PROJEKT WYKONAWCZYY / INSTALACJE ELEKTRYCZNE / ZABYTKOWY DWOREK W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE 1 STRONA TYTUŁOWA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZYY / INSTALACJE ELEKTRYCZNE / ZABYTKOWY DWOREK W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE 1 STRONA TYTUŁOWA."

Transkrypt

1 1 STRONA TYTUŁOWA Grudzień

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA SPIS ZAWARTOŚCI ODPISY UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW KLAUZULA WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiot inwestycji Zakres opracowania Podstawa opracowania Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii i zasilanie obiektu Wewnętrzne linie zasilające i instalacje siłowe Instalacje oświetleniowe Instalacje gniazd wtyczkowych Instalacja odgromowa Ochrona przeciwporaŝeniowa Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwpoŝarowa OPIS TECHNICZNY - SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU Charakterystyka obiektu i systemu sygnalizacji poŝaru Organizacja alarmowania Struktura systemu SSP Strefy dozorowe Instalacje SSP Urządzenia Bilans mocy i dobór pojemności akumulatorow Przeglądy okresowe i obsługa techniczna Zestawienie urządzeń UWAGI KOŃCOWE...22 ZAŁĄCZNIKI Z1 OBLICZENIA TECHNICZNE Z2 OBLICZENIA OCHRONY ODGROMOWEJ Grudzień

3 SPIS RYSUNKÓW: Poz Nr rysunku Tytuł rysunku Poziom 1 E SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - 2 E PLAN WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH I INSTALACJI SIŁOWYCH Piwnica 3 E PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Piwnica 4 E PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Piwnica 5 E PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH Piwnica 6 E WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I INSTALACJE SIŁOWE Parter 7 E PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Parter 8 E PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Parter 9 E PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH Parter 10 E WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I INSTALACJE SIŁOWE Piętro 11 E PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO Piętro 12 E PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Piętro 13 E PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH Piętro 14 E PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ Dach 15 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU RGB - 16 E WIDOK ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU RGB - 17 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY KOTŁOWNI RK - 18 E WIDOK ROZDZIELNICY RK - 19 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T02-20 E WIDOK ROZDZIELNICY T02-21 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T11-22 E WIDOK ROZDZIELNICY T11-23 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T12-24 E WIDOK ROZDZIELNICY T12-25 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T21-26 E WIDOK ROZDZIELNICY T21-27 E SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY T22-28 E WIDOK ROZDZIELNICY T22-29 T SCHEMAT STRUKTURALNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU - 30 T PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU Piwnica 31 T PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU Parter 32 T PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU Piętro Grudzień

4 3 ODPISY UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW Grudzień

5 Grudzień

6 Grudzień

7 Grudzień

8 4 KLAUZULA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 adres do korespondencji: Gdańsk; ul. Starowiejska 63 / fax. / fax. architekt Wanda Grodzka / / Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI INWESTOR MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WŁOCŁAWEK, Ul. SŁOWACKIEGO 1A OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20, ust 4 Prawa Budowlanego (D.U z późn. zmianami) oświadczam, Ŝe: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI w zakresie instalacji elektrycznych sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Data: Listopad 2010r. mgr inŝ. Andrzej Rulewski uprawnienia budowlane 251/Gd/2002 (POM/IE/0054/03) inŝ. Jerzy Golcz uprawnienia budowlane ZGP-III-630/284/78 (POM/IE/0017/03) Grudzień

9 5 WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI Grudzień

10 Grudzień

11 6 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 6.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest odbudowa dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnymi 161/1, połoŝonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski 6.2 Zakres opracowania Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne i system sygnalizacji poŝaru w przedmiotowym budynku. Zakresem niniejszego opracowania są: - wewnętrzne instalacje zasilające i siłowe, - instalacje oświetleniowe, - instalacje gniazd wtyczkowych, - instalacja odgromowa, - rozdzielnica główna budynku i rozdzielnice obszarowe, - instalacja systemu sygnalizacji poŝaru. 6.3 Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią: [1] specyfikacja przetargowa [2] umowa z Inwestorem [3] wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników ZUT. [4] inwentaryzacja budynku [5] wytyczne konserwatorskie [6] warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury [7] konsultacje z Inwestorem [8] konsultacje Inwestora z delegatura WUOZ we Włocławku [9] Warunki przyłączenia nr /RW/931/TP-3, Włocławek, 19 Listopad 2010, [10] Zasady wiedzy technicznej, dane literaturowe i katalogowe, [11] Obowiązujące przepisy prawne, polskie normy, wytyczne. Grudzień

12 6.4 Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii i zasilanie obiektu Przyłącze elektroenergetyczne i układ pomiarowo-licznikowy nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Warunki przyłączenia dla przyłącza przewidują: - moc przyłączeniową 45kW, - budowę złącza kablowego ZK-1b/R/P-1 zlokalizowanego na granicy dz. nr 161/1 od strony ulicy, - kabel zasilający złącze ze stacji transformatorowej 15/0,4kV KŁÓBKA 1 - YAKY 4x120 o długości ok. 460m, - zabezpieczenie przedlicznikowe WTN00g/F-80A. Zasilanie obiektu wykonać kablem YKYŜo 5x95 ze złącza kablowego do rozdzielnicy głównej budynku RGB zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu [ -1o/10 ]. Przebieg trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu. Dodatkowo w pobliŝu złącza kablowego naleŝy zabudować rozdzielnicę oświetlenia zewnętrznego sterowanego przekaźnikiem zmierzchowym z moŝliwością sterowania ręcznego. Rozdzielnicę RGB wyposaŝyć w wyłącznik główny z cewką wybijakową wzrostową, którą naleŝy połączyć z PrzeciwpoŜarowym Wyłącznikiem Prądu zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku. 6.5 Wewnętrzne linie zasilające i instalacje siłowe Schemat strukturalny zasilania budynku przedstawiono na rysunku E Z rozdzielnicy głównej projektuje się zasilanie rozdzielnicy kotłowni oraz rozdzielnic obszarowych budynku. Rozdzielnicę kotłowni RK wyposaŝyć w wyłącznik główny z cewką wybijakową wzrostową, którą naleŝy połączyć z Wyłącznikiem Głównym Kotłowni zlokalizowanym przed wejściem do kotłowni pomieszczenie [ -1o/12 ]. Plany wewnętrznych linii zasilających pokazano na rysunkach E (piwnica), E02.00 (parter) i E03.00 (piętro). Linie zasilające rozdzielnice obszarowe wykonać przewodem YDYpŜo 5x6 podtynkowo. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI, wymaganą dla ścian i stropu oddzieleń przeciwpoŝarowych. 6.6 Instalacje oświetleniowe Plany instalacji oświetleniowych przedstawiono na rysunkach E (piwnica), E02.10 (parter) i E03.10 (piętro). Oświetlenie ogólne W projekcie przyjęto zgodnie z w/w normą PN-EN następujące poziomy natęŝenia oświetlenia; Korytarze i ciągi komunikacyjne 100lx Schody 150lx Szatnie, umywalnie, łazienki i toalety 200lx Pokoje wypoczynkowe 100lx Magazyny 100lx Pomieszczenia biurowe 300lx Sale ekspozycyjne 100lx (zakłada się indywidualne oświetlenie stanowisk ekspozycyjnych zasilanie z gniazd wtyczkowych). Grudzień

13 Z uwagi na charakter obiektu projekt nie obejmuje swym zakresem doboru opraw oświetleniowych. Na planach podano jedynie rozmieszczenie wypustów oświetleniowych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne W związku z niezgodnością z wymaganiami technicznymi ewakuacji uzyskano: Postanowienie Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu w zakresie zatwierdzenia rozwiązań zamiennych (PB Architektura Informacja o ochronie przeciwpoŝarowej). Jako rozwiązania zamienne w zakresie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych oraz na drogach ewakuacyjnych naleŝy zastosować oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natęŝeniu do 10lx. W zakresie nie objętym odstępstwem instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się zgodnie z normą PN-EN Przyjęto natęŝenie oświetlenia na poziomie 10lx na podłodze wzdłuŝ osi dróg ewakuacyjnych przy Emax/Emin<40:1. W razie zaniku zasilania praca opraw podtrzymywana jest z wewnętrznego akumulatora przez 1h. 6.7 Instalacje gniazd wtyczkowych Plany wewnętrznych linii zasilających pokazano na rysunkach E (piwnica), E02.20 (parter) i E03.20 (piętro). Stosować gniazda o konfiguracji 1P+N+PE, IP20 i IP44 w zaleŝności od rodzaju pomieszczenia. Gniazda montować na wysokości 0,3 m od podłogi a w pomieszczeniach wyposaŝonych w natrysk lub wannę oraz kuchennych na wysokości 1,15m. Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYpŜo 3x2,5mm2 podtynkowo. 6.8 Instalacja odgromowa Przyjęto I poziom ochrony odgromowej (Załącznik Z2). Jako zwód poziomy wykorzystać metalowe pokrycie dachu. Połączenie dachu ze zwodami pionowymi wykonać zaciskami systemowymi. Zwody pionowe wykonać jako podtynkowe. Drut FeZn d=8mm układać w rurze PE grubościennej min. 3mm. Złącza kontrolne instalacji odgromowej wykonać w studzienkach probierczych na poziomie ziemii. Uziom otokowy FeZn 30x4 układać na głębokości 0,6m (1,5m od budynku). Wszystkie połączenia instalacji uziemiającej winny być zabezpieczone przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 6.9 Ochrona przeciwporaŝeniowa Podstawowym środkiem ochrony przeciwporaŝeniowej przyjętym dla rozdzielnic i instalacji jest ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych. Jako środek ochrony przeciwporaŝeniowej dodatkowej przyjęto samoczynne wyłączenie. Wartość napięcia bezpiecznego i czasy wyłączenia zgodnie z normą PN-HD Jako uzupełnienie środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim dla wszystkich gniazd wtyczkowych zastosować wyłączniki przeciwporaŝeniowe róŝnicowoprądowe 30mA. Grudzień

14 Obliczenia techniczne podano w załączniku Z Ochrona przeciwprzepięciowa Dla układu zasilania projektuje się dwustopniową ochronę od przepięć. Dla ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego, przepięciami atmosferycznymi oraz wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi naleŝy przewidzieć w punkcie zasilania (rozdzielnica RGB) urządzenia przeciwprzepięciowe klasy I + II. Do ograniczania skutków wywołanych przez indukowane przepięcia atmosferyczne i łączeniowe dla rozdzielnic obszarowych projektuje się urządzenia przeciwprzepięciowe klasy II Ochrona przeciwpoŝarowa Jako ochronę przed zagroŝeniem poŝarowym dla instalacji zasilających urządzenia elektryczne naleŝy zastosować zabezpieczenia powodujące wyłączenie obwodu w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciąŝenia w postaci wyłączników nadprądowych lub bezpieczników oraz przewody o izolacji 750V. Główny Wyłącznik Prądu budynku naleŝy zainstalować przy wejściu głównym do budynku. Główny Wyłącznik Kotłowni naleŝy zainstalować przed wejściem do kotłowni. Dodatkowo budynek jest objęty ochroną przeciwpoŝarową realizowaną przez system sygnalizacji poŝaru. Grudzień

15 7. OPIS TECHNICZNY - SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU 7.1 Charakterystyka obiektu i systemu sygnalizacji poŝaru Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji poŝaru w Dworku w Kłóbce połoŝonego w gminie Lubień Kujawski. Przedmiotowy budynek jest 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym, obiektem wolnostojącym. Budynek podzielono na dwie strefy poŝarowe: strefę nr 1 : obejmującą część istniejącą wyŝszą, kategoria zagroŝenia ludzi ZL III+IV w budynku niskim, strefa poŝarowa o powierzchni wewnętrznej m2 strefę nr 2 : obejmującą część odbudowana i rozbudowaną niŝszą, kategoria zagroŝenia ludzi ZL III + IV w budynku niskim, strefa o powierzchni wewnętrznej m2 W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe, biurowe, gospodarcze, pokoje gościnne z infrastrukturą sanitarną. Komunikację zapewniają hole oraz dwie klatki schodowe. W budynku projektuje się system sygnalizacji poŝaru oparty na centrali 2X-F2-FB-18 firmy UTC Fire & Security. System składa się z dwóch pętli dozorowych obejmujących dozorem wszystkie pomieszczenia, oprócz tzw. pomieszczeń mokrych (WC i toalety), oraz pętli modułowej do sterowania sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Centralę projektuje się w pomieszczeniu -1o/09 w piwnicy. Centrala zostanie wyposaŝona w drukarkę. Centrala jak i wszystkie elementy systemu posiadają waŝne certyfikaty i świadectwa dopuszczające do pracy na terenie Polski. KaŜdy element pętli wyposaŝono w integralny izolator zwarć. Wszystkie elementy takie jak czujki i elementy wejścia/wyjścia posiadają swój unikalny adres i są z łatwością identyfikowane w systemie. Na zapleczach kuchennych w pobliŝu pieców kuchni oraz w miejscach gdzie moŝe występować para wodna zastosowano czujki temperaturowe. W pozostałych przypadkach zainstalowano czujki optyczne. 7.2 Organizacja alarmowania System Sygnalizacji PoŜaru działa w oparciu o dwustopniową organizację alarmowania. Daje to uŝytkownikowi szansę na weryfikację wykrytego zdarzenia pod kątem: - fałszywego zadziałania czujki, - moŝliwości opanowania przy pomocy podręcznych środków gaśniczych, Pierwszy stopień nazywany Alarmem Wstępnym moŝe być wywołany wyłącznie przez czujki dymu i/lub temperatury. Wyzwolenie Ręcznego Przycisku PoŜarowego powoduje wywołanie alarmu II-go stopnia. Wystąpienie alarmu II-go stopnia powoduje uruchomienie działań przewidzianych scenariuszem poŝaru. Wstępnie zakłada się następujące zasady opóźnienia alarmu II stopnia: - automatyczne czujki dymu: 30 sekund czas zatwierdzenia, 3 minuty czas rozpoznania (czas ten moŝe zostać skorygowany po zmierzeniu minimalnego czasu na sprawdzenie powodu powstania alarmu) - ręczne przyciski poŝarowe - alarm II stopnia bez opóźnienia Grudzień

16 7.3 Struktura systemu SSP Strukturę systemu SSP przedstawiono na rysunku T Strefy dozorowe Budynek podzielono na dwie strefy dozorowe zgodne ze strefami poŝarowymi obiektu. W obiekcie występują dwie pętle dozorowe, na których zamontowane są urządzenia systemu sygnalizacji poŝaru. Z uwagi na zastosowanie adresowalnych czujek i innych elementów systemu pętle dozorowe nie są toŝsame ze strefami dozorowymi. Podział naleŝy wykonać na etapie programowania centrali SSP. 7.5 Instalacje SSP Połączenia elementów pętli dozorowych (czujki, ręczne przyciski poŝarowe) wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x1. Czujki montować w gniazdach DG2002 w miarę moŝliwości w odległości >0,5m od ściany lub przegrody na suficie stałym lub podwieszanym. Pętle, które zawierają tylko moduły sterujące naleŝy wykonać kablem HTKSHekw PH90 1x2x1. Instalacje kablowe poprowadzić podtynkowo. Centralę poŝarową zasilić napięciem 230V/50Hz z niezaleŝnego obwodu napięciowego zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A (typu C ) w polu rozdzielnicy głównej budynku RGB. Plany instalacji SSP przedstawiono na rysunkach T (piwnica), T02.10 (parter) i T03.10 (piętro). Grudzień

17 7.6 Urządzenia Centrala SSP Systemy ochrony poŝarowej serii 2X oferują aplikacjom adresowalnym o małej i średniej wielkości funkcjonalność inteligentnego przetwarzania z najwyŝszej półki. Centrale te posiadają intuicyjną klawiaturę i graficzny wyświetlacz LCD, zgodny z normą EN54. Główne elementy sterujące są jasno, ale dyskretnie podświetlone, z akcentem na główne pokrętło nawigacyjne. Systemy te umoŝliwiają prostą i szybką konfigurację dzięki adresowalnym czujkom i szerokiemu wyborowi kart i modułów rozszerzeń oraz moŝliwości podłączenia poprzez USB i sieć Ethernet. Zasilanie sieciowe: Napięcie: 230 / 110 VAC (+10% / -15%) Częstotliwość: 50 / 60 Hz (±5%) Prąd: Nom. 0.6 / 1.3 A, Maks. 1.5 / 3.15 A Akumulatory: Maks. 2 x 12V/18Ah Wyjścia: Programowalne, nadzorowane: 4, 750mA / VDC (24VDC nominalnie) Wyjście przekaźn. PoŜar + Uszkodzenie, nadzorowane: 2, 350mA / VDC (24 VDC nominalnie) Wyjście przekaźn. PoŜar + Uszkodzenie: 2 Wyjście dodatkowe: 1 resetowalne, 500mA / VDC (24VDC nominalnie) Rodzaj kabla: Zalecana dwuŝyłowa skrętka, 1.5mm2 Rezystor końca linii: 15kOhm Wejścia: Programowalne: 2 Rodzaj kabla: Zalecana dwuŝyłowa skrętka, 1.5mm2 Rezystor końca linii: 15kOhm Maksymalne obciąŝenie: 150 ma Pętle: 2, 250mA / 29VDC (29VDC do 36VDC) Długość kabla: 56Ohm / 1uF maks. 4 km Rodzaj kabla: Zalecana dwuŝyłowa skrętka, 1.5mm2 Warunki środowiskowe: Temperatura przechowywania: -10 C do +50 C Temperatura pracy: -8 C to +42 C Wilgotność względna: maks. 95 % (bez kondensacji) Parametry mechaniczne: Wymiary (szer. x gł. x wys.): x x 550 mm Waga: 7.4 kg (bez akumulatorów) Kolor: RAL7035 Wejścia kablowe (górne/dolne/tylne): 18 (20mm) / 2 (20mm) / 2 demontowane zaślepki Klasa środowiskowa: IP30: wyłącznie do uŝytku wewnątrz Czujki optyczne dymu DP2061N jest adresowalną czujką optyczną, wykorzystującą protokół komunikacyjny urządzeń serii WyposaŜona jest w wymienną komorę optyczną i posiada pełną certyfikację. DP2061N posiada dwie diody sygnalizujące stan alarmu lub uszkodzenia oraz dodatkowo jest wyposaŝona w wyjście wskaźnika zadziałania. Napięcie zasilania: VDC Pobór prądu: 24VDC: Stan spoczynkowy: < 150 µa Stan alarmowy: 2 ma Wskaźnik alarmu: biała dioda LED (sygnalizacja na czerwono) Grudzień

18 Czujki termiczne i nadmiarowo-róŝniczkowe Czujka DT2063 jest adresowalną czujką termiczną wykorzystującą protokół komunikacyjny urządzeń serii WyposaŜona jest ona w algorytm, który umoŝliwia sygnalizację stanu alarmu na skutek szybkiego wzrostu temperatury, jeszcze przed osiągnięciem określonej wartości progowej temperatury. Czujka posiada dwie diody sygnalizujące stan alarmu oraz dodatkowo jest wyposaŝona w wyjście wskaźnika zadziałania. Napięcie zasilania: V dc Pobór 24VDC: Stan spoczynkowy: < 150 µa Stan alarmowy: 2 ma Sygnalizacja alarmu: dwie białe diody LED (sygnalizacja na czerwono) Wyjście wskaźnika zadziałania: 4mA Parametry środowiskowe: Maksymalny dopuszczalny przepływ powietrza: naturalny, niewymuszony Wilgotność względna (bez kondensacji): 0-95% Temperatura pracy: -10 C do +70 C Klasa środowiskowa: IP43 Ręczne ostrzegacze poŝarowe DM2010 jest adresowalnym, czerwonym ręcznym ostrzegaczem poŝarowym, przeznaczonym do montaŝu powierzchniowego i wykonanym z wytrzymałego tworzywa. Dioda LED sygnalizuje stan alarmowy. KaŜdy ROP wyposaŝony jest w klucz, który umoŝliwia jego testowanie. Ręczne ostrzegacze poŝarowe DM2010 dostarczane są wraz z szybką, zaś opcjonalna szybka z elastycznego tworzywa. Zasilanie: Napięcie pracy: VDC Napięcie modulacji: 4-9 V Pobór prądu: Stan spoczynkowy: < 250 µa Stan alarmowy: < 2.5 ma Parametry środowiskowe: Temperatura pracy: -10 C do +70 C Temperatura przechowywania: -20 C do +70 C Wilgotność: 0-95% Moduły adresowalne IU2080C jest adresowalnym modułem pętlowym serii 2000, posiadającym monitorowane wyjście, za pomocą którego moŝna efektywnie sterować pracą sygnalizatorów. Moduł ten posiada wyjście o wydajności prądowej 3A, które zaspokaja potrzeby większości urządzeń sygnalizacyjnych systemów sygnalizacji poŝaru. Parametry elektryczne (pętla): Napięcie zasilania: V Pobór prądu stan spoczynkowy: < 350 µa, <200 µa typowo Pobór prądu - alarm (max): < 3.5 ma Parametry elektryczne (zewnętrzny zasilacz): Napięcie zasilania: 24 VDC Detekcja spadku napięcia: < 20.4 V Pobór prądu stan spoczynkowy: < VDC Pobór prądu - alarm (wyłączając obciąŝenie): < VDC Specyfikacja wyjścia: Rezystor końca linii EOL: 10 kohm, 0.25W, 5% Grudzień

19 Napięcie monitorujące: Napięcie - alarm: Prąd - alarm (max): Parametry środowiskowe: Temperatura pracy: 2.2 VDC, polaryzacja odwrócona 24 VDC 3 A od -5 C do +40 C Sygnalizatory optyczno-akustyczne Sygnalizatory SA-K7 stosowane są w systemach sygnalizacji poŝaru, jak równieŝ mogą słuŝyć do innych celów zgodnie z poniŝej podanymi moŝliwościami sygnałów, np. sygnał techniczny słuŝący do alarmowania o złym stanie urządzenia. Obudowa zawiera wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umoŝliwiające wybranie rodzaju dźwięku. Sygnalizator posiada moŝliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Poprzez zastosowanie wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1 istnieje moŝliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego i pozostawienia samego sygnału optycznego. Napięcie zasilania 16-32,5VDC Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA Pobór prądu w stanie działania <65mA NatęŜenie dźwięku z odległości 1m >100dB Szczelność obudowy IP 21C 7.7 Bilans mocy i dobór pojemności akumulatorow ObciąŜenie centrali Element linii dozorowej Prąd czuwania [ma] Prąd alarmu [ma] Ilość elementów [szt.] prądu czuwania [ma] prądu alarmowego [ma] Czujka optyczna dymu DP2061N 0, ,1 108 Czujka termiczna DT2063 0, ,15 2 ROP DM2010 0,25 2, Moduł adresowalny IU2080C 0,35 3,5 3 1,05 10,5 SUMA 12,3 150,5 ObciąŜenie zasilacza Element linii dozorowej Prąd alarmu [ma] Ilość elementów [szt.] prądu alarmowego [ma] Sygnalizator SA-K Qa =72[h] x Id + 0,5[h] x Ia Gdzie: Qa pojemność baterii akumulatorów w [Ah] Id prąd dozoru w [A] Ia prąd alarmu w [A] Qa = 72*12,3+0,5*150,5 Qa = 0,96085 Ah Grudzień

20 7.8 Przeglądy okresowe i obsługa techniczna Obsługa codzienna UŜytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone czy: - kaŝda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania; - kaŝde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksiąŝce pracy i we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację; - po kaŝdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; - jeŝeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to czy została przywrócona do stanu dozorowania. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. Obsługa miesięczna Co najmniej raz w miesiącu uŝytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby: - przeprowadzono test wskaźników, a kaŝdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany; - sprawdzono zapas papieru i taśmy barwiącej kaŝdej z drukarek. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. Obsługa kwartalna Co najmniej jeden raz na kaŝde trzy miesiące, uŝytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: - sprawdził wszystkie zapisy w ksiąŝce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; - spowodował zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza poŝarowego w kaŝdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala poŝarowa prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; - sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali poŝarowej funkcjonuje prawidłowo; sprawdził prawidłowość sterowania drzwiami objętymi systemem kontroli dostępu; - w miarę moŝliwości spowodował zadziałanie kaŝdego łącza do zdalnego centrum obserwacji; - przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta; - dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy poŝarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i - jeŝeli tak - dokonał oględzin. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. Obsługa roczna Co najmniej jeden raz kaŝdego roku, uŝytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: - przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej oraz kwartalnej; - sprawdził kaŝdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; Uwaga: Grudzień

21 KaŜda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. - sprawdził zdatność centrali poŝarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych; Uwaga : NaleŜy zastosować takie metody, które zapewniają, Ŝe nie dojdzie do niepoŝądanych zdarzeń, jak np. ogłoszenie ewakuacji lub uwolnienie środka gaśniczego - sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; - dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy poŝarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny takŝe potwierdzić, czy pod kaŝdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach oraz czy wszystkie ręczne ostrzegacze poŝarowe są dostępne i widoczne; - sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów. KaŜda zauwaŝona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŝce pracy i moŝliwie szybko usunięta. 7.9 Zestawienie urządzeń Lp. Symbol Opis j.m. Ilość 1 2X-F2-FB-18 Centrala adresowalna 2-pętle (moŝliwość rozbudowy do 4),bez wskaźników stref, moŝliwa praca w sieci- z kartą sieciową szt X-LB Karta 2 pętli -rozszerzenie do centrali 2X-F2 szt. 1 3 BS131N Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe szt. 2 4 DP2061N Czujka optyczna dymu (zakres TF1-TF5), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 szt DT2063 Czujka termiczna, nadmiarowo-róŝniczkowa szt. 1 6 DB2016 Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadzialania szt IU2080C Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40 szt. 3 8 DM2010 ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 2000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, IP24D szt SA-K7 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt YnTKSYekw 1x2x1 Kabel do pętli dozorowych m HDGs 2x1,5 Kabel do zasilania modułów m HDGs 4x1,5 Kabel do zasilania sygnalizatorów m 180 Grudzień

22 9 UWAGI KOŃCOWE 1. W MIEJSCU PRZEJŚCIA INSTALACJI MIĘDZY STREFAMI POśAROWYMI NALEśY WYKONAĆ PRZEPUSTY OGNIOODPORNE. 2. Całość prac elektrycznych wykonać zgodnie z PBUE i PN/E. 3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŝy wykonać pomiary i badania potwierdzające prawidłowe ich wykonanie. NaleŜy wykonać: - próbę skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania, - sprawdzenie zgodności faz i połączeń, - pomiar rezystancji izolacji, - metrykę urządzenia piorunochronnego Protokół pomiarów i prób naleŝy wraz z dokumentacją wykonawczą przekazać Inwestorowi. Grudzień

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie pożarowych systemów alarmowych ETA ul. Edisona 1, 80-172 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Urząd Miejski we Władysławowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IV.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH IV.4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Faza opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Temat Obiekt : Modernizacja i renowacja budynku Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem : Budynek Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem Adres : 60-809

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT45, RT45-LT

Przycisk oddymiania RT45, RT45-LT Przycisk oddymiania, LT Urządzenie bezpieczeństwa chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta Zielona

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Tablica TW sterowania oświetleniem komunikacji Oświetlenie ewakuacyjne rzut IV piętra

Spis treści. Spis treści. Tablica TW sterowania oświetleniem komunikacji Oświetlenie ewakuacyjne rzut IV piętra Spis treści I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Charakterystyka stanu istniejącego 3. Zakres opracowania II. Opis projektowanych rozwiązań 1. Instalacja oddymiania klatki schodowej 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Obiekt: PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH I SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo