Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)"

Transkrypt

1 Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO składanego przez nauczyciela po zakończeniu stażu do dyrektora szkoły z uwzględnieniem efektów podejmowanych działań. (fragment) Wstęp: W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłam/em specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne (koncepcję pracy lub program rozwoju, program wychowawczy, program profilaktyki) oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą. Cele podjęcia stażu: Staż podjęłam/podjąłem w celu (przykłady): -zdobycia dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, -dalszego rozwoju zawodowego, -doskonalenia umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, -poszerzenia zakresu wiedzy i własnych umiejętności, -podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki, -spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w szczególności: -opracowywania i wdrażania programów działań. -doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, - podejmowania i doskonalenia ewaluacji własnych działań, -zdobywania umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W czasie trwania stażu realizowałam/em zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego oraz podejmowałam/em działania dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły. 8. ust.2.pkt1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) 1.Opracowanie scenariusza i przygotowanie montażu słownomuzycznego na Dzień Patrona Szkoły. 2.Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Ortograficznego 3.Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - Koła Polonistycznego. - Przybliżenie sylwetki patrona. - Rozbudzanie uczuć patriotycznych. - Kształtowanie pozytywnych postaw. - Rozwijanie postawy zaangażowania i wypełnianie czasu wolnego - Utrwalanie poprawności ortograficznej w pracach pisemnych - Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za słowo pisane. - Ćwiczenie umiejętności właściwej rywalizacji. - Rozwijanie uzdolnień uczniów i inspirowanie do aktywności twórczej. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie treści programu. - Zaangażowanie uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu. - Rozwijanie uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji ( techn. inform.) - Kształtowanie postaw społecznych. wywiad. dokumentu scenariusza. Regulaminprzegląd dokumentu. Wyniki konkursu. Analiza prac Wyniki przeprowadzonego konkursu. Obserwacja Formy potwierdzenia realizacji Regulamin; karty prac i kryteria oceniania. Program zajęć; prace uczniów; regulamin konkursu; karta wycieczki.

2 4.Praca w zespole ds. opracowania Programu Wychowawczego Szkoły. 5.Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego: Tradycje Bożonarodzeniowe. 6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności w nauce) na zajęciach wyrównawczych. 7. Realizacja projektu edukacyjnego Powstanie Styczniowe na Ziemi Chełmskiej. 8.Ukończenie szkolenia z zakresu organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole. 9. Opracowanie scenariusza obchodów Dnia Papieskiego 10.Przygotowanie uczniów do konkursu plastycznego: Projekt herbu gminy - Przeciwdziałanie agresji i przemocy. -Kształtowanie postaw prospołecznych. - Kształtowanie pracy wychowawczej w placówce. - Zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia. - Przygotowanie uczniów do publicznego wystąpienia związanego z prezentowaniem efektów swojej pracy. - Dążenie do niwelowania trudności w nauce. - Ułatwienie dostępu i możliwość projektowania różnorodnych form zajęć. -Zastosowanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych. -Kształtowanie postaw społecznych. -Podwyższanie samooceny ucznia. -Poszerzenie wiedzy na temat y historyczne związane z powstaniem. -Kształcenie postaw patriotycznych. -Uwrażliwienie młodzieży. -Efektywna praca w zespole ds. organizowania pomocy w szkole. -Zorganizowanie pomocy uwzględniającej potrzeby -Przybliżenie sylwetki bł. Jana Pawła II. -Rozbudzanie uczuć religijnych. -Zbiórka funduszy na Dzieło Tysiąclecia. -Rozwijanie zdolności plastycznych. -Rozbudzanie uczuć patriotycznych związanych z małą Ojczyzną. Ankiety skierowane do uczniów i nauczycieli. Wywiad z rodzicami. Obserwacja pracy Analiza kart pracy. Obserwacja przez pedagoga i psychologa. Ankietowanie. Ankietowanie Wywiad z rodzicami. dokumentów; ankietowanie scenariusza Wywiadrozmowa. materiałów. Program zajęć; dokument - Program wychow. szkoły. projektu. Karty pracy; Ankieta. Ankiety Prezentacja; Materiały powystawowe. Wnioski z ankiet. Prace Zdjęcia;. Opracowane herby; Protokół z posiedzenia. 8. Ust.2.pkt2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji 1.Opracowanie komputerowe pomocy dydaktycznych. - Uatrakcyjnienie lekcji. - Ułatwienie zrozumienia przedstawionych treści. i analiza przydatności materiałów. Formy potwierdze nia realizacji Pomoce dydaktyczne 2.Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym 3.Elektroniczna wymiana doświadczeń przy pomocy poczty e- mail lub poprzez udział w forach edukacyjnych. - Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w celu opracowania programów naprawczych. Analiza frekwencji - Pozyskiwanie przydatnych informacji i materiałów edukacyjnych. - Pozyskiwanie wskazówek do opracowania materiałów. - Wymiana doświadczeń. - Rozwijanie komunikacji drogą elektroniczną. dokumentów, dziennika lekcyjnego. Analiza pozyskanych materiałów. Dokumenty; dzienniki. Materiały edukacyjne

3 4.Wykorzystywanie zasobów Internetu. 5.Prowadzenie dziennika elektronicznego 6.Posługiwanie się tablicą interaktywną 7.Prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowni komputerowej na temat: Biosynteza białka. 8. Prowadzenie bloga edukacyjnego. 9.Wykorzystywanie programów multimedialnych na zajęciach przedmiotowych. 10.Publikacje własnych scenariuszy zajęć na stronie WWW. - Lepsze rozumienie przez uczniów poznawanych treści udostępnionych w interaktywnych materiałach. -Zaangażowanie i większe zainteresowanie - Indywidualizacja pracy. - Usprawnienie komunikacji między nauczycielem a rodzicami. - Łatwy sposób zamieszczania i archiwizowania danych o postępach -Wsparcie dla innych zadań szkoły (wydruk informacji dla rodziców, analiza postępów). -Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie. -Przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą. -Wspomaganie nauczania tradycyjnego. - Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy przedmiotowej. -Uatrakcyjnienie lekcji. -Ułatwienie zrozumienia lekcji poprzez dostęp do materiałów elektronicznych. -Wizualizacja omawianego materiału poprzez symulacje komputerowe. - Komunikacja w grupie współpracujących osób. -Przedstawianie wybranych prac -Kierowanie procesem edukacji przez nauczyciela. -Wzbogacenie procesu dydaktycznego. -Uatrakcyjnienie lekcji. -Ułatwienie zrozumienia treści. -Podejmowanie ćwiczeń praktycznych przez - Pobudzanie wrażeń estetycznych. -Znaczenie aksjologiczne. -Ułatwione modyfikowanie i przetwarzanie informacji. -Rozwijanie myślenia twórczego poprzez ułatwione kojarzenie odległych faktów i zdarzeń. -Ułatwione utrwalanie i sprawdzanie wiedzy ucznia. -Dzielenie się wiedzą z innymi osobami. -Promocja szkoły. -Uzyskanie informacji zwrotnej na temat materiałów. Ankieta; analiza zapisów. dziennika. dokumentów. Rozmowa z uczniami na temat zrozumienia tematu. materiałów zamieszczonych na blogach. Ankieta; analiza ocen; analiza programu. scenariuszy. Materiały z sieci. Dziennik. Baza danych z przedmiotu. Karty pracy, Dziennik. Materiały edukacyjne. Konspekt lekcji; karty pracy e. 8. ust.2.pkt3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji 1.Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej: Rola rodziców w uczeniu się młodzieży. 2.Sprawowanie opieki nad nauczycielami stażystami. -Rozszerzenie wiedzy nauczycieli na dany temat. -Podjęcie przez nauczycieli współpracy z rodzicami. -Podniesienie wyników nauczania. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela. - Pomoc w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego. Ankieta dla nauczycieli; ankieta dla rodziców. dokumentów stażysty. Formy potwierdze nia realizacji szkolenia. Dokumenty potwierdzające działania.

4 -Wspomaganie pracy naucz. stażysty. 3.Sprawowanie opieki nad nauczycielami kontraktowymi. 4.Prowadzenie szkolenia zespołu wychowawczego na temat: Zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież. 5.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. 6.Prowadzenie szkolenia zespołu przedmiotowego na temat: Ocenianie holistyczne na lekcjach języka polskiego 7.Opracowanie i odczytanie referatu: Współpraca z rodzicami w szkole podstawowej. na szkoleniowym posiedzeniu rady ped. 8.Udostępnienie własnych scenariuszy uroczystości innym nauczycielom i przekazanie do biblioteki szkolnej. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela. - Pomoc w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego. -Wspomaganie pracy naucz. kontraktowego. - Nauczyciele poznają wpływ poszczególnych narkotyków na organizm człowieka. - Potrafią rozpoznać objawy, jakie występują po zażyciu. - Wiedzą, jakie akcesoria zwykle posiadają narkomani. - Znają fazy uzależnienia. - Wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. -Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z innymi nauczycielami - w zakresie metod i form pracy. -Praktyczne przedstawienie działań uczniów w zakresie realizowanego tematu. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy. - Zasady i kryteria oceniania holistycznego. -Poznanie najczęściej występujących błędów językowych. - Nabycie doświadczenia w ocenianiu prac - Dzielenie się wiedzą poznaną podczas szkolenia na temat współpracy nauczyciela z rodzicami. - Poznanie form współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia. -Motywowanie rodziców do współpracy. - Powiększenie zbiorów bibliotek szkolnych o aktualne materiały dotyczące np. uroczystości szkolnych. - Wymiana doświadczeń po lekturze scenariusza. wywiad. dokumentów nauczyciela kontraktowego. Ankieta sprawdzająca wiedzę nauczycieli. Rozmowa podsumowująca szkolenie. Ankietowanie. Próbne ocenianie prac Ankietowanie. kart bibliotecznych. Plan rozwoju; projekt oceny pracy. szkolenia; protokół posiedzenia zespołu; lista obecności nauczycieli. Ankiety i opracowane wnioski; lista obecności. Kryteria oceniania; ocenione prace. Referat; Ankiety. e 8. Ust.2.pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzenia realizacji 1.Opracowanie i realizacja Programu Wychowawczego Kulturalni są wśród nas. W trakcie realizacji: -Prawa człowieka i dziecka na co dzień. -Wycieczka na spektakl teatralny. -Opracowanie mapy mentalnej: zasady - Uczniowie używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli i siebie nawzajem. -Są świadomi, jakie zachowania mogą powodować agresję innych. -Znają sposoby rozładowywania agresji i stresu. -Potrafią negocjować i rozwiązywać problemy w sposób nienaruszający godności. -znają wartość praw człowieka i dziecka, -znają i używają zasady savoir-vivre, -wiedzą, że w kulturalny sposób można więcej osiągnąć. Ankieta skierowana do uczniów; ankieta do rodziców; analiza kart pracy; analiza karty analiza mapy mentalnej. Program; karty pracy; karta mapa mentalna.

5 savoir-vivru). 2.Opracowanie i wdrożenie programu: Komputerek w przedszkolu. 3.Opracowanie i realizacja programu: Zwierzęta to nie rzeczy one czują. W trakcie realizacji programu odbyły się: -Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska i wycieczka do schroniska. - Realizacja godzin wychowawczych na temat: Skąd się biorą bezdomne zwierzęta i jaki jest ich los? - Konkurs fotograficzny: Mój czworonożny przyjaciel. - Wykłady i prezentacje: Przykłady znęcania się nad zwierzętami - Przyczyny niechęci do zwierząt. -Umiejętność posługiwania się komputerem. -Umiejętność wykorzystywania programów graficznych Tux Point, programu Word. -Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt. - Kształtowanie postawy opiekuńczej i empatii wobec zwierząt. - Rozwijanie umiejętności fotograficznych. - Kształtowanie wrażliwości na krzywdę wyrządzaną zwierzętom. - Umiejętne przeciwstawianie się negatywnym postawom. - Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę. - Opracowanie posteru: One czekają na adopcję. - Zorganizowanie wystawy prac konkursowych w celu wzmocnienia odczuć estetycznych wobec zwierząt. - Zorganizowanie konkursu i sesji miedzyszkolnej: Zwierzęta nie są przedmiotami one czują. - Odpowiedzialne adopcje. - Zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Obserwacja dziecka. Ankieta dla rodziców. Analiza wytworów dziecka. Rozmowa z uczestnikami programu. Analiza artykułów z prasy. Adopcja zwierząt. Ankiety, wnioski. Materiały opracowane przez dzieci. e zajęć. Program; karta postery; konspekt zajęć. 8. Ust.2.pkt4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzenia realizacji 13. Zorganizowanie akcji charytatywnej: Kiermasz Mikołajkowy. -Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, rozwijanie empatii. -Integracja zespołu klasowego. -Wsparcie duchowe i finansowe potrzebującej osoby. -Kształtowanie uczuć estetycznych i pozytywnych postaw wśród Rozmowa; obserwacja. Sprawozdani e na temat liczby uczniów objętych wsparciem. 2.Opieka nad praktykantami. 3.Przeprowadzenie konkursu Moje Boże Narodzenie. - Zapoznanie studentów ze specyfiką środowiska zawodowego i pracą szkoły. Poszerzenie wiedzy studenta zdobytej na studiach. -Rozwijanie umiejętności zastosowania różnych metod nauczania i form pracy. -Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie. -Rozwijanie umiejętności pisania krótkich form literackich. - Uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej. dokumentacji studenta, w szczególności konspektów zajęć. Analiza prac wyników przeprowadzone- Konspekty; programy; karty pracy. Regulamin i protokół konkursu; gazetka ścienna.

6 -Rozbudzanie uczuć estetycznych na słowo mówione i pisane. go konkursu. 4.Prowadzenie Koła Czytelniczego 5.Organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne. 7.Prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności. 8.Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla rodziców na temat: Jakie błędy wychowawcze najczęściej popełniają rodzice? 9.Przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 10.Organizowanie wycieczek tematycznych i krajoznawczych. Zorganizowanie wycieczki na Roztocze. 11.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: Koło Ortograficzne. 12. Przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka. 13.Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu informatycznego: Poznajemy Chorwację. -Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. - Kształtowanie właściwych postaw etycznych. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności - Inspirowanie uczniów do twórczego spędzania czasu. - Umożliwianie uczniom kontaktu ze sztuką i przygotowanie do odbioru sztuki. - Poznanie pracy aktora i pojęć związanych z teatrem opracowanie mapy myślowej - Kształtowanie odpowiednich zachowań w teatrze. - Rozwijanie zainteresowań uczniów sztuką. - Wyrabianie u uczniów nawyku oszczędzania. - Wdrażanie do umiejętnego gospodarowania funduszami własnymi. - Wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów. - Uczenie kontrolowanego i celowego wydawania oszczędności. - Uświadomienie rodzicom z jakimi problemy wychowawcze występują w szkole. - Uświadomienie rodzicom ich odpowiedzialności za odpowiednie wychowanie własnych dzieci. - Wskazanie najczęściej popełnianych błędów wychowawczych i konsekwencji ich popełniania. - Przedstawienie propozycji metod wychowawczych wg. Thomasa Gordona: Wychowanie bez tajemnic. - Przybliżenie rysu historycznego edukacji w Polsce. - Kształtowanie pozytywnych postaw moralnych. - Wzbudzanie szacunku dla pracy nauczyciela. - Rozwijanie zaangażowania - Poznanie walorów krajoznawczych Roztocza. -Rozbudzania wrażliwości estetycznej dotyczącej piękna przyrody. -Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas zajęć w terenie. -Kształtowanie nawyków dokonywania obserwacji przyrodniczych. - Zaangażowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie z formami wypoczynku. - Utrwalanie zasad poprawnego pisania. - Przygotowanie do Konkursu Ortograficznego. - Uświadomienie roli babci i dziadka w rodzinie. - Budowanie więzi emocjonalnych międzypokoleniowych, zwłaszcza ze starszymi osobami. - Okazywanie szacunku i pomocy osobom starszym, integracja. - Rozwijanie umiejętności wypowiadania się. -Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji. -Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. -Poznanie państwa, które weszło do Unii Europejskiej. wywiad. Rozmowy z uczniami. dokumentów założonych książeczek. Ankieta skierowana do rodziców. scenariusza. Ankieta skierowana do Obserwacja podczas zajęć. Rozmowa z rodzicami. Karty pracy; zestawy ćwiczeń; wyniki konkursu. wywiad z babciami i dziadkami. Obserwacja. prezentacji. Ankietowanie. Plan pracy biblioteki. Karta wystawa prac. Książeczki oszczędności owe. zajęć; lista obecności. Karta album; sprawozdanie. Zadania konkursowe. ; zdjęcia. Prezentacja. Wyniki ankiet.

7 8. Ust.2.pkt4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzen ia realizacji 1. Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 2. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Kobiet 08 marca 2011 r. we współpracy z Kołem Gospodyń. 3. Prowadzenie zajęć i przygotowanie gazetki tematycznej na temat pracy strażaka we współpracy z Komendą Straży Pożarnej. 5. Przeprowadzenie zajęć na temat znaczenia czystości dla człowieka i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób we współpracy z Ośrodkiem Zdrowia. 6. Prowadzenie szkolnej Kasy Oszczędności we współpracy z Bankiem Spółdzielczym. 7. Opracowanie plakatu: Usługi pocztowe we współpracy z Urzędem Pocztowym. 8. Przygotowanie przewodnika regionalnego we współpracy z Urzędem Gminy. 9. Prowadzenie akcji charytatywnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 10. Zorganizowanie wycieczki we współpracy z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej. 11. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na temat: Zagrożenia wirusem Hiv i chorobą Aids we współpracy z pielęgniarką szkolną i zespołem Ara. -Objęcie uczniów pomocą specjalistyczną, eliminowanie ich dysfunkcji wg wskazań Poradni. -Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych -Podwyższanie samooceny ucznia. - Integracja szkoły ze środowiskiem gminnym. - Docenienie wartości i roli kobiet. - Promocja szkoły. - Pogłębienie wiedzy uczniów na temat pracy strażaka. - Zapoznanie ze sprzętem i ubiorem strażaka. - Rozwijanie uzdolnień plastycznych - Przypomnienie zasad higieny. - Poznanie zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. - Zapoznanie z typowymi objawami najczęściej występujących chorób i ustalenie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia. - Edukacja ekonomiczna - Popularyzacja oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. - Wyrabianie nawyku systematyczności i celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy. - Przygotowanie uczniów do korzystania z usług poczty. - Poznanie działów i pomieszczeń poczty. - Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. - Upowszechnianie informacji na temat regionu. - Uświadomienie uczniom walorów regionu. - Promocja zabytków regionu. - Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. - Wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym. - Wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi. -Poznanie ciekawych zakątków Polski. -Integracja uczestników wycieczki. -Opieka ze strony wybranych rodziców. - Dofinansowanie wycieczki. - Poznanie dróg zakażenia wirusem. - Uświadomienie konsekwencji nieprzemyślanych zachowań, m.in. seksualnych. - Rozbudzanie zainteresowania muzyką hip-hop. Rozwijanie talentów. dokumentów: opinii z Poradni i dokumentacji nauczyciela. Rozmowy, wywiady po Wywiad ze strażakiem. Opracowanie gazetki tematycznej. testu wiedzy lub wyników konkursu. Analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców. Analiza plakatu. przewodnika. Wywiad na temat potrzeb środowiska. karty wycieczki i regulaminu. Ankieta; konkurs wiedzy (plastyczny lub muzyczny). Dziennik zajęć; program; karty pracy; prace Pytania do wywiadu; gazetka. Pytania; plakat. Ankieta. Plakat. Przewodnik. Dokumentacja akcji. Karta zdjęcia; wystawa prac. zajęć; wyniki konkursu.

8 12. Przygotowanie programu artystycznego z okazji gminnych dożynek we współpracy z Urzędem Gminy. 13. Zorganizowanie wieczorku regionalnego: Kręć się kręć wrzeciono we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich. 14.Prowadzenie zajęć i opracowanie plakatu na temat pracy policjanta we współpracy z przedstawicielem policji. 15.Zorganizowanie akcji: Biblioteka na wszystkich czeka we współpracy z biblioteką miejską. - Kultywowanie tradycji ludowych. - Pogłębianie więzi ze społecznością lokalną. - Promowanie szkoły na forum gminy. - Pokonywanie tremy uczniów podczas wystąpień publicznych. - Zapoznanie uczniów z tradycjami regionu: pieśniami, wierszami, zwyczajami, strojami, potrawami. - Rozbudzanie więzi międzypokoleniowych. - Zapoznanie uczniów z historią regionu. -Pogłębienie wiedzy trzecioklasistów na temat pracy policjanta. -Zapoznanie się ze specyfiką pracy policjanta. -Rozwijanie uzdolnień plastycznych -Udział w lekcji bibliotecznej. -Zbiórka książek. -Pomoc w naprawianiu zniszczonych książek. -Kształcenie umiejętności korzystania z katalogów. wywiad z uczestnikami imprezy. Rozmowywywiady z uczestnikami wieczorku. Przeprowadzenie wywiadu z policjantem. materiałów. scenariusza. Obserwacja. ; podziękowa nia.. Materiał dźwiękowy z wywiadu. Plakat. Zdjęcia. Karta wyjścia. 8. ust.2.pkt5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzen ia realizacji 1. Praca z uczniem z dysleksją rozwojową. - Rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno motorycznych. - Podniesienie poziomu umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu. - Podniesienie poziomu umiejętności pisania. - Utrwalenie zasad ortografii. dokumentów: karty pracy, zeszyty. Karty pracy, zeszyty. 2. Praca z grupą uczniów przejawiających agresywne zachowanie. - Stosowanie norm i zasad obowiązujących w szkole. - Budowanie i pogłębianie więzi ( dobrych kontaktów) w relacjach nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń oraz nauczyciel-nauczyciel. - Dostrzeganie u uczniów dobrych stron i pozytywnych osiągnięć. Obserwacja zachowań; dokumentów: ocen ze sprawowania. Dokumentacja pracy z uczniami. Zakończenie: W czasie trwania stażu zrealizowałam wszystkie zaplanowane zadania oraz podejmowałam również działania dodatkowe, nie wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego. Mocne strony mojej pracy Wnioski wynikające ze stażu Plany na przyszłość Uwaga! W sprawozdaniach przygotowywanych przez nauczycieli należy dokładniej sprecyzować realizowane zadania, nadać im charakter indywidualny, podać terminy realizacji. Efekty powinny wynikać z celów podejmowanych działań i do nich szczegółowo nawiązywać. Sprawozdanie może mieć formę tabelaryczną (jak wyżej) lub opisową. Opracowanie: Teresa Kozioł - konsultant