TYTAN DS512 ALARM CAN-bus GPS GSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTAN DS512 ALARM CAN-bus GPS GSM"

Transkrypt

1 PL EN RU TYTAN DS512 ALARM CAN-bus GPS GSM instrukcja obs³ugi do wersji 0016 i nowszej user manual for version 0016 and higher èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè âåðñèè 0016 è âûøå

2 TYTAN GPS ALARM DS512 Cechy charakterystyczne DS512 powiadomienie GSM-SMS zintegrowane z centralk¹ systemu alarmowego CAN, sygnalizacja o alarmowaniu za pomoc¹ po³¹czeñ g³osowych i/lub komunikatów SMS, informacja o pozycji pojazdu jest przesy³ana jedynie w czasie alarmowania lub po otrzymaniu zdalnego polecenia zabezpieczonego kodem PIN, w przypadku braku sygna³u GPS urz¹dzenie przesy³a zapamiêtan¹ ostatni¹ pozycjê pojazdu, mo liwoœæ zdalnej (GSM) kontroli stanu systemu alarmowego oraz pamiêci alarmu za pomoc¹ SMS, mo liwoœæ ustawienia systemu w stan warsztatowy, tryb pracy jako Pager monitoruj¹cy przez magistralê CAN fabryczny alarm pojazdu, tryb pracy jako Pager monitoruj¹cy analogowo dowolny zamontowany w pojeÿdzie system alarmowy, tryb pracy jako niezale ny samochodowy system zabezpieczaj¹cy (alarm samochodowy) do³¹czany do pojazdu za pomoc¹ magistrali CAN, uzbrajany pilotami lub komendami SMS, sterowanie za pomoc¹ prostych poleceñ SMS, zabezpieczonych kodem, z dowolnego telefonu, wspó³praca z czujnikiem wypadku wysy³anie SMS do centrum monitorowania pojazdów (opcja dostêpna w niektórych krajach), wewnêtrzny akumulator podtrzymuj¹cy zasilanie urz¹dzenia w przypadku sabota u zasilania, przekazywanie SMS przychodz¹cych do urz¹dzenia na zaprogramowany numer telefonu (opcja), sygnalizacja roz³adowania akumulatora pojazdu za pomoc¹ SMS (opcja), mo liwoœæ wspó³pracy z dedykowan¹ aplikacj¹ na Android oraz ios, (w trakcie opracowania, szczegó³y na Cechy systemu zabezpieczaj¹cego (alarmu) wbudowanego w DS512 uzbrajanie fabrycznymi pilotami pojazdu, uzbrajanie dodatkowymi pilotami Tytan (opcja wymaga dodatkowego zewnêtrznego modu³u odbiornika radiowego), uzbrajanie i rozbrajanie komendami SMS, sygnalizacja niedomkniêtych drzwi w momencie uzbrojenia systemu, sygnalizacja wyst¹pienia alarmu w chwili rozbrajania, sterowanie za pomoc¹ magistrali CAN: kierunkowskazami, centralnym zamkiem i domykaniem szyb (w niektórych pojazdach), analogowe wyjœcia steruj¹ce centralnym zamkiem (opcja wymaga zewnêtrznego modu³u odbiornika radiowego), 2 z³¹cza zewnêtrznych czujników dodatkowych: - ochrona wnêtrza pojazdu za pomoc¹ czujników ultradÿwiêkowych (opcja), - ochrona przed odholowaniem pojazdu za pomoc¹ czujnika po³o enia (opcja), mo liwoœæ uzbrojenia alarmu bez czujników dodatkowych w³¹czenie alarmu bez ochrony wnêtrza pojazdu, stan alarmu zapisywany w pamiêci i zachowany niezale nie od braku zasilania, ds512 alarm 2

3 TytanGps Alarm DS512 ³¹czy w jednym urz¹dzeniu funkcje powiadomienia GSM i alarmu CAN oraz urz¹dzenia antyporwaniowego (dopuszczalne w krajach poza UE, w których nie obowi¹zuje reg.97 UN ECE). Podstawowym zadaniem DS512 jest powiadomienie za pomoc¹ po³¹czenia telefonicznego i / lub SMS maksymalnie 3 u ytkowników o wyst¹pieniu stanu alarmowania w pojeÿdzie. Urz¹dzenie, je eli zostanie wyposa one w dodatkowy zewnêtrzny odbiornik GPS przesy³a informacje o po³o eniu pojazdu w formie d³ugoœci i szerokoœci geograficznej oraz link, umo liwiaj¹cy otwarcie w przegl¹darce smartfonu strony internetowej obrazuj¹cej po³o enie pojazdu. Informacja o po³o eniu geograficznym pojazdu jest pozyskiwana i wysy³ana jedynie w czasie alarmowania lub na ¹danie u ytkownika, przes³ane za pomoc¹ GSM (zabezpieczone kodem). Tytangps Alarm DS512 mo e pracowaæ jako samodzielny alarm samochodowy CAN sterowany pilotami fabrycznymi lub dodatkowymi pilotami Tytan. Urz¹dzenie mo e pracowaæ jako normalny alarm - z sygnalizacj¹ akustyczn¹ i optyczn¹ (tzw. FULL ALARM, tryb 4) lub jako tzw. cichy alarm - bez sygnalizacji akustycznej i optycznej, jedynie alarmuj¹c za pomoc¹ GSM (SILENT ALARM, tryb 3). Dzia³anie Tytangps Alarm DS512 jako samodzielnego alarmu samochodowego opisano w rozdziale 1 niniejszej instrukcji. Rozdzia³ 2 nale y wówczas pomin¹æ. Urz¹dzenie posiada tak e mo liwoœæ pracy bez w³asnej funkcji alarmu tzn. jako powiadomienie GSM pager do alarmu fabrycznego pojazdu lub jako powiadomienie GSM pager do dowolnego alarmu ju w pojeÿdzie zainstalowanego. W tej sytuacji, nie obowi¹zuje rozdzia³ 1; zamiast niego nale y zapoznaæ siê z zawartoœci¹ rozdzia³u 2. Zagadnienia zwi¹zane z powiadamianiem o alarmowaniu za pomoc¹ SMS, lokalizacj¹ GPS, oraz sterowaniem Tytangps za pomoc¹ SMS-ów wysy³anych z telefonu GSM u ytkownika opisano w rozdziale 3 (w tym funkcjê zdalnej blokady - antynapadow¹). Informacji dotycz¹cych konkretnego rozwi¹zania zastosowanego w danym pojeÿdzie udziela instalator. T¹ instrukcjê mo na pobraæ w postaci pliku PDF ze strony: UWAGA - WA NE!!! Po instalacji systemu Tytangps Alarm DS512, nale y zaprogramowaæ indywidualny kod DSPIN (zamiast kodu 12345) oraz docelowe numery telefonów dla powiadamiania w celu unikniêcia niepo ¹danego dostêpu do swojego pojazdu przez osoby trzecie. Procedura zmiany DSPIN znajduje siê w podrozdziale: PROGRAMOWANIE KODU DSPIN I NUMERÓW TELEFONÓW na stronie 8 i 9 instrukcji. 3 ds512 alarm

4 OBS UGA SYSTEMU ALARMOWEGO ROZDZIA 1 (FUNKCJE AUTOALARMU) WY CZNIE GDY PRACUJE JAKO SAMODZIELNY ALARM TRYB 3 LUB TRYB 4 W CZENIE ALARMU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU. Nacisn¹æ przycisk (ZAMKNIJ) pilota fabrycznego b³ysk œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie alarmu i zamkniêcie drzwi pojazdu. Dioda LED zaœwieci na sta³e, a po 10 sek. zacznie równomiernie b³yskaæ, sygnalizuj¹c czuwanie alarmu. W CZENIE ALARMU BEZ OCHRONY WNÊTRZA POJAZDU I ZAMKNIÊCIE DRZWI POJAZDU. Chc¹c zostawiæ w samochodzie np. psa i uruchomiæ alarm, nale y wy³¹czyæ ewentualne dodatkowe czujniki: ultradÿwiêkowy lub mikrofalowy czujnik ruchu, czujnik uderzeniowy lub czujnik po³o enia pojazdu. W przeciwnym wypadku, obecnoœæ psa spowoduje sygnalizacjê fa³szywego alarmu. Aby jednorazowo wy³¹czyæ dodatkowe czujniki alarmu, nale y przed w³aœciwym w³¹czeniem alarmu nacisn¹æ i przytrzymaæ ok. 2sek. przycisk wy³¹czania czujników dodatkowych, a syrena zasygnalizuje krótkim dÿwiêkiem i wtedy nale y puœciæ przycisk. Umiejscowienie przycisku w aucie wskazuje instalator po monta u urz¹dzenia. Dioda bêdzie b³yskaæ pojedynczym 1 b³yskiem w d³u szych odstêpach czasu. Nastêpnie nacisn¹æ przycisk (ZAMKNIJ) pilota fabrycznego b³ysk kierunkowskazów potwierdzi w³¹czenie alarmu i zamkniêcie drzwi pojazdu. Dioda LED zaœwieci siê œwiat³em ci¹g³ym, a po ok. 10 sek. zacznie równomiernie b³yskaæ, sygnalizuj¹c czuwanie alarmu. Alarm potwierdzi wy³¹czenie ochrony dodatkowymi czujnikami za pomoc¹ 2 krotnego dÿwiêku syrenki. Za³¹czenie zap³onu anuluje wy³¹czenie czujnika dodatkowego. WY CZENIE ALARMU I OTWARCIE DRZWI POJAZDU. Nacisn¹æ przycisk (OTWÓRZ) pilota fabrycznego b³ysk œwiate³ kierunkowskazów potwierdzi wy³¹czenie alarmu i otwarcie drzwi pojazdu. Dioda LED bêdzie b³yskaæ szybko, a do otwarcia drzwi, za³¹czenia zap³onu lub naruszenia któregokolwiek wejœcia systemu alarmowego. Je eli w czasie nieobecnoœci w³aœciciela alarm sygnalizowa³ próbê w³amania, to poinformuje o tym 3-krotnym dÿwiêkiem syrenki. UWAGA! Je eli w ci¹gu 30 sekund od wy³¹czenia alarmu nie zostan¹ otwarte drzwi, za³¹czony zap³on lub naruszone dowolne wejœcie alarmu, to wówczas nast¹pi ponowne samoczynne uzbrojenie alarmu. Obs³uga baga nika W przypadku posiadania 3-przyciskowego pilota fabrycznego, naciœniêcie przycisku (BAGA NIK) otwiera, lub zezwala na otwarcie baga nika (w zale noœci od pojazdu). U ycie tego przycisku w czasie czuwania alarmu wy³¹cza ochronê baga nika, ochronê czujnikami dodatkowymi oraz w przypadku pojazdów dostawczych ochronê drzwi suwanych bocznych. Stan ograniczonej ochrony pojazdu jest sygnalizowany szybkim b³yskaniem diody LED. W zale noœci od pojazdu, zamkniêcie baga nika lub naciœniêcie przycisku (ZAMKNIJ) przywraca pe³n¹ ochronê pojazdu, sygnalizowan¹ równomiernym b³yskaniem diody LED. SYGNALIZACJA NIEDOMKNIÊTYCH DRZWI POJAZDU W MOMENCIE W CZENIA ALARMU Je eli w momencie za³¹czania alarmu którekolwiek drzwi pojazdu, baga nik, pokrywa silnika lub inne wejœcia s¹ niedomkniête, jest to sygnalizowane 3-krotnym dÿwiêkiem syrenki. Alarm w³¹czy siê, lecz niedomkniête drzwi itp. bêd¹ ignorowane, a do nastêpnego wy³¹czenia i za³¹czenia urz¹dzenia. ds512 alarm 4

5 ALARMOWANIE / WY CZENIE ALARMU W CZASIE ALARMOWANIA Je eli w czasie czuwania alarmu zostan¹ otwarte którekolwiek drzwi pojazdu, baga nik, pokrywa silnika, zostan¹ naruszone czujniki lub wejœcia dodatkowe rozpocznie siê 30 sekundowy cykl alarmowania - b³yski kierunkowskazów i wycie syrenki. Od momentu rozpoczêcia alarmowania do wy³¹czenia alarmu dioda LED b³yska dwukrotnie szybciej. Ka de z wejœæ systemu mo e wyzwoliæ alarm najwy ej 3-krotnie. Dalsze naruszenia danego wejœcia s¹ ignorowane. AWARYJNE WY CZENIE ALARMU FABRYCZNYM KLUCZEM Z IMMOBILIZEREM W niektórych pojazdach za³¹czenie zap³onu za pomoc¹ fabrycznego klucza pojazdu z fabrycznym immobilizerem wy³¹cza alarm i mo e s³u yæ do awaryjnego wy³¹czania systemu w przypadku np. uszkodzenia fabrycznego pilota. Dzia³anie w/w funkcji w danym pojeÿdzie nale y skonsultowaæ z instalatorem systemu. UWAGA! Sygnalizacje alarmowania za pomoc¹ GSM opisano w rozdziale 3. Awaryjne wy³¹czanie systemu (tryb warsztatowy), funkcjê zdalnej blokady (antynapadow¹) opisano w rozdziale 4. ROZDZIA 2 DZIA ANIE JAKO POWIADOMIENIE DLA INNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO - FABRYCZNEGO CAN- LUB DOWOLNEGO ANALOGOWEGO TRYB 1 PAGER LUB TRYB 2 PAGER OEM Urz¹dzenie Tytangps Alarm DS512 mo e pracowaæ jako powiadomienie GSM PAGER dla dowolnego systemu alarmowego - zarówno montowanego fabryczniew pojeÿdzie, jak te instalowanego póÿniej. Dzia³anie systemu alarmowego, jego za³¹czanie i wy³¹czanie odbywa siê wówczas zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obs³ugi tego systemu. W przypadku wykrycia alarmowania, Tytangps Alarm DS512 sygnalizuje w³amanie, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 3. W przypadku monitorowania przez magistralê CAN fabrycznego systemu zabezpieczaj¹cego, dostêpne s¹ informacje o stanie drzwi, zap³onu i zamkniêcia pojazdu. W przypadku monitorowania dowolnego systemu alarmowego, rozpoznawanie stanu uzbrojenia systemu, stacyjki i drzwi zale y od zastosowanej w danym pojeÿdzie konfiguracji pod³¹czeñ - informacji udzieli instalator systemu. Gdy Tytangps Alarm DS512 pracuje jako powiadomienie pager tryb 1 lub 2 dla innego systemu, dioda LED sygnalizuje nastêpuj¹ce stany: LED nie œwieci alarm nie czuwa, LED œwieci œwiat³em ci¹g³ym (bez sygnalizacji akustycznej i optycznej) alarm fabryczny uzbraja siê - stan zaraz po za³¹czeniu, LED b³yska wolno (1x/sek.) monitorowany system alarmowy zosta³ uzbrojony i czuwa, LED b³yska szybko (2x/sek.) w monitorowanym systemie wykryto rozpoczêcie alarmowania, LED b³yska bardzo szybko (5x/sek.) alarm fabryczny zosta³ wy³¹czony; oczekiwanie na otwarcie drzwi - w przeciwnym razie po 30 sek. rearming - ponowne uzbrojenie systemu, LED œwieci œwiat³em ci¹g³ym z sygnalizacj¹ akustyczn¹ i optyczn¹ trwa procedura antynapadu - funkcja zdalnej blokady 5 ds512 alarm

6 ROZDZIA 3 POWIADAMIANIE GSM O ALARMOWANIU W zale noœci od konfiguracji urz¹dzenie mo e sygnalizowaæ o w³amaniu wykonuj¹c po³¹czenia g³osowe i / lub przesy³aæ SMS z informacj¹ o w³amaniu. Po³¹czenia g³osowe i SMS s¹ realizowane do wybranych (max.3) numerów telefonów. SYGNALIZACJA ALARMOWANIA ZA POMOC PO CZEÑ G OSOWYCH W momencie wyzwolenia sygnalizacji alarmowej urz¹dzenie usi³uje poinformowaæ o alarmie, wykonuj¹c po³¹czenia g³osowe z zaprogramowanymi (max. 3) numerami telefonów. Urz¹dzenie 3-krotnie podejmuje próby dodzwonienia siê po kolei do ka dego z numerów telefonów. Aby potwierdziæ otrzymanie informacji o w³amaniu, nale y odebraæ po³¹czenie i w ci¹gu 15s nacisn¹æ * czyli wys³aæ tonowo z telefonu kod DTMF *. Potwierdzenie otrzymania informacji o w³amaniu przerywa sekwencjê dzwonienia. SYGNALIZACJA ALARMOWANIA ZA POMOC SMS W momencie wyzwolenia sygnalizacji alarmowej, urz¹dzenie Tytangps Alarm DS512 wysy³a komunikat SMS do 1, 2 lub 3 telefonów GSM o uprzednio zaprogramowanych numerach. Komunikat SMS otrzymuj¹ wszyscy zaprogramowani u ytkownicy. W treœci SMS znajduje siê informacja o przyczynie alarmu oraz (gdy urz¹dzenie jest wyposa one w GPS) zapowiedÿ przys³ania SMS z pozycj¹ pojazdu. UWAGA! wyzwolono ALARM! czujnik dodatkowy SMS z pozycja pojazdu zostanie wyslany w czasie do 90 sekund Zw³oka mo e wynikaæ z koniecznoœci uruchomienia odbiornika GPS i ustalenia pozycji pojazdu. Odbiornik GPS jest domyœlnie w czasie postoju wy³¹czony. Po ustaleniu pozycji GPS, przesy³any jest SMS w formacie: Pozycja Predkosc= Mapa LAT={szerokosc geograficzna} LON={dlugosc geograficzna} {predkosc pojazdu} {link} Klikniêcie na link zawarty w SMS otwiera w przegl¹darce mapê z zaznaczon¹ pozycj¹ pojazdu. W przypadku braku dostêpu do internetu w telefonie, mo na skopiowaæ do komputera PC treœæ linku lub wspó³rzêdne geograficzne i skorzystaæ z internetowych portali lokalizacyjnych. Je eli ustalenie pozycji GPS w danej chwili nie jest mo liwe (np. postój pojazdu w gara u podziemnym), przes³ana zostanie ostatnia aktualna pozycja pojazdu oraz czas zapamiêtania tej pozycji (w formacie UTC, czyli tzw. czas Greenwich) Biezaca pozycja nie jest znana. Ostatnia znana pozycja z {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0: LAT={szerokosc geograficzna} LON={dlugosc geograficzna} Mapa {link} W szczególnym przypadku urz¹dzenie mo e nie byæ w stanie okreœliæ ostatniej znanej pozycji, np. pierwsze uruchomienie lub gdy od momentu instalacji systemu GPS nie by³ aktywowany. W tym przypadku DS512 wyœle zwrotny SMS: Pozycja niemozliwa do ustalenia. Brak ostatniej znanej pozycji. ds512 alarm 6

7 Ze wzglêdu na mo liwoœæ wspó³pracy z dedykowan¹ aplikacj¹ mobiln¹ na system Android oraz ios, SMS z informacjami o alarmowaniu i pozycji pojazdu mog¹ zawieraæ zakodowane informacje zaczynaj¹ce siê od znaków ##. T¹ czêœæ SMS nale y zignorowaæ. ROZDZIA 4 OBS UGA TYTANGPS ALARM DS512 PRZEZ SMS OGÓLNE ZASADY OBS UGI ZA POMOC SMS Urz¹dzenie Tytangps Alarm DS512 pozwala wykonaæ szereg operacji zdalnie, za pomoc¹ komend przesy³anych przez SMS z dowolnego telefonu. Potwierdzeniem przyjêcia komendy jest odes³any SMS na numer telefonu z którego wys³ano polecenie. Polecenia wymagaj¹ podania 5 cyfrowego kodu DSPIN zabezpieczaj¹cego urz¹dzenie przed dostêpem osób nieupowa nionych (nie myliæ z kodem PIN karty SIM!). Domyœln¹ wartoœci¹ kodu DSPIN urz¹dzenia jest Polecenie mo na wpisywaæ ma³ymi lub wielkimi literami - nie mo na mieszaæ wielkich i ma³ych liter; jedynym wyj¹tkiem jest sytuacja, gdy pierwsza litera jest wielka, a kolejne ma³e. W przypadku podania nieprawid³owego kodu DSPIN, Tytangps nie odpowie na SMS. Je eli DSPIN bêdzie prawid³owy, ale polecenie nie zostanie rozpoznane (b³êdnie wpisane polecenie do SMS), urz¹dzenie odpowie: nie rozpoznano polecenia DS512 FW:xxxx yyyy Z koniecznoœci podawania kodu DSPIN zwolnione s¹ numery telefonów wpisane do pamiêci urz¹dzenia. W odpowiedzi zawarta jest informacja o wersji urz¹dzenia i wersji oprogramowania (xxxx yyyy, np ), w celu u³atwienia uzyskania ew. pomocy technicznej. Poni ej opisano polecenia SMS wykonywane przez urz¹dzenie Tytangps Alarm DS512. W CZENIE TRYBU WARSZTATOWEGO System Tytangps Alarm DS512 mo na wprowadziæ w tzw. tryb warsztatowy stan zablokowania, w którym urz¹dzenie nie powiadamia o alarmowaniu, a w przypadku pracy jako system alarmowy, uzbrojenie alarmu nie jest mo liwe; system nie chroni pojazdu i nie blokuje mo liwoœci uruchomienia silnika. W³¹czenie i wy³¹czenie trybu warsztatowego odbywa siê za pomoc¹ komend przesy³anych przez SMS. Wejœcie w tryb warsztatowy jest mo liwe w dowolnym stanie dzia³ania urz¹dzenia tj: (czuwanie, alarmowanie, spoczynek...) i mo e byæ wykorzystane jako awaryjne wy³¹czenie systemu w przypadku awarii pilota pojazdu. Tryb warsztatowy jest sygnalizowany szybkim 2-krotnym b³yskaniem diody LED co ok. 1,5 sekundy. Wejœcie i wyjœcie z trybu warsztatowego jest sygnalizowane 5-krotnym dÿwiêkiem syrenki. Wejœcie w tryb warsztatowy: np.: Wyjœcie z trybu warsztatowego: np.: {DSPIN} warsztat warsztat {DSPIN} warsztatkoniec warsztatkoniec 7 ds512 alarm

8 ZDALNA BLOKADA POJAZDU (ANTYNAPAD) UWAGA! Funkcja zdalnej blokady mo e byæ wykorzystywana tylko w krajach, w których nie obowi¹zuj¹ przepisy regulaminu 97ekg onz. W przeciwnym wypadku homologacja samochodowego systemu alarmowego Tytangps staje siê niewa na. Je eli w czasie instalacji zaprogramowano w urz¹dzeniu mo liwoœæ korzystania z funkcji zdalnej blokady, istnieje mo liwoœæ zatrzymania pojazdu za pomoc¹ polecenia sms: {DSPIN} napad np.: napad Po otrzymaniu SMS, urz¹dzenie Tytangps alarm DS512 rozpoczyna procedurê antynapadow¹: dioda LED œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym, za³¹czana jest sygnalizacja akustyczna (syrena) i optyczna (kierunkowskazy). Po 25 sekundach od uruchomienia sygnalizacji, pojazd jest zatrzymany, za pomoc¹ obwodu blokady pracy silnika. Procedura antynapadowa nie posiada ograniczenia czasowego sygnalizacja i blokada trwa, a do odebrania polecenia zakoñczenia procedury antynapadowej. {DSPIN} napadkoniec np.: napadkoniec Zarówno polecenie napad jak i napadkoniec jest potwierdzane przez odes³anie z pojazdu SMS ze stanem systemu. Alternatywnym sposobem zakoñczenia procedury antynapadowej jest wejœcie w tryb warsztatowy. PROGRAMOWANIE KODU DSPIN, NUMERÓW TELEFONÓW I SYGNALIZACJI GSM Polecenie umo liwia zmianê kodu DSPIN zabezpieczaj¹cego polecenia SMS w urz¹dzeniu Tytangps alarm DS512, programowanie liczby i nr telefonów (0, 1, 2 lub 3) i powiadamianych o alarmowaniu, wybór rodzaju sygnalizacji po³¹czenie g³osowe i/lub SMS i/lub wspó³praca z aplikacj¹ mobiln¹ uruchomion¹ na danym telefonie. Ponadto polecenie umo liwia w³¹czenie lub wy³¹czenie przekierowania SMS na pierwszy nr telefonu (opis w dalszej czêœci instrukcji). {aktualny DSPIN} ustawgsm {nowy DSPIN} {nowy DSPIN} {liczba nr tel. alarmowych} {telefon nr 1} {p1} {t1} {s1} {m1} {telefon nr 2} {t2} {s2} {m2} {telefon nr 3} {t3} {s3} {m3} gdzie: aktualny DSPIN: to obecny (stary) kod DSPIN urz¹dzenia lub domyœlny kod (12345), nowy DSPIN: to kod DSPIN, który zostanie ustawiony jako nowy kod, liczba nr telefonów: to liczba numerów telefonów, które zostan¹ powiadomione w sytuacji alarmu przez po³¹czenie g³osowe i / lub SMS z informacj¹ (0-3 telefonów), telefon nr 1, telefon nr 2, telefon nr 3 to numery telefonów, które zostan¹ powiadomione w sytuacji alarmu; numery w formacie miêdzynarodowym, z '+' na pocz¹tku, np. +CCCXXXXXXXXX, (gdzie CCC jest miêdzynarodowym kodem kraju, np. +7 lub +81, +359) ds512 alarm 8

9 p1 to parametr w³¹czaj¹cy przekazywanie na pierwszy z zaprogramowanych numerów telefonów SMS otrzymywanych przez DS512 (np. SMS od operatora) t1, t2, t3 to parametr w³¹czaj¹cy sygnalizacjê alarmowania za pomoc¹ po³¹czeñ g³osowych, dla danego numeru telefonu, wartoœæ 1 w³¹cza funkcjê, 0 wy³¹cza funkcjê s1, s2, s3 to parametr w³¹czaj¹cy wysy³anie sms na dany numer telefonu (np. w czasie alarmowania), wartoœæ 1 w³¹cza funkcjê, 0 wy³¹cza m1, m2, m3 to parametr w³¹czaj¹cy obs³ugê aplikacji mobilnej dla danego numeru telefonu, wartoœæ 1 w³¹cza funkcjê, 0 wy³¹cza, uwaga aby ten parametr dzia³a³ poprawnie konieczne jest równie w³¹czenie wysy³anie sms (parametr s1-s3) Potwierdzeniem zmiany jest SMS z informacj¹: ustawiono DSPIN: {nowy DSPIN} liczba tel: {liczba nr tel. alarmowych} {telefon nr 1} przekazywanie:{tak/nie} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie}, {telefon nr 2} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie}, {telefon nr 3} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie} Np. polecenie: ustawgsm Ustawia nowy DSPIN i ustawia 3 numery telefonów, do których urz¹dzenie wyœle SMS w chwili rozpoczêcia alarmowania. Pierwszy numer telefonu ma w³¹czon¹ funkcjê przekazywania sms, w³¹czon¹ sygnalizacjê alarmowania za pomoc¹ po³¹czenia g³osowego oraz wysy³ania sms. Drugi numer ma w³¹czone tylko wysy³anie sms. Trzeci numer ma w³¹czone przesy³anie wiadomoœci sms oraz wspó³pracê z aplikacj¹ mobiln¹. Urz¹dzenie potwierdzi polecenia za pomoc¹: ustawiono DSPIN: liczba tel: przekazywanie:tak tel:tak sms:tak ap:nie, tel:nie sms:tak ap:nie, tel:nie sms:tak ap:tak ODCZYTANIE NUMERÓW TELEFONÓW ORAZ PARAMETRÓW SYGNALIZACJI GSM Polecenie umo liwia sprawdzenie numerów telefonów oraz parametrów sygnalizacji GSM uprzednio zapisanych w urz¹dzeniu np. za pomoc¹ opisanej powy ej funkcji ustawgsm. {DSPIN} czytajkonfig np.: czytajkonfig Powoduje odes³anie SMS z informacj¹ analogiczn¹ jak dla polecenia ustawgsm, tzn.: Konfiguracja GSM: DSPIN: {DSPIN} liczba tel: {liczba nr tel. alarmowych} {telefon nr 1} przekazywanie:{tak/nie} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie}, {telefon nr 2} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie}, {telefon nr 3} tel:{tak/nie} sms:{tak/nie} ap:{tak/nie} 9 ds512 alarm

10 SPRAWDZENIE STANU POJAZDU I SYSTEMU ALARMOWEGO Urz¹dzenie umo liwia sprawdzenie stanu pojazdu i stanu systemu alarmowego za pomoc¹ sms o treœci: {DSPIN} status np.: status Urz¹dzenie odsy³a SMS z informacj¹ o pojeÿdzie i stanie systemu alarmowego. Status jest przesy³any w wersji uproszczonej lub pe³nej. W wyj¹tkowym przypadku, gdy DS512 pracuje jako PAGER do innego systemu zabezpieczaj¹cego, z którego nie mo na uzyskaæ informacji o stanie uzbrojenia systemu, przesy³ana jest uproszczona wersja statusu. Zarówno pe³na jak i uproszczona odpowiedÿ statusowa zawiera informacjê o wersji urz¹dzenia i wersji oprogramowania, w celu u³atwienia uzyskania ew. pomocy technicznej. Status w pe³nej wersji wygl¹da nastêpuj¹co: System: {wylaczony / czuwa / czuwa b.czujn / czuwa b.bag. i czujn. / ALARMOWANIE! / rozbrajanie / tryb warsztatowy / NAPAD! / NAPAD pojazd zatrzymany} {BYL ALARM} Drzwi, bagaznik, maska: {zamkniete / otwarte} Zaplon: {zalaczony / wylaczony} Napiecie akumulatora = 12.08V Zrodlo zasilania: {akumulator pojazdu / wewnetrzna bateria} DS512 FW:xxxx yyyy Znaczenie poszczególnych stanów: wy³¹czony: system alarmowy jest wy³¹czony i nie zabezpiecza pojazdu, czuwa: system alarmowy jest w³¹czony i zabezpiecza pojazd, czuwa b. czujn.: system alarmowy zosta³ uzbrojony bez czujników dodatkowych (czujnika ochrony wnêtrza pojazdu, czujnika po³o enia itp.), czuwa b. baga nika i czujn.: system alarmowy zosta³ uzbrojony, ale czasowo wstrzymano ochronê baga nika i wnêtrza za pomoc¹ 3 przycisku pilota, ALARMOWANIE: system alarmuje; trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmowania, rozbrajanie: System zosta³ rozbrojony pilotem, trwa oczekiwanie na otwarcie drzwi lub przekrêcenie stacyjki pojazdu, tryb warsztatowy: DS512 zosta³o ustawione w tryb warsztatowy i nie monitoruje systemu zabezpieczaj¹cego pojazd, NAPAD: urz¹dzenie DS512 otrzyma³o polecenie zablokowania pojazdu (funkcja antynapadowa); pojazd nie zosta³ jeszcze zablokowany, NAPAD-pojazd zatrzymany: urz¹dzenie DS512 otrzyma³o polecenie zablokowania pojazdu (funkcja antynapadowa) ; pojazd zosta³ zablokowany. Informacja "By³ ALARM" pojawia siê, je eli alarm w danej chwili czuwa i nie realizuje sygnalizacji alarmowej, ale od momentu uzbrojenia systemu przynajmniej raz wyst¹pi³o alarmowanie. Uproszczona wersja statusu wygl¹da nastêpuj¹co: ds512 alarm 10

11 system: {ALARMOWANIE! / gotowy / tryb warsztatowy / NAPAD! / NAPADpojazd zatrzymany} DS512 FW:xxxx yyyy Znaczenie poszczególnych stanów: ALARMOWANIE: system alarmuje; trwa akustyczna i optyczna sygnalizacja alarmowania, gotowy: system nie alarmuje, nie dysponujemy informacj¹ czy jest uzbrojony czy nie, tryb warsztatowy: DS512 zosta³o ustawione w tryb warsztatowy i nie monitoruje systemu zabezpieczaj¹cego pojazd, NAPAD: Urz¹dzenie DS512 otrzyma³o polecenie zablokowania pojazdu (funkcja antynapadowa); pojazd nie zosta³ jeszcze zablokowany, NAPAD-pojazd zatrzymany: Urz¹dzenie DS512 otrzyma³o polecenie zablokowania pojazdu (funkcja antynapadowa) ; pojazd zosta³ zablokowany. SPRAWDZENIE POZYCJI (LOKALIZACJI GPS) POJAZDU Urz¹dzenie umo liwia sprawdzenie po³o enia geograficznego pojazdu odczytywanego za pomoc¹ systemu GPS. Aby uzyskaæ informacjê o po³o eniu pojazdu, nale y wys³aæ do Tytangps alarm DS512 SMS o treœci: {DSPIN} pozycja np.: pozycja Potwierdzeniem odbioru polecenia jest SMS o treœci: SMS z pozycja pojazdu zostanie wyslany w czasie do 90 sekund Zw³oka mo e wynikaæ z koniecznoœci uruchomienia odbiornika GPS i ustalenia pozycji pojazdu. Odbiornik GPS jest domyœlnie w czasie postoju wy³¹czony. Pozycja LAT={szerokosc geograficzna} LON={dlugosc geograficzna} Predkosc= {predkosc pojazdu} Mapa {link} Klikniêcie na link zawarty w SMS otwiera w przegl¹darce mapê z zaznaczon¹ pozycj¹ pojazdu. W przypadku braku dostêpu do internetu w telefonie, mo na skopiowaæ do komputera PC treœæ linku lub wspó³rzêdne geograficzne i skorzystaæ z internetowych portali lokalizacyjnych. Je eli ustalenie pozycji GPS w danej chwili nie jest mo liwe (np. postój pojazdu w gara u podziemnym), przes³ana zostanie ostatnia aktualna pozycja pojazdu oraz czas zapamiêtania tej pozycji (w formacie UTC, czyli tzw. czas Greenwich) Biezaca pozycja nie jest znana. Ostatnia znana pozycja z {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0: LAT={szerokosc geograficzna} LON={dlugosc geograficzna} Mapa {link} W szczególnym przypadku urz¹dzenie mo e nie byæ w stanie okreœliæ ostatniej znanej pozycji, np. pierwsze uruchomienie lub gdy od momentu instalacji systemu GPS nie by³ aktywowany. W tym przypadku DS512 wyœle zwrotny SMS: Pozycja niemozliwa do ustalenia. Brak ostatniej znanej pozycji. 11 ds512 alarm

12 Je eli system nie jest wyposa ony w odbiornik GPS, odpowiedzi¹ na polecenie jest: Brak GPS - lokalizacja niemozliwa W CZANIE / WY CZANIE ALARMU ZA POMOC SMS (WY CZNIE GDY TYTANGPS ALARM DS512 PRACUJE JAKO SAMODZIELNY ALARM TRYB 3 I TRYB 4) Istnieje mo liwoœæ zdalnego za³¹czenia lub wy³¹czenia systemu alarmowego za pomoc¹ poni szych poleceñ SMS. {DSPIN} wlacz {DSPIN} wylacz np.: wlacz wylacz Odpowiedzi¹ na powy sze komendy jest SMS ze stanem systemu alarmowego. Nale y pamiêtaæ, e po wy³¹czeniu alarmu, system oczekuje na otwarcie drzwi lub za³¹czenie stacyjki w przeciwnym razie samoczynnie uzbroi siê ponownie po 30 sekundach (funkcja rearmingu). Je eli konfiguracja systemu zezwala na sterowanie centralnym zamkiem pojazdu i domykaniem szyb, polecenia powy sze powoduj¹ tak e zamkniêcie i otwarcie centralnego zamka pojazdu, oraz odpowiednio domkniêcie szyb pojazdu. ODCZYTYWANIE HISTORII ALARMÓW Wy³¹cznie gdy Tytangps alarm DS512 pracuje jako samodzielny alarm tryb 3 i tryb 4 Za pomoc¹ SMS mo na zdalnie odczytaæ listê przyczyn 3 ostatnich wyzwoleñ alarmu. Realizuje to polecenie: {DSPIN} pamiec np.: pamiec Odpowiedzi¹ na nie jest SMS zawieraj¹cy: Pamiec alarmow urzadzenia: (1) {przyczyna nr 1} (2) {przyczyna nr 2} (3) {przyczyna nr 3} KASOWANIE HISTORII ALARMÓW Wy³¹cznie gdy Tytangps alarm DS512 pracuje jako samodzielny alarm tryb 3 i tryb 4 Aby skasowaæ pamiêæ alarmów, nale y wys³aæ SMS: {DSPIN} kasujpamiec np.: kasujpamiec Odpowiedzi¹ na nie jest SMS zawieraj¹cy: Pamiec alarmow urzadzenia: (1) --- (2) --- (3) --- SYGNALIZACJA ROZ ADOWANIA AKUMULATORA POJAZDU W przypadku obni enia napiêcia akumulatora pojazdu poni ej dopuszczalnego progu wy³adowania akumulatora, urz¹dzenie mo e wysy³aæ do zaprogramowanych numerów telefonów SMS z informacj¹: Uwaga! Niskie napiecie akumulatora: 10.9V ds512 alarm 12

13 W³¹czenie tej funkcji oraz wartoœæ progu s¹ programowane przez instalatora. Próg wynosi: 11V dla instalacji 12V, 23V dla instalacji 24V lub wartoœæ dowoln¹. SYGNALIZACJA ZMIANY STATUSU ZASILANIA W przypadku od³¹czenia akumulatora pojazdu DS512 wyœle na zaprogramowane nr telefonów SMS z informacj¹: Napiecie akumulatora = 12.08V Zmiana statusu zasilania! Zrodlo zasilania: {akumulator pojazdu / wewnetrzna bateria} Ze wzglêdu na mo liwoœæ wspó³pracy z dedykowan¹ aplikacj¹ mobiln¹ na system Android oraz ios, SMS z informacjami o roz³adowaniu akumulatora i zmianie statusu zasilania mog¹ zawieraæ zakodowane informacje zaczynaj¹ce siê od znaków ##. T¹ czêœæ SMS nale y zignorowaæ. PRZEKAZYWANIE SMS PRZYCHODZ CYCH DO URZ DZENIA NA ZAPROGRAMOWANY NUMER TELEFONU Urz¹dzenie mo e przesy³aæ na pierwszy z zaprogramowanych numerów telefonów SMS przychodz¹ce do urz¹dzenia. Funkcja pozwala otrzymywaæ na telefon w³aœciciela np. informacje potwierdzaj¹ce do³adowanie lub utratê mo liwoœci wykonywania po³¹czeñ karty pre-paid zamontowanej w urz¹dzeniu. Funkcja jest za³¹czana przez instalatora. ODMOWA WYKONANIA POLECENIA SMS W przypadku poleceñ dotycz¹cych wbudowanej w DS512 funkcji alarmu (pamiec, kasujpamiec, wlacz, wylacz), je eli urz¹dzenie nie jest skonfigurowane jako alarm (Tryb 3 / Tryb 4), polecenia nie zostan¹ wykonane i odes³any zostanie komunikat: Wykonanie polecenia niemozliwe. UWAGA! Po instalacji systemu i weryfikacji dzia³ania Tytangps Alarm DS512, nale y zaprogramowaæ indywidualny kod DSPIN swojego pojazdu (zamiast kodu 12345) oraz docelowe numery telefonów dla powiadamiania. 13 ds512 alarm

14 ŒWIADECTWO INSTALACJI Ja, ni ej podpisany... Profesjonalny instalator, zaœwiadczam, e instalacja systemu: Opis pojazdu: TYTAN DS512 opisanego poni ej zosta³a przeprowadzona przeze mnie zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi przez producenta systemu Digital Systems. Marka:... Model:... Nr nadwozia.:... Nr rejestracyjny:... Opis systemu alarmowego: Marka: TYTAN Model: DS512 Nr homologacji: E20 116RA Sporz¹dzono w:... Data:... Piecz¹tka / adres instalatora: Podpis:... ds512 alarm 14

15 hologram KARTA GWARANCYJNA MARKA nr homologacji: NUMER SERYJNY tytan DS512 ALARM E20 116RA (22) SPRZEDAWCA - MONTA YSTA - GWARANT DATA MONTA U DSPIN piecz¹tka, czytelny podpis fabryczny: nr rejestracyjny MODU GPS TAK / NIE nr karty SIM: BLOKADA TAK / NIE PRZEGL DY GWARANCYJNE Przegl¹d gwarancyjny po 1 roku eksploatacji Przegl¹d gwarancyjny po 2 roku eksploatacji data, piecz¹tka, czytelny podpis data, piecz¹tka, czytelny podpis Przegl¹d gwarancyjny po 3 roku eksploatacji Przegl¹d gwarancyjny po 4 roku eksploatacji data, piecz¹tka, czytelny podpis data, piecz¹tka, czytelny podpis PRZEG L D Y GWARANCYJNE Szanowny Klienc ie, Dziêkujemy z a zakupieni e produktu firmy DIG ITAL SYSTEM S i gwarantujemy jeg o sprawn e dz ia³ani e zgodni e z warunkam i techniczno-eksploatacyjnym i opisanymi w instrukcj i ob s³ugi. W przypadku koniecznoœci skorzysta nia z u s³ug serwis u gwarancyjneg o, prosimy o skontaktowani e siê z e sprzedaw c ¹ b¹ d Ÿ Autoryzowanym Instalatore m. Wykaz Autoryzowanyc h Instalatoró w m o n a znaleÿ æ na naszej stron ie internetowej 15 ds512 alarm

16 TWOJA GWARANCJA Ninies j za gwaranca j dotyc zy produk tu fi rmy DIGITA L SYSTEMS, d o które go j ¹ d o³¹ czono w momencie zakup u, pod warunkie m, e zakup u dokona no w obszarz e gwarancyjnym. Firma DGIT I AL SYSTEM S zapewna, i e produkt wony l jest od wad matera³o i wych i konstrukcyjny ch i udziela n a ne i go 60 miesiêczne j / 5 letni ej/ gwarancj i. Okre s gwarancyjn y n a syrenê alarmo w¹ ipilo ty wynosi 12 m-c y. a ) 60 miesiêcz na gwarancj a zostaj e uzna na po d warunkiem dokonywan ia corocznyc h /p³atnyc h/ przeg l¹dów kontrolny ch, potwierdzonych pieczê ci ¹ fi rmow¹ Autoryzowane go Instalatora; b ) Napraw a gwarancyjna zostanie wykona na bezp³atn ie w mo liwi e najkrótszym czasie, ni e przekracz aj¹ cy m 14 dn i roboczyc h, lic z¹ c o d dnia przyjêc ia ur z¹dzenia d o napra wy / p o przestawieniu wa ne j kartygwarancyjne j wra zz dowod emzakup u /; c ) Karta gwaranc yjna jes t wa n a, jeœli spo rz¹ d zona jest na oryginalnym formularz u i zawie ra nastêpuj¹c e da ne : ty p u rz¹dzen ia, numer seryjn y, da tê sprze da y ora z pieczê æ i podpi s sprzedaj¹ce go. Jeœ li w okresi e gwarancyjnym / liczon ym o d da ty zaku pu / produkt zostanie uznany z a wadi l wy firma DIGITA L SYSTEMS lub Autoryzowan y Instalator n a obszarz e gwarancyjnym doko na be zp³atnej napraw y l ub /we d³ug uznania DIGIT AL SYSTEM S / wymiany wadliweg o produk tu l ub je go uszkodzonych czêœc i w oparcu i o warunk i zamieszczon e poni e j. Gwarancj a ta ni e wy³¹ c za, ni e ogranic za, a ni n ie zawiesza uprawni eñ kupuj¹ cego wynik aj¹ cyc h z niezgodnoœci towaru z umo w¹. WARUNK I GWARANCJI 1. Gwaranc jaobo wi¹ zuj ena terytorium Rzeczpospolite jpolskie j. 2.Gwarancja bêdz ie respektowan a wy³¹ czne i z wa n ym dowod em zakupu dostarczony m wra z z reklamowany m produkte m. DIGITA L SYSTEMS i Autoryzowa ni Instalatorzy z astrzegaj ¹ sobi e pra wo do odmowy œwiadczeni a bez p³ atne go ser wisu w przypadk u brak u dokumentó w, o któryc h mowa po wy ej, lu b jeœl i informacj e w ni ch zawa rte s ¹ niekompletn e alb onieczyten l e. 3. Gwarancja nie bêdzie respektowa na, gdy typ urz¹ dzeni a lub numer seryjn y umieszczon y naprodukcie zos ta ³y zmienione, zamazan e, usuniêt e lub zata rte. 4. Gwarancja n ie bêdzi e respektowan a, gd y p lomba zabezpieczaj¹c a umieszc zona n a urz¹ dzeniu zostan ieusuni êtal ub uszkod zona. 5. Gwarancadotyc j z ysamego u rz¹dzen ia, a ne i sposo buje gomonta u. 6. Niniejs zagwaranc jani e obejmu je: a) napraw yb¹ dÿ wymian y czêœci l ub podzespo³ ów wynikaj¹ ce j z ich naturalnego zu yci a; b) napraw y b¹d Ÿ wymian y czêœc i l ub podzesp o³ó w przewidzianyc h do okresowej wymian y, takic h j akbateri e, bezpiecznik i, itp; c) uszkodz eñproduk tubê d¹ce gonastêpstw em: - u ywani aproduk tu ne i zgodni ez jego przeznaczeniem; - instalac ji produk tu w sposób niezgodn y z instrukc j ¹ monta u; - napraw przeprowadzony ch prze z osob y ni e bê d¹c e pracown ikami DIG ITAL SYSTEM S lu b Autoryzowane go Instalato ra; - zmia n lub przerób ek bez uprzednie jzgody DIGIT AL SYSYEMS; - zaniedbania; - wypad ków, po a ru, dza³a i n ia cieczy l ub wigo l ci, chemkaiów i l i inny ch substanci, j powod zi, nadmierne go gor¹ ca, wy³adowañ elektrycznych oraz dzi a³ani a jakichkolwi ek si³ zewnêtrznyc h i ud erzeñ. DIGIT AL SYSTEMS ni e ponosi odpowiedzialnoœci z a szkody powst a³e w wynik u w³amani a l ub kradzi e y pojazdu. WY CZEN IAIOGRANICZENIA Za wy j¹tkie m powy szy ch postanowie ñ DIG ITAL SYSTEM S ni e udziela gwarancj i dotyc z¹cy ch jakoœ ci produktó w. Jeœl i pow y sz e wy³¹ czeni e ni e jest dopuszc zone l ub w pe³ni dopuszc zone przez obowi¹ zuj¹c e praw o, DIGITA L SYSTEMS zastrze ga sobi e praw o wy³¹ czen ia l ub ogranic za swoj e umowy gwaranc yjne d o maksymalny ch grani c dopuszczonyc h przez obow¹z i uj¹ ce praw o. Jedyny m zobo wi¹ zaniem DIGITAL SYSTEM S we d³ug te j gwarancj i jest napra wa lub wymiana produk tu zgodn ie z warunkami niniejsze j gwaran cji. DIGITAL SYSTEM S ni e odpowiada z a stra ty lu b zniszczeni a zw i¹zane z produkta mi, serwise m, gwaranc j¹ l ub i nne, ³¹ czni e zestratam i ekonomicznymi l ubniematerialny mi. Producent/Gwaran t: DGT I I AL SYSTE MS S p. Jawna, Ruma i, u l. Sedzckego i i 57,Polska ds512 alarm 16

17 17 ds512 alarm

18 TYTAN GPS ALARM DS512 DS512 features GSM-SMS pager integrated with CAN-bus Vehicle Security System central unit voice call and / or SMS alarm notification vehicle position is sent only during alarming or after PIN code protected SMS command if it is not possible to fix GPS position (e.g. vehicle in underground parking) device sends last know vehicle position, external GPS receiver (optional), activated during alarming or SMS/app command, GSM remote control of VSS and remote access to memory of VSS trigger sources, service mode / valet mode operation mode as GSM Pager monitoring of OEM security system via CAN bus, operation mode as GSM Pager monitoring of any analogue security system installed in the vehicle, operation mode as standalone Vehicle Security System with CAN-bus connection to vehicle electronic systems is armed/disarmed with OEM remote transmitters or SMS commands, controlled by simple SMS commands protected by DSPIN code, works with crash sensor - SMS notification to vehicle monitoring center (optional - available on certain markets), internal backup battery power supply in case of vehicle power supply breach, redirecting of incoming messages to programmed phone number (optional), vehicle low battery SMS notification (optional), dedicated Android or ios application can be used to communicate with Tytangps Alarm DS512 (application in preparation, finished application will be presented on DS512 VSS features arming with OEM remote transmitters, arming with additional Tytan remote transmitters (optional, external DS512 RF module is required), arming and disarming by SMS commands, door ajar signalisation, signalisation when disarming if alarm was trigger, CAN-bus control: hazard lights, central door locking, power windows (in some cars), analogue central door locking outputs (optional, external DS512 RF module is required), two connectors for additional sensors: - optional ultrasonic sensor for interior protection, - optional digital titl sensor for tow away / tilt protection, arming with additional sensors disabled, alarm trigger history saved in non-volatile memory, ds512 alarm 18

19 The DS512 is intended to work as a complete VSS integrated in a single unit with a GSM voice call and/or SMS notifications and anti-hijack functions (permitted only outside EU, where the reg. 97 UN ECE does not apply). DS512 primary task is to notify up to 3 vehicle users by voice call and / or SMS about alarm state in vehicle. If the device is equipped with additional external GPS module it can provide information about vehicle position. Position is sent as longitude and latitude in the form of internet link. It can be opened in web browser on a smart phone, any other mobile device or personal computer. The vehicle GPS position is sent only during alarming or after PIN code protected SMS command. Tytangps Alarm DS512 can work as standalone VSS controlled by OEM remote transmitters or Tytan additional remote transmitters. Device can work as regular VSS - with audible and visible signalisation (so called: FULL ALARM, mode 4) or without audible and visible signalisation, with only GSM notification (so called: SILENT ALARM, mode 3). Operation of Tytangps Alarm DS512 as a standalone VSS is described in chapter 1. If the DS512 works in mode 4 or mode 3 chapter 2 must be skipped. DS512 can work without VSS function enabled. It can operate as GSM pager monitoring OEM VSS or any 3rd party VSS installed in vehicle. f the DS512 works in mode 2 or mode 1 chapter 1 must be skipped. Issues related to alarming SMS notification, GPS localisation and Tytangps SMS control are described in chapter 3 (including remote anti-hijack function). The information about options that apply to the given installation in the given vehicle should be provided for the owner by the device installer. This manual can be downloaded as a PDF file from: IMPORTANT!!! After installation of Tytangps Alarm DS512, the DSPIN must be changed to your personal vehicle code (instead default code: 12345) and the vehicle users phone numbers must be programmed in order to prevent unauthorised access to your vehicle. Procedure of changing the DSPIN is described in subsection: PROGRAMMING DSPIN AND PHONE NUMBERS on pages 23 and 24 of this manual. 19 ds512 alarm

20 OPERATION AS STAND-ALONE CHAPTER 1 VEHICLE SECURITY SYSTEM MODE 3 (SILENT ALARM) OR MODE 4 (FULL ALARM) ARMING THE VSS AND LOCKING CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM Press the LOCK button on the remote transmitter - direction indicators blink and single siren chirp (optional) confirms the VSS is being armed and the central door locking system is locked. The LED will light constantly and after 10 seconds it will start to blink slowly. ARMING WITH INTERIOR MOTION DETECTOR AND ADDITIONAL SENSOR DISABLED If the VSS is armed with any person or animal is in the vehicle, their movement will trigger the alarm. To avoid such situation, the system can be armed without activating interior motion detector and additional sensors. To do so, before arming the system - press and hold the PA button until siren chirp. The LED will blink once per 2 seconds. Leave the vehicle, close all doors and press the remote transmitter LOCK button - two siren chirps confirms the system is armed and interior motion detector and additional sensor are disabled. Direction indicators blink confirms the vehicle security system is armed and the central door locking system is closed. The LED will light constantly and after 10 seconds it will start to blink slowly. Turning the ignition ON enables the interior protection with next arming of the VSS. DISARMING THE VSS AND UNLOCKING THE CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM Press the remote transmitter UNLOCK button - blink of the direction indicators and double siren chirp (optional) confirms disarming of VSS and unlocking central door locking system. The status LED will start blinking until any door is opened and then will go off. If the alarm was triggered during the driver's absence, the VSS signalises it during disarming with three siren chirps. IMPORTANT! If after disarming neither doors nor trunk is opened within 30 seconds the system rearms automatically. TRUNK RELEASE BUTTON LOGIC If OEM remote transmitter has a trunk release button press of this button will open (or allow to open) the trunk / boot and turn off the protection of trunk switch, interior motion detector, additional sensors, and the sliding doors (in Van vehicles - rear left and rear right). That state is confirmed by fast blinking of the LED. Depending on the vehicle, closing the boot / van doors or press of the LOCK button on the OEM remote brings the security system again into armed state, signalled by slow LED pulses. IMPORTANT! This feature is car dependent. DOOR OPEN WARNING WHEN ARMING - DOOR AJAR If any doors, bonnet or trunk is not closed during arming, the VSS signalises it with three siren chirps. The system will be armed, but the opened door / bonnet / trunk will not be monitored (alarm will not be triggered after violating this input). ALARMING / DISARMING THE VSS DURING THE ALARM If the VSS is armed and any door, trunk or bonnet switch, additional sensor, ultrasonic motion detector or ignition is violated, the VSS starts a 30-second alarming cycle - the direction indicator lights starts to blink and electronic siren starts audible signal. In triggered state until disarming the LED blinks quickly, 2 times faster than in armed mode. After 30 seconds, the system stops the alarm cycle. Further triggering of sensors starts another alarm cycle. Every input can cause up to 4 alarm cycles and then it is blocked. During alarm cycle, press of the LOCK button ends the alarm cycle, but the vehicle remains locked ds512 alarm 20

21 and the VSS remains armed. During alarm cycle, press of the UNLOCK button stops the alarm cycle, disarms the VSS and opens the vehicle. EMERGENCY DISARMING OF VSS BY OEM KEY WITH IMMOBILISER In some cars turning the ignition with OEM key with immobiliser disarms the VSS and can be used to emergency disarming of the system, for example if OEM remote transmitter is broken. Operation of this function in certain car needs to be consulted with the installer. IMPORTANT! Alarm GSM notification is described in chapter 3. Emergency disarming procedure, service mode and anti-hijack function are described in chapter 4. CHAPTER 2 OPERATION AS GSM PAGER FOR OEM CAN-BUS VSS OR ANY AFTERMARKET ANALOGUE VSS MODE 1 (PAGER) OR MODE 2 (PAGER OEM) The DS512 can work as GSM Pager for any alarm system - either OEM VSS (Mode 2 OEM Pager) or any aftermarket analogue VSS (Mode 1 Pager). Operation of DS512, its arming/disarming is in accordance with the manual of installed security system - OEM or aftermarket. If DS512 detects alarming of OEM or aftermarket VSS it signalises the alarming according to description in chapter 3. When the DS512 monitors an OEM VSS the states of doors, ignition and vehicle central locking system are available. When the DS512 monitors any aftermarket VSS, recognition of arm state, ignition and doors depends on the VSS connection configuration - detailed information can be provided by installer. If DS512 operates in Mode 1 or Mode 2 the LED signalises states as follows: LED is OFF monitored VSS is not armed, LED is continously lit (without audible and visible signalisation) monitored VSS is being armed, LED blinks slowly (1x/sec.) monitored VSS is armed, vehicle is protected, LED blinks fast (2x/sec.) alarm state detected, monitored VSS is alarming, LED blinks very fast (5x/sec.) monitored VSS was disabled; waiting for doors to be opened otherwise after 30 seconds the rearming procedure starts, LED is continuously lit (with audible and visible signalisation) anti-hijack procedure in progress - remote vehicle immobiliser. CHAPTER 3 ALARM GSM NOTIFICATION Depending on the configuration the DS512 can notify theft attempt by voice call or SMS to up to 3 programmed phone numbers. ALARM TRIGGER VOICE CALL NOTIFICATION Right after the alarm trigger the DS512 attempts to notify up to 3 mobile phone numbers programmed in device by voice call. DS512 takes 3 attempts to voice call each number. In order to confirm receiving of the alarm trigger notification and stop the voice call cycle the * (asterisk) character must be pressed within 15 seconds after answering the voice call. Voice call notification cycle is stopped. 21 ds512 alarm

22 ALARM TRIGGER SMS NOTIFICATION After the voice call notification cycle the DS512 attempts to notify up to 3 mobile phone numbers with SMS messages. SMS notification contains information about alarm source and an announcement about SMS with vehicle position (only if DS512 is equipped with additional external GPS module). WARNING! ALARM has been triggered additional sensor Localisation will be sent within 90 seconds The delay mey be a result of starting the GPS receiver and fixing vehicle GPS position. By default the GPS receiver is disabled when device is armed. After fixing the vehicle position and detailed SMS is sent: Position Speed= Map LAT={latitude} LON={longitude} {vehicle speed} {link} The link can be opened in web browser on smartphone, tablet or other mobile device. It leads to an online map with GPS vehicle position marked. If the mobile device don t have internet access the link can be copied to personal computer. It is also possible to copy the position coordinates to any localisation platform to check the vehicle position. If fixing the vehicle position is not possible at the moment (e.g. vehicle parked in underground parking), the device will send last known position of vehicle and the time at which the position was saved (in format UTC+0,00, that is GMT). Unable to fix vehicle position. Last known position from {yyyy}-{mm}-{dd} {hh}:{mm} UTC+0: LAT={latitude} LON={longitude} Map {link} In particulat case the last known position may be not defined, e.g. first start of DS512 after installation in vehicle or GPS module was not activated after the installation. In this case DS512 sends a return SMS: Unable to fix vehicle position. No last known position. Due to the possibility to operate the DS512 with dedicated Android and ios mobile application the SMS with alarm status and vehicle position may contain ceded information starting with ## marks. This information shall be ignored. CHAPTER 4 DS512 SMS OPERATION GENERAL SMS COMMANDS OPERATION PRINCIPLE Tytangps Alarm DS512 allows to execute number of commands remotely by simple SMS commands sent from any mobile phone. A return SMS is sent by DS512 to confirm receiving of the command. Each SMS command needs to contain a PIN-code called DSPIN in order to prevent unauthorised use (not to be confused with SIM-card PIN code). Default DSPIN is SMS commands can be typed with capital or small letters (e.g. status or STATUS), however they capital and small letters should not be mixed (e.g. status). Typing commands with capital letter is allowed (e.g. Status). DS512 does not respond with a return SMS if an incorrect DSPIN is sent with command. If incorrect command is sent to DS512 it will respond: Command not recognised DS512 FW:xxxx yyyy Phone numbers programmed in DS512 are exempted from typing DSPIN in SMS commands. The return SMS contains device and firmware version (xxxx yyyy, e.g ) in order to facilitate technical support. ds512 alarm 22

23 Described below are the SMS commands executed by Tytangps Alarm DS512. ENABLING SERVICE / VALET MODE DS512 can be set to service mode, in which the device does not give any notifications about alarming. If DS512 works as stand-alone VSS it can not be armed when in service / valet mode, vehicle is not protected and can not be immobilised. Enabling and disabling service / valet mode can be done by SMS commands. The service /valet mode of DS512 can be enabled at any moment: when system is armed, when system is currently alarming or system is disarmed. Enabling this mode can be used as emergency disarming of system (e.g. if OEM key is broken). When this mode is enabled the LED gives fast 2 blinks every 1,5 seconds. Disabling the service / valet mode is signalised by 5 siren chirps. Enabling service / valet mode: {DSPIN} valeton e.g.: valeton Disabling of the service / valet mode {DSPIN} valetoff e.g.: valetoff REMOTE VEHICLE IMMOBILISER (ANTI-HIJACK) The use of remote anti-hijack functions is permitted only outside EU, where the reg. 97 UN ECE does not apply. Otherwise the homologation of Tytangps Alarm DS512 becomes invalid. If the anti-hijack function was enabled during installation of DS512 the remote immobiliser of vehicle can be started with SMS command: {DSPIN} antihijackon e.g.: antihijackon When DS512 received this command the anti-hijack procedure starts. The LED lights with constant light, audible and visible signalisations are enabled (siren and hazard lights). 25 seconds after anti-hijack procedure was initialised the vehicle engine is being immobilised by immobilised circuit. Anti-hijack procedure does not have any time limit - audible signalisation, visible signalisation and engine immobiliser are enabled until receiving SMS with anti-hijack termination command. {DSPIN} antihijackoff e.g.: antihijackoff Both commands are confirmed by DS512 with a return SMS with vehicle status. Alternative method to end the anti-hijack procedure is to enable the service / valet mode. PROGRAMMING DSPIN, PHONE NUMBERS AND GSM SIGNALISATION MODE Dedicated SMS command allows to change the DSPIN which protects the SMS commands to be executed in DS512 and also allows to set the phone numbers which would be notified in case of alarm trigger. 0, 1, 2 or 3 phone number can be programmed. 23 ds512 alarm

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15. Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15. Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15 Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM Cechy charakterystyczne urządzenia powiadomienie GSM-SMS zintegrowane z centralką systemu alarmowego CAN sygnalizacja alarmu

Bardziej szczegółowo

PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, 3 60027 Osimo (AN) Italy

PL10G. nderungen vorbehalten. ACI srl Farfisa Intercoms Via E. Vanoni, 3 60027 Osimo (AN) Italy CERTIFICATO DI GARANZIA (condizioni valide solo per il Territorio Italiano) DATA DI ACQUISTO - DATE OF PURCHASE - DATE D ACHAT - FECHA DE COMPRA - DATA DE COMPRA - EINKAUFSDATUM La garanzia ha la durata

Bardziej szczegółowo

Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi

Alarm motocyklowy. LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi Alarm motocyklowy LEGOS 3 LEGOS Def Com 3 Instrukcja obs³ugi SEMECO ul. Kêpna 11 A, 03-730 Warszawa, tel.: 0 (prefix) 22 618 47 00, fax: 0 (prefix) 22 618 67 66, META META TABELA SYGNA ÓW Stan urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT

ALIEN. User Manual PY-GPS5004BT ALIEN User Manual PY-GPS5004BT Românã 87-132 Polski 43-86 English 1-42 ALIEN PY-GPS5004BT PY-GPS5004BT User's Manual Welcome to use our GPS navigator - We are reserves the final explanation right on this

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Silver

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Silver ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Silver Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, luty 2005 WYDANIE II 1 2

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Gold ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. (012) 285-22-22, fax (012) 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Gold Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, marzec 2005 WYDANIE II 1 2 Mr.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Poradnik u ytkownika karty pamiêci z aplikacjami

Poradnik u ytkownika karty pamiêci z aplikacjami Poradnik u ytkownika karty pamiêci z aplikacjami 9357255 ISSUE 1 PL Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Telic w Internecie: www.telic.de. Proste Urządzenie Telemetryczne STD32. Simple Telemetry Device STD32

Telic w Internecie: www.telic.de. Proste Urządzenie Telemetryczne STD32. Simple Telemetry Device STD32 Telic w Internecie: www.telic.de PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GB OPERATING INSTRUCTIONS PL GB Metryka Instrukcja obsługi publikowana jest przez Telic GmbH. Nie dopuszcza się kopiowania (łącznie z tłumaczeniem)

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360

Montaż. NetBotz Rack Access PX AP9360 Montaż NetBotz Rack Access PX AP9360 This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com). Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar. Este manual está

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233. 9245046 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233. 9245046 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 6233 9245046 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt RM-145 spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Miros³aw WENDEKER Artur GODULA BADANIA EKSPLOATACYJNEJ ZMIENNOŒCI PARAMETRÓW STEROWANIA SILNIKÓW O ZAP ONIE ISKROWYM RESEARCH ON VARIABILITY IN CONTROL PARAMETERS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN REAL-LIFE

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo