Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania dr inż. Marek Dźwiarek V Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, r.

2 Zautomatyzowana linia do produkcji wełny szklanej, Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Aktywność Izolacja ISOVER

3 Zautomatyzowana linia do produkcji wełny szklanej, Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Aktywność Izolacja ISOVER w skład linii wchodzi 13 zespołów maszyn i urządzeń oraz oznaczone nr 14 elementy infrastruktury, wśród tych zespołów wyodrębniono sześć głównych zespołów wytwórczych: gorący koniec, obróbka kobierca, formowanie kobierca, zimny koniec, przenośniki taśmowe, stacja uzdatniania wody procesowej

4 Uczestnicy procesu budowy zautomatyzowanego systemu wytwarzania producenci poszczególnych maszyn, wykonawcy maszyn nieukończonych, podwykonawcy instalacji, firm wykonujące automatykę przemysłową, główny inwestor, jako producent maszyny, jaką jest zautomatyzowana linia produkcyjna

5 Przypisanie odpowiedzialności poszczególnym wykonawcom Należało zakwalifikować poszczególne urządzenia do następujących grup: maszyny zakupione, które powinny mieć deklarację zgodności wystawiona przez producenta maszyny przeznaczone do wbudowania, które powinny mieć deklarację przeznaczenia do wbudowania (w przypadku linii budowanych aktualnie będzie to deklaracja maszyny nieukończonej wraz z dokumentami określonymi w dyrektywie 2006/42/WE) zespoły maszyn sterowane w taki sposób, aby działały jako zintegrowana całość producenci poszczególnych maszyn wystawiają deklarację na swoje maszyny, Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o na zespół instalacje i urządzenia wchodzące w skład maszyn budowanych przez Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o, dla których firma ta zażądała potwierdzenia zgodności z odpowiednimi normami, aby wykorzystać je przy wystawianiu deklaracji zgodności na maszyny instalacje i wyposażenie nie będące maszynami

6 Wykorzystanie wirtualnego modelu linii produkcyjnej

7 Klasyfikacja urządzeń wchodzących w skład linii 26 maszyn (piły, manipulatory, pakowaczki itp.) mogące funkcjonować niezależnie, do których deklaracje zgodności wystawiają ich producenci 1 maszyna przeznaczona do wbudowania 8 zespołów maszyn działających w sposób zintegrowany, posiadających wspólne systemy sterowania.

8 Dokumentacja wymagana od poszczególnych wykonawców Dostawcy maszyn: deklaracje zgodności z dyrektywami: 98/37/WE (maszynowa), 2006/95/WE (niskonapięciowa), 2004/108/WE (EMC), inne, dotyczące wyrobu, wykaz zastosowanych norm zharmonizowanych, Instrukcja użytkowania

9 Dokumentacja wymagana od poszczególnych wykonawców Dostawcy maszyn przeznaczonych do wbudowania: deklaracja, że maszyna jest przeznaczona do wbudowania w maszynę ostateczną wykaz zastosowanych norm zharmonizowanych opis maszyny, zawierający informację o niezbędnych działaniach prowadzących do wyeliminowania zagrożeń związanych z maszyną

10 Dokumentacja wymagana od poszczególnych wykonawców Poddostawcy podzespołów do budowy maszyn: deklaracje zgodności z właściwymi dyrektywami, wykaz zastosowanych norm, opis podzespołu zawierający: zasadę działania, zakres zastosowań, parametry, sposób podłączenia w maszynie, zalecenia bezpieczeństwa, zabronione stosowanie

11 Dokumentacja wymagana od poszczególnych wykonawców Wykonawcy wyposażenia elektrycznego: deklaracje zgodności z dyrektywami: 98/37/WE (maszynowa) 2006/95/WE (niskonapięciowa) 2004/108/WE (EMC) wykaz zastosowanych norm, ze szczególnym uwzględnieniem PN-EN schematy ideowe i montażowe wykaz elementów (kable, krańcówki, styczniki itp.) wraz z podstawowymi parametrami instrukcja obsługi ze wskazaniem częstości pomiarów obwodu ochronnego oraz kontroli elementów obwodów bezpieczeństwa protokoły z pomiarów obwodu ochronnego (rezystancja izolacji wytrzymałość izolacji, ciągłość obwodu ochronnego, napięcia szczątkowe)

12 Dokumentacja wymagana od poszczególnych wykonawców Wykonawcy systemu sterowania: deklaracje zgodności z dyrektywami: 98/37/WE (maszynowa) w zakresie wymagań dotyczących systemu sterowania, 2006/95/WE (niskonapięciowa) 2004/108/WE (EMC) wykaz zastosowanych norm, ze szczególnym uwzględnieniem PN-EN 62061, PN-EN , PN-EN schematy ideowe i montażowe wykaz elementów wraz z parametrami, w tym MTTf w przypadku funkcji bezpieczeństwa opisy funkcji bezpieczeństwa wraz z deklaracją SIL lub PL i kategorii instrukcja obsługi ze wskazaniem częstości kontroli okresowych i wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem

13 Najczęstsze nieprawidłowości nieprecyzyjnie zidentyfikowany wyrób, którego dotyczy deklaracja przywołanie niewłaściwych dyrektyw (np. 89/392/EWG zamiast 98/37/WE) nie wszystkich dyrektyw (zwykle brak dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej), a nawet całkowity brak wskazania dyrektywy, której dotyczy deklaracja zgodności niewłaściwe przywołanie norm zharmonizowanych (zwykle nieaktualne wydania) brak podpisów osób odpowiedzialnych za wystawienie deklaracji zgodności

14 Dokumentacja oceny zgodności zespołów maszyn producentem jest inwestor, w naszym przypadku Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Aktywność Izolacja ISOVER ocena ryzyka powinna uwzględniać zarówno odpowiedniość maszyn składowych do zapewnienia bezpieczeństwa zespołu jako całości, jak i zagrożenia wynikające ze współpracy poszczególnych maszyn należało także uwzględniać wszystkie zagrożenia występujące przy obsłudze zespołu maszyny, które nie są uwzględnione w deklaracjach zgodności poszczególnych maszyn, wystawionych przez ich producentów oznacza to, że należało sporządzić dokumentację z oceny ryzyka, wskazująca zasadnicze wymagania dotyczące danego zespołu maszyn oraz zastosowane sposoby zapobiegania zidentyfikowanym zagrożeń

15 Dokumentacja oceny zgodności zespołów maszyn wytworzona dokumentacja zawierała listy kontrolne wymagań zasadniczych, w których zawarto odwołania do dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań przy wypełnianiu list kontrolnych posłużono się deklaracjami wykonawców podzespołów, zwierającymi wskazania zastosowanych przez nich norm zharmonizowanych normy te zostały następnie przywołane w końcowej deklaracji zgodności.

16 Wprowadzenie linii do użytkowania po zbudowaniu całej linii zostaje ona przekazana do użytkowania oznacza to, że inwestor (Saint - Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o) z roli producenta maszyny, przyjmuje rolę jej użytkownika zastosowanie mają przepisy dyrektywy narzędziowej 89/655/EWG w rozdz. 4 Kontrola maszyn zaleca się przeprowadzenie wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy kontrole takie wykonywane były w miarę postępów prac przy kompletowaniu poszczególnych maszyn wchodzących w skład linii wyniki kontroli dokumentowane były w postaci list kontrolnych wymagań minimalnych

17 Wprowadzenie linii do użytkowania Najczęstsze nieprawidłowości: niewystarczające strefy dostępu do maszyn, niewystarczająca liczba wyłączników stopu awaryjnego, brak oznakowania elementów instalacji elektrycznej znakiem błyskawicy, brak oznakowania stref awaryjnego zrzutu kobierca pod linią przenośników, brak wyłączników głównych odcinających dopływ energii do maszyn, głównie w przypadku zasilania pneumatycznego i gazowego, usytuowanie wyłączników głównych w strefach niebezpiecznych, niewystarczające osłony

18 Podsumowanie przeprowadzona ocena zgodności zautomatyzowanej linii do produkcji wełny szklanej pokazała na jakie, typowe problemy napotyka producent takiej linii doświadczenie pokazało, że kwestie oceny zgodności powinny być rozważane na możliwie najwcześniejszym etapie budowania linii problemy, które napotkano w trakcie gromadzenia dokumentacji poszczególnych poddostawców są problemami typowymi dla takich inwestycji prace związane z oceną zgodności prowadzono równolegle z pracami budowlano-montażowymi i rozruchem maszyn przyjęcie takiego trybu postępowania przyczyniło się do znacznego usprawnienia realizacji całej inwestycji

19 Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania Dziękuję za uwagę dr inż. Marek Dźwiarek V Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, r.