W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 4 maja do 19 czerwca 2006 roku W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: I. W zakresie spraw finansowych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie: wniesienia udziałów do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, zmiany budetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006r. i postanowił skierowa je do Rady Miejskiej. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i pozytywnie zaopiniował wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Bonifacego w Barlinku w sprawie dofinansowania prac remontowych (elewacja) i postanowił wystpi do Rady Miejskiej o przyznanie dotacji w kwocie zł. na ww. cel. 3. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksigowych oraz zmiany planu kont budetu Gminy Barlinek i szczegółowych zasad rachunkowoci. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami: sołectw: Lutówko, ydowo i Jaromierki w sprawie dofinansowania organizowanego wspólnie festynu z okazji Dnia Dziecka i postanowił przeznaczy na ten cel kwot 700 zł, o dofinansowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego Smyk dla klas I-III w dniu r. i wyraził zgod na przeznaczenie kwoty do 200 zł. 5. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na dokonanie wyrówna z budetu Miasta i Gminy Barlinek, wynikajcych z rónicy w wynagrodzeniach refundowanych przez Powiatowy Urzd Pracy dla pracowników robót publicznych w ramach programu Wci Jestem Potrzebny. 6. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił podpisa porozumienie pomidzy Gmin Barlinek, Zakładami Urzdze Okrtowych BOMET S.A. w Barlinku oraz firm Int. Transport Production Wind Energy Jens Chr. Sigg w Barlinku w celu umoliwienia rozpoczcia produkcji na terenie hali produkcyjnej przy ul. Okrtowej w Barlinku, przez firm Int. Transport Production Wind Energy Jens Chr. Sigg w Barlinku. 7. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofertami na dostaw i monta klimatyzacji w wietlicy Orodka Pomocy Społecznej w Barlinku i postanowił wystpi do Rady Miejskiej z autopoprawk do projektu uchwały w sprawie zmiany budetu Miasta i Gminy na 2006r. dot. przyznania rodków finansowych na ten cel w kwocie zł. Realizatorem ww. przedsiwzicia bdzie Kierownik Orodka Pomocy Społecznej w Barlinku.

2 8. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Komisji Finansowo Budetowej i Planowania Gospodarczego Rady Miejskiej w Barlinku (z dnia r.) o zwikszenie nakładów dla Domu Kultury Panorama z przeznaczeniem na wymian nawierzchni chodników przy obiekcie i postanowił odpowiedzie, e został złoony wniosek o rodki pozabudetowe na remont obiektu BOK Panorama. 9. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł sprawozdanie finansowe Barlineckiego Orodka Kultury za 2005r. 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Szczeciskiej Fundacji Talent-Promocja- Postp w sprawie oferty na szkolenia dla nauczycieli szkół z terenu Gminy dot. kształcenia umiejtnoci wychowawczych, w tym w zakresie programów działa profilaktycznych oraz zwizanych z przedsibiorczoci oraz negatywn opini Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Barlinku i Dyrektorów Szkół w przedm. sprawie (rodki finansowe na dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli Dyrektorzy Szkół wykorzystuj we własnym zakresie). Majc na uwadze powysze Burmistrz negatywnie zaopiniował ww. ofert Fundacji. 11. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez Dyrektora ZEASz informacj, i Gmina Barlinek otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej 3 pracownie internetowe o wartoci ,00 zł kada oraz wnioskiem o dodatkowe rodki finansowe na przygotowanie pomieszcze i wyposaenie niezbdne do przyjcia tych pracowni. 12. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez Dyrektora ZEASz informacj nt. wniosku do Urzdu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania wykonania owietlenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 50 % wartoci robót, tj ,00 zł. II. W zakresie spraw inwestycyjnych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił podpisa umow z ENEA S.A. dot. przyłczenia do sieci instalacji energii elektrycznej szatni Klubu Sportowego Koral w Mostkowie. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami firmy GIFK InterPROJEKT z Gorzowa Wlkp. działajcej z upowanienia Zachodniopomorskiego Zarzdu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania owiadczenia dot. prawa do dysponowania nieruchomociami Gminy na cele budowlane zwizane z planowan modernizacj dróg wojewódzkich nr 151 i 156 w sposób okrelony w koncepcji i postanowił wyrazi zgod na: a) wejcie i przebudow dróg i chodników wraz z urzdzeniami towarzyszcymi na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr: 207, 214/2 (obrb 1 m. Barlinek) oraz 290, 292/2, 294, 769 (obrb 2 m. Barlinek), zgodnie z planem załczonym do pisma znak: 0507bar- 18-1h z dnia r. b) wejcie i przebudow dróg i chodników wraz z urzdzeniami towarzyszcymi na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr: 789, 132, 143, 185, 189, 195, 153, 163, 169/2,

3 767/4, 767/6, 778/5, 778/22, 246/12, 245, 224, 207, 200 (obrb 2 m. Barlinek), zgodnie z planem załczonym do pisma znak: 0507bar-18-1h z dnia r. Powysze uzgodnienie nie zwalnia od obowizku uzyskania, przed rozpoczciem prac, innych zezwole wymaganych prawem. Ww. nieruchomoci bd objte trwałym zagospodarowaniem zwizanym z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich, w zwizku z powyszym inwestor ZZDW w Koszalinie bdzie zobowizany do poniesienia wszystkich kosztów zwizanych z wykupem, podziałem gruntu, opłatami notarialnymi, sdowymi i wypłacenia odszkodowa spowodowanych pracami budowlanymi, zgodnie z obowizujcym w tym zakresie prawem. 3. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z protestem dot. przetargu na remont Urzdu Miasta i Gminy Barlinek i postanowił uniewani ww. przetarg. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z propozycjami dot. nowych warunków umowy z Echem Barlinka w zakresie zamieszczania w gazecie informacji kierowanych przez Urzd Miasta i Gminy w Barlinku i postanowił: a) wyrazi zgod na wykupienie 3 stron w Echu Barlinka za kwot 819,84 zł miesicznie, łcznie z VAT (kada nastpna strona jest płatna według obowizujcego cennika z uwzgldnieniem 30% zniki), b) w umowie z redakcj ww. gazety zawrze zapis, i Gmina, w przypadku niewykorzystania pełnych trzech stron w gazecie w danym miesicu, bdzie miała prawo do wykorzystania ewentualnej rezerwy w przecigu kolejnych dwóch miesicy, c) zebra i porówna oferty z innych gazet, np. Pulsu Powiatu. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami radnego Jana Janasa zgłoszonymi na L sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2006r. w sprawie: podjcia działa zmierzajcych do wyegzekwowania zobowiza wynikajcych z protokołu z dnia r. dot. organizacji ruchu na drodze powiatowej , , w miejscowoci Płonno i postanowił wystpi z pismem do Powiatowego Zarzdu Dróg o podanie informacji o przyczynach braku realizacji deklarowanych zada, podjcia działa zmierzajcych do przygotowania informacji nt. planowanych bd realizowanych działa o charakterze ekologicznym przez Barlinek S.A. zmierzajcych do: ograniczenia pylenia, zmniejszenia poziomu hałasu, poprawy jakoci wody; ponadto o podjcie działa zmierzajcych do ograniczenia wycieku wody z terenu zakładu (w czasie obfitych opadów), na jezdni ul. Przemysłowej i postanowił wystpi do Barlinek S.A. o podanie informacji w zakresie podjtych działa i terminach realizacji powyszego. 6. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił opracowa plan promocji terenu potartacznego poł. nad Jeziorem Barlineckim. 7. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił wystpi do PSS w Barlinku z pismem dot. przeprowadzenia naprawy murowanego ogrodzenia nalecego do PSS od strony Kanału Barlineckiego (Młynówki). 8. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przygotowa spraw zlecenia dla ZUO BOMET w Barlinku wykonania bramy wjazdowej na teren ogródków działkowych NOWY poł. w Moczkowie.

4 9. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofertami na elementy skateparku, który bdzie usytuowany przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku i postanowił wybra ofert firmy SKATELAND z Kalisza. Ponadto postanowił, e elementy skateparku po zamontowaniu zostan przekazane na stan SP Nr Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przystpi do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej do Moczydła. rodki na ten cel bd pochodziły z budetu Gminy przeznaczonego na utrzymanie dróg. 11. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z projektem zagospodarowania cigu pieszego przy ul. Wodnej w Barlinku i po wprowadzeniu zmian uzgodnił go. 12. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i uzgodnił projekt przebiegu rurocigu kablowego oraz kanalizacji teletechnicznej na trasie Barlinek Mostkowo. 13. Burmistrz Miasta i Gminy uzgodnił projekt umieszczenia w pasie drogowym - ul. Wiosenna przyłcza wodnego i kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji zjazdu na działk nr 372/ Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i uzgodnił projekt wykonania przyłcza wodnego w drodze - ul. Wiosenna do działki ozn. w ewidencji gruntów nr 58/ Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł informacj w sprawie utrzymania czystoci i porzdku w Gminie Barlinek w zwizku z tematem z planu pracy Rady Miejskiej w miesicu czerwcu 2006r. oraz postanowił skierowa j do Rady Miejskiej. 16. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofert firmy PGK-Altvater-Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. dot. zamiatania mechanicznego ulic i placów, jak równie z przedstawion przez inspektora tut. Urzdu RI.IV. informacj nt. porównania kosztów za wykonywanie przedm. usług przez ww. firm oraz Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie skorzysta z ww. oferty firmy PGK-Altwater- Gorzów Wlkp. Sp. z o.o., poniewa oferta PGK Sp. z o.o. w Barlinku jest korzystniejsza. 17. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Szczeciskich Kopalni Surowców Mineralnych w sprawie uznania zakoczenia rekultywacji terenu wyrobiska Kopalni Krzynka II działka nr 242/11 o pow. 12,7597 ha, jak równie informacj inspektora tut. Urzdu RI.III nt. wyników kontroli przeprowadzonej na terenie wyeksploatowanego złoa Krzynka II i majc na uwadze powysze postanowił nie uzna rekultywacji ww. terenu za zakoczon. 18. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem os. fizycznej zam. w Rychnowie w sprawie oczyszczenia rowu melioracyjnego z naniesionego piasku pochodzcego z kanalizacji burzowej we wsi Rychnów i postanowił: wyrazi zgod na oczyszczenie ww. rowu melioracyjnego (ok. 50 metrów) przy pomocy pracowników prac publicznych (bezkosztowo lub ewentualnie przy poniesieniu minimalnych kosztów),

5 wystpi do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o konserwacj ww. rowu. 19. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem os. fizycznej w sprawie udronienia rowu melioracji szczególnie w ssiedztwie jej nieruchomoci przy ul. Gorzowskiej 52 oraz ewentualnego przykrycia przedm. rowu i postanowił, e przedmiotowy rów bdzie utrzymywany w naleytej czystoci, jednak bez wykonywania jego przykrycia. 20. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił ogłosi przetargi na: wykonanie dokumentacji na uzbrojenie ul. Fabrycznej w Barlinku (2 warianty koncepcji pod wzgldem kosztowym i technologicznym), wykonanie dokumentacji na przebudow drogi do Moczydła z uwzgldnieniem drogi przez wie (2 warianty koncepcji pod wzgldem kosztowym i technologicznym) i ustalił skład komisji przetargowych. 21. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Spółki Wodnej Płonia w Barlinku, informujcym, i zostały usunite usterki na Stacji Uzdatniania Wody w Barlinku. W zwizku z powyszym naley zwróci wykonawcy zabezpieczenie naleytego wykonania umowy. 22. Burmistrz Miasta i Gminy zatwierdził tre porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzdem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie zasad działania i współfinansowania zadania pn.: Przebudowa chodnika w m. Barlinek, ul. Gorzowska dł. 0,900 km w cigu drogi wojewódzkiej nr Burmistrz Miasta i Gminy postanowił zleci wykonanie szafki energetycznej na nieruchomoci przy Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Barlinku (rodki na ww. cel pochodzi bd z budetu Miasta i Gminy Barlinek w czci przeznaczonej na owietlenie dróg). 24. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 53, przyjł go i postanowił skierowa do Rady Miejskiej. 25. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z warunkami umowy z firm WORLD MEDIA w zakresie organizacji w Barlinku imprezy masowej pn.: Przysta Bosmana i postanowił podpisa przedm. umow. 26. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z projektem umowy w sprawie realizacji i finansowania budowy sieci dla potrzeb inwestycji na działkach nr: 477/7, 477/8, 477/9 i 477/10, poł. w Barlinku przy ul. Sienkiewicza i postanowił podpisa przedm. umow. 27. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił zleci ZUO BOMET S.A. wykonanie zadaszenia małej sceny. III. W zakresie spraw budowlanych:

6 1. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej o ustanowienie słuebnoci na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr 904 i 638/13 poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej obrb 1 Barlinka, stanowicych własno Gminy Barlinek, dla działki ozn. w ewidencji gruntów nr 638/14, stanowicej własno wnioskodawcy i postanowił przygotowa projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia nieodpłatnej słuebnoci na ww. działkach ozn. w ewidencji gruntów nr 904 i nr 638/13 poł. w Barlinku. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osób fizycznych o sprzeda gruntu pod garaem na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 566, poł. przy ul. Bocznej w Barlinku oraz wyjanieniami inspektora tut. Urzdu, i wnioskodawcy nie mog okaza si dokumentem na podstawie, którego został wybudowany gara. Burmistrz postanowił odpowiedzie, e obecnie prowadzony jest proces podziału działki nr 566, z uwzgldnieniem m.in. wydzielenia gruntu pod garaem, o którym mowa wyej. Ponadto postanowił zasugerowa wnioskodawcy zalegalizowanie ww. garau zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie: sprzeday w trybie bezprzetargowym nieruchomoci gruntowej poł. w Barlinku, ozn. w ewidencji gruntów działk nr 500/4 o pow. 0,0196 ha, obrb Barlinek 2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoci przyległej, ozn. w ewidencji gruntów działk nr 499/3 o pow. 0,0989 ha, stanowicej własno firmy WATEX Sp. z o.o. w Barlinku; ogłoszenia wykazu nieruchomoci gruntowej przeznaczonej do oddania w uytkowanie wieczyste poł. w Barlinku przy ul. Sportowej (ozn. w ewidencji gruntów działk nr 694 i 695/2 o łcznej pow. 0,2769 ha.); wyznaczenia przewodniczcego oraz członków komisji przeprowadzajcej rokowania na zbycie nieruchomoci stanowicej własno Gminy Barlinek, połoonej w Barlinku, ozn. w ewidencji gruntów działk nr 2119, o pow. 1,9267 ha, obrb 1 Barlinek; sprzeday w trybie bezprzetargowym nieruchomoci gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Lipowej (ozn. w ewidencji gruntów nr 576/38, o pow. 0,0283 ha na rzecz włacicieli działki ssiedniej ozn. w ewidencji gruntów nr 567/11, która wraz z działk nr 576/11 bdzie spełnia wymogi działki budowlanej); ogłoszenia wykazu nieruchomoci lokalowej poł. w Barlinku przy ul. Niepodległoci przeznaczonej do sprzeday. Przedmiotem zarzdzenia jest sprzeda lokalu niemieszkalnego poł. w Barlinku przy ul. Niepodległoci 34, na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 176, o pow. 0,0285 ha, wraz ze zwizanym z tym lokalem udziałem w czciach wspólnych budynku i urzdze, które nie słu do wyłcznego uytku włacicieli poszczególnych lokali w wysokoci 570/10000 oraz taki sam udział w prawie uytkowania wieczystego działki gruntu. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Agencji Nieruchomoci Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w sprawie procesu nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Barlinek m. in. działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 254/6 o pow. 0,2613 ha i nr 251 o pow. 0,0700 ha poł. w Dziedzicach. Agencja poinformowała, e naley dostarczy brakujce dokumenty niezbdne do przeniesienia własnoci tj.: dokumentacj geodezyjn, uchwał Rady Miejskiej upowaniajc Burmistrza do przejcia nieruchomoci, uchwał Rady Miejskiej w sprawie realizacji inwestycji na ww. działce oraz informacj czy Gmina uwzgldniła rodki finansowe na realizacj ww. inwestycji w swoim planie finansowym. Koszy zwizane z przejciem ponosi Gmina. W zwizku z powyszym Burmistrz postanowił

7 wystpi do Agencji Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pastwa Oddział Terenowy w Szczecinie z zapytaniem z czego wynika konieczno przedstawienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie realizacji inwestycji na ww. działce oraz informacji czy Gmina uwzgldniła rodki finansowe na realizacj ww. inwestycji w swoim planie finansowym. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem radnego Jana Janasa zgłoszonym na XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu r. o treci: wnosz o podjcie działa zmierzajcych do zagospodarowania działki 570/4 poł. w Barlinku przy ul. Fabrycznej i postanowił odpowiedzie, e obecnie rozwaane s warianty zagospodarowania ww. działki przy ul. Fabrycznej: a) ewentualne przeniesienie aportem do Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barlinku jako rezerwa pod potrzeby działalnoci Spółki, b) w przypadku rezygnacji PEC z wykorzystania ww. działki pod potrzeby Spółki przeznaczenie jej na sprzeda, c) w przypadku stwierdzenia potrzeby wykorzystania ww. działki na cele gminne ewentualna dzierawa działki. 6. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony rodowiska Rady Miejskiej w Barlinku z dnia r. dot. pakietu projektów uchwał w sprawie wyraenia zgody na zbycie gruntu poł. przy ul. Lipowej, stanowicego własno Gminy Barlinek przedstawionego w 4 wariantach, i Komisja wnioskuje o: przedstawienie wariantów w sprawie wyraenia zgody na zbycie nieruchomoci ozn. działk nr 578 i 577 przy ul. Lipowej w Barlinku, zainteresowanym tj.: wspólnocie mieszkaniowej i osobie fizycznej, celem wyraenia opinii, wycofanie punktu w sprawie pakietów projektów uchwał dot. zbycia nieruchomoci przy ul. Lipowej w Barlinku, przedstawionych w 4 wariantach z porzdku sesji, w zwizku z wnioskiem nr 1, celem wyraenia opinii przez zainteresowanych. Burmistrz MiG, w zwizku z powyszym, postanowił zorganizowa spotkanie z zainteresowanymi osobami celem wyraenia opinii nt. propozycji rozwizania sprawy, przedstawionych w projektach uchwał Rady Miejskiej. 7. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z odpowiedzi Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barlinku na wniosek radnego Rady Miejskiej w sprawie komina usytuowanego na terenie Starego tartaku w Barlinku i postanowił przystpi do rozbiórki ww. komina. Jednoczenie Burmistrz postanowił wystpi do PGK z pismem o podanie kosztów rozbiórki oraz wysokoci dochodu ze sprzeday złomu pochodzcego z rozbiórki komina. 8. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie wyrazi zgody na cesj umowy dzierawy w czci dot. dzierawy gruntu o pow. 0,63m 2 poł. przy ul. Staromiejskiej w Barlinku. Jednoczenie postanowił wyrazi zgod na rozwizanie umowy dzierawy, z dotychczasowym dzierawc, w czci dot. gruntu o pow. 0,63m 2 poł. przy ul. Staromiejskiej w Barlinku. 9. Odbyło si spotkanie z Zarzdem Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia. Tematem spotkania było omówienie sprawy dot. umowy dzierawy Młyna Papiernia w Barlinku.

8 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej w sprawie sprzeday działki ozn. w ewidencji gruntów nr 313/1 o pow. 0,2325 ha obrb Krzynka, stanowicej własno Gminy Barlinek i postanowił, e przed podjciem decyzji w przedm. sprawie inspektorzy tut. Urzdu RI.VI i RB.IV dokonaj analizy czy istnieje moliwo wyznaczenia innego terenu na cele rekreacyjne dla mieszkaców wsi Krzynka. 11. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie skorzysta z prawa pierwokupu działki ozn. w ewidencji gruntów nr 2117/5 o pow. 0,0815 ha, poł. w Barlinku na os. Górny Taras, poniewa jest ona zbdna do wykonywania zada własnych Gminy. 12. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na lokalizacj cigu pieszego i pojemnika na odpady na potrzeby zakładu fryzjerskiego znajdujcego si w budynku wielolokalowym poł. przy ul. Niepodległoci 27a, w Barlinku. Jednoczenie Burmistrz postanowił wystpi do PSS Społem w Barlinku celem uregulowania sprawy zwizanej z uytkowaniem terenu ozn. w ewidencji gruntów działk nr 208/17, jako dojazdu do budynku PSS od strony ul. Armii Krajowej. 13. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci, przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierawcy, poł. w obr. Dziedzice, gm. Barlinek. Przedmiotem zarzdzenia jest oddanie w dzieraw nieruchomoci niezabudowanej ozn. w ewidencji gruntów działk nr 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12 i 52/13 o łcznej powierzchni 1,2400 ha, poł. w obr. Dziedzice, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierawy 3 lata. Wysoko opłat z tytułu dzierawy gruntu: stawka czynszu za dzieraw 90zł/rok. 14. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday jako lokal mieszkalny. Przedmiotem zarzdzenia jest przeznaczenie do sprzeday lokali mieszkalnych: 1) nr 13 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 6, poł. przy ul. Przemysłowej w Barlinku, 2) nr 3 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 7, poł. przy ul. Bocznej w Barlinku, 3) nr 2 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 22, poł. przy ul. Niepodległoci w Barlinku, 4) nr 2 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 62, poł. przy ul. Gorzowskiej w Barlinku, 5) nr 14 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Odrzaskiej w Barlinku, 6) nr 27 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Kombatantów w Barlinku, 7) nr 33 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Kombatantów w Barlinku, 8) nr 2 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Wodnej w Barlinku, 9) nr 23 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Wodnej w Barlinku,

9 10) nr 20 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 3 klatce b, poł. przy ul. Chmielnej w Barlinku, 11) nr 18 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 3 klatce c, poł. przy ul. Chmielnej w Barlinku, 12) nr 3 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 26, poł. przy ul. Niepodległoci w Barlinku, Ponadto w zarzdzeniu Nr 88/2005 z dnia r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday 1. nadaje si nowe brzmienie: 1) lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 6, poł. przy ul. Przemysłowej w Barlinku, 2) lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 6, poł. przy ul. Przemysłowej w Barlinku. 15. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i zaopiniował pozytywnie wnioski o przeznaczenie do sprzeday lokalu mieszkalnego, złoone przez najemców: lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 27 przy ul. 1 Maja w Barlinku i postanowił podj czynnoci przygotowania przedm. nieruchomoci do zbycia poprzez zlecenie wykonania rzutów kondygnacji budynku, ustalenie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoci, wycena lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku nr 3 c przy ul. Chmielnej w Barlinku i postanowił zleci wycen lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 10 przy ul. Niepodległoci w Barlinku podj czynnoci przygotowania przedm. nieruchomoci do zbycia: uzgodnienie z zarzdc nieruchomoci rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoci, wycena lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 14 b przy ul. Niepodległoci w Barlinku i poniewa dotychczas nie opracowywano rzutów kondygnacji tego budynku, postanowił zleci rzuty i obmiar wszystkich lokali w tej nieruchomoci i ustali rzeczywisty stan prawny nieruchomoci. 16. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pisemn ofert złoon przez p. Ryszarda Kurocha, w dniu r., na wykonywanie dokumentacji obejmujcej rzuty kondygnacji budynków, niezbdnej do aktów ustanawiajcych odrbn własno lokali i po przeanalizowaniu przedstawionych warunków ocenił, e oferta cenowa jest korzystna (korzystniejsza w porównaniu ze złoon w tym zakresie ofert p. B. Smoli), ponadto wykonawca dopuszcza moliwo negocjacji terminu wykonania usługi. Przewidywan warto usługi szacuje si na kwot zł (~5951 euro). W zwizku z powyszym Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przyj ww. ofert p. R. Kurocha i zawrze umow na wykonywanie ww. usług przez rok od zawarcia umowy. 17. Burmistrz Miasta i Gminy, w zwizku z wnioskiem Gminy Barlinek o ustalenie warunków zabudowy dla kwartału: ul. Szkolna, ul. Paderewskiego, ul. Staromiejska, zapoznał si ze wstpn opini architekta miejskiego, i sporzdzenie projektu decyzji na ten obszar jest zbyt skomplikowane i wymaga głbszego przeanalizowania rozwiza architektonicznych oraz uporzdkowania terenu (projekt podziału nieruchomoci) i postanowił: nie wyraa zgody na opracowanie koncepcji zagospodarowania ww. terenu,

10 e do czasu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta (który obejmowałby równie ww. kwartał) bdzie wstrzymana sprzeda lokali mieszkalnych i usługowych usytuowanych w ww. kwartale, poł. przy ul. Niepodległoci i ul. Staromiejskiej. 18. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem firmy POLKOMTEL S.A. w Warszawie na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT Mostkowo na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 8/4 obr. Mostkowo oraz informacj inspektora tut. Urzdu nt. prowadzonego w tym zakresie postpowania administracyjnego. W zwizku z ponown analiz materiałów naleało stwierdzi, e nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej. Zawiadomione strony postpowania oraz mieszkacy Miejscowoci Mostkowo nie wnieli adnych zastrzee do inwestycji, ponadto zakoczono postpowanie o rodowiskowych uwarunkowaniach i została wydana w tym zakresie decyzja administracyjna. Majc na uwadze powysze naley wyda decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 19. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Zachodniopomorskiego Urzdu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. wiatrowni w Gminie Przelewice (znak:rr.iii.nb /2006/spr.r) wskazujcym, i Gmina Przelewice wniosła w swoim Studium zapis o odsuniciu nieprzekraczalnej linii zabudowy o 500 metrów od granicy z Gmin Barlinek. 20. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofertami na wykonanie koncepcji zagospodarowania kwartału pomidzy ulicami: Niepodległoci, Rynek, Sdowa i Szewska i postanowił wstpnie wybra dwie oferty: Pracowni Projektowej mgr in. Doroty Sukiennik z Przecławia, EM Kwadrat arch. Ewy Buszac Pitkowskiej ze Szczecina, celem przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami. 21. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday, połoonej we wsi Moczydło, oznaczonej w ewidencji gruntów działk nr 13/34 o pow. 0,8985 ha. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday, połoonej we wsi Moczydło, oznaczonej w ewidencji gruntów działk nr 99/1 o powierzchni 2100m 2. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierawcy, gruntu o powierzchni 9,52m 2, stanowicego cz nieruchomoci Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów działk nr 195, połoonego w obrbie 2 miasta Barlinek. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej na rzecz właciciela czci budynku, gruntu o powierzchni 46,33m 2, stanowicego cz nieruchomoci Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów działk nr 183/14, połoonego w obrbie 2 miasta Barlinek przy ulicy Staromiejskiej. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej na rzecz właciciela czci budynku, gruntu o powierzchni 39,79m 2, stanowicego cz nieruchomoci Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów działkami nr 183/14 i 183/15, połoonych w obrbie 2 miasta Barlinek przy ulicy Staromiejskiej.

11 sprzeday nieruchomoci lokalu mieszkalnego, stanowicego przedmiot własnoci Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem zarzdzenia jest sprzeda lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 4, poł. w Barlinku przy ul. Chmielnej, w nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 159/2 o pow. 0,0169 ha (obrb 2 miasto Barlinek). 22. Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek zapoznał si ze spraw dotyczc dalszego postpowania co do zbycia działek: nr 665/15 i nr 665/43 o łcznej powierzchni 0,1535 ha wraz z udziałem w działce nr 665/18 o powierzchni 0,0725 ha wynoszcym ¼ czci nr 665/16 i nr 665/44 o łcznej powierzchni 0,1704 ha wraz z udziałem w działce nr 665/18 o powierzchni 0,0725 ha wynoszcym ¼ czci, połoonych w Barlinku przy ulicy Widok, po pierwszych, zakoczonych wynikami negatywnymi, przetargach i postanowił ogłosi kolejny przetarg na zbycie przedmiotowych działek, ustalajc cen wywoławcz w kwocie 38000,00 i 39000,00 zł. 23. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na cesj umowy dzierawy gruntu, z dnia 14 lutego 2006r., przedmiotem której jest dzierawa gruntu o pow. 10,00 m 2 stanowicego cz nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 205/6, poł. w obrbie 2 miasta Barlinka, przy ul. Szewskiej, na rzecz osoby bliskiej dotychczasowego dzierawcy. 24. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na rozłoenie na 5 równych rat rocznych opłaty adiacenckiej w kwocie ,00 zł, która zostanie naliczona z tytułu podziału działki ozn. w ewidencji gruntów nr 560/11, poł. w obrbie 1 Barlinek. Rozłoone na raty niespłacone czci opłaty podlega bd oprocentowaniu przy zastosowaniu rocznej stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Jednoczenie Burmistrz MiG postanowił, e rozkładanie nalenoci pieninych na 10 rat rocznych stosowane bdzie tylko w uzasadnionych przypadkach zasad bdzie rozkładanie spłat nalenoci na 5 rat rocznych. 25. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si informacj dot. przeprowadzonych w dniu r. kontroli dzierawionych obiektów wietlic w miejscowociach: Osina i Dziedzice. W wyniku kontroli ustalono, e: nie ma zastrzee do wywizywania si przez dzierawc z postanowie umowy dzierawy z dnia r. dot. nieruchomoci zabudowanej poł. w obrbie Dziedzice, dzierawca nieruchomoci zabudowanej poł. w obrbie Osina nie wywizuje si z umowy dzierawy, przejtej aktem cesji z dnia r., ( 5 ust. 1, 4, 5, 6 i 7 przedm. umowy), w zwizku z tym Burmistrz postanowił, przed podjciem decyzji, wystpi do dzierawcy o złoenie w cigu 7 dni pisemnych wyjanie w przedmiotowej sprawie (pismo przekaza take do wiadomoci sołtysa wsi Osina). 26. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si ze spraw dot. bezumownego uytkowania czci działki ozn. w ewidencji gruntów nr 760 poł. w Barlinku przy ul. Sienkiewicza i postanowił, e naley zawrze umowy dzierawy z osobami, które do tej pory bezumownie korzystały z nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 760 oraz naliczy opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci stanowicej własno Gminy za trzy lata wstecz.

12 27. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej o sprzeda działki ozn. w ewidencji gruntów nr 125, o pow. 1,0300 ha, poł. we wsi Dzikowo. Na teren obejmujcy przedm. działk nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek oznaczony jest on symbolem UT jako tereny obiektów i urzdze turystycznych i sportowych. Burmistrz MiG postanowił odmówi sprzeday ww. działki, poniewa jest ona przeznaczona na cele publiczne. 28. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem firmy JANEX P.W. o sprzeda działki nr 570/4 o pow. 0,4527 ha, poł. w Barlinku przy ul. Fabrycznej oraz z pismem Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barlinku z dnia r. stanowicym opini Zarzdu Przedsibiorstwa w sprawie działki ozn. nr 570/4, i realizacja modernizacji ródła ciepła w kierunku wykorzystania biomasy akceptowana przez władze Miasta i Zarzd Spółki jest moliwa na terenie obecnej kotłowni i w tym przypadku przedmiotowa działka nie jest potrzebna Spółce. W innym przypadku naleałoby go pozostawi jako rezerw np. poprzez wniesienie aportem do Spółki PEC. Burmistrz MiG postanowił przystpi do procesu zbycia ww. działki w drodze przetargu. 29. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Zakładu Remontowo Budowlanego Energobud Sp. z o.o. z siedzib w Gorzowie Wlkp. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanego przyłcza kablowego nn-0,4kv i uyczenia terenu na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr: 245, 224, 243/1 i 243/10 poł. w Barlinku przy ul. Jeziornej (oprócz wymienionych działek trasa kabla przebiega przez działk nr 243/11 stanowic własno Gminy Barlinek) i wyraził zgod na przebieg ww. przyłcza kablowego na działkach stanowicych własno Gminy Barlinek, po trasie jak na załczniku mapowym załczonym do wniosku Zakładu. 30. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osób fiz. o sprzeda na ich rzecz działki ozn. w ewidencji gruntów nr 30/2 o pow. 0,3100 ha poł. we wsi Osina, zabudowanej budynkiem dawnej remizy straackiej i postanowił odpowiedzie, e zbycie ww. działki na rzecz wnioskodawców jest niemoliwa z uwagi na brak podstawy prawnej. 31. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem o przeznaczenie do sprzeday lokalu mieszkalnego, złoony przez najemc: a) lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku nr 8 przy ul. Koziej w Barlinku i postanowił zleci wykonanie wyceny lokalu, b) lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku nr 15 przy ul. 1 Maja w Barlinku i postanowił zleci wykonanie wyceny lokalu, c) lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 1 przy ul. Grodzkiej w Barlinku i postanowił zleci wykonanie wyceny lokalu, d) lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku nr 29 b przy ul. Górnej w Barlinku i postanowił podj czynnoci przygotowania nieruchomoci do zbycia wykonanie rzutów wszystkich kondygnacji, czynnoci ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoci, a w nastpnej kolejnoci zlecenie wykonania wyceny lokalu.

13 32. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przeprowadzi kontrol (przegld wspólnie z dzierawc) stanu technicznego dzierawionego obiektu poł. przy ul. Gorzowskiej, w którym obecnie znajduje si NETTO. 33. Burmistrz Miasta i Gmin zapoznał si z protokółem z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej w Barlinku przeprowadzonej w dniach maja 2006r. pn.: Ocena wykorzystania majtku po zlikwidowanym zakładzie budetowym BOSTiR i nie wniósł uwag. 34. Burmistrz Miasta i Gminy zmieniajc wczeniejsze ustalenia postanowił nie zleca opracowania koncepcji terenu stanowicego własno Gminy Barlinek poł. w Barlinku na zapleczu budynków nr 4 i 5 przy Rynku. Jednoczenie zobowizał Referat Budownictwa, architekta miejskiego oraz Prezesa Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku do uzgodnienia (po wizji w terenie) sposobu zagospodarowania ww. nieruchomoci. 35. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił w okresie letnim zwikszy czas otwarcia szaletu miejskiego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku. 36. Burmistrz Miasta i Gminy podjł decyzj o zorganizowaniu kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie zbycia działki gruntu poł. w Barlinku na Górnym Tarasie, ozn. w ewidencji gruntów nr 2119 o pow. 1,9267ha, po drugim zakoczonym wynikiem negatywnym przetargu (zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami), po zasigniciu opinii radcy prawnego tut. Urzdu w przedmiocie moliwoci jego zorganizowania. Cena wywoławcza wynosi bdzie ,00 zł łcznie z podatkiem VAT. 37. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku uzupełniajc informacj nt. demontau komina stalowego znajdujcego si na terenie byłego tartaku przy ul. Jeziornej w Barlinku i postanowił, e naley rozesła ok. 5 ofert do rónych firm z zapytaniem nt. kosztów demontau ww. komina. 38. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z rozstrzygniciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego dot. uchwały Nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomidzy ulicami: Jeziorn, Gorzowsk i brzegiem jeziora Barlineckiego tzw. Starego Tartaku oraz pismem Stowarzyszenia Pracowni Autorskich AFIX ze Szczecina autora ww. planu w sprawie ww. rozstrzygnicia i postanowił nie wnosi skargi na rozstrzygnicie nadzorcze Wojewody do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Szczecinie. 39. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poł. na terenie Miasta i Gminy Barlinek pomidzy ulicami: Szosow, Przemysłow, Okrtow i Szos do Lipian, przyjł go i postanowił skierowa do Rady Miejskiej.

14 40. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przystpi do procesu zbycia nieruchomoci usytuowanych wzdłu ul. Górnej w Barlinku (na przedłueniu istniejcych garay) z przeznaczeniem pod garae. 41. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i zaopiniował pozytywnie wniosek osoby fizycznej w sprawie dzierawy czci skarpy na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 730/5 w Moczkowie, w celu wykorzystania tego terenu na cele turystyczno rekreacyjne. Jednoczenie Burmistrz postanowił: e zgoda na uytkowanie ww. gruntu nastpi moe tylko w przypadku, gdy na tym terenie nie bd wprowadzane adne trwałe elementy architektoniczne tj. takie, które wymagaj uzyskania pozwolenia na budow, przygotowa projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyraenia zgody na wydzierawienie ww. terenu na okres powyej 3 lat. IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie: utworzenia okrgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek, utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek, utworzenia odrbnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Barlinku. Jednoczenie Burmistrz Miasta i Gminy postanowił skierowa ww. projekty do Rady Miejskiej. V. W zakresie spraw ZEAS: 1. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku. powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Barlinku odpowiedzi na wniosek grupy radnych zgłoszony na XLIX sesji Rady Miejskiej w sprawie przystpienia do remontu budynku po byłym Liceum Ogólnokształccym przy ul. Lenej 10 wraz z informacj nt. wielkoci rodków niezbdnych do realizacji ww. zadania. Jednoczenie Burmistrz postanowił, w trybie pilnym, przygotowa wniosek do Rady Miejskiej dot. przeniesienia administracji ZEASz z ul. Lenej 1 do budynku na ul. Lenej 10, z rozwaeniem zasadnoci zacignicia kredytu na ww. cel.

15 3. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Barlinku dot. sfinansowania dokumentacji technicznej i audytów na termomodernizacj budynków: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku na kwot ,32 zł. i postanowił wystpi do Rady Miejskiej z autopoprawk do projektu uchwały w sprawie zmiany budetu Miasta i Gminy na 2006r. dot. przyznania rodków finansowych na ten cel. Dokumentacja ta jest potrzebna przy składaniu projektów do funduszy europejskich na dofinansowanie ocieplenia ww. budynków. 4. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przystpi do realizacji zadania polegajcego na wykonaniu owietlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku. Realizatorem zadania bdzie Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Barlinku, a rodki na ten cel pochodzi bd z budetu Miasta i Gminy Barlinek. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przebiegiem i zatwierdził wynik konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku - wybrano Pani Danut Tomiałoj Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku wybrano Pani Lidi Kulczyck- Perske. Jednoczenie Burmistrz MiG postanowił wystpi do Kuratora Owiaty o nie wnoszenie zastrzee do powierzenia stanowisk Dyrektora ww. osobom. 6. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił zleci dla ZUO Bomet w Barlinku wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku (w całoci wg przedstawionego projektu).!"!!# $ %!" & ' ' () " )!*!+, - $.!" / '" 0 /!! " 0 $ 1!"!"#23 +4 $ 5!" 3 +-'! ( #! 6) "'7$ & + $

16 : #- 0 - ; & <+ 0 / 3 $ = 9-0 >+ 4 / $? 0 &+ 3, * 0 9! 0 0 $ ' / ' ) " A '"$ % + " / ( /C+$ + " ) > ) ( / " 3 $ + 6) 74 ' 6 D 4 > D& 79 ") 6'7& ' $.!"E F ) G 2 $ 1 &! & /' &>G "" + H,$ 5! + /"+ $ 8 9! ' / ") 6'7$ :!"9 3 / #'# $'9 -! 9 + / & () & $ = "! > $? *"+I) &/6'3 3 J 7 -" K$ L E E > 4 M, + $ " *69 M "7$ %!" ",, - "#-$. + & +$ 1 "+,H:1LLLLLL "$ 5 /') 9/"'+ O!"/ / O ( ) " 3 $ 8!" #-A I P K #

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres od dnia 15 lutego 2007 do 8 marca 2007 roku.

Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres od dnia 15 lutego 2007 do 8 marca 2007 roku. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres od dnia 15 lutego 2007 do 8 marca 2007 roku. W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 10 sierpnia do dnia 6 wrzenia 2006 roku.

Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 10 sierpnia do dnia 6 wrzenia 2006 roku. Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 10 sierpnia do dnia 6 wrzenia 2006 roku. W tym czasie odbyły si trzy posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Burmistrza Barlinka za okres od dnia 23 maja 2007 roku do 20 czerwca 2007 roku.

Sprawozdanie z prac Burmistrza Barlinka za okres od dnia 23 maja 2007 roku do 20 czerwca 2007 roku. Sprawozdanie z prac Burmistrza Barlinka za okres od dnia 23 maja 2007 roku do 20 czerwca 2007 roku. W tym czasie odbyły si trzy posiedzenia Burmistrza Barlinka z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 15 stycznia 2007 do dnia 14 lutego 2007 roku. W tym czasie odbyły si cztery posiedzenia Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy :

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy : Załcznik do uchwały Nr 1388/289/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. POROZUMIENIE w sprawie przedsiwzicia inwestycyjnego Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej odprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY. DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU. 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego

PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY. DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU. 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca Przewodniczcego BR/0063-6/3/2007 PROTOKÓŁ NR 3/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DARŁOWO Z DNIA 20 marca 2007 ROKU Obecni członkowie Komisji: 1. Emilia Gafka - Przewodniczca 2. Krzysztof Gliszczyski Zastpca

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY. TERMIN WYWIESZENIA WYKAZU NA TABLICY OGŁOSZEŃ OD r. DO r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY. TERMIN WYWIESZENIA WYKAZU NA TABLICY OGŁOSZEŃ OD r. DO r. -Bogaczów KW nr ZG1E/00097586/3 Działka niezabudowana, uzbrojona w sieć kanalizacyjna, istnieje możliwość wykonania przyłącza energetycznego i wodociągowego nr działki 473/11, pow. 0,1346 ha 3.Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

"'$" '%(& #!"% "# "&' !( 1 9 93: "!( !( % =3> %- % *# >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2

'$ '%(& #!% # &' !( 1 9 93: !( !( % =3> %- % *# >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2 "" %& #!"% "# "&! 1 9!%" " % 93: / #!! %. % "!! % * < =3> %- % *# % + *!) % 2 % 8@ >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ 6! % 2 +!* %!* 8 %!. :7!% + )# % -#!#!!" %"! % "! % " -%! % + % 2 8:177 4 8?177

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI W oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okrelenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowicych własno Gminy Piła. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁAZISKA GÓRNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁAZISKA GÓRNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załcznik nr 1 do uchwały nr XXI/263/08 z dnia 20 maja 2008r. REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁAZISKA GÓRNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE BUDOWNICTWA WODNEGO HYDROGEO w Krakowie SP.III.DD.0935-11-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 października 1991 r.

USTAWA z dnia 4 października 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

CZ OPISOWA. Zmiana sposobu uytkowania i wzmocnienie konstrukcji wiaty stalowej. Zmiana sposobu

CZ OPISOWA. Zmiana sposobu uytkowania i wzmocnienie konstrukcji wiaty stalowej. Zmiana sposobu CZ OPISOWA 1. Dane ogólne 1.1. Zadanie projektowe Zmiana sposobu uytkowania i wzmocnienie konstrukcji wiaty stalowej. Zmiana sposobu uytkowania zwizana jest z przeznaczeniem wiaty do organizowania imprez

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Gi ycko z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Gi ycko z dnia 21 kwietnia 2009 r. A EDDDA 1219 UCHWAŁA Nr XXVI/311/09 Rady Gminy Giycko w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrcbie geodezyjnym wsi Grajwo. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010

P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 P R O T O K Ó Ł NR 55/2010 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 7 l i p c a 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Wydano 18 zarządzeń, zatwierdzono 13 wniosków, 25 wykazów nieruchomości, 14 projektów

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo