funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)"

Transkrypt

1 funkwerk security communications funkwerk : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)

2 Security. Everywhere. Firma Funkwerk Security Communications GmbH dysponuje ponad 40-letnim doœwiadczeniem w produkcji i rozwoju bezprzewodowych systemów ³¹cznoœci wyposa onych w funkcje bezpieczeñstwa osobistego i funkcje przekazywania wiadomoœci (messagingu) przeznaczonych dla rozwi¹zañ publicznych i przemys³owych. Oferowane przez Funkwerk Security Communications systemy zosta³y opracowane uwzglêdniaj¹c indywidualne wymagania ró nych bran i warunków eksploatacji. Dziêki rozbudowanej sieci kooperantów i partnerów gwarantuje wieloletnie dostawy czêœci zamiennych i kompetentn¹ opiekê serwisow¹. 2 funkwerk : telefony DECT

3 funkwerk : Nowa rodzina telefonów DECT Inowacyjna technologia, wysoka jakoœæ, niezawodnoœæ, konkurencyjna cena. Firma Funkwerk Security Communications prezentuje now¹ generacje bezprzewodowych telefonów funkwerk, w których zwrócono szczególn¹ uwagê na wygl¹d, funkcjonalnoœæ i ergonomiê obs³ugi. Seria telefonów sk³ada siê z kompaktowych i trwa³ych urz¹dzeñ przeznaczonych do bezprzewodowej telefonii, przekazywania wiadomoœci (messagingu) z mo liwoœci¹ integracji z systemami bezpieczeñstwa i ochrony. Dla obiektów przemys³owych, w których wystêpuje zagro enie wybuchem mamy do dyspozycji telefony z rodziny posiadaj¹ce certyfikat potwierdzaj¹cy zgodnoœæ z wymaganiami europejskiej dyrektywy ATEX. Podczas projektowania telefonów zosta³y wziête pod uwagê potrzeby i wymagania bezpieczeñstwa personelu miêdzy innymi w takich obiektach jak zak³ady petrochemiczne, areszty i obiekty wiêzienne, czy szpitale psychiatryczne zapewniaj¹c zgodnoœæ z Niemieck¹ norm¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy BGR139. funkwerk : telefony DECT 3

4 funkwerk : Rodzina uniwersalnych telefonów bezprzewodowych Seri¹ telefonów funkwerk firma Funkwerk prezentuje now¹ generacjê urz¹dzeñ, która jest szybk¹ odpowiedzi¹ na rosn¹ce potrzeby komunikacyjne. Listy po³¹czeñ przychodz¹cych, wychodz¹cych i odebranych s¹ automatycznie kojarzone z wpisanymi nazwami (nazwiskami) w ksi¹ ce telefonicznej i prezentowane na wyœwietlaczu. Dodatkowo za pomoc¹ ikon sygnalizowane s¹ po³¹czenia nieodebrane i odebrane wiadomoœci. Wa ne funkcje jak oddzwanianie, dostêp do ksi¹ ki telefonicznej czy te lista numerów do ponownego wybierania s¹ dostêpne przez naciœniêcie przycisku skrótowego. Kolorowy, podœwietlany wyœwietlacz o wysokiej rozdzielczoœci, nowe ikony i menu, a tak e podœwietlana klawiatura z kolorowymi przyciskami menu sprawia, ze obs³uga telefonu jest prosta i intuicyjna. Nowoczesne akumulatory z systemem zarz¹dzania energi¹, ró norodne mo liwoœci konfiguracji, obs³ugi i sygnalizacji sprawiaj¹, e telefony s¹ wydajnym narzêdziem zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo personelu. Standard GAP / CAP Telefony DECT serii funkwerk obs³uguj¹ sprawdzone w telefonii DECT protoko³y GAP i CAP, zapewniaj¹c skuteczn¹ realizacjê po³¹czeñ i wysok¹ jakoœci rozmów. Dziêki temu telefony mog¹ pracowaæ w ka dej sieci DECT, obs³uguj¹cej protokó³ GAP. Funkcje bezpieczeñstwa osobistego Model S (Secury) jest wyposa ony w funkcje bezpieczeñstwa osobistego. Wbudowane czujniki pozwalaj¹ na automatyczne i manualne wysy³anie wiadomoœci alarmowych, nawet z informacj¹ o aktualnej lokalizacji. strony 6-7 strony Ochrona przeciwwybuchowa Modele telefonów serii funkwerk Ex dziêki specjalnie wykonanej, szczelnej obudowie oraz elektronicznym uk³adom zabezpieczaj¹cym umo liwiaj¹ pracê w warunkach przemys³owych, w których wystêpuje zagro enie wyst¹pienia eksplozji gazów lub py³ów. Akcesoria dodatkowe strony 8-9 strony Telefon mo e zostaæ doposa ony w oryginalne wysokojakoœciowe akcesoria takie jak ³adowarki, akumulatory, zestawy s³uchawkowe lub dodatkowe oprogramowanie. Ochrona przeciwwybuchowa ze s³uchawkami Je eli w otoczeniu wystêpuje wysoki poziom ha³asu i istnieje zagro enie wybuchem gazu telefon mo e byæ wyposa ony w zestaw s³uchawkowy. Takie zestawy s¹ dostêpne dla s³uchawek EX HS. Funkcje Szczegó³owy spis funkcji wszystkich modeli telefonów serii znajduje siê na koñcu broszury. strony 9,11,13 strony funkwerk : telefony DECT

5 Systemu funkwerk DSS Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Kaiserlautern. W sierpniu 2005 r. w klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Keiserlautern zosta³ zainstalowany bezprzewodowy system bezpieczeñstwa osobistego i alarmowania funkwerk DSS z funkcjami telefonicznymi. Charakterystyka klienta Klinika psychiatrii i psychoterapii w Kaiserlautern istnieje od sierpnia 2005r. i jest czêœci¹ zwi¹zku klinik Palatynatu mieszcz¹cych siê w 10 lokalizacjach. Klinika posiada 70 ³ó ek dla pacjentów rozmieszczonych na 4 oddzielnych oddzia³ach. Na oddziale opieki dziennej dodatkowo znajduje siê miejsce dla 20 pacjentów. Do opieki medycznej nad pacjentami zatrudnionych jest ok. 100 pracowników. Wybór systemu Jako nowo powsta³a, nowoczesna klinika poszukiwa³a funkcjonalnego systemu alarmowania, zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo personelu. System musia³ oferowaæ funkcje dok³adnej lokalizacji urz¹dzenia. S³uchawki musia³ pe³niæ rolê zarówno przycisków alarmowych, ale tak e wewnêtrznych telefonów. Przed podjêciem decyzji o zakupie systemu zosta³y zorganizowane prezentacje przez 4 producentów, podczas których kierownictwo i u ytkownicy zostali zapoznani z funkcjami i dzia³aniem telefonów przenoœnych. Decyduj¹ce znaczenie przy wyborze systemu mia³a pozytywna opinia pracowników, koszty instalacji i utrzymania systemu, jak równie zgodnoœæ z niemieck¹ norm¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy BGR139. Klinika zdecydowa³a siê na system Funkwerk Security Communications. W klinice zosta³ zainstalowany system DECT-Secury sk³adaj¹cy siê z 54 telefonów bezprzewodowych, 38 nadajników lokalizacyjnych oraz 28 radiowych stacji bazowych. Praca systemu Ka dego dnia w klinice obs³ugiwanych jest wielu pacjentów. Ka dy z nich wymaga indywidualnego podejœcia i opieki. Pacjenci mog¹ siê swobodnie poruszaæ po swoim oddziale. W zale noœci od sposobu leczenia pacjenci bior¹ udzia³ w ró nego rodzaju terapiach (spotkania indywidualne i grupowe, terapie specjalistyczne, zajêcia ruchowe w salach i na œwie ym powietrzu. Ponadto w dowolnym momencie mo liwe s¹ odwiedziny krewnych i przyjació³. Wszyscy pracownicy, poruszaj¹cy siê w budynku nosz¹ bezprzewodowe telefony DECT z funkcj¹ alarmowania i mog¹ w razie potrzeby natychmiast w³¹czyæ alarm i wezwaæ potrzebn¹ pomoc. Personel medyczny stale porusza siê po terenie kliniki, przez co funkcja lokalizacji miejsca ich aktualnego pobytu ma k l u c z o w e z n a c z e n i e. Czujniki lokalizacji zosta³y zainstalowane w kluczowych miejscach budynków i pozwalaj¹ na dok³adne okreœlenie miejsca zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz kliniki. Jeœli pracownik znajduje siê w sytuacji zagro enia,b¹dÿ potrzebuje pomocy mo e natychmiast uruchomiæ alarm. Mo liwe jest równie automatyczne uruchomienie alarmu. Helmut Leim kierownik techniczny zarz¹dzania zasobami powiedzia³ Producent zapewni³ dobr¹ opiekê podczas fazy instalacji, ale przede wszystkim w ca³ym procesie wdra ania systemu, co jest bardzo wa nym kryterium przy wprowadzaniu systemów alarmowych w innych klinikach. Na koniec pracownicy kliniki zostali poproszeni o wype³nienie ankiety dotycz¹cej dzia³ania systemu oraz o przedstawienie sugestii dotycz¹cych dalszego rozwoju systemu. Opinie by³y tak bardzo pozytywne, e wprowadzenie systemu bezpieczeñstwa osobistego i alarmowania jest planowane w pozosta³ych lokalizacjach. funkwerk : telefony DECT 5

6 funkwerk : Telefon DECT do zastosowañ w przemyœle S³uchawki funkwerk s¹ wysokiej jakoœci telefonami DECT zgodnym z protoko³em GAP, przeznaczonymi do stosowania równie w warunkach przemys³owych. Wszystkie telefony funkwerk s¹ kompatybilne z systemami DECT central Integral I1, I3, I5, i I55. Dziêki kolorowemu wyœwietlaczowi, podœwietlanej klawiaturze, litowo-jonowemu akumulatorowi, listom po³¹czeñ wybieranych i odebranych, a tak e liœcie wiadomoœci oraz mocnej i trwa³ej obudowie telefony te znakomicie uzupe³niaj¹ istniej¹cy system telekomunikacyjny. Wszystkie telefony funkwerk cechuj¹ takie funkcje jak rozmowy g³oœnomówi¹ce, sygna³y dzwonka MIDI, alarm wibracyjny, ³atwa intuicyjna obs³uga telefonu oparta o symbole w menu oraz mo liwoœæ zapamiêtania ustawieñ u ytkownika na wymiennej karcie pamiêci (SIM-Card). Cechy: Kolorowy wyœwietlacz TFT: 16 bitów/65636 kolorów, wzmocniona obudowa, wyœwietlacz odporny na zarysowania Podœwietlana klawiatura, kolorowe oznaczenia przycisków, przeznaczone do nawigacji po menu telefonu 20 sygna³ów dzwonka MIDI, oddzielnie ustawiane melodie i g³oœnoœæ dla po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, szczególnie przydatne w warunkach du ego ha³asu otoczenia. Ró norodne anteny DECT poprawiaj¹ce w³asnoœci odbiorcze Wymienny akumulator litowo-jonowy, 650mAh, z nowoczesnym systemem zarz¹dzania energi¹ z precyzyjnym wskaÿnikiem na³adowania Lokalna ksi¹ ka telefoniczna: 500 wpisów z nazw¹, dwa numery telefonów i 3 linie przeznaczone na notatki Zegar i kalendarz wraz z funkcj¹ budzika Wszystkie ustawienia u ytkownika zostaj¹ zapisane na karcie pamiêci (SIM-Card) o pojemnoœci 128KB funkwerk Set, Art.. Nr Dane techniczne funkwerk : Wymiary (mm) (D³. x Szer. x Wys.) Oko³o 141 x 47 x 20 z klipsem oko³o 141 x 47 x 30 Waga (z akumulatorem) Oko³o 106g (z klipsem 113g) Klasa szczelnoœci IP 65 Zakres temperatur Wymienny akumulator litowo - jonowy Czas pracy - czuwanie Czas pracy - rozmowa Zakres czêstotliwoœci Moc nadawania Praca ºC ad. aku ºC Magazyn ºC 650 mah Do 150 godzin ** Do 17 godzin ** 1,88...1,9 Ghz Œrednia 10 mw Maksymalna 250 mw Sygnalizacja akustyczna Do 100 db(a) *** w odleg³oœci 30 cm G³oœnik Rozmowa g³oœnomówi¹ca Alarm wibracyjny Karta pamiêci (SIM Card) Z ty³u telefonu Bardzo dobra zrozumia³oœæ Dodatkowa sygnalizacja lub w trybie cichym 128 KB dla ksi¹ ki telefonicznej list wywo³añ i rozmów oraz danych u ytkownika *) - opcjonalnie **) - bez podœwietlenia wyœwietlacza ***) - w zale noœci od ustawionego sygna³u dzwonienia 6 funkwerk : telefony DECT

7 Ergonomiczna obs³uga Koncepcja obs³ugi telefonów serii opiera siê na symbolach i kolorowym menu, pozwalaj¹cym szybko i optymalnie obs³ugiwaæ s³uchawkê. Karta pamiêci (SIM Card) Wszystkie ustawienia telefonu, listy po³¹czeñ, wiadomoœci (wys³ane i odebrane) s¹ zapisywane na oddzielnej karcie pamiêci i mog¹ zostaæ ³atwo przeniesione do innego telefonu. Wymienny akumulator z zatrzaskiem Litowo-jonowy akumulator telefonu mo e byæ bardzo ³atwo wymieniany przez u ytkownika. Specjalna ³adowarka (opcjonalna) pozwala na jednoczesne ³adowanie akumulatora w telefonie i dodatkowego akumulatora. funkwerk L Telefon ten posiada te same funkcje co, i dodatkowy czujnik po³a enia, przez co funkwerk L oferuje mo liwoœæ automatycznego alarmu po³o enia jeœli s³uchawka odchyli siê o wiêcej ni 55º od po³o enia pionowego. Programowalny alarm wstêpny (tonowy/wibracyjny) uniemo liwia wysy³anie fa³szywego alarmu. Jednak przy braku reakcji na alarm wstêpny zostaje automatycznie zestawione po³¹czenie g³oœnomówi¹ce z okreœlonym numerem - funkcja bardzo przydatna w przypadku potrzeby udzielenia pomocy. funkwerk L Set Art. Nr funkwerk : telefony DECT 7

8 funkwerk Ex : Telefon DECT do stref zagro onych wybuchem W niektórych zak³adach przemys³owych takich jak zak³ady chemiczne, energetyczne, rafinerie, itp. s¹ wymagane specjalne urz¹dzenia do pracy w strefach zagro onych wybuchem. Telefon funkwerk Ex jest przemys³owym telefonem DECT zgodnoœæ z wymaganiami normy ATEX i mo e pracowaæ w strefach Z1 (zagro enie eksplozj¹ gazu), ale tak e w strefie Z21 (zagro enie eksplozj¹ py³u). Telefon Ex posiada te same funkcje co telefon. funkwerk Ex Set Art. Nr Cechy: Ochrona przeciwwybuchowa: Gaz strefa Z1, Py³ strefa Z21 Klasa szczelnoœci IP65 Mocna, szczelna, wytrzyma³a obudowa z przykrêcanym œruba akumulatorem. Podœwietlana klawiatura, kolorowe oznaczenia przycisków, przeznaczone do nawigacji po menu telefonu 20 sygna³ów dzwonka MIDI, oddzielnie ustawiane melodie i g³oœnoœæ dla po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, szczególnie przydatne w warunkach du ego ha³asu otoczenia do 93dB Ró norodne anteny DECT poprawiaj¹ce w³asnoœci odbiorcze Wymienny akumulator litowo-jonowy, z nowoczesnym systemem zarz¹dzania energi¹ z precyzyjnym wskaÿnikiem na³adowania Lokalna ksi¹ ka telefoniczna: 500 wpisów z nazw¹, dwa numery telefonów i 3 linie przeznaczone na notatki G³oœnik dla rozmów g³oœnomówi¹cych Dane techniczne funkwerk Ex: Wymiary (mm) (D³. x Szer. x Wys.) Oko³o 141 x 47 x 35mm* Waga (z akumulatorem) Oko³o 133g Ochrona Ex strefa 1/21 Gaz zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2G Ex ib IIC T4 Py³ zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2 D EX ibd 21 T125ºC IP6X Klasa szczelnoœci IP Wymienny akumulator litowo - jonowy IP mah (przykrêcany) Czas ³adowania Czas pracy - czuwanie Czas pracy - rozmowa Zakres czêstotliwoœci Moc nadawania Ok. 5 godzin godzin ** godzin ** 1,88...1,9 Ghz Œrednia 10 mw Maksymalna 250 mw Sygnalizacja akustyczna Do 93 db(a) *** w odleg³oœci 30 cm G³oœnik Rozmowa g³oœnomówi¹ca Alarm wibracyjny *) - z zatrzaskiem (klipsem) **) - bez podœwietlenia wyœwietlacza ***) - w zale noœci od ustawionego sygna³u dzwonienia Z ty³u telefonu Bardzo dobra zrozumia³oœæ Dodatkowa sygnalizacja lub w trybie cichym 8 funkwerk : telefony DECT

9 funkwerk Ex HS Specjalnie dla potrzeb telefonów pracuj¹cych z zestawami s³uchawkowymi w obszarach zagro enia wybuchem dostêpny jest telefon DECT Ex HS certyfikowany zgodnie z norm¹ ATEX. Telefon pozwala na pracê z zestawem s³uchawkowym w strefie zagro onej wybuchem gazu Z1 funkwerk L Ex Telefon funkwerk L Ex oprócz certyfikatu ATEX dodatkowo posiada zintegrowany czujnik sygnalizacji po³o enia (aktywowany przy odchyleniu o 55º od po³o enia pionowego). funkwerk L Ex Set Art. Nr funkwerk Ex HS Set Art. Nr Wzmocniony model z przykrêcanym akumulatorem (bez ochrony przeciw wybuchowej) funkwerk F Telefon F jest dodatkowo wyposa ony w przykrêcany œrub¹ akumulator. funkwerk F Set Art. Nr funkwerk L F Telefon L F jest wyposa ony w przykrêcany œrub¹ akumulator oraz czujnikiem sygnalizacji po³o enia (aktywowany przy odchyleniu o 55º od po³o enia pionowego). funkwerk L F Set Art. Nr funkwerk : telefony DECT 9

10 funkwerk S : Telefon DECT Secury z funkcjami bezpieczeñstwa Najnowsza generacja telefonów S z funkcjami bezpieczeñstwa zosta³a zaprojektowana w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa osobistego personelu pracuj¹cego w pojedynkê lub w warunkach potencjalnego zagro enia. Programowalne czujniki z alarmami automatycznymi i manualnymi oraz informacja o lokalizacji z dok³adnoœci¹ co do pomieszczenia zosta³y wkomponowane w przyjazny u ytkownikowi telefonu. Wytrzyma³a, odporna na dzia³anie py³u, kurzu i wody obudowa sprawia, e jest idealnym urz¹dzeniem alarmu osobistego. Telefon jest zgodny z wymaganiami Niemieckiej normy bezpieczeñstwa i higieny pracy BGR139 i posiada certyfikat zgodnoœci z DIN V VDE V funkwerk S Set Cechy: 4 manualne rodzaje alarmów: du y czerwony przycisk alarmu 1+2, osobny przycisk ostrze enia 1+2 Alarmy automatyczne: alarm po³o enia (pochylenia 55º), alarm bezruchu, alarm czasowy i alarm utraty telefonu (zawleczka) Lokalizacja przez nadajnik indukcyjny (dok³adna) i poprzez stacje bazowe DECT (zgrubna). Kontrola pracy wartowników z lokalizacj¹ Automatyczne rozpoczêcie testu wszystkich czujników sprawdzaj¹ce ich dzia³anie, test rozpoczynany co 24 godz. Indywidualna konfiguracja rodzaju alarmów, czasu alarmu wstêpnego i ich parametrów Du a g³oœnoœæ telefonu z funkcj¹ alarmu wibracyjnego Dostêpne modele z certyfikatem ATEX do stref zagro onych wybuchem Podœwietlana klawiatura, kolorowe oznaczenia przycisków, przeznaczone do nawigacji po menu telefonu Akumulator litowo-jonowy Dane techniczne funkwerk S: Wymiary (mm) (D³. x Szer. x Wys.) Oko³o 168 x 47 x 35 Waga (z akumulatorem) Oko³o 150g Klasa szczelnoœci IP 65 Zakres temperatur Praca ºC Wymienny akumulator litowo - jonowy Czas pracy - czuwanie Czas pracy - rozmowa Zakres czêstotliwoœci Moc nadawania 3,7V/650 mah (przykrêcany) godzin ** godzin ** 1,88...1,9 Ghz Œrednia 10 mw Maksymalna 250 mw Sygnalizacja akustyczna Do 100 db(a) *** w odleg³oœci 30 cm G³oœnik Rozmowa g³oœnomówi¹ca Sygnalizator wibratorowy Certyfikat BG Na tylniej pokrywie Bardzo dobra zrozumia³oœæ Dodatkowa sygnalizacja lub jako cicha BGR139 DIN V VDE V Certyfikat ATEX *) - Telefony Ex do 94dB (A) **) - bez podœwietlenia wyœwietlacza Gaz zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2G Ex ib IIC T4 Py³ zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2 D EX ibd 21 T125ºC IP6X 10 funkwerk : telefony DECT

11 Rodzaje alarmów funkwerk S (Ex) Przyciski alarmowe funkwerk Ex Alarm po³o enia Dla zapewnienia optymalnej komunikacji oraz zwiêkszenia bezpieczeñstwa osób pracuj¹cych w przemyœle, w strefach zagro onych wybuchem gazu i py³u, pracownicy mog¹ zostaæ wyposa eni w S Ex. Telefon zapewnia komunikacje g³osow¹, przesy³anie wiadomoœci tekstowych (messaging), posiada czytelne i intuicyjne menu, szereg czujników zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo i posiada certyfikat ATEX. Alarm utraty funkwerk S Ex Set Alarm bezruchu Alarm czasowy funkwerk Ex HS Telefon S Ex mo e zostaæ wyposa ony w dodatkowy zestaw s³uchawkowy. Ca³y zestaw mo e byæ swobodnie u ywany równie w strefach zagro onych wybuchem - posiada certyfikat ATEX. funkwerk S Ex HS Set funkwerk : telefony DECT 11

12 Akcesoria Akumulatory litowo-jonowe Akumulator dla funkwerk (1) Akumulator dla funkwerk S/ F(2) Akumulator dla funkwerk Ex/S Ex (3) adowarki Dla telefonów z akumulatorami z zatrzaskiem DC4 M (1) DC4 plus (do jednoczesnego ³adowania telefonu i dodatkowego akumulatora) Dla telefonów z przykrêcanymi akumulatorami DC4 S/EX M (2) DC4 S/Explus (do jednoczesnego ³adowania telefonu i dodatkowego akumulatora) (2) Z a s i l a c z e d o ³ a d o w a rek Zasilacz do ³adowarki DC4 (S/Ex) M/plus (6,4V / 250mA) Zapasowy klips Klips do telefonu adowarki wieloportowe adowarka 6-portowa dla (wolno-stoj¹ca, mo liwy monta œcienny) adowarka 6-portowa dla S/Ex (wolno-stoj¹ca, mo liwy monta œcienny) Zasilacz do ³adowarki 6-portowej (6,5V / 3A) funkwerk : telefony DECT

13 Pokrowce (zobacz równie str. 15) Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 45mm (1) Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 50mm (2) Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 80mm (3) Skórzany pokrowiec, zamykany z metalowym klipsem (4) Skórzany pokrowiec, wytrzyma³a skóra, zamykany z metalowym klipsem (5) Zestaw s³uchawkowy Zestawy s³uchawkowe dla funkwerk, L, S, F, EX (HS), L EX (HS), S EX (HS) (1) Zestaw s³uchawkowy z ochron¹ s³uchu (2) na zamówienie 1 2 Oprogramowanie Program konfiguracyjny dla u ytkowników Wersja u ytkownika Wygodny edytor ksi¹ ki telefonicznej Programowanie telefonu i ustawieñ dÿwiêkowych Zapis danych na karcie pamiêci (SIM-Card) i PC W komplecie adapter USB dla kart i CD Wymagany system operacyjny: Windows XP, Vista, Serwer Program konfiguracyjny dla administratora S Wersja administratora Secury Konfiguracja parametrów czujników alarmowych Wygodny edytor ksi¹ ki telefonicznej Programowanie telefonu i ustawieñ dÿwiêkowych Zapis danych na karcie pamiêci (SIM-Card) i PC W komplecie adapter USB dla kart i CD Wymagany system operacyjny: Windows XP, Vista, Serwer funkwerk : telefony DECT 13

14 Funkcje telefonów FUNKCJA Tryby pracy Praca z protoko³em GAP-CAP Praca w systemach Integral I1/I5/I55 Obs³uga funkcji alarmowych w systemie Integral I55 Logowanie do 10 systemów Rêczny i automatyczny wybór systemu Obudowa Klasa szczelnoœci IP65 Odpornoœæ na upadki z wysokoœci 2m Dodatkowe wzmocnienie przez przykrêcany akumulator Wyœwietlacz F L L F Ex L Ex Ex HS Ex HS 50 mw S S Ex S Ex HS S Ex HS 50 mw Wysoko-kontrastowy, kolorowy wyœwietlacz TFT z palet¹ kolorów Podœwietlany wyœwietlacz i klawiatura Audio Rozmowa w trybie g³oœnomówi¹cym 3 stopnie czu³oœci mikrofonu dla ró nych poziomów ha³asu otoczenia Alarm wibracyjny Wyciszenie telefonu Klawisz chwilowego zawieszenia rozmowy Ró ne dzwonki MIDI dla po³¹czeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych, g³oœnoœæ do 100dB (A) 10 sygna³ów / 8 poziomów g³oœnoœci ustawianych dla wiadomoœci i czujników alarmowych, g³oœnoœæ do 96dB (A) Czas Zegar i kalendarz z funkcj¹ budzika Ksi¹ ka telefoniczna 500 wpisów numerów z nazwami, numer 1 i 2, informacje 1-3 linie Lista po³¹czeñ nieodebranych z informacj¹ o czasie, 20 wpisów Lista po³¹czeñ odebranych z informacj¹ o czasie, 20 wpisów Lista 20 wybieranych numerów Karta pamiêci Karta pamiêci (Karta-SIM) dla zmiany telefonu*) Akumulator Akumulator litowo-jonowy 3,7V 650mAh z uk³adem inteligentnego zarz¹dzania energi¹ Akumulator wymienny (wymiana bez narzêdzi) Akumulator wymienny (przykrêcany) Zestaw s³uchawkowy Praca z zewnêtrznym zestawem nag³ownym Po³¹czenie alarmowe Po³¹czenie z numerem alarmowym na bocznym przycisku Automatyczna realizacja po³¹czenie w przypadku po³. alarmowego Klips Klips Czujnik po³o enia o 55 czujnik po³o enia z programowanym alarmem wstêpnym, alarmem g³ównym i wybieranym numerem Automatyczna realizacja po³¹czenia g³oœnomówi¹cego przy aktywacji czujnika po³o enia Wiadomoœci (messaging) Nadawanie / odbiór wiadomoœci w systemie Integral Ró ne rodzaje sygna³ów przy odbiorze wiadomoœci Lista wiadomoœci, 20 wpisów Odbiór wiadomoœci z automatycznym i rêcznym potwierdzaniem Wybierany sygna³ odebrania wiadomoœci, g³oœnoœci i d³ugoœci sygna³u ustawiane od 0 do 8 Czas wyœwietlania wiadomoœci od 0 do 8 Ochrona przeciwwybuchowa Ochrona w strefach zagro onych wybuchem gazu Ochrona w strefach zagro onych wybuchem py³u Praca z dodatkowym zestawem nag³ownym w strefach zagro onych wybuchem *) = W razie uszkodzenia telefonu (zawiera wszystkie ustawienia telefonu, listê kontaktów i wiadomoœci) **) = Mo e byæ u ywany w trybie nieaktywnych funkcji bezpieczeñstwa +) = do 94 db(a) ++) = do 93 db(a)? = Opcja 14 funkwerk : telefony DECT

15 FUNKCJA F L L F Ex L Ex Ex HS Ex HS 50 mw S S Ex S Ex HS S Ex HS 50 mw Moc nadawania Redukcja max. mocy nadawania dla u ytku elektrowniach j¹drowych (50mW) Funkcje bezpieczeñstwa Funkcje bezpieczeñstwa osobistego certyfikowana zgodnie z BGR139 (DIN V VDE ) Du y przycisk alarmowy, umieszczony z góry telefonu Przycisk alarmu ostrzegawczego, umieszczony z boku telefonu Alarmy manualne 2 ró ni¹ce siê od siebie alarmy 2 ró ni¹ce siê od siebie alarmy ostrzegawcze Alarmy z czujników Alarm po³o enia, bezruchu, czasu, utraty Programowalny alarm wstêpny i alarm osobisty (indywidualnie dla ka dego rodzaju telefonu) Test czujników telefonu i test lokalizacji przed przyst¹pieniem do pracy Automatyczne i manualne w³¹czenie trybu alarmu osobistego Cykliczny monitoring dzia³ania telefonu i przerw w transmisji dla obu stron Test czujników co 24 godziny Lokalizacja dok³adna za pomoc¹ czujników indukcyjnych Lokalizacja zgrubna za pomoc¹ stacji bazowych DECT Œledzenie przebytej drogi w przypadku aktywnego alarmu Pods³uch/g³oœna rozmowa w czasie alarmu Funkcje kontroli wartownika funkwerk Set Zestawy telefonów Set sk³adaj¹ siê z telefonu, karty pamiêci, akumulatora, ³adowarki z zasilaczem i instrukcj¹ obs³ugi. Klipsy zgodnie z tabel¹ na stronie 14. Zestawy s³uchawkowe nie s¹ czêœci¹ zestawu. Pokrowce POKROWCE F L L F Ex L Ex Ex HS Ex HS 50 mw S S Ex S Ex HS S Ex HS 50 mw Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 45mm Art. Nr Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 50mm Art.. Nr Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 80mm Art.. Nr Skórzany pokrowiec, zamykany z metalowym klipsem Art... Nr Skórzany pokrowiec, wytrzyma³a skóra, zamykany z metalowym klipsem Art... Nr # = Przytrzymuje tylko telefon bez klipsu funkwerk : telefony DECT 15

16 funkwerk security communications Security. Everywhere. Producent: Dystrybutor: Funkwerk Security Communications GmbH John-F.-Kennedy-Str D Saltzgitter Telefon: Telefax: SignalTech Sp. z o. o. ul. Harcerska Tychy tel./fax + 48 (32) web: Integrator:

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Systemy Telefoniczne

Profesjonalne Systemy Telefoniczne Profesjonalne Systemy Telefoniczne Inteligentne, wszechstronne rozwi¹zania telekomunikacyjne Milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było wprowadzenie w 1986

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie

Hybrydowe centrale abonenckie Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA0 KXTDA5 System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy Handel Biura Przemys³ Restauracje

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

MC5590 Mobilny asystent sprzeda y

MC5590 Mobilny asystent sprzeda y BROSZURA INFORMACYJNA MC5590 Mobilny asystent sprzeda y Rewolucja w obs³udze klienta dziêki optymalnemu wykorzystaniu mobilnoœci Niedu y i lekki MC5590 to wysokiej klasy ergonomiczne, solidne i stylowe

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

System parkingowy NicePark

System parkingowy NicePark System parkingowy NicePark Nice Polska Nice na œwiecie Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada siê dziœ 0 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo