Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012"

Transkrypt

1 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2011/2012 1

2 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące programu wychowawczego szkoły. 2. Cele i zadania szkoły. 3. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego. 4. Wizerunek Ucznia Szkoły (załącznik). 5.Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela określone w ramach ogólnych szkoły. 6. Zadania nauczycieli. 7. Powinności wychowawców klasowych. 8. Powinności Rzecznika Praw Ucznia. 9. Powinności rodziców. 10. Zadania zespołu wychowawczego. 11. Powinności wychowawcze wszystkich pracowników szkoły nie będących nauczycielami. 12. Zadania pedagoga szkolnego. 13. Samorząd uczniowski. 14. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY 1. Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z: 1) Ustawy o systemie oświaty 2) Konstytucji RP 3) Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego 4) Statutu i Regulaminów szkoły 2

3 2.1 Celem wychowawczym naszej szkoły jest: 1) Kształcenie i wychowanie stanowiące integralną całość. 2) Wychowanie rozumiane jako wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 3) Wychowanie ukierunkowane na poszukiwanie prawdy, piękna, dobra i korzeni kulturowych. 4) Przygotowanie do działań przedsiębiorczych i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach. 5) Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu. 2.2 Podstawowe zadania szkoły: 1) Szkoła uczy poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie i tym względzie tolerancji, 2) Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej między innymi poprzez pracę pedagoga szkolnego, 3) Umożliwia zainteresowanie uczniów poprzez działalność kół przedmiotowych, dostęp do biblioteki i pomocy naukowych oraz organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, 4) Nawiązuje kontakty ze szkołami z różnych państw europejskich oraz organizuje okresowe spotkania uczniów z uczniami tych szkół. 5) Kształtuje poczucie odpowiedzialności, obowiązku a także samorządności i zaradności społecznej. 6) Pomaga podnosić aktywność twórczą, prospołeczną i prozdrowotną (poszanowanie zdrowia i życia). 7) Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia w społeczeństwie. 3. Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego 1) Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. 2) Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania. 3) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji. 4) Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji. 5) Szkoła wspiera rodzinę w sytuacjach trudnych, kryzysowych. 6) Promujemy kulturę osobistą. 3

4 4. Wizerunek ucznia naszej szkoły Mamy nadzieję, że uczeń kończący szkołę, będzie człowiekiem, który: 1) Ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi. 2) Szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra. 3) Wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących. 4) Stara się dokonywać świadomych wyborów. 5) Jest gotowy pytać: co jest naprawdę ważne? co mogę robić więcej? co więcej mogę dać? w każdej dziedzinie życia. 6) Ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać. 7) Kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, a nie pragnieniem przewyższenia w sukcesach innych. 8) Zna historie i dziedzictwo kulturowe Polski ze szczególnym uwzględnieniem patronów szkoły. Jest patriotą w jednoczącej się Europie. 9) Jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie. 10) Jest świadomy faktu przynależności do społeczności szkolnej, szanuje wyznawane tu wartości i tych, którzy je przekazują. 5. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach ogólnych szkoły. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna w świecie. 3) Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie. 4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych. 5) Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie. 6) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 7) Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się. 8) Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 4

5 6. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazania: 1) Wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka. 2) Przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei. 3) Procesu podejmowania decyzji i ich skutków. 4) Rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów. 5) Tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka. 6) Wartości rodziny w życiu człowieka. 7) Piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji. 8) Znaczenia norm moralnych w życiu człowieka. 9) Znaczenia poszanowania życia, zdrowia. 7. Powinności wychowawców klasowych. 1) Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym zespołu, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym. 2) Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz wspólnie z Rzecznikiem Praw Ucznia, negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych w klasie oraz między uczniami a dorosłymi. 3) Wychowawca w celu realizacji zadań: a otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, b planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące klasę, - ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji klasy, 4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz wychowawcami internatu, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, uczniów także wobec tych którym jest potrzebna indywidualna opieka to jest wobec uczniów szczególnie uzdolnionych jak i tych, którzy mają różne niepowodzenia. 5

6 5) Utrzymuje stałe kontakty z rodzicami, organizuje minimum raz na kwartał zebrania rodzicielskie oraz utrzymuje bieżące kontakty z rodzicami poszczególnych uczniów w celu: a Poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci b Współdziałania z rodzicami, to znaczy okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach, c Włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, d Bieżącego informowania ich o wynikach osiąganych w nauce, zachowaniu i frekwencji w szkole, 6) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w udzielaniu uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 7)Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego swoich uczniów. 8) Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej oddziału, to jest dziennik, arkusze ocen i świadectwa szkolne oraz opracowuje i monitoruje klasowy program wychowawczy i profilaktyczny. 9) Wychowawca realizuje Program Przeciwdziałania Wagarom. 8. Powinności Rzecznika Praw Ucznia. 1) Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest analiza zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnątrzszkolnymi uczniów, oddziału/klasy i nauczycieli w kwestiach spornych. 2) W przypadku stwierdzenia przez Rzecznika Praw Ucznia działań niezgodnych z prawem i regulaminami strona ich dokonująca (uczeń, oddział/klasa, nauczyciel) ma obowiązek niezwłocznie dostosować się do obowiązujących norm prawa i regulaminów, 3) W przypadku niewypełnienia pkt.2. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: a Podania faktu naruszenia obowiązujących norm prawa oświatowego lub regulaminów wewnątrzszkolnych do publicznej wiadomości, b Zwrócenie się do a Szkoły o pomoc w wyegzekwowaniu przestrzegania określonych przepisów prawa i regulaminów przez osoby je naruszające, c Zwrócenie się do a Szkoły z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnego (winnych) naruszania norm prawnych i regulaminów. d Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w wyborach tajnych i powszechnych spośród kandydatów (nauczycieli) zgłoszonych za ich zgodą przez Samorząd Uczniowski, e Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. Ze swojej działalności składa raz w roku sprawozdanie przed Samorządem Uczniowskim, em i Radą Pedagogiczną. f Rzecznik Praw Ucznia może zostać odwołany na wniosek Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym i powszechnym. 6

7 9. Powinności rodziców. 1) Rzetelna informacji o stanie zdrowia dziecka, jego warunkach domowych i trudnościach wychowawczych. 2) Pełna współpraca przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 3) Pomoc w organizowaniu imprez klasowych takich jak wycieczki, spotkania i tym podobne. 4) Systematyczny kontakt w sprawach wyników w nauce i zachowaniu ucznia. 5) Natychmiastowe zgłoszenie się do szkoły w ważnej sprawie dotyczącej dziecka (stanu zdrowia, ). 6) Bycie świadomymi uczestnikami procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 7) Rada Rodziców jest gremium opiniodawczym dla pracy wychowawczej. 10. Zadania Zespołu Wychowawczego. 1) W celu koordynacji oddziaływań wychowawczych w szkole tworzy się Zespół Wychowawczy składający się z wicedyrektora, pedagoga, wychowawców i innych nauczycieli. 2) Zespół Wychowawczy podejmuje następujące zadania: a diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły b planowanie i realizacja działań profilaktyczno-wychowawczych c wspieranie działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia d wspieranie samorządu szkolnego w realizacji planu wychowawczego szkoły 11. Powinności wychowawcze wszystkich pracowników szkoły nie będących nauczycielami. Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia. Dba o jego bezpieczeństwo i reaguje w sytuacjach zagrażający zdrowiu lub życiu wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki. 7

8 12. Zadania pedagoga szkolnego 1) wspomaga pracę wychowawcy 2) diagnozuje środowisko wychowawcze 3) jest powiernikiem młodzieży 4) współpracuje z rodzicami uczniów wymagających specjalnej troski wychowawczej lub stałej opieki 5) uczestniczy w edukacji pedagogicznej rodziców i Rady Pedagogicznej 6) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno wychowawczy szkoły 7) wdraża i koordynuje realizację programów z zakresu wychowania zdrowotnego, profilaktycznego, przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu 8) pośredniczy w kierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych. 13. Samorząd Uczniowski 1) reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie 2) współpracuje z wszystkimi Organami Szkoły 3) broni praw i godności uczniów 4) prowadzi różnego rodzaju akcje, organizuje uroczystości szkolne 5) współdecyduje o życiu i pracy szkoły 6) dba o dobre imię Szkoły oraz wzbogaca jej tradycje. 14. Zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły. 1) System monitoringu szkolnego stanowi integralny element procesu wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 2)Zapisy z systemu monitoringu wykorzystywane są w celu wyeliminowania przejawów nieregulaminowego zachowania uczniów na terenie placówki oraz wyciągania konsekwencji przewidzianych w Statucie szkoły. W sytuacjach podjęcia działań interwencyjnych zapisy z systemu monitoringu mogą być przedstawione nauczycielom, rodzicom bądź przedstawicielom policji 8

9 Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2010/2011 Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Dbałość o wysoką frekwencję uczniów. 1. Systematyczne kontrolowanie frekwencji. 2. Kontrola przyczyn nieobecności w szkole. 3. Wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się od obowiązków szkolnych. 4. Rozpoznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów. 5. Ewidencjonowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 6. Realizacja Programu Przeciwdziałanie Wagarom 7. Ścisła współpraca z rodzicami. 8. Bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów w szkole. Nauczyciele Pedagog wychowawcy Pedagog Dyrekcja,, pedagog wychowawcy Wg potrzeb Wg potrzeb Na bieżąco II. Przestrzeganie dyscypliny i zwracanie uwagi na kulturę zachowania uczniów. 1. Wdrażanie uczniów do działalności w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych 2. Udostępnienie uczniom obiektów szkolnych do pracy w kółkach zainteresowań. 3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczniów poprzez przykłady, pogadanki, lekturę. 4. Wyrabianie nawyków zmiany obuwia na terenie Op. organizacji i kół zainteresowań 9

10 III. Pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. szkoły. 1. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu organizowania pomocy uczniom z rodzin najuboższych. 2. Diagnozowanie środowiska uczniów ankieta. 3. Organizowanie poradnictwa odpowiadającego potrzebom uczniów i ich rodzin. 4. Organizowanie pomocy materialnej. Pedagog Pedagog Pedagog, pedagog IV. Działalność profilaktyczno-wychowawcza. V. Współpraca z rodzicami. 1. Pomoc wychowawcom i rodzicom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych. 2. Dokonywanie oceny stanu zagrożenia młodzieży niedostosowaniem społecznym. 3. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm, agresja, przemoc, ucieczki i wagary, czy też ucieczki do sekt poprzez: - zajęcia tematyczne - filmy i dyskusje - spotkania z zaproszonymi gośćmi. 4. Realizacja szkolnego programu profilaktycznego. 5. Udział szkoły w projekcie Narkotyk śmierci dotyk ( szkolenia dla uczniów i nauczycieli, debata, konkurs wiedzy o HIV/AIDS) 6. Udział uczniów w realizacji projektów; - Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły, - Szkoła kluczowych kompetencji. - Kultura bezpieczeństwa - Informatyka + - Człowiek najlepsza inwestycja - Szklona Internetowa Gra Giełdowa 1. Organizowanie spotkań dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów. Pedagodzy Zespół Wychowawczy Pedagodzy A. Maszkiewicz C. Zych M. Mikulska M. Ozóg M. Kowalczyk M. Kowalczyk L. Rękawek Dyrekcja, Wg planów pedagogów i wychowawców - VI - IV - VI I - VI VI VI - VI Wg planu 10

11 2. Współpraca dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców. 3. Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. 4. Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły ankieta, rozmowy. 5. Ankieta ewaluacyjna dotycząca pracy szkoły skierowana do rodziców. 5. Organizowanie edukacji pedagogicznej dla rodziców: - dostarczenie informacji o AIS (alkohol i inne substancje). - pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pomocnych w kontaktach z dziećmi, 6. Indywidualne kontakty w celu udzielanie rodzicom porad. 7. Udział rodziców w uroczystościach i bieżącym życiu szkoły., Pedagodzy Dyrekcja, pedsagodzy Dyrekcja, Pedagodzy Zaproszeni specjaliści Pedagodzy Dyrekcja, wychowawcy - VI Wg planu Dyżury pedagogów VI. Bezpieczeństwo uczniów. 1. Omówienie na lekcjach spraw dotyczących bhp w szkole, w pracowniach, sali gimnastycznej, na przerwach oraz w drodze do szkoły i ze szkoły. 2. Systematyczne sprawdzanie listy obecności. 3. Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich i obowiązków nauczyciela dyżurnego. 4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 5. Kurs dla nauczycieli uprawniający do organizowania wycieczek. 6. Spotkania informacyjne z przedstawicielami Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie 7. Zapoznanie z założeniami i realizowanie programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 8. Wykorzystanie systemu monitoringu szkolnego do zapewnienia bezpieczeństwa. Nauczyciele Wicedyrektorzy Nauczyciele PO, pedagodzy, nauczyciele Dyrekcja Wg planu i. Wg. potrzeb 11

12 VII. Wychowanie zdrowotne. 1. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wszystkich uczniów. 2. Objęcie profilaktyką medyczną wszystkich uczniów szkoły, 3. Doraźna pomoc medyczna. 3. Realizowanie odpowiedniego zakresu tematyki godzin wychowawczych. 4. Realizowanie treści prozdrowotnych według założeń Szkolnego programu profilaktyki. 5. Umożliwienie uczniom korzystania z obiektów sportowych szkoły oraz udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 6. Krzewienie idei honorowego krwiodawstwa Pielęgniarka szkolna pedagodzy, wychowawcy dyrekcja, nauczyciele WF D. Brzozowski Wg planu VIII. Wychowanie do życia w rodzinie.. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia. 1. Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie. 2. Przekazywanie wartości i tradycji rodzinnych, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu. 3. Spotkania z rodzicami w celu określenia potrzeb w zakresie wychowania. 4. Rola wartości rodzinnych, moralnych, religijnych w rodzinie.. 1. Poradnictwo zawodowe dla uczniów. 2. Dlaczego warto studiować? 3. Predyspozycje zawodowe i edukacyjne. 4. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą jak się przygotować. 5. Ocena własnych zdolności i możliwości. 6. Wartości cenione w pracy zawodowej. 7. Planowanie kariery. 8. Lokalny rynek pracy. Nauczyciel Katecheci Katecheci J. Drewnik 12

13 9. Zorganizowanie Tygodnia kariery zawodowej 10. Zorganizowanie Targów Edukacyjnych 11. Zajęcia w Klubie Młodego Ekonomisty J. Drewnik M. Piotrowski, J. Drewnik, A. Winek U. Niezgoda Marzec praca ciągła Troska o poziom pracy szkoły i jej efekty Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Podnoszenie wyników nauczania. II. Wymiana doświadczeń między nauczycielami celem unowocześnienia procesu dydaktycznego. III. Działania ukierunkowujące zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami wiedzy zwłaszcza związanej z programem nauczania. 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności w nauce. 2. Praca z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań. 3. Przygotowanie uczniów do konkursów, turniejów, zawodów, olimpiad. 1. Zorganizowanie lekcji koleżeńskich. 2. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę nauczycielską. 3. Prowadzenie lekcji otwartych. 4. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych. 5. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 6. Praca w zespołach przedmiotowych. 1. Udział w olimpiadach naukowych. - artystycznej - biologicznej -wiedzy ekologicznej - chemicznej Opiekunowie kół Nauczyciele Przew. Zesp. Samok. Wicedyrektorzy Nauczyciele i wyznaczeni nauczyciele Nauczyciele K. Zawadka A. Świszcz, M. Mazurek, L. Skwarczyńska A. Chłopaś Wg harmonogramu konkursów, olimpiad, zawodów. Wg planu Wg planu V Wg harmonogramu konkursów, olimpiad, zawodów. 13

14 - fizycznej - filozoficznej - geograficznej - informatycznej - języka angielskiego (English High Flier, Oxford Test) - języka rosyjskiego - języka polskiego - matematycznej - Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - Misyjnej - Wiedzy Ekonomicznej - wiedzy o Unii Europejskiej - Wiedzy i Umiejętności Handlowo Przemysłowej - Przedsiębiorczości - Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości - Olimpiada historyczna - Olimpiada wiedzy o finansach - Internetowa wiedza - Olimpiada teologii katolickiej - Olimpiada wiedzy społeczno-ekonomicznej - Olimpiada Wiedzy o Prawie A. Szyszkowska U. Solarczyk M. Ozóg, J. Mucha B.Bogucka N. Mikulska, B. Skwarczyńska M.Wójcik - Wojciechowska, A. Sękulska, A. Stanaszek B. Kret M. Piotrowski, E. Szostak Katecheci M. Kowalczyk, H Jaroń, A. Kot A. Maszkiewicz, M. Piotrowski A. Kot, C. Zych, E. Flaga M. Piotrowski, L. Rękawek, M. Kowalczyk, U. Niezgoda, J. Konarzewska B. Bogucka, Ks. Grzegorz, s. Teresa E. Flaga, A. Kot M. Mikulska I 14

15 - V Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - PTE 2. Udział w konkursach przedmiotowych. - Lwiątko - Polska Piastów - Bóbr - OFORD - Kangur - Alfik - Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej M. Kowalczyk, H. Jaroń, A. Maszkiewicz, A. Kot, J. Konarzewska W. Ziomek A. Czypionka J. Bryłka, B. Kret B. Kret, J. Bryłka I II - Człowiek najlepsza inwestycja - konkurs SIGG - festiwal nauki pokaz doświadczeń chemicznych E. Kuźma, A. Maszkiewicz, U. Niezgoda M. Kowalczyk, L. Rękawek M. Kowalczyk, L. Rękawek A. Chłopaś IV. Edukacja czytelnicza 1.Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum. 2. Korzystanie z Biblioteki Miejskiej, Pedagogicznej i szkolnej. 3. Zachęcanie do czytania książek, prasy, czasopism. 4. Popularyzowanie wydawnictw naukowych wśród młodzieży poprzez organizowanie wystawek. 5. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych. Biblioteka Biblioteka V. Promowanie właściwych postaw uczniów 1. Wyłanianie i prezentowanie uczniów wyróżniających się. 15

16 i zespołów klasowych VI. Promowanie uczniów pozytywnie wyróżniających się na forum szkoły - szczególną postawą moralną, - aktywnością na terenie szkoły i środowiska - wynikami w nauce stypendium 1. Odznaczenie abiturientów odznaką Za Zasługi dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie. 2. Nagradzanie uczniów mających najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję. szkoły szkoły IV IV, VI Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym Zadania Sposoby realizacji Osoby odpow. Termin Uwagi I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży. 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - apel. 2. Udział młodzieży w uroczystości patriotycznej w 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 3. Uroczysty apel w 72 rocznicę bombardowania Garwolina. 4.Przygotowanie uroczystych lekcji wychowawczych w pierwszym dniu zajęć. 5. Udział w Rajdzie Kościuszkowskim. 6. Sprzątanie grobów na Cmentarzu Wojennym. M. Piotrowski, S. Kozyra, M. Serej, M. Gołędowicz M. Kowalczyk A. Winek /I 7. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodle głości. 8. Tydzień pisania listów Amnaesty International 9. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 go maja. K. Ochnio E. Toporkiewicz, A. Czypionka A. Sękulska, I I semestr V 16

17 10.Udział uczniów w Paradzie Schumana. 11. Przeprowadzenie debaty międzyszkolnej. A. Maszkiewicz, A. Biernacka, C. Zych, A. Winek A. Maszkiewicz, M. Piotrowski V I 12. Pożegnanie absolwentów szkoły wg ceremoniału szkolnego. 17. Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji wychowawczych na temat praw i obowiązków uczniowskich i obywatelskich, Wicedyrektor IV Wg planu II. Organizowanie uroczystości i akcji szkolnych. 1.Obchody Dnia Ziemi Sprzątanie Świata 2. Zorganizowanie Kiermaszu Książki 3. Obchody rocznicy wyboru Jana Pawła II Tydzień Miłosierdzia. 4. Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji 5. Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 6. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 7. Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 8. Spotkanie autorskie. 10. Uroczyste wigilie klasowe. 11. Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wicedyrektor d/s wychowawczych A. Zalewska, B. Skwarczyńska, K. Ochnio, J. Konarzewska, S. Kozyra, E. Rola. Wicedyrektor d/s wychowawczych A. Winek.K. Ochnio A. Maszkiewicz, E. Czypionka, A. Ostolski, K. Zawadka, K. Ochnio J. Drewnik Zespół bibliotekarzy Zespół bibliotekarzy wychowawcy dyrektor I II sem. II II 17

18 III Obchody 50 rocznicy powstania szkoły 12. Zorganizowanie akademii z okazji Dnia Kobiet. 13. Rekolekcje Szkolne. 14. I Dzień Wiosny dzień twórczości własnej uczniów. 15. Dzień Przedsiębiorczości 16. Spotkanie z gimnazjalistami prezentacja multimedialna oferty edukacyjnej ZSP nr Apel z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. 18. Zorganizowanie Powiatowego Festiwalu Piosenki Europejskiej EUROWIZJA Przeprowadzenie Tygodnia Języków Obcych. 20. Zorganizowanie Szkolnego Turnieju Szachowego. 21. Święto Sportu Szkolnego. 22. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 1.Przygotowania do obchodów. 2.Planowanie uroczystości: - część artystyczna - promowanie szkoły w środowisku media - konkurs wiedzy na temat historii szkoły 3. Uroczystości związane z obchodami 50 lecia powstania szkoły 4. Ustanowienie obchodów Dnia Szkoły M. Serej, M Gołędowicz, A. Sękulska katecheci A. Sękulska, E Chodakowska A. Kot, C. Zych, E. Flaga U. Niezgoda, A. Biernacka katecheci A. Maszkiewicz, A. Ostolski, K. Zawadka, E. Czypionka Nauczyciele j. obcych M. Łoniewski, A. Winek M. Łoniewski, Wicedyrektor Komitet organizacyjny III IV III V IV V II semestr II semestr V VI VI 18

19 Tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi I. Przygotowanie młodzieży do demokratycznego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. II. Aktywny udział młodzieży w życiu środowiska lokalnego. 1. Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły oraz prawami i obowiązkami ucznia. 2. Kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Szkoły. 3. Wybory do Zarządu Samorządu Szkoły. 4. Opracowanie planu pracy Zarządu Samorządu Szkoły 5. Systematyczne organizowanie apeli szkolnych. 6. Działanie radiowęzła szkolnego. 7. Dzień Samorządności w szkole. 8. Uaktualnianie na bieżąco gabloty zawierającej informacje Zarządu Samorządu Szkoły. 9.Odpowiedzi na pytania i wnioski uczniów Skrzynka pytań i wniosków. 10. Dbałość o sprzęt i urządzenia szkoły i internatu prowadzenie rozmów z młodzieżą na godz, wych. 11.Utrzymywanie kontaktu z absolwentami szkoły. 12. Reprezentowanie szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta 2 mandaty 13. Prowadzenie kroniki Samorządu Szkolnego 14. Prowadzenie kroniki szkoły. 15. Działalność Rzecznika Praw Ucznia gwarantującego przestrzeganie prawa w relacjach nauczyciel - uczeń. 16. Udział w programie Młodzi głosują symulacja wyborów parlamentarnych. 1. Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi. 2. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Garwolina i powiatu 3. Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku: Opiekun samorządu Opiekun samorządu Opiekun samorządu, Wicedyrektor Opiekun samorządu, opiekun samorządu Opiekun samorządu Op. Pracowni Dyrekcja, naucz. Samorząd Samorząd Świetlica E. Flaga E. Toporkiewicz, M. Piotrowski Dyrekcja Nauczyciele Pedagodzy, Wicedyrektorzy, Nauczyciele Wg planu MRM cały rok 19

20 III. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. - Dni Garwolina, - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - Udział reprezentacji szkoły w zawodach sportowych. 4. Uczestnictwo młodzieży w kołach zainteresowań: - zajęcia SKS - Koło matematyczne - Koło: Edukacja Europejska - Koło geograficzne - Koło ekologiczne - Koło historyczne - Koło wiedzy o społeczeństwie - Koło etyki - Koło języka polskiego - Koło języka niemieckiego - Koło języka angielskiego - Koło dziennikarskie - Koło plastyczne - Koło chemiczne - Koło strzeleckie - Zajęcia muzyczne - Koło muzyczne - Koło teatralne 1. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich ze świetlicy Przystań. 2. Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 3. Akcja Góra Grosza pomoc na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka 4. Zbiórka pieniędzy dla potrzebujących w Czadzie. 5. Akcja Honorowego Krwiodawstwa. 6. Charytatywna akcja świąteczna dla potrzebujących dzieci. Nauczyciele przedmiotów Samorząd Szkolny Op. Samorządu, K. Ochnio, E. Rola Op. Samorządu, A. Winek Op. samorząd D. Brzozowski A.Zalewska, A. Barcikowska, B. Skwarczyńska, Z. Ornat, S. Kozyra, J. Konarzewska VI I według planów kół I semestr Wg potrzeb I - II 20

21 IV. Wychowanie ekologiczne i prozdrowotne. 1. Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata. 2. Zorganizowanie wycieczki na ścieżkę ekologiczną. 3. Poznanie lokalnych sposobów ochrony środowiska: - poznanie pracy oczyszczalni ścieków, - problem śmieci i odpadów. 4. Dzień Drzewa wielka akcja sadzenia drzew. 5. Olimpiada wiedzy ekologicznej. 6. Udział w akcji Ratuj konie. 7. Promocja zdrowia. 8. Zdrowy styl życia. 9. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu. Wicedyrektor wychowawcy L. Skwarczyńska Nauczyciele biologii L. Skwarczyńska L. Skwarczyńska L. Skwarczyńska Nauczyciele biologii, pielęgniarka szkolna, nauczyciela w f, wychowawcy, V Wg planu koła I Poznanie dziedzictwa kultury lokalnej i narodowej oraz przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji I. Rozwijanie wiedzy o historii regionu. 1. Uczestnictwo młodzieży w Rajdzie Kościuszkowskim w Maciejowicach 2. Udział w konkursie wiedzy o T. Kościuszce. 3. Zwiedzanie muzeum T. Kościuszki. 4. Zapoznanie uczniów z historią regionu poprzez zwiedzanie Szkolnej Izby Tradycji. 5. Poznanie własnego regionu, jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich, pomników przyrody poprzez organizowanie wycieczek. 6. Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o Garwolinie poprzez zorganizowanie konkursu o ziemi garwolińskiej. Wicedyrektor, opiekun samorządu szkolnego E. Toporkiewicz M. Piotrowski M. Piotrkowski Wicedyrektor M. Piotrkowski 21

22 II. Ogólnopolskie dziedzictwo kulturowe. III. Historia i tradycje naszej szkoły. Oddziaływanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej. Szacunek dla symboli narodowych. 7.Zapoznanie uczniów z folklorem i sztuką ludową poprzez zwiedzanie wystaw w GOK, Miętne. 8. Konkurs fotograficzny i wystawa Moja mała ojczyzna. 9. Zorganizowanie uroczystości z okazji rocznicy bombardowania Garwolina. 1. Szkolne obchody świąt narodowych: Narodowe Święto Niepodległości Konstytucja 3 Maja 2. Obchody świąt religijnych: Wigilie: w internacie i klasowe Jasełka i apel z kolędami. Spotkania Wielkanocne 1. Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się tradycją szkoły: - Dzień Edukacji Narodowej, - Dzień Samorządności - Uroczysta wigilia w szkole i w internacie - Jasełka i apel z kolędami. - Mikołajki, - Walentynki - Dzień Wiosny - Dzień Kobiet 2. Wydawanie gazety szkolnej Eureka 3. Zapraszanie przedstawicieli instytucji wspierających szkołę. 4. Promowanie szkoły w środowisku: - ukierunkować promocję na pozyskanie jak największej liczby kandydatów - spotkania z uczniami gimnazjów, - spotkania z rodzicami, - logo, foldery, - poznawanie szkoły wychowawcy Świetlica M. Wójcik - Wojciechowska M. Piotrowski Nauczyciele historii klas Kierownik internatu Kier. świetlic, opiekun samorządu Samorząd Szkolny kier.internatu Opiekun samorządu wychowawcy samorząd,. M. Serej, M Gołedowicz, A. Sękulska M. Tudek, A. Karwowska Wg potrzeb II semestr I V II II IV II I II II III III IV,V 22

23 IV Przygotowanie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji. V. Promowanie i poszerzanie wiedzy o krajach Europy i Unii Europejskiej - nowe kierunki kształcenia. 5. Zapoznanie uczniów klas I z historią, hymnem i patronem szkoły 6. Wybór i udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 1. Promocja szkoły w środowisku i w mediach - strona w internecie 2. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji. 1. Przygotowanie imprez ogólnoszkolnych: - Dzień Tolerancji - ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót do szkoły - Debaty 2. Udział w olimpiadach i konkursach o tematyce europejskiej. 3. Wykonanie gazetek szkolnych. wychowawcy opiekun samorządu Nauczyciele informatyki Nauczyciele A. Maszkiewicz A. Maszkiewicz A. Maszkiewicz I semestr I Wg. potrzeb Opracowali: wicedyrektor ds. wychowawczych: Marek Piotrowski pedagodzy szkolni: Sylwia Kozyra Anna Przybysz 23

24 Program Wychowawczy został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców z dnia. oraz uchwałą Rady Pedagogicznej nr.. z dnia.. podpis przewodniczącego Rady Rodziców.. podpis dyrektora szkoły 24

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014

Program wychowawczy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2012/2014 1 Program wychowawczy szkoły obejmuje w szczególności: 1. Przepisy prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Opracowali: Anna Dziuda-Smak Izabella Antczak Dorota Szefler Renata Raczykowska Adam Stelmaszyk St r o n

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna: STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE Podstawa prawna: - Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm. - Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007 r. (Dz. U. z dnia 27.02.2007 r.) Znowelizowany

Bardziej szczegółowo