Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wdciągi Kieleckie Sp. z.., ul. Krakwska 64, Kielce, wj. świętkrzyskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Pdmit prawa publiczneg. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg, dla Spółki z.. Wdciągi Kieleckie ul. Krakwska 64 w Kielcach w pdziale na Części: CZĘŚĆ I 1. Zestaw kmputerwy z mnitrem LCD 19 cali- 5 szt. 2. Zestaw kmputerwy bez mnitra - 4 szt. 3. Ntebk - 3 szt. 4. Mnitr LCD 29cali - 1szt. 5. Mnitr LCD 27cali - 1szt. 6. Mnitr LCD 24cali - 3szt. 7. Mnitr LCD 21,3cali (rzdzielczść natywna 1600x1200) - 1 szt. 8. Drukarka laserwa mnchrmatyczna A4-3 szt. 9. Drukarka laserwa klrwa A4-6 szt. 10. Urządzenie wielfunkcyjne A3 (drukwanie i skanwanie frmatu A3) - 2 szt. 11. Urządzenie wielfunkcyjne A4 z pdajnikiem autmatycznym - 4 szt. 12. Urządzenie wielfunkcyjne A4-1 szt. 13. Skaner A4 z pdajnikiem autmatycznym - 1 szt. 14. Pamięć przenśna pendrive HI-SPEED 32GB USB szt. 15. Karta pamięci SD 4GB - 1 szt. 16. Bateria d zasilacza awaryjneg UPS (12V, 7Ah) - 30 szt. 17. Przełącznik - 2 szt. 18. Bateria d ntebka HP Cmpaq 8710p - 1 szt. 19. Zewnętrzny napęd DVD+/-RW na USB - 1 szt. 20. Zasilacz ATX, min. 450W - 5 szt. 21. Prgram AutCAD LT PL - 1szt. 22. Karta graficzna PCI-e 16x, 2 wyjścia DVI, bsługująca rzdzielczść 1600x1200 pikseli - 1

2 szt. 23. Przewód mnitrwy D-SUB dł. 10m - 1 szt. 24. Przewód mnitrwy DVI dł. 10m - 1 szt. 25. Klawiatura USB czarna - 5 szt. 26. Dysk twardy wewnętrzny 3,5cala SATA 1TB - 2 szt. CZĘŚĆ II 1. Oprgramwanie TIA Prtal Basic dla sterwników Siemens S raz panel HMI, zestaw startwy - 1 szt. CZĘŚĆ III 1. Odnwienie licencji d prgramu antywirusweg Symantec Endpint Prtectin - dla 6 stanwisk UWAGI: 1) Szczegółwy pis przedmitu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 6 d SIWZ - Szczegółwy pis przedmitu zamówienia. 2) Zamawiający kreślił minimalne parametry techniczne, jakściwe, wydajnściwe, ergnmiczne i eksplatacyjne jakie musi spełniać ferwany sprzęt kmputerwy raz wymagane warunki realizacji zamówienia. 3) Jeżeli Zamawiający zaznaczył w SIWZ, iż dany sprzęt kmputerwy ma współpracwać lub być integralną częścią sprzętu już psiadaneg przez Zamawiająceg wymaga się aby ferwany sprzęt był w pełni zgdny, kmpatybilny i prawidłw współpracwał ze wskazanym sprzętem. 4) Oferwane kmputery, ntebki i przełączniki mają być fabrycznie nwe, pchdzić z bieżącej prdukcji i z legalneg kanału dystrybucyjneg kreślneg przez prducenta na terenie Plski raz mają psiadać pakiet usług gwarancyjnych kierwanych d użytkwników z bszaru Rzeczpsplitej Plskiej. 5) Warunki gwarancji i rękjmi: a) Zamawiający wymaga aby ferwany sprzęt psiadał gwarancję prducenta zgdną z wymaganiami pisanymi w SIWZ, a Wyknawca dstarczył wraz z dstawą sprzętu stswne dkumenty gwarancyjne hnrwane przez prducentów sprzętu. b) długść kresu gwarancyjneg: - gwarancja prducenta na zestawy kmputerwe wymienine w Części I pz. 1, 2, raz ntebki wymienine w Części I, pz miesięcy raz wszystkie czynnści serwiswe wyknane w kresie gwarancji i rękjmi dbywać się będą na miejscu u Zamawiająceg, zgdnie z załącznikiem nr 6. - na pzstały sprzęt - warunki gwarancji ferwane przez prducentów sprzętu, zgdnie z wymaganiami z załącznikiem nr 6. c) Zamawiający ma praw w czasie trwania gwarancji, bez naruszania jej warunków, dknywać mdernizacji i rzbudwy sprzętu, np. pprzez dłżenie dysków, zwiększenie pamięci itp. d) Wyknawca udzieli rękjmi na ferwany sprzęt na czas równy długści gwarancji prducenta. e) w kresie bjętym gwarancją i rękjmią Wyknawca zbwiązuje się d niedpłatneg dbierania uszkdzneg sprzętu (z wyłączeniem zestawów kmputerwych i ntebków) d Zamawiająceg w celu dknania naprawy, raz dstawy sprzętu wlneg d wad d siedziby Zamawiająceg. f) w sytuacji gdy naprawa sprzętu w kresie rękjmi ptrwa dłużej niż 30 dni d daty przyjęcia zgłszenia, Zamawiający ma praw d dstąpienia d umwy w terminie 14 dni d daty pwzięcia wiadmści klicznści stanwiącej pdstawę d dstąpienia, chyba że Wyknawca niezwłcznie ale nie dłużej niż w ciągu 7 dni rbczych wymieni wadliwy sprzęt na fabrycznie nwy tych samych lub lepszych parametrach technicznych. g) w przypadku gdy w kresie rękjmi ta sama jednstka sprzętu identyfikwana przez numer seryjny ulegnie uszkdzeniu p raz czwarty, Wyknawca nie będzie wyknywał klejnej (czwartej) naprawy, lecz wymieni

3 uszkdzny sprzęt na fabrycznie nwy tych samych lub lepszych parametrach technicznych. h) w przypadku gdy Wyknawca w ramach rękjmi dstarczy Zamawiającemu nwy sprzęt w miejsce wadliweg lub dkna jeg isttnej naprawy termin rękjmi dla teg sprzętu biegnie na nw d chwili jeg dstarczenia. W pzstałych przypadkach kres rękjmi dla naprawianeg sprzętu ulega przedłużeniu czas w ciągu któreg z pwdu wady Zamawiający nie mógł z nieg krzystać. i) w sytuacji wymiany sprzętu na nwy, isttnej wymiany elementów lub dstarczenia sprzętu zastępczeg Wyknawca ma bwiązek zainstalwać na nim prgramwanie systemwe i sieciwe raz sknfigurwać g w taki spsób, jak miał t miejsce przed stwierdzeniem wady lub uszkdzenia.. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: Ustala się wadium dla Części I w wyskści: ,00 zł (słwnie: trzy tysiące złtych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania fert. W Części II i III wadium nie jest wymagane. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Ocena spełniania w/w warunku zstanie dknana na pdstawie Oświadczenia Wyknawcy spełnieniu III.3.2) Wiedza i dświadczenie

4 III.3.3) Ptencjał techniczny III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert;

5 III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) 1. Pdpisane świadczenie spełnieniu warunków w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp; wzór stanwi załącznik nr Pełnmcnictw kreślające jeg zakres - w przypadku, gdy Wyknawcę reprezentuje pełnmcnik ryginał, pświadczna ntarialnie kpia lub kpia pświadczna za zgdnść z ryginałem przez sby udzielające pełnmcnictwa). 3. Oświadczenie Wyknawcy, że dstawa spełnia wymagania SIWZ -załącznik nr 7 d SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena Termin realizacji zamówienia - 20 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy:

6 Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian W przypadku ustawwej zmiany stawki pdatku VAT d twarów i usług, strny dpuszczają zmianę wynagrdzenia kwtę wynikającą ze zmiany pdatku VAT naliczneg d wartści nett części przedmitu umwy niezrealizwanej przez Wyknawcę z przyczyn przez nieg niezawininych w dacie zmiany stawki pdatku. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Wdciągi Kieleckie Sp. z Kielce, ul. Krakwska 64 Biur Obsługi Klienta. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 12:45, miejsce: Biur Obsługi Klienta Spółki Wdciągi Kieleckie Kielce, ul. Krakwska 64. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw kmputerwy z mnitrem LCD 19 cali- 5 szt. 2. Zestaw kmputerwy bez mnitra - 4 szt. 3. Ntebk 15 cali - 3szt. 4. Mnitr LCD 29 cali - 1szt. 5. Mnitr LCD 27 cali - 1szt. 6. Mnitr LCD 24 cale - 3szt. 7. Mnitr LCD 21,3 cala (rzdzielczść natywna 1600x1200) - 1 szt. 8. Drukarka laserwa mnchrmatyczna A4-3 szt. 9. Drukarka laserwa klrwa A4-6 szt. 10. Urządzenie wielfunkcyjne A3 (drukwanie i skanwanie frmatu A3) - 2 szt. 11. Urządzenie wielfunkcyjne A4 z pdajnikiem autmatycznym - 4 szt. 12. Urządzenie wielfunkcyjne A4-1 szt. 13. Skaner A4 z pdajnikiem autmatycznym - 1 szt. 14. Pamięć przenśna pendrive HI- SPEED 32GB USB szt. 15. Karta pamięci SD 4GB - 1 szt. 16. Bateria d zasilacza awaryjneg UPS (12V, 7Ah) - 30 szt. 17. Przełącznik - 2 szt. 18. Bateria d ntebka HP Cmpaq 8710p - 1 szt. 19. Zewnętrzny napęd DVD+/-RW na USB - 1 szt. 20. Zasilacz ATX, min. 450W - 5 szt. 21. Prgram AutCAD LT PL - 1szt. 22. Karta graficzna PCI-e 16x, 2 wyjścia DVI, bsługująca rzdzielczść 1600x1200 pikseli - 1 szt. 23. Przewód mnitrwy D-

7 SUB dł. 10m - 1 szt. 24. Przewód mnitrwy DVI dł. 10m - 1 szt. 25. Klawiatura USB czarna - 5 szt. 26. Dysk twardy wewnętrzny 3,5 SATA 1TB - 2 szt.. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Czas trwania lub termin wyknania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1. Cena Termin realizacji zamówienia - 20 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Oprgramwanie TIA Prtal Basic dla sterwników Siemens S raz panel HMI, zestaw startwy - 1 szt.. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wyknania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1. Cena Termin realizacji zamówienia - 20 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg.. 1) Krótki pis ze wskazaniem wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Odnwienie licencji d prgramu antywirusweg Symantec Endpint Prtectin - dla 6 stanwisk. 2) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wyknania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1. Cena Termin realizacji zamówienia - 20

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Sprzęt i drbny asrtyment kmputerwy Numer głszenia: 50184-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder

Szczecin: Dostawa odczynników laboratoryjnych, przyrządów do aspiracji z butelek, implantów jąder Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Dstawa dczynników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: uk-sroda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: uk-sroda.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl/ Śrda Wielkplska: Zakup i dstawa używaneg samchdu ciężarweg z hakwcem raz śmieciarki d wywzu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.kwp.plicja.gv.pl/prtal/kws/906/3523/tabela_glszen.html. Szczecin: Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo