W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 4 maja do 19 czerwca 2006 roku W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: I. W zakresie spraw finansowych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie: wniesienia udziałów do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, zmiany budetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006r. i postanowił skierowa je do Rady Miejskiej. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i pozytywnie zaopiniował wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Bonifacego w Barlinku w sprawie dofinansowania prac remontowych (elewacja) i postanowił wystpi do Rady Miejskiej o przyznanie dotacji w kwocie zł. na ww. cel. 3. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów ksigowych oraz zmiany planu kont budetu Gminy Barlinek i szczegółowych zasad rachunkowoci. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami: sołectw: Lutówko, ydowo i Jaromierki w sprawie dofinansowania organizowanego wspólnie festynu z okazji Dnia Dziecka i postanowił przeznaczy na ten cel kwot 700 zł, o dofinansowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego Smyk dla klas I-III w dniu r. i wyraził zgod na przeznaczenie kwoty do 200 zł. 5. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na dokonanie wyrówna z budetu Miasta i Gminy Barlinek, wynikajcych z rónicy w wynagrodzeniach refundowanych przez Powiatowy Urzd Pracy dla pracowników robót publicznych w ramach programu Wci Jestem Potrzebny. 6. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił podpisa porozumienie pomidzy Gmin Barlinek, Zakładami Urzdze Okrtowych BOMET S.A. w Barlinku oraz firm Int. Transport Production Wind Energy Jens Chr. Sigg w Barlinku w celu umoliwienia rozpoczcia produkcji na terenie hali produkcyjnej przy ul. Okrtowej w Barlinku, przez firm Int. Transport Production Wind Energy Jens Chr. Sigg w Barlinku. 7. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofertami na dostaw i monta klimatyzacji w wietlicy Orodka Pomocy Społecznej w Barlinku i postanowił wystpi do Rady Miejskiej z autopoprawk do projektu uchwały w sprawie zmiany budetu Miasta i Gminy na 2006r. dot. przyznania rodków finansowych na ten cel w kwocie zł. Realizatorem ww. przedsiwzicia bdzie Kierownik Orodka Pomocy Społecznej w Barlinku.

2 8. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Komisji Finansowo Budetowej i Planowania Gospodarczego Rady Miejskiej w Barlinku (z dnia r.) o zwikszenie nakładów dla Domu Kultury Panorama z przeznaczeniem na wymian nawierzchni chodników przy obiekcie i postanowił odpowiedzie, e został złoony wniosek o rodki pozabudetowe na remont obiektu BOK Panorama. 9. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł sprawozdanie finansowe Barlineckiego Orodka Kultury za 2005r. 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Szczeciskiej Fundacji Talent-Promocja- Postp w sprawie oferty na szkolenia dla nauczycieli szkół z terenu Gminy dot. kształcenia umiejtnoci wychowawczych, w tym w zakresie programów działa profilaktycznych oraz zwizanych z przedsibiorczoci oraz negatywn opini Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Barlinku i Dyrektorów Szkół w przedm. sprawie (rodki finansowe na dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli Dyrektorzy Szkół wykorzystuj we własnym zakresie). Majc na uwadze powysze Burmistrz negatywnie zaopiniował ww. ofert Fundacji. 11. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez Dyrektora ZEASz informacj, i Gmina Barlinek otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej 3 pracownie internetowe o wartoci ,00 zł kada oraz wnioskiem o dodatkowe rodki finansowe na przygotowanie pomieszcze i wyposaenie niezbdne do przyjcia tych pracowni. 12. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez Dyrektora ZEASz informacj nt. wniosku do Urzdu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania wykonania owietlenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 50 % wartoci robót, tj ,00 zł. II. W zakresie spraw inwestycyjnych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił podpisa umow z ENEA S.A. dot. przyłczenia do sieci instalacji energii elektrycznej szatni Klubu Sportowego Koral w Mostkowie. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami firmy GIFK InterPROJEKT z Gorzowa Wlkp. działajcej z upowanienia Zachodniopomorskiego Zarzdu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania owiadczenia dot. prawa do dysponowania nieruchomociami Gminy na cele budowlane zwizane z planowan modernizacj dróg wojewódzkich nr 151 i 156 w sposób okrelony w koncepcji i postanowił wyrazi zgod na: a) wejcie i przebudow dróg i chodników wraz z urzdzeniami towarzyszcymi na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr: 207, 214/2 (obrb 1 m. Barlinek) oraz 290, 292/2, 294, 769 (obrb 2 m. Barlinek), zgodnie z planem załczonym do pisma znak: 0507bar- 18-1h z dnia r. b) wejcie i przebudow dróg i chodników wraz z urzdzeniami towarzyszcymi na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr: 789, 132, 143, 185, 189, 195, 153, 163, 169/2,

3 767/4, 767/6, 778/5, 778/22, 246/12, 245, 224, 207, 200 (obrb 2 m. Barlinek), zgodnie z planem załczonym do pisma znak: 0507bar-18-1h z dnia r. Powysze uzgodnienie nie zwalnia od obowizku uzyskania, przed rozpoczciem prac, innych zezwole wymaganych prawem. Ww. nieruchomoci bd objte trwałym zagospodarowaniem zwizanym z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich, w zwizku z powyszym inwestor ZZDW w Koszalinie bdzie zobowizany do poniesienia wszystkich kosztów zwizanych z wykupem, podziałem gruntu, opłatami notarialnymi, sdowymi i wypłacenia odszkodowa spowodowanych pracami budowlanymi, zgodnie z obowizujcym w tym zakresie prawem. 3. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z protestem dot. przetargu na remont Urzdu Miasta i Gminy Barlinek i postanowił uniewani ww. przetarg. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z propozycjami dot. nowych warunków umowy z Echem Barlinka w zakresie zamieszczania w gazecie informacji kierowanych przez Urzd Miasta i Gminy w Barlinku i postanowił: a) wyrazi zgod na wykupienie 3 stron w Echu Barlinka za kwot 819,84 zł miesicznie, łcznie z VAT (kada nastpna strona jest płatna według obowizujcego cennika z uwzgldnieniem 30% zniki), b) w umowie z redakcj ww. gazety zawrze zapis, i Gmina, w przypadku niewykorzystania pełnych trzech stron w gazecie w danym miesicu, bdzie miała prawo do wykorzystania ewentualnej rezerwy w przecigu kolejnych dwóch miesicy, c) zebra i porówna oferty z innych gazet, np. Pulsu Powiatu. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskami radnego Jana Janasa zgłoszonymi na L sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2006r. w sprawie: podjcia działa zmierzajcych do wyegzekwowania zobowiza wynikajcych z protokołu z dnia r. dot. organizacji ruchu na drodze powiatowej , , w miejscowoci Płonno i postanowił wystpi z pismem do Powiatowego Zarzdu Dróg o podanie informacji o przyczynach braku realizacji deklarowanych zada, podjcia działa zmierzajcych do przygotowania informacji nt. planowanych bd realizowanych działa o charakterze ekologicznym przez Barlinek S.A. zmierzajcych do: ograniczenia pylenia, zmniejszenia poziomu hałasu, poprawy jakoci wody; ponadto o podjcie działa zmierzajcych do ograniczenia wycieku wody z terenu zakładu (w czasie obfitych opadów), na jezdni ul. Przemysłowej i postanowił wystpi do Barlinek S.A. o podanie informacji w zakresie podjtych działa i terminach realizacji powyszego. 6. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił opracowa plan promocji terenu potartacznego poł. nad Jeziorem Barlineckim. 7. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił wystpi do PSS w Barlinku z pismem dot. przeprowadzenia naprawy murowanego ogrodzenia nalecego do PSS od strony Kanału Barlineckiego (Młynówki). 8. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przygotowa spraw zlecenia dla ZUO BOMET w Barlinku wykonania bramy wjazdowej na teren ogródków działkowych NOWY poł. w Moczkowie.

4 9. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofertami na elementy skateparku, który bdzie usytuowany przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku i postanowił wybra ofert firmy SKATELAND z Kalisza. Ponadto postanowił, e elementy skateparku po zamontowaniu zostan przekazane na stan SP Nr Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przystpi do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi gminnej do Moczydła. rodki na ten cel bd pochodziły z budetu Gminy przeznaczonego na utrzymanie dróg. 11. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z projektem zagospodarowania cigu pieszego przy ul. Wodnej w Barlinku i po wprowadzeniu zmian uzgodnił go. 12. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i uzgodnił projekt przebiegu rurocigu kablowego oraz kanalizacji teletechnicznej na trasie Barlinek Mostkowo. 13. Burmistrz Miasta i Gminy uzgodnił projekt umieszczenia w pasie drogowym - ul. Wiosenna przyłcza wodnego i kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji zjazdu na działk nr 372/ Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i uzgodnił projekt wykonania przyłcza wodnego w drodze - ul. Wiosenna do działki ozn. w ewidencji gruntów nr 58/ Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł informacj w sprawie utrzymania czystoci i porzdku w Gminie Barlinek w zwizku z tematem z planu pracy Rady Miejskiej w miesicu czerwcu 2006r. oraz postanowił skierowa j do Rady Miejskiej. 16. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofert firmy PGK-Altvater-Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. dot. zamiatania mechanicznego ulic i placów, jak równie z przedstawion przez inspektora tut. Urzdu RI.IV. informacj nt. porównania kosztów za wykonywanie przedm. usług przez ww. firm oraz Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie skorzysta z ww. oferty firmy PGK-Altwater- Gorzów Wlkp. Sp. z o.o., poniewa oferta PGK Sp. z o.o. w Barlinku jest korzystniejsza. 17. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Szczeciskich Kopalni Surowców Mineralnych w sprawie uznania zakoczenia rekultywacji terenu wyrobiska Kopalni Krzynka II działka nr 242/11 o pow. 12,7597 ha, jak równie informacj inspektora tut. Urzdu RI.III nt. wyników kontroli przeprowadzonej na terenie wyeksploatowanego złoa Krzynka II i majc na uwadze powysze postanowił nie uzna rekultywacji ww. terenu za zakoczon. 18. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem os. fizycznej zam. w Rychnowie w sprawie oczyszczenia rowu melioracyjnego z naniesionego piasku pochodzcego z kanalizacji burzowej we wsi Rychnów i postanowił: wyrazi zgod na oczyszczenie ww. rowu melioracyjnego (ok. 50 metrów) przy pomocy pracowników prac publicznych (bezkosztowo lub ewentualnie przy poniesieniu minimalnych kosztów),

5 wystpi do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o konserwacj ww. rowu. 19. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem os. fizycznej w sprawie udronienia rowu melioracji szczególnie w ssiedztwie jej nieruchomoci przy ul. Gorzowskiej 52 oraz ewentualnego przykrycia przedm. rowu i postanowił, e przedmiotowy rów bdzie utrzymywany w naleytej czystoci, jednak bez wykonywania jego przykrycia. 20. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił ogłosi przetargi na: wykonanie dokumentacji na uzbrojenie ul. Fabrycznej w Barlinku (2 warianty koncepcji pod wzgldem kosztowym i technologicznym), wykonanie dokumentacji na przebudow drogi do Moczydła z uwzgldnieniem drogi przez wie (2 warianty koncepcji pod wzgldem kosztowym i technologicznym) i ustalił skład komisji przetargowych. 21. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Spółki Wodnej Płonia w Barlinku, informujcym, i zostały usunite usterki na Stacji Uzdatniania Wody w Barlinku. W zwizku z powyszym naley zwróci wykonawcy zabezpieczenie naleytego wykonania umowy. 22. Burmistrz Miasta i Gminy zatwierdził tre porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzdem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie zasad działania i współfinansowania zadania pn.: Przebudowa chodnika w m. Barlinek, ul. Gorzowska dł. 0,900 km w cigu drogi wojewódzkiej nr Burmistrz Miasta i Gminy postanowił zleci wykonanie szafki energetycznej na nieruchomoci przy Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Barlinku (rodki na ww. cel pochodzi bd z budetu Miasta i Gminy Barlinek w czci przeznaczonej na owietlenie dróg). 24. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 53, przyjł go i postanowił skierowa do Rady Miejskiej. 25. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z warunkami umowy z firm WORLD MEDIA w zakresie organizacji w Barlinku imprezy masowej pn.: Przysta Bosmana i postanowił podpisa przedm. umow. 26. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z projektem umowy w sprawie realizacji i finansowania budowy sieci dla potrzeb inwestycji na działkach nr: 477/7, 477/8, 477/9 i 477/10, poł. w Barlinku przy ul. Sienkiewicza i postanowił podpisa przedm. umow. 27. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił zleci ZUO BOMET S.A. wykonanie zadaszenia małej sceny. III. W zakresie spraw budowlanych:

6 1. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej o ustanowienie słuebnoci na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr 904 i 638/13 poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej obrb 1 Barlinka, stanowicych własno Gminy Barlinek, dla działki ozn. w ewidencji gruntów nr 638/14, stanowicej własno wnioskodawcy i postanowił przygotowa projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia nieodpłatnej słuebnoci na ww. działkach ozn. w ewidencji gruntów nr 904 i nr 638/13 poł. w Barlinku. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osób fizycznych o sprzeda gruntu pod garaem na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 566, poł. przy ul. Bocznej w Barlinku oraz wyjanieniami inspektora tut. Urzdu, i wnioskodawcy nie mog okaza si dokumentem na podstawie, którego został wybudowany gara. Burmistrz postanowił odpowiedzie, e obecnie prowadzony jest proces podziału działki nr 566, z uwzgldnieniem m.in. wydzielenia gruntu pod garaem, o którym mowa wyej. Ponadto postanowił zasugerowa wnioskodawcy zalegalizowanie ww. garau zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie: sprzeday w trybie bezprzetargowym nieruchomoci gruntowej poł. w Barlinku, ozn. w ewidencji gruntów działk nr 500/4 o pow. 0,0196 ha, obrb Barlinek 2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoci przyległej, ozn. w ewidencji gruntów działk nr 499/3 o pow. 0,0989 ha, stanowicej własno firmy WATEX Sp. z o.o. w Barlinku; ogłoszenia wykazu nieruchomoci gruntowej przeznaczonej do oddania w uytkowanie wieczyste poł. w Barlinku przy ul. Sportowej (ozn. w ewidencji gruntów działk nr 694 i 695/2 o łcznej pow. 0,2769 ha.); wyznaczenia przewodniczcego oraz członków komisji przeprowadzajcej rokowania na zbycie nieruchomoci stanowicej własno Gminy Barlinek, połoonej w Barlinku, ozn. w ewidencji gruntów działk nr 2119, o pow. 1,9267 ha, obrb 1 Barlinek; sprzeday w trybie bezprzetargowym nieruchomoci gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Lipowej (ozn. w ewidencji gruntów nr 576/38, o pow. 0,0283 ha na rzecz włacicieli działki ssiedniej ozn. w ewidencji gruntów nr 567/11, która wraz z działk nr 576/11 bdzie spełnia wymogi działki budowlanej); ogłoszenia wykazu nieruchomoci lokalowej poł. w Barlinku przy ul. Niepodległoci przeznaczonej do sprzeday. Przedmiotem zarzdzenia jest sprzeda lokalu niemieszkalnego poł. w Barlinku przy ul. Niepodległoci 34, na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 176, o pow. 0,0285 ha, wraz ze zwizanym z tym lokalem udziałem w czciach wspólnych budynku i urzdze, które nie słu do wyłcznego uytku włacicieli poszczególnych lokali w wysokoci 570/10000 oraz taki sam udział w prawie uytkowania wieczystego działki gruntu. 4. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Agencji Nieruchomoci Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w sprawie procesu nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Barlinek m. in. działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 254/6 o pow. 0,2613 ha i nr 251 o pow. 0,0700 ha poł. w Dziedzicach. Agencja poinformowała, e naley dostarczy brakujce dokumenty niezbdne do przeniesienia własnoci tj.: dokumentacj geodezyjn, uchwał Rady Miejskiej upowaniajc Burmistrza do przejcia nieruchomoci, uchwał Rady Miejskiej w sprawie realizacji inwestycji na ww. działce oraz informacj czy Gmina uwzgldniła rodki finansowe na realizacj ww. inwestycji w swoim planie finansowym. Koszy zwizane z przejciem ponosi Gmina. W zwizku z powyszym Burmistrz postanowił

7 wystpi do Agencji Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pastwa Oddział Terenowy w Szczecinie z zapytaniem z czego wynika konieczno przedstawienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie realizacji inwestycji na ww. działce oraz informacji czy Gmina uwzgldniła rodki finansowe na realizacj ww. inwestycji w swoim planie finansowym. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem radnego Jana Janasa zgłoszonym na XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu r. o treci: wnosz o podjcie działa zmierzajcych do zagospodarowania działki 570/4 poł. w Barlinku przy ul. Fabrycznej i postanowił odpowiedzie, e obecnie rozwaane s warianty zagospodarowania ww. działki przy ul. Fabrycznej: a) ewentualne przeniesienie aportem do Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barlinku jako rezerwa pod potrzeby działalnoci Spółki, b) w przypadku rezygnacji PEC z wykorzystania ww. działki pod potrzeby Spółki przeznaczenie jej na sprzeda, c) w przypadku stwierdzenia potrzeby wykorzystania ww. działki na cele gminne ewentualna dzierawa działki. 6. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony rodowiska Rady Miejskiej w Barlinku z dnia r. dot. pakietu projektów uchwał w sprawie wyraenia zgody na zbycie gruntu poł. przy ul. Lipowej, stanowicego własno Gminy Barlinek przedstawionego w 4 wariantach, i Komisja wnioskuje o: przedstawienie wariantów w sprawie wyraenia zgody na zbycie nieruchomoci ozn. działk nr 578 i 577 przy ul. Lipowej w Barlinku, zainteresowanym tj.: wspólnocie mieszkaniowej i osobie fizycznej, celem wyraenia opinii, wycofanie punktu w sprawie pakietów projektów uchwał dot. zbycia nieruchomoci przy ul. Lipowej w Barlinku, przedstawionych w 4 wariantach z porzdku sesji, w zwizku z wnioskiem nr 1, celem wyraenia opinii przez zainteresowanych. Burmistrz MiG, w zwizku z powyszym, postanowił zorganizowa spotkanie z zainteresowanymi osobami celem wyraenia opinii nt. propozycji rozwizania sprawy, przedstawionych w projektach uchwał Rady Miejskiej. 7. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z odpowiedzi Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barlinku na wniosek radnego Rady Miejskiej w sprawie komina usytuowanego na terenie Starego tartaku w Barlinku i postanowił przystpi do rozbiórki ww. komina. Jednoczenie Burmistrz postanowił wystpi do PGK z pismem o podanie kosztów rozbiórki oraz wysokoci dochodu ze sprzeday złomu pochodzcego z rozbiórki komina. 8. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie wyrazi zgody na cesj umowy dzierawy w czci dot. dzierawy gruntu o pow. 0,63m 2 poł. przy ul. Staromiejskiej w Barlinku. Jednoczenie postanowił wyrazi zgod na rozwizanie umowy dzierawy, z dotychczasowym dzierawc, w czci dot. gruntu o pow. 0,63m 2 poł. przy ul. Staromiejskiej w Barlinku. 9. Odbyło si spotkanie z Zarzdem Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia. Tematem spotkania było omówienie sprawy dot. umowy dzierawy Młyna Papiernia w Barlinku.

8 10. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej w sprawie sprzeday działki ozn. w ewidencji gruntów nr 313/1 o pow. 0,2325 ha obrb Krzynka, stanowicej własno Gminy Barlinek i postanowił, e przed podjciem decyzji w przedm. sprawie inspektorzy tut. Urzdu RI.VI i RB.IV dokonaj analizy czy istnieje moliwo wyznaczenia innego terenu na cele rekreacyjne dla mieszkaców wsi Krzynka. 11. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił nie skorzysta z prawa pierwokupu działki ozn. w ewidencji gruntów nr 2117/5 o pow. 0,0815 ha, poł. w Barlinku na os. Górny Taras, poniewa jest ona zbdna do wykonywania zada własnych Gminy. 12. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na lokalizacj cigu pieszego i pojemnika na odpady na potrzeby zakładu fryzjerskiego znajdujcego si w budynku wielolokalowym poł. przy ul. Niepodległoci 27a, w Barlinku. Jednoczenie Burmistrz postanowił wystpi do PSS Społem w Barlinku celem uregulowania sprawy zwizanej z uytkowaniem terenu ozn. w ewidencji gruntów działk nr 208/17, jako dojazdu do budynku PSS od strony ul. Armii Krajowej. 13. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci, przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierawcy, poł. w obr. Dziedzice, gm. Barlinek. Przedmiotem zarzdzenia jest oddanie w dzieraw nieruchomoci niezabudowanej ozn. w ewidencji gruntów działk nr 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12 i 52/13 o łcznej powierzchni 1,2400 ha, poł. w obr. Dziedzice, z przeznaczeniem na cele rolne. Okres dzierawy 3 lata. Wysoko opłat z tytułu dzierawy gruntu: stawka czynszu za dzieraw 90zł/rok. 14. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday jako lokal mieszkalny. Przedmiotem zarzdzenia jest przeznaczenie do sprzeday lokali mieszkalnych: 1) nr 13 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 6, poł. przy ul. Przemysłowej w Barlinku, 2) nr 3 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 7, poł. przy ul. Bocznej w Barlinku, 3) nr 2 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 22, poł. przy ul. Niepodległoci w Barlinku, 4) nr 2 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 62, poł. przy ul. Gorzowskiej w Barlinku, 5) nr 14 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Odrzaskiej w Barlinku, 6) nr 27 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Kombatantów w Barlinku, 7) nr 33 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Kombatantów w Barlinku, 8) nr 2 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Wodnej w Barlinku, 9) nr 23 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 1, poł. przy ul. Wodnej w Barlinku,

9 10) nr 20 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 3 klatce b, poł. przy ul. Chmielnej w Barlinku, 11) nr 18 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 3 klatce c, poł. przy ul. Chmielnej w Barlinku, 12) nr 3 usytuowany w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 26, poł. przy ul. Niepodległoci w Barlinku, Ponadto w zarzdzeniu Nr 88/2005 z dnia r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday 1. nadaje si nowe brzmienie: 1) lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 6, poł. przy ul. Przemysłowej w Barlinku, 2) lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w nieruchomoci zabudowanej budynkiem nr 6, poł. przy ul. Przemysłowej w Barlinku. 15. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i zaopiniował pozytywnie wnioski o przeznaczenie do sprzeday lokalu mieszkalnego, złoone przez najemców: lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 27 przy ul. 1 Maja w Barlinku i postanowił podj czynnoci przygotowania przedm. nieruchomoci do zbycia poprzez zlecenie wykonania rzutów kondygnacji budynku, ustalenie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoci, wycena lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku nr 3 c przy ul. Chmielnej w Barlinku i postanowił zleci wycen lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 10 przy ul. Niepodległoci w Barlinku podj czynnoci przygotowania przedm. nieruchomoci do zbycia: uzgodnienie z zarzdc nieruchomoci rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoci, wycena lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 14 b przy ul. Niepodległoci w Barlinku i poniewa dotychczas nie opracowywano rzutów kondygnacji tego budynku, postanowił zleci rzuty i obmiar wszystkich lokali w tej nieruchomoci i ustali rzeczywisty stan prawny nieruchomoci. 16. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pisemn ofert złoon przez p. Ryszarda Kurocha, w dniu r., na wykonywanie dokumentacji obejmujcej rzuty kondygnacji budynków, niezbdnej do aktów ustanawiajcych odrbn własno lokali i po przeanalizowaniu przedstawionych warunków ocenił, e oferta cenowa jest korzystna (korzystniejsza w porównaniu ze złoon w tym zakresie ofert p. B. Smoli), ponadto wykonawca dopuszcza moliwo negocjacji terminu wykonania usługi. Przewidywan warto usługi szacuje si na kwot zł (~5951 euro). W zwizku z powyszym Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przyj ww. ofert p. R. Kurocha i zawrze umow na wykonywanie ww. usług przez rok od zawarcia umowy. 17. Burmistrz Miasta i Gminy, w zwizku z wnioskiem Gminy Barlinek o ustalenie warunków zabudowy dla kwartału: ul. Szkolna, ul. Paderewskiego, ul. Staromiejska, zapoznał si ze wstpn opini architekta miejskiego, i sporzdzenie projektu decyzji na ten obszar jest zbyt skomplikowane i wymaga głbszego przeanalizowania rozwiza architektonicznych oraz uporzdkowania terenu (projekt podziału nieruchomoci) i postanowił: nie wyraa zgody na opracowanie koncepcji zagospodarowania ww. terenu,

10 e do czasu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta (który obejmowałby równie ww. kwartał) bdzie wstrzymana sprzeda lokali mieszkalnych i usługowych usytuowanych w ww. kwartale, poł. przy ul. Niepodległoci i ul. Staromiejskiej. 18. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem firmy POLKOMTEL S.A. w Warszawie na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT Mostkowo na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 8/4 obr. Mostkowo oraz informacj inspektora tut. Urzdu nt. prowadzonego w tym zakresie postpowania administracyjnego. W zwizku z ponown analiz materiałów naleało stwierdzi, e nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej. Zawiadomione strony postpowania oraz mieszkacy Miejscowoci Mostkowo nie wnieli adnych zastrzee do inwestycji, ponadto zakoczono postpowanie o rodowiskowych uwarunkowaniach i została wydana w tym zakresie decyzja administracyjna. Majc na uwadze powysze naley wyda decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 19. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem Zachodniopomorskiego Urzdu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. wiatrowni w Gminie Przelewice (znak:rr.iii.nb /2006/spr.r) wskazujcym, i Gmina Przelewice wniosła w swoim Studium zapis o odsuniciu nieprzekraczalnej linii zabudowy o 500 metrów od granicy z Gmin Barlinek. 20. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z ofertami na wykonanie koncepcji zagospodarowania kwartału pomidzy ulicami: Niepodległoci, Rynek, Sdowa i Szewska i postanowił wstpnie wybra dwie oferty: Pracowni Projektowej mgr in. Doroty Sukiennik z Przecławia, EM Kwadrat arch. Ewy Buszac Pitkowskiej ze Szczecina, celem przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami. 21. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday, połoonej we wsi Moczydło, oznaczonej w ewidencji gruntów działk nr 13/34 o pow. 0,8985 ha. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do sprzeday, połoonej we wsi Moczydło, oznaczonej w ewidencji gruntów działk nr 99/1 o powierzchni 2100m 2. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierawcy, gruntu o powierzchni 9,52m 2, stanowicego cz nieruchomoci Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów działk nr 195, połoonego w obrbie 2 miasta Barlinek. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej na rzecz właciciela czci budynku, gruntu o powierzchni 46,33m 2, stanowicego cz nieruchomoci Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów działk nr 183/14, połoonego w obrbie 2 miasta Barlinek przy ulicy Staromiejskiej. ogłoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonej do oddania w dzieraw w drodze bezprzetargowej na rzecz właciciela czci budynku, gruntu o powierzchni 39,79m 2, stanowicego cz nieruchomoci Gminy Barlinek, oznaczonego w ewidencji gruntów działkami nr 183/14 i 183/15, połoonych w obrbie 2 miasta Barlinek przy ulicy Staromiejskiej.

11 sprzeday nieruchomoci lokalu mieszkalnego, stanowicego przedmiot własnoci Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem zarzdzenia jest sprzeda lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 4, poł. w Barlinku przy ul. Chmielnej, w nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 159/2 o pow. 0,0169 ha (obrb 2 miasto Barlinek). 22. Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek zapoznał si ze spraw dotyczc dalszego postpowania co do zbycia działek: nr 665/15 i nr 665/43 o łcznej powierzchni 0,1535 ha wraz z udziałem w działce nr 665/18 o powierzchni 0,0725 ha wynoszcym ¼ czci nr 665/16 i nr 665/44 o łcznej powierzchni 0,1704 ha wraz z udziałem w działce nr 665/18 o powierzchni 0,0725 ha wynoszcym ¼ czci, połoonych w Barlinku przy ulicy Widok, po pierwszych, zakoczonych wynikami negatywnymi, przetargach i postanowił ogłosi kolejny przetarg na zbycie przedmiotowych działek, ustalajc cen wywoławcz w kwocie 38000,00 i 39000,00 zł. 23. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na cesj umowy dzierawy gruntu, z dnia 14 lutego 2006r., przedmiotem której jest dzierawa gruntu o pow. 10,00 m 2 stanowicego cz nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 205/6, poł. w obrbie 2 miasta Barlinka, przy ul. Szewskiej, na rzecz osoby bliskiej dotychczasowego dzierawcy. 24. Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgod na rozłoenie na 5 równych rat rocznych opłaty adiacenckiej w kwocie ,00 zł, która zostanie naliczona z tytułu podziału działki ozn. w ewidencji gruntów nr 560/11, poł. w obrbie 1 Barlinek. Rozłoone na raty niespłacone czci opłaty podlega bd oprocentowaniu przy zastosowaniu rocznej stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Jednoczenie Burmistrz MiG postanowił, e rozkładanie nalenoci pieninych na 10 rat rocznych stosowane bdzie tylko w uzasadnionych przypadkach zasad bdzie rozkładanie spłat nalenoci na 5 rat rocznych. 25. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si informacj dot. przeprowadzonych w dniu r. kontroli dzierawionych obiektów wietlic w miejscowociach: Osina i Dziedzice. W wyniku kontroli ustalono, e: nie ma zastrzee do wywizywania si przez dzierawc z postanowie umowy dzierawy z dnia r. dot. nieruchomoci zabudowanej poł. w obrbie Dziedzice, dzierawca nieruchomoci zabudowanej poł. w obrbie Osina nie wywizuje si z umowy dzierawy, przejtej aktem cesji z dnia r., ( 5 ust. 1, 4, 5, 6 i 7 przedm. umowy), w zwizku z tym Burmistrz postanowił, przed podjciem decyzji, wystpi do dzierawcy o złoenie w cigu 7 dni pisemnych wyjanie w przedmiotowej sprawie (pismo przekaza take do wiadomoci sołtysa wsi Osina). 26. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si ze spraw dot. bezumownego uytkowania czci działki ozn. w ewidencji gruntów nr 760 poł. w Barlinku przy ul. Sienkiewicza i postanowił, e naley zawrze umowy dzierawy z osobami, które do tej pory bezumownie korzystały z nieruchomoci ozn. w ewidencji gruntów działk nr 760 oraz naliczy opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci stanowicej własno Gminy za trzy lata wstecz.

12 27. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osoby fizycznej o sprzeda działki ozn. w ewidencji gruntów nr 125, o pow. 1,0300 ha, poł. we wsi Dzikowo. Na teren obejmujcy przedm. działk nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek oznaczony jest on symbolem UT jako tereny obiektów i urzdze turystycznych i sportowych. Burmistrz MiG postanowił odmówi sprzeday ww. działki, poniewa jest ona przeznaczona na cele publiczne. 28. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z pismem firmy JANEX P.W. o sprzeda działki nr 570/4 o pow. 0,4527 ha, poł. w Barlinku przy ul. Fabrycznej oraz z pismem Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barlinku z dnia r. stanowicym opini Zarzdu Przedsibiorstwa w sprawie działki ozn. nr 570/4, i realizacja modernizacji ródła ciepła w kierunku wykorzystania biomasy akceptowana przez władze Miasta i Zarzd Spółki jest moliwa na terenie obecnej kotłowni i w tym przypadku przedmiotowa działka nie jest potrzebna Spółce. W innym przypadku naleałoby go pozostawi jako rezerw np. poprzez wniesienie aportem do Spółki PEC. Burmistrz MiG postanowił przystpi do procesu zbycia ww. działki w drodze przetargu. 29. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Zakładu Remontowo Budowlanego Energobud Sp. z o.o. z siedzib w Gorzowie Wlkp. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanego przyłcza kablowego nn-0,4kv i uyczenia terenu na działkach ozn. w ewidencji gruntów nr: 245, 224, 243/1 i 243/10 poł. w Barlinku przy ul. Jeziornej (oprócz wymienionych działek trasa kabla przebiega przez działk nr 243/11 stanowic własno Gminy Barlinek) i wyraził zgod na przebieg ww. przyłcza kablowego na działkach stanowicych własno Gminy Barlinek, po trasie jak na załczniku mapowym załczonym do wniosku Zakładu. 30. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem osób fiz. o sprzeda na ich rzecz działki ozn. w ewidencji gruntów nr 30/2 o pow. 0,3100 ha poł. we wsi Osina, zabudowanej budynkiem dawnej remizy straackiej i postanowił odpowiedzie, e zbycie ww. działki na rzecz wnioskodawców jest niemoliwa z uwagi na brak podstawy prawnej. 31. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem o przeznaczenie do sprzeday lokalu mieszkalnego, złoony przez najemc: a) lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku nr 8 przy ul. Koziej w Barlinku i postanowił zleci wykonanie wyceny lokalu, b) lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku nr 15 przy ul. 1 Maja w Barlinku i postanowił zleci wykonanie wyceny lokalu, c) lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 1 przy ul. Grodzkiej w Barlinku i postanowił zleci wykonanie wyceny lokalu, d) lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku nr 29 b przy ul. Górnej w Barlinku i postanowił podj czynnoci przygotowania nieruchomoci do zbycia wykonanie rzutów wszystkich kondygnacji, czynnoci ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomoci, a w nastpnej kolejnoci zlecenie wykonania wyceny lokalu.

13 32. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przeprowadzi kontrol (przegld wspólnie z dzierawc) stanu technicznego dzierawionego obiektu poł. przy ul. Gorzowskiej, w którym obecnie znajduje si NETTO. 33. Burmistrz Miasta i Gmin zapoznał si z protokółem z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej w Barlinku przeprowadzonej w dniach maja 2006r. pn.: Ocena wykorzystania majtku po zlikwidowanym zakładzie budetowym BOSTiR i nie wniósł uwag. 34. Burmistrz Miasta i Gminy zmieniajc wczeniejsze ustalenia postanowił nie zleca opracowania koncepcji terenu stanowicego własno Gminy Barlinek poł. w Barlinku na zapleczu budynków nr 4 i 5 przy Rynku. Jednoczenie zobowizał Referat Budownictwa, architekta miejskiego oraz Prezesa Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku do uzgodnienia (po wizji w terenie) sposobu zagospodarowania ww. nieruchomoci. 35. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił w okresie letnim zwikszy czas otwarcia szaletu miejskiego przy ul. Staromiejskiej w Barlinku. 36. Burmistrz Miasta i Gminy podjł decyzj o zorganizowaniu kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie zbycia działki gruntu poł. w Barlinku na Górnym Tarasie, ozn. w ewidencji gruntów nr 2119 o pow. 1,9267ha, po drugim zakoczonym wynikiem negatywnym przetargu (zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami), po zasigniciu opinii radcy prawnego tut. Urzdu w przedmiocie moliwoci jego zorganizowania. Cena wywoławcza wynosi bdzie ,00 zł łcznie z podatkiem VAT. 37. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku uzupełniajc informacj nt. demontau komina stalowego znajdujcego si na terenie byłego tartaku przy ul. Jeziornej w Barlinku i postanowił, e naley rozesła ok. 5 ofert do rónych firm z zapytaniem nt. kosztów demontau ww. komina. 38. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z rozstrzygniciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego dot. uchwały Nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomidzy ulicami: Jeziorn, Gorzowsk i brzegiem jeziora Barlineckiego tzw. Starego Tartaku oraz pismem Stowarzyszenia Pracowni Autorskich AFIX ze Szczecina autora ww. planu w sprawie ww. rozstrzygnicia i postanowił nie wnosi skargi na rozstrzygnicie nadzorcze Wojewody do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Szczecinie. 39. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poł. na terenie Miasta i Gminy Barlinek pomidzy ulicami: Szosow, Przemysłow, Okrtow i Szos do Lipian, przyjł go i postanowił skierowa do Rady Miejskiej.

14 40. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przystpi do procesu zbycia nieruchomoci usytuowanych wzdłu ul. Górnej w Barlinku (na przedłueniu istniejcych garay) z przeznaczeniem pod garae. 41. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i zaopiniował pozytywnie wniosek osoby fizycznej w sprawie dzierawy czci skarpy na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 730/5 w Moczkowie, w celu wykorzystania tego terenu na cele turystyczno rekreacyjne. Jednoczenie Burmistrz postanowił: e zgoda na uytkowanie ww. gruntu nastpi moe tylko w przypadku, gdy na tym terenie nie bd wprowadzane adne trwałe elementy architektoniczne tj. takie, które wymagaj uzyskania pozwolenia na budow, przygotowa projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyraenia zgody na wydzierawienie ww. terenu na okres powyej 3 lat. IV. W zakresie spraw ogólnoorganizacyjnych: 1. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si i przyjł projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie: utworzenia okrgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek, utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek, utworzenia odrbnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Barlinku. Jednoczenie Burmistrz Miasta i Gminy postanowił skierowa ww. projekty do Rady Miejskiej. V. W zakresie spraw ZEAS: 1. Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarzdzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku. powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku. 2. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przedstawion przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Barlinku odpowiedzi na wniosek grupy radnych zgłoszony na XLIX sesji Rady Miejskiej w sprawie przystpienia do remontu budynku po byłym Liceum Ogólnokształccym przy ul. Lenej 10 wraz z informacj nt. wielkoci rodków niezbdnych do realizacji ww. zadania. Jednoczenie Burmistrz postanowił, w trybie pilnym, przygotowa wniosek do Rady Miejskiej dot. przeniesienia administracji ZEASz z ul. Lenej 1 do budynku na ul. Lenej 10, z rozwaeniem zasadnoci zacignicia kredytu na ww. cel.

15 3. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z wnioskiem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Barlinku dot. sfinansowania dokumentacji technicznej i audytów na termomodernizacj budynków: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku na kwot ,32 zł. i postanowił wystpi do Rady Miejskiej z autopoprawk do projektu uchwały w sprawie zmiany budetu Miasta i Gminy na 2006r. dot. przyznania rodków finansowych na ten cel. Dokumentacja ta jest potrzebna przy składaniu projektów do funduszy europejskich na dofinansowanie ocieplenia ww. budynków. 4. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił przystpi do realizacji zadania polegajcego na wykonaniu owietlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku. Realizatorem zadania bdzie Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Barlinku, a rodki na ten cel pochodzi bd z budetu Miasta i Gminy Barlinek. 5. Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał si z przebiegiem i zatwierdził wynik konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku - wybrano Pani Danut Tomiałoj Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku wybrano Pani Lidi Kulczyck- Perske. Jednoczenie Burmistrz MiG postanowił wystpi do Kuratora Owiaty o nie wnoszenie zastrzee do powierzenia stanowisk Dyrektora ww. osobom. 6. Burmistrz Miasta i Gminy postanowił zleci dla ZUO Bomet w Barlinku wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku (w całoci wg przedstawionego projektu).!"!!# $ %!" & ' ' () " )!*!+, - $.!" / '" 0 /!! " 0 $ 1!"!"#23 +4 $ 5!" 3 +-'! ( #! 6) "'7$ & + $

16 : #- 0 - ; & <+ 0 / 3 $ = 9-0 >+ 4 / $? 0 &+ 3, * 0 9! 0 0 $ ' / ' ) " A '"$ % + " / ( /C+$ + " ) > ) ( / " 3 $ + 6) 74 ' 6 D 4 > D& 79 ") 6'7& ' $.!"E F ) G 2 $ 1 &! & /' &>G "" + H,$ 5! + /"+ $ 8 9! ' / ") 6'7$ :!"9 3 / #'# $'9 -! 9 + / & () & $ = "! > $? *"+I) &/6'3 3 J 7 -" K$ L E E > 4 M, + $ " *69 M "7$ %!" ",, - "#-$. + & +$ 1 "+,H:1LLLLLL "$ 5 /') 9/"'+ O!"/ / O ( ) " 3 $ 8!" #-A I P K #

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa. Kontrol w dniu 05 grudnia 2006r., przeprowadził zespół: Justyna Sadkowska

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI

ANALIZA STANU AKTUALNEGO GOSPODARKI ODPADAMI 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY JORDANÓW LSKI 10 1.2.1 Połoenie oraz charakter gminy 10 1.2.2 Gospodarka w gminie 12 1.2.3 Społeczno 14 1.3 AKTUALNY

Bardziej szczegółowo

Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie:

Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie: Sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2004 Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie: Janusz SIEMIENIEC - Prezes Zarz du Małgorzata BASISTA - Członek Zarz du

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !"#$ %&&' () * ( +, #) - . /

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !#$ %&&' () * ( +, #) - . / NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. /!"#$ %&&' () * ( +, #) - 01 - 2!" # " $ %& ' (! %& )*"! %& $* (*#!#+( ( #" #) 2!" # ", - (.! *" ""! '! )!" # (/" 0 )"1' ( " -, )! ( *)! 21$!3 # '!1$( $/"

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo