funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)"

Transkrypt

1 funkwerk security communications funkwerk : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)

2 Security. Everywhere. Firma Funkwerk Security Communications GmbH dysponuje ponad 40-letnim doœwiadczeniem w produkcji i rozwoju bezprzewodowych systemów ³¹cznoœci wyposa onych w funkcje bezpieczeñstwa osobistego i funkcje przekazywania wiadomoœci (messagingu) przeznaczonych dla rozwi¹zañ publicznych i przemys³owych. Oferowane przez Funkwerk Security Communications systemy zosta³y opracowane uwzglêdniaj¹c indywidualne wymagania ró nych bran i warunków eksploatacji. Dziêki rozbudowanej sieci kooperantów i partnerów gwarantuje wieloletnie dostawy czêœci zamiennych i kompetentn¹ opiekê serwisow¹. 2 funkwerk : telefony DECT

3 funkwerk : Nowa rodzina telefonów DECT Inowacyjna technologia, wysoka jakoœæ, niezawodnoœæ, konkurencyjna cena. Firma Funkwerk Security Communications prezentuje now¹ generacje bezprzewodowych telefonów funkwerk, w których zwrócono szczególn¹ uwagê na wygl¹d, funkcjonalnoœæ i ergonomiê obs³ugi. Seria telefonów sk³ada siê z kompaktowych i trwa³ych urz¹dzeñ przeznaczonych do bezprzewodowej telefonii, przekazywania wiadomoœci (messagingu) z mo liwoœci¹ integracji z systemami bezpieczeñstwa i ochrony. Dla obiektów przemys³owych, w których wystêpuje zagro enie wybuchem mamy do dyspozycji telefony z rodziny posiadaj¹ce certyfikat potwierdzaj¹cy zgodnoœæ z wymaganiami europejskiej dyrektywy ATEX. Podczas projektowania telefonów zosta³y wziête pod uwagê potrzeby i wymagania bezpieczeñstwa personelu miêdzy innymi w takich obiektach jak zak³ady petrochemiczne, areszty i obiekty wiêzienne, czy szpitale psychiatryczne zapewniaj¹c zgodnoœæ z Niemieck¹ norm¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy BGR139. funkwerk : telefony DECT 3

4 funkwerk : Rodzina uniwersalnych telefonów bezprzewodowych Seri¹ telefonów funkwerk firma Funkwerk prezentuje now¹ generacjê urz¹dzeñ, która jest szybk¹ odpowiedzi¹ na rosn¹ce potrzeby komunikacyjne. Listy po³¹czeñ przychodz¹cych, wychodz¹cych i odebranych s¹ automatycznie kojarzone z wpisanymi nazwami (nazwiskami) w ksi¹ ce telefonicznej i prezentowane na wyœwietlaczu. Dodatkowo za pomoc¹ ikon sygnalizowane s¹ po³¹czenia nieodebrane i odebrane wiadomoœci. Wa ne funkcje jak oddzwanianie, dostêp do ksi¹ ki telefonicznej czy te lista numerów do ponownego wybierania s¹ dostêpne przez naciœniêcie przycisku skrótowego. Kolorowy, podœwietlany wyœwietlacz o wysokiej rozdzielczoœci, nowe ikony i menu, a tak e podœwietlana klawiatura z kolorowymi przyciskami menu sprawia, ze obs³uga telefonu jest prosta i intuicyjna. Nowoczesne akumulatory z systemem zarz¹dzania energi¹, ró norodne mo liwoœci konfiguracji, obs³ugi i sygnalizacji sprawiaj¹, e telefony s¹ wydajnym narzêdziem zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo personelu. Standard GAP / CAP Telefony DECT serii funkwerk obs³uguj¹ sprawdzone w telefonii DECT protoko³y GAP i CAP, zapewniaj¹c skuteczn¹ realizacjê po³¹czeñ i wysok¹ jakoœci rozmów. Dziêki temu telefony mog¹ pracowaæ w ka dej sieci DECT, obs³uguj¹cej protokó³ GAP. Funkcje bezpieczeñstwa osobistego Model S (Secury) jest wyposa ony w funkcje bezpieczeñstwa osobistego. Wbudowane czujniki pozwalaj¹ na automatyczne i manualne wysy³anie wiadomoœci alarmowych, nawet z informacj¹ o aktualnej lokalizacji. strony 6-7 strony Ochrona przeciwwybuchowa Modele telefonów serii funkwerk Ex dziêki specjalnie wykonanej, szczelnej obudowie oraz elektronicznym uk³adom zabezpieczaj¹cym umo liwiaj¹ pracê w warunkach przemys³owych, w których wystêpuje zagro enie wyst¹pienia eksplozji gazów lub py³ów. Akcesoria dodatkowe strony 8-9 strony Telefon mo e zostaæ doposa ony w oryginalne wysokojakoœciowe akcesoria takie jak ³adowarki, akumulatory, zestawy s³uchawkowe lub dodatkowe oprogramowanie. Ochrona przeciwwybuchowa ze s³uchawkami Je eli w otoczeniu wystêpuje wysoki poziom ha³asu i istnieje zagro enie wybuchem gazu telefon mo e byæ wyposa ony w zestaw s³uchawkowy. Takie zestawy s¹ dostêpne dla s³uchawek EX HS. Funkcje Szczegó³owy spis funkcji wszystkich modeli telefonów serii znajduje siê na koñcu broszury. strony 9,11,13 strony funkwerk : telefony DECT

5 Systemu funkwerk DSS Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Kaiserlautern. W sierpniu 2005 r. w klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Keiserlautern zosta³ zainstalowany bezprzewodowy system bezpieczeñstwa osobistego i alarmowania funkwerk DSS z funkcjami telefonicznymi. Charakterystyka klienta Klinika psychiatrii i psychoterapii w Kaiserlautern istnieje od sierpnia 2005r. i jest czêœci¹ zwi¹zku klinik Palatynatu mieszcz¹cych siê w 10 lokalizacjach. Klinika posiada 70 ³ó ek dla pacjentów rozmieszczonych na 4 oddzielnych oddzia³ach. Na oddziale opieki dziennej dodatkowo znajduje siê miejsce dla 20 pacjentów. Do opieki medycznej nad pacjentami zatrudnionych jest ok. 100 pracowników. Wybór systemu Jako nowo powsta³a, nowoczesna klinika poszukiwa³a funkcjonalnego systemu alarmowania, zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo personelu. System musia³ oferowaæ funkcje dok³adnej lokalizacji urz¹dzenia. S³uchawki musia³ pe³niæ rolê zarówno przycisków alarmowych, ale tak e wewnêtrznych telefonów. Przed podjêciem decyzji o zakupie systemu zosta³y zorganizowane prezentacje przez 4 producentów, podczas których kierownictwo i u ytkownicy zostali zapoznani z funkcjami i dzia³aniem telefonów przenoœnych. Decyduj¹ce znaczenie przy wyborze systemu mia³a pozytywna opinia pracowników, koszty instalacji i utrzymania systemu, jak równie zgodnoœæ z niemieck¹ norm¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy BGR139. Klinika zdecydowa³a siê na system Funkwerk Security Communications. W klinice zosta³ zainstalowany system DECT-Secury sk³adaj¹cy siê z 54 telefonów bezprzewodowych, 38 nadajników lokalizacyjnych oraz 28 radiowych stacji bazowych. Praca systemu Ka dego dnia w klinice obs³ugiwanych jest wielu pacjentów. Ka dy z nich wymaga indywidualnego podejœcia i opieki. Pacjenci mog¹ siê swobodnie poruszaæ po swoim oddziale. W zale noœci od sposobu leczenia pacjenci bior¹ udzia³ w ró nego rodzaju terapiach (spotkania indywidualne i grupowe, terapie specjalistyczne, zajêcia ruchowe w salach i na œwie ym powietrzu. Ponadto w dowolnym momencie mo liwe s¹ odwiedziny krewnych i przyjació³. Wszyscy pracownicy, poruszaj¹cy siê w budynku nosz¹ bezprzewodowe telefony DECT z funkcj¹ alarmowania i mog¹ w razie potrzeby natychmiast w³¹czyæ alarm i wezwaæ potrzebn¹ pomoc. Personel medyczny stale porusza siê po terenie kliniki, przez co funkcja lokalizacji miejsca ich aktualnego pobytu ma k l u c z o w e z n a c z e n i e. Czujniki lokalizacji zosta³y zainstalowane w kluczowych miejscach budynków i pozwalaj¹ na dok³adne okreœlenie miejsca zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz kliniki. Jeœli pracownik znajduje siê w sytuacji zagro enia,b¹dÿ potrzebuje pomocy mo e natychmiast uruchomiæ alarm. Mo liwe jest równie automatyczne uruchomienie alarmu. Helmut Leim kierownik techniczny zarz¹dzania zasobami powiedzia³ Producent zapewni³ dobr¹ opiekê podczas fazy instalacji, ale przede wszystkim w ca³ym procesie wdra ania systemu, co jest bardzo wa nym kryterium przy wprowadzaniu systemów alarmowych w innych klinikach. Na koniec pracownicy kliniki zostali poproszeni o wype³nienie ankiety dotycz¹cej dzia³ania systemu oraz o przedstawienie sugestii dotycz¹cych dalszego rozwoju systemu. Opinie by³y tak bardzo pozytywne, e wprowadzenie systemu bezpieczeñstwa osobistego i alarmowania jest planowane w pozosta³ych lokalizacjach. funkwerk : telefony DECT 5

6 funkwerk : Telefon DECT do zastosowañ w przemyœle S³uchawki funkwerk s¹ wysokiej jakoœci telefonami DECT zgodnym z protoko³em GAP, przeznaczonymi do stosowania równie w warunkach przemys³owych. Wszystkie telefony funkwerk s¹ kompatybilne z systemami DECT central Integral I1, I3, I5, i I55. Dziêki kolorowemu wyœwietlaczowi, podœwietlanej klawiaturze, litowo-jonowemu akumulatorowi, listom po³¹czeñ wybieranych i odebranych, a tak e liœcie wiadomoœci oraz mocnej i trwa³ej obudowie telefony te znakomicie uzupe³niaj¹ istniej¹cy system telekomunikacyjny. Wszystkie telefony funkwerk cechuj¹ takie funkcje jak rozmowy g³oœnomówi¹ce, sygna³y dzwonka MIDI, alarm wibracyjny, ³atwa intuicyjna obs³uga telefonu oparta o symbole w menu oraz mo liwoœæ zapamiêtania ustawieñ u ytkownika na wymiennej karcie pamiêci (SIM-Card). Cechy: Kolorowy wyœwietlacz TFT: 16 bitów/65636 kolorów, wzmocniona obudowa, wyœwietlacz odporny na zarysowania Podœwietlana klawiatura, kolorowe oznaczenia przycisków, przeznaczone do nawigacji po menu telefonu 20 sygna³ów dzwonka MIDI, oddzielnie ustawiane melodie i g³oœnoœæ dla po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, szczególnie przydatne w warunkach du ego ha³asu otoczenia. Ró norodne anteny DECT poprawiaj¹ce w³asnoœci odbiorcze Wymienny akumulator litowo-jonowy, 650mAh, z nowoczesnym systemem zarz¹dzania energi¹ z precyzyjnym wskaÿnikiem na³adowania Lokalna ksi¹ ka telefoniczna: 500 wpisów z nazw¹, dwa numery telefonów i 3 linie przeznaczone na notatki Zegar i kalendarz wraz z funkcj¹ budzika Wszystkie ustawienia u ytkownika zostaj¹ zapisane na karcie pamiêci (SIM-Card) o pojemnoœci 128KB funkwerk Set, Art.. Nr Dane techniczne funkwerk : Wymiary (mm) (D³. x Szer. x Wys.) Oko³o 141 x 47 x 20 z klipsem oko³o 141 x 47 x 30 Waga (z akumulatorem) Oko³o 106g (z klipsem 113g) Klasa szczelnoœci IP 65 Zakres temperatur Wymienny akumulator litowo - jonowy Czas pracy - czuwanie Czas pracy - rozmowa Zakres czêstotliwoœci Moc nadawania Praca ºC ad. aku ºC Magazyn ºC 650 mah Do 150 godzin ** Do 17 godzin ** 1,88...1,9 Ghz Œrednia 10 mw Maksymalna 250 mw Sygnalizacja akustyczna Do 100 db(a) *** w odleg³oœci 30 cm G³oœnik Rozmowa g³oœnomówi¹ca Alarm wibracyjny Karta pamiêci (SIM Card) Z ty³u telefonu Bardzo dobra zrozumia³oœæ Dodatkowa sygnalizacja lub w trybie cichym 128 KB dla ksi¹ ki telefonicznej list wywo³añ i rozmów oraz danych u ytkownika *) - opcjonalnie **) - bez podœwietlenia wyœwietlacza ***) - w zale noœci od ustawionego sygna³u dzwonienia 6 funkwerk : telefony DECT

7 Ergonomiczna obs³uga Koncepcja obs³ugi telefonów serii opiera siê na symbolach i kolorowym menu, pozwalaj¹cym szybko i optymalnie obs³ugiwaæ s³uchawkê. Karta pamiêci (SIM Card) Wszystkie ustawienia telefonu, listy po³¹czeñ, wiadomoœci (wys³ane i odebrane) s¹ zapisywane na oddzielnej karcie pamiêci i mog¹ zostaæ ³atwo przeniesione do innego telefonu. Wymienny akumulator z zatrzaskiem Litowo-jonowy akumulator telefonu mo e byæ bardzo ³atwo wymieniany przez u ytkownika. Specjalna ³adowarka (opcjonalna) pozwala na jednoczesne ³adowanie akumulatora w telefonie i dodatkowego akumulatora. funkwerk L Telefon ten posiada te same funkcje co, i dodatkowy czujnik po³a enia, przez co funkwerk L oferuje mo liwoœæ automatycznego alarmu po³o enia jeœli s³uchawka odchyli siê o wiêcej ni 55º od po³o enia pionowego. Programowalny alarm wstêpny (tonowy/wibracyjny) uniemo liwia wysy³anie fa³szywego alarmu. Jednak przy braku reakcji na alarm wstêpny zostaje automatycznie zestawione po³¹czenie g³oœnomówi¹ce z okreœlonym numerem - funkcja bardzo przydatna w przypadku potrzeby udzielenia pomocy. funkwerk L Set Art. Nr funkwerk : telefony DECT 7

8 funkwerk Ex : Telefon DECT do stref zagro onych wybuchem W niektórych zak³adach przemys³owych takich jak zak³ady chemiczne, energetyczne, rafinerie, itp. s¹ wymagane specjalne urz¹dzenia do pracy w strefach zagro onych wybuchem. Telefon funkwerk Ex jest przemys³owym telefonem DECT zgodnoœæ z wymaganiami normy ATEX i mo e pracowaæ w strefach Z1 (zagro enie eksplozj¹ gazu), ale tak e w strefie Z21 (zagro enie eksplozj¹ py³u). Telefon Ex posiada te same funkcje co telefon. funkwerk Ex Set Art. Nr Cechy: Ochrona przeciwwybuchowa: Gaz strefa Z1, Py³ strefa Z21 Klasa szczelnoœci IP65 Mocna, szczelna, wytrzyma³a obudowa z przykrêcanym œruba akumulatorem. Podœwietlana klawiatura, kolorowe oznaczenia przycisków, przeznaczone do nawigacji po menu telefonu 20 sygna³ów dzwonka MIDI, oddzielnie ustawiane melodie i g³oœnoœæ dla po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, szczególnie przydatne w warunkach du ego ha³asu otoczenia do 93dB Ró norodne anteny DECT poprawiaj¹ce w³asnoœci odbiorcze Wymienny akumulator litowo-jonowy, z nowoczesnym systemem zarz¹dzania energi¹ z precyzyjnym wskaÿnikiem na³adowania Lokalna ksi¹ ka telefoniczna: 500 wpisów z nazw¹, dwa numery telefonów i 3 linie przeznaczone na notatki G³oœnik dla rozmów g³oœnomówi¹cych Dane techniczne funkwerk Ex: Wymiary (mm) (D³. x Szer. x Wys.) Oko³o 141 x 47 x 35mm* Waga (z akumulatorem) Oko³o 133g Ochrona Ex strefa 1/21 Gaz zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2G Ex ib IIC T4 Py³ zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2 D EX ibd 21 T125ºC IP6X Klasa szczelnoœci IP Wymienny akumulator litowo - jonowy IP mah (przykrêcany) Czas ³adowania Czas pracy - czuwanie Czas pracy - rozmowa Zakres czêstotliwoœci Moc nadawania Ok. 5 godzin godzin ** godzin ** 1,88...1,9 Ghz Œrednia 10 mw Maksymalna 250 mw Sygnalizacja akustyczna Do 93 db(a) *** w odleg³oœci 30 cm G³oœnik Rozmowa g³oœnomówi¹ca Alarm wibracyjny *) - z zatrzaskiem (klipsem) **) - bez podœwietlenia wyœwietlacza ***) - w zale noœci od ustawionego sygna³u dzwonienia Z ty³u telefonu Bardzo dobra zrozumia³oœæ Dodatkowa sygnalizacja lub w trybie cichym 8 funkwerk : telefony DECT

9 funkwerk Ex HS Specjalnie dla potrzeb telefonów pracuj¹cych z zestawami s³uchawkowymi w obszarach zagro enia wybuchem dostêpny jest telefon DECT Ex HS certyfikowany zgodnie z norm¹ ATEX. Telefon pozwala na pracê z zestawem s³uchawkowym w strefie zagro onej wybuchem gazu Z1 funkwerk L Ex Telefon funkwerk L Ex oprócz certyfikatu ATEX dodatkowo posiada zintegrowany czujnik sygnalizacji po³o enia (aktywowany przy odchyleniu o 55º od po³o enia pionowego). funkwerk L Ex Set Art. Nr funkwerk Ex HS Set Art. Nr Wzmocniony model z przykrêcanym akumulatorem (bez ochrony przeciw wybuchowej) funkwerk F Telefon F jest dodatkowo wyposa ony w przykrêcany œrub¹ akumulator. funkwerk F Set Art. Nr funkwerk L F Telefon L F jest wyposa ony w przykrêcany œrub¹ akumulator oraz czujnikiem sygnalizacji po³o enia (aktywowany przy odchyleniu o 55º od po³o enia pionowego). funkwerk L F Set Art. Nr funkwerk : telefony DECT 9

10 funkwerk S : Telefon DECT Secury z funkcjami bezpieczeñstwa Najnowsza generacja telefonów S z funkcjami bezpieczeñstwa zosta³a zaprojektowana w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa osobistego personelu pracuj¹cego w pojedynkê lub w warunkach potencjalnego zagro enia. Programowalne czujniki z alarmami automatycznymi i manualnymi oraz informacja o lokalizacji z dok³adnoœci¹ co do pomieszczenia zosta³y wkomponowane w przyjazny u ytkownikowi telefonu. Wytrzyma³a, odporna na dzia³anie py³u, kurzu i wody obudowa sprawia, e jest idealnym urz¹dzeniem alarmu osobistego. Telefon jest zgodny z wymaganiami Niemieckiej normy bezpieczeñstwa i higieny pracy BGR139 i posiada certyfikat zgodnoœci z DIN V VDE V funkwerk S Set Cechy: 4 manualne rodzaje alarmów: du y czerwony przycisk alarmu 1+2, osobny przycisk ostrze enia 1+2 Alarmy automatyczne: alarm po³o enia (pochylenia 55º), alarm bezruchu, alarm czasowy i alarm utraty telefonu (zawleczka) Lokalizacja przez nadajnik indukcyjny (dok³adna) i poprzez stacje bazowe DECT (zgrubna). Kontrola pracy wartowników z lokalizacj¹ Automatyczne rozpoczêcie testu wszystkich czujników sprawdzaj¹ce ich dzia³anie, test rozpoczynany co 24 godz. Indywidualna konfiguracja rodzaju alarmów, czasu alarmu wstêpnego i ich parametrów Du a g³oœnoœæ telefonu z funkcj¹ alarmu wibracyjnego Dostêpne modele z certyfikatem ATEX do stref zagro onych wybuchem Podœwietlana klawiatura, kolorowe oznaczenia przycisków, przeznaczone do nawigacji po menu telefonu Akumulator litowo-jonowy Dane techniczne funkwerk S: Wymiary (mm) (D³. x Szer. x Wys.) Oko³o 168 x 47 x 35 Waga (z akumulatorem) Oko³o 150g Klasa szczelnoœci IP 65 Zakres temperatur Praca ºC Wymienny akumulator litowo - jonowy Czas pracy - czuwanie Czas pracy - rozmowa Zakres czêstotliwoœci Moc nadawania 3,7V/650 mah (przykrêcany) godzin ** godzin ** 1,88...1,9 Ghz Œrednia 10 mw Maksymalna 250 mw Sygnalizacja akustyczna Do 100 db(a) *** w odleg³oœci 30 cm G³oœnik Rozmowa g³oœnomówi¹ca Sygnalizator wibratorowy Certyfikat BG Na tylniej pokrywie Bardzo dobra zrozumia³oœæ Dodatkowa sygnalizacja lub jako cicha BGR139 DIN V VDE V Certyfikat ATEX *) - Telefony Ex do 94dB (A) **) - bez podœwietlenia wyœwietlacza Gaz zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2G Ex ib IIC T4 Py³ zgodnie z ATEX 94/9/EG; II 2 D EX ibd 21 T125ºC IP6X 10 funkwerk : telefony DECT

11 Rodzaje alarmów funkwerk S (Ex) Przyciski alarmowe funkwerk Ex Alarm po³o enia Dla zapewnienia optymalnej komunikacji oraz zwiêkszenia bezpieczeñstwa osób pracuj¹cych w przemyœle, w strefach zagro onych wybuchem gazu i py³u, pracownicy mog¹ zostaæ wyposa eni w S Ex. Telefon zapewnia komunikacje g³osow¹, przesy³anie wiadomoœci tekstowych (messaging), posiada czytelne i intuicyjne menu, szereg czujników zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo i posiada certyfikat ATEX. Alarm utraty funkwerk S Ex Set Alarm bezruchu Alarm czasowy funkwerk Ex HS Telefon S Ex mo e zostaæ wyposa ony w dodatkowy zestaw s³uchawkowy. Ca³y zestaw mo e byæ swobodnie u ywany równie w strefach zagro onych wybuchem - posiada certyfikat ATEX. funkwerk S Ex HS Set funkwerk : telefony DECT 11

12 Akcesoria Akumulatory litowo-jonowe Akumulator dla funkwerk (1) Akumulator dla funkwerk S/ F(2) Akumulator dla funkwerk Ex/S Ex (3) adowarki Dla telefonów z akumulatorami z zatrzaskiem DC4 M (1) DC4 plus (do jednoczesnego ³adowania telefonu i dodatkowego akumulatora) Dla telefonów z przykrêcanymi akumulatorami DC4 S/EX M (2) DC4 S/Explus (do jednoczesnego ³adowania telefonu i dodatkowego akumulatora) (2) Z a s i l a c z e d o ³ a d o w a rek Zasilacz do ³adowarki DC4 (S/Ex) M/plus (6,4V / 250mA) Zapasowy klips Klips do telefonu adowarki wieloportowe adowarka 6-portowa dla (wolno-stoj¹ca, mo liwy monta œcienny) adowarka 6-portowa dla S/Ex (wolno-stoj¹ca, mo liwy monta œcienny) Zasilacz do ³adowarki 6-portowej (6,5V / 3A) funkwerk : telefony DECT

13 Pokrowce (zobacz równie str. 15) Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 45mm (1) Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 50mm (2) Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 80mm (3) Skórzany pokrowiec, zamykany z metalowym klipsem (4) Skórzany pokrowiec, wytrzyma³a skóra, zamykany z metalowym klipsem (5) Zestaw s³uchawkowy Zestawy s³uchawkowe dla funkwerk, L, S, F, EX (HS), L EX (HS), S EX (HS) (1) Zestaw s³uchawkowy z ochron¹ s³uchu (2) na zamówienie 1 2 Oprogramowanie Program konfiguracyjny dla u ytkowników Wersja u ytkownika Wygodny edytor ksi¹ ki telefonicznej Programowanie telefonu i ustawieñ dÿwiêkowych Zapis danych na karcie pamiêci (SIM-Card) i PC W komplecie adapter USB dla kart i CD Wymagany system operacyjny: Windows XP, Vista, Serwer Program konfiguracyjny dla administratora S Wersja administratora Secury Konfiguracja parametrów czujników alarmowych Wygodny edytor ksi¹ ki telefonicznej Programowanie telefonu i ustawieñ dÿwiêkowych Zapis danych na karcie pamiêci (SIM-Card) i PC W komplecie adapter USB dla kart i CD Wymagany system operacyjny: Windows XP, Vista, Serwer funkwerk : telefony DECT 13

14 Funkcje telefonów FUNKCJA Tryby pracy Praca z protoko³em GAP-CAP Praca w systemach Integral I1/I5/I55 Obs³uga funkcji alarmowych w systemie Integral I55 Logowanie do 10 systemów Rêczny i automatyczny wybór systemu Obudowa Klasa szczelnoœci IP65 Odpornoœæ na upadki z wysokoœci 2m Dodatkowe wzmocnienie przez przykrêcany akumulator Wyœwietlacz F L L F Ex L Ex Ex HS Ex HS 50 mw S S Ex S Ex HS S Ex HS 50 mw Wysoko-kontrastowy, kolorowy wyœwietlacz TFT z palet¹ kolorów Podœwietlany wyœwietlacz i klawiatura Audio Rozmowa w trybie g³oœnomówi¹cym 3 stopnie czu³oœci mikrofonu dla ró nych poziomów ha³asu otoczenia Alarm wibracyjny Wyciszenie telefonu Klawisz chwilowego zawieszenia rozmowy Ró ne dzwonki MIDI dla po³¹czeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych, g³oœnoœæ do 100dB (A) 10 sygna³ów / 8 poziomów g³oœnoœci ustawianych dla wiadomoœci i czujników alarmowych, g³oœnoœæ do 96dB (A) Czas Zegar i kalendarz z funkcj¹ budzika Ksi¹ ka telefoniczna 500 wpisów numerów z nazwami, numer 1 i 2, informacje 1-3 linie Lista po³¹czeñ nieodebranych z informacj¹ o czasie, 20 wpisów Lista po³¹czeñ odebranych z informacj¹ o czasie, 20 wpisów Lista 20 wybieranych numerów Karta pamiêci Karta pamiêci (Karta-SIM) dla zmiany telefonu*) Akumulator Akumulator litowo-jonowy 3,7V 650mAh z uk³adem inteligentnego zarz¹dzania energi¹ Akumulator wymienny (wymiana bez narzêdzi) Akumulator wymienny (przykrêcany) Zestaw s³uchawkowy Praca z zewnêtrznym zestawem nag³ownym Po³¹czenie alarmowe Po³¹czenie z numerem alarmowym na bocznym przycisku Automatyczna realizacja po³¹czenie w przypadku po³. alarmowego Klips Klips Czujnik po³o enia o 55 czujnik po³o enia z programowanym alarmem wstêpnym, alarmem g³ównym i wybieranym numerem Automatyczna realizacja po³¹czenia g³oœnomówi¹cego przy aktywacji czujnika po³o enia Wiadomoœci (messaging) Nadawanie / odbiór wiadomoœci w systemie Integral Ró ne rodzaje sygna³ów przy odbiorze wiadomoœci Lista wiadomoœci, 20 wpisów Odbiór wiadomoœci z automatycznym i rêcznym potwierdzaniem Wybierany sygna³ odebrania wiadomoœci, g³oœnoœci i d³ugoœci sygna³u ustawiane od 0 do 8 Czas wyœwietlania wiadomoœci od 0 do 8 Ochrona przeciwwybuchowa Ochrona w strefach zagro onych wybuchem gazu Ochrona w strefach zagro onych wybuchem py³u Praca z dodatkowym zestawem nag³ownym w strefach zagro onych wybuchem *) = W razie uszkodzenia telefonu (zawiera wszystkie ustawienia telefonu, listê kontaktów i wiadomoœci) **) = Mo e byæ u ywany w trybie nieaktywnych funkcji bezpieczeñstwa +) = do 94 db(a) ++) = do 93 db(a)? = Opcja 14 funkwerk : telefony DECT

15 FUNKCJA F L L F Ex L Ex Ex HS Ex HS 50 mw S S Ex S Ex HS S Ex HS 50 mw Moc nadawania Redukcja max. mocy nadawania dla u ytku elektrowniach j¹drowych (50mW) Funkcje bezpieczeñstwa Funkcje bezpieczeñstwa osobistego certyfikowana zgodnie z BGR139 (DIN V VDE ) Du y przycisk alarmowy, umieszczony z góry telefonu Przycisk alarmu ostrzegawczego, umieszczony z boku telefonu Alarmy manualne 2 ró ni¹ce siê od siebie alarmy 2 ró ni¹ce siê od siebie alarmy ostrzegawcze Alarmy z czujników Alarm po³o enia, bezruchu, czasu, utraty Programowalny alarm wstêpny i alarm osobisty (indywidualnie dla ka dego rodzaju telefonu) Test czujników telefonu i test lokalizacji przed przyst¹pieniem do pracy Automatyczne i manualne w³¹czenie trybu alarmu osobistego Cykliczny monitoring dzia³ania telefonu i przerw w transmisji dla obu stron Test czujników co 24 godziny Lokalizacja dok³adna za pomoc¹ czujników indukcyjnych Lokalizacja zgrubna za pomoc¹ stacji bazowych DECT Œledzenie przebytej drogi w przypadku aktywnego alarmu Pods³uch/g³oœna rozmowa w czasie alarmu Funkcje kontroli wartownika funkwerk Set Zestawy telefonów Set sk³adaj¹ siê z telefonu, karty pamiêci, akumulatora, ³adowarki z zasilaczem i instrukcj¹ obs³ugi. Klipsy zgodnie z tabel¹ na stronie 14. Zestawy s³uchawkowe nie s¹ czêœci¹ zestawu. Pokrowce POKROWCE F L L F Ex L Ex Ex HS Ex HS 50 mw S S Ex S Ex HS S Ex HS 50 mw Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 45mm Art. Nr Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 50mm Art.. Nr Skórzany pokrowiec, otwarty, na pasek o szer. 80mm Art.. Nr Skórzany pokrowiec, zamykany z metalowym klipsem Art... Nr Skórzany pokrowiec, wytrzyma³a skóra, zamykany z metalowym klipsem Art... Nr # = Przytrzymuje tylko telefon bez klipsu funkwerk : telefony DECT 15

16 funkwerk security communications Security. Everywhere. Producent: Dystrybutor: Funkwerk Security Communications GmbH John-F.-Kennedy-Str D Saltzgitter Telefon: Telefax: SignalTech Sp. z o. o. ul. Harcerska Tychy tel./fax + 48 (32) web: Integrator:

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Przegląd systemu Co to jest?? Fakty i funkcje DSS DoIP

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015

Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015 Maków Mazowiecki 25.06.2015 Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015 Dotyczy odpowiedz na pytanie VI.12 Prosimy o potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Defektoskopultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095. Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy nowej generacji. Precyzyjne badania, łatwa obsługa

Defektoskopultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095. Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy nowej generacji. Precyzyjne badania, łatwa obsługa Defektoskopultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095 Precyzyjne badania, łatwa obsługa Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy nowej generacji Najnowsza technologia połączona z komfortem obsługi: Obok zalet swojego poprzednika

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹

Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ DR-100 TERMOGRAF Rejestrator temperatury z wbudowan¹ drukark¹ 1 czujnik temperatury 1 wejœcie sygnalizacyjne alarm temperatury obudowa hermetyczna zasilanie 12...24V lub 230V T1=23.3 C T2=15.6 C 10:46

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów

S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów S/M/L BAR Kompletna oferta szlabanów NOWOCZESNA ALUMINIOWA POKRYWA Z MO LIWOŒCI ZAINSTALOWANIA OPCJONALNIE LAMPY LUB SEMAFORÓW Nowa rodzina szlabanów do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Krzy led - Prestige Line

Krzy led - Prestige Line Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Krzy led - Prestige Line 1. Wyœwietlanie napisu APTEKA oraz trzech pierœcieni

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Model KX PRS110E z serii Premium Design

Model KX PRS110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRS110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW Linear 4V NEW Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹ w zestawach zawieraj¹cych si³owniki, centralê steruj¹c¹ Star

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI PRZENOŒNEGO ZESTAWU NAG AŒNIAJ CEGO TYPU: ZPO-40

INSTRUKCJA OBS UGI PRZENOŒNEGO ZESTAWU NAG AŒNIAJ CEGO TYPU: ZPO-40 ELEKTROAKUSTYKA INSTRUKCJA OBS UGI PRZENOŒNEGO ZESTAWU NAG AŒNIAJ CEGO TYPU: ZPO-40 Przed przyst¹pieniem do eksploatacji urz¹dzenia, chc¹c unikn¹æ ewentualnych komplikacji, u ytkownik powinien zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE Pojedyncze statki o napêdzie mechanicznym Statek o napêdzie mechanicznym lub zestaw pchany o szerokoœci do 12m i d³ugoœci do 110m. Œwiat³a: masztowe, burtowe i rufowe

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo