Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Rembertów w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Rembertów w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 7 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 7 b. Szkoły podstawowe... 9 c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) /35

4 Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2013/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego w tym program Wars i Sawa WARS i SAWA grają w szachy WARS i SAWA Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem, co jem ; Akademia zdrowego ucznia i inne Programy ekologiczne Lato i zima w mieście Zima w mieście 2014 (rok szk. 2013/2014) Lato w mieście 2014 (rok szk. 2013/2014) Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoła z pomysłem honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Dzielnicowe Centrum ds. Integracji dla Dzielnicy Rembertów Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Inne Muzyka poważna w interpretacji przedszkolaków Od grosika do złotówki Życie, działalność oraz twórczość Józefa Piłsudskiego Wolontariat /35

5 1. Wprowadzenie Dzielnica Rembertów jest jedną z najmniejszych dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Zajmuje obszar 19,3 km² co stanowi 3,7 % całej powierzchni miasta. Główną osią podziału Dzielnicy jest linia kolejowa oraz droga powiatowa stanowiąca część drogi wojewódzkiej nr 631- co jest głównym czynnikiem mającym wpływ na lokalizacje placówek oświatowych. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, liczba dzieci zameldowanych w obwodach szkół na terenie Dzielnicy w najbliższych kilku latach w niewielkim stopniu wzrośnie, lecz nie będzie to jednak miało wpływu na zasadniczą zmianę siatki szkół. Samorząd Dzielnicy podejmuje na bieżąco działania mające na celu dopasowania liczby miejsc w placówkach do potrzeb demograficznych. W roku szkolnym 2013/2014 utworzono w jednym z przedszkoli dodatkowy oddział dla dzieci 3 letnich. Priorytetowym jest również rozwój bazy edukacyjnej, dlatego też władze Dzielnicy przeznaczają środki finansowe na poprawę i zakup nowego wyposażenia do przedszkoli i szkół. W roku szkolnym 2013/2014 zostały podjęte działania zmierzające do uruchomienia od września 2015 r. nowego, 4- oddziałowego przedszkola w celu zapewnienia realizacji nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzającej od 1 września 2015 r. prawo do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4- letniego, a od 1 września 2017 r. dla każdego dziecka 3- letniego. Rada Dzielnicy skierowała też pod obrady Rady m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi, co wpłynie znacząco na poprawę warunków organizacyjnych pracy szkoły, zapewni najmłodszym uczniom bezpieczne i przyjazne warunki nauki, wychowania i opieki szkolnej oraz skróci drogę małego dziecka do szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 władze Dzielnicy wspierały wszelkie działania przedszkoli i szkół mające na celu podniesienie efektywności nauczania i wychowania, udzielając pomocy organizacyjnej i finansowej. Były to przedsięwzięcia adresowane do uczniów i nauczycieli naszej Dzielnicy jak również m.st. Warszawy, na przykład: seminarium dla nauczycieli warszawskich szkół nt. Uczeń zdolny w środowisku szkolnym, XI edycja Warszawskiego Konkursu Ortograficznego, a także projekt realizowany w przedszkolach Muzyka poważna w interpretacji przedszkolaków. Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy za priorytetowe uznaje działania zmierzające do podnoszenia poziomu nauczania w rembertowskich placówkach oświatowych. W kwietniu 2013 r. Zarządzeniem Burmistrza Dzielnicy powołano Zespół ds. jakości w oświacie i Zespół do spraw analizy ekonomicznej placówek oświatowych, których zadaniem było wypracowanie programów i działań mających na celu poprawę jakości nauczania i wychowania w dzielnicowych przedszkolach i szkołach. Efektem prac Zespołów było uznanie roku szkolnego 2013/2014 Rokiem Matematyki i zapewnienie środków finansowych na realizację we wszystkich klasach IV- tych szkół podstawowych, klasach I- szych gimnazjum i klasach I-szych liceum- jednej dodatkowej godziny matematyki, zorganizowanie szkolnych i dzielnicowych konkursów matematycznych, lekcji otwartych, Święta liczby π, powstanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy. Rok szkolny 2013/2014 był rokiem udanym, zaangażowanie dyrektorów placówek, nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i uczniów skutkowało wieloma sukcesami. 5/35

6 6/35

7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie W Dzielnicy Rembertów funkcjonują następujące jednostki systemu oświaty, dla których m. st. Warszawa jest organem prowadzącym: cztery przedszkola dwa zespoły szkół: Zespół Szkół Nr 74 szkoła podstawowa, gimnazjum i ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia oraz Zespół Szkół Nr 76 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi i gimnazjum z oddziałami integracyjnym jedna szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi jedno gimnazjum z oddziałami integracyjnymi jedno liceum ogólnokształcące 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie Dzielnicy Rembertów funkcjonują cztery przedszkola publiczne samorządowe, sześć przedszkoli niepublicznych oraz w dwóch szkołach podstawowych oddziały przedszkolne dla dzieci pięcio i sześcioletnich. Mimo prawnych możliwości funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego, w naszej Dzielnicy takie formy do tej pory nie pojawiły się. Do przedszkoli publicznych w r. szk. 2013/2014 uczęszczało 629 dzieci w 24 oddziałach (w tym dwa integracyjne). Do oddziałów przedszkolnych w dwóch rembertowskich szkołach podstawowych uczęszczało 148 dzieci w 6 oddziałach. W r. szk. 2013/14 w Dzielnicy zameldowanych w było 1132 dzieci w wieku 3-6 lat. Największe skupisko dzieci w wieku przedszkolnym zlokalizowane jest na osiedlu Stary Rembertów, gdzie w budownictwie mieszkaniowym znaczący udział mają budynki wielorodzinne. Trudno przewidzieć dalszy rozwój budownictwa wielorodzinnego na terenie ww. osiedla, gdyż część jego terenu to grunty pozostające w gestii Agencji Mienia Wojskowego. Ze względu na wymuszony układem przede wszystkim komunikacyjnym (tory kolejowe i ruchliwe trasy przelotowe) podział terenu Dzielnicy na cztery części, w każdej z nich usytuowane jest jedno przedszkole. Na terenie Starego Rembertowa działa jedno czterooddziałowe przedszkole. Drugie przedszkole w tej części Dzielnicy (d. wojskowe) zlokalizowane jest na obrzeżach Rembertowa - nieopodal innego, dość dużego osiedla domów wielorodzinnych. Pozostałe dwa przedszkola mają swoje siedziby na terenie osiedli gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. Na terenie Dzielnicy działa również sześć dotowanych przez m.st. Warszawa przedszkoli niepublicznych. Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Admiralskiej 17 jest przedszkolem przekazanym samorządowi ówczesnej gminie Rembertów - przez wojsko. Pod koniec roku 2010 nieruchomość została przekazana przez Agencję Mienia Wojskowego miastu stołecznemu Warszawie. W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu po przeprowadzonym remoncie obejmującym m.in. modernizację dachu, sale zajęć dla dzieci wraz z przyległymi do nich sanitariatami, remonty klatek schodowych, holu wejściowego oraz korytarzy został otwarty 10 oddział. Należy zaznaczyć, iż Przedszkole Nr 376 jest jedynym przedszkolem w Dzielnicy, w którym funkcjonują oddziały integracyjne. W r. szk. 2013/14 do Urzędu Dzielnicy Rembertów ani do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie wpłynęła żadna skarga na funkcjonowanie przedszkoli. 7/35

8 Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca między dyrektorami przedszkoli, która owocuje wspólnie przygotowywanymi dzielnicowymi przedsięwzięciami m.in. wspólnie przeprowadzanymi szkoleniami. Rysunek 1: Przedszkola w dzielnicy Rembertów 8/35

9 Tabela 1: Przedszkola samorządowe Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres Przedszkole Nr 158 ul. Dwóch Mieczy 30/ Warszawa Tel. (22) Przedszkole Nr 160 ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) Przedszkole Nr 243 ul. Kordiana 7/ Warszawa Tel (22) Przedszkole Nr 376 ul. Admiralska Warszawa Tel. (22) b. Szkoły podstawowe W Dzielnicy Rembertów funkcjonują trzy szkoły podstawowe oraz ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz jedna publiczna szkoła podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dwie spośród wymienionych wyżej szkół prowadzą oddziały integracyjne. Do rembertowskich publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/14 do 60 oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych uczęszczało 1422 uczniów, w tym 150 do oddziałów przedszkolnych. Wszystkie szkoły podstawowe funkcjonują w odremontowanych budynkach. W ciągu kolejnych lat, począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wymieniono instalacje (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze), budynki zostały ocieplone, wymieniono okna, przeprowadzono remonty i modernizację wewnątrz budynków. Wyposażenie szkół można ocenić jako wystarczająco nowoczesne, wymaga ono jednak systematycznego uzupełniania bądź wymiany Podobnie jak w przypadku przedszkoli, lokalizacja szkół uwzględnia wymuszony układem komunikacyjnym podział na poszczególne osiedla. I tak na terenie Starego Rembertowa osiedla o największej dynamice rozwoju, usytuowana jest samodzielna, duża, licząca 35 oddziałów Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi. Dysponuje ona nowoczesną bazą- w 2010 roku została ukończona inwestycja polegająca na dobudowie pomieszczeń dla świetlicy przeznaczonej dla dzieci najmłodszych a w roku 2013 zostało zmodernizowane wejście główne do placówki. Uczniowie mogą korzystać z bardzo dobrze wyposażonego obiektu sportowego i urządzeń, m. in. boisk, skoczni i bieżni pokrytych tartanem, dużej i trzech małych sal gimnastycznych. W szkole są m. in. przygotowane dwie pracownie informatyczne, przyrodnicze, jedna pracownia laboratoryjna do nauki języków obcych, pracownia logopedyczna, gabinet integracji sensorycznej. Do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 74, w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia jest oddana do użytku w 2010 r. sala koncertowa, w której odbywają się wszystkie uroczystości szkolne. Odbywają się tam również uroczystości dzielnicowe. Do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 76, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 pozostaje nowoczesna, kilka lat temu zmodernizowana hala sportowa, umożliwiająca równoległe prowadzenie zajęć z trzech dyscyplin sportowych. Hala posiada widownię, nowoczesną tablicę wyników, możliwy jest dowolny podział przestrzeni. Odbywają się tam również sportowe imprezy dzielnicowe. 9/35

10 Szkoły podstawowe wchodzące w skład zespołów szkół, są szkołami niewielkimi, dysponują wystarczającą bazą lokalową zaspokajającą potrzeby edukacyjne środowiska. Rysunek 2: Szkoły podstawowe w dzielnicy Rembertów 10/35

11 Tabela 2: Szkoły podstawowe samorządowe, klasy I-VI Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w Zespole Szkół Nr 76) Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie Szkoła Podstawowa Nr 254 im. Gen. Franciszka Żymierskiego (w Zespole Szkół Nr 74) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (w Zespole Szkół Nr 74) ul. Dwóch Mieczy Warszawa Tel. (22) ul. Paderewskiego Warszawa Tel. (22) ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) Tabela 3: Szkoły podstawowe samorządowe prowadzące oddziały przedszkolne Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w Zespole Szkół Nr 76 Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie ul. Dwóch Mieczy Warszawa Tel. (22) ul. Paderewskiego Warszawa Tel. (22) c. Gimnazja Gimnazja w naszej Dzielnicy, analogicznie do szkół podstawowych i przedszkoli, rozmieszczone są na terenie trzech, rozdzielonych szlakami komunikacyjnymi osiedlach. Do szkół tych w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 501 uczniów w 21 oddziałach. Tylko jedno gimnazjum jest samodzielną jednostką, pozostałe dwa funkcjonują w zespołach szkół. Szkoły gimnazjalne są dobrze wyposażone, baza lokalowa, jaką dysponują, jest wystarczająca. Dwa gimnazja zapewniają uczniom o specjalnych potrzebach edukację w oddziałach integracyjnych. Gimnazja w Dzielnicy Rembertów pracują w dobrych warunkach lokalowych. Niewątpliwie w komfortowych warunkach funkcjonuje Gimnazjum Nr 126 budynek, tak jak i pozostałe siedziby gimnazjów jest po termomodernizacji, wszystkie instalacje wymienione, dwie sale gimnastyczne, bardzo dobrze zagospodarowany teren sportowy. Pozostałe dwa gimnazja są gimnazjami wchodzącymi w skład Zespołów Szkół wraz ze szkołami podstawowymi. Pod względem technicznym budynki przez nie zajmowane, są w bardzo dobrym stanie, jednak Gimnazjum nr 128 nie dysponuje żadnym boiskiem przy szkole (brak terenu) i korzysta z boiska osiedlowego, nieco oddalonego od szkoły. Drugie zaś gimnazjum nr 127 dysponuje własnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku pod koniec kwietnia 2011 r. 11/35

12 Rysunek 3: gimnazja w dzielnicy Rembertów Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 12/35

13 Tabela 4: Gimnazja samorządowe Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte Gimnazjum Nr 127 (w Zespole Szkół Nr 74) Gimnazjum Nr 128 z Oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół Nr 76) Ul. gen. K. Ziemskiego Warszawa Tel. (22) Ul. Niepołomicka Warszawa Tel. (22) Ul. Dwóch Mieczy Warszawa Tel. (22) d. Licea ogólnokształcące Na terenie Dzielnicy usytuowane jest jedno liceum ogólnoksztalcące. W roku szkolnym 2013/14 uczęszczalo do niego 340 uczniów w 12 oddziałach. Liceum dysponuje wystarczającą bazą lokalową, jest dobrze wyposażone, systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne, posiada bogaty księgozbiór i nowocześnie wyposażoną czytelnię multimedialną. Jedynie baza sportowa wymaga w najbliższej przyszłości nakładów, gdyż zarówno niewielka sala gimnastyczna jak i istniejące boisko nie zapewniają właściwych warunków realizacji programu naczania wychowania fizycznego Tabela 5: Licea ogólnokształcące samorządowe Źródło: opracowanie własne WOW Rembertów stan czerwiec 2014 r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Ul. Kadrowa Warszawa Tel. (22) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola rembertowskie realizują wiele własnych programów. Są to m. in.: Bezpieczny przedszkolak, Od przedszkolaka do pierwszaka, Razem w przedszkolu, Bezpieczny świat dziecka, Wesołe przedszkole trzylatka, Wesołe przedszkole czterolatka, Klucz do uczenia się, Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka Nasze przedszkole Mac, Mamo, tato pij wodę, i wiele innych. W Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi dodatkowo tworzone są dla dzieci Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, programy indywidualnej terapii logopedycznej i programy wspomagające płynność mowy dziecka z planami terapii. b. Szkoły podstawowe W szkołach podstawowych realizowane są własne programy nauczania np. w kl. V i VI w 19- godzinnym cyklu z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, Bajkoterapia- z zakresu edukacji społecznej i polonistycznej dla klas I-III, Logorytmika- edukacja muzyczna, polonistyczna i ruchowa dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Ciekawym przedsięwzięciem realizowanym od 2006 roku jest program edukacji zespołowej. W chwili obecnej big band Mała Volta składa się z 16 uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia i jej absolwentów kontynuujących edukacje w Gimnazjum nr 127 w Dzielnicy 13/35

14 Rembertów. Zespół gra muzykę swingową, jazz, taneczno-turniejową, filmową, popularną. W roku szkolnym 2013/2014 program realizowano 4 godziny tygodniowo. W tegorocznym II Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Rozrywkowych Szkół Muzycznych wszystkich stopnia School Jazz Festiwal, Centrum Edukacji Artystycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaczowie Mała Volta zdobyła jedno z czterech nagrodzonych miejsc, c. Gimnazja Dostosowując się do istniejących gimnazjach potrzeb, nauczyciele stworzyli własne programy nauczania m. in: Indywidualny program edukacyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, obejmujący wszystkie nauczane treści zgodnie z podstawą programową dla szkół specjalnych. d. Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2013/14 w LI Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest własny program nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie Mazowszanin, Polak, Europejczyk, realizowany w klasach I-III europejskich o rozszerzonych przedmiotach: geografia, WOS, podstawy przedsiębiorczości. 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W każdym z rembertowskich przedszkoli zgodnie z zapisami Ustawy oświatowej realizowane były zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki. Zajęcia te realizowane są w godzinach popołudniowych. b. Szkoły podstawowe W szkołach podstawowych oferta zajęć dodatkowych jest niezwykle bogata, można podzielić ją na kilka grup rodzajowych: 1. koła przedmiotowe polonistyczne, matematyczne (Doskonały matematyk), historyczne, przyrodnicze, geograficzne (Obieżyświat, Rozmowy o Rosji ) informatyczne, językowe, i inne. 2. koła zainteresowań - zajęcia hafciarskie, teatralne (teatr szkolny, kabaret), ceramiczne, muzyczne (chór, zespół muzyczny, zespół bębniarzy, nauka gry na gitarze itp.), plastyczne (papieroplastyka i origami), języka polskiego (Przygoda z kaligrafią), religijne (Ognisko misyjne, Grupa biblijnodyskusyjna), Działają również kluby przyjaciół zwierząt, koło redakcyjne gazetki Kleks, Kawiarenka Naukowa. 3. zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój zajęcia wyrównawcze z poszczegółnych przedmiotów, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, program Umiem-Potrafię, mediacje rówieśnicze Rozwiń skrzydła, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne i relaksacyjne. We wszystkich szkołach podstawowych odbywają się zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów klas 6 do sprawdzianu po klasie szóstej, a także zajęcia mające na celu wzmacnianie koncentracji uwagi. Dla uczniów 6- letnich odbywają się zajęcia wspierające oraz harmonizujące rozwój. Należy zwrócić uwagę na odbywające się zajęcia skierowane do uczniów zdolnych - rozwijające umiejętności oraz poszerzające wiedzę. 4. zajęcia sportowo rekreacyjne gry i zabawy ruchowe, gimnastyka z elementami akrobatyki, koło szachowe, tenis stołowy, a także kurs przygotowujący do zdania egzaminu na kartę rowerową. Kolejny rok szkolny realizowany jest projekt Od zabawy do sportu mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Dodatkowe zajęcia realizowane są jako nadobowiązkowe lekcje wychowana fizycznego w formie cyklicznego uczestnictwa w rozgrywkach rekreacyjno sportowych opartych o zabawy i gry ruchowe. Udział w tego typu zawodach zwiększa motywację dzieci do uczestnictwa w zajęciach. Program był realizowany we wszystkich rembertowskich szkołach podstawowych w klasach I-III i programem objęto 600 uczniów. c. Gimnazja Uczniowie gimnazjów, podobnie jak w szkołach podstawowych, korzystają z bogatej i różnorodnej oferty zajęć dodatkowych, które związane były przede wszystkim z poszczególnymi przedmiotami nauczania, zajęciami wyrównawczymi dla uczniów klas pierwszych, zajęciami przygotowującymi do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich. 14/35

15 Łącznie w trzech szkołach podstawowych, jednej szkole muzycznej I stopnia i 3 gimnazjach realizowano tygodniowo ponad 340 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczyło przeciętnie ponad 3200 uczniów. Biorąc pod uwagę fakt, że w Dzielnicy Rembertów dzieci w wieku szkolnym mają ograniczone możliwości spędzania w sposób zorganiowany wolnego czasu poza szkołą, oferta szkolna jest niezwykle pożądaną oraz docenianą przez uczniów i ich rodziców formą. d. Licea ogólnokształcące W liceum ogólnokształcącym zgodnie z Zasadami organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę punkt III.2 podpunkt 12 realizowane były zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego oraz matematyki po 1 godzinie tygodniowo dla każdej z klas III. 4. Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W wychowaniu przedszkolnym głównym osiągnięciem jest wdrażanie i wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Przedszkolaki z naszej Dzielnicy uczestniczą w wielu przedsięwzięciach przedszkolnych, na szczeblu Dzielnicy, a także w działaniach o szerszym zasięgu. W minionym roku szkolnym dzieci brały udział m. in. w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji Pola nadziei, w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowia dla przedszkolaków Akademia Zdrowia, w dzielnicowym przeglądzie Muzyka poważna w interpretacji dzieci, w konkursie piosenki Wesołe Nutki, w projekcie Eko - przedszkolak. Dzieci zdobyły wiele nagród i wyróżnień, jednak najistotniejszą wartością w przypadku najmłodszych jest chęć uczestnictwa i zaangażowanie. b. Szkoły podstawowe Uczniowie rembertowskich szkół podstawowych mają możliwość uczestniczenia w wielu konkursach różnego szczebla - od międzynarodowych do dzielnicowych i osiągają w nich liczne sukcesy. Możemy pochwalić się osiągnięciami w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, konkursach j. angielskiego FOX, ALBUS oraz Olimpus, konkursach Alfik humanistyczny oraz matematyczny, a także brali udział w ogólnopolskim teście j. angielskiego Multitest, konkursie czytelniczym, teście ortograficznym. Szkoła podstawowa nr 189 posiada tytuł Szkoły odkrywców talentów przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto posiada honorowe wyróżnienie Szkoła z pomysłem Prezydenta m.st. Warszawy. Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała od Prezydenta m.st. Warszawy wyróżnienie za aktywność w realizacji projektów europejskich. Na szczególną uwagę zasługuje udział uczniów OSM I stopnia w licznych konkursach, festiwalach oraz przeglądach muzycznych. Są to: II Ogólnopolski Konkurs Zespołów Rozrywkowych Szkół Muzycznych wszystkich stopni School Jazz Festiwal, Centrum Edukacji Artystycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lubaczowie (jedno z czterech nagrodzonych miejsc). Regionalny Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Mława, IX Regionalny Konkurs Perkusyjny Mały Werblista, VI Konkurs Instrumentów Dętych im. S. Moniuszki (I i II miejsce), VII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych w Chełmie, Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny Alla Polacca im. F. Chopina, III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowo-kontrabasowy Szkół Muzycznych w Malborku, XI Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych Duettino (nagroda I-stopnia i III-stopnia). c. Gimnazja Wśród uczniów z gimnazjów jest wielu finalistów oraz laureatów konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Sukcesy rembertowskich gimnazjalistów to: X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Poetyckie zauroczenia twórczością Juliana Tuwima 2 miejsce, trzy pierwsze miejsca w XII Międzyszkolnym Konkursie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Gimnazjum nr 128 posiada tytuł Szkoły odkrywców talentów przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto posiada honorowe wyróżnienie Szkoła z pomysłem Prezydenta m.st. Warszawy. 15/35

