G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu"

Transkrypt

1 G-232-5/11 Radom, dnia 26 października 2011 r. Modyfikacja przedłużenie terminu w przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Sadu Rejonowego, ul. Struga 63, Radom, W związku z wpływem do Zamawiającego w dniu 24 października 2011 r. zapytań Wykonawcy dot. Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Sadu Rejonowego, ul. Struga 63, Radom, udzielamy następujących odpowiedzi, modyfikację treści SIWZ oraz formularza specyfikacji technicznej na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dot. Pytań 1,2,4,5: Pytanie1: 4 1. Wykonawca udziela: a) pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy - na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo -jakościowego sprzętu," W Formularzy specyfikacji technicznej w pozycjach Drukarka laserowa monochromatyczna i Drukarka laserowa kolorowa jest zapis Gwarancja-24miesiące." Czy gwarancja na w/w urządzenia ma być udzielona na okres 24 czy 36 miesięcy? Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ: 1) 4 ust.1 lit. a- wzór umowy otrzymuje brzmienie : Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego sprzętu. 2) 4 ust.7 wzór umowy otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy przewidywany czas napraw sprzętu będzie dłuższy niż określony w 4 ust.5 w zw. ust.6a) i b), następnego dnia roboczego Wykonawca bezpłatnie dostarczy zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach technicznych. W przypadkach szczególnie istotnych dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy natychmiast na cały okres od przyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy.

2 Pytanie Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte - niezwłocznie w miejscu użytkowania sprzętu - nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia. Za dni robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych. W Formularzu specyfikacji technicznej w pozycjach Drukarka laserowa monochromatyczna i Drukarka laserowa kolorowa jest zapis czas skutecznej naprawy nie później niż następnego dnia roboczego." Czy należy podlegać warunkom gwarancyjnym wynikającym z Umowy czy zapisów Formularza specyfikacji technicznej? Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza specyfikacji technicznej czas skutecznej naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zgodnie z umową. Pytanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostawie lub zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu lub oprogramowania w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Wartość brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy będzie liczona zgodnie z cenami jednostkowymi brutto za sprzęt / oprogramowanie określonymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej umowy." Załącznikiem nr 2 jest O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający wyjaśnia, że złożona przez Wykonawcę oferta stanowiła będzie załącznik nr 2 do zawartej z wybranym Wykonawcą umowy. Pytanie 4. W jaki sposób należy rozumieć zapis Podane parametry techniczne należy traktować jako najniższe wymagane" w kontekście m.in, przekątnych wyświetlaczy w komputerach przenośnych czy kątów widzenia w monitorze komputerowym? Czy mają to być wartości minimalne czy maksymalne.

3 W przypadku przekątnych wyświetlaczy w komputerach przenośnych wartość należy traktować jako minimalne a w przypadku monitorów jako maksymalne. Pytanie 5. 4) Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producenta sprzętu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt." Na rynku jest niewiele firm spełniających ten zapis. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ ust w brzmieniu: Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy dostawy pochodziły z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych na ternie Polski. Zamawiający dokonuje modyfikacji: 5 otrzymuje brzmienie: W razie niedokonania naprawy w terminie, o którym mowa w 4 ust. 5 i ust. 6 lit. a) i b), albo niedostarczenia, w tym terminie, sprzętu zamiennego na czas napraw na podstawie 4 ust. 7, a także w przypadku opóźnienia w wymianie sprzętu na nowy w sytuacji określonej w 4 ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,4% wartości brutto uszkodzonego sprzętu, podlegającego naprawie, za każdy dzień opóźnienia. Wartość brutto sprzętu podlegającego naprawie, będzie liczona zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej umowy.

4 Zamawiający dokonuje modyfikacji w Formularzu specyfikacji technicznej: W pkt. 6 WSPARCIE SERWISOWE DLA OPROGRAMOWANIA jest Ze względu na posiadane już oprogramowanie zabezpieczenia danych SOPHOS ULTIMACO SAFE GUARD EASY - 12 MIESIĘCY Powinien być zapis: WSPARCIE SERWISOWE DLA OPROGRAMOWANIA Ze względu na posiadane już oprogramowanie zabezpieczenia danych SOPHOS SAFE GUARD ENTERPRISE - 12 MIESIĘCY W pkt. 7 OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE UAKTUALNIENIE jest Ze względu na posiadane już oprogramowanie antywirusowe SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 11.0 BASIC GOV- 12 MIESIĘCY Powinien być zapis: OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE UAKTUALNIENIE Ze względu na posiadane już oprogramowanie antywirusowe SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.0 BASIC GOV- 12 MIESIĘCY W pkt. 9 URZĄDZENIE PAMIĘCI MASOWEJ Oferowany model: Producecent:.....

5 Jest : 1 DRUKARKA LASEROWA MONOHROMATYCZNA Powinno być: 1 DRUKARKA LASEROWA MONOCHROMATYCZNA W pkt. 3 Monitor jest Spełniane wymagania dodatkowe Powinien być zapisać: Spełniane wymagania dodatkowe CE, TCO 03, TUV/GS, VCCI-B CE, TCO 03, TUV/GS Na podstawie art. 38 ust. 6 w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców zamówienia. - termin składania ofert w dniu 4 listopada 2011 r. o godzinie 10:30 - otwarcie ofert w dniu 4 listopada 2011 r. o godzinie 11:00 - Wykonawca jest związany z ofertą do dnia 3 grudnia 2011 r. Oferty należy składać z uwzględnieniem powyższych terminów. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Radomiu Ireneusz Jarząbek

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU ul. M. Skłodowskiej Curie 23; 15-950 Białystok tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33 www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą. UMOWA Nr ZP/14/2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e-mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne

PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot Sopot, dnia 29 czerwca 2009 r. PT WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 43-190 MIKOŁÓW UL. KOLEJOWA 2 TEL. (32) 324 26 00 ZNAK SPRAWY: ZGL/DzZ/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 27 listopada 2012 r. ZP.271.120.3.2012 RISS 2104682 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modyfikacja SIWZ w trybie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE 43-190 Mikołów ul. Prof. Hubera 4 32 3246-100, fax. 32 2260-851 ===============================================================================

Bardziej szczegółowo