Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)"

Transkrypt

1 Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO składanego przez nauczyciela po zakończeniu stażu do dyrektora szkoły z uwzględnieniem efektów podejmowanych działań. (fragment) Wstęp: W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłam/em specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne (koncepcję pracy lub program rozwoju, program wychowawczy, program profilaktyki) oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą. Cele podjęcia stażu: Staż podjęłam/podjąłem w celu (przykłady): -zdobycia dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, -dalszego rozwoju zawodowego, -doskonalenia umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, -poszerzenia zakresu wiedzy i własnych umiejętności, -podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki, -spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w szczególności: -opracowywania i wdrażania programów działań. -doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, - podejmowania i doskonalenia ewaluacji własnych działań, -zdobywania umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W czasie trwania stażu realizowałam/em zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego oraz podejmowałam/em działania dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły. 8. ust.2.pkt1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) 1.Opracowanie scenariusza i przygotowanie montażu słownomuzycznego na Dzień Patrona Szkoły. 2.Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Ortograficznego 3.Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - Koła Polonistycznego. - Przybliżenie sylwetki patrona. - Rozbudzanie uczuć patriotycznych. - Kształtowanie pozytywnych postaw. - Rozwijanie postawy zaangażowania i wypełnianie czasu wolnego - Utrwalanie poprawności ortograficznej w pracach pisemnych - Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za słowo pisane. - Ćwiczenie umiejętności właściwej rywalizacji. - Rozwijanie uzdolnień uczniów i inspirowanie do aktywności twórczej. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie treści programu. - Zaangażowanie uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu. - Rozwijanie uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji ( techn. inform.) - Kształtowanie postaw społecznych. wywiad. dokumentu scenariusza. Regulaminprzegląd dokumentu. Wyniki konkursu. Analiza prac Wyniki przeprowadzonego konkursu. Obserwacja Formy potwierdzenia realizacji Regulamin; karty prac i kryteria oceniania. Program zajęć; prace uczniów; regulamin konkursu; karta wycieczki.

2 4.Praca w zespole ds. opracowania Programu Wychowawczego Szkoły. 5.Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego: Tradycje Bożonarodzeniowe. 6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności w nauce) na zajęciach wyrównawczych. 7. Realizacja projektu edukacyjnego Powstanie Styczniowe na Ziemi Chełmskiej. 8.Ukończenie szkolenia z zakresu organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole. 9. Opracowanie scenariusza obchodów Dnia Papieskiego 10.Przygotowanie uczniów do konkursu plastycznego: Projekt herbu gminy - Przeciwdziałanie agresji i przemocy. -Kształtowanie postaw prospołecznych. - Kształtowanie pracy wychowawczej w placówce. - Zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia. - Przygotowanie uczniów do publicznego wystąpienia związanego z prezentowaniem efektów swojej pracy. - Dążenie do niwelowania trudności w nauce. - Ułatwienie dostępu i możliwość projektowania różnorodnych form zajęć. -Zastosowanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych. -Kształtowanie postaw społecznych. -Podwyższanie samooceny ucznia. -Poszerzenie wiedzy na temat y historyczne związane z powstaniem. -Kształcenie postaw patriotycznych. -Uwrażliwienie młodzieży. -Efektywna praca w zespole ds. organizowania pomocy w szkole. -Zorganizowanie pomocy uwzględniającej potrzeby -Przybliżenie sylwetki bł. Jana Pawła II. -Rozbudzanie uczuć religijnych. -Zbiórka funduszy na Dzieło Tysiąclecia. -Rozwijanie zdolności plastycznych. -Rozbudzanie uczuć patriotycznych związanych z małą Ojczyzną. Ankiety skierowane do uczniów i nauczycieli. Wywiad z rodzicami. Obserwacja pracy Analiza kart pracy. Obserwacja przez pedagoga i psychologa. Ankietowanie. Ankietowanie Wywiad z rodzicami. dokumentów; ankietowanie scenariusza Wywiadrozmowa. materiałów. Program zajęć; dokument - Program wychow. szkoły. projektu. Karty pracy; Ankieta. Ankiety Prezentacja; Materiały powystawowe. Wnioski z ankiet. Prace Zdjęcia;. Opracowane herby; Protokół z posiedzenia. 8. Ust.2.pkt2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji 1.Opracowanie komputerowe pomocy dydaktycznych. - Uatrakcyjnienie lekcji. - Ułatwienie zrozumienia przedstawionych treści. i analiza przydatności materiałów. Formy potwierdze nia realizacji Pomoce dydaktyczne 2.Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym 3.Elektroniczna wymiana doświadczeń przy pomocy poczty e- mail lub poprzez udział w forach edukacyjnych. - Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w celu opracowania programów naprawczych. Analiza frekwencji - Pozyskiwanie przydatnych informacji i materiałów edukacyjnych. - Pozyskiwanie wskazówek do opracowania materiałów. - Wymiana doświadczeń. - Rozwijanie komunikacji drogą elektroniczną. dokumentów, dziennika lekcyjnego. Analiza pozyskanych materiałów. Dokumenty; dzienniki. Materiały edukacyjne

3 4.Wykorzystywanie zasobów Internetu. 5.Prowadzenie dziennika elektronicznego 6.Posługiwanie się tablicą interaktywną 7.Prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowni komputerowej na temat: Biosynteza białka. 8. Prowadzenie bloga edukacyjnego. 9.Wykorzystywanie programów multimedialnych na zajęciach przedmiotowych. 10.Publikacje własnych scenariuszy zajęć na stronie WWW. - Lepsze rozumienie przez uczniów poznawanych treści udostępnionych w interaktywnych materiałach. -Zaangażowanie i większe zainteresowanie - Indywidualizacja pracy. - Usprawnienie komunikacji między nauczycielem a rodzicami. - Łatwy sposób zamieszczania i archiwizowania danych o postępach -Wsparcie dla innych zadań szkoły (wydruk informacji dla rodziców, analiza postępów). -Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie. -Przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą. -Wspomaganie nauczania tradycyjnego. - Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy przedmiotowej. -Uatrakcyjnienie lekcji. -Ułatwienie zrozumienia lekcji poprzez dostęp do materiałów elektronicznych. -Wizualizacja omawianego materiału poprzez symulacje komputerowe. - Komunikacja w grupie współpracujących osób. -Przedstawianie wybranych prac -Kierowanie procesem edukacji przez nauczyciela. -Wzbogacenie procesu dydaktycznego. -Uatrakcyjnienie lekcji. -Ułatwienie zrozumienia treści. -Podejmowanie ćwiczeń praktycznych przez - Pobudzanie wrażeń estetycznych. -Znaczenie aksjologiczne. -Ułatwione modyfikowanie i przetwarzanie informacji. -Rozwijanie myślenia twórczego poprzez ułatwione kojarzenie odległych faktów i zdarzeń. -Ułatwione utrwalanie i sprawdzanie wiedzy ucznia. -Dzielenie się wiedzą z innymi osobami. -Promocja szkoły. -Uzyskanie informacji zwrotnej na temat materiałów. Ankieta; analiza zapisów. dziennika. dokumentów. Rozmowa z uczniami na temat zrozumienia tematu. materiałów zamieszczonych na blogach. Ankieta; analiza ocen; analiza programu. scenariuszy. Materiały z sieci. Dziennik. Baza danych z przedmiotu. Karty pracy, Dziennik. Materiały edukacyjne. Konspekt lekcji; karty pracy e. 8. ust.2.pkt3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji 1.Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej: Rola rodziców w uczeniu się młodzieży. 2.Sprawowanie opieki nad nauczycielami stażystami. -Rozszerzenie wiedzy nauczycieli na dany temat. -Podjęcie przez nauczycieli współpracy z rodzicami. -Podniesienie wyników nauczania. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela. - Pomoc w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego. Ankieta dla nauczycieli; ankieta dla rodziców. dokumentów stażysty. Formy potwierdze nia realizacji szkolenia. Dokumenty potwierdzające działania.

4 -Wspomaganie pracy naucz. stażysty. 3.Sprawowanie opieki nad nauczycielami kontraktowymi. 4.Prowadzenie szkolenia zespołu wychowawczego na temat: Zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież. 5.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. 6.Prowadzenie szkolenia zespołu przedmiotowego na temat: Ocenianie holistyczne na lekcjach języka polskiego 7.Opracowanie i odczytanie referatu: Współpraca z rodzicami w szkole podstawowej. na szkoleniowym posiedzeniu rady ped. 8.Udostępnienie własnych scenariuszy uroczystości innym nauczycielom i przekazanie do biblioteki szkolnej. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczyciela. - Pomoc w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego. -Wspomaganie pracy naucz. kontraktowego. - Nauczyciele poznają wpływ poszczególnych narkotyków na organizm człowieka. - Potrafią rozpoznać objawy, jakie występują po zażyciu. - Wiedzą, jakie akcesoria zwykle posiadają narkomani. - Znają fazy uzależnienia. - Wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. -Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z innymi nauczycielami - w zakresie metod i form pracy. -Praktyczne przedstawienie działań uczniów w zakresie realizowanego tematu. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy. - Zasady i kryteria oceniania holistycznego. -Poznanie najczęściej występujących błędów językowych. - Nabycie doświadczenia w ocenianiu prac - Dzielenie się wiedzą poznaną podczas szkolenia na temat współpracy nauczyciela z rodzicami. - Poznanie form współpracy szkoły ze środowiskiem ucznia. -Motywowanie rodziców do współpracy. - Powiększenie zbiorów bibliotek szkolnych o aktualne materiały dotyczące np. uroczystości szkolnych. - Wymiana doświadczeń po lekturze scenariusza. wywiad. dokumentów nauczyciela kontraktowego. Ankieta sprawdzająca wiedzę nauczycieli. Rozmowa podsumowująca szkolenie. Ankietowanie. Próbne ocenianie prac Ankietowanie. kart bibliotecznych. Plan rozwoju; projekt oceny pracy. szkolenia; protokół posiedzenia zespołu; lista obecności nauczycieli. Ankiety i opracowane wnioski; lista obecności. Kryteria oceniania; ocenione prace. Referat; Ankiety. e 8. Ust.2.pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzenia realizacji 1.Opracowanie i realizacja Programu Wychowawczego Kulturalni są wśród nas. W trakcie realizacji: -Prawa człowieka i dziecka na co dzień. -Wycieczka na spektakl teatralny. -Opracowanie mapy mentalnej: zasady - Uczniowie używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli i siebie nawzajem. -Są świadomi, jakie zachowania mogą powodować agresję innych. -Znają sposoby rozładowywania agresji i stresu. -Potrafią negocjować i rozwiązywać problemy w sposób nienaruszający godności. -znają wartość praw człowieka i dziecka, -znają i używają zasady savoir-vivre, -wiedzą, że w kulturalny sposób można więcej osiągnąć. Ankieta skierowana do uczniów; ankieta do rodziców; analiza kart pracy; analiza karty analiza mapy mentalnej. Program; karty pracy; karta mapa mentalna.

5 savoir-vivru). 2.Opracowanie i wdrożenie programu: Komputerek w przedszkolu. 3.Opracowanie i realizacja programu: Zwierzęta to nie rzeczy one czują. W trakcie realizacji programu odbyły się: -Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska i wycieczka do schroniska. - Realizacja godzin wychowawczych na temat: Skąd się biorą bezdomne zwierzęta i jaki jest ich los? - Konkurs fotograficzny: Mój czworonożny przyjaciel. - Wykłady i prezentacje: Przykłady znęcania się nad zwierzętami - Przyczyny niechęci do zwierząt. -Umiejętność posługiwania się komputerem. -Umiejętność wykorzystywania programów graficznych Tux Point, programu Word. -Rozwijanie zainteresowań dzieci. - Uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt. - Kształtowanie postawy opiekuńczej i empatii wobec zwierząt. - Rozwijanie umiejętności fotograficznych. - Kształtowanie wrażliwości na krzywdę wyrządzaną zwierzętom. - Umiejętne przeciwstawianie się negatywnym postawom. - Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę. - Opracowanie posteru: One czekają na adopcję. - Zorganizowanie wystawy prac konkursowych w celu wzmocnienia odczuć estetycznych wobec zwierząt. - Zorganizowanie konkursu i sesji miedzyszkolnej: Zwierzęta nie są przedmiotami one czują. - Odpowiedzialne adopcje. - Zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Obserwacja dziecka. Ankieta dla rodziców. Analiza wytworów dziecka. Rozmowa z uczestnikami programu. Analiza artykułów z prasy. Adopcja zwierząt. Ankiety, wnioski. Materiały opracowane przez dzieci. e zajęć. Program; karta postery; konspekt zajęć. 8. Ust.2.pkt4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzenia realizacji 13. Zorganizowanie akcji charytatywnej: Kiermasz Mikołajkowy. -Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, rozwijanie empatii. -Integracja zespołu klasowego. -Wsparcie duchowe i finansowe potrzebującej osoby. -Kształtowanie uczuć estetycznych i pozytywnych postaw wśród Rozmowa; obserwacja. Sprawozdani e na temat liczby uczniów objętych wsparciem. 2.Opieka nad praktykantami. 3.Przeprowadzenie konkursu Moje Boże Narodzenie. - Zapoznanie studentów ze specyfiką środowiska zawodowego i pracą szkoły. Poszerzenie wiedzy studenta zdobytej na studiach. -Rozwijanie umiejętności zastosowania różnych metod nauczania i form pracy. -Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie. -Rozwijanie umiejętności pisania krótkich form literackich. - Uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej. dokumentacji studenta, w szczególności konspektów zajęć. Analiza prac wyników przeprowadzone- Konspekty; programy; karty pracy. Regulamin i protokół konkursu; gazetka ścienna.

6 -Rozbudzanie uczuć estetycznych na słowo mówione i pisane. go konkursu. 4.Prowadzenie Koła Czytelniczego 5.Organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne. 7.Prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności. 8.Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla rodziców na temat: Jakie błędy wychowawcze najczęściej popełniają rodzice? 9.Przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 10.Organizowanie wycieczek tematycznych i krajoznawczych. Zorganizowanie wycieczki na Roztocze. 11.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: Koło Ortograficzne. 12. Przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka. 13.Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu informatycznego: Poznajemy Chorwację. -Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. - Kształtowanie właściwych postaw etycznych. - Poszerzenie wiedzy i umiejętności - Inspirowanie uczniów do twórczego spędzania czasu. - Umożliwianie uczniom kontaktu ze sztuką i przygotowanie do odbioru sztuki. - Poznanie pracy aktora i pojęć związanych z teatrem opracowanie mapy myślowej - Kształtowanie odpowiednich zachowań w teatrze. - Rozwijanie zainteresowań uczniów sztuką. - Wyrabianie u uczniów nawyku oszczędzania. - Wdrażanie do umiejętnego gospodarowania funduszami własnymi. - Wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów. - Uczenie kontrolowanego i celowego wydawania oszczędności. - Uświadomienie rodzicom z jakimi problemy wychowawcze występują w szkole. - Uświadomienie rodzicom ich odpowiedzialności za odpowiednie wychowanie własnych dzieci. - Wskazanie najczęściej popełnianych błędów wychowawczych i konsekwencji ich popełniania. - Przedstawienie propozycji metod wychowawczych wg. Thomasa Gordona: Wychowanie bez tajemnic. - Przybliżenie rysu historycznego edukacji w Polsce. - Kształtowanie pozytywnych postaw moralnych. - Wzbudzanie szacunku dla pracy nauczyciela. - Rozwijanie zaangażowania - Poznanie walorów krajoznawczych Roztocza. -Rozbudzania wrażliwości estetycznej dotyczącej piękna przyrody. -Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas zajęć w terenie. -Kształtowanie nawyków dokonywania obserwacji przyrodniczych. - Zaangażowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, zapoznanie z formami wypoczynku. - Utrwalanie zasad poprawnego pisania. - Przygotowanie do Konkursu Ortograficznego. - Uświadomienie roli babci i dziadka w rodzinie. - Budowanie więzi emocjonalnych międzypokoleniowych, zwłaszcza ze starszymi osobami. - Okazywanie szacunku i pomocy osobom starszym, integracja. - Rozwijanie umiejętności wypowiadania się. -Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji. -Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. -Poznanie państwa, które weszło do Unii Europejskiej. wywiad. Rozmowy z uczniami. dokumentów założonych książeczek. Ankieta skierowana do rodziców. scenariusza. Ankieta skierowana do Obserwacja podczas zajęć. Rozmowa z rodzicami. Karty pracy; zestawy ćwiczeń; wyniki konkursu. wywiad z babciami i dziadkami. Obserwacja. prezentacji. Ankietowanie. Plan pracy biblioteki. Karta wystawa prac. Książeczki oszczędności owe. zajęć; lista obecności. Karta album; sprawozdanie. Zadania konkursowe. ; zdjęcia. Prezentacja. Wyniki ankiet.

7 8. Ust.2.pkt4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzen ia realizacji 1. Pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 2. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Kobiet 08 marca 2011 r. we współpracy z Kołem Gospodyń. 3. Prowadzenie zajęć i przygotowanie gazetki tematycznej na temat pracy strażaka we współpracy z Komendą Straży Pożarnej. 5. Przeprowadzenie zajęć na temat znaczenia czystości dla człowieka i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób we współpracy z Ośrodkiem Zdrowia. 6. Prowadzenie szkolnej Kasy Oszczędności we współpracy z Bankiem Spółdzielczym. 7. Opracowanie plakatu: Usługi pocztowe we współpracy z Urzędem Pocztowym. 8. Przygotowanie przewodnika regionalnego we współpracy z Urzędem Gminy. 9. Prowadzenie akcji charytatywnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 10. Zorganizowanie wycieczki we współpracy z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej. 11. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych na temat: Zagrożenia wirusem Hiv i chorobą Aids we współpracy z pielęgniarką szkolną i zespołem Ara. -Objęcie uczniów pomocą specjalistyczną, eliminowanie ich dysfunkcji wg wskazań Poradni. -Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych -Podwyższanie samooceny ucznia. - Integracja szkoły ze środowiskiem gminnym. - Docenienie wartości i roli kobiet. - Promocja szkoły. - Pogłębienie wiedzy uczniów na temat pracy strażaka. - Zapoznanie ze sprzętem i ubiorem strażaka. - Rozwijanie uzdolnień plastycznych - Przypomnienie zasad higieny. - Poznanie zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. - Zapoznanie z typowymi objawami najczęściej występujących chorób i ustalenie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia. - Edukacja ekonomiczna - Popularyzacja oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. - Wyrabianie nawyku systematyczności i celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy. - Przygotowanie uczniów do korzystania z usług poczty. - Poznanie działów i pomieszczeń poczty. - Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. - Upowszechnianie informacji na temat regionu. - Uświadomienie uczniom walorów regionu. - Promocja zabytków regionu. - Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. - Wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym. - Wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi. -Poznanie ciekawych zakątków Polski. -Integracja uczestników wycieczki. -Opieka ze strony wybranych rodziców. - Dofinansowanie wycieczki. - Poznanie dróg zakażenia wirusem. - Uświadomienie konsekwencji nieprzemyślanych zachowań, m.in. seksualnych. - Rozbudzanie zainteresowania muzyką hip-hop. Rozwijanie talentów. dokumentów: opinii z Poradni i dokumentacji nauczyciela. Rozmowy, wywiady po Wywiad ze strażakiem. Opracowanie gazetki tematycznej. testu wiedzy lub wyników konkursu. Analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców. Analiza plakatu. przewodnika. Wywiad na temat potrzeb środowiska. karty wycieczki i regulaminu. Ankieta; konkurs wiedzy (plastyczny lub muzyczny). Dziennik zajęć; program; karty pracy; prace Pytania do wywiadu; gazetka. Pytania; plakat. Ankieta. Plakat. Przewodnik. Dokumentacja akcji. Karta zdjęcia; wystawa prac. zajęć; wyniki konkursu.

8 12. Przygotowanie programu artystycznego z okazji gminnych dożynek we współpracy z Urzędem Gminy. 13. Zorganizowanie wieczorku regionalnego: Kręć się kręć wrzeciono we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich. 14.Prowadzenie zajęć i opracowanie plakatu na temat pracy policjanta we współpracy z przedstawicielem policji. 15.Zorganizowanie akcji: Biblioteka na wszystkich czeka we współpracy z biblioteką miejską. - Kultywowanie tradycji ludowych. - Pogłębianie więzi ze społecznością lokalną. - Promowanie szkoły na forum gminy. - Pokonywanie tremy uczniów podczas wystąpień publicznych. - Zapoznanie uczniów z tradycjami regionu: pieśniami, wierszami, zwyczajami, strojami, potrawami. - Rozbudzanie więzi międzypokoleniowych. - Zapoznanie uczniów z historią regionu. -Pogłębienie wiedzy trzecioklasistów na temat pracy policjanta. -Zapoznanie się ze specyfiką pracy policjanta. -Rozwijanie uzdolnień plastycznych -Udział w lekcji bibliotecznej. -Zbiórka książek. -Pomoc w naprawianiu zniszczonych książek. -Kształcenie umiejętności korzystania z katalogów. wywiad z uczestnikami imprezy. Rozmowywywiady z uczestnikami wieczorku. Przeprowadzenie wywiadu z policjantem. materiałów. scenariusza. Obserwacja. ; podziękowa nia.. Materiał dźwiękowy z wywiadu. Plakat. Zdjęcia. Karta wyjścia. 8. ust.2.pkt5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji Formy potwierdzen ia realizacji 1. Praca z uczniem z dysleksją rozwojową. - Rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno motorycznych. - Podniesienie poziomu umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu. - Podniesienie poziomu umiejętności pisania. - Utrwalenie zasad ortografii. dokumentów: karty pracy, zeszyty. Karty pracy, zeszyty. 2. Praca z grupą uczniów przejawiających agresywne zachowanie. - Stosowanie norm i zasad obowiązujących w szkole. - Budowanie i pogłębianie więzi ( dobrych kontaktów) w relacjach nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń oraz nauczyciel-nauczyciel. - Dostrzeganie u uczniów dobrych stron i pozytywnych osiągnięć. Obserwacja zachowań; dokumentów: ocen ze sprawowania. Dokumentacja pracy z uczniami. Zakończenie: W czasie trwania stażu zrealizowałam wszystkie zaplanowane zadania oraz podejmowałam również działania dodatkowe, nie wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego. Mocne strony mojej pracy Wnioski wynikające ze stażu Plany na przyszłość Uwaga! W sprawozdaniach przygotowywanych przez nauczycieli należy dokładniej sprecyzować realizowane zadania, nadać im charakter indywidualny, podać terminy realizacji. Efekty powinny wynikać z celów podejmowanych działań i do nich szczegółowo nawiązywać. Sprawozdanie może mieć formę tabelaryczną (jak wyżej) lub opisową. Opracowanie: Teresa Kozioł - konsultant

Materiały opracowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.

Materiały opracowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Materiały opracowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Golemo Miejsce pracy: Zespół Szkół w Bystrzycy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Markiewicz. W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Markiewicz. W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Markiewicz W związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 1 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Agnieszka Jakubowska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Opracowany na podstawie Rozporządzenia z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Agnieszka Parada nauczyciel kształcenia zintegrowanego Szkoła Podstawowa w Rzeplinie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO NA OKRES ODBYWANIA

Bardziej szczegółowo

Anna Marta Orzoł