Zamawiający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice ul. Pszczyńska 37

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice ul. Pszczyńska 37"

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice ul. Pszczyńska 37 Znak: ZP 6 / 2012 Gliwice, r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dotyczy: zakup licencji oprogramowania komputerowego (pierwsza transza) realizowany w trybie: przetargu nieograniczonego. Zatwierdzam:... Kierownik jednostki

2 Spis treści 1. ZAMAWIAJĄCY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERMIN DOSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW POSTAĆ OFERTY OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I PRZEDSTAWIENIA W OFERCIE WADIUM KRYTERIA OCENY OFERT OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ TRYB ZAWARCIA UMOWY TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO -INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWNYCH W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA...11 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE...13 ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

3 1. ZAMAWIAJĄCY. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice ul. Pszczyńska 37; 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania komputerowego (pierwsza transza) 2.2. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp Przedmiot Ilość (szt.) A B C Roczne wznowienie (od 15 lutego 2012) licencji oprogramowania Symantec wznowienie wsparcia 1. Endpoint Protection 12.1 (SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER technicznego USER Ren Basic12) 220 licencji Opcja Deduplikacji do programu BackupExec Windows (BE 2010 Opt DEDUPLICATION WIN PER Srv BNDL Express Band S Ba) 1 nowa licencja Instytut Techniki Górniczej KOMAG nie dysponuje uprawnieniami do korzystania z licencji government (rządowych) 4. TERMIN DOSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 4.1 Zamówienie należy zrealizować w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 4.2 Obowiązującymi formami zapłaty za zrealizowane zamówienie, będzie przelew bankowy wykonany po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT z 14- to dniowym terminem płatności, liczonym od dnia otrzymania ich przez Zamawiającego, a wystawionym na podstawie dokumentu odbioru nie zawierającego żadnych uwag ani zastrzeżeń, w których Zamawiający stwierdzi kompletność i terminowość wykonania przedmiotu postępowania opisanego w załączniku nr 1 niniejszej SIWZ. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy oraz spełnią warunki udziału zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowód czego wypełnią załącznik nr 2 Oświadczenie b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający akceptuje jedynie polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy a w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do jego przedłużenia. 3

4 5.1.3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty spełniającej wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej specyfikacji. Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszą specyfikacją dokumentów lub nie spełnienie któregokolwiek z jej wymogów spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Dokumenty składające się na ofertę Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami według załącznika nr 1, 2 i Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo z zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia wymagane jest załączenie do oferty aktualnej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. Zamawiający akceptuje jedynie polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy a w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do jego przedłużenia. 6. POSTAĆ OFERTY Na zawartość oferty składają się: Dokumenty i oświadczenia określone w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji Potwierdzenie wniesienia wadium Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 6.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego formularzami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane Stosowne wypełnienia w formularzach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie Wymagane jest, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie Wymagane jest, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione jest więcej osób podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 6.8 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej kwocie oferty, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Zastrzega się, że pełnomocnictwo (wymagane, o ile reprezentacja 4

5 nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty) może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę należy złożyć w 2 ch kopertach, z których: koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ i posiadać oznaczenie: ZP - 6/2012 OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE. koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia Oferty wspólne Oferta wspólna - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności (pełnomocnictwo) Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub notariusza. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 5

6 złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób W przypadku ofert wspólnych każdy z uczestników zobowiązany jest złożyć stosowne dokumenty wymienione w punktach 5.2.2, niniejszej SIWZ Każdy z uczestników konsorcjum powinien posiadać aktualną i opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wymóg, co do wartości polisy (nie mniej niż ,00 zł) może zostać spełniony łącznie Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem ZMIANA, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. 7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane ze SIWZ, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert Zamawiający zgodnie z artykułem 27 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej oraz faksem, co nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku złożenia zapytania w formie pisemnej Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, bez wskazania źródła zapytania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, za pomocą faksu, pocztą Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu lub pocztą , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6

7 7.12. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: W sprawach formalnych: Jerzy Salamon tel ; Sybilla Kołoczek Cieślik tel ; W sprawach technicznych: Irina Mizgała tel ; w godzinach OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I PRZEDSTAWIENIA W OFERCIE Ceną oferty jest kwota wymieniona w wypełnionym formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto z podatkiem VAT Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN. 8.5 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania zakresu rzeczowego robót. 9. WADIUM. Oferta winna być umocowana wadium w wysokości: 700,00 zł. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO SA Oddział w Gliwicach o numerze , z adnotacją WADIUM OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE ZP-6/2012. Za wadium wpłacone na rachunek bankowy, Zamawiający uznaje jedynie takie, które bank Zamawiającego potwierdzi najpóźniej na jedną godzinę przed terminem otwarcia kopert z ofertami, - oryginałach poręczeń bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109 poz z późn. zm.). Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Decyzję w sprawie zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. Wadium wybranego Wykonawcy zostaje zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt. 14 niniejszej SIWZ. Wybrany Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w jego ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7

8 - Wykonawca nie złoży dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego o czym mowa w art. 46 ust. 4 a ustawy PZP. 10. KRYTERIA OCENY OFERT Wyboru oferty dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Dyrektora KOMAG-u kierując się kryterium ceny Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, w ocenianej części zamówienia, spełniającą wszystkie wymagania formalno prawne wynikające z przepisów obowiązującego prawa - zawarte w ustawie PZP, niniejszej SIWZ, oraz która uzyska największą ilość punktów procentowych liczonych wg wzoru: W n I = x 100% W o gdzie: I - ilość uzyskanych punktów procentowych przez ocenianą ofertę, W o - wartość (w PLN) ocenianej oferty, W n - wartość (w PLN) oferty z najniższą ceną Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 1) jest zgodna z ustawą, 2) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 3) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty z ceną brutto w tej samej wysokości Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na ocenę oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 11. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 12. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37, w pokoju 303 nie później niż do godz. 10:00 w dniu r. Jeżeli Wykonawca składa ofertę pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) jako termin jej złożenia Zamawiający przyjmuje termin jej dostarczenia pod wyżej wskazany adres, a nie datę stempla pocztowego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 8

9 13. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w obecności Wykonawców, którzy przybędą o godz. 10:30 w dniu r. do sali 305, w siedzibie KOMAG-u. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi imię i nazwisko lub nazwę firmy każdego Wykonawcy, jego adres, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ TRYB ZAWARCIA UMOWY. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania na okres jej obowiązywania w wysokości równej i na warunkach takich samych jak wadium. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w załączonym formularzu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcom, którzy posiadali interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy. 17. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem, że żaden z pozostałych Wykonawców nie złoży odwołania. W tym przypadku termin zawarcia umowy ulegnie przedłużeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 18. WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWNYCH W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień umowy może być dokonana w formie pisemnego aneksu w przypadkach: a) zmian nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 9

10 b) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) innych zmian nie wynikających z zakresu przedmiotu umowy i terminu realizacji Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr113 poz.759) Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy 10

11 Nazwa i siedziba wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ ZP- 6/2012 (pieczęć firmowa) OFERTA dla Instytutu Techniki Górniczej KOMAG GLIWICE ul. Pszczyńska Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZP-6/2012, opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej KOMAG dotyczącym zakupu oprogramowania komputerowego oferujemy: Lp. Oprogramowanie Ilość (szt.) Cena jednostkowa brutto Wartość brutto [CxE] A B C E F 1. Roczne wznowienie (od 15 lutego 2012) licencji wznowienie oprogramowania Symantec Endpoint Protection 12.1 wsparcia (SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER technicznego 220 licencji Ren Basic12) 2. Opcja Deduplikacji do programu BackupExec Windows 2010 (BE 2010 Opt DEDUPLICATION WIN PER Srv BNDL Express Band S Ba) 1 nowa licencja Razem wartość licencji oprogramowania komputerowego, które jest przedmiotem niniejszej oferty wynosi: netto: zł. (słownie:.zł.) podatek VAT.. zł (słownie: zł.) brutto:.. zł. (słownie:.zł.) 2. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu.. dni od podpisania umowy. 3. Zobowiązujemy się do udzielenia wsparcia technicznego (w okresie rocznym, drogą elektroniczną lub telefoniczną). Osobami kontaktowymi do spraw udzielenia wsparcia technicznego są: - - OŚWIADCZENIA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wykonania zadania i przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. 3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na potwierdzenie czego składamy załącznik nr 2. 11

12 4.Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 7. Akceptujemy termin płatności - 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego. Wyłączną podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby upoważnione (reprezentujące) Zamawiającego i Wykonawcę, nie zawierające żadnych uwag ani zastrzeżeń. 8. Akceptujemy wzór ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY będący załącznikiem do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: a) podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego b) wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w kwocie:.... w formie: Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*, 10. Nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia*, 11. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 12. Pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej ustanawiamy (jeżeli dotyczy): Nazwisko, imię:... Stanowisko:... Telefon:... Fax.: Oferta obejmuje.. kolejno ponumerowanych stron. *- niepotrzebne skreślić data i podpis Wykonawcy 12

13 Nazwa i siedziba wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-6/ (pieczęć Firmy) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Działając w imieniu * (nazwa firmy) i będąc należycie upoważnionym/mi do jej reprezentowania oświadczamy, że: 1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę... *, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z r. Nr 113, poz. 759) dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;** 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;** 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;** 2. Realizując przedmiotowe zamówienie będziemy korzystać z następujących zasobów:.. Firmy... (nazwa Firmy)... */** 3. Brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych... dnia.. (upełnomocniony przedstawiciel/e Firmy) *) wypełnić odpowiednio **) skreślić jeśli nie dotyczy Uwaga W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych własnych lecz innych podmiotów, zobowiązany jest odpowiednio wykazać ten fakt w niniejszym oświadczeniu oraz dołączyć do oferty dodatkowe dokumenty wymagane w takiej sytuacji. 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ ZP 6/2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr FL/ /ZP-6/2012 zawarta w dniu. w Gliwicach, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. pomiędzy:.....działającym na podstawie które reprezentują : zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą a Instytutem Techniki Górniczej KOMAG z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: posiadającym numer identyfikacyjny NIP: , który reprezentują : 1 Dyrektor - mgr inż. Małgorzata MALEC 2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych Główny Księgowy - mgr Dorota WICIOK zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy licencji oprogramowania komputerowego: Lp. Oprogramowanie Ilość (szt.) Cena jednostkow a brutto Wartość brutto [CxE] A B C E F 1. Roczne wznowienie (od 15 lutego 2012) licencji wznowienie wsparcia oprogramowania Symantec Endpoint Protection 12.1 (SYMC technicznego ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER Ren Basic12) 220 licencji 2. Opcja Deduplikacji do programu BackupExec Windows 2010 (BE 2010 Opt DEDUPLICATION WIN PER Srv BNDL Express Band S Ba) 1 nowa licencja Razem wartość przedmiotu umowy wynosi: netto: zł. (słownie:.zł.) podatek VAT.. zł (słownie: zł.) brutto:.. zł. (słownie:.zł.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia technicznego drogą elektroniczną lub telefoniczną. Osobami kontaktowymi do spraw udzielenia wsparcia technicznego są: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia dostępu do aktualizacji oprogramowania na stronie internetowej producenta 14

15 3 Termin realizacji i wartość przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, przedmiot umowy wymieniony w 1 Umowy do dnia:... (wypełnione zostanie przez Zamawiającego po przetargu). 2. Obowiązującą formą zapłaty za realizację zamówienia będzie przelew bankowy wykonany po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności, liczonym od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego na podstawie dokumentu odbioru nie zawierającego żadnych uwag ani zastrzeżeń, w którym Zamawiający stwierdzi kompletność i terminowość wykonania przedmiotu umowy opisanego w 1 Umowy. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4 Obowiązki Stron 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu przedmiotu umowy. 2. Każda ze stron w swoim zakresie zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich starań mających na celu usunięcie przeszkód, o których mowa w ust.1. 5 Termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w terminie do 30 dni liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru, nie zawierającego żadnych uwag ani zastrzeżeń, w którym Zamawiający stwierdzi kompletność i terminowość wykonania całości przedmiotu umowy. 6 Kary umowne i odsetki umowne. Strony przyjmują do stosowania następujące kary umowne i odszkodowania z tytułu nie wywiązania się z zapisów niniejszej umowy: a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: - 0,3% wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu w stosunku do terminu określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, - 10% wartości brutto niniejszej umowy, za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy: - 0,3% wartości brutto wystawionej faktury za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności za przedmiot umowy, - kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy określone kary nie pokrywają poniesionych szkód. 3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy. 7 Postanowienia końcowe 1. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień umowy może być dokonana w formie pisemnego aneksu w przypadkach: a) zmian nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; b) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) innych zmian nie wynikających z zakresu przedmiotu umowy i terminu realizacji. 15

16 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących na obszarze RP aktów normatywnych. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej z umawiających się Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/433/055/D/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania ZP/168/035/R/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo