PROJEKT WYKONAWCZYY / INSTALACJE ELEKTRYCZNE / ZABYTKOWY DWOREK W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE 1 STRONA TYTUŁOWA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZYY / INSTALACJE ELEKTRYCZNE / ZABYTKOWY DWOREK W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE 1 STRONA TYTUŁOWA."

Transkrypt

1 1 STRONA TYTUŁOWA Grudzień

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA SPIS ZAWARTOŚCI ODPISY UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW KLAUZULA WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiot inwestycji Zakres opracowania Podstawa opracowania Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii i zasilanie obiektu Wewnętrzne linie zasilające i instalacje siłowe Instalacje oświetleniowe Instalacje gniazd wtyczkowych Instalacja odgromowa Ochrona przeciwporaŝeniowa Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwpoŝarowa OPIS TECHNICZNY - SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU Charakterystyka obiektu i systemu sygnalizacji poŝaru Organizacja alarmowania Struktura systemu SSP Strefy dozorowe Instalacje SSP Urządzenia Bilans mocy i dobór pojemności akumulatorow Przeglądy okresowe i obsługa techniczna Zestawienie urządzeń UWAGI KOŃCOWE...22 ZAŁĄCZNIKI Z1 OBLICZENIA TECHNICZNE Z2 OBLICZENIA OCHRONY ODGROMOWEJ Grudzień

3 SPIS RYSUNKÓW: Poz Nr rysunku Tytuł rysunku Poziom 1 E SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - 2 E PLAN WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH I INSTALACJI SIŁOWYCH Piwnica 3 E PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Piwnica 4 E PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Piwnica 5 E PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH Piwnica 6 E WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I INSTALACJE SIŁOWE Parter 7 E PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Parter 8 E PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Parter 9 E PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH Parter 10 E WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I INSTALACJE SIŁOWE Piętro 11 E PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Piętro 12 E PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Piętro 13 E PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH Piętro 14 E PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ Dach 15 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU RGB - 16 E WIDOK ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU RGB - 17 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY KOTŁOWNI RK - 18 E WIDOK ROZDZIELNICY RK - 19 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T02-20 E WIDOK ROZDZIELNICY T02-21 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T11-22 E WIDOK ROZDZIELNICY T11-23 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T12-24 E WIDOK ROZDZIELNICY T12-25 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T21-26 E WIDOK ROZDZIELNICY T21-27 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T22-28 E WIDOK ROZDZIELNICY T22-29 T SCHEMAT STRUKTURALNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU - 30 T PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU Piwnica 31 T PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU Parter 32 T PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU Piętro Grudzień

4 3 ODPISY UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW Grudzień

5 Grudzień

6 Grudzień

7 Grudzień

8 4 KLAUZULA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 adres do korespondencji: Gdańsk; ul. Starowiejska 63 / fax. / fax. architekt Wanda Grodzka / / Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI INWESTOR MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WŁOCŁAWEK, Ul. SŁOWACKIEGO 1A OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20, ust 4 Prawa Budowlanego (D.U z późn. zmianami) oświadczam, Ŝe: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI w zakresie instalacji elektrycznych sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Data: Listopad 2010r. mgr inŝ. Andrzej Rulewski uprawnienia budowlane 251/Gd/2002 (POM/IE/0054/03) inŝ. Jerzy Golcz uprawnienia budowlane ZGP-III-630/284/78 (POM/IE/0017/03) Grudzień

9 5 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI Grudzień

10 Grudzień

11 6 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 6.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest odbudowa dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnymi 161/1, połoŝonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski 6.2 Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne i system sygnalizacji poŝaru w przedmiotowym budynku. Zakresem niniejszego opracowania są: - wewnętrzne instalacje zasilające i siłowe, - instalacje oświetleniowe, - instalacje gniazd wtyczkowych, - instalacja odgromowa, - rozdzielnica główna budynku i rozdzielnice obszarowe, - instalacja systemu sygnalizacji poŝaru. 6.3 Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: [1] specyfikacja przetargowa [2] umowa z Inwestorem [3] wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników ZUT. [4] inwentaryzacja budynku [5] wytyczne konserwatorskie [6] warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury [7] konsultacje z Inwestorem [8] konsultacje Inwestora z delegatura WUOZ we Włocławku [9] Warunki przyłączenia nr /RW/931/TP-3, Włocławek, 19 Listopad 2010, [10] Zasady wiedzy technicznej, dane literaturowe i katalogowe, [11] Obowiązujące przepisy prawne, polskie normy, wytyczne. Grudzień

