Avensis. Instrukcja obs ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Avensis. Instrukcja obs ugi"

Transkrypt

1 Avensis Instrukcja obs ugi

2 S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzystajà z nowoczesnych technologii i jakoêci wykonania ka dego wyprodukowanego przez nas samochodu. Niniejsza Instrukcja Obs ugi zawiera podstawowe informacje o samochodzie. Prosimy jà przeczytaç i post powaç zgodnie z podanymi wskazówkami, co zapewni d ugoletnià bezpiecznà eksploatacj pojazdu. Prosimy pami taç, e miejscami najlepiej przygotowanymi do obs ugi tego samochodu sà autoryzowane stacje obs ugi Toyoty, które sà bezpoêrednio zainteresowane spe nianiem Paƒstwa oczekiwaƒ. Stacje te s u à wysokiej jakoêci obs ugà i wszelkà niezb dnà pomocà. W momencie odsprzeda y tego samochodu prosimy o przekazanie niniejszej Instrukcji Obs ugi nowemu w aêcicielowi, któremu równie b dà potrzebne zawarte tu informacje. Wszystkie podane w Instrukcji informacje i dane techniczne sà aktualne w momencie druku. Toyota stale doskonali swoje samochody i w zwiàzku z tym zastrzega sobie prawo dokonywania ulepszeƒ technicznych bez odnotowania tego. Niniejsza Instrukcja obejmuje wszystkie modele oraz rodzaje wyposa enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa enia nie wyst pujàcych w danym samochodzie. TOYOTA MOTOR CORPORATION 2001 TOYOTA MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrze one. Zawarte tu materia y nie mogà byç reprodukowane lub kopiowane, w ca oêci ani w cz Êci, bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation. i

3 Wa ne informacje dotyczàce tej Instrukcji Zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa i prawid owej eksploatacji pojazdu Symbol bezpieczeƒstwa W niniejszej instrukcji, pod has em OSTRZE- ENIE lub UWAGA zawarto specjalne zalecenia, które nale y interpretowaç w nast pujàcy sposób: OSTRZE ENIE Dotyczy czynnoêci, których niewykonanie mo e zagroziç bezpieczeƒstwu osób. Podaje informacje o tym, co nale y lub czego nie nale y zrobiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç zagro enia dla w asnej osoby oraz innych ludzi. UWAGA W instrukcji tej znaleêç równie mo na znak przekreêlonego skoênie ko a. Oznacza on, e Nie wolno, Nie wolno tego robiç lub Nie wolno do tego dopuêciç. Jest to przestroga, której zignorowanie mo e groziç uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposa enia. Zawiera informacje, co nale y lub czego nie nale y robiç, aby wyeliminowaç lub ograniczyç ryzyko uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposa enia. ii

4 Wa ne informacje dotyczàce samochodu Akcesoria, cz Êci zamienne i przeróbki samochodu Obecnie na rynku dost pna jest szeroka gama nieoryginalnych cz Êci zamiennych i akcesoriów do samochodów Toyota. Stosowanie tych cz Êci mo e stanowiç powa ne zagro enie bezpieczeƒstwa u ytkowania tego pojazdu, nawet jeêli uzyska y one lokalne atesty. W zwiàzku z tym Toyota nie mo e uznawaç roszczeƒ gwarancyjnych ani braç odpowiedzialnoêci za zamontowane lub u yte podczas naprawy cz Êci i akcesoria, które nie sà jej oryginalnymi produktami. W samochodzie tym nie mo na dokonywaç przeróbek przy u yciu cz Êci, które nie sà oryginalnymi produktami Toyoty. Przeróbki takie mogà przyczyniç si do obni enia osiàgów, poziomu bezpieczeƒstwa i trwa oêci samochodu, a tak e mogà naruszyç obowiàzujàce przepisy. Ponadto wszelkie uszkodzenia i utrata w asnoêci jezdnych, b dàce wynikiem takich przeróbek, nie sà obj te gwarancjà. Instalacja radiowych urzàdzeƒ nadawczo-odbiorczych Zainstalowanie nadajnika radiowego mo e powodowaç zak ócenia pracy uk adów sterowania elektronicznego w samochodzie, na przyk ad uk adu wielopunktowego wtrysku paliwa lub sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa, uk adu ABS, poduszek powietrznych czy napinaczy pasów bezpieczeƒstwa. Dlatego wczeêniej nale y skonsultowaç si z autoryzowanà stacjà obs ugi Toyoty w celu uzyskania specjalnych zaleceƒ lub dodatkowych instrukcji odnoênie monta u takiego urzàdzenia. Plan obs ugi okresowej Nale y kierowaç si wskazówkami podanymi w oddzielnej broszurze lub w Ksià ce Gwarancyjnej Toyoty. iii

5 Z omowanie samochodu Poduszka powietrzna oraz napinacze pasów bezpieczeƒstwa zawierajà substancje mogàce ulec eksplozji. Z omowanie samochodu z poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów mo e doprowadziç do jego po aru. Dlatego, przed przekazaniem do z omowania, nale y zleciç wymontowanie i odpowiednie unieszkodliwienie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat lub autoryzowanà stacj obs ugi Toyoty. iv

6 Spis treêci Cz Êç 1.OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Strona 1 Przyrzàdy i wskaêniki Kluczyki i drzwi Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa i lusterka wsteczne Âwiat a, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby Wskaêniki, liczniki i lampki ostrzegawcze Wy àcznik zap onu, skrzynia biegów i hamulec postojowy Radioodtwarzacz samochodowy Klimatyzacja Inne elementy wyposa enia PODSTAWOWE INFORMACJE O EKSPLOATACJI SAMOCHODU URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA POST POWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH ZAPOBIEGANIE KOROZJI I PIEL GNACJA SAMOCHODU OBS UGA OKRESOWA OBS UGA DO WYKONANIA WE W ASNYM ZAKRESIE 1 Wst p Silnik i podwozie Elementy instalacji elektrycznej DANE TECHNICZNE INDEKS v

7 vi

8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 1 Rozdzia 1-1 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Przyrzàdy i wskaêniki Deska rozdzielcza Tablica przyrzàdów Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów

9 2 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Deska rozdzielcza Pojazdy z kierownicà po lewej stronie 1.Nawiew boczny na szyb 2.Nawiew boczny 3.Tablica przyrzàdów 4.Nawiewy centralne 5.Z oknem dachowym Prze àczniki sterujàce oknem dachowym i oêwietlenie osobiste Bez okna dachowego Schowek i oêwietlenie osobiste 6.Schowek podr czny 7.Prze àczniki sterujàce podnoszeniem i opuszczaniem szyb 8.Schowek 9.Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 10.Wy àcznik ogrzewania siedzenia 11.Tylna popielniczka 12.Dêwignia hamulca postojowego 13.Przyciski wyboru trybu jazdy 14.Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 15.Przycisk blokady okien 16.Przycisk centralnej blokady zamków drzwi

10 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 3 1.Prze àcznik poziomowania reflektorów 2.Wy àcznik zmywaczy reflektorów 3.Prze àcznik regulacji po o enia lusterka wstecznego 4.Prze àcznik Êwiate g ównych i kierunkowskazów oraz przednich i/lub tylnych Êwiate przeciwmgielnych 5.Prze àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 6.Wy àcznik ogrzewania samochodu 7.Wy àcznik uk adu kontroli stabilnoêci jazdy 8.Wy àcznik Êwiate awaryjnych 9.Wy àcznik ogrzewania tylnej szyby 10.Wy àcznik ogrzewania wycieraczek przedniej szyby 11.WyÊwietlacz wielofunkcyjny i panel sterujàcy radioodtwarzacza 12.Radioodtwarzacz 13.Panel sterowania klimatyzacja 14.Zapalniczka 15.Przednia popielniczka 16.Wy àcznik zap onu 17.Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji wysokoêci kierownicy 18.Przyciski sterujàce radioodtwarzacza

11 4 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Pojazdy z kierownicà po prawej stronie 1.Nawiew boczny 2.Nawiew boczny na szyb 3.Z oknem dachowym Prze àczniki sterujàce oknem dachowym i oêwietlenie osobiste Bez okna dachowego Schowek i oêwietlenie osobiste 4.Nawiewy centralne 5.Tablica przyrzàdów 6.Przycisk centralnej blokady zamków drzwi 7.Prze àczniki sterujàce podnoszeniem i opuszczaniem szyb 8.Schowek 9.Przycisk blokady okien 10.Dêwignia zwalniania zamka pokrywy silnika 11.Dêwignia wybieraka zakresu automatycznej skrzyni biegów lub dêwignia zmiany biegów mechanicznej skrzyni biegów 12.Przyciski wyboru trybu jazdy 13.Tylna popielniczka 14.Dêwignia hamulca postojowego 15.Schowek podr czny

12 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 5 1.Wy àcznik ogrzewania wycieraczek przedniej szyby 2.Wy àcznik ogrzewania tylnej szyby 3.Wy àcznik Êwiate awaryjnych 4.Prze àcznik Êwiate g ównych i kierunkowskazów oraz przednich i/lub tylnych Êwiate przeciwmgielnych 5.Prze àczniki wycieraczek i spryskiwaczy 6.Prze àcznik regulacji po o enia lusterka wstecznego 7.Prze àcznik poziomowania reflektorów 9.Wy àcznik zap onu 10.Dêwignia zwalniajàca blokady regulacji wysokoêci kierownicy 11.Przyciski sterujàce radioodtwarzacza 12.Przednia popielniczka 13.Zapalniczka 14.Panel sterowania klimatyzacja 15.Radioodtwarzacz 16.WyÊwietlacz wielofunkcyjny i panel sterujàcy radioodtwarzacza 8.Wy àcznik zmywaczy reflektorów

13 6 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Tablica przyrzàdów 1.Wskaênik poziomu paliwa 2.Pr dkoêciomierz 3.Lampki kontrolne i ostrzegawcze 4.Obrotomierz 5.Wskaênik temperatury silnika 6.Przycisk regulacji intensywnoêci podêwietlenia wskaêników 7.Licznik przebiegu dziennego oraz wyêwietlacz kontrolny regulacji podêwietlenia zespo u wskaêników 8.Przycisk zerowania licznika przebiegu dziennego

14 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI 7 Lampki sygnalizacyjne na tablicy przyrzàdów Lampka ostrzegawcza uk ad hamulcowy* 1 Lampka ostrzegawcza adowanie akumulatora *1 Lampka ostrzegawcza niskie ciênienie oleju *1 Lampka ostrzegawcza niski poziom oleju w silniku *1 Lampka ostrzegawcza awaria *1 Lampka ostrzegawcza rezerwa paliwa *1 Lampka ostrzegawcza usterka uk adu ABS *1 Lampka ostrzegawcza otwarte drzwi *1 Lampka ostrzegawcza poduszka powietrzna *1 Lampka ostrzegawcza filtr paliwa *1 Lampki kontrolne kierunkowskazów Lampka kontrolna Êwiate drogowych Lampka kontrolna przedniego Êwiat a przeciwmgielnego

15 8 PRZYRZÑDY I WSKAèNIKI Lampka kontrolna tylnego Êwiat a przeciwmgielnego Lampka kontrolna wy àczonego nadbiegu *2 Lampka kontrolna trybu jazdy dynamicznej Lampka kontrolna trybu jazdy po Êniegu Lampka kontrolna poêlizgu Lampka kontrolna wy àczenia uk adu kontroli stabilnoêci jazdy *1 Lampka ostrzegawcza uk adu kontroli stabilnoêci jazdy *1 Lampka kontrolna wst pnego podgrzewania silnika *1 : Patrz szczegó owy opis pod has em Lampki ostrzegawcze i brz czyk na stronie 106 w Rozdziale 1-5. *2 : Gdy lampka ta b yska, patrz Automatyczna skrzynia biegów na stronie 116 w Rozdziale 1-6.

16 KLUCZYKI I DRZWI 9 Rozdzia 1-2 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Kluczyki i drzwi Kluczyki Immobilizer silnika Drzwi boczne Elektrycznie otwierane i zamykane okna Pokrywa/drzwi baga nika Pokrywa silnika System zabezpieczenia przeciwkradzie owego Toyoty Korek wlewu paliwa Elektrycznie otwierane i zamykane okno dachowe

17 10 KLUCZYKI I DRZWI Kluczyki (z uk adem immobilizera) Samochód wyposa ony jest w dwa rodzaje kluczyków. 1. Kluczyk g ówny Otwiera wszystkie zamki. Na jego podstawie autoryzowana stacja obs ugi Toyoty mo e dorobiç nowy klucz z wbudowanym mikronadajnikiem. 2. Kluczyk pomocniczy Kluczyk ten nie otwiera baga nika i schowka podr cznego w desce rozdzielczej. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob, w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga niku nale y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. UWAGA Przy pos ugiwaniu si kluczykiem z wbudowanym mikronadajnikiem nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: Przy uruchamianiu silnika kó ko zaczepowe nie powinno opieraç si na uchwycie kluczyka oraz nie nale y przyciskaç kó ka do uchwytu kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo e nie daç si uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo e zgasnàç. Poniewa drzwi boczne mogà zostaç zatrza- Êni te bez u ycia kluczyka, zaleca si noszenie przy sobie zapasowego g ównego kluczyka na wypadek przypadkowego zamkni cia kluczyków w samochodzie. Wszystkie kluczyki majà w uchwycie zainstalowany uk ad scalony mikronadajnika, stanowiàcego bardzo wa ny element sprawnego dzia ania uk adu zabezpieczenia przeciwkradzie owego, dlatego nale y uwa aç, by ich nie zgubiç. Samodzielnie dorabianym kluczykiem nie mo na wy àczyç zabezpieczenia przeciwkradzie owego ani uruchomiç silnika.

18 KLUCZYKI I DRZWI 11 W momencie uruchamiania silnika kluczyk nie mo e stykaç si z innym kluczykiem zawierajàcym mikronadajnik (nawet do innego samochodu), a tak e nie nale y dociskaç do jego uchwytu p ytki drugiego kluczyka. W przeciwnym wypadku silnik mo e nie daç si uruchomiç lub zaraz po uruchomieniu mo e zgasnàç. Nie wolno zginaç uchwytu kluczyka.

19 12 KLUCZYKI I DRZWI Nie nale y zakrywaç uchwytu kluczyka adnym materia em, który nie przepuszcza fal elektromagnetycznych. Nie wolno uderzaç kluczykiem. Nie nale y wystawiaç kluczyków na d u sze dzia anie wysokiej temperatury, jak na przyk ad na desce rozdzielczej lub na pokrywie silnika przy silnym nas onecznieniu. Nie nale y wk adaç kluczyków do wody ani myç ich w zmywarce ultradêwi kowej. Nie u ywaç kluczyków w sàsiedztwie materia ów elektromagnetycznych. P YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do àczonej p ytce, którà nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych kluczy, na podstawie numeru kodowego niektóre autoryzowane stacje obs ugi Toyoty mogà sporzàdziç duplikaty. Zaleca si równie zapisaç numer kodowy kluczyków i przechowywaç go wraz z innymi wa nymi dokumentami.

20 KLUCZYKI I DRZWI 13 Kluczyki (bez uk adu immobilizera) Samochód wyposa ony jest w dwa rodzaje kluczyków. 1. Kluczyk g ówny Otwiera wszystkie zamki. 2. Kluczyk pomocniczy Kluczyk ten nie otwiera baga nika ani schowka podr cznego w desce rozdzielczej. Gdy samochód jest parkowany przez obcà osob, w celu zabezpieczenia rzeczy pozostawionych w baga niku nale y parkujàcemu przekazaç kluczyk pomocniczy. Poniewa drzwi boczne mogà zostaç zatrzaêni te bez u ycia kluczyka, zaleca si noszenie przy sobie zapasowego g ównego kluczyka na wypadek przypadkowego zamkni cia kluczyków w samochodzie. P YTKA Z NUMEREM KODOWYM KLUCZA Numer kodowy kluczyka umieszczony jest na do àczonej p ytce, którà nale y przechowywaç w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie. W przypadku zgubienia kluczyków lub w razie potrzeby dorobienia nowych kluczy, na podstawie numeru kodowego niektóre autoryzowane stacje obs ugi Toyoty mogà sporzàdziç duplikaty. Zaleca si równie zapisaç numer kodowy kluczyków i przechowywaç go wraz z innymi wa nymi dokumentami.

21 14 KLUCZYKI I DRZWI Immobilizer (elektroniczna blokada silnika) Drzwi boczne Uk ad immobilizera (elektronicznej blokady silnika) nale y do systemu zabezpieczenia przeciwkradzie owego. Przy wk adaniu kluczyka do wy àcznika zap onu, mikronadajnik w uchwycie kluczyka wysy a kod elektroniczny. Silnik zostanie uruchomiony jedynie wówczas, gdy wys any kod b dzie odpowiada kodowi identyfikacyjnemu tego samochodu. Po wyj ciu kluczyka z wy àcznika zap onu uk ad immobilizera zostaje automatycznie w àczony. W o enie zarejestrowanego kluczyka powoduje automatyczne wy àczenie blokady silnika, umo liwiajàc jego rozruch. W celu dorobienia w autoryzowanej stacji obs ugi Toyoty nowego kluczyka z wbudowanym mikronadajnikiem, konieczny jest numer kluczyka i g ówny kluczyk. Liczba dodatkowych kluczyków, które mo e dorobiç autoryzowana stacja obs ugi Toyoty, jest ograniczona. Kluczyk dorobiony we w asnym zakresie nie b dzie wy àcza immobilizera ani nie uruchomi silnika. UWAGA Nie wolno modyfikowaç, demontowaç lub rozmontowywaç uk adu elektronicznej blokady silnika. Zmiany lub modyfikacje dokonane przez osoby niekompetentne mogà powodowaç wadliwe dzia anie uk adu. ZAMYKANIE I OTWIERANIE ZAMKA KLUCZEM Wsunàç klucz w otwór zamka i przekr ciç. Zamkni cie zamka: Przekr ciç kluczyk w kierunku przodu pojazdu. Otwarcie zamka: Przekr ciç kluczyk w kierunku ty u pojazdu. W przypadku u ycia niew aêciwego klucza b benek zamka obraca si swobodnie, chroniàc wewn trzny mechanizm. W ten sposób zamki drzwi sà zabezpieczone przed z odziejami. Za wyjàtkiem sytuacji, gdy wy àcznik zap onu jest w po o eniu ON Bez uk adu podwójnego zamka drzwi: Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà zablokowane lub odblokowane równoczeênie z zamkiem w drzwiach kierowcy. Z uk adem podwójnego zamka drzwi: Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà zablokowane równoczeênie z zamkiem w drzwiach kierowcy. Samochody z uk adem TVSS Przy w àczonym uk adzie zabezpieczajàcym otwarcie drzwi za pomocà kluczyka spowoduje w àczenie alarmu. Patrz System zabezpieczenia przeciwkradzie owego Toyoty na stronie 31. Gdy jest uruchomiony mechanizm zabezpieczajàcy dost p do baga nika, pokrywa lub drzwi baga nika nie zostanà odblokowane wraz z zamkiem drzwi kierowcy na stronie 28 w tym rozdziale.

22 KLUCZYKI I DRZWI 15 BLOKOWANIE DRZWI PRZYCISKIEM WEWN TRZNYM Blokowanie i odblokowywanie zamka drzwi dokonywane jest przyciskiem blokady. Zablokowanie: Przycisk nacisnàç do do u Odblokowanie: Przycisk wyciàgnàç do góry Samochody z uk adem podwójnego zamka drzwi Przy za àczeniu uk adu podwójnego zamka drzwi, drzwi nie b dà mog y zostaç otwarte z zewnàtrz, ani od wewnàtrz (Dalsze informacje, patrz Uk ad podwójnego zamka drzwi na stronie 23 w tym rozdziale). W celu zablokowania drzwi od zewnàtrz Drzwi tylne Wcisnàç przycisk w po o enie blokady i zamknàç drzwi. Drzwi przednie po stronie pasa era Wcisnàç przycisk w po o enie blokady i zamknàç drzwi. Podczas zamykania klamk przytrzymaç w pozycji uniesionej. Drzwi kierowcy Z uk adem podwójnego zamka drzwi: Przycisk nie mo e zostaç wciêni ty w po o enie blokady przy otwartych drzwiach kierowcy. Drzwi kierowcy powinny zostaç zamkni te od zewnàtrz. Bez uk adu podwójnego zamka drzwi: Wcisnàç przycisk w po o enie blokady i zamknàç drzwi. Nale y pami taç, by wewnàtrz samochodu nie zatrzasnàç kluczyków. BLOKOWANIE I ZWALNIANIE BLOKADY DRZWI PRZYCISKIEM CENTRALNEJ BLOKADY DRZWI Nacisnàç prze àcznik. Blokowanie: Nacisnàç przycisk w jego przedniej cz Êci. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk w jego tylnej cz Êci. Wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà jednoczeênie zablokowane lub odblokowane. Gdy jest uruchomiony mechanizm zabezpieczajàcy dost p do baga nika, pokrywa lub drzwi baga nika nie zostanà odblokowane wraz z zamkiem drzwi kierowcy. Patrz Zabezpieczenie dost pu do baga nika na stronie 28 tego rozdzia u. FUNKCJA BLOKADY DRZWI PO ÑCZONEJ Z WY ÑCZNIKIEM ZAP ONU Samochody wyposa one w TVSS Gdy po zamkni ciu wszystkich drzwi wy àcznik zap onu zostanie przekr cony z po o enia LOCK w po o enie ON, wszystkie zamki drzwi zostajà automatycznie zablokowane. Gdy wy- àcznik zap onu zostanie przekr cony z po o enia ON w po o enie LOCK, wszystkie zamki drzwi zostajà automatycznie odblokowane. Funkcja ta jest wy àczalna w tym celu nale y skontaktowaç si z autoryzowanà stacjà obs ugi Toyoty.

23 16 KLUCZYKI I DRZWI Zdalne sterowanie ZABEZPIECZENIE TYLNYCH DRZWI PRZED OTWARCIEM OD WEWNÑTRZ Przesunàç dêwigni mechanizmu w po o enie LOCK (zablokowane), oznaczone na naklejce obok dêwigni. Blokowanie zamków Mechanizm ten umo liwia zablokowanie tylnych drzwi w ten sposób, aby mo na je by o otworzyç jedynie od zewnàtrz. Zaleca si u ywanie tej blokady zawsze, kiedy przewo one sà ma e dzieci. OSTRZE ENIE Przed ruszeniem w drog nale y upewniç si, czy wszystkie drzwi sà dobrze zamkni te. Je eli na tylnym siedzeniu przewo one sà ma e dzieci, nale y uruchomiç mechanizm zabezpieczajàcy drzwi przed otwarciem od wewnàtrz. Podczas jazdy drzwi powinny pozostaç niezablokowane, co umo liwi ich otwarcie od zewnàtrz w razie wypadku. Odblokowanie zamków Samochód wyposa ony jest w uk ad zdalnego sterowania blokowaniem i odblokowywaniem zamków wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika, dzia ajàcy z odleg oêci oko o 1 m od samochodu.

24 KLUCZYKI I DRZWI 17 ZABLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE ZAM- KÓW DRZWI BOCZNYCH ORAZ POKRYWY LUB DRZWI BAGA NIKA W celu zablokowania lub odblokowania zamków wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika nale y powoli i dok adnie nacisnàç odpowiedni przycisk nadajnika zdalnego sterowania. Zablokowanie: Nacisnàç przycisk LOCK. Wszystkie zamki drzwi bocznych oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà równoczeênie zablokowane. Samochody wyposa one w TVSS NaciÊni cie przycisku LOCK nadajnika zdalnego sterowania powoduje jednokrotne b yêni cie Êwiate awaryjnych samochodu. Dla pewnoêci dobrze jest sprawdziç, czy wszystkie drzwi boczne oraz pokrywa lub drzwi baga nika zosta y dobrze zablokowane. W przypadku gdy którekolwiek drzwi boczne, pokrywa lub drzwi baga nika nie sà prawid owo zatrzaêni te lub gdy w wy àczniku zap onu jest kluczyk, zamki drzwi nie mogà zostaç zablokowane po naciêni ciu przycisku LOCK. Odblokowanie: Nacisnàç przycisk UNLOCK. Wszystkie zamki drzwi bocznych oraz pokrywa lub drzwi baga nika zostajà równoczeênie odblokowane. Samochody wyposa one w TVSS NaciÊni cie przycisku UNLOCK nadajnika zdalnego sterowania powoduje dwukrotne b yêni cie Êwiate awaryjnych samochodu. Gdy Êwiat a awaryjne samochodu b ysnà trzy razy, sygnalizuje to wzbudzenie uk adu TVSS. Patrz System zabezpieczenia przeciwkradzie- owego Toyoty w dalszej cz Êci tego rozdzia u. Po zdalnym odblokowaniu zamków pozostaje 30 sekund na otwarcie drzwi. Je eli w tym czasie drzwi nie zostanà otwarte, nastàpi automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi bocznych oraz pokrywy lub drzwi baga nika. Przed u one naciskanie przycisku LOCK lub UNLOCK nie powoduje powtarzania operacji zablokowania lub odblokowania zamka. Przycisk nale y zwolniç i nacisnàç ponownie.

25 18 KLUCZYKI I DRZWI Podsumowanie: Blokowanie Dwa razy Jeden 5 sekund Od 5 do 10 sekund raz po pierwszym po pierwszym naciêni ciu naciêni ciu Uk ad podwójnego zamka drzwi *1 Wy àczony W àczony Wy àczony TVSS (Zabezpieczenie przeciwkradzie owe W àczony W àczony W àczony Toyoty) *1 Funkcja ochrony wn trza TVSS *2 W àczony W àczony Wy àczony Sygna zwrotny Jednokrotne Jednokrotne b yêni cie b yêni cie 3 sekundy *1 : Anulowanie odbywa si przy u yciu przycisku UNLOCK Odblokowywanie Jeden raz Wy àczony Wy àczony Wy àczony Dwa razy *2 : Po trzecim razie, w ciàgu 15 sekund mo na w àczaç i wy àczaç uk ad ochrony wn trza za ka dym razem po naciêni ciu przycisku LOCK.

26 KLUCZYKI I DRZWI 19 NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA Nadajnik zdalnego sterowania (pilot) jest urzàdzeniem elektronicznym. Aby nie spowodowaç jego uszkodzenia, nale y przestrzegaç poni szych zaleceƒ. Nie pozostawiaç nadajnika w miejscach, które mogà silnie nagrzewaç si, np. na desce rozdzielczej. Nie rozbieraç urzàdzenia. Nie uderzaç i nie upuszczaç nadajnika. Nie wk adaç do wody. Do jednego samochodu mo na u ywaç maksymalnie 4 nadajników zdalnego sterowania. Szczegó owych informacji mo e udzieliç autoryzowana stacja obs ugi Toyoty. Je eli nadajnik nie steruje zamkami drzwi lub nie dzia a z normalnej odleg oêci, przyczynà mo e byç: WYMIANA BATERII Do wymiany nale y u yç baterii CR2016 i specjalnego Êrubokr ta. OSTRZE ENIE Wymontowane z nadajnika baterie lub inne cz Êci nale y szczególnie uwa nie zabezpieczyç przed dost pem ma ych dzieci. UWAGA Podczas wymiany baterii w nadajniku nale y zachowaç ostro noêç, aby nie zgubiç wymontowanych elementów. Wymian baterii nale y przeprowadzaç w nast pujàcy sposób: BliskoÊç nadajnika fal radiowych, na przyk ad stacji radiowej lub lotniska, który zak óca prac nadajnika zdalnego sterowania. Wyczerpanie si baterii. Nale y sprawdziç ich stan. W celu wymiany baterii nale y zapoznaç si z punktem WYMIANA BATERII W NA- DAJNIKU ZDALNEGO STEROWANIA.

27 20 KLUCZYKI I DRZWI 1. Wykr ciç Êrubk i zdjàç pokryw. 3. Zdjàç pokryw os ony. 2. Wyjàç os on baterii z obudowy. 4. Wyjàç roz adowanà bateri. UWAGA Nie nale y wyginaç os ony baterii.

28 KLUCZYKI I DRZWI Upewniç si, e bateria jest prawid owo zamocowana w zaczepach. UWAGA Zwróciç uwag na prawid owe ustawienie dodatnich i ujemnych biegunów baterii. Nale y uwa aç, by nie wygiàç koƒcówki dociskowej baterii ani nie dopuêciç do zanieczyszczenia obudowy kurzem lub olejami. 6. Za o yç pokryw os ony baterii i w o yç os on do obudowy. 7. Zamknàç pokryw. UWAGA Upewniç si, e pokrywa jest prawid owo za o ona. Po wymianie baterii nale y sprawdziç, czy nadajnik dzia a prawid owo. Podczas naciskania przycisku, powinna zapalaç si lampka kontrolna. Je eli nadajnik nie dzia a prawid owo, nale y skontaktowaç si z dealerem Toyoty.

29 22 KLUCZYKI I DRZWI Lista numerów homologacji Kraj Numer homologacji Nazwa producenta Irlandia Islandia IRL. TRA 24/5/70/8 IS Niemcy Szwecja Szwajcaria Portugalia CEPT LPD D Godkänd av post och Telestyrelsen Ue BAKOM K.P ICP 038TC 99 VALTX04/VALTRX04

30 KLUCZYKI I DRZWI 23 Uk ad podwójnego zamka drzwi W ÑCZANIE UK ADU 1. Przekr ciç kluczyk w stacyjce do po o enia LOCK i wyjàç go. 2. Dopilnowaç, aby wszyscy pasa erowie opuêcili samochód. 3. Zamknàç drzwi boczne oraz tylne. Uk ad podwójnego zamka drzwi jest uk adem zapobiegajàcym kradzie y. W samochodach wyposa onych w uk ad podwójnego zamka drzwi, na przednich bocznych szybach znajdujà si etykiety informujàce o istnieniu tego rodzaju zabezpieczenia. Uk ad zostaje za àczony po zamkni ciu wszystkich drzwi bocznych oraz drzwi tylnych przy pomocy kluczyka uk adu zdalnego sterowania. Uk ad ten uniemo liwia otwarcie drzwi bocznych oraz tylnych zarówno od zewnàtrz, jak i od Êrodka. OSTRZE ENIE Nigdy nie nale y zamykaç drzwi za pomocà uk adu zdalnego sterowania, gdy wewnàtrz sà pasa erowie, poniewa nie b dzie mo liwe otworzenie od wewnàtrz. Gdy nastàpi przypadkowe zamkni cie drzwi, nale y wcisnàç przycisk UNLOCK nadajnika zdalnego sterowania. 4. Nacisnàç przycisk LOCK uk adu zdalnego sterowania zamykaniem DWUKROTNIE w ciàgu 5 sekund. System nie zadzia a, jeêli nie zastosujemy kluczyka uk adu zdalnego sterowania zamkiem drzwi. Za ka dym razem, gdy nastàpi naciêni cie przycisku LOCK Êwiat a awaryjne b ysnà jednokrotnie. WY ÑCZENIE UK ADU Nacisnàç przycisk UNLOCK uk adu zdalnego sterowania zamykaniem. Âwiat a awaryjne b ysnà dwukrotnie w celu zasygnalizowania wy àczenia uk adu. Uk ad podwójnego zamka drzwi mo e zostaç wy àczony za pomocà kluczyka, jeêli bateria kluczyka uk adu zdalnego sterowania zamykaniem jest niesprawna. SPRAWDZANIE UK ADU 1. Otworzyç wszystkie okna. 2. W àczyç uk ad zgodnie z powy szà procedurà. 3. Spróbowaç otworzyç drzwi boczne od wewnàtrz. Przycisk wewn trzny powinien powróciç do po o enia zamkni cia. 4. Nacisnàç przycisk UNLOCK uk adu zdalnego sterowania zamykaniem i sprawdziç, czy uk ad zosta wy àczony. JeÊli uk ad nie dzia a prawid owo, nale y zg osiç si do dealera Toyoty.

31 24 KLUCZYKI I DRZWI Elektrycznie otwierane i zamykane okna Okna mo na otwieraç i zamykaç operujàc prze àcznikami umieszczonymi na obu przednich drzwiach. Wy àcznik zap onu powinien byç ustawiony w po o eniu ON. OKNO PO STRONIE KIEROWCY Sterowanie prze àcznikiem na drzwiach kierowcy. Zwyk e podnoszenie i opuszczanie: Szyba przesuwa si tylko podczas operowania prze àcznikiem sterujàcym. Otwieranie: Prze àcznik lekko nacisnàç. Zamykanie: Prze àcznik lekko pociàgnàç do góry. Automatyczne zamykanie i otwieranie: Nacisnàç prze àcznik w dó do oporu lub pociàgnàç w gór do oporu, a nast pnie zwolniç go. Szyba zostanie ca kowicie opuszczona lub podniesiona. W celu zatrzymania szyby w po- o eniu poêrednim, lekko poruszyç prze àcznikiem w kierunku przeciwnym i zwolniç go. Ka dorazowo w przypadku od àczenia akumulatora funkcja automatycznego zamykania i otwierania okna wymaga ponownej inicjalizacji, poniewa bez tego funkcja nie b dzie dzia- a a. W tym celu nale y skontaktowaç si z autoryzowanà stacjà obs ugi Toyoty. Funkcja zabezpieczajàca przed przyciêni ciem przez szyb : Podczas automatycznego zamykania okna, gdy pomi dzy szybà a ramà okna pojawi si przeszkoda, szyba zatrzymuje si i pozostaje otwarta do po owy. Podobnie mo e dziaç si w przypadku uderzenia w szyb.

32 KLUCZYKI I DRZWI 25 OSTRZE ENIE Nie nale y w sposób celowy powodowaç zadzia ania funkcji zabezpieczajàcej przed przyciêni ciem przez szyb. Przycisk blokady okna Funkcja zabezpieczajàca mo e nie zadzia aç w przypadku przyciêni cia przedmiotu przez szyb tu przed jej ca kowitym zamkni ciem. OKNA W DRZWIACH PASA ERÓW Sterowane sà prze àcznikami umieszczonymi na drzwiach pasa erów lub odpowiednimi prze àcznikami na drzwiach kierowcy. Szyba przesuwa si tylko podczas operowania prze àcznikiem sterujàcym. Otwieranie: Prze àcznik nacisnàç. Zamykanie: Prze àcznik pociàgnàç do góry. Gdy zostanie wciêni ty przycisk blokady okna, umieszczony w drzwiach kierowcy, szyba w drzwiach pasa era zostaje unieruchomiona.

33 26 KLUCZYKI I DRZWI OSTRZE ENIE Dla bezpieczeƒstwa w asnego oraz przewo onych osób nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: Przed zamkni ciem okien nale y upewniç si, czy na drodze szyb nie znajduje si niczyja g owa, r ka lub jakakolwiek inna cz Êç cia a. Przyci- Êni cie szyi, g owy lub r ki przez podnoszonà szyb grozi powa nymi obra eniami. Zamykanie okien przez pasa erów powinno byç ze wzgl dów bezpieczeƒstwa nadzorowane. Przewo one w samochodzie dzieci nigdy nie powinny bez nadzoru operowaç przyciskami sterujàcymi otwieraniem i zamykaniem okien. Dla bezpieczeƒstwa wskazane jest przyciskiem blokady szyb uniemo liwiç ich poruszanie. Nie nale y pozostawiaç w samochodzie ma ych dzieci bez opieki, szczególnie gdy kluczyk jest w stacyjce. Mogà one u yç przycisków sterujàcych oknami i zostaç przyciêni te szybà. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa nym wypadkom.

34 KLUCZYKI I DRZWI 27 Pokrywa/drzwi baga nika Otworzyç OTWIERANIE I ZAMYKANIE ZAMKA PRZY POMOCY KLUCZYKA Sedan Wsunàç klucz do zamka i przekr ciç go. Zamykanie: Przekr ciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Otwieranie: Przekr ciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Operowanie przyciskiem centralnej blokady drzwi powoduje równoczeênie zablokowanie lub odblokowanie zamka pokrywy lub drzwi baga nika (patrz Drzwi boczne ). Natomiast zamki zablokowane kluczykiem g ównym mogà byç odblokowane tylko tym kluczykiem. Liftback Zamykajàc pokryw lub drzwi baga nika nale- y dobrze je zatrzasnàç. Uwagi odnoênie adowania baga u podane sà w cz Êci 2 Instrukcji, pod has em Zalecenia dotyczàce przewo enia baga u. Wagon

35 28 KLUCZYKI I DRZWI Zamykajàc pokryw lub drzwi baga nika nale y chwytaç za wewn trznà taêm lub klamk. Zabezpieczenie dost pu do baga nika (sedan) W celu zatrzaêni cia pokrywy baga nika nale- y jà opuêciç, a nast pnie nacisnàç z góry. Po zatrzaêni ciu nale y sprawdziç poprawnoêç zamkni cia, próbujàc pociàgnàç pokryw do góry. OSTRZE ENIE Podczas jazdy pokrywa baga nika musi byç zamkni ta. Zabezpiecza to baga przed wypadni ciem, a tak e uniemo liwia przedostanie si gazów spalinowych do wn trza pojazdu. Mechanizm ten uniemo liwia otwarcie baga nika przez centralnà blokad zamków i zdalne sterowanie i w ten sposób zabezpiecza dost p do rzeczy w nim przewo onych. 1. Przesunàç dêwigienki blokady po o enia oparç tylnych siedzeƒ, blokujàc ich sk adanie. Po zablokowaniu oparç tylnych siedzeƒ nale y spróbowaç je z o yç, upewniajàc si czy sà pewnie zablokowane, gdy w przeciwnym razie z o enie oparç umo liwi dost p do baga nika.

36 KLUCZYKI I DRZWI 29 Pokrywa silnika 2. Po zamkni ciu pokrywy baga nika nale y g ównym kluczykiem przekr ciç zamek w prawo, uniemo liwiajàc otwieranie baga nika przyciskiem centralnej blokady zamków i zdalnego sterowania. Po zamkni ciu baga nika nale y pociàgnàç pokryw do góry, sprawdzajàc czy jest dobrze zatrzaêni ta. W celu otwarcia pokrywy silnika, nale y: 1. Pociàgnàç dêwigni zwalniajàcà. Pokrywa silnika lekko uniesie si. OSTRZE ENIE Przed rozpocz ciem jazdy nale y upewniç si, czy pokrywa silnika jest dobrze zamkni ta. W przeciwnym razie pokrywa mo e niespodziewanie otworzyç si podczas jazdy, co grozi wypadkiem drogowym.

37 30 KLUCZYKI I DRZWI 2. Nast pnie z przodu pojazdu nale y nacisnàç do góry dêwigni zatrzasku pomocniczego i podnieêç pokryw silnika. 3. Podeprzeç uniesionà pokryw silnika drà kiem podporowym, umieszczajàc go w odpowiednim otworze. Przed zamkni ciem pokrywy nale y upewniç si, czy w przedziale silnikowym nie pozosta y adne narz dzia, szmaty lub inne przedmioty i umieêciç podpor w jej uchwycie co zapobiegnie jej grzechotaniu. Nast pnie opuêciç pokryw. W razie potrzeby lekko docisnàç przednià kraw dê, a zostanie zatrzaêni ta. OSTRZE ENIE Po ustawieniu drà ka podporowego nale y upewniç si, czy prawid owo podtrzymuje pokryw, zabezpieczajàc jà przed opadni ciem. UWAGA Nale y pami taç o umieszczeniu drà ka podporowego w zaczepie, przed zamkni ciem pokrywy silnika. Zamkni cie pokrywy silnika przy podniesionym drà ku podporowym, mo e spowodowaç odkszta cenie pokrywy silnika.

38 KLUCZYKI I DRZWI 31 System zabezpieczenia przeciwkradzie owego Toyoty Uk ad TVSS (Toyota Vehicle Security System) s u y zabezpieczeniu samochodu przed kradzie à. Uruchamia on alarm w nast pujàcych okolicznoêciach: Otwarcie dowolnych drzwi, pokrywy baga nika lub silnika. Wy àcznik zap onu pozostaje w po o eniu ON. Od àczenie lub przy àczenie akumulatora. Uszkodzenie syreny alarmu. Je eli funkcja ochrony wn trza jest w àczona Wykrycie ruchu wewnàtrz samochodu. Tylko model kombi St uczenie tylnej bocznej szyby lub szyby w drzwiach baga nika przez metalowy przedmiot. System uruchamia Êwiat a awaryjne samochodu oraz syren w przypadku próby w amania do samochodu lub jego uszkodzenia. Dodatkowo, je eli prze àcznik oêwietlenia wn trza jest w po o eniu DOOR, w àczone zostanà lampki w kabinie samochodu. W àczanie i wy àczanie uk adu TVSS dokonywane jest przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania. Wskazówki dotyczàce pos ugiwania si nadajnikiem zdalnego sterowania podano w rozdziale 1-2. Gdy uk ad jest w àczony, odblokowanie zamków i otwarcie drzwi lub baga nika kluczykiem spowoduje uruchomienie alarmu. URUCHAMIANIE UK ADU TVSS Jednokrotne naciêni cie przycisku LOCK nadajnika zdalnego sterowania spowoduje w àczenie systemu TVSS i systemu ochrony wn trza. Zostanie to zasygnalizowane jednokrotnym b yêni ciem kierunkowskazów. W przypadku naciêni cia przycisku LOCK przy otwartych drzwiach lub pokrywie silnika, uk ad nie zostanie uruchomiony do momentu zamkni cia drzwi lub pokrywy silnika. Wy àczanie uk adu zabezpieczajàcego wn trze Przy w àczonym uk adzie podwójnego zamka drzwi: Nacisnàç przycisk LOCK w czasie do 5 sekund po w àczeniu uk adu TVSS, a nast pnie nacisnàç go jeszcze raz w czasie do 15 sekund. Przy wy àczonym uk adzie podwójnego zamka drzwi: Nacisnàç przycisk ponownie w czasie od 6 do 15 sekund po w àczeniu uk adu TVSS. Po wy àczeniu funkcji ochrony wn trza, kierunkowskazy pozostanà zapalone przez 3 sekundy. JeÊli przycisk LOCK zostanie dwukrotnie lub wi cej razy naciêni ty przez pomy k, nale y nacisnàç przycisk UNLOCK w celu odblokowania uk adu podwójnego zamka (Patrz Uk ad podwójnego zamka drzwi na stronie 23 w tym rozdziale).

39 32 KLUCZYKI I DRZWI OSTRZE ENIE Nigdy nie nale y uruchamiaç uk adu podwójnego zamka drzwi, jeêli w samochodzie znajdujà si pasa erowie, poniewa nie ma wtedy mo liwoêci otwarcia drzwi bocznych. W przypadku zablokowania drzwi przez pomy k, nale y nacisnàç przycisk UNLOCK nadajnika zdalnego sterowania. W àczanie funkcji ochrony wn trza 1. Przekr ciç do po o enia LOCK i wyjàç kluczyk z wy àcznika zap onu. 2. Wszyscy pasa erowie powinni opuêciç samochód. 3. Zamknàç wszystkie drzwi. 4. Nacisnàç jeden raz przycisk LOCK nadajnika zdalnego sterowania. Uk ad TVSS i funkcja ochrony wn trza zacznà dzia aç. (Patrz Zdalne sterowanie na stronie 16 w tym rozdziale). Nastàpi jedno krótkie b yêni cie Êwiate awaryjnych i zacznie b yskaç lampka kontrolna uk adu. 5. Po upewnieniu si, e lampka kontrolna b yska, mo na oddaliç si od samochodu. Wy àczanie funkcji ochrony wn trza Tryb ten uruchamia si, gdy w samochodzie musi pozostaç osoba lub zwierz. 1. Przekr ciç do po o enia LOCK i wyjàç kluczyk z wy àcznika zap onu. 2. Pozostawiajàc pasa era lub zwierz w samochodzie zamknàç wszystkie drzwi. 3. Przy w àczonym uk adzie podwójnego zamka drzwi Nacisnàç przycisk LOCK w czasie do 5 sekund po w àczeniu uk adu TVSS, a nast pnie nacisnàç go jeszcze raz w czasie do 15 sekund. (Patrz Uk ad podwójnego zamka drzwi na stronie 23 w tym rozdziale).

40 KLUCZYKI I DRZWI 33 Przy wy àczonym uk adzie podwójnego zamka drzwi Nacisnàç przycisk ponownie w czasie od 6 do 15 sekund po w àczeniu uk adu TVSS. JeÊli Êwiat a awaryjne pozostanà zapalone przez 3 sekundy, oznacza to wy àczenie funkcji ochrony wn trza. 4. Po upewnieniu si, e lampka kontrolna b yska, mo na oddaliç si od samochodu. WY ÑCZANIE UK ADU TVSS Nacisnàç przycisk UNLOCK nadajnika zdalnego sterowania. Je eli Êwiat a awaryjne b ysnà dwa razy, alarm nie by wzbudzany. Je eli b ysnà trzykrotnie, oznacza to, e uk ad TVSS w àcza sygnalizacj alarmowà. Nale y wówczas sprawdziç, czy w samochodzie nie pojawi y si jakieê nieprawid owoêci. Je eli w ciàgu 30 sekund nie zostanà otwarte drzwi, wszystkie zamki zostanà automatycznie zablokowane i uk ad TVSS zostanie w àczony. WZBUDZENIE ALARMU PRZEZ UK AD TVSS Przerwanie alarmu NaciÊni cie przycisku LOCK : Przerywa alarm, ale uk ad TVSS pozostaje w àczony w stan czuwania. NaciÊni cie przycisku UNLOCK : Przerywa alarm i uk ad TVSS zostaje wy àczony. TESTOWANIE UK ADU TVSS 1. W àczyç uk ad TVSS w stan czuwania. 2. Odblokowaç kluczykiem zamek drzwi kierowcy. 3. Otworzyç drzwi i powinien rozlec si alarm. 4. Przerwaç alarm, naciskajàc przycisk LOCK lub UNLOCK nadajnika zdalnego sterowania. 5. Powtórzyç powy sze czynnoêci dla pozosta ych drzwi, pokrywy baga nika oraz pokrywy silnika. Je eli uk ad nie funkcjonuje prawid owo, nale y zleciç jego sprawdzenie przez autoryzowanà stacj obs ugi Toyoty. Gdy uk ad TVSS wykryje stan nieprawid owy, wzbudza na 30 sekund alarm i po tym czasie automatycznie przerywa go. Ponowne wzbudzenie alarmu Po przerwaniu alarmu, uk ad TVSS ponownie uruchomi sygnalizacj alarmowà w sytuacji, gdy nadal wyst powaç b dà nast pujàce okolicznoêci: Otwarte sà dowolne drzwi, pokrywa silnika lub baga nik. Wy àcznik zap onu pozostaje w po o eniu ON. PrzejÊcie uk adu w stan poczàtkowy Je eli uk ad TVSS nie znajduje si w adnym z wy ej opisanych stanów, alarm zostanie automatycznie przerwany. 5 sekund póêniej uk ad zostanie ponownie w àczony w stan czuwania.

41 34 KLUCZYKI I DRZWI Korek wlewu paliwa Strza ka oznacza, e drzwiczki wlewu paliwa znajdujà si po lewej stronie pojazdu. 1. W celu otwarcia drzwiczek wlewu paliwa nale y pociàgnàç do góry dêwigni zwalniajàcà. Na czas tankowania nale y wy àczyç silnik. OSTRZE ENIE Podczas nape niania zbiornika nie wolno paliç, powodowaç iskrzenia ani zbli- aç si z otwartym ogniem. Opary paliwa sà atwopalne. Korek wlewu paliwa nale y odkr caç powoli. W upalny dzieƒ szybkie otwarcie wlewu mo e spowodowaç rozprysk paliwa pod wp ywem wysokiego ciênienia w zbiorniku.

42 KLUCZYKI I DRZWI 35 Elektrycznie otwierane i zamykane okno dachowe 2. W celu zdj cia korka paliwa nale y go powoli obróciç przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i przed ca kowitym zdj ciem odczekaç chwil. Po zdj ciu korka nale y go umieêciç na wsporniku w drzwiczkach. Przesuwanie W chwili zdj cia korka s yszalne jest zwykle lekkie syczenie. Zak adajàc korek, nale y go obróciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a rozlegnie si trzask zapadki. OSTRZE ENIE Nale y sprawdziç, czy korek jest bezpiecznie dokr cony, co w razie wypadku zapobiegnie wyciekowi paliwa. Nale y u ywaç wy àcznie oryginalnego korka wlewu paliwa, który jest wyposa- ony w zawór bezpieczeƒstwa, wyrównujàcy podciênienie w zbiorniku. Uchylanie Przyciski sterujàce okna dachowego znajdujà si obok lampki oêwietlenia osobistego. Kluczyk w wy àczniku zap onu musi byç przekr cony do po o enia ON. Zas ona przeciws oneczna Zas on przeciws onecznà mo na otwieraç i zamykaç r cznie. Automatyczne przesuwanie okna Otwieranie: Nacisnàç krótko przycisk po stronie SLIDE OPEN. Okno dachowe otworzy si ca kowicie. W celu zatrzymania okna w po o eniu poêrednim nale y krótko nacisnàç przycisk po stronie SLIDE OPEN lub TILT UP.

43 36 KLUCZYKI I DRZWI Zas ona przeciws oneczna odsuwa si razem z oknem. Zamykanie: Nacisnàç krótko przycisk po stronie TILT UP. Okno dachowe zamknie si ca kowicie. Zwyk e przesuwanie okna Otwieranie: Nacisnàç przycisk po stronie SLIDE OPEN. Zas ona przeciws oneczna odsuwa si razem z oknem. Zamykanie: Nacisnàç przycisk po stronie TILT UP. Okno przesuwa si dopóki przycisk jest naciskany. Funkcja zabezpieczajàca przed przyciêni ciem przez okno za ka dym razem dzia a tylko dwa razy pod rzàd. Za trzecim razem okno zamknie si bez uruchamiania funkcji bezpieczeƒstwa. Uchylanie okna Uchylenie: Nacisnàç krótko przycisk po stronie TILT UP. Okno zostanie uchylone do koƒca. Przymkni cie: Nacisnàç i przytrzymaç przycisk po stronie SLIDE OPEN. Okno mo na zatrzymaç w dowolnym po o eniu poêrednim. Otwieranie i zamykanie okna dachowego nast puje tylko przy naciskaniu przycisku i jest zatrzymywane po jego zwolnieniu. W przypadku wyj cia akumulatora lub spadku jego napi cia, zmienia si po o enie zatrzymania prze àcznika sterujàcego. Nale y skonsultowaç si z autoryzowanà stacjà obs ugi Toyoty. OSTRZE ENIE W celu unikni cia powa nych obra eƒ nale y przestrzegaç nast pujàcych zaleceƒ: Podczas jazdy nie nale y wystawiaç g owy, ràk lub innych cz Êci cia a przez otwór w dachu. Grozi to powa nymi obra eniami w razie nag ego hamowania lub zderzenia. Przed zamkni ciem okna dachowego nale y zawsze sprawdziç, czy w otworze nie znajduje si niczyja g owa, r ce lub inne cz Êci cia a. PrzyciÊni cie szyi, g owy lub ràk zamykajàcym si oknem dachowym grozi powa nymi obra eniami. Gdy okno dachowe jest zamykane przez drugà osob, nale y przedtem sprawdziç, czy jest to bezpieczne. Nie nale y pozostawiaç w samochodzie ma ych dzieci bez opieki, szczególnie gdy kluczyk jest w stacyjce. Mogà one u yç przycisków sterujàcych oknem dachowym i zostaç przyciêni te w otworze dachowym. Dzieci pozostawione bez nadzoru mogà ulec powa nym wypadkom. Nie wolno siadaç na brzegu otworu dachowego. Nie wolno w sposób zamierzony powodowaç zadzia ania funkcji bezpieczeƒstwa. Funkcja bezpieczeƒstwa mo e nie zadzia aç, je eli coê zostanie przyciêni te tu przed ca kowitym zamkni ciem si okna dachowego. Funkcja zabezpieczajàca przed przyciêni ciem przez okno (tylko przy zamykaniu odsuni tego okna): Je eli przy zamykaniu odsuni tego okna dachowego jakiê obiekt dostanie si pomi dzy okno a jego obramowanie, okno zatrzymuje si, a nast pnie otwiera do po owy. Równie uderzenie w okno dachowe mo e spowodowaç zadzia anie tej funkcji.

44 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 37 Rozdzia 1-3 OBS UGA URZÑDZE I MECHANIZMÓW Siedzenia, pasy bezpieczeƒstwa, kierownica i lusterka Siedzenia Fotele przednie Sk adane siedzenie tylne Zag ówki Ogrzewanie siedzeƒ Pasy bezpieczeƒstwa Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era Boczne poduszki powietrzne Boczne poduszki powietrzne i kurtyna powietrzna Fotelik dzieci cy Kierownica o regulowanej wysokoêci Zewn trzne lusterka wsteczne PrzeciwoÊlepieniowe wewn trzne lusterko wsteczne Lusterko kosmetyczne

45 38 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA Siedzenia Wszyscy jadàcy samochodem powinni mieç podniesione oparcia siedzeƒ, siedzieç wygodnie oparci i mieç prawid owo zapi te pasy bezpieczeƒstwa. OSTRZE ENIE Nie wolno jechaç, gdy pasa erowie siedzà nieprawid owo, np. na z o onym oparciu siedzenia lub w przestrzeni baga owej. Osoby nie siedzàce prawid owo i bez zapi tych pasów bezpieczeƒstwa mogà odnieêç powa ne obra enia w przypadku awaryjnego hamowania lub zderzenia. Podczas jazdy niedopuszczalne jest wstawanie lub przemieszczanie si mi dzy siedzeniami. atwo wtedy straciç równowag i odnieêç powa ne obra enia w razie awaryjnego hamowania lub zderzenia. Fotele przednie Zalecenia dotyczàce przednich foteli (z bocznymi poduszkami powietrznymi) OSTRZE ENIE Boczne poduszki powietrzne umieszczone sà w fotelu kierowcy i pasa era siedzàcego z przodu. Nale y zachowaç nast pujàce Êrodki ostro noêci: Nie nale y wychylaç si przez przednie drzwi, gdy samochód jest w ruchu. Boczna poduszka powietrzna nape nia si ze znacznà pr dkoêcià i si à i w takim przypadku mo e okazaç si zagro- eniem dla ycia lub zdrowia. Nie wolno modyfikowaç ani wymieniaç przednich foteli lub ich pokrycia, je eli zawierajà boczne poduszki powietrzne. Tego rodzaju zmiany mogà uniemo liwiç dzia anie poduszek lub spowodowaç ich nieoczekiwane nape nienie, stanowiàc zagro enie dla ycia lub zdrowia. Nale y skonsultowaç si z autoryzowanà stacjà obs ugi Toyoty. Nie nale y stosowaç na fotele akcesoriów, które zakrywa yby te ich fragmenty, gdzie nape nia si boczna poduszka powietrzna. Tego rodzaju akcesoria mogà uniemo liwiç w aêciwe zadzia anie bocznych poduszek powietrznych, co stanowi zagro enie dla ycia lub zdrowia.

46 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 39 Zalecenia dotyczàce regulacji foteli Fotel kierowcy powinien byç tak ustawiony, aby peda y, kierownica i urzàdzenia na tablicy przyrzàdów znajdowa y si w granicach swobodnego zasi gu prowadzàcego samochód. Regulacja przednich foteli OSTRZE ENIE Nie wolno regulowaç siedzeƒ podczas jazdy, gdy niespodziewany ruch siedzenia mo e spowodowaç utrat panowania nad pojazdem. W trakcie regulacji nale y zachowaç ostro noêç, aby nie uderzyç pasa era lub przewo onego baga u. Po ustawieniu po o enia fotela nale y sprawdziç, czy jest prawid owo zablokowany, próbujàc przesunàç go do przodu i do ty u. Nie nale y k aêç adnych przedmiotów pod siedzenia, za wyjàtkiem przeznaczonego do tego celu schowka. Przedmioty takie mogà zak óciç prac mechanizmu blokady lub niespodziewanie nacisnàç dêwigni regulacji po- o enia, powodujàc nag e przesuni cie fotela, co z kolei mo e doprowadziç do utraty panowania nad pojazdem przez kierowc. W trakcie regulacji nie nale y wk adaç ràk pod siedzenie lub w pobli e przemieszczajàcych si cz Êci, gdy mogà one zostaç przyciêni te. 1. POKR T O REGULACJI PODPARCIA L DèWIOWEGO Obróciç pokr t o w prawo lub w lewo. 2. DèWIGNIA REGULACJI WYSUNI CIA FOTELA Pociàgnàç dêwigni do góry, a nast pnie lekkim naciskiem cia a przesunàç fotel w àdane po o enie i puêciç dêwigni. 3. POKR T O REGULACJI WYSOKOÂCI PODUSZKI SIEDZENIA Obróciç pokr t o w prawo lub w lewo. 4. POKR T O REGULACJI POCHYLENIA OPARCIA Obróciç pokr t o w prawo lub w lewo.

47 40 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA OSTRZE ENIE Sk adane siedzenie tylne (model sedan) W celu ograniczenia ryzyka wysuni cia si spod pasa w momencie zderzenia, nale y unikaç zbytniego odchylania oparcia do ty u. Pasy bezpieczeƒstwa zapewniajà maksymalnà ochron przy zderzeniach czo owych lub przy uderzeniu w ty samochodu tylko wtedy, gdy kierowca oraz pasa er siedzà w fotelach wyprostowani i dobrze oparci. Przy odchylonym do ty u oparciu mo e nastàpiç przeêliêni cie si cz Êci biodrowej pasa na brzuch, na który b dzie wywieraç bezpoêredni nacisk. Dlatego wraz ze zwi kszaniem kàta odchylenia oparcia roênie ryzyko odniesienia obra eƒ w razie zderzenia czo owego. SK ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIE- DZENIA 1. Przesunàç dêwigni (1) blokady zatrzasku oparcia do pozycji zwolnionej. 2. Nacisnàç przycisk 2 zwalniajàcy zatrzask. 3. Z o yç do przodu oparcie siedzenia. W ten sposób przestrzeƒ baga owa wyd u y si, si gajàc a do podniesionej poduszki tylnego siedzenia. Uwagi odnoênie uk adania baga u podane sà w cz Êci 2 Instrukcji, pod has em Zalecenia dotyczàce za adunku baga u. W razie potrzeby obie cz Êci oparcia mo na sk adaç niezale nie. OSTRZE ENIE Przywracajàc normalne po o enie oparcia tylnego siedzenia, nale y: Sprawdziç, czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta y skr cone lub przyciêni te przez oparcie oraz czy sà u o one na swoich miejscach i gotowe do u ytku. Sprawdziç, czy oparcie jest bezpiecznie zablokowane, naciskajàc jego górnà kraw dê w przód i w ty oraz czy nie jest widoczny czerwony znak przy przycisku na górnej kraw dzi oparcia.

48 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA 41 Sk adane siedzenie tylne (modele inne ni sedan) ZANIM ZOSTANIE Z O ONE OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA 1. Schowaç zaczepy tylnych pasów bezpieczeƒstwa, jak pokazano na rysunku. Zabezpieczy to pasy przed wypadni ciem przy sk adaniu oparcia. UWAGA Przed z o eniem oparcia tylnego siedzenia muszà zostaç odpowiednio schowane pasy bezpieczeƒstwa. SK ADANIE OPARCIA TYLNEGO SIE- DZENIA 2. Ciàgnàc za taêmy, podnieêç poduszk tylnego siedzenia do góry. OSTRZE ENIE Przywracajàc normalne po o enie poduszki siedziska nale y: Sprawdziç, czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta y skr cone lub przyciêni te oraz czy sà u o one na swoich miejscach i gotowe do u ytku. Sprawdziç, czy poduszka jest bezpiecznie zablokowana, pociàgajàc do góry kraw dê w pobli u taêmy.

49 42 SIEDZENIA, PASY BEZPIECZE STWA, KIEROWNICA I LUSTERKA Zag ówki 3. Wyjàç zag ówki. Zwolniç blokad oparcia, naciskajàc przyciski na jego górnej kraw dzi i z o yç oparcie siedzenia, wypychajàc do przodu poduszk siedziska. Przedni W ten sposób przestrzeƒ baga owa wyd u y si, si gajàc a do oparç przednich foteli. Uwagi odnoênie uk adania baga u podane sà w cz Êci 2 Instrukcji, pod has em Zalecenia dotyczàce za adunku baga u. W razie potrzeby obie cz Êci oparcia oraz siedziska mo na sk adaç osobno. OSTRZE ENIE Przywracajàc normalne po o enie oparcia tylnego siedzenia, nale y: Sprawdziç, czy pasy bezpieczeƒstwa nie zosta y skr cone lub przyciêni te przez oparcie oraz czy sà u o one na swoich miejscach i gotowe do u ytku. Sprawdziç, czy oparcie jest bezpiecznie zablokowane, naciskajàc jego górnà kraw dê w przód i w ty. Tylny Przed jazdà nale y dla w asnego bezpieczeƒstwa wyregulowaç po o enie zag ówków. Podnoszenie: Pociàgnàç zag ówek do góry. Opuszczanie: Nacisnàç w dó, jednoczeênie wciskajàc przycisk zwalniajàcy blokady. Zag ówki na przednich siedzeniach Mo na równie przechylaç zag ówki do przodu i do ty- u. Gdy taka regulacja jest konieczna, zag ówek nale y pociàgnàç do siebie lub od siebie. Zag ówek na Êrodkowym siedzeniu z ty u Gdy na Êrodkowym siedzeniu z ty u siedzi pasa er, nale y wyciàgnàç zag ówek, a zostanie zablokowany w pozycji uniesionej.

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1

M U L T I P L A INSTRUKCJA OBS UGI AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR. MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 M U L T I P L A AC 230/24V - TRANSFORMER COD. 80180000 ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR PL INSTRUKCJA OBS UGI MULTIPLA AC Manuale_PL.doc - BOZZA 26/4/07 1 SPIS TREÂCI 1 Wst p 2 Instalacja 3 Stosowanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Informacje o aparacie cyfrowym

Informacje o aparacie cyfrowym Instrukcje Podstawowe czynno ci podczas korzystania z aparatu: Instalacja oprogramowania Pod cz przewód USB Pod cz przewód USB Sprawd zasilanie aparatu Wybierz [Dysk wymienny] Przed pod czeniem aparatu

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 227 15910 Poz. 2250 2250 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego

Bardziej szczegółowo

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi OPEL CORSA Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 20 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 37 Schowki... 56 Wskaźniki i przyrządy... 74 Oświetlenie... 105

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Opel Astra Instrukcja obsługi

Opel Astra Instrukcja obsługi Opel Astra Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 38 Schowki... 57 Wskaźniki i przyrządy... 97 Oświetlenie... 135

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo