zez senat konstytucji WASZYNGTON, 5 listopada. cej bcz,pieczeńsłw'u wolne~o ~od<zić z konstytucją gdaó- gdańskiej. Od zalfządjzeń poli- (Pat.) - DZ1ąd stanów Zjedno- miasta działalności, osadzenie ską. e,ii, prawo przewid:uje odwoła- CrlOlJ1'Yoo poslalllowił wymówić w aresz'cie ochronnym oka.zało J ednoclześni~ pismo centjrow nie do senatu. Odwołanie ta- traktat o ekstradycji z Grec.lą, się koniec/me. ców "Danz1ger Landeszeitung" k,ie jednak nie zostało will'iesio- jak l'ównież odwołać swe~o po i socjalisty~zne "Danziger ne do chw1ill.i złożenia petyc.ii sla z Aten. POWyźSlZle dec.yzj~ Volksstill11me", które zamieści- wysoikiemu komisarzowi, zatem l"ządu ame:l'ykańsk1c.go Slp'O'WOły sprawowania o mowie senat nie mógił jeszc -e po dowane rnos1:aly odmowa wy- Greisera, zostały WlZiąć swej decyz.ji. "V dalszym dania wład~om am0l'ykańsikim zawicsnme piei"wsrle na 8 dni, ciągu swego uzasadnienia, se- Samuela Insula, który w dajdrugie na 2 miesiące. nat p T z y ZiIla,ie, że petentom Slllym ciągu przebywa na tery- Obie redakcje zwtóciły się przysługuje, tak, jak wslzyst- l torjlum Grecji. oz protestem do komisarza ligi, '<M którv natychmiast interwenjował u prezydenta senatu, jed Panier nakże ten kałegoryemie odmówił pil'opożycji eofnięeia zail'ządrenia, :la~li1aclza.ią(\ że natychmiast każe osadzić w ares~de tych LONDYN, (PAT) - Korespondent "Daily Telegraph", P_l! ws1zystjkich, kt6!l"zy składali skargę do ikomisarz,a ligi. Wobec tego komisarz Rosti~ zwrócił się do Genewy o natychmiastowe zwołanie posied~nia rady ligi, ~tóreby zajęło się tą Spil'awą Areszfowania z GDAŃSK, 5 listopada. (Pat.) Zażalenia wniesione do senatu p'f\zez ~ienniki "Dan,ziger Landeszeitung" i "Danziger Volsstimme" z powodu ich zawieszenia llastały pl'zcq\ senat oddalone,.lako nieuzasadnione. Ai9&& UL' a i opowiada o powodach swego aresztowania ter, który po 9-dniowym pobycie w więzieniu monachijskie m zmuszony ł'ył opuścić Nłemcy w Ciągu 48 godzin, przybył dziś popołudniu do Londynl!, witany serdecznie przez liczne ~r,)n<l osób. Panter vświadczył, ze, o ile mu wiadomo, jedynym powodem aresztowania było sprawozdanie jego w "Daily Telegraph" o rewji wojskowej szturmowców hitlcrowsldch w Kelheim. Panter podkreśla, że władze GDAŃSK, ~ listopada. (Pat.) Zgodnie z zapowiedzią dr. Rau sehinga niemieckie nie uprzedziły detów zagranicznych, iż korespon nie wolno aresztowani zostali n~emy re im jest opisywać tej rewji. Wogóle, daktor "Danziger Landesztg", zaznacza Panter, władze nie dr. Teipel, dyrcktor tegoż wy mieckie nie ograniczały dotychczas 'ławnictwa KiIian oraz dyrek- działalności sprawozdawczej korespondentów zagranicznych, wobec czego aresztowanie go jest tembardziej niezrozumiałe i nieuzasadnione. Natomiast prasa niemiecka - mówił Panter _ jest ba:-dzo ograniczona i nie posiada swobody wypowiadania się. Dlatego też w Niemczech panuje głód lviadomości..ludzie wydzierają s0- bie z rąk zagraniczne gazety, pragnąc się dowieclzieć, co się dzie je w Niemczech. Dzienniki zagraniczne są rozprzedawane bezz,\ łocz nie na stacjach kolejowych. Pan ter oświadczył w końcu, że fatalne głupstwo, popełnione w stosunku do niego, wyjdzie na dobre kolegom, krespondentom zagranicznym w Niemczech. d n Bojkot łtlemiec uchwalili żydzi angielscy LONDYN, (PAT) - Przy udziale przeszło 500 delegatów reprezentujących 150 tysięcy żydów angielskich, odbyła się dziś w Londynie konferencja, na której przyjęto jednomyślnie rezolucję, nakazującą oficjalny bojkot towarów niemieckich i apelującą do wszystkich żydów imperjum bl'ytyjskiego, aby powstrzymywali liię od nabywania i używania towa rów niemieckich, dopóki żydzi Niemczech nie otrzymają praw obywatelskich. w pełnych DeCYZja Boslinga GDAŃSK, 5 listopada. {Pat.}' Biuro prasowe senatu komunikuje, że wysqlki komisaifz ligi na'l"od6w zawiadomił wcrloraj późnym wieo,.o'rem senat, liz ptzekazał petycje dzieruni!ków "DaIl!ziger Volsstimme" i "Dan zige'l" Landeszeitung", jak również oświadczenie senatu w sptawach, :cwiqjzanych z zawieszeniem powyi;.stz.ych dzienników, generalntemu sekrebllrz'olwi ligi n8!l'odów p. A venolowi z prośbą, aby sprawy te prze.dęławu radzie ligi - n aji"od6 w, któli'a jest gwutantlką konstytucji w. miasta. Komunikat senatn stwierdza wlkoń~ cu, że termin zwołania rady ligi, nie jest jeszc7je Gdańsku many. Wrażenie Ul Paryżu PARY.z, 5 listopada, (Pat.) Cala p'! asa podaje obszerne sprawozdanie o konfl~kcie wysokiego komisatza ligi narodów 7J senatem w. m. Gdańska. Panuje p!l"zekonanie, że koojflikt przybrał rolllniary, w tak llo.wa~e kolllnikt 1l'00000atrywaIJly będzie dopiero 7 gii'iud.nia, i'ż zapewille zwiołana będzie rada ligi narodów na posiedze Illi.e specjalne, choć z drugiej strony Ikrzą się z tem, że kiedy w Genewie :lj okazji wz:no wienia prac konferencji rozbrojeniowej, pll'izehywać będą ozłolllkowie li,gd narodów. Tyl o i sżcze ziś.nożna wplacie dru ą ratę Pożyczki arodowej. W szvstkie kasy urzędów skarbowych otwarte dziś od 8-16.

2 -=', ~e~.xl~~~,,~g~l~o~s~p~o~ra~n~n~y_~_--~~19~33~ ~r. 30i zo z a Japonia chce uzjlskać aprob te mocars w swjlch aneks;; mandżurskich - Fiasco zjazdu w Tokio moze przyśpieszyć wojnę na Dalek~m Wschodzie Rząd japoński postanowił zwolać konferencję międzynarodową w To kio. Na konferencję miałyby być za proszone t1astępują~ państwa: W. Brytanja, St. Zjednoczone, Rosja, Francla, Włochy, Holandja, NIemcy, Sjam, Indje, Afganistan, DO i oczywi..4cle republika Mandiuko. Inicjatywa zwołania konferencji w tak wielkim fol'nlacłe wyszła od ministra wojny i sfer wojskowych, a gabinet i mikado propozycję zaakceptowali. DoJ~le do skutku lionferencji o tak wielkim zasię gu i doniosłości w chwili obecnej po wyjściu z ligi naro d ó w J a p o n Jł t N te m te e, ma nie zależnie od programu ł wyników ob>rad, swoją własną wymowę. Program konferencji tokijskiej ma obejmować: utrwalenie polwju na Dalekim Wschodzie, rewizję u kładu morskiego, uzupełnienie pak tu Kelloga, oraz paktu dziewięciu państw wobec nowej sytuacji na Dalekim Wschodzie przez zawarcie paktu o nieagresji z Rosją. Jest to, jak włda~ odrazu z wyliczenia punktów, odpowiedź Japońska na wymianę łistó", między Kalininem a Rooseveltem. Zbliżenie między Rosją a U. S. A. stwarz'l stan niepewności w Japonji, która, uie mogąc Juz dzisiaj usti!pić z terenu mocarstwa zainteresowane lf Azji pogodziłyby się z zainstalowaniem się Japonji na kontynencie azjatyc kim i z Jej programem ekspanji go spodarczej na poddanych jej wpły wom terytorjach. Oznaczałoby to jednocześnie odsunięcie groźby wy buchu woj n y m tę d z y R o s ją a Japonją na pewien dlu ż szy przeciąg czasu. O ileby jednak do porozumienia w tym pierwszym punkcie nie doszło, Japonja będzie się mogła domagać rewizji traktatu o parytecie floty z r Na mocy tego trak tatu stosunek sił morskich międzf raponją a U. S. A. i W. Brytanją został określony jak 3:5:5. Gdyby więc teraz nie przyszło do uznania status quo JapońSkiego, Japonja zgłosilłaby zapewne swoje wy'!tąplenie z paktu tn;ecil i, nie zwraca jąc u,"fagl już na klauzule 1raktafo we, przystąpiłaby do takiego zwięk szenia swojej floty wojennej, by ta mogła stawić czolo ew. a t a k o wi floty amerykańsk i e j. Oczywiście musiałby być wówcz8-s zrew!dowany l zmieniony pakt Kelloga, pod którym widnieje podpis Japonji. Pakt ttln wyklucza użycie siły jako argumentu w razie konfliktu między państwami. Pakt o nieagresji między Rosją a Japon)ą, gdyby teraz doszedł do l,uhm, byłby zarazem usankcjono waaiem istniejącego stanu rzeczy t. j. zgodą Rosji na z a a n e k t o wallie zamaskowane 1VI a n clżurji i Dieholu prze z J a p o n j ę oraz na rozszerzenie sfery jej wplywów w pasie Iladgra Ilicznym. W swoim czasie, gdy Rosja proponowała Japonji podpisanie paktu o nieagresji, stan rzeczy w Mandżurji nie przypominał t, dla w niczem jeszcze obecnego status quo, to tez odmowa podpisania takiego paktu ze strony Japonji w owym czasie tłumaczy się cbęcią postawienia strony przeciwnej w obliczu faktu dalekosiężnego p r 0- gramu ekspansji ter y t 0- r j a I n e j. Rosja, którel przedstawiciel zna) duje si obecnie w drodze do Waszyngtonu, wyraziła już nieofh!.ialnie swoją zgodę na wzięcie udzialu w konferencji tokijskie}. Od wy. ników tej konferencji zależeć bę, dzie w dec~'dującej mierze kwest ja pokoju na Dalekim Wschodzie. Czy długotrwałego - inna to rzecz. Gdyby zaś Iwnferencja skol1 czyta slę niepowodzeniem, oznacza łoby to... nadejście z ł o t Y c h c z a s ó w d 1 a p rz e fil y s ł u woj e n n e g o w Japl]~Jł i w St. ZJedno~zonych. A. p. AD I Drofm Sauerbrucha i słuszna, z lag BJ~ZKOllKURENCY,jNY REPERTUAR FILMOWY Dźwiękowego Kina "CAPITOL" --- Wkr6tce na naszym ekranie ukają się następujące ercyd:.liela Rajski Ptak NajpięknieJtlze arcydzieło egzotyczne z DOLORES DEI.. Rro KING KONG Niesamowity, pełen grojy i emoali Ilrcyfilm wg. powieści E. WALLACE'A W roli gł6wnel 23 metrowy pptwdr Kr61 C,gan6w Pełne melodji i rytmu arc\ydzieło z cyklu: "RO ;\IANSE CYGANSKl E", W rolach gł.: JOSE MuJICA ROSITA MORE~\m. na odgrawa swojego Imperjalistycznego progra- Profesor G. Sauerbrucb, naczel-' na przeszkodzie zagrożona godność moie być zaliczone do rzędu chwi- myśl, że z kierownictwa naultowycll mu maxłmum na Dalekim W6cbo- ny lekarz berlińskiej cbirurgicznej ojczyzny. wyclt objawów. Przecież ludzie na- korporacji i fach'lwych pism l1s11- dzie, pragnie!ednak otrzymać.ias- kliniki, l.amieścłł w czasopiśmie Na list Sauerbrucha, zamieszczo- liki zosiali tam najtirutalniej po- nięto ludzi? g'o~nycb i zasłuzoną l niedwuznaczną aprobatę lub "I<:linische W ochenscbrift" Ust ny w przekładzie przez gazetę krzywdzeni. Historja nie zna przy nych nazwlsl(aeb, miejsce zaa ich dezaprobatę zaproszonych do Tokio otwarty do {ekarzy poza granicami "Ceske 811)\'0", odpowiada H. liładu barbarzyństwa, jakiego do- zajęły osobistości nauce nieznam, mocarstw 'fi" sprawie nowego status Niemiec. Zaznacza na wstępie, że Pelc, docent czesl.jego uniwersyte puściła się i dopuszcza rewolucja zawdzięczajolce swe wynie.;if'nie 11- qtił) óraz faktów dokonanycb na skłoniło go do tego kroku życzenie tu l funkcjonar,jusz państwowego niemiecka względflm nauki, a zwła działowi w ruchu, który niewiadoterytorjum mandłurtkiem, w Die- rządu, aby wybitne apolłty.czne instytutu ~drowla. S2JCZa med;rcyny..test to objaw mo na ja długo opanował kra!, holu. Gdyby uroczyste uznanie jednostki niemieckie zabrały głos "Nie słyszeliśmy już oddawna pocieszający, ie z NiemIec zaczęły Być może, że stan rzeczy zaczyistnielącego stanu rzeczy na Dale- w sprawie wzbudzenia zagranicą: takich słów z łlst niemieckiego u- znów dochod7.łć glosy uznanych na teraz ulegać zmianie..musimy kim Wschodzie nastąpiło ze strony xrozumil"nia dla zasżtego w Niem- czonego. Nie mamy powodu wątpić przez świat autorytetów. Dotych- jednak zlu\ać sobie pytanie. "-7y mocarstw. eo ipso pierwszy punkt czech przewrotu. w szczerość autora. którego cały czas słyszeliśmy iedynie o cwrple- mamy uwierzyć, że NiemCom CilCprogramu konferencji tokijskiej Saeubtuch widzi w nim wcielenie świat zna i ceni jako wielkiego niach, na jakie skazywano tam lu- dzi jedynie o pokojową pracę, gdy byłby osiągnięty, W tym wypadku przez naród niemiecki w czyn u(:zonego, lekarza, i badacza. Nie dzi, z któryml łączyły nas donie- widzimy, że idąca od nich lwżoga ~_... F_...!hJi 1414~ przysługującego mu narówni z in- moiemy jednak wierzyć, że to, co dawna naukowe i przyjacielskie przedosta~ się do ościennych kra POlitycy choruią flielcy politycy europejscy są prawdziwemi ofiarami swego zawodu. Wiecznie zaprac(jwani, ma,. jąq dzień uprzednio dokładnie 1'0- dzielony pomiędzy posiedzenia. posłuchania. i wreszcie bankiety, nie mają. oni nigdy ozasu zają~ eię własnem zdrowiem. Wyczerpujące zaś to życie podkopuje je3zcze bardziej siły i wymaga. raczej zwiększenia baoznoed. Stały lekarz t:lkiego wielkiego człowieka, to męczennik, ktćremu polityk sta.l~ dowodzi, te musi być zdrów i żąda doraźnego efektu, wy łamujllic się z pod nakazów wszelkiej regularnej kuracji. Na tern też tle powstało wiel~ dowcipnych anegdot l karykatur; jedną z nich podaje ostatnio tygod nik francuski "Voilo.", w postaci zabawnego fotomont!17:u. Przed$1;awia on fotograf je mężów stanu Europy, przyczem k&źdy I nich ~zyma. ogromn~ butlę lekarstwa., tltanowlącogo kurację w tra.pią.coj oanego polityka. chorobie. nymi ludami prawa wykazania się dzieje obecnie w Niemczech, stosunki. Ciężką do zniesienia była jów, zmuszonych przedsiębrać kosz,. swej narodowej mocy. Rewolucja towne środki obrony i hamowa~ w stworzyła podstawę dla odrodzenia obrębie whsnych granie zbrodnizgnębionych Niemiec, chociaż nie cze zapędy rzekomo pokojowo obyła się bez niepoiąjanych uboez Pierwsza francuska komedia pikantna usposobionych sąsiadów w chwili, n;vch objawów, które w nim samym gdy należy poświęcić wsz~stkie budzą niepokój. Zwraca się do le- lulmo dla o os Ch wysiłki gospodarczym i zdrowotkarzy, gdyż, jego zdaniem, posła- nym zagndni~niom. Właśnie mv Je. dają wrodzone. zrozumienie dla karze widzimy, jak zapoczątl.~wamało dotąd zbadanych objawów ne przez Niemcy wrzenie pozbawia życia. Nie są skorzy do szukania z ulubieńoem kobiet nas śtodków finansowych, bez któwiny, czy niewinności, tam, gdzie rych kraj nasz nie może się należy chodzi o układ podstawowych ele Henr" Gara' cle g spodarczt) rozwijać. Prawdą mentów istnienia. Przyczyny niepo jest, że znane nam są z biolog.f wodzenia dotyobczasowycll między- oraz Ul'ooz,ą iywiolowe siły, trudne do opanowa narodowych narad natety szukać nia. Lecz na1eży przyznać, że now zlekceważeniu historycznych i Hac 'emonn;er woczesna nauka WHIZ z medycyną biologicznych warunków bytowania przez rozumne postępowanie zdołalud6w. Niemcy chcą wyzyskać roz la wiele z tych!lu u.jarzmić i uży~ b d bul1zoną w nich żywotną siłę W po pod tytułem ku poiytkowi ludzkości. A cz~' mot kojof71!) pracy w celach odrodze- na mówić o nauce tam, gdzie uczu nia. Surowość ł ostre zarządzenia ni-o u ll-esl hurlzb ą" ela są wszystklem, a rozsądek niwładzy, towarzysząee każdej rawo- " czem, g.lzie wszystko chyli ~łowę lucji, przesłaniają moze wielkość przed mocą mistyczną i nil\zczy podjętej pracy i stają na przeszko- porządek, oparty na prawie. osiągdzie sprawiedliwe) ocenie, na Jaką nięty przez lurlzkość za cenę wspól zasługują poczynania rządu, dą~- Wkrótce w kinie PALACE ncgo wysiłku w ciągu tysięcy lat' cego niezłomnie i w pełnej ~wiado- Glos, dochodzący nas teraz z mo ci celu do materjalne} i morał- Niemiec, będzie oczywiście z uwaue.' odbudowy państwa. gą wysłuch:my. Współpraca lud7.ł 'Wielkim czynem i sukceselj1 rzą- miary SalIerbrucha ułatwi porozndu jest. według Sauerbrueha, obu- mienie..jednak biologiczne wła~nle dzenie w narodzie niemieckim duo względy zmuszali! nas do ostrożno Widzimy więc Mussoliniego z bu cha ofiarności względem bliźnich. Pod łaskawym protektoratem Posła ści w ocenianiu uczciwych nawet tlą oleju rycynowego (00 nie wy- Poczucie narodowe i socjalne może Czechosłowacji J. E. Pana Ministra słów jednostki lf powodzi nieprzymaga. komentarzy), Paul Boncour'a znaleźć swój pełny wyraz Jedynie Dr. GlRSY todmyeb wrzasków, rozlegających z butelką, 'Evian - Cac.bat (wody w nieptzerywanej przez żadne prze W ~ Ił N D K I N I ~ się doty'!bczas w Trzeciej Rzeszy. mineralnej, stosowanej w schorze- szkody pokojowej pracy. Rząd nie- U J.A AJ My przeżyliśmy również nie tak niach nerek i nadciśnieniu), Don- mieckl wierzy w zbawiennou po- Pierwsza Polsko-Czeska komedja pt. dawno rewolucję ł wiemy, fe nie fus'a. z gorzką wodą Hnnyady - koju I upatruje swój najwybzy cel wszystl<ie wybryki dadzą się uprze Janoe, Daladier'a. z butlą. Vichy - w jego utrzymaniu Wiara ta nie dzić. Każdą,jednak rewolucją Ide- Celeetlns (utywn.ną w artretyzmie powinna spotkać się z nieufnością ruje idert. Ideały jednal{ niemiec I reumatyzmie), Hitlera. w stogu z~ strony sąsiadów. NaJwainłe1szetn kiego przewrotu należa do najharei~ (jakg, te je!t jaroszem) i In. wspólnem zadaniem Jest kwest ja 'dziej niepołcojących. Byłoby może Skuttozftyeh w1 leków jllk 'ł\!i- rozbrojenia, kt6~ moh być ląg celowem, ab niemieccy lekarz" azimy, nie brak, tiuba ttlko du~ nięte tshro przez przy~nre bl2- Burta-n OVmsZ8 ODorzels"a zl-:zęli brać u'.\ział w wewnętrzne.; politykom trochę czasu do lel''zl'nis. względll~go.ró\vn~uprawl11enła 'Nlem n pofityce s\ ego l,raju i wpływall." 1 b dora.dzić _ wycofanie sie z com. Je,lYllJe lekarze mogą zrozu- lispakaja,iąco na tych, ldórz;.' pot! l'ł lit U ki. '. mieć jak gnrącem m07-e być prag- Dziś początek o g. 4-ej niecają um~'sły i nie dają zadano- ~.,.. y nienie pokoju, gdy nie s.!2. mu wać rozsądkowi"

3 Nr Boikot hitlerowskich łłiemiec ~.XI. -.. GLOS PORANNY" - 193~ n Z Trocki przepowiada rewolucie w ilaństwie Mikada PARY t, (PAT) "L'Oeuvre~' ogłasza drugi z rzędu artykuł Troc kiego o Japonii. B. komisarz ludowy usiłuje wykazać, jak niesłuszne jest przekonanie o niepokonalności Japonji. Trocki przewiduje, że duże imperjum Mikada toczyć będzie wojny, jedną przeciwko Sowietom, dru gą przeciwko Ameryce. Analizując IjzCJ;E'-gółowo stan przemysłu, go spodarstwa i armji japońskiej, Trocki dochodzi do przekonania, że w każdej z tych dzi.edzin Japonja ujawnia ogromne braki. Nie wynika z tego pisze Trocki - aby wojna z Japonją była pożądana. Sowiety prowadzą na Dalekim Wschodzie słuszną pokojową politykę, ale sprawy po~ koju lub wojny zależą zawęze od dwuch stron. Zdaniem Trockiego, hypoteza niepokonalności Japonii stała się czynnikiem wysoce niebezpiecznym w stosunkach między narodowych. Sti!l~ umysłów obecnych kół kierowniczych Japonji przypomina dokładnie stan, w jakim znajdowała się biurokracja rosyjska w pnededniu wojny rosyjsko - japońskiej. Wskazując na krytyczne położenie.ltospodarcze i trudności wewnętrzne Jai'onji, Trocki zwraca specialną uwagę na fakt, że imperjum Mikada wraz z Mandżurją liczy obok 65 miljonów japończyków, blisko 50 miljonów obcych narodowości, które w razie rewołucji mogą stanowić dla niego poważne niebezpieczeństwo. W tych warunkach TrOl,!ki przestrzega militarystów japońskich przed prowo kowaniem wypadków, które we- B dług wszelkiego prawdopodobień stwa wyszły by na niekorzyść państwa wschodzącego słońca. Artykuł Trockiego nosi tytuł "Japonja w obliczu rewolucji". Samoloty japońskie nad terytorjum sowieckiem MOSKWA, (PAT) _. Z Wła dywostoku donoszą, że dn. 3 b. m. nad wsiami położonemi na terytorium sowieckiem na zacbodniem wybrzeżu zatokf amurskiej, a mianowicie nad Slawianką, Barabasz, Mramoroaja i Owczynnikowo, prze leciały japońslde samoloty wojsko we, l.apuszczaj<!c się 25 do 30 klm. wgłąh terytorjum sowieckiego. Wśród tych samolotów było 8 wywia.dowczych i 1 bombardujący. Jak zamacza depesza, przekraczanie granicy s'jwieckiej przez aeroplany japońskie miało miejsce również uprzednio, jednak działal ność japońskich samolotów w do. 3 Itstopada ze względu na ich liczbę i na zakres lotu niema dotychczas prccedensu. CASINO Nawet $pi"lz.edawcy książek na wybrzeż!u Sekwany w Paryź.u manifestują przeciw zbrodniom hitlerowskim. Na ktamach widniej'ą napisy: "Tutaj nie l.rupuje się książek niemieckich". Kino':'teatr "R D X yfl dawd...splendld ll Narutowicza 20. Rozłam wśrod SOCjaliSIÓw IranCusBic Król piosenki Wykluczenie 5 komunizujących.--żądanie socjalizacji i ujęcia władzy PARY t, (PAT) _ Rada nad.zelna sol.'jalistycznej partji na d:r.tsiejszem posiedzeniu postanowiła wykluczyć z partji 5-ciu rellre Dziś poraz ostatni! ALBERT PREJEAN w filmie TOTO Początek o 4 P. p. lotni(u pois(u W Rosji "TA musieli przyjechać MOSKWA, (PAT) - Fatal ne warnnki atmosferyczne uniemożliwiły eskadrze płk. Rayskiego odlot z Mińska do Moskwy. Ofi cerowie eskadry udają się do Moskwy pociągiem. Spodziewani są w Moskwie w poniedziałek rano, czyli będą mogli wziąe udział w uroczystościa~b obchodu 16-lecia 'ZSRR, jakie odbędą się we wtorek: na które zostali zaproszeni. Minister ŁukaSiewiCz, poseł R. P. w Moskwie wystosował do płk. do Moskwy pociągiem Rayskiego depeszę treści następującej: W itam pana pułkownika i towa I rzyszących D1U oficerów na tery-. torjuru ZSRR, jako na terenie, na którym llldrn zaszczyt reprezentować Rzplitll. żałuję bardzo, że warunki atmosferyczne nie pozwoliły panom dolecieć lbo Woskwy, cieszę się, że bęltę mógł jj&witać w osobie pana pułkownika fi' lego oficerów pierwszą reprezentację naszego wojska, przybywającą w gościnę do ZSRR. Codzienny DCldatek powie ciowy "etosu PORANNEGO" z dn. 6.XI. Nr. B. STEFAN ZAGORZYŃSKI. Plan 8 4 Powieść szpiegowska na tle życia łódzkiego. (Ci~ dals!z.y). żniwo, a tu im każą r' udć za... ~ ~lile.ie x::ec,zy ga:rdził porobek i jechać na przegląd. Po d1iugich i przykrych taralh~ją. U~aza.ł..Ją za coś.bez. patach ustawillo sj.ę wslzystko wz~ę.d~le ~lzlsze,go od. ~ojska. \ w trzv rzędy i zaoz,ęlo się ba UganIają Się za zlodzle.las.zik.a danie. Nie trwało ~resz ltą dhtmi i prostytutkami. Nawel "o. Po trzech kwadra'itsach ",ikramo:lnilkó:''' l'lzqd.. oddal ~iał już Fomin odpowiedź. pod opiekę zandarme l rjl.. Brzmiała ona dosyć prosto: '~l policji tymczasem wście pol'uclzlililk jeźd'l~1 tu i tam, kano się. Co tyłko żyło, wyle zmieniał kilkaklrotli1ie dorożki. ~lo na ulice. ZatrzY-IDywano Ostatec.zlIlie stanął na placu wszystkie dorożki i posyłano Grzybowskim. DoroZkał~z.ied 'je na plac Br()'l1i. DOToiJkarze nalk zauważ)'ll, ~e oficer wszedł ikil.ęli i pasażerowie też. Jedni w uł. ~r6żlllą do domu, numer tracili 'Z3Jfobek, a inni czas - 9 lub 7. MundUlr'u cały czas musieli jechać tramwajami, nie zrrniernial. lub zgoła iść pieszo. W wą' Fom1n poderwał się. vvyskkh nlicizlkach, prowadzą- padł do pl'\zedpokojru. cych na plac, zajeżdżano so- - Trzech żandarmów bie nawzajem rlvsz.lami w bu lth11ą! dy. Soczyste klątwy frruwały Przed bramą wysiadał włllśw powiet>l'\zu. Cią~łl' spi'zer.zk.i nie z doroż'ki jakiś pułlkow1ilik. i bójki na baty. Doroźlkarze bv Gramolił się powoli, bo niósł li źli nie na żarty. Świetna pt1zed sobą niezgorszy br:zlu &sjlicizqwa pogoda. Najlep,sz.e s:z.ejk. Fomial wpadł na n.iegq l, zp.ntantów tendencji skrajnie lewi-, na konieczność sprecyzowaniil cecowej, którzy pomimo zakazu łów partji. ~\ładz partyjnych, wzięli udział w I Pad Faure w mowie swej za ~ongresip. w Amsterdamie, zorga- znaczył, iż ustrój parlamentarny oizowanym przez komunistów. nietylko nie może przygotować ju- Członkowie grupy Action Socia- tra, lecz nawet. utrzym~ć j~lż zlł? liste solidaryzowali się z wyklu- byty~h.reform IWYPowledzla!. Się czonymi i opuścili salę obrad. za ujęciem władzy przez so-cjahzm.... i przeprowadzeniem socjalizacji p~ tej.~l1lfe~tacji Vincent wszystkich instytucji użyteczności AUnIo! zwroctł uwagę zebranych publicznej bez odszkodowania. Przedstawiciele Centrum grupy Dziś _.,. VARIET~-DANCING socjalistycznej postanowili zwrócić. KI " się do Renaudela z przedstawieniem skutków, jakie wynilmą dla socjuiizm~ z jego stanowiska i sldonić go do poddania się dyrektywom większości. ul. NARUTOWICZA 20 telefony: i I cod.ll0nnle od 5 do 8 FIVE z wy!lt~parłti artystycznemi. Konsumcja 80 III'. godz MUSIe-HALL całkowita Odbyła zmiana programu oraz I Pierwszy Wielki Miedzynarodowy Torniel Damski Walk lapaśniny[b Od gad. 11 w. KABARET-DANClNG Orkiestra zesp. mu., Weinrotba Mauri[e [~evali~r Dziś oraz 9-ciomi esięczne dziecko tryumfy w komedji świecą o g. 4-ej. początek Passe partoute i bilety ulgowe nieważne. p:erwsze posiedzenie ru WARSZAWA, (PAT) - W nie al{ademja uchwaliła prosić o ministerstwie W. R. i O. P. odbyło przyjęcie protel>.toratu pana prezy się dziś pierwsze plenarne posie- dcnta RzpIitej Ignacego MościcIdedzenie poisldej akademji literatury, go i pierwszego marszałka Polsld Ję Staff, sekretarz generalny ~ Jul- zesa rady ministrów, Janusza jusz Kaden - Bandrc.wski. Następ- drzejewicza. dm jak hullagan. A o&mieleni tem r pi~trze. Zamel~owa.ny jak go.- W którym poikojlu mieszżandarmi, nie żałowali g1l'uba- tam, BełdoW'skI, Za bramę da- kał? - ryknął Fomm. Zro7.uska, zahaczając f!o nihy nie- je za wsze 10 kopiejek, albo miał, że.leżeli Bełdowski miechcąco Ikolbą liub zalllikiem kara i wiecej. Taki ponz.ądny pan t sz!kał, to go już niema. billu. TIusty P'UłkownLk myś,lał socjał. No, no, ktody to pomy- - Tam, na lewo. - Gospoże dos,tal się w sbr~fę działań ~Iąłl dynie były przerażone. Coś wojeiljllych. TtIwymał się latar- Fomm nie wypro,wadjzał do- podobnego. W takim porz~dni i otwoltzyws,ly u~ta patr:li3.ł Z01rCy z bł~u, co do przelkolilań nym domu taki sikandal z żannie'p'rzytonm.ie na doroż!kę. poliltycl1jilych posznrldlwanego. datlilerją. Kapitan tymozasem. wyda Nie miał na to czasu. Do bra Fomm wpada do pokoju. _ wał polecenia: my wpadł żarula lrm. Zamel- Widzi nieład i poroz,rzucane - Wy dwaj obstawicie bra dował, że dowrca sąsiedniego rzeczy. Na.podłodze leży mun~ mę doid/ll pod numerem 9-ym domu nic o ni<,zem nie wie. d,ur porucllnij{a. PI1Zemoczony i nikogo nie wypuścicie, roztu-... Ty zostanies.'!: tu przed szynel wisi na knześle. Szafy. m~ecie? Za~yt~cie str6ż~, ozy bramą. A ty chodź za mną! sllufiady pootwierane. To bymleszika tu.1!lklś po 'l'uczill~k, a~- ~ów tupią buty po drewnia d.lę zdążyło uciec. Na bi'ulkru ho c.zy J)l'zy.Jecha.1 tu ta~i d/.~ś nych sdhodach. Jak girzmot jakieś p'a'piety, po!1"::elanowe r~no. J?żeh powl'e, Ż'e me. wie przelewa się echo w pustej sic- wanieillki do wywoływania me, t.o Jeden z ~as zo.st.a.me na ni. Ostry dz,wonek do mies<zka Iklisz, rac11ll1illki od krawca, pu warcie, a drugi ~.zyjdlzle pod nia na pierwszem piętrze. Tak, dejlka od papierosów. Jedno numer?-my.. jak to zwykle dr.woni policja całe pomazane. Widooz\llie Doroiika szarpnę,la. Pasare-, i żandarmerja. Otwie'rają się szrr>ie.g machinalnie coś kre rowie wyslkoczyli. Głucho :zatu drxwti. W s11p3jl"ize p!l'iz.erażona ślił. Tl'iZeba się pl'zypatrzeć. co potały buty po ~ku.. Z hu- twarz. Si.l.IlJe pchnięcie i drzwi to jest.,czasami możlna makiem zał!1"zasnęły SIę dwie bra- razem,ze slużącą schodz.ą (L leźć w takiej ba~ran1nie celilmy. Fomill1 dowioolział się od- drogi. ne wska,z6wki. raziu od GOlz.mcy, że tiu mieszka _ Mieszka tiu pan Beldow- Aha. Tekturka jest polkjryta jeden taki lokatot, który dziś ski? niezeczoną hlością CyfT. rano pa:lzyjeohał w mtmdurze NI'e Wszystkie są takie same: 13..._ Jest już i gospodyni pol'uozrn1:1\.a. H7 '_ 15, T"'~y,nastka wip!ksza.. pipt- 1 W. ł bo ł X bardzo wie, o ~o cl}od:r.i. \'V... ~ '< - Id,lla -em go, w a::oiilie. nastka mnl' ej's la., na'pisana 1!. ł d 6 S' dzi tylko mundur i karab1jll, zamiata em po w 'me. <p1e- g~ry l' p~..i kreślona. W ten społ. b..:l-. t 'roik. więc opanował ją strach. Ut VUI S:zy SIę aru.zo 1 nawe J sób poda.j e się CW"\dzLnY od jazzawsze d-ziet'idobry nie odpo- - Tak, owszem, tego.. Bel- du _ poci~ólw.,,- wiedział. Bardzo pot,z,ądny dowski... mieszlkal właściwie P.a:o.o mieuka aa ~ tego". paiilowie sobie łyeą? D. c.. Q,; na którem wybrano prezydjum w Józefa Piłsudskiego, Ponadto na.. kładzie: prezes - Wacław Siero pierwszego członka honorowego szewski, wiceprezes Leopold uchwaliła akademja prosić p. pre

4 .,GLOS PORANNY u - 't93~ Nr p 4, flir - l T są 'Ił' Litera.,tulra i pil'asa o~ają niezmiernie wai.ną rolę w republice sowieckiej, o wiele większą, nbż w najbardziej czy tająeych krajach. Prasa, bowiem jest tam celowem narzę d:dem propągandy, podnietą w wvkonyw03ni'll zadań piatilet ki, ~yż r(\llipows,zechnia wyczyny szturmowych, wzorowych kom'pa.&:i.ji, Iltawia orzed oczy gtroźbę kontrrewolucji i t. p. To też ni.szczenie analfabetyzmu i dawanie świeżo nau czonym materjału propagando wego do czytania je.st jednem z czołowych zadań 'Polityki 50- wieclt.ięj. Zasadą nowej -prasy Jest wciągtnięcie do wsp6łjpracy wszystlkich bez wyjąfjk J, Kat~ dy!robotnijk. rolnik Ikołchozu, ozy nauczyciel, może i pisz'" do ga!zet; takich korespooden. tów liczą obeoołe na kli!ka mi ljo.nów. Ga'zety Jlrowadzą specjalne kampanje ekonomci1zne prnmiw ~ub za jakąś ekitpą 1'0- hoozą, spełniającą swe obo w i ąl21k i dodatnio. ],.JO ujml1iilil~. co na.tycllmiast jest w gaz(~tach re~strowan.e. P!' 1.cd wojną wychodziło w Hosj,i 859 gazet z przeszło dwu miljonami abonentów, obecnie fi.500 dzienników wydaje 36 miljo11'ów e~mplany. gdyż przybył og;romny kom pleks gazet nierosyjskich otaz lokalnych: kołcholzlów, sowcho zów, fabryewych i t. d. Jeśli spojl"zeć na statystykę wyda,wnictw książ lkowych, z() haczymy, że w 1931 r. wyszło tam f.36 miijonów egzemplany róż nycli dziel, wyli osiem razy więcej, niż pr:zed wojną. z I,;;zego duży procent przypada na podręoznbki s7.kolne,!!'{yż dawn iejsze byly absoluł- Rosji poi(łngdl środkiem przeiwarzania psg(biki mas nie me do użytku w lilowych 20 łys. wydauie jubileuszowe się na masach, zesrpolić się 7. z tem-a1tów koml1nis fyczidycl, fol'maoh życia. Gol'1ldego zostało ~yczerpane niemi, być wyraziciel'ką ich II sowieckich i ce).owości propa Prud wojną wychodziły w kilka dni. C1JUĆ i l"alrem z niemi praco- gandy, natomiast opera zatny książki w Ros.fi w 46 językach Gazety opierają sw6i mate- wać. mała dawne. buri:ua.zyjne sztui to pli1zewaź.nie.eligijnel ł 're.'- rjal na re'oortażu i korespon- Głód powieściowy zaspalkajol ki. rosyjskie i obce, wystawia ści, obecne de.ncjach robotniczycll. Tych ją wydawnictwa perjodycz.ue. nawet nowe tego tvj)'u. ale pro w 90 j-:zykach drukują się pod ws-półpracownilków "szltunno- druku.iąc 'lowieści zeszyt'clmi. d'ulkuje dość obficie własne, ręcmiki, ~8I;rety i ksią2iki. wych" jedna "Prawdą" zareje- Są to prawie wyłącznie powie propagand~we, jak np. "Wya z.apołlrzebowalllia w ezytem.:.'.! st1rowała 50 tys., a dlzień prasy ści sowiecldch a'utorów naj- łom" Połockiego, "Stieńlka Ria twie wciąż wzlraslają. W mo- w maju tego roku w"'kazał nowsz,ej epoki. prooz Gorkie z in" T,riodi.na, "Dekabryśei"... kiews.kim pałacni Iksiążki, zbu t~y mil.iony robkorów i.!lel- go, "Dobrego wojaka SZlwej- Zołotarewa, "Bunt orłów" Pa.- dowa.nym przez włoslkiego a'r- korów, ka" Haseka i azenki, "Zagmuk" Kreina, "Sy chitekta Bove w 1818 r. pod cżyli współ]pracownrków. Brunona JasińSkiego, którego, nowie słońca" Wasilenki, "Pekolumnami empire mieszozą PosZlCzeg-6Ine fab 'yki ma ją książka "Człowiek zmienia skó ruik'a!l',z" Szysz.owa, oparty lut się wydawnictwa przeróżnych swoje gaz.ety, a w razie specjal rę" ma duże powod!renie. tailecznych motywach XVIII narz.eczy, przystosowanych do nych robót monbują doda tiki By się orjentować w gustach w., ap-racowanych saty,ryc'ulie. hcińskiego lub atabslkiego al- ~ad'zwyclzajne, np. ręczną ma- swych czy te1n ilk ów wyd'awnic Burleska s.zostak,owieza.. Nos" labetu. Zna,jduJemy hi przedc- sz:rną d'r~kują co pół godzi.ny lwa rozesłały kwestjonarjusz, wyjęta z noweli Gogola, jest w.s.zystkiem djz;iela Lenina i Słn o postępach budującego się ko który wypełniło klika tysięcy śmiałą próbą muzyki humory 'ina, mina w fabryce żela~ podoie- jed.nost,ek zbiorowych, w 55 stycznej. Oboonie oglos'lotoo powieści Gorkiego i Bru~busse'a c~.iąe tern szalenie pracujących proc... ojskowi, studenci, ro- wielki koiljku'rs na operę w Mo drukowane Pl) awal'sku, kal- robotników, któlizy odnieśli botn1icv IkołchozÓw. Najwi~ceJ skwie. SzebaHn pisze na konmucl:u, asyryjsku, inguszsku, zwycięstwo w konlkulrsie, Trze 'PrlZyszło odpowiedzi z Kanka k UTS operę na temat wojny cy kabardyńsku., kozacku, kara- ba przyznać, że zu i UkTa1ny. wilnej na Ukll'ailIlie, a Miaskow kołpacj(~ chińsku, karaimsku, redagujący,gazety sowieckie są CzytelnifY domaga.tą sic:. tema- ski o młod.ziety komuiłlisty~~ no~ajsk.u. osetyńsku, ołrockiu, dobrymi psyooolo.gami, łów wsipól::,resnye~ opisują- ne.} w Moskwie. ostjacku, tybef.ańs.lm....\rgań- umiejącymi doskonale ~rać na, cyeh ich tryumfy robocze f Teatrów p{)siada obecdi~ aku. i-uekiu nerwf\ch i podniecać wysiter fdbl'yc7llle, ezyny hel"oi:mnu pro Rosja i w wiebu in.nych narzeczach, masy pr,aoującej. Gazety, wy- letarjackiego. z czego 88 w stolicach, Moo ja!kich ihrzmieniu wiedlzieli kleja-ne Ila ścianach, to jeszcze "Tieczory dyskusyjne w ko- slkwie i LeniJngradzie, a 243 na tylko uczeni, a które ni.gdy jeden sposób napc:dzania: na- szarach i klubllch fnbryczll1ych prowincji, w tern 53 narodowe nie były dotąd llsł.:'110ne w piś- Lwiska dobr.ze luh źle pracllją- Clmawinły ksiąrjld. wydawane w 33.ięzykach nie 'l'08vj kich. mie i drruklu. cych wywie za sic: tam Iku cie przcz Gazetc: - Romans i 1'a- Młode poi\'jl.enie muzyk,6w ~[}. tacy lalkowie z Kankaw kawości wszystkiob. nią Powie~ć i wymiały swoje jest liczlne i naz wiska ich przenie posiadali wcale pisma, ani MłodlLiei i dztałwą si!kobm bie zdanie o czytanych d.dełach, I nikn~ły poza ~ranice nosjl druku. w tem samem poło że- rzc ludzial w IHtblicystyce; 'które sigg'a ją do czytplnik6w l Dla roz'powszechnienia popuniu bvli paste'rze baranów w mają swoje gazety s li!wlne, w Dagiestanie, Kirgi.zji, Uzbc-, larnego m"clzvki istniej(' ilnstv- Dargi, albo kabard"yiiczycy. ścienne i liczn 220 tys. kores- kislani{!, dc\ hurjat6w t tata- ' hlcja "Gomez", Iktóra dała Obeeni~ podania, zwyczaje, pondcnlów do gazoet dla doro- 1'Ó''''. '2 i pół miljonom slut'baczy meśni i folklor tych plemion słych 'VV.nto t,rp ścir; w kil'k LI sło- Iwn{'erty i p1"7ledsławienia w został ubrwalonv w ich włas- Literaci w ścisłem słowa te wach wiadomości o teatrze so- cyj.'ikaeh w roku llej mowie. Całe ich życie i hi- g() zmacz(:niu ws lp61p-raclują w wi.cckim, mającym rówll1iei 0- PodLl.as kiedy w pierws:zy<"h storja dostał" się do ogó1no - prasie codziennej, przyznnin., gromne 7,naczede ptopagando- latach repllb1liki dzida kon1porosyjskiej litetatury, prócz 0- jak np. poeta A. BezymicIls1ki, we. Ze wszystkiego, co pr.zem- z~ torów i literatów miewały czywiście wierzeń religijnych, Katajew. Juryj, Olccha, A. Ja ka do reszty EurO'PY z Z. S. lt jeszoze echa dawnych porządh.) ksiażek z tej dziedziny się row, że wędrowanie po fabry- R., teatr ma na jshj11i... fszą pozy ków, teraz OOl'a1Z częściej vicłzi nie drru1kuje, chyba antvreligij- kach i kom~li1ach rolnych roz C.Ję. się, że prócz tematów sowi-ecne. Wydawnictwa dzieł Lelli- s!zerzyło ich pojęcia, dało im Szluki sowieckie zacielr.awia"ą kich. nic ich nie interesuje i z na liczą sj~ na 'N.k.i tysięcy. IlIQwe natchnienie i nauc1vlo uowem 1.!j~cieJlł.życia nich tylko czt!rpią natchnienie. również StalilIla, i zna,jdrują się tej 'j)'rawdy, że gazeta, która i ohrazem stosunków, tak róź- Jest to owoc 1)l'opagandy, prze w ka 1żdym ośrodku, jurcie i. chce wywierać w,pły", a inna nych od naszych. Teatr drauu twarzającej doskonale 'j)sychichacie. : nie ma racji bytu, Dlusi opneć t yc.z111 V stara się nie wychodzić Ikę "ud~k.ą. HUGUETTE GARNIER ROlMOSl WSPomnienia S!u1:aea Są:;I,tf!vW Julja powie- chwili, gdy znużona zapadała wie. kb l -), nie miała. Dzieci jednak więcej tym tak dobrze urządzonym, wy- się kupuje za pieni?,p.ze, nie daje przywiązują się do matki, która jo godnym domu uderzenia piątej go się odczuw8.ć tym, którzy posiada pieści, niż do matki, która się dla dziny. Wtedy milcząco wstaje i!ą. skarby nie okupione wartoaeią nich poświęca. Możnu.by powie- wychodzi... Dokąd idzie? Czy na materjalną... dzieć, że wskutek ciągłego wytęża ja.kieś' spotkanie? Być może... Na Ze to bylo wszystko dawno? nh woli, serce jej zamierało. Była f.,p.otkania swojej straconej młodo-/ Cóż to szkodzi? Jej mlodo~'ć, tak to Ja y powo naagon;,a uczuc. S(!l. mało wykorzystana, zachowała. me działa z w\!;td;"ie'niem, g'onią~ czorem w sen. Jeśli czasem sen nie T.. b 'ł ś' b tkl' o ZyCIe ez IDl o CI, ez IW- Czvni to z regularnością, do.l a. lamholijną i niezuzytą świeżom. ',I'z rokiem 'J,ldaJaJ:jcą się panią. Lan 2.jawiał się na zawołanie, budziły l ó Al d. t J.n'l"'t.' szyc l por\tw w. e zimnej a. kiej' wdrożyła si~ w!ataf~h trudu. Kolata? Dl3lfina? Oderwały si ę ;", sio wspomnienia: małżeństwo z mi mosfery jej mieszkanta wprowadzi,xr h d.. k. d k d tk" 'l' P. _ Są przecj13i na świecie k'obie lf'~l:i trw:1.j ące pipć. lat... Pie_ć lat v yc o Zł na pagore -, sra a na a o mu, l I są szczęs Iwe. rzyjmu- - "ły te uczuci2- znowu jej cćrki... te.. tę dł' b' t." szcze.~liwe. tak pipknych, że nawet ubóstwo mlemu, zawsze w ni samem miej Je nagro ę za spe mony o ow][! I " Było to dla!liej męczarnią nie k d 'd ć ł d l' " l'" t mówią.c to przenosi wzrok ze miało postać dobre2'o przyj'acie- scu, s ą "'I (L ca ą o mę "a- zok, roz ;::oszup.-c Sl~ swoją. samo- ~ do zniesienia. Pocałunki, plany na l b' t oś ' szl"zuplej' sylwetki oddalaj'ącej' si" la... Potem :Marek pogonił za inna. reszclc teraz pozwa a. so le na en 11 Clą... " przyszłość, czułe sbwa, wymienia b l l t' b' t k dl kc bietv'., 11<1. o :! rćd. zdobny w jesien milobcią. Odszeuł od DleJ' pewnegf) z y te ",orcgo SOlO a - ugo A zresztą, to nie J'est samotność. ~ ne w QbeCDOEd pani Langlet, zmu d. l m. ń 11f' r ć ie i r.:dj:.lty kwiatów i na I}O- ranka. w czasie J'eJ' nieobecnoeci, O ma.v/h1. a, na prawo wspo Dle. Teraz,!!'dy.1 UZ przebył" szaly mozoln!l ją do odbiega.nia pamięcią. r"'-_ d. 'd '1' t ~ "' łożonv'. w nim ładny domek. zabierając swoj'c llłćtna, swoj'e far EWil W omu, WSTO meo l, o r'1.y drogę życia, może bez obawy.,dwstecz, do myśli, ktćrych się tak h dk któ h M - Ech - odpowiada służąca by, palety i pendzle... obawiała, : manyc w spa u, łryc 3,' wrócić się wstecz, patrzeć poza pani Langld, do której te słowa Może byłhy powrócił?.. Może rek nie wi d?jał i nie ZDa, nie czu- siebie. Twarz Marka zarysowuj~ hv!v skierowane: _ Kto tam wie. h~ 'b.by mu przebaczyła?.. "Ja t2,kże niegdyś..." laby się tak dobrze. 'fi'leba j~j się przed nią z coraz większą wy_ I~~ 'lepiej smakuje. Czarny chj~b, Śmierć nic pozwoliła. na to. W."~ :viaku, w.którym m~gł~ sta.e I samotności, oddalenia sip. od wszy razistością... o Jego piękne czoło, je czy frykasy? kilka tygodni pćźniej młojy ma- SIę Jej pomocą l ' osłodą, crrki upo- stkich i wszystkiego. go oczy, jego ręce... Pani La.nglet nie domyślając si!) larz padł ofiarą wypadku automo- jone młod?ścią., ~ragnęły tylko Zeschłych kwiatćw nie przeollckomentarzy, J'akie WYWOłuje jej 0- bilowego. czemprędze.'j porzucić. te smutn~ wuje się tylko w książkach. Wier- Jakgdyby przebierała wśród mury Wyszły za. mąz do kolonjl spłowiałych wsw.!!'. Helena zbier& boba, przechodzi uliczki, aby się ilekroć prz e szłość stawała jej". :,.' ne pamiętne serce jest przedziw- ~ l wyjecha<y daltlko Kazda z nich. l' okruchy przeszłości. Całe życie nie wydosta.ć na wzgórze pól. Ileż to przed oczyma, HCleD:1 La.nglet bro nym!e1il~wlarzem. He ena WIje z - zyła, i'!wem własnem zvmem Hele. liczy się dla niej z wyją.tkiem kl'ót razy robiła już tę przechadzkę w nih się przed nią. Poco rozdmuc,hi.. - tych kwiatćw bukiet o przedziwnej e:odzinie wi-eczornej', gdy zachód wać tlejące popioły, to co było jej n~ pozo~tała ~am:. I w tym wła, woni. Zapomniała wielu ludzi, wie Itiego okresu, w ktćrym była ko ~ D1e ezasle odzledzlczvła po starym. d h rh::ma, ~g() najpięknie)'szegoo ok1"(lsłońca. różowi niebo melancholijne radością i jej' rozpaczą? Byłaby. :....' le wypadków, nawet. Dle awnyc,- J-rewnym l-tory JeJ rugdy me po-... su jej życia. Z niewyczerpaną eier mi barw!\mi. Po drodze witaj Ił. ją rozbrojona, niczdolna do walki z ~, \... ale w pamięci Jej pozostało świeze < m~/i'ał za z""cla ten IlJękny dom na d' ' ~. pl iw ością roztnąsa. wcią.ti: na n:,,'wo uprzejme ukłony są.sia-dek, bo choć życiem. Łzy obezwładniają. Pńi.. ""'....J '.. - wszystko, co otyczy Jej mho::>ci. 7; "J' e skromnie, to posiada przecież uiej, gdy b~dzi e miała na to zas. prowlucjl l :en~ę, wystarczającą Młoda dziewczyna., jaka~ była nie- wie'czyste zagadnienie: "Czy byłby J na. wygodne zycie b powrćcil?" Zależnie od tł"go r:r.y- J 'ctien z naj'piękniejszych domów w może powrócić do skarbów utraco. gdyś, potem młoda ko jpta, k.)- - J. d'. ć 1 t. I l t~., h l'. za.chód słońca. mi8.8teczku. jest pog'l)dny i nu Można JU' ż o niej' }10- nvch. Terall należało iść bez słabt~ li?,; zieslę' a mlesz,a a,u...). chająca l kochana., poe y ają s\~ -. "'... l' d ~e l' ca. złoto prorrdepi, czy te~ ostry 'Wiedzieć, że nie brak jej' nit'ze!!o... ści naprzód.,takiś głos przemożny ror;ne powiewy poran ta l rz nad nią w str )jac 1, w ktcrych z:t- ~ -. 1'/' d h l' h ł wicher jesienny ponuro szele~ri Nie brak J'eJ' niczego? Czy to) sz eptał jej do l1clll\.:.,nie o",lądaj llle l"ci. rzew, poe yają.cyc SIę pamiętała barwę i strój... To In o" >:l ad l' t " 1.' d wśrćd zwiędłych lil ci, skłania eię t2.kie pewne? Rzecz't1'Wiście, ma za- si" poza siebie". BardzieJ' posłusz 11 rze ~ą. I mono onne CWIer"ame de ziewczę, drżące ze wzruszeni!], "." k 'k' 1 h Z '.. l k' 1 do jednej a.lbo do drug-icj ewentumęr'tne córki, może myśleć wreszcie na, nit żona. Lota, stosowała się do 0111 ow po nyc. na JUu uo I {- pod bialym welonem ślubnym, to o sobie. Pomyślność zawitała do tego rozkazu. Oddawać się swoim stonosza i głos panny Eulalji, tar- on8, _ ta kobieta., oclzekująca tak :11ności. niej... może czuć się szczęśliwa. zmartwieniom to zbytek,.}eś1i tr?;o gującej się o cenę jarzyn i truch- radośnie i nieci'.lrpliwie z cz()łem 1'0wiernil{ami jej są t..'t dolina, W pierwszej młodości pozostaw- ba zdobywać od losu każdy dzień cik konia mleczarza.,. Nie potrze, przypartem do sz;",by, powrotn n ten krajobraz, rysują cy się w delł- BZy sama na świecie, bez majątku, życia. buje się ruszać z domu, wszystko kcchanego męża, która Jlochyhła katnych nierealnvch pr&w1e bar z dwiema mał.'mi cćreczkami, mia Stała się cz9mś w rodzaju zwie- przychodzi do niej. Wieozorem od się nad lolebką dziecięda, to wach.. ła tylko jeden cel _ wychowa.ć ; rzęcia pociq,o'oweo'o - przvwiaz.a.ne- czytuje z lekkiem ziewaniem listy ona... Wzrnazające, n::ti~ne obrazy Gdy wieczór z3.p:j.da, przypom! dzieci. Udah aię jej to nie bez l go dn swe~ zap~zęgu. 'Po -pra.cy córe~l odpł~uje na nie, albo ęzyta zjawiają się jeden po dru~m. na sobie, że trzeba powracać. W tntdu. Jedyna troska, jaka zajmo zarobkowej sprzątała mieszk,.anie, po"1em. To wszystko... Obiad we dwoje, Marek przed stil. domn wieczerza jest gotowa i wszy wala jej umyli j kazała jej prlyj- gotowała, szyła, prasow:;>la, CZ\\. ~ie ma jut mc więcej do TO- lugami, przechadzka nad brzegiem stko 1czekuje jej powrotu. Pozo mować prace najgorzej wynagr1l.- waln. Ban ll!mky. dzieci. Po~więt~'\ł3.1 boty... Na. cóż mtała.by się tl:'lkar- stru.mjienia.". Niekiedy sprwdawa- st.aje,lednak, prz ~ sta.i(' f'rzez chwj dz2.ne, to było zapewnienie egzy- się im prawcm illstynktu, bo tak I iać? Ma w~7.y5tko, czego jej!lo' no Z2. byle co obrmy. ~eby zapła- lę, aby raz jef'zczp w~rófl snu.b stencji Delfinie i KoleClie: Ten ll!o- t1'z I,)1I[I, było. Al, nie umbła. lrh pie 1 trzeba. posprzą.tane. ugotowa~e, cić kom.or?e. Ni". mieli ~J\i ~ro Clych sic: cieni odnr'. kź ć gorz ką: 1 blem każdego ranka nie p07,osta ~e lć i wnikać w ich uczucia. To za podr,ne do stołu. Przywykła JUż sza... Usmlecha. SIę smętrue. Cót zarazem ~'tk słodk:t rol.ko~2. wsjl c' wiał jej t'j&mu D& inne myśli at do bientło zbyt wi~le CZ:tS1l, a. ODa gn do tego, ale oezekuje _wsze w ieh to obchodziło? Brak tege, eo mnien~

5 Nr. mr DY2URY APTEK. - Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: J. Ko pro-wskiego (Now::>miejska 15); S. Trawkowdkiej (Brzezińska 56); M. Ro7enbluma (Śródmiejska 21); M. Bartoszewskiego (piotrkowska 95); J. Kłupta (Kątna 54); L. Czyńskie go (Rokicińska 53). REJESTRACJA 1913 ROCZNI KA. - W iniu dzisiej~zym na rejestrację do biura wojskowego (Piotrkowska. 165) zgłosić się powinni mężczyźni urodzeni w 1~13 roku, zamieszkali na terenie V komisarjatu policji o nazwiskach rez poczynających się na. litery F i G, oraz z obr. xn kowjsarjatu o nar zwisk:tch na. litery od R do t. Wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę drogim nam zwłokom b. p. Samuela Swięlosławskiego składa serdeczne Bóg zapłać ROdzi nil Dzisiaj w prl': l" :/i :: IliNW!! ~('1 llpery "Upt'owadzeuie :!. SPrijll' id.ieton p. t. "Błota hdyl;':ie" wy glc.!>i 1>. Emii],t Cltmi::lew s ~:i, od zwierciadla,yąc... r(c1.~y )}C'z;l' ~!wit\c: wych. pu!łzc7., p'3!r:yd1 ll] ~ ~t'go zwi:: na, które dzisiaj dzi ę ki dr.żk:!'j pracy!uzy(\zan Lo~i:1ly w.rrw J,n e pusxc;<oit! i tw ~' rz!:! Mlt:ownit'>.y obra.z: łąk i 1yznych l'ói z i.'jłysk 11 jlt{'~m1 i:t!lami jezior. Dzień \V pogotowiu l Dnia o godt. :?l.it(j w I,n': \ Dnia 5 Iistopade 1933 r. agasł nieodtałowany rwie koncertu 2 filh:nnlo!lji p. Ka. W fabryce Buhlcgo uległ wy- Samuel roi Koźmiński w ~el]'etonie. :;;... ym 1 B. P. pa dk OWI przy pracy robotnik nawiąlie do odbicia. niopodlcglośc; Zygmunt Maniszewski (Kątna 24). SII-QIOSł8IShl w zwierci:ulle litcrlttmy pol ",kil-j. Maniszewsk!, manipulując przy try bach maszyny, został porwany Dnia, o godz w 7.wi;!ł' przez pad tr~nsmisyjny i rzucony Wiceprezes Towarzystwa NIesienia Pomocy Głucho- ku z przypa.daja.e& w dniu tym ~ fi gwałtownie o ziemię. Przybyły niemym "EZRAS ILMIM". rocznicą niepodległoścj Polski.::,. lekarz pogotowin. skonstatował I W zmarłym, tracimy gorliwego współpracownika, a nie Zygmunt, Kisielewski z3.tntel'e a ujp DODATKOWA KOMI~JA POBO- zmiażdżlmi-3 dłoni i ogólne cię'ild'" szczę~liwi głuchoniemi zacnego opiekuna. l3łucha.czćw ciekawie ujętym feli " ROWA. - W środę, d~a 15 b. m. ~ obrażenia ila.łog-o ciała i polecił Cześć Jego pamięci l tonem p. t. "Poezja 11 listopada''. rozpoezy,d~ urzędowani':e dodatko: przewieźć ofiarę pracy do szpitala./ Zarząd I personel Towarzystwa 'tv którym dopełnieniem prozy felj~ wa komisja. poborowa dla PKC I Niesienia Pomocy GłuchonIemym tonowej będą recyt.ac.je omawi~nyf:b Łódź miasto I w lokalu przy ul. ~ ~. utworów- (t) ~o~~~~~~~~~ P~.cl.. ~~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!7!~~ wiązuje poborowych rocznika 1912 p~zba\vl~.sl~ ~ycl3. ~rzez zaz?,cle- I sta.rszych, którzy nie stawili się Wl~~SZ'3J 1IoE'CI trucizny słu'lą.~a do przeglądu przed komisją po- Jamna. K~mas.z. Lekarz po~oto'lna borową, nie mają uregulowanego I r,( ]l:zllplokn~l~ ~enatce ~ołądka,.. tosunlm do słutby wojskowej, za ' PI)]r.Cl! prt.,)mezć Ją. do Ezpltala na mieszkują. na. terenie 2, 3, 5, 8 i \} kurację komisarjatów oraz otrzymali Imlen:, ne wezwania z łódzkiego staro I ~n ul. ~ar>iórkowsldego raniony 6tW3. grodzki~go. l został w bójce robotnik,józef Za- _ I bnrski (Poznańska 10), d oznajllc ODCZYT S~N. ROSY"" ORO~ -, ran kłutych i tłuczony('h 2;'ł0wy g~iego. -. V\ gunnazj~l miej' orac całego tułowia. PnybyłY 18- SkICD1 w ZgIerzu WYl?ło~Ił odczyt karz pogotowia polecił llrzewicźć senator RostworowskI, na tei'1at I ofiarę napaści do szpit~k,.polityka zagraniczna. Polski". Ref errnt przy wype l DloneJ. sa l' l szcza r" gółowo zobrazował pociągni~cia \ T\..azlffilerz JaDlc.zek (Ozorkowska rvz;ądu polskiego na forum mi~llz;y 18) wpadł llod l~ola p~dzącego sa. Nie wolno dopuszczać do "rotestu weksla. wjlsławionego oicz żnie Dziś os,tatni te,l'miill! Wszyscy, ldól,zly nie wpłacili.ieszcze drugie.. raty pożyczki narodowe.i, winni to bezw~łęcł.nie n- narorlowem, stwierdzając. że PnI-I m~chodu, ~oznająe o.gcinych obra- 1-': JaTO --ljl"u la Ek:t prowadzi politykę niezależ[ją, trn gło,":y I eałe~? clal~. Lek~l"l JL14 K I ra il... Hl i dąży do utl"lym~nia pokoju. Od- POf!OtOWHl rrz(>wlozł or~ar~ harco"- TEATR MIEJSKI czy t na.grodzon'l oklaskall1i i prty- s~mo~h.o~owych do szptt:lh w sta- i Dziś z powodu próby generalnej jęty zosuu przez z~branych z cal- me clęzklm. "Gramy operetkę" przedstawienie Lowitem uznaniem. * zs.wi'3szone. Protrkowska 108 Dziś i dni nastepn,ch! Przy ul. Ma.rysińskiej najechany TEATR POPULARNY zostal 'przez samochód Jakób Za.!c r Dziś "Ten stary warjat". W roli (Maryslńska 4~.. Lekarz pogotowia tytułowej wystąpi Antoni Fertncr. KONTROLA P. O. S. - W ostat nich czasach, na ulicach naszego miasta stwierdzono liczne wypadki przybyły na nuejsce y"y1?a.dku s~or. RECIT ALE RADJOWB. noszenia państwowej oznaki sporto st~tował rany tułowia. \\'ej nrzez osoby do tego nieupraw przewiózł! Dzisiaj o godz rozgłośni1\. ofił'.rę wypadku do Szpltala. I warsza.wska. nadaje dwa koncertynione. Państwowy urząd wychowa ni '\ fizyrznego postanowił wobec recits.le: pierwszy wokalny - zna. tego przeprowadzić kontrolę osób N a ul. N owa.la został pobity i nej śpiewacąki estradowej Wandy noszących P. O. S. Winni nippraw raniony przez nieustalonych spraw I.ozińskiej, która odśpiewa szereg ne!!,~ noszenia P. O. S. oddawani ~ów Tadeusz Sedowski. Rannemu arji operowych i pieśni i drugiudzielił pomocy lekarz, komtatu- fortepianowy w wykonaniu R<,ma~ h r clą w ręce fnnkcjonarjuszy policji państw. i po wylegitymowaniu.i,,!c ciężkie obrażenia całego ciała. na Micewskiego, którego program brani w drodze administracyjne i Po opatrunku Sedowski został prze składa się z drobnych efektownych prze 'T. starostwo!!rodzkie. (P) wieziony do dumu. utworów Liszta, Debussyego, Saue- _.. ra, Rosenthala. i onych. (r) 'Ił EZERWJŚCI ł.ódzcy W PO.e $... W bójce Mo 111. Hipotecznej ran ZNANIU. - "\v dni11 wczclr3jszv1jl ni. zosta1i trze.i osobnicy, nieznanych no/łwisk i adresów. Lekarz Tel SALA FILHARMONJI udali siq na lii'oczy to~ci poświę"" ~el1ia sztandaru związku rezcrwistcw do Poznania delegaci łf,(l'zcy pogotowia udzielił rannym pomo C)y, przewożąc ich, po opatrunku, s, rod!:l'i dnia 8 listopada Uf o godz wieo!:. 'l wicf'prrzesem (,kr~gn zw. TI''U'rnI) szpitala miejskiego. 4-ty Koncert Mistrzowski ""j,,tbw p. n('nys~m na czek D a Scuri Tajemne Moce... w roi. Sł. Nowa Oreta Oarbo -Cerole Lombard ora~ Randolph Scott. Nadprogram: Najnowszy t r g o d n i k n Paramountu oraz film naukowokrajoznawczy p. t. "SAHARA". Początek o 4 po poło Znakomite śpiewaczka naiwi~kll%ych lice n włoskich. W programie: Sc:arletti, Rosalni, Dvoralr, Olier, Oreczaninow, CzajkowskI, Dupare, Debussy, Ssymanowskt, Sc:uderi, Oounod, Leonoavallo i inni. Bilety od do nabycia w kasie fllharmonji. ~.~ e " ~ TURNIE.J W "TABARlNIE". Zbliżamy się już do końcowej f3zy sensacyjnego turnieju zapaśniczego kobiet w "Tabarinie" Nie Illega. kwcstji, ie decydujący bój rozegra się między war~zawianką I!orwath oraz le Fa;ne. Przypuszczamy, że żaden łodzi!. nin nie ominie ol\azji ujrzenia pierwszego w Łodzi turnieju zapaśniczego kobiet, który od szere gu dni stał się atrakcją naszego miasta. skuteczllić w cią~u djnia d.zi-, sic ani jeden Iodrł:iatnin, kłó'l'~sit~.iszego, spełniając wzięły na by ściągnął na siebie ten bałlie-j)ie dobrowodnie obowiązek niebny Z3'1'!ZlUt, Dziś osłaltni ma obywatelski i JlIl'llł)~ie~ I"uderzy muszą wpłacić swe dane o.iczy'inie w potrz~bje. ('aty, tembalrd.ziej, że nikt nie Palłlit:tajm~', i...e ~.Jkie.rowo~ może się 1łumacmyć br!rk'i('m są na ~as oczy całl'lgo świata, funduszów, gdyż pqństwo {Iktóry soądzić nas będzi wedle czyniło subskrybentom,&lgt:, naszych e.zynów. Odowie-k, któ po:mvalająe wpł~ć w 10 ni! ry podpisał pożyeakę i nie ta ch, mmlast w 6. wpłaci przypadających nań ra.t W ei~u dnia dzisiejsz(lgo zasłuży sobie na miano lekko- kasy lłl'izf;dów sk8tl".bowydb i myślnego, niesumiem/ll~o oby- kas otwat1e będą beiij pl''ze... w~ watela, kłóry nie szanuje od godz , tak że ka~d 'i swych przynooreń i 1JOoowlą- mote wymać!ilajdogodniejsz;v zań, który, mówiąc jęoay.kiem dla siebie czas, aby dopcinie hadlowym, dopuszcza do pro- SIWegO 7-Obo1wiązania. A,lull'o t~u wekse~ wystawiony pań- się okarte, kto w Łodzi zdał siwo. egzamin pocrliucia obowiązku Włel'!Zymy,,że.me ljila.idlz,ie obywatelskiego. 6 radzieżr W Ci' gu Pasy transmisyjne, gotówka, artykuły spożywcze i... flaki padły łupem złodziei IX> mies7jkania Kazimiery Pałaszewskiej (Nowomiejska 4) ~zy pomocy -podrobionych Uluezy dosiali się złod.zieje i skradli 160 zł. w gotówce i r6ż1lle P'l'zedmioty wartości 770 złotych.. Na terenie rzeini miejskiej (Lnżyniers~a 1) niez.nani sporaw cy sk-rad1i flaki, wamości 400 z~., na s'llkodę rzeźni. Z famyki Salus (PołlUdlIlJiowa 46) niemani S-pII'aWcy skudli przy ulicy Lesvllo 33 ze slkle pu Mos<zika Fl'yslm3ua, przy pomocy wyłamania dnwi skra djzliotho.6me artyk 1 llłv n~ SIllUę ponad zł. (a) Dom związków zawodowych W dniu wczorajszym, przy zbie', gu ulicy Miedzianej Wysokiej, odbyły się uroczystości z okazji wmurowania aktu erelicy]nego bu. pasy transmisyjne, wartości dującego się 600 gmacbu, pf1l:~lnac7a) zł. nego na siedzibę związkó", zawo" Ahramowi Ini1.elsŁem()wi, pmybyłemu z Kalisza llieznani I uowych. s~wcy wycięli w tramwl8ju W uroczystościach wzięb ucl7.ó-<t! rur. 5 IldeSlzeń i slkndli portfel około 1500 osób. Słowo wstępne Ulwiernją,cV 700 zł. w gotówce ",ygłosu p. WoJdan, prezes korni j l'6żme dokumenty i weksle. tetu budowy. Na~tępnle!t'o'zem<l- ITZV pomocy włamania do-,dali inni mówcy, którzy podkrestali si-ę złodzieje do sklepu ślali znaczenie budującego ait: Julj\an,ny BłasZ'Czyk., (Blrzez.ilń-!'-ka 1) i skil"adh róźiile alt'tykuły gmachu dla siedziby zwią2ków lipoiywcze na zł. 'zawodowych.....u~ DB~ł "l " Dziś dni następnych! I Film, o którym cały świat mówi ~ entuzjazmem pod tyto Nadprogram: Kolorowa, groteska rysunkowa p. t. "W królestwie Neptunau. Passe-pal'touts i hijety ulgowe nlewt\żoe aż do odwołaaia. Początek o g. 4, 6, 8 i 10, w 6ob., niedi.o!. i 8wi rg tu o 12

6 GlOS SPORIOWY nlhl!l!!iinihl!lihimlilllm1fftifn!liliiiut1mlll1lnlhli!lillntnl!lnlfinl!llillilili!llihliiil:iiililililililililillllhllllili1ililillllllhliilillililihilihifuihhi!lllihliiiiliiiihi!lffiihihlihlih!lhl1lihlliw ID~IIWllillIDrnlill~~~mlmmmllmll~IIIII~~mlllmllilllllm~mill~ m~ Łódź, dnia 6 listopada 1933 e Fala ne' s ulki elegowania rezerwowego składu. Rewelacyjne zwrelestwo Gar arni. Mecz Cracovia Ruch dec,duje o mistrzostwie Jak wom z jasnego nieba, I błąd i mamy nadlzieję, że przy w skład,zie wybitnie osłabiospadła na Łódź wiadomość o Ikry wypadek ten będz.ie do'sla nym i w szeregach jej widniadz6w. Sędzio",.rał p. wody zwomadziły wi l' Rutkowski. l katas.trofairn.ej klęsce ŁKS. w. teczną nauczjką. na przyszłość lo zaledwie Ikiłku zawodników Wynik ten daje P"" oni sz~nse na zdobycie \ł'l ) ~ spo'tkallliu z PO'gonią we Lwo! że w lidze w ~h'wili tak decv ligowych, tern niemniel wysowie. dującej trzeba stanąć nn wyso kocyfrowe zwycięstwo Pogoni ligi, a w każdym razie dyslglu 9 :01 Ktoby pomyślał, iż tak kości zadania i bronić oodlzych jest pierwszorzędną rew.elacją, suje 'uż Wisłę i zapewnia d'rużynie IwowSikiej wicemiostjrzo-' ~mutłnie ZalkOllc.zy się ostatni interesów na równi ze swoimi. W ŁKS. brakło mi~,djzy innemi wyst~ łodzian w tegoroc.z... \Vynik sam, rozumie się, jest K'r'óla, Gałeckiego, Sowiaka, stwo. nych bojach ligowyoh? 9:0 - największą sensacj'ą wczoraj'sze Fli,~la, a na dobitek złego ~.~. '\k. 1_' k' d LEGJA - CRACOVIA 2:2 (1:2) IlU na.l.go'l"szy wym, ]all\.l te y fin dnia. Nie wiele ""'rze.l s.pi- bramkarrz Piasecld miał fatalk l ~1. ł ŁKS t"'- WARSZAWA. - Mecz był Q 'WI""" UiZy~a...., o po- sała si", Gaorlba rn_ia, która 00 oy dzień. Jednym v.:artościoł l " ciekawy, ze W1z,gJl.ęd u na wiele ~o~ na ~ ej liiljl... niosła w meozu eliminacyj'n,-,m wym graczem był KarasiaJk. M I Sotel J zmiennych sytuacji. Grę rozpq l!ijl. owo l nasuwa l(~ rewelacyj'one zw"cięstwo nad PogOll miała pmzez cały ozas t b ł te l J cz ' ęła w żywem py. ame co.y 'o tem'pie Legja pn~~rz;yną _ C''' Czarnymi, które J'Uż może za- zd, ecydowaną. przewagę. Enert dz h ŁK", która już nleno. owane] w 9-ej minucie zdo- ~ lejac.. I oecy. dować o J'eJ' utrzymaniu gicz.nym atakom jej pil"lzeciwkl ~,I_' N t t t lk d o była prowadzenie ze strzału ę:snu a o Jes y o Je n się w lidze. nij{ nie może sprostać i w krót N!l usprawie. dl' lwieme:..,-,.:tu' W1l"ota. Gracovia nie peszy sit! wy~ le o '. kich odstępach czasu p'ada fi słabio'ny skład drużyny. ŁK~ C.racovla:, trracac. pu~kt w m~ bramek w pierwszej c~~ ści Wy. jednak tern niepowodj7cniem i nie może się powoływać na fa- OZU Z Le~ną, straciła.jednoczes. '.. rozpoczyna celową g'rę komhita1ne Wal'luonokl. atmosferyczillp.. ł n' le w sze lk' Ie szanse na ml-. Po ptze'i"wle " łod:z1ame w nacyjilą.. W l mln. SUl ze-. bo t Ob '. dalsz"m Cl3 a terenowe, U etalą bezmyśl- l d. kl' 1...,1.' dl gdyż w takich s-a Suzos WO. l ecliue WI 'ęc sytua-..j '':' ' " a WIe 'o elne uuaullhl a h,_, lo myc: P' J'n- cj'a\rzedstawia się w ten spo- me l chocjaz Pogon zdrac1za Or-acovii dobrze dysponowany wa.ją;zy1a ogon, a 71 ~ '" '. Wn', kim skutkiem, wiadomo... sób, iż Pogoń d lzię.ki niezwykłe I luz. p.e. : z~ęczem~, ~~ewa- Malc:zyk. Wynik 2:1 udaje sig: Oczywiście, ŁKS., mając za mu łlupowi bramek, iaki~ do- ga.i e J ]les W,OtOc'Zn~_1 z 1 ~ ywa Oracovii, pomimo wyshllków... l'd. starczył jej ŁKS wysunęła sil' ona d a sze CIZ ery JJ'1'aIl1l1U. - twardo grającej Le~ji utll"'zypewnione mle]'sce w l ze, n.lc. ł.... ~. Anemiczn atak ŁKS nie zdoprzywiąjzywał ZiIlaczenia d') na czo o tahvh, a WIsła 1-ua-. y.. ' ". mać do pauzy. wyprawy l WO'wSi k ~ej, " t o t ez po lazła się na drugiem '. mie'j' seu. był. SIę Ik' am na. Jedną glrozmej- Po zmianie pól, jluż w 4-ej jechał tam, kto chciał. Po.pro Ostatec:mie jed:?ak o!ytull!?ti 'izą a 'C.1ę minucie Nawlot zdobywa dla sbu kqllllpoletowano drużynę na sbr.za zadecyduje wymk me- Bramki dla zwyciężców zdo gospodarzy wyjl"ównujacą bram ocho'tnika i w rezlultacie wv- d,zlelnych zawodów Cracovii z byli: Zimmer, Matjas II, Nie- kę i wynik remi:sowy 2:2 p070 słano samyclb niemal rezctwo- Ruchem. Jeśli RIIC'h wyjzita - ~ chcioł, po dwie, Nohaozewski, g,taje do końca niezllllieniony. wych. ' zos,taje 1ł,?istJrzelIlf, ij'33ui pl"le- Matjas I i Deutsc!hllllan po jed- Sęd'Ziował p. KJr'ajcnre1k. Wi- I w tern właśnie tkwi wielki gn, będzie zasług 'ą ŁKS" że nej. Mimo fatalnej pogody za- djzów błąd popełniony p.rzez kicl'qw Pogoń zdobędjzie mistrzostwo. nidw~ Ł~S. N.i~ był~ dla. ni~.. WTeszcie zanotować nnleży go tajeidlilllcą, liz moze właśnie flll1ał walik o wejkie do li,l!i I;, T S G S K S 2 O e1 O' na boisiku lwo'ws1kiem za.pad. Jak byl~ do pil"izewid:zellia. P~- --..: : I nie deeyzja o losach tytułu m) lonia pokonała w rewanżo GARBARNIA - CZABNI 8:0 (1:0) KRAKÓW. - Był to pierw s:zy meez nliminacy,itnv. dxtużyn walczących o utrzymanie si~ w lidze i zakończył się wysokocyf.rowem lzlwycięstwem go Gzal"llych spodarzy. Drużyna była równorozędjllym p'i1zeciwm kiem tylko w pierwsze.l CIZ :~ci meczu, clh>ciaż i wtedy p:r'lt' waga tecłlll1ic1jlla należała do GaJ'Iba'rn~. Atak gospodarzy gu, bił się w sytuacjach podbrum, kowych i nie umiał wylk()lrzy~ stać dogodnych momentów, Jedyną broamkę uzyskał PaziUrek. Dopiero w drugiej C1Zęści gry pooząwsily od 15 minuty. Ga:rbarnia zac,zeła ene~gicznie naciskać i Gzami wyczerpqni kom'p~etnie nie byli w sta <Ue sta wić slkouteczniejszego oporu. W te.i faz,ie uzysk uje Gal'barnia aż 7 br'amek. Zdobyli je: PazUlfek 4, Smoc'zek 2 i Walicki 2. Sędz,iowal p. Raetig. Przebieog zawod,ów hvł zupełnie spo kojny. POLONIA - ŚMIGŁY 2:0 (1:0). WARSZAWA. - Odbył się t1i finałowy mecz o mistrzostwo klasy A. PZPN i jednocześnie o wejście do ligi pomiędzy stołeczną Polonią a wileńskim K. S. śmigły. Było sm-za ligi. Oozywiście wchod..zli wym meozu wilnian i w raca Trzeci mecz wyłoni zdobywcę puharu ŁOZPN to spotkanie rewanżowe, któ re przyniosło Polonji ponowne 'LWy ły tu w W'ę mtetesy mych kiu do ligi. bów i to musiał mieć ŁKS. na Wczoraj na boisku Widzewa od- lwłas~, /.a zawiodła linja ataku cięstwo,. dzięki któremu zaawanso- Poni 'żej podajemy tabelę. był się uwad!ze. BagatelbO'wanie lwow drugi fmałowy mecz o I'u- Napa&tników cechowała powolllcść wała ona do ligi. Pt'Jonia grała har LOZPN, do zdobycia którego w akcjach podbramkowych i nie bez MaJika, lecz była bardziej s:k.,iego mecz,u wypaczyło samą GRUPA I. kandydują: Strzelecki K. S. i ~decydowanie strzałowe. W pi~r agresywniejszą l le1l\s\łią tecbn1czc ideę rozw-ywek o mistrzostw:> JeSoteŚffiy w:ęcej nit ptr:z.eko 1. Pogoń '13 Ł TSG. W pierwszym finałe z\\ y- wszej połowie jui. Ł TSG daje się nie. Bramki uzyskali dla.}iej. I cięstwo odniosła drużyna S. H. S.,!,oznać jako lepsza dtużyna i na-, Zgliński i Alaszewski. ~erwsz~ nani, że gdyby do Lwowa pnje 2. Wf a :9,to tez wy3tarczyło Jej wczorajsze rzuca bardzo ostre tempo, w wy- bramka pa1ła w 20 min. pierwszej ('hał k(lmplet ligo'wców, kop- 3. Ruch :14 ' zawody wygrać by pubar stal się niku czego pierwszą bramkę zdo- części meczu, druga w 21 min. pll cowy wynijk byłby nieco od- 4. Craoovia :17 i jej własnością. Tym('zasem wygra bywa Krtlewiecki. Po zmianie przerwie po udanej kombinacji mienny i, oczywista, Pogoii :27 la tlruiyr.a LTSG w stosunl.u 2:0 stron początkowo SKS atakuje, Zainteresowanie zawodami maca nie wchodziłaby w rachubę, ja 5. Ł. K. S. ko kandydat na mistrza. 6. Legja 4 10 Pll"zez nie docenianie ważno Śo i lwowskiego meczu wytzą Wyniki dzono mimowoli krzywdę in nym i mili1.,ięto się z zasadą POGOŃ - Ł. K. S. 9:0 (5:0) sipolliowego fait play. To będą LWÓW, - W ostatnim memieli ŁKS-owi WS7ySoCy za zlp CZIU o mistrzostwo ligi IwowSika i trzeba im bedzie p 'rzyznać ra Pogoń odniosła sensacyjn.e cję. U{S-owi jako' jedynemu zwycięstwo nad ŁKS, MeCQ; odrepl'ezentantowi Lod. zł w lid," był się w fatalnych wa"1lnkach nie wolno w ten sposób nara atmosfery<nnych i terenowych. żać swej reputacji P.rzez cały czas zawodów pa- 12:26 i obecnie pr~eciwllicy, mając p~ lecz wspomniana już powyżej po- ne. Sędziował p. Szneider. ~edllej porazce, muszą rozegra:: wolność napastników uniemożliwia jeszcze trzecie decydujące spotka. im zdobycie wyrównująet'go nie. punktu. Nawet zdekompletowanie Przyznać trzeba, iż zwycięstw') drużyny ŁTSG (w ostatnich mmu LTSG było zflsłuione, gdyz SKS tach zwycięzcy grali w dziesiątkę) grał nad8podziewanie słabo i truo nie wpłynęło dodatnio na grę SKS 110 hyło w nim dopatrzeć się dm i w 40 minucie drugą bramkę dla i~'nj', kmra przed tygodniem gra ŁTSG uzyskał Palczewski. Zawola lak dohrze. "'v prowadził p. Lange. Druga porażka Leg;i Legja - L Te (Praha) 0:4 llecz stało się. Sąd7lmY, ż.. dał deszc'z i na rozmokłym, śli po głęboszem zas.tanowieniu s'kim terenie daleko lepiej czunad tą przykrą spraw'i kie ła s, ię drużyna gospodarzy. Corownictwo tks. uzna swój prawda drużyna łódzika grr-ała _ wł. PRAGA, "Głosu 5 Porannego") listopada. - (Tel. Ju! io.ro W kinie udoi"" Iw w czołowym filmie produkcji europejskiej reż. oz -----' ~ (HIN TYSIAC DR A i OC I we spotkanie z czeską drużyną L TC. P.raha. W me~,zu tym I Zesrpół holkeistów warstzaw sjdej Legji rozetl!'l"al w Por.łlize I w dniu wczorajszym -ewanżo- Legja doznała ponowne i porażki w ogólnym stosunku 4:0. Porażki LegJi zll1ajdjują swe usptawiedliwienie w koillllplet- I nym braiku treningu i w osła Gry sportowe w laodzi l Gry spoo-towe w Łodzi zostały w dni.u W1C'zorajszym wła ściwie zalkońc.zone, gdyż pozostał do rozegrania jeszcze tylko mecz w koszvkówce ki. C. W hazenie kl. B, tytuł misttza I zdobyła Wima, bijąc w dniu wczorajszym TUR. 2:1 (1:1), w s:zclzy'piorniaku HKS. l pokonał SKS. 6:1, dzi,ęki czemu zapew ~ nil sobie pozostanie w klasie : A. W koszykćwce męskiej kl. C ResuT"sa pokonała, Orlę... -= i (Pabjanice).16:12. bionym składzie. ZalZnaczyć KalendarZYK meczy eliminacyjnych Z'Ostał.iuż opracowany kalendarzyk spoljkań e1imililacyj. nych o utrzymanie się względnie wejście do ligi, ~tóry pa:1zed stawia się następująco': 12 listepada: Smigły - Garbarnia; 19 listopada: Czarni ~ Ga.rbarnia; 26 listo'pada: Czal' ni - Śmigły; 3 gu-udn.ia: ŚWigły - Ozami i 10 grudnia: Gar barnia - Śmigły. należy, i.i w ataku czeskie j d 'r.użyny, groł treueriei, kanadyiczyk Grand. Piecze piłkarskie Tym razem djrużyna warszawska grała o wiele lepiej, \V kraju itżi w sobotę. Mimo to, ustępo- W dniju wczoraj,sozym odbyły wala wy1l'aźnie dr1liży'llie erze- się w krajlu następujące ciekaw skiej. '~ Soze mecze pillkarskie (prócz li- Gra toc7jyła się w 5Zybkieml gowych): W Wa.rszawie: Wa'rtempie przy ZllaClllllej pil'zlewa- s:zawianka -- Ikombinowana ue czechów, w pierwsze., ter- drużyna Gwiazdy, Polonia Ib cji, a lekkiej przewa~ w na- - Orzeł 4:1, Sk['a - Sarmata stępnych. 1 :0, Znioz - Elektrycznoś ć Ta-zy bramik.i dla czechów by 2:0. ty dziełem Rromadki, a jedna Na Śląsku: FCK. (Katowice) Maledka. Clha,rakterystyc Ł.ue _ 06 Mysłowice :1; Koszawajest, że drugi napad CiZoecfu6w ra (Żywiec) - 04 Siemianowinie strzelił w o.bu meozach ani ce 4:2. jednej bramki. W drużynie wa.rszawskjej do OO-z e glrała O'brona, a w napadzli.e W o1:ko wslk i. Reszta zlupełnie' bez trenililgu. Mimo pii'lzegtanej, gra Lelgji pozosta wiła dobre W1l"ażenie. Sędziował p. Froelich. WJd!ZÓIW około 2,000. Wynilki w posl~eg6lnych terejach 2 ~O, 1 :0, 1:0 <Na IL. T. C. Unia --mistrzbm okrę gu w za pasach Mecz o tytuł mistrza dr lużynowego w.zapaśnictwie między Unją a Wimą, zako'ńc 'zył się w dniu wczora.tszym p'rzyz:naniem wll1koweru dla Unji, wobec ozego tytuł mi'sbrlza zdobyła ta ostatnia.

7 ~r. ~I ts.xi -.. GUiS PORANNY" - 193~ 7 ~~--~--~~ Ulubieniec kobiet L COLHAN powrócił na ekran i odtworzy głównflt postać obok pięknej KAY francl1 w arcyfilmie osnutym na tle prawdziwego zdarzenia p. t. D I~m (i Wi~rDU.. s ae ine z"rei 51 MW o k dr Co usl,szj1mv dziś Drzez radio 7.00 Muzyk:'t z płyt gl'amofono- 8trę smyczkową., Koncert fortepiawyclh i gimnastyka. nowy D-dur Brahmsa Piosenki rewjowe z płyt Utwory. Czajkowsldt'go Komunik:tt izby przemysl.- (:\L in. Symfonja F-moll). h:mdl. w Łodzi. Wiedeń (516) Muzyka z płyt Koncert (Uwertlll'!l..,R~~a Muzyka balonowa. l1\ulid:1" i Ta,ńc" niemieddc Rzu 1)(" Lekcja ;języka francuskie ta, Serenad& D-dur Brahmsa). go (kurs elementarny). BrukSela (509) Arje i pieśni w wyk. Wan Konr.el't (Symfon.ia F-moll ay Lozilulkiej. Czn,jkowskiego, Koncert wiolollcze Recital fortepiaj:o\\'y Roma lo.,,,y D\vorzaka, Dwa. ~zkice Bonr- [,a ~ficewskieg-o. I f!'ig'jlona, Uwet'tur:l.. Sprzedana fl: Od t U]- 1 hl-o l'zpczonn" SJ11rtany).. czy t p..",0 C,l Ryga (525) polskiej państwf)wośd". I r; r, Audvcia ż()lninska. (~9.0;) ~twjolr!",;:{z~tjkowsjf~ie!!'() Picltiarz~ "'Cfli~r8(U pokonani 4: Z ' (\ 1-"., omeo 1 U.]U. oncort orte-. "nowyl..ll oper --tc, ])I'UllOWV B-lnoJI S" 1: f' t WARSZAWA. - W dniu WCZO'-I dze Ciężkiej, gdyż reprezentant jej, który wyj(azał kompletny brak rajszym walczyła w Warszawie Mizerski, wogółe do zawodów nie formy. Wreszcie w wadze cięr.kiej k(lll1bimwana drużyna węgierskich stanął. Wyniki po'szczególnych spot W ra~idło z braku pn"eciwnika zdo' pięściarzy Nemzetti z mistrzem dru I,ań są następujące: był,iwa punldy walkowerem. iynowym stolicy Skodą. Mecz ten W wadze musze:, pierwsze punk-i W,it1<1U sędziował doskonale p. zakończył się nadspodziewanie wy ty ella Śiąska zdobył Jarząbek, bi Kordasz.'" ",okiem zwycięstwem Skody w sto- jąc na punkty Birenbaul11a. su~k.u 10:4. Wynik ten zask~czył.w. wadze l<ognciej przyznano W A WEL MISTRZEM Pl ĘŚCIAR- Dpll1Ję sportową, gdyż druzyna twyclęstwd Kaimierskiemu nad węgierska, w skład której wchodzi Krawczykiem. Obydwa orzeczenia SKIM KRAKOWA. 6-ciu reprezentant6w~ Jest równo- te 'nie są słuszne, gdyż przehieg KRA!{ÓV,T. - ~onieważ :'?- znaczna z reprezentacją państwo- walk wykazał równość sił. przedllic spolkanle holkserskle "'ą Węgier. Węgrzy z powodu nr- W wadze piórkowej przyznano I o tytuł misi'rza OkJ'('.l;{ll 1{1'a1ww głej niedyspozycji Kubinyi odwo- dwa punkty Warszawie na skutek skiego pomic'd'zv 'Wawelem i fali spotkanie w wadze koguciej, na(!wagi Rudzkiego. W towarzy- "'isłq zostało ilu skutek prolo tez drużyny wystawiły tylko po skiem spotkaniu Rudzki pokonał testu 'Visł~' II... ieważnione E-iedmiu zawodników. Okazało się, wysoko na punkty Pasturczaka. przez wyd'ział spodowy PZB. iż Kubinyi ma złamane żebro, a W wadze lekkiej Małecki poko- odbyło siq w dniu wczotaj- Miller - nadwagę. naj śląz",ka Białasa, a w półśl'ed S,ZYJ1l. ponowne sdotlkanic Isch Wyniki poszczególnych spotkall niej Gburski wygrał na pllnkty ze dr ".'~~ ' l1. "T wyniku te~o meczu są następujące: I3trzelcem. zw\'ciqżyłu druhna \Vawelu Stuttgart (360) ( ł t ) <.,J m ol1ja pa e.p y y. tvczna) Feljeton muzycz,ny ).Humor l 'Bero - Muenster (459) Szopen3." Symfonje B'~e tbovcna, ~O.OO 'przemówi?~ie z?kazji 15 (FrRgmenty 'z symfonji I, II i IV. looja llleporlległf)scl pallstw:l..symfonia V), wygi. min. J. MatuszewEki. Pra~~ (488) Uprowadzeni9 z SerajlI" OpeJ'a C1!1jkowskiegl).,Da - operu.. W. A. Moza.rta ZE' stndja 'un, pikowa". W przerwie fe1jeton p. t.,~ Bł?ta., Blldapesz~ (550) łniy c];:ie" wygi. p. EmIll l Koncert ;Symfonja D-dur CIJmielewska.,vol]ouana, Koncert skrzypeowy E- :?3.15 }fuzyka z ],I.vt. clm Bacha, Symfonja, II Beetbnve. n:.l).. AUDYC.JE ZAGRANICZNE... ~ lipsk (39G) Koncert (Uwertura, ':1. nr. 3" Beethovena, Arja Spon tirdeu'f), Cela a.zh\ a Rocd, Arja Pon r.1tirllego, S~-l lfonj:l. VII Beethove I na).. W wadze muszej Enekes II wy- W wadze średniej ~l~ik zremisg w stosij.h'ku 11:5. zdobywa.i.<lc '<0.10 KOlicert (Wielka fuga z grał w drugiej rundzie przez k. D. wał z l\fako'3zem, w półciężkiej DO' ponowllh.: l:;tlłł mistrza ok'n:gu kw:.1.l'tetn smyezk:nvego Ol). 133 'l Czarneckim, w wadze piór!wwej roba po!<ol1ał łatwo W~rstra('ha, krakowskiego. BertllOvrna w przeróhce na orki8- i Cyran pokonał. wysoko na punkty ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!! mistrza świata Eneckesa I, w wa ,,~ ~-= cze lekkiej bardzo z r zazartą w:lli{ę "toczył Matuszewski z Prigyesem, przegrywając nieznacznie na punkty. Na teru skończyły się sukces~ -~ węgrów. Wszystkie następ tle spot- Słucho kania wygrali zawodnicy Sliody.,pełniaia zaniedbania teatru Bąlrowskł 1f wadze półśredniej pclwnał Andorfera, w wadze ~red W pierwszych latach istnienia' j c1atlf'go rezultat 11, że opieranie ::lu- Wpływ ten z~,ś jest tem większy, \"teatr premjer" może poszczyeió niej Seweryniak wygrał na punkty la.djofonji rozgra.ruczenie pomiędzy ehf)wif.k~l. 11:1. t. zw. I,r"ktach!\lm- ie r:-dio je"t niej:.il\o t":1,trem pre się taką listą nazwisk, jak żaden Il? b~rdzo ładnej, I!a Wysoki~ po: p~zczególnymi rodzajami ~l1dyc.ii t stycznyl'11 ('h,v"hia ('pin. g"yż same mjer. U~!Z I)~dauy utwór nie ldoże w Polsce. Oto stali wykonawcy ~.lonlle technłczllme postawionej literackich było h~l'dzo płynne. Xa.1 tylko efekt,y, jrj: na4\actijwanie ewa. uyć tak l'zybko powtórzony, ~dyi' sluchowisk: Stefan Jaracz, Józef \,:a~c~,. z Fegetego. W wad.ze PÓł., dawane w(. wczas nowele, rozbite łu pędzą ceg o konia, biegu pocią- pojemno~ć,.widowni" lub raczel Węgrzyn, Wojciech Brydziński, :Mie C'I.ęzkleJ. startował po, raz pler,wszy na głosy (jak "Ol - Soni - Ki:::l.ll") g:u, wystrzałów armatnich.' czy ry-,.słur.howni" radjowej pozw:lla na czysław Frenkiel, Antoni Różycki, PI!la~skl i pokonał Swo, J.:torego lub fr:1gmenty powieściowe t. zw. ku burzy 1ll0r3kiej. je'st zbyt nbo" ud~ial całego audytorjum l'ówno- Kazimierz Justjan, ChmieliitsJd, l Lu ~ędzlowie zdyskwalifikowali i Clekoracja.mi akugtycznemi (jak opb gą i zbyt mało int( : resnjilocą, podnie czcenie w jednem przpdsta\'/it~niu. bień'jka, Modzelewska, Bronisz6W1- wreszcie Antczak w wadze cięiklej pogrzebu Wołodyjowskiego), nie I tf!. dla wyob1'aźai sluchacza. który W ubiegłym sezonie progrlliruo- na, Gorozyńska, Debne16waa, 7j. pokonał.równiei na punkty były, śc~śle m~'wi.ą.c _ an.i "l;:\':~-i ~ bi~giem czas:l cor~z bar~ziej sta- w~m,.obejmującym okres ocl.1 pai miilska i inni... Gyerffego. drans:m'.r', am "lsłuchowlskarr,', ~e SIę wymagający l oswaja z "ClI- dzi/;\rl1lka 1932 rokn do 1 pazdzler- Jak widzimy w drużynie zwy- w dzisiejszem znaczeniu tego slo< dami" radjowymi. nika 1033 r. dalo "Polskie Radjn" Program cięz-r;;y wszyscy zawodnicy, po wa. Słuclw.e,z, ;:>rzesze'lll~zv okres ogółem 9'7 w'ieczor6w słuchowisko- rad)-a wl-edł'jn' skiego cząwszy od wagi półśredniej zosta- Pracowano tu, jak wszi~dzię pierwszyeh z:j.chwyt{,w cll:t "tego wych, n~ które z!mi;~7 ły się 102 la li przesunięei o kategorję wyżej. wówczas na świeck, poomacku, szu ('udownrg'o wynnlazku", zaczął. 1)n- ut.wory pis,trzy polskich i ohcych. W po.-asie austrjackiej lu,ka Mecz ten wywołał w stolicy WIeI kn,jąc drćg i sposobów wywo1anill dar: ode]'j konkrrtnej s l1':1.wy dncho Warto przyjrzeć si~ hliiej owej zał sig ililteresującv wywiad z kie zainteresowanie. w słucha,ozt1 przy pom0cy mikj'of'j wej. NajważniDjsza stab ~iq dlf1l1 liczby 102 utworć'ly. Co ~ig na nie dvrektorenl, muzyczlilym radjo- Drużyna węgiersita walczyć bę- nu maksimum Wzruszeń estetycz k:vestj;'!. tre~c.~ i spos.obu jej poda,doż:ło'? Wyliezmy na~wif!k(t... stacji wiedeńskiej, pifof. Kadzie z kolei w Lodzi we wtorek nyoh. Powoli jednak l'ozlllce za w auclye II. LItemtura. polska: pisarze mezy- basta. Znajdujemy w nim plan w sali filharmonji z kdntbino'wa- c7.ęły się zarysowywać - po'lczas ~łt~l:hacz żąfh.orl. l :.Id.h utwor '~ '\I: jący: Zyglll~lllt Kra,sillsld (Niebo- programowy stacj,i wiede{lslki-ej I'vrn zespołem Union _ Touringu. gdy IIp. w "kwa.dransa.ch" lt:.ktur~ ktorc byłyby dziqkj SWC'j t.rcscl ska - 2 meczory), W. Heymont na sezon zimowy 1934 roku. szło o możliwe spotęgowanie wzru clly trż dziqki sposohowi jej poda. {2 WiCCZOl'Y), St. Wyspiański (3 Radjoslacia austrjaoka '(~. a O\VICB arszawa podczas czyt..'lnia ksiąiki, w słucho ce, oraz dzi:1hjące 0:1. wyobra7,nił~ wicz (:i wipczory), A. Frcclro (3 interesujących tran.smisji ope- K t -w szeń, j3.kicb ddznaje czytelnik nia, btwo zrozumi.'lłe, jntere'suj~- wieczorv) C. Norwid. H. ~i~nkic- powiada w tym planie szereg Mecz rezerwowych reprezentacji KATOWICE. - W niedzielę od. był się w Katowicach międzymiastowy mecz bokserski Śląsk Warszawa. Mecz ten zapowiadał się bardzo ciekawie, 13cz samo wi dowisko była słabe. Przyczyniła się do' tego' przedewszystkiem reprezell tarja stolicy' która wystąpiła w O',labiDnym składzie, a ponieważ i niektórzy pięściarze śląscy, jali. naprzyltład Wystrach, zawiedli kompletnie poziom zawo'dów był "<,or,6ł niski, W ogólnym wyniku zwycięiyła rellrezentac.ia Śląska w stosunku 9:1, chociarl w wadze piórkowej utraciła dwa punkty naskutek nadwagi Rudzkiego. Wzamian za to Warszawa oddała punkty w wa TrÓJ wisk:1clt szlo o wywołanie Wzru- i n:t lif'zncie. wieczor.v), L. Górnichi, \V. Anczyc, rowych z udziałem najrwybjt, szeil, podolmych do tych, jalułjh Słtlch~~cz żąd:.!r szlaehl't.nej roz- Bliziński, KOl7,Clliowski, KI. ctuno- niejszyclt sil. ZasadniJC,ze ROzy~ dozn:tje widz w teatrze. Tak n ara rywki - ' rozrywki umysłow~j i sza, W Gomulicki, C. Kozlowski, cje są następujące: w pllanie zio ul!taliln. się zasadnicm róznica ucluciowej. Interesuje go gra jas- Wł. ' Perzyński. Pisarze żyją.oy: Du- utrzymano po trzy transmisje pomiędzy tymi dwoma rodzajami no wyrażonych myśli, interesują f'zyńska, Falkowski, Giżycki, lioe- miesięoznie operv wiedeńskiej, ;tndycji Jiteracluch. go własne wnioski i oddźwięk wła tel, J. A. Hert.z, W. Hulcwiez, Lo - a ponadto transmisje operow~ )In.ją,c moi'ność dotarcia, do jed- snej uczueiowośc.i, poruszonpj nrzez pajewski Marynowski. Nałkowska, z e sijud.ia. Prof. KabusŁa zanego tylko zmysłu _ słuchu art y ro~budzoną. własną. wyobraźnię. Pomjrowski, H. Romer, M. sattiuj " Stradell~" - Flotowa;.,Za powiada następujące operyf stycznego odbiora, musiano się POPOc1slIlllowaniu lic,znycb da- zwaniec, Smólaki, J. Stępowski, Sy "Wampi'ra" - Marschmel a, skupić w jednym kierullku i do~to ~wiadcz('il wyłonił się jasno wni/:- gietyński i Bielski. Wpiser, Br. Wisovrać do teg) metody pracy. Był:t sek, że każdy!'cenarjlli'iz, brany do nawal' marle Oc,zy" - I,ahl1lluna; to mozolna pr:tca., wymagająca nic r(,:l.li~!lcji w mikrofonir, mu~i być Pisar7;o obcy: Szekspir, ~J()lip,t'c, "non Ki('o}10ta" ~ Kienzla;.,1.. llstający('h wysiłków ł)d wc'wnąt. rz. odpowirdllio do jego wym::tgań 0- Y::'lts, B. Shaw, O. Wilrle, Eta kazaną l\iilość" - 'Vl1glllC'ra; \!:WZllPj kontroli od zewnątrz oraz pr;)( oml.ny ; dof\tosowany df) ta- Hcffma.IlD. ~klma Lagerlo~f. M. "FrpdC'gunclis" - Schmidta i licznych ofiar z przakonań Astet.YI''Z kich ram ( 7:J.{itl, ja.kie IlJOŻ~ he~ M3etP.rlil1rk A. Fr.:J,nr.r, Pontoppi inne' Poz'atem poemat symfouych, listalonych zrla,wna na grun, nal1mjpi'il"!!'(l wytiilkll wytn:ynhlć Jt:ł d;w, 7.(ly,~r, EJ, Poe, Je]'ome K.. Te- niozny Rcz,ni<Clz! u. Cz",a rią,;je lektllry, teatru h\b na.wet ldn3. pir:ta 1Jwag:J sll1('hagz~l. rome, Czechow, va.n l\burik, G. Symfol1.iG - Schmidta i kom-,jedną z pierwszych "fiar był Musi więc z3.wiera,ć jasną, wy Ohlischlaeger, Berton, G<lillavet i płebny cykl symfonkz'!'lych wipl'sz. PoezątkDwO wydawało sit; ruiną. i.iednohtą akcję posuwającą Fleul'f\, Achard, Awerczenko, Tu- dziel - Ryszarda Straussa. że WłaŚ!lie wiersz, jako utwór w si~,wiąz naprzód. musi z:nvirrać eholsky, S. Guitry, Goblneau, ~,on- Podohnie, laik to pr,zyjęto w pewnym stopniu mu'łyczny, będzi<3 prosto i zrozumiale sfl\r'!.!11i. W!1~(' don j in. dziale artystycznym progo\- :deałem formy lit('raekiej w ralljo. myśli, ohoćby były llujtrudnifljszc Og1łem sleśćdzif'siąt trzy na.zwi- mófw Polskiego l1adja, radjo Wkrót,ce okaz{1]o się, te to przeko ' najg-:t:bsz l i musi h'7~ l1or:k:mal', ska.. fonja austr,iacka rozszenu 70a nanir j('st f:lł~zywe. że :mdvtorjum l',ljowo zagr;vl~ przn ~.klr"\ł Dr.ięld tej pojemności repel'tu:l.r,) eznie granice czasu. poświc:c'o - -macz pływa"kl siueba wierszy nił'chl~tnj('. Nie orl- Og('lnie biorąc słuchowisk '. Jako wel 1 szel'olden'\u zasi<~gowi 'luli 'itv ne muzyce powa.:.inej, ludowej (I U razu udało się u~talić przyczyny najbar'wniejs~~ i najbogoats'ta fattji,a tjum, radjo spełnia na. tym odcin- i oczywiście, eo jest 'harnkte- KATOWICE. _ Odbył się tu tl'().1d!tlcz pływacki pomiędzy Siemianowl('.'l.rni, Cracovią i EKS. W ogólnej punktacji zw.vcięźyła dru- 1yna Siemianowice, zdoby'\\'3,j~ 214 punkty przed EKS 144 punkty i Cracovią - 63 punkty. teg'o zjawisli;a. Dopiero dłutsze do- audycji litera.ckjej, z/jobyła. sobie ku bardzq poważną rqlę kultur.al- rystyczne dl.q Wiednia - nieświadc:ze'tlie pouczyło ł) 1em, t/" azi~ olbr:zymi wpływ na shlcbaczy, ną i wypelnia, zaniedbanil\ tpatru, zi1'6wn,anym operetkom ",ierki : ('uh muzykalnom wiersza, n1e, dl~ których niejednokrotnie, zwla przez ukazywanie bądź wci.q~ no- skim. Plan znpowiada również może okupić jego ńtp.zro'z\t1l11aj()~ci.l Bz(;za na. prowincji, jest jedyną. do- wych utwor~ w literackicb, bąd'i tł.:i szeteg tj'anslu i jł.zagra n ic.1. 'Wkrótce spjstrze~ono, 1,e pornie- &tf.\{>ną, formą, zetknięcia. się z lite- przypominanie 7,apamnianych za- nych, m. in. z rad,ioslllc ji pol Fzanie narrarji z :vkeją, jftk to po l:1turą dl!ł.rnatyczl1ą, z emocją tpa- wsze w naj1epszem wylwnar,iu. skicli. które s1a.. da na uierw cz,ltkowo robiono, nie daje pożlt- trrun.'h ze sztuk, aktorską itd. - Pod względem wykonania. ten!':zem micjseu. (r)

8 ~.XI,-.. GLOS PORliNNY" Nr. ~07 ~WI~~O~", K'IłOTlAT~. CAPITOl"..,:,! ~ ł" ':, ' ;' "., ", ZmysłowA i kusząca Orfla o jako KURTYZAN A oraz bożyszcze ko biat w ~amacie zmysłów i pożądania 2 polegi ekranu l asie" II mistrzowskiej reżyserji Z. LEONARDO..,. Nadprogram: Dźwiękowy dodatek i Początek o 4.30, w soboty i niedz. o Suche masale i uszla I wydelikacają chetniają cerę. /I LEiY w WASZYM t, powi~klnyć najnowszą metodą dora s Pary-ta Szybki skutek niezawodny! Liezne podziękowania! znacznie sfery kupui,\cych. Osiągniecie to tylko, dzi~ki celowej reklamie, przeprowadzonej }'lrzez AkWIZYCJĘ OGŁOSZE1'4 fljtlls'a IAENIT" ~ ~słcłuł d~ 'B~oul~ l-orno Piotrkowska 121 poprz. of. I p. Tel PIOTRKOWSKA NR. 89. :: TELEF Ceny miejsc: I seans 54 i 85 gr. nast. 85 gr., 1.09 i TŁUMACZENIA PRZEPISYWANIE NA MASZYNIE POWIELANIE DRUKÓW _ LECZNICA AurieJa Z G I E R S K A 17 ZaBład lotogralicznu FINKS" -I przyjmuje chorych we wszjstklch specjalnościach od g-ej rano do 7 -ej wlecle6r Porada 3 ziole. Gabinet kosmetyki lec.nlc.ej I toaletowej Z.SZWALBE dyplom Uniwersytecki Powróciła Moniuszki 1, tel Usuwanie wszelkich defekt6w cery. Usuwanie be.powrotnle I bel: ślad6w 81:peoqcyoh włos6w. Przyjmuje 10-2 i 4-8 wica f! BRYLANT' ff ZI.OTO, SREBRO, BIŻUTERJĘ, kwity lombardowe kupuje i płoce najwył!l.e ceny. Magozyn jubuel'llkl M. NlI.es, Piotrkowska 30. Z t T O, S R E B A O, bllułerjłł i kwity lombardowe kupuje i płaci naj wydlsl!!e ceny Magazyn jubi:erski I. Fijałko, Piotrkowska 7. DYSKONTUJĘ weksle bezpośrednio wyłącznie lekarzom, odwokatom, aptekarzom lla bardzo dogod nych warunkach. Dyskrecja zapew niona. Oferty do "GłOBU" pod,,dyskonto". 6-go SIERPNIA 9 " Wykonuje: wszelkie zdjęcia grupowe, z uroczystości, w stowarzyszeniach, szkołach i t. p., Edjęcia teehniczn6 budowli, maszyn, wnętrz, sklepów i wystaw sklepowych; reprodukcie obrnzów i różnych przedmiotów; I!'~~!:~i~J~~o~y~a~~Rz!i~c~Bp!cz~ó~~~~~nd~ dowodów po bardzo ni~kich cenach. I!PEUALHY DZIU PORTRETóW i PRAC AMATORSKI[H. Ceny b. niskie. Ceny b. nieide ~... I CU!~~~~I~. wjbot~'re :~O!-8~ i~3t~" poleca PĄCZKI w cenie 15 groszy. Du!y wybór ciastek deserowych J;lo 20 gr. Dla szkol i SlowauJlzeó 10 prot rabatu. ~... ~ SILV OZOH HOTOR IDEAlNA KĄPIEl BAUAMIQNA WZMACNIAJĄCA pensjo-!ii ~cv«8ł;/ienjdf~ ~/lf ZARZĄD pensjonatu Hoehma ~ ~ ~ 1 ~ " ". 'r' ~, ~ _ " _,( '",' -,,' " na, Wiśniowa Góra, tel. 10, zawiadamia nat jest czynny uprzejmie, iż cały rok. PROFESOR POSZUKIWANE 2-pokojowe mieszkanie z wszelkieroi wygodami. Dzwonj.ć można od godz , tel. Nr :l-6 POKóJ umeblowany z telefonem, ła~ienką dla pana do wynajęcia. Mielczarskiego 24, m. 5 tel Poraz pierwszg w lodzi' William aynes C\ w swej najnowszej i najlepszej kreacji, produkcji 1933 I 34 r. V{ filmie p. t "Królowa Szgbkośt:i" Stanisław Nirnsfein udziela lekcji gry fortepianowej początkując,m jak i zaawansowanym. WARUNKI BARDZO DOSTĘPNE ul. Traugutta Nr. 12 prawa oficyna, III p. '... 0,.',r.:' J." -0- le ~ Ceny miejsc: l seans 54 i fj5 gr. nast. 54, 85 i 1.09 w pozostałych rolach: Madge Evans. Conrad NaCJel. GIiHe Edwards Dziś premiera! Passe-partouts, prócz urzędowych, niewałne. Dziś premiera! PreRumerata mle91eocna.głosu POR.nnego" _..,atldeml do-, Qgłoszen,oa za "ier~_ milimetrowy '.up~ltow1 (Itrona ~ upa~t): loua lłj 'o~a 2 ał., Reklamy tekst... datkami Wynosi w tod.ł , " odnquenie _ rodakąyjnym Ił lip teldc10l &utraełemom mleisca M stromo od a &0 7 WłQCZJUD GO _fr. 11'0"_,. I: p,.e89 t ll~ poo1ltowii w kraju - ~ 6.- sa$lrani.cq - al 9. - be~ z~s~rzełenla miejsca 50 gr., nekrologi. 40 ar. Zwyczaj~e (atr. 10 szpalt) 12 gr. Drobne. 15 gr. %5. wyrm najmme)sze ogłoszeme d Ogłouema.aręczynowe I 2:Il~lublnowe Ogłoszenln zamiejscowe R~kopiaów redakoja nie Iwraca. obliczane all o sffj/o drotej, firm.agr. 10ffJ/o. Za ogłoszen io tabelaryclne lub fllntak. dodotk. SOOJo Ogłoszenia dwukolor. o droiei. Reklamy w dodotlru lluetrowan7m za 10m. kwadratow, Redakior. eugeniusz Kronman. Za WydawQ.io$wo Qdp. Bl1lgenj1lSZ KronmaD. e -PrGSa" t wydawdioza sp... ogr. odp. Vi dmkami właanej Pioirkowsu 101

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1318 (21) Nume r zgłoszenia: 19237 (51) Klasyfikacja : 28-03 (22) Dat a zgłoszenia: 29.12.1999 (54) Depilato r z przystawk ą (30) Pierwszeństwo :

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej Kryteria wyboru operacji doty zą y h rozwoju działal oś i gospodarczej Kryterium nr 1 Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. do 300.000 zł 4 pkt. do 200.000 zł 3 pkt. do 100.000 zł 2 pkt. do 50.000 zł 1 pkt.

Bardziej szczegółowo