12 6.4 Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii i zasilanie obiektu Przyłącze elektroenergetyczne i układ pomiarowo-licznikowy nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Warunki przyłączenia dla przyłącza przewidują: - moc przyłączeniową 45kW, - budowę złącza kablowego ZK-1b/R/P-1 zlokalizowanego na granicy dz. nr 161/1 od strony ulicy, - kabel zasilający złącze ze stacji transformatorowej 15/0,4kV KŁÓBKA 1 - YAKY 4x120 o długości ok. 460m, - zabezpieczenie przedlicznikowe WTN00g/F-80A. Zasilanie obiektu wykonać kablem YKYŜo 5x95 ze złącza kablowego do rozdzielnicy głównej budynku RGB zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu [ -1o/10 ]. Przebieg trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu. Dodatkowo w pobliŝu złącza kablowego naleŝy zabudować rozdzielnicę oświetlenia zewnętrznego sterowanego przekaźnikiem zmierzchowym z moŝliwością sterowania ręcznego. Rozdzielnicę RGB wyposaŝyć w wyłącznik główny z cewką wybijakową wzrostową, którą naleŝy połączyć z PrzeciwpoŜarowym Wyłącznikiem Prądu zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku. 6.5 Wewnętrzne linie zasilające i instalacje siłowe Schemat strukturalny zasilania budynku przedstawiono na rysunku E Z rozdzielnicy głównej projektuje się zasilanie rozdzielnicy kotłowni oraz rozdzielnic obszarowych budynku. Rozdzielnicę kotłowni RK wyposaŝyć w wyłącznik główny z cewką wybijakową wzrostową, którą naleŝy połączyć z Wyłącznikiem Głównym Kotłowni zlokalizowanym przed wejściem do kotłowni pomieszczenie [ -1o/12 ]. Plany wewnętrznych linii zasilających pokazano na rysunkach E (piwnica), E02.00 (parter) i E03.00 (piętro). Linie zasilające rozdzielnice obszarowe wykonać przewodem YDYpŜo 5x6 podtynkowo. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI, wymaganą dla ścian i stropu oddzieleń przeciwpoŝarowych. 6.6 Instalacje oświetleniowe Plany instalacji oświetleniowych przedstawiono na rysunkach E (piwnica), E02.10 (parter) i E03.10 (piętro). Oświetlenie ogólne W projekcie przyjęto zgodnie z w/w normą PN-EN następujące poziomy natęŝenia oświetlenia; Korytarze i ciągi komunikacyjne 100lx Schody 150lx Szatnie, umywalnie, łazienki i toalety 200lx Pokoje wypoczynkowe 100lx Magazyny 100lx Pomieszczenia biurowe 300lx Sale ekspozycyjne 100lx (zakłada się indywidualne oświetlenie stanowisk ekspozycyjnych zasilanie z gniazd wtyczkowych). Grudzień

13 Z uwagi na charakter obiektu projekt nie obejmuje swym zakresem doboru opraw oświetleniowych. Na planach podano jedynie rozmieszczenie wypustów oświetleniowych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne W związku z niezgodnością z wymaganiami technicznymi ewakuacji uzyskano: Postanowienie Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu w zakresie zatwierdzenia rozwiązań zamiennych (PB Architektura Informacja o ochronie przeciwpoŝarowej). Jako rozwiązania zamienne w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych oraz na drogach ewakuacyjnych naleŝy zastosować oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natęŝeniu do 10lx. W zakresie nie objętym odstępstwem instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się zgodnie z normą PN-EN Przyjęto natęŝenie oświetlenia na poziomie 10lx na podłodze wzdłuŝ osi dróg ewakuacyjnych przy Emax/Emin<40:1. W razie zaniku zasilania praca opraw podtrzymywana jest z wewnętrznego akumulatora przez 1h. 6.7 Instalacje gniazd wtyczkowych Plany wewnętrznych linii zasilających pokazano na rysunkach E (piwnica), E02.20 (parter) i E03.20 (piętro). Stosować gniazda o konfiguracji 1P+N+PE, IP20 i IP44 w zaleŝności od rodzaju pomieszczenia. Gniazda montować na wysokości 0,3 m od podłogi a w pomieszczeniach wyposaŝonych w natrysk lub wannę oraz kuchennych na wysokości 1,15m. Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYpŜo 3x2,5mm2 podtynkowo. 6.8 Instalacja odgromowa Przyjęto I poziom ochrony odgromowej (Załącznik Z2). Jako zwód poziomy wykorzystać metalowe pokrycie dachu. Połączenie dachu ze zwodami pionowymi wykonać zaciskami systemowymi. Zwody pionowe wykonać jako podtynkowe. Drut FeZn d=8mm układać w rurze PE grubościennej min. 3mm. Złącza kontrolne instalacji odgromowej wykonać w studzienkach probierczych na poziomie ziemii. Uziom otokowy FeZn 30x4 układać na głębokości 0,6m (1,5m od budynku). Wszystkie połączenia instalacji uziemiającej winny być zabezpieczone przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 6.9 Ochrona przeciwporaŝeniowa Podstawowym środkiem ochrony przeciwporaŝeniowej przyjętym dla rozdzielnic i instalacji jest ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych. Jako środek ochrony przeciwporaŝeniowej dodatkowej przyjęto samoczynne wyłączenie. Wartość napięcia bezpiecznego i czasy wyłączenia zgodnie z normą PN-HD Jako uzupełnienie środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim dla wszystkich gniazd wtyczkowych zastosować wyłączniki przeciwporaŝeniowe róŝnicowoprądowe 30mA. Grudzień

14 Obliczenia techniczne podano w załączniku Z Ochrona przeciwprzepięciowa Dla układu zasilania projektuje się dwustopniową ochronę od przepięć. Dla ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego, przepięciami atmosferycznymi oraz wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi naleŝy przewidzieć w punkcie zasilania (rozdzielnica RGB) urządzenia przeciwprzepięciowe klasy I + II. Do ograniczania skutków wywołanych przez indukowane przepięcia atmosferyczne i łączeniowe dla rozdzielnic obszarowych projektuje się urządzenia przeciwprzepięciowe klasy II Ochrona przeciwpoŝarowa Jako ochronę przed zagroŝeniem poŝarowym dla instalacji zasilających urządzenia elektryczne naleŝy zastosować zabezpieczenia powodujące wyłączenie obwodu w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciąŝenia w postaci wyłączników nadprądowych lub bezpieczników oraz przewody o izolacji 750V. Główny Wyłącznik Prądu budynku naleŝy zainstalować przy wejściu głównym do budynku. Główny Wyłącznik Kotłowni naleŝy zainstalować przed wejściem do kotłowni. Dodatkowo budynek jest objęty ochroną przeciwpoŝarową realizowaną przez system sygnalizacji poŝaru. Grudzień

15 7. OPIS TECHNICZNY - SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU 7.1 Charakterystyka obiektu i systemu sygnalizacji poŝaru Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji poŝaru w Dworku w Kłóbce połoŝonego w gminie Lubień Kujawski. Przedmiotowy budynek jest 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym, obiektem wolnostojącym. Budynek podzielono na dwie strefy poŝarowe: strefę nr 1 : obejmującą część istniejącą wyŝszą, kategoria zagroŝenia ludzi ZL III+IV w budynku niskim, strefa poŝarowa o powierzchni wewnętrznej m2 strefę nr 2 : obejmującą część odbudowana i rozbudowaną niŝszą, kategoria zagroŝenia ludzi ZL III + IV w budynku niskim, strefa o powierzchni wewnętrznej m2 W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe, biurowe, gospodarcze, pokoje gościnne z infrastrukturą sanitarną. Komunikację zapewniają hole oraz dwie klatki schodowe. W budynku projektuje się system sygnalizacji poŝaru oparty na centrali 2X-F2-FB-18 firmy UTC Fire & Security. System składa się z dwóch pętli dozorowych obejmujących dozorem wszystkie pomieszczenia, oprócz tzw. pomieszczeń mokrych (WC i toalety), oraz pętli modułowej do sterowania sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Centralę projektuje się w pomieszczeniu -1o/09 w piwnicy. Centrala zostanie wyposaŝona w drukarkę. Centrala jak i wszystkie elementy systemu posiadają waŝne certyfikaty i świadectwa dopuszczające do pracy na terenie Polski. KaŜdy element pętli wyposaŝono w integralny izolator zwarć. Wszystkie elementy takie jak czujki i elementy wejścia/wyjścia posiadają swój unikalny adres i są z łatwością identyfikowane w systemie. Na zapleczach kuchennych w pobliŝu pieców kuchni oraz w miejscach gdzie moŝe występować para wodna zastosowano czujki temperaturowe. W pozostałych przypadkach zainstalowano czujki optyczne. 7.2 Organizacja alarmowania System Sygnalizacji PoŜaru działa w oparciu o dwustopniową organizację alarmowania. Daje to uŝytkownikowi szansę na weryfikację wykrytego zdarzenia pod kątem: - fałszywego zadziałania czujki, - moŝliwości opanowania przy pomocy podręcznych środków gaśniczych, Pierwszy stopień nazywany Alarmem Wstępnym moŝe być wywołany wyłącznie przez czujki dymu i/lub temperatury. Wyzwolenie Ręcznego Przycisku PoŜarowego powoduje wywołanie alarmu II-go stopnia. Wystąpienie alarmu II-go stopnia powoduje uruchomienie działań przewidzianych scenariuszem poŝaru. Wstępnie zakłada się następujące zasady opóźnienia alarmu II stopnia: - automatyczne czujki dymu: 30 sekund czas zatwierdzenia, 3 minuty czas rozpoznania (czas ten moŝe zostać skorygowany po zmierzeniu minimalnego czasu na sprawdzenie powodu powstania alarmu) - ręczne przyciski poŝarowe - alarm II stopnia bez opóźnienia Grudzień

16 7.3 Struktura systemu SSP Strukturę systemu SSP przedstawiono na rysunku T Strefy dozorowe Budynek podzielono na dwie strefy dozorowe zgodne ze strefami poŝarowymi obiektu. W obiekcie występują dwie pętle dozorowe, na których zamontowane są urządzenia systemu sygnalizacji poŝaru. Z uwagi na zastosowanie adresowalnych czujek i innych elementów systemu pętle dozorowe nie są toŝsame ze strefami dozorowymi. Podział naleŝy wykonać na etapie programowania centrali SSP. 7.5 Instalacje SSP Połączenia elementów pętli dozorowych (czujki, ręczne przyciski poŝarowe) wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x1. Czujki montować w gniazdach DG2002 w miarę moŝliwości w odległości >0,5m od ściany lub przegrody na suficie stałym lub podwieszanym. Pętle, które zawierają tylko moduły sterujące naleŝy wykonać kablem HTKSHekw PH90 1x2x1. Instalacje kablowe poprowadzić podtynkowo. Centralę poŝarową zasilić napięciem 230V/50Hz z niezaleŝnego obwodu napięciowego zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A (typu C ) w polu rozdzielnicy głównej budynku RGB. Plany instalacji SSP przedstawiono na rysunkach T (piwnica), T02.10 (parter) i T03.10 (piętro). Grudzień

17 7.6 Urządzenia Centrala SSP Systemy ochrony poŝarowej serii 2X oferują aplikacjom adresowalnym o małej i średniej wielkości funkcjonalność inteligentnego przetwarzania z najwyŝszej półki. Centrale te posiadają intuicyjną klawiaturę i graficzny wyświetlacz LCD, zgodny z normą EN54. Główne elementy sterujące są jasno, ale dyskretnie podświetlone, z akcentem na główne pokrętło nawigacyjne. Systemy te umoŝliwiają prostą i szybką konfigurację dzięki adresowalnym czujkom i szerokiemu wyborowi kart i modułów rozszerzeń oraz moŝliwości podłączenia poprzez USB i sieć Ethernet. Zasilanie sieciowe: Napięcie: 230 / 110 VAC (+10% / -15%) Częstotliwość: 50 / 60 Hz (±5%) Prąd: Nom. 0.6 / 1.3 A, Maks. 1.5 / 3.15 A Akumulatory: Maks. 2 x 12V/18Ah Wyjścia: Programowalne, nadzorowane: 4, 750mA / VDC (24VDC nominalnie) Wyjście przekaźn. PoŜar + Uszkodzenie, nadzorowane: 2, 350mA / VDC (24 VDC nominalnie) Wyjście przekaźn. PoŜar + Uszkodzenie: 2 Wyjście dodatkowe: 1 resetowalne, 500mA / VDC (24VDC nominalnie) Rodzaj kabla: Zalecana dwuŝyłowa skrętka, 1.5mm2 Rezystor końca linii: 15kOhm Wejścia: Programowalne: 2 Rodzaj kabla: Zalecana dwuŝyłowa skrętka, 1.5mm2 Rezystor końca linii: 15kOhm Maksymalne obciąŝenie: 150 ma Pętle: 2, 250mA / 29VDC (29VDC do 36VDC) Długość kabla: 56Ohm / 1uF maks. 4 km Rodzaj kabla: Zalecana dwuŝyłowa skrętka, 1.5mm2 Warunki środowiskowe: Temperatura przechowywania: -10 C do +50 C Temperatura pracy: -8 C to +42 C Wilgotność względna: maks. 95 % (bez kondensacji) Parametry mechaniczne: Wymiary (szer. x gł. x wys.): x x 550 mm Waga: 7.4 kg (bez akumulatorów) Kolor: RAL7035 Wejścia kablowe (górne/dolne/tylne): 18 (20mm) / 2 (20mm) / 2 demontowane zaślepki Klasa środowiskowa: IP30: wyłącznie do uŝytku wewnątrz Czujki optyczne dymu DP2061N jest adresowalną czujką optyczną, wykorzystującą protokół komunikacyjny urządzeń serii WyposaŜona jest w wymienną komorę optyczną i posiada pełną certyfikację. DP2061N posiada dwie diody sygnalizujące stan alarmu lub uszkodzenia oraz dodatkowo jest wyposaŝona w wyjście wskaźnika zadziałania. Napięcie zasilania: VDC Pobór prądu: 24VDC: Stan spoczynkowy: < 150 µa Stan alarmowy: 2 ma Wskaźnik alarmu: biała dioda LED (sygnalizacja na czerwono) Grudzień

18 Czujki termiczne i nadmiarowo-róŝniczkowe Czujka DT2063 jest adresowalną czujką termiczną wykorzystującą protokół komunikacyjny urządzeń serii WyposaŜona jest ona w algorytm, który umoŝliwia sygnalizację stanu alarmu na skutek szybkiego wzrostu temperatury, jeszcze przed osiągnięciem określonej wartości progowej temperatury. Czujka posiada dwie diody sygnalizujące stan alarmu oraz dodatkowo jest wyposaŝona w wyjście wskaźnika zadziałania. Napięcie zasilania: V dc Pobór 24VDC: Stan spoczynkowy: < 150 µa Stan alarmowy: 2 ma Sygnalizacja alarmu: dwie białe diody LED (sygnalizacja na czerwono) Wyjście wskaźnika zadziałania: 4mA Parametry środowiskowe: Maksymalny dopuszczalny przepływ powietrza: naturalny, niewymuszony Wilgotność względna (bez kondensacji): 0-95% Temperatura pracy: -10 C do +70 C Klasa środowiskowa: IP43 Ręczne ostrzegacze poŝarowe DM2010 jest adresowalnym, czerwonym ręcznym ostrzegaczem poŝarowym, przeznaczonym do montaŝu powierzchniowego i wykonanym z wytrzymałego tworzywa. Dioda LED sygnalizuje stan alarmowy. KaŜdy ROP wyposaŝony jest w klucz, który umoŝliwia jego testowanie. Ręczne ostrzegacze poŝarowe DM2010 dostarczane są wraz z szybką, zaś opcjonalna szybka z elastycznego tworzywa. Zasilanie: Napięcie pracy: VDC Napięcie modulacji: 4-9 V Pobór prądu: Stan spoczynkowy: < 250 µa Stan alarmowy: < 2.5 ma Parametry środowiskowe: Temperatura pracy: -10 C do +70 C Temperatura przechowywania: -20 C do +70 C Wilgotność: 0-95% Moduły adresowalne IU2080C jest adresowalnym modułem pętlowym serii 2000, posiadającym monitorowane wyjście, za pomocą którego moŝna efektywnie sterować pracą sygnalizatorów. Moduł ten posiada wyjście o wydajności prądowej 3A, które zaspokaja potrzeby większości urządzeń sygnalizacyjnych systemów sygnalizacji poŝaru. Parametry elektryczne (pętla): Napięcie zasilania: V Pobór prądu stan spoczynkowy: < 350 µa, <200 µa typowo Pobór prądu - alarm (max): < 3.5 ma Parametry elektryczne (zewnętrzny zasilacz): Napięcie zasilania: 24 VDC Detekcja spadku napięcia: < 20.4 V Pobór prądu stan spoczynkowy: < VDC Pobór prądu - alarm (wyłączając obciąŝenie): < VDC Specyfikacja wyjścia: Rezystor końca linii EOL: 10 kohm, 0.25W, 5% Grudzień

19 Napięcie monitorujące: Napięcie - alarm: Prąd - alarm (max): Parametry środowiskowe: Temperatura pracy: 2.2 VDC, polaryzacja odwrócona 24 VDC 3 A od -5 C do +40 C Sygnalizatory optyczno-akustyczne Sygnalizatory SA-K7 stosowane są w systemach sygnalizacji poŝaru, jak równieŝ mogą słuŝyć do innych celów zgodnie z poniŝej podanymi moŝliwościami sygnałów, np. sygnał techniczny słuŝący do alarmowania o złym stanie urządzenia. Obudowa zawiera wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umoŝliwiające wybranie rodzaju dźwięku. Sygnalizator posiada moŝliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Poprzez zastosowanie wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1 istnieje moŝliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego i pozostawienia samego sygnału optycznego. Napięcie zasilania 16-32,5VDC Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA Pobór prądu w stanie działania <65mA NatęŜenie dźwięku z odległości 1m >100dB Szczelność obudowy IP 21C 7.7 Bilans mocy i dobór pojemności akumulatorow ObciąŜenie centrali Element linii dozorowej Prąd czuwania [ma] Prąd alarmu [ma] Ilość elementów [szt.] prądu czuwania [ma] prądu alarmowego [ma] Czujka optyczna dymu DP2061N 0, ,1 108 Czujka termiczna DT2063 0, ,15 2 ROP DM2010 0,25 2, Moduł adresowalny IU2080C 0,35 3,5 3 1,05 10,5 SUMA 12,3 150,5 ObciąŜenie zasilacza Element linii dozorowej Prąd alarmu [ma] Ilość elementów [szt.] prądu alarmowego [ma] Sygnalizator SA-K Qa =72[h] x Id + 0,5[h] x Ia Gdzie: Qa pojemność baterii akumulatorów w [Ah] Id prąd dozoru w [A] Ia prąd alarmu w [A] Qa = 72*12,3+0,5*150,5 Qa = 0,96085 Ah Grudzień

20 7.8 Przeglądy okresowe i obsługa techniczna Obsługa codzienna UŜytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone czy: - kaŝda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania; - kaŝde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksiąŝce pracy i we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację; - po kaŝdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; - jeŝeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to czy została przywrócona do stanu dozorowania. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. Obsługa miesięczna Co najmniej raz w miesiącu uŝytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby: - przeprowadzono test wskaźników, a kaŝdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany; - sprawdzono zapas papieru i taśmy barwiącej kaŝdej z drukarek. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. Obsługa kwartalna Co najmniej jeden raz na kaŝde trzy miesiące, uŝytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: - sprawdził wszystkie zapisy w ksiąŝce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; - spowodował zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza poŝarowego w kaŝdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala poŝarowa prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; - sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali poŝarowej funkcjonuje prawidłowo; sprawdził prawidłowość sterowania drzwiami objętymi systemem kontroli dostępu; - w miarę moŝliwości spowodował zadziałanie kaŝdego łącza do zdalnego centrum obserwacji; - przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta; - dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy poŝarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i - jeŝeli tak - dokonał oględzin. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. Obsługa roczna Co najmniej jeden raz kaŝdego roku, uŝytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: - przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej oraz kwartalnej; - sprawdził kaŝdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; Uwaga: Grudzień

21 KaŜda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. - sprawdził zdatność centrali poŝarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych; Uwaga : NaleŜy zastosować takie metody, które zapewniają, Ŝe nie dojdzie do niepoŝądanych zdarzeń, jak np. ogłoszenie ewakuacji lub uwolnienie środka gaśniczego - sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; - dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy poŝarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny takŝe potwierdzić, czy pod kaŝdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach oraz czy wszystkie ręczne ostrzegacze poŝarowe są dostępne i widoczne; - sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. 7.9 Zestawienie urządzeń Lp. Symbol Opis j.m. Ilość 1 2X-F2-FB-18 Centrala adresowalna 2-pętle (moŝliwość rozbudowy do 4),bez wskaźników stref, moŝliwa praca w sieci- z kartą sieciową szt X-LB Karta 2 pętli -rozszerzenie do centrali 2X-F2 szt. 1 3 BS131N Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe szt. 2 4 DP2061N Czujka optyczna dymu (zakres TF1-TF5), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 szt DT2063 Czujka termiczna, nadmiarowo-róŝniczkowa szt. 1 6 DB2016 Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadzialania szt IU2080C Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40 szt. 3 8 DM2010 ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 2000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, IP24D szt SA-K7 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt YnTKSYekw 1x2x1 Kabel do pętli dozorowych m HDGs 2x1,5 Kabel do zasilania modułów m HDGs 4x1,5 Kabel do zasilania sygnalizatorów m 180 Grudzień

22 9 UWAGI KOŃCOWE 1. W MIEJSCU PRZEJŚCIA INSTALACJI MIĘDZY STREFAMI POśAROWYMI NALEśY WYKONAĆ PRZEPUSTY OGNIOODPORNE. 2. Całość prac elektrycznych wykonać zgodnie z PBUE i PN/E. 3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy wykonać pomiary i badania potwierdzające prawidłowe ich wykonanie. NaleŜy wykonać: - próbę skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania, - sprawdzenie zgodności faz i połączeń, - pomiar rezystancji izolacji, - metrykę urządzenia piorunochronnego Protokół pomiarów i prób naleŝy wraz z dokumentacją wykonawczą przekazać Inwestorowi. Grudzień

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji poŝaru w oparciu

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE IIb. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE faza nazwa inwestycji budynek etap 2 PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 10/21, 10/22, 10/2,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania... 3 2.Podstawa prawna opracowania... 3 3. Instalacje bezpieczeństwa... 3 3.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIDCZENIE PROJEKTNT 2 UPRWNIENI BUDOWLNE PROJEKTNT 3 WPIS DO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane Ogólne... 2 1.1. Zakres rzeczowy projektu... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 2. Założenia projektowe... 2 3. Zasilanie PPD1... 2 4. Wydzielona instalacja zasilająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR TOM XIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul Stefana śeromskiego 1 działka

Bardziej szczegółowo