16 d. Licea ogólnokształcące Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych W tym roku szkolnym młodzież liceum wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego OPERATION 2014 organizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Niewątpliwym sukcesem jest zajęcie 1 miejsca w XLVII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej w piłce nożnej chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych, (patronat prezydenta m.st. Warszawy). Na szczególną uwagę zasługuje udział młodzieży w Szkolnej Lidze Siatkówki chłopców i zajęcie 2 miejsca w Warszawie. 5. Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W Przedszkolach nie były realizowane projekty unijne oraz współpraca międzynarodowa. b. Szkoły podstawowe Projekt Dobry start realizowany w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany przez Syntea S.A. w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Rembertów. Uczestnikami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi. Projektem objęto 222 uczniów. Informatyka autoryzowane szkolenie w ramach certyfikacji ECCC - 90 godz. (Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja modułów, Multimedia, Technologie informacyjnokomunikacyjne, Technologie mobilne, Grafika) Język angielski kurs dostosowany do poziomu grupy -60 godz. Zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas szóstych, podejmujących decyzję dotyczącą kierunku dalszego kształcenia (analiza zainteresowań, talentów, słabych i mocnych stron, planowanie kariery). Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi wzięła udział w pilotażowym Projekcie CENTRES Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji, realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowanym przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). c. Gimnazja W Gimnazjach nie były realizowane projekty unijne oraz współpraca międzynarodowa. d. Licea ogólnokształcące Uczniowie LI LO wzięli udział w Programie EuroWeek Szkoła Liderów obejmującym 4 bloki tematyczne: Praca w grupie, Kierowanie, Praca i Europa. Do 50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Rumunii, Dominikany, Argentyny, Meksyku, Litwy, Łotwy, Indonezji, Chin, Hiszpanii, Gruzji, Serbii, Finlandii, Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii, Kolumbii i Turcji. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Program organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami konsulatów, ambasad oraz parlamentarzystów europejskich. 100 uczniów LI LO wzięło udział we współpracy za szkołami z Izraela w ramach projektu ORE- Historia obojga narodów. 90 uczniów LILO uczestniczyło w programie GLOBE, którego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej (zaangażowanie w ochronę środowiska). Program GLOBE znakomicie wpisuje się w idee rządowego 16/35

17 programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła". 60 uczniów LI LO w czerwcu 2014 przystąpiło do dużego projektu Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej. To dwuletnia inicjatywa realizowana w konsorcjum czterech organizacji/instytucji: Fundacji Partners Polska, Institute of Education, University of London w Wielkiej Brytanii, estońskiej Eesti People to People oraz bułgarskiej Global Initiative on Psychiatry, finansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu EuropeAid. W ramach projektu przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić ciekawe lekcje języka angielskiego, WOS-u, geografii z wykorzystaniem fragmentów serialu kenijsko- brytyjskiego w następnym roku szkolnym. 6. Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wychowankowie przedszkoli nie są uprawnieni do pobierania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. b. Szkoły podstawowe Tabela 6: Stypendia i zasiłki szkolne w szkołach podstawowych Źródło: Zespół Oświaty i Wychowania sprawozdanie z wykonania budżetu w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł c. Gimnazja Tabela 7: Stypendia i zasiłki szkolne w gimnazjach Źródło: Zespół Oświaty i Wychowania sprawozdanie z wykonania budżetu w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł d. Licea ogólnokształcące Tabela 8: Stypendia i zasiłki szkolne w liceach ogólnokształcących Źródło: Źródło: Zespół Oświaty i Wychowania sprawozdanie z wykonania budżetu w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł Liczba wydanych decyzji kwota ogółem w zł /35

18 7. Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Ze względu na wymuszony układem przede wszystkim komunikacyjnym (tory kolejowe i ruchliwe trasy przelotowe) nastąpił naturalny podział terenu Dzielnicy na cztery części, w każdej z nich usytuowane jest przedszkole, trzy z nich leżą na działkach należących do miasta st. Warszawy a jedno do skarbu państwa. Przedszkole nr 158 Rok budowy obiektu 1994, pow. działki 4493 m², pow. użytkowa budynku 1389,90 m², plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią gumową, 6 oddziałów; Przedszkole nr 160 rok budowy obiektu 2010, pow. działki 1436 m², pow. użytkowa budynku 869,15 m², plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią gumową, monitoring zewnętrzny, 4 oddziały; Przedszkole nr 243 rok budowy obiektu 1960, pow. działki 4719 m², pow. użytkowa budynku 960 m², 2 place zabaw z nawierzchnią trawiastą, amfiteatr ze sceną i ławkami na osób, 4 oddziały; Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi (Stary Rembertów-Poligon), rok budowy obiektu 1989, pow. działki 2974 m², otoczenie budynku objęte ochroną konserwatorską, pow. użytkowa budynku 2120 m², plac zabaw z nawierzchnią trawiastą, 10 oddziałów. b. Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe funkcjonują w odremontowanych budynkach. W ciągu kolejnych lat, począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wymienione zostały wszystkie instalacje (elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze), budynki zostały ocieplone, wymieniono okna, przeprowadzono remonty i modernizację wewnątrz budynków. W szkołach dzięki rządowemu programowi Radosna Szkoła zostały wyodrębnione i wyposażone sale zabaw dla najmłodszych. Do szkół tych w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 1422 uczniów w 60 oddziałach. Szkoły usytuowane są na nieruchomościach należących do miasta st. Warszawy. Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi Rok budowy obiektu 1960, dobudowa skrzydła 2005 rok, dobudowa świetlicy 2010 rok, pow. działki m², pow. użytkowa budynku 4982,69 m², 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 86,67 m², 24 sale lekcyjne, sala integracji sensorycznej, 2 świetlice, 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie przyrodnicze, 1 pracownia językowa, 1 duża sala gimnastyczna, 1 mała sala gimnastyczna, 2 specjalistyczne sale gimnastyczne, kompleks boisk ( częściowo nawierzchnia tartanowa) i plac zabaw dla najmłodszych dzieci, monitoring zewnętrzny, 35 oddziałów. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 (w Zespole Szkół nr 76) Rok budowy obiektu 1934, dobudowa pierwszego skrzydła 1995 rok, dobudowa drugiego skrzydła 1998 rok, pow. działki 5198 m², pow. użytkowa budynku 4562,10 m², sala integracji sensorycznej, 3 świetlice, 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia chemiczna, 1 pracownia językowa, wielkogabarytowa sala gimnastyczno-widowiskowa, plac zabaw dla 6-latków, monitoring zewnętrzny, 13 oddziałów. Szkoła Podstawowa nr 254 i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (w Zespole Szkół nr 74) Rok budowy obiektu 1966, rozbudowa 2010 rok, pow. działki 7688 m², pow. użytkowa budynku 2849,60 m², 2 pracownie komputerowe, biblioteka multimedialna z czytelnią, świetlica, sale do kształcenia muzycznego, sala koncertowo-widowiskowa na 160 miejsc, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, zagospodarowany teren sportowy (oddany do użytku w kwietniu 2011 roku), plac zabaw dla dzieci z kl. I-III (2013 r.), 12 oddziałów. 18/35

19 c. Gimnazja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gimnazja w Dzielnicy, analogicznie do szkół podstawowych i przedszkoli, rozmieszczone są na terenie trzech, rozdzielonych szlakami komunikacyjnymi, osiedlach. Do szkół tych w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 501 uczniów w 21 oddziałach. Tylko jedno gimnazjum jest samodzielną jednostką, pozostałe dwa funkcjonują w zespołach szkół. Szkoły gimnazjalne są dobrze wyposażone, baza lokalowa, jaką dysponują, jest wystarczająca. Dwa gimnazja zapewniają uczniom o specjalnych potrzebach edukację w oddziałach integracyjnych. Pod względem technicznym budynki przez nie zajmowane są w bardzo dobrym stanie. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 Rok budowy obiektu 1965, rozbudowa segmentu sportowego w 2007 roku, pow. działki m², pow. użytkowa budynku 4859,80 m², 1 lokal mieszkalny o pow. 34,30 m² w oddzielnym budynku, 9 pracowni przedmiotowych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka i czytelnia multimedialna, 2 sale gimnastyczne, siłownia, kompleks boisk szkolnych, monitoring zewnętrzny, 11 oddziałów; Gimnazjum nr 127 (w Zespole Szkół nr 74) Rok budowy obiektu 1966, rozbudowa 2010 rok, pow. działki 7688m 2, pow. użytkowa budynku 2849,60 m², 2 pracownie komputerowe, biblioteka multimedialna z czytelnią, świetlica, sala koncertowo-widowiskowa na 160 miejsc, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, zagospodarowane tereny sportowe (oddane do użytku w kwietniu 2011 roku), 4 oddziały; Gimnazjum nr 128 z oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół nr 76) Rok budowy obiektu 1934, dobudowa pierwszego skrzydła 1995 rok, dobudowa drugiego skrzydła 1998 rok, pow. działki 5198 m², pow. użytkowa budynku 4562,10 m², sala integracji sensorycznej, 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia chemiczna z digestorium, 1 pracownia językowa, wielkogabarytowa sala gimnastyczno-widowiskowa, nie dysponuje żadnym boiskiem przy szkole (brak terenu) i korzysta z boiska osiedlowego, nieco oddalonego od szkoły, monitoring zewnętrzny, 6 oddziałów. d. Licea ogólnokształcące LI Liceum Ogólnokształcące Jest nieruchomością należącą do miasta st. Warszawy, rok budowy obiektu 1968, pow. działki 9748 m², pow. użytkowa budynku 3186 m², 1 lokal mieszkalny o pow. 48 m² w oddzielnym budynku, 1 pracownia komputerowa, 6 tablic interaktywnych, 4 przenośne projektory multimedialne, Internetowe centrum informacji multimedialnej, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, niewykorzystany teren sportowy wokół budynku szkoły, monitoring zewnętrzny, Do szkoły w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 340 uczniów w 12 oddziałach. 8. Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Stan techniczny budynków przedszkolnych jest dobry po remontach (jedno przedszkole w nowym budynku od roku 2010), termomodernizacji, z urządzonymi placami zabaw i zmodernizowanymi, dobrze wyposażonymi blokami kuchennymi. Przy trzech przedszkolach (z czterech) są nowocześnie i bogato wyposażone place zabaw, w jednym z nich wybudowany jest niewielki amfiteatr, umożliwiający w sezonie wiosenno letnim atrakcyjne zabawy. Przedszkola w Dzielnicy Rembertów są wystarczająco wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. We wszystkich przedszkolach są dobrze wyposażone gabinety logopedyczne, zaś w przedszkolu, w którym są oddziały integracyjne odpowiednio wyposażony pokój do zajęć z dziećmi wymagającymi specjalnego wsparcia (Sala doświadczania świata), w tym do zajęć SI. b. Szkoły podstawowe Wyposażenie szkół można ocenić jako wystarczające, wymaga jednak systematycznego uzupełniania bądź wymiany. Dzięki zapobiegliwości dyrektorów i wykorzystywaniu wszelkich dostępnych programów doposażenia szkół, dobrze wyposażone są pracownie komputerowe oraz biblioteki multimedialne. W dwóch szkołach funkcjonują bardzo dobrze wyposażone gabinety integracji sensorycznej, które stanowią znakomitą pomoc w realizacji zaleceń formułowanych przez poradnie 19/35

20 psychologiczno pedagogiczne. Dzięki udziałowi szkół w rządowym programie Radosna Szkoła we wszystkich szkołach zostały wyodrębnione i wyposażone sale zabaw dla dzieci najmłodszych. Wszelkie konieczne naprawy i drobne remonty prowadzone są na bieżąco. c. Gimnazja Gimnazja w Dzielnicy Rembertów pracują w wystarczająco dobrych warunkach lokalowych. Niewątpliwie w komfortowych warunkach funkcjonuje Gimnazjum Nr 126 budynek, tak jak i pozostałe siedziby gimnazjów, po termomodernizacji, wszystkie instalacje wymienione, dwie sale gimnastyczne, bardzo dobrze zagospodarowany teren sportowy. Pozostałe dwa gimnazja (w zespołach), mimo że pod względem technicznym budynki przez nie zajmowane, są w bardzo dobrym stanie, to jednak jedno z nich nie dysponuje żadnym boiskiem przy szkole (brak terenu) i korzysta z boiska osiedlowego, nieco oddalonego od szkoły. Wyposażenie gimnazjów ocenić można jako dobre, choć sprzęt, w jaki wyposażone są pracownie informatyczne w ciągu najbliższych lat powinien zostać wymieniony. Doświadczenia jednego z gimnazjów w pracy dydaktycznej przy pomocy tablic interaktywnych, wskazują, że wyposażenie szkół w takie tablice jest szansą na podniesienie wyników nauczania. We wrześniu 2010 r. zakończono rozbudowę budynku ZS 74 w skład, którego wchodzi Gimnazjum 127, Szkoła Podstawowa 254 oraz Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia. Zespół Szkół zyskał dodatkowo 5 sal ćwiczeniowych w nowej części budynku oraz 4 sale lekcyjne w starej części budynku (dzięki wyprowadzeniu z obiektu Przedszkola Nr 160) a także salę widowiskowo koncertową. d. Licea ogólnokształcące Obiekt po wszelkich remontach, ocieplony, nowoczesna, ekologiczna kotłownia na paliwo odnawialne PELET, wymienione instalacje (elektryczna, wodociągowa, centralnego ogrzewania). Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami informatycznymi, bogatym księgozbiorem, bardzo nowoczesną, wzorowo zorganizowaną biblioteką multimedialną i siłownią dla uczniów. 20/35

21 3. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek Na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych, jedna Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W Dzielnicy Rembertów funkcjonuje sześć przedszkoli niepublicznych. Wszystkie przedszkola zlokalizowane są na terenie Starego Rembertowa w okolicach dużych osiedli. Uzupełniają one ofertę placówek publicznych. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do nich ok. 436 dzieci. b. Szkoły podstawowe Na terenie Dzielnicy Rembertów działa jedna Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Uczęszczało do niej w roku 2013/ uczniów. c. Gimnazja Na terenie Dzielnicy Rembertów działa jedno Publiczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Uczęszczało do niego w roku 2013/ uczniów 21/35

22 4. Finanse Tabela 9: Wydatki dzielnicy Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Lp. Wyszczególnienie rozdziały: i Wydatki dzielnicy w 2013 r. według sprawozdania Rb- 28S (kol. 4 + kol. 5) w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia 2013 r. w tym: w okresie 1 września - 31 grudnia 2013 r. Wydatki dzielnicy w okresie 1 stycznia - 31 sierpnia 2014 r. według sprawozdania Rb-28S Wydatki dzielnicy w roku szkolnym 2013/2014 (kol.5 + kol.6) Wydatki ogółem ,38 zł ,89 zł ,49 zł ,23 zł ,72 zł 2 Inwestycje - zł - zł - zł - zł - zł 3 Wydatki bieżące, z tego ,38 zł ,89 zł ,49 zł ,23 zł ,72 zł 4 Wynagrodzenia i pochodne ,76 zł ,25 zł ,51 zł ,79 zł ,30 zł 5 Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,06 zł ,40 zł ,66 zł ,51 zł ,17 zł 6 Pozostałe dotacje - zł - zł - zł - zł - zł 7 Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,15 zł ,88 zł ,27 zł ,75 zł ,02 zł 8 Remonty ,41 zł ,36 zł ,05 zł ,18 zł ,23 zł 9 Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach m.st. Warszawy Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach nie prowadzonych przez m.st. Warszawę Wydatki na 1 ucznia w jednostkach m.st. Warszawy ((z kol. 7 wiersz 2 + wiersz 4 + wiersz 7 + wiersz 8) / z kol. 3 wiersz 9) Wydatki bieżące na 1 ucznia w jednostkach m.st. Warszawy ((z kol. 7 wiersz 4 + wiersz 7 + wiersz 8) / z kol. 3 wiersz 9) Wydatki na 1 ucznia dotyczące jednostek nie prowadzonych przez m.st. Warszawę (z kol. 7 wiersz 5 / z kol. 3 wiersz 10) 9 485,83 zł 9 485,83 zł 7 588,10 zł /35

23 1. Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 r. wyglądała następująco: a) w rozbiciu na typy jednostek Tabela 10: Struktura wydatków w rozbiciu na typy jednostek Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rozdział Typ jednostki Kwota w zł r i Przedszkola i inne formy wych. przedszkolnego ,92 zł r Szkoły podstawowe ,47 zł r Gimnazja ,37 zł r Licea ogólnokształcące ,85 zł r Szkoły zawodowe - zł r Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zł r Placówki wychowania pozaszkolnego - zł Pozostałe wydatki Wydatki ogółem ,11 zł ,72 zł Wykres 1: Struktura wydatków w rozbiciu na typy jednostek Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Poradnie psychologicznopedagogiczne - zł 0,0% Szkoły zaw odow e - zł 0,0% Placów ki w ychow ania pozaszkolnego - zł 0,0% Pozostałe w ydatki ,11 zł 16,7% Przedszkola i inne formy w ych. przedszkolnego ,92 zł 28,2% Licea ogólnokształcące ,85 zł 8,9% Gimnazja ,37 zł 15,8% Szkoły podstaw ow e ,47 zł 30,4% 23/35

24 b) w rozbiciu na rodzaje wydatków Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Tabela 11: Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Lp. Wyszczególnienie rozdziały: i Wydatki dzielnicy w 2013 r. według sprawozdania Rb-28S (kol. 4 + kol. 5) Wydatki dzielnicy w roku szkolnym 2013/2014 (kol.5 + kol.6) Wydatki ogółem ,72 zł 2 Inwestycje - zł 3 Wydatki bieżące, z tego ,72 zł 4 Wynagrodzenia i pochodne ,30 zł 5 Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,17 zł 6 Pozostałe dotacje - zł 7 Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,02 zł 8 Remonty ,23 zł Wykres 2: Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Wynagrodzenia i pochodne ,30 zł 72,6% Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,17 zł 15,2% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Inwestycje - zł Remonty 0,0% ,23 zł 0,8% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,02 zł 11,4% Największą grupę wydatków w kosztach funkcjonowania oświaty stanowią wynagrodzenia i pochodne. Równocześnie w porównaniu z poprzednimi latami wzrastają kwoty przeznaczone na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Wydatki związane z finansowaniem przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014, zarówno samorządowych, jaki też prowadzonych przez inne podmioty, wyniosły 24/35

25 ogółem , 92 zł, w tym na wydatki bieżące , 92 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. Wykres 3: Struktura wydatków dotyczących przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,39 zł 34,3% Wynagrodzenia i pochodne ,98 zł 54,1% Inwestycje Remonty - zł ,61 zł 0,0% 1,1% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,94 zł 10,6% Tabela 12: Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rodzaj jednostki oświatowej Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące Liczba uczniów 778 Kwota w zł 7735,71 zł 7735,71 zł Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) ,07 zł Największą grupę wydatków stanowią płace i pochodne. Dotacje dla placówek niepublicznych pozostają na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Zaniepokojenie budzi stale niski poziom kwot na wydatki rzeczowe i remonty, co w sytuacji konieczności zapewnienia środków na zakup energii i mediów (przy stale rosnących cenach) powoduje również niskie środki na zakup wyposażenia i pomocy naukowych. 25/35

26 3. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ogółem , 47 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. Wykres 4: Struktura wydatków dotyczących szkół podstawowych Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Wynagrodzenia i pochodne ,89 zł 77,7% Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,78 zł 9,7% Remonty ,12 zł 0,9% Inwestycje - zł 0,0% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,68 zł 11,7% Tabela 13: Szkoły podstawowe wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rodzaj jednostki oświatowej Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące Liczba uczniów Kwota w zł 6950,16 zł 6950,16 zł Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) ,86 zł Największą grupę wydatków stanowią płace i pochodne. Procentowy udział wydatków przeznaczonych na Dotacje dla placówek nieprowadzonych przez m.st. Warszawę utrzymują się na tym samym poziomie. Gimnazja (rozdział 80110) Wydatki związane z finansowaniem gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ogółem , 37 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. 26/35

27 Wykres 5: Struktura wydatków dotyczących gimnazjów Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Wynagrodzenia i pochodne ,16 zł 72,4% Dotacje (art. 80 i 90 ustawy o sys. oś) ,00 zł 16,1% Inwestycje Remonty - zł ,67 zł 0,0% 0,5% Wydatki rzeczowe (bez remontów) ,54 zł 10,9% Pozostałe dotacje - zł 0,0% Tabela 14: Gimnazja wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Źródło: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Rembertów Rodzaj jednostki oświatowej Liczba uczniów Kwota w zł Jednostki m.st. Warszawy (wydatki bieżące i inwestycje) ,58zł Jednostki m.st. Warszawy - wydatki bieżące 8552,58zł Jednostki nieprowadzone przez m.st. Warszawę (dotacje) ,00zł Największą grupę wydatków stanowią płace i pochodne. Dotacje dla placówek nieprowadzonych przez m.st. Warszawę wzrosły z uwagi na wzrost jednostkowej stawki dotacji na jednego ucznia. Zauważyć należy, iż placówka prowadzona przez STO otrzymała więcej na jednego ucznia niż wyniósł koszt kształcenia ucznia w placówkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. 4. Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Wydatki związane z finansowaniem liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2013/2014 wyniosły ogółem , 85 zł. Całość środków przeznaczono na wydatki bieżące. 27/35

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Praga-Południe w roku szkolnym 2011/2012

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Praga-Południe w roku szkolnym 2011/2012 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 10 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek...10 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...11

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Poznań, październik 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 Wodzisław Śląski, czerwiec 2015 /projekt do konsultacji / 0 Spis treści I. Wprowadzenie.... 2 II. Organizacja prac.... 3 III. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych... 5 2. Rekrutacja... 8 3. Informacje ogólne dot. kształcenia specjalnego... 9 2. Informacje dotyczące placówek kształcenia specjalnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo