Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012 1

2 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące programu wychowawczego szkoły. 2. Cele i zadania szkoły. 3. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego. 4. Wizerunek Ucznia Szkoły (załącznik). 5.Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela określone w ramach ogólnych szkoły. 6. Zadania nauczycieli. 7. Powinności wychowawców klasowych. 8. Powinności Rzecznika Praw Ucznia. 9. Powinności rodziców. 10. Zadania zespołu wychowawczego. 11. Powinności wychowawcze wszystkich pracowników szkoły nie będących nauczycielami. 12. Zadania pedagoga szkolnego. 13. Samorząd uczniowski. 14. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 1. Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z: 1) Ustawy o systemie oświaty 2) Konstytucji RP 3) Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego 4) Statutu i Regulaminów szkoły 2

3 2.1 Celem wychowawczym naszej szkoły jest: 1) Kształcenie i wychowanie stanowiące integralną całość. 2) Wychowanie rozumiane jako wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 3) Wychowanie ukierunkowane na poszukiwanie prawdy, piękna, dobra i korzeni kulturowych. 4) Przygotowanie do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach. 5) Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu. 2.2 Podstawowe zadania szkoły: 1) Szkoła uczy poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie i tym względzie tolerancji, 2) Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej między innymi poprzez pracę pedagoga szkolnego, 3) Umożliwia zainteresowanie uczniów poprzez działalność kół przedmiotowych, dostęp do biblioteki i pomocy naukowych oraz organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, 4) Nawiązuje kontakty ze szkołami z różnych państw europejskich oraz organizuje okresowe spotkania uczniów z uczniami tych szkół. 5) Kształtuje poczucie odpowiedzialności, obowiązku a także samorządności i zaradności społecznej. 6) Pomaga podnosić aktywność twórczą, prospołeczną i prozdrowotną (poszanowanie zdrowia i życia). 7) Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia w społeczeństwie. 3. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego 1) Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. 2) Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania. 3) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 4) Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 5) Szkoła wspiera rodzinę w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 6) Promujemy kulturę osobistą. 3

4 4. Wizerunek ucznia naszej szkoły Mamy nadzieję, że uczeń kończący szkołę, będzie człowiekiem, który: 1) Ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi. 2) Szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra. 3) Wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących. 4) Stara się dokonywać świadomych wyborów. 5) Jest gotowy pytać: co jest naprawdę ważne? co mogę robić więcej? co więcej mogę dać? w każdej dziedzinie życia. 6) Ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać. 7) Kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, a nie pragnieniem przewyższenia w sukcesach innych. 8) Zna historie i dziedzictwo kulturowe Polski ze szczególnym uwzględnieniem patronów szkoły. Jest patriotą w jednoczącej się Europie. 9) Jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie. 10) Jest świadomy faktu przynależności do społeczności szkolnej, szanuje wyznawane tu wartości i tych, którzy je przekazują. 5. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach ogólnych szkoły. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie. 3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych. 5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 8) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 4

5 6. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazania: 1) Wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka. 2) Przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei. 3) Procesu podejmowania decyzji i ich skutków. 4) Rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów. 5) Tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka. 6) Wartości rodziny w życiu człowieka. 7) Piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji. 8) Znaczenia norm moralnych w życiu człowieka. 9) Znaczenia poszanowania życia, zdrowia. 7. Powinności wychowawców klasowych. 1) Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym zespołu, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym. 2) Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz wspólnie z Rzecznikiem Praw Ucznia, negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych w klasie oraz między uczniami a dorosłymi. 3) Wychowawca w celu realizacji zadań: a otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, b planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę, - ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji klasy, 4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz wychowawcami internatu, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, uczniów także wobec tych którym jest potrzebna indywidualna opieka to jest wobec uczniów szczególnie uzdolnionych jak i tych, którzy mają różne niepowodzenia. 5

6 5) Utrzymuje stałe kontakty z rodzicami, organizuje minimum raz na kwartał zebrania rodzicielskie oraz utrzymuje bieżące kontakty z rodzicami poszczególnych uczniów w celu: a Poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci b Współdziałania z rodzicami, to znaczy okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach, c Włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, d Bieżącego informowania ich o wynikach osiąganych w nauce, zachowaniu i frekwencji w szkole, 6) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 7)Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego swoich uczniów. 8) Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej oddziału, to jest dziennik, arkusze ocen i świadectwa szkolne oraz opracowuje i monitoruje klasowy program wychowawczy i profilaktyczny. 9) Wychowawca realizuje Program Przeciwdziałania Wagarom. 8. Powinności Rzecznika Praw Ucznia. 1) Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest analiza zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnątrzszkolnymi uczniów, oddziału/klasy i nauczycieli w kwestiach spornych. 2) W przypadku stwierdzenia przez Rzecznika Praw Ucznia działań niezgodnych z prawem i regulaminami strona ich dokonująca (uczeń, oddział/klasa, nauczyciel) ma obowiązek niezwłocznie dostosować się do obowiązujących norm prawa i regulaminów, 3) W przypadku niewypełnienia pkt.2. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: a Podania faktu naruszenia obowiązujących norm prawa oświatowego lub regulaminów wewnątrzszkolnych do publicznej wiadomości, b Zwrócenie się do a Szkoły o pomoc w wyegzekwowaniu przestrzegania określonych przepisów prawa i regulaminów przez osoby je naruszające, c Zwrócenie się do a Szkoły z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnego (winnych) naruszania norm prawnych i regulaminów. d Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w wyborach tajnych i powszechnych spośród kandydatów (nauczycieli) zgłoszonych za ich zgodą przez Samorząd Uczniowski, e Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. Ze swojej działalności składa raz w roku sprawozdanie przed Samorządem Uczniowskim, em i Radą Pedagogiczną. f Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany na wniosek Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym i powszechnym. 6

7 9. Powinności rodziców. 1) Rzetelna informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach wychowawczych. 2) Pełna współpraca przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 3) Pomoc w organizowaniu imprez klasowych takich jak wycieczki, spotkania i tym podobne. 4) Systematyczny kontakt w sprawach wyników w nauce i zachowaniu ucznia. 5) Natychmiastowe zgłoszenie się do szkoły w ważnej sprawie dotyczącej dziecka (stanu zdrowia, ). 6) Bycie świadomymi uczestnikami procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 7) Rada Rodziców jest gremium opiniodawczym dla pracy wychowawczej. 10. Zadania Zespołu Wychowawczego. 1) W celu koordynacji oddziaływań wychowawczych w szkole tworzy się Zespół Wychowawczy składający się z wicedyrektora, pedagoga, wychowawców i innych nauczycieli. 2) Zespół Wychowawczy podejmuje następujące zadania: a diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły b planowanie i realizacja działań profilaktyczno-wychowawczych c wspieranie działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia d wspieranie samorządu szkolnego w realizacji planu wychowawczego szkoły 11. Powinności wychowawcze wszystkich pracowników szkoły nie będących nauczycielami. Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia. Dba o jego bezpieczeństwo i reaguje w sytuacjach zagrażający zdrowiu lub życiu wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki. 7

8 12. Zadania pedagoga szkolnego 1) wspomaga pracę wychowawcy 2) diagnozuje środowisko wychowawcze 3) jest powiernikiem młodzieży 4) współpracuje z rodzicami uczniów wymagających specjalnej troski wychowawczej lub stałej opieki 5) uczestniczy w edukacji pedagogicznej rodziców i Rady Pedagogicznej 6) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno wychowawczy szkoły 7) wdraża i koordynuje realizację programów z zakresu wychowania zdrowotnego, profilaktycznego, przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu 8) pośredniczy w kierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych. 13. Samorząd Uczniowski 1) reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie 2) współpracuje z wszystkimi Organami Szkoły 3) broni praw i godności uczniów 4) prowadzi różnego rodzaju akcje, organizuje uroczystości szkolne 5) współdecyduje o życiu i pracy szkoły 6) dba o dobre imię Szkoły oraz wzbogaca jej tradycje. 14. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. 1) System monitoringu szkolnego stanowi integralny element procesu wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 2)Zapisy z systemu monitoringu wykorzystywane są w celu wyeliminowania przejawów nieregulaminowego zachowania uczniów na terenie placówki oraz wyciągania konsekwencji przewidzianych w Statucie szkoły. W sytuacjach podjęcia działań interwencyjnych zapisy z systemu monitoringu mogą być przedstawione nauczycielom, rodzicom bądź przedstawicielom policji 8

9 Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2010/2011 Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Dbałość o wysoką frekwencję uczniów. 1. Systematyczne kontrolowanie frekwencji. 2. Kontrola przyczyn nieobecności w szkole. 3. Wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się od obowiązków szkolnych. 4. Rozpoznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów. 5. Ewidencjonowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 6. Realizacja Programu Przeciwdziałanie Wagarom 7. Ścisła współpraca z rodzicami. 8. Bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów w szkole. Nauczyciele Pedagog wychowawcy Pedagog Dyrekcja,, pedagog wychowawcy Wg potrzeb Wg potrzeb Na bieżąco II. Przestrzeganie dyscypliny i zwracanie uwagi na kulturę zachowania uczniów. 1. Wdrażanie uczniów do działalności w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych 2. Udostępnienie uczniom obiektów szkolnych do pracy w kółkach zainteresowań. 3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczniów poprzez przykłady, pogadanki, lekturę. 4. Wyrabianie nawyków zmiany obuwia na terenie Op. organizacji i kół zainteresowań 9

10 III. Pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. szkoły. 1. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu organizowania pomocy uczniom z rodzin najuboższych. 2. Diagnozowanie środowiska uczniów ankieta. 3. Organizowanie poradnictwa odpowiadającego potrzebom uczniów i ich rodzin. 4. Organizowanie pomocy materialnej. Pedagog Pedagog Pedagog, pedagog IV. Działalność profilaktyczno-wychowawcza. V. Współpraca z rodzicami. 1. Pomoc wychowawcom i rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych. 2. Dokonywanie oceny stanu zagrożenia młodzieży niedostosowaniem społecznym. 3. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm, agresja, przemoc, ucieczki i wagary, czy też ucieczki do sekt poprzez: - zajęcia tematyczne - filmy i dyskusje - spotkania z zaproszonymi gośćmi. 4. Realizacja szkolnego programu profilaktycznego. 5. Udział szkoły w projekcie Narkotyk śmierci dotyk ( szkolenia dla uczniów i nauczycieli, debata, konkurs wiedzy o HIV/AIDS) 6. Udział uczniów w realizacji projektów; - Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, - Szkoła kluczowych kompetencji. - Kultura bezpieczeństwa - Informatyka + - Człowiek najlepsza inwestycja - Szklona Internetowa Gra Giełdowa 1. Organizowanie spotkań dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów. Pedagodzy Zespół Wychowawczy Pedagodzy A. Maszkiewicz C. Zych M. Mikulska M. Ozóg M. Kowalczyk M. Kowalczyk L. Rękawek Dyrekcja, Wg planów pedagogów i wychowawców - VI - IV - VI I - VI VI VI - VI Wg planu 10

11 2. Współpraca dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców. 3. Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. 4. Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły ankieta, rozmowy. 5. Ankieta ewaluacyjna dotycząca pracy szkoły skierowana do rodziców. 5. Organizowanie edukacji pedagogicznej dla rodziców: - dostarczenie informacji o AIS (alkohol i inne substancje). - pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pomocnych w kontaktach z dziećmi, 6. Indywidualne kontakty w celu udzielanie rodzicom porad. 7. Udział rodziców w uroczystościach i bieżącym życiu szkoły., Pedagodzy Dyrekcja, pedsagodzy Dyrekcja, Pedagodzy Zaproszeni specjaliści Pedagodzy Dyrekcja, wychowawcy - VI Wg planu Dyżury pedagogów VI. Bezpieczeństwo uczniów. 1. Omówienie na lekcjach spraw dotyczących bhp w szkole, w pracowniach, sali gimnastycznej, na przerwach oraz w drodze do szkoły i ze szkoły. 2. Systematyczne sprawdzanie listy obecności. 3. Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich i obowiązków nauczyciela dyżurnego. 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 5. Kurs dla nauczycieli uprawniający do organizowania wycieczek. 6. Spotkania informacyjne z przedstawicielami Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie 7. Zapoznanie z założeniami i realizowanie programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 8. Wykorzystanie systemu monitoringu szkolnego do zapewnienia bezpieczeństwa. Nauczyciele Wicedyrektorzy Nauczyciele PO, pedagodzy, nauczyciele Dyrekcja Wg planu i. Wg. potrzeb 11

12 VII. Wychowanie zdrowotne. 1. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wszystkich uczniów. 2. Objęcie profilaktyką medyczną wszystkich uczniów szkoły, 3. Doraźna pomoc medyczna. 3. Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 4. Realizowanie treści prozdrowotnych według założeń Szkolnego programu profilaktyki. 5. Umożliwienie uczniom korzystania z obiektów sportowych szkoły oraz udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 6. Krzewienie idei honorowego krwiodawstwa Pielęgniarka szkolna pedagodzy, wychowawcy dyrekcja, nauczyciele WF D. Brzozowski Wg planu VIII. Wychowanie do życia w rodzinie.. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia. 1. Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie. 2. Przekazywanie wartości i tradycji rodzinnych, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu. 3. Spotkania z rodzicami w celu określenia potrzeb w zakresie wychowania. 4. Rola wartości rodzinnych, moralnych, religijnych w rodzinie.. 1. Poradnictwo zawodowe dla uczniów. 2. Dlaczego warto studiować? 3. Predyspozycje zawodowe i edukacyjne. 4. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą jak się przygotować. 5. Ocena własnych zdolności i możliwości. 6. Wartości cenione w pracy zawodowej. 7. Planowanie kariery. 8. Lokalny rynek pracy. Nauczyciel Katecheci Katecheci J. Drewnik 12

13 9. Zorganizowanie Tygodnia kariery zawodowej 10. Zorganizowanie Targów Edukacyjnych 11. Zajęcia w Klubie Młodego Ekonomisty J. Drewnik M. Piotrowski, J. Drewnik, A. Winek U. Niezgoda Marzec praca ciągła Troska o poziom pracy szkoły i jej efekty Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Podnoszenie wyników nauczania. II. Wymiana doświadczeń między nauczycielami celem unowocześnienia procesu dydaktycznego. III. Działania ukierunkowujące zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami wiedzy zwłaszcza związanej z programem nauczania. 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce. 2. Praca z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań. 3. Przygotowanie uczniów do konkursów, turniejów, zawodów, olimpiad. 1. Zorganizowanie lekcji koleżeńskich. 2. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę nauczycielską. 3. Prowadzenie lekcji otwartych. 4. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych. 5. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 6. Praca w zespołach przedmiotowych. 1. Udział w olimpiadach naukowych. - artystycznej - biologicznej -wiedzy ekologicznej - chemicznej Opiekunowie kół Nauczyciele Przew. Zesp. Samok. Wicedyrektorzy Nauczyciele i wyznaczeni nauczyciele Nauczyciele K. Zawadka A. Świszcz, M. Mazurek, L. Skwarczyńska A. Chłopaś Wg harmonogramu konkursów, olimpiad, zawodów. Wg planu Wg planu V Wg harmonogramu konkursów, olimpiad, zawodów. 13

14 - fizycznej - filozoficznej - geograficznej - informatycznej - języka angielskiego (English High Flier, Oxford Test) - języka rosyjskiego - języka polskiego - matematycznej - Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - Misyjnej - Wiedzy Ekonomicznej - wiedzy o Unii Europejskiej - Wiedzy i Umiejętności Handlowo Przemysłowej - Przedsiębiorczości - Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - Olimpiada historyczna - Olimpiada wiedzy o finansach - Internetowa wiedza - Olimpiada teologii katolickiej - Olimpiada wiedzy społeczno-ekonomicznej - Olimpiada Wiedzy o Prawie A. Szyszkowska U. Solarczyk M. Ozóg, J. Mucha B.Bogucka N. Mikulska, B. Skwarczyńska M.Wójcik - Wojciechowska, A. Sękulska, A. Stanaszek B. Kret M. Piotrowski, E. Szostak Katecheci M. Kowalczyk, H Jaroń, A. Kot A. Maszkiewicz, M. Piotrowski A. Kot, C. Zych, E. Flaga M. Piotrowski, L. Rękawek, M. Kowalczyk, U. Niezgoda, J. Konarzewska B. Bogucka, Ks. Grzegorz, s. Teresa E. Flaga, A. Kot M. Mikulska I 14

15 - V Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - PTE 2. Udział w konkursach przedmiotowych. - Lwiątko - Polska Piastów - Bóbr - OFORD - Kangur - Alfik - Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej M. Kowalczyk, H. Jaroń, A. Maszkiewicz, A. Kot, J. Konarzewska W. Ziomek A. Czypionka J. Bryłka, B. Kret B. Kret, J. Bryłka I II - Człowiek najlepsza inwestycja - konkurs SIGG - festiwal nauki pokaz doświadczeń chemicznych E. Kuźma, A. Maszkiewicz, U. Niezgoda M. Kowalczyk, L. Rękawek M. Kowalczyk, L. Rękawek A. Chłopaś IV. Edukacja czytelnicza 1.Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum. 2. Korzystanie z Biblioteki Miejskiej, Pedagogicznej i szkolnej. 3. Zachęcanie do czytania książek, prasy, czasopism. 4. Popularyzowanie wydawnictw naukowych wśród młodzieży poprzez organizowanie wystawek. 5. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych. Biblioteka Biblioteka V. Promowanie właściwych postaw uczniów 1. Wyłanianie i prezentowanie uczniów wyróżniających się. 15

16 i zespołów klasowych VI. Promowanie uczniów pozytywnie wyróżniających się na forum szkoły - szczególną postawą moralną, - aktywnością na terenie szkoły i środowiska - wynikami w nauce stypendium 1. Odznaczenie abiturientów odznaką Za Zasługi dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 2. Nagradzanie uczniów mających najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję. szkoły szkoły IV IV, VI Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym Zadania Sposoby realizacji Osoby odpow. Termin Uwagi I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży. 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - apel. 2. Udział młodzieży w uroczystości patriotycznej w 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 3. Uroczysty apel w 72 rocznicę bombardowania Garwolina. 4.Przygotowanie uroczystych lekcji wychowawczych w pierwszym dniu zajęć. 5. Udział w Rajdzie Kościuszkowskim. 6. Sprzątanie grobów na Cmentarzu Wojennym. M. Piotrowski, S. Kozyra, M. Serej, M. Gołędowicz M. Kowalczyk A. Winek /I 7. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodle głości. 8. Tydzień pisania listów Amnaesty International 9. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 go maja. K. Ochnio E. Toporkiewicz, A. Czypionka A. Sękulska, I I semestr V 16

17 10.Udział uczniów w Paradzie Schumana. 11. Przeprowadzenie debaty międzyszkolnej. A. Maszkiewicz, A. Biernacka, C. Zych, A. Winek A. Maszkiewicz, M. Piotrowski V I 12. Pożegnanie absolwentów szkoły wg ceremoniału szkolnego. 17. Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji wychowawczych na temat praw i obowiązków uczniowskich i obywatelskich, Wicedyrektor IV Wg planu II. Organizowanie uroczystości i akcji szkolnych. 1.Obchody Dnia Ziemi Sprzątanie Świata 2. Zorganizowanie Kiermaszu Książki 3. Obchody rocznicy wyboru Jana Pawła II Tydzień Miłosierdzia. 4. Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji 5. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 6. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 7. Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 8. Spotkanie autorskie. 10. Uroczyste wigilie klasowe. 11. Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wicedyrektor d/s wychowawczych A. Zalewska, B. Skwarczyńska, K. Ochnio, J. Konarzewska, S. Kozyra, E. Rola. Wicedyrektor d/s wychowawczych A. Winek.K. Ochnio A. Maszkiewicz, E. Czypionka, A. Ostolski, K. Zawadka, K. Ochnio J. Drewnik Zespół bibliotekarzy Zespół bibliotekarzy wychowawcy dyrektor I II sem. II II 17

18 III Obchody 50 rocznicy powstania szkoły 12. Zorganizowanie akademii z okazji Dnia Kobiet. 13. Rekolekcje Szkolne. 14. I Dzień Wiosny dzień twórczości własnej uczniów. 15. Dzień Przedsiębiorczości 16. Spotkanie z gimnazjalistami prezentacja multimedialna oferty edukacyjnej ZSP nr Apel z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. 18. Zorganizowanie Powiatowego Festiwalu Piosenki Europejskiej EUROWIZJA Przeprowadzenie Tygodnia Języków Obcych. 20. Zorganizowanie Szkolnego Turnieju Szachowego. 21. Święto Sportu Szkolnego. 22. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 1.Przygotowania do obchodów. 2.Planowanie uroczystości: - część artystyczna - promowanie szkoły w środowisku media - konkurs wiedzy na temat historii szkoły 3. Uroczystości związane z obchodami 50 lecia powstania szkoły 4. Ustanowienie obchodów Dnia Szkoły M. Serej, M Gołędowicz, A. Sękulska katecheci A. Sękulska, E Chodakowska A. Kot, C. Zych, E. Flaga U. Niezgoda, A. Biernacka katecheci A. Maszkiewicz, A. Ostolski, K. Zawadka, E. Czypionka Nauczyciele j. obcych M. Łoniewski, A. Winek M. Łoniewski, Wicedyrektor Komitet organizacyjny III IV III V IV V II semestr II semestr V VI VI 18

19 Tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Przygotowanie młodzieży do demokratycznego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. II. Aktywny udział młodzieży w życiu środowiska lokalnego. 1. Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia. 2. Kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Szkoły. 3. Wybory do Zarządu Samorządu Szkoły. 4. Opracowanie planu pracy Zarządu Samorządu Szkoły 5. Systematyczne organizowanie apeli szkolnych. 6. Działanie radiowęzła szkolnego. 7. Dzień Samorządności w szkole. 8. Uaktualnianie na bieżąco gabloty zawierającej informacje Zarządu Samorządu Szkoły. 9.Odpowiedzi na pytania i wnioski uczniów Skrzynka pytań i wniosków. 10. Dbałość o sprzęt i urządzenia szkoły i internatu prowadzenie rozmów z młodzieżą na godz, wych. 11.Utrzymywanie kontaktu z absolwentami szkoły. 12. Reprezentowanie szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta 2 mandaty 13. Prowadzenie kroniki Samorządu Szkolnego 14. Prowadzenie kroniki szkoły. 15. Działalność Rzecznika Praw Ucznia gwarantującego przestrzeganie prawa w relacjach nauczyciel - uczeń. 16. Udział w programie Młodzi głosują symulacja wyborów parlamentarnych. 1. Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 2. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Garwolina i powiatu 3. Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku: Opiekun samorządu Opiekun samorządu Opiekun samorządu, Wicedyrektor Opiekun samorządu, opiekun samorządu Opiekun samorządu Op. Pracowni Dyrekcja, naucz. Samorząd Samorząd Świetlica E. Flaga E. Toporkiewicz, M. Piotrowski Dyrekcja Nauczyciele Pedagodzy, Wicedyrektorzy, Nauczyciele Wg planu MRM cały rok 19

20 III. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. - Dni Garwolina, - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - Udział reprezentacji szkoły w zawodach sportowych. 4. Uczestnictwo młodzieży w kołach zainteresowań: - zajęcia SKS - Koło matematyczne - Koło: Edukacja Europejska - Koło geograficzne - Koło ekologiczne - Koło historyczne - Koło wiedzy o społeczeństwie - Koło etyki - Koło języka polskiego - Koło języka niemieckiego - Koło języka angielskiego - Koło dziennikarskie - Koło plastyczne - Koło chemiczne - Koło strzeleckie - Zajęcia muzyczne - Koło muzyczne - Koło teatralne 1. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich ze świetlicy Przystań. 2. Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 3. Akcja Góra Grosza pomoc na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka 4. Zbiórka pieniędzy dla potrzebujących w Czadzie. 5. Akcja Honorowego Krwiodawstwa. 6. Charytatywna akcja świąteczna dla potrzebujących dzieci. Nauczyciele przedmiotów Samorząd Szkolny Op. Samorządu, K. Ochnio, E. Rola Op. Samorządu, A. Winek Op. samorząd D. Brzozowski A.Zalewska, A. Barcikowska, B. Skwarczyńska, Z. Ornat, S. Kozyra, J. Konarzewska VI I według planów kół I semestr Wg potrzeb I - II 20

21 IV. Wychowanie ekologiczne i prozdrowotne. 1. Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata. 2. Zorganizowanie wycieczki na ścieżkę ekologiczną. 3. Poznanie lokalnych sposobów ochrony środowiska: - poznanie pracy oczyszczalni ścieków, - problem śmieci i odpadów. 4. Dzień Drzewa wielka akcja sadzenia drzew. 5. Olimpiada wiedzy ekologicznej. 6. Udział w akcji Ratuj konie. 7. Promocja zdrowia. 8. Zdrowy styl życia. 9. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu. Wicedyrektor wychowawcy L. Skwarczyńska Nauczyciele biologii L. Skwarczyńska L. Skwarczyńska L. Skwarczyńska Nauczyciele biologii, pielęgniarka szkolna, nauczyciela w f, wychowawcy, V Wg planu koła I Poznanie dziedzictwa kultury lokalnej i narodowej oraz przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji I. Rozwijanie wiedzy o historii regionu. 1. Uczestnictwo młodzieży w Rajdzie Kościuszkowskim w Maciejowicach 2. Udział w konkursie wiedzy o T. Kościuszce. 3. Zwiedzanie muzeum T. Kościuszki. 4. Zapoznanie uczniów z historią regionu poprzez zwiedzanie Szkolnej Izby Tradycji. 5. Poznanie własnego regionu, jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich, pomników przyrody poprzez organizowanie wycieczek. 6. Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o Garwolinie poprzez zorganizowanie konkursu o ziemi garwolińskiej. Wicedyrektor, opiekun samorządu szkolnego E. Toporkiewicz M. Piotrowski M. Piotrkowski Wicedyrektor M. Piotrkowski 21

22 II. Ogólnopolskie dziedzictwo kulturowe. III. Historia i tradycje naszej szkoły. Oddziaływanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Szacunek dla symboli narodowych. 7.Zapoznanie uczniów z folklorem i sztuką ludową poprzez zwiedzanie wystaw w GOK, Miętne. 8. Konkurs fotograficzny i wystawa Moja mała ojczyzna. 9. Zorganizowanie uroczystości z okazji rocznicy bombardowania Garwolina. 1. Szkolne obchody świąt narodowych: Narodowe Święto Niepodległości Konstytucja 3 Maja 2. Obchody świąt religijnych: Wigilie: w internacie i klasowe Jasełka i apel z kolędami. Spotkania Wielkanocne 1. Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się tradycją szkoły: - Dzień Edukacji Narodowej, - Dzień Samorządności - Uroczysta wigilia w szkole i w internacie - Jasełka i apel z kolędami. - Mikołajki, - Walentynki - Dzień Wiosny - Dzień Kobiet 2. Wydawanie gazety szkolnej Eureka 3. Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkołę. 4. Promowanie szkoły w środowisku: - ukierunkować promocję na pozyskanie jak największej liczby kandydatów - spotkania z uczniami gimnazjów, - spotkania z rodzicami, - logo, foldery, - poznawanie szkoły wychowawcy Świetlica M. Wójcik - Wojciechowska M. Piotrowski Nauczyciele historii klas Kierownik internatu Kier. świetlic, opiekun samorządu Samorząd Szkolny kier.internatu Opiekun samorządu wychowawcy samorząd,. M. Serej, M Gołedowicz, A. Sękulska M. Tudek, A. Karwowska Wg potrzeb II semestr I V II II IV II I II II III III IV,V 22

23 IV Przygotowanie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji. V. Promowanie i poszerzanie wiedzy o krajach Europy i Unii Europejskiej - nowe kierunki kształcenia. 5. Zapoznanie uczniów klas I z historią, hymnem i patronem szkoły 6. Wybór i udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 1. Promocja szkoły w środowisku i w mediach - strona w internecie 2. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji. 1. Przygotowanie imprez ogólnoszkolnych: - Dzień Tolerancji - ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły - Debaty 2. Udział w olimpiadach i konkursach o tematyce europejskiej. 3. Wykonanie gazetek szkolnych. wychowawcy opiekun samorządu Nauczyciele informatyki Nauczyciele A. Maszkiewicz A. Maszkiewicz A. Maszkiewicz I semestr I Wg. potrzeb Opracowali: wicedyrektor ds. wychowawczych: Marek Piotrowski pedagodzy szkolni: Sylwia Kozyra Anna Przybysz 23

24 Program Wychowawczy został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców z dnia. oraz uchwałą Rady Pedagogicznej nr.. z dnia.. podpis przewodniczącego Rady Rodziców.. podpis dyrektora szkoły 24

PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH PROGRAM WYCHOWAWCZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH Zatwierdzono dnia 12.09.2014r. przez Radę Pedagogiczną. 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje:

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH IM. STANISŁAWA STASZICA. Aktualizacja z dnia r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH IM. STANISŁAWA STASZICA. Aktualizacja z dnia r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZIELISKACH IM. STANISŁAWA STASZICA Aktualizacja z dnia 14.09.2015r. Opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach Niedzieliska

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015

Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu Obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu Zadanie Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Dbałość

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO W RAWICZU 2011/2012 1 Realizacja programu wychowawczego może być przyrównana do pracy nie tyle rzeźbiarza urabiającego bezkształtny,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM.

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. 2016/2017 1 Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpraca Termin 1. Przygotowanie do życia w rodzinie. ZADANIE I - Rozwijanie tożsamości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY CEL OGÓLNY 1 : Poprawa jakości pracy dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego rozwoju.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY CEL OGÓLNY 1 : Poprawa jakości pracy dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego rozwoju. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY CEL OGÓLNY 1 : Poprawa jakości dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego rozwoju. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Termin, poziom kształcenia 1. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM.

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. PROGRAM WYCHOWAWCZY ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH DRUGICH GIMNAZJUM. 2015/2016 1 Sposób realizacji Odpowiedzialni Współpraca Termin 1. Przygotowanie do życia w rodzinie. ZADANIE I - Rozwijanie tożsamości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010

Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010 Program wychowawczy na rok szkolny 2009/2010 Główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych. 2.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: Statut

Bardziej szczegółowo

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest.

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest. WYCHOWANIE Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić ( ) Dziecko ma prawo, by było tym, kim jest. (Janusz Korczak) Przemoc, złość i chciwość otaczają nas ze wszystkich stron. Dobijają

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy.

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyczny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2011-2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY zmiany: sierpień 2008 sierpień 2010 sierpień 2012 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 im. JÓZEFA SKRZEKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Idea i cele programu.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2017

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2017 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2016/2017 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Rozwijanie i upowszechnianie kompetencji czytelniczych - dobór odpowiednich lektur - doposażenie biblioteki

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH I. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 Gdynia, Energetyków 13 Wstęp: Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, umożliwia im wszechstronny i harmonijny

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020

Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE. na lata 2015/ /2020 Program Wychowawczy GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W BRZOZOWIE na lata 2015/2016 2019/2020 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r.. 2. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie. Program wychowawczy szkoły

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie. Program wychowawczy szkoły Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie Program wychowawczy szkoły ROK SZKOLNY 2015/2016 Program wychowawczy szkoły Cele wychowawcze szkoły: prowadzenie kształcenia i wychowania służącego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dbałość o zdrowie i higienę uczniów. - dyscyplinowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

Program Wychowawczy. Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Program Wychowawczy Zespół Szkół w Skrzyszowie Gimnazjum im. Powstańców Śląskich WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY: Absolwent naszej szkoły to samodzielny i odpowiedzialny za swoje czyny człowiek, który akceptuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GOLENIOWIE Non scholae sed vitae discimus. Seneka Cele wychowawcze szkoły: Stwarzanie środowiska wszechstronnego rozwoju osobowościowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie 2016-2019 Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie jest wychowanie dziecka świadomego

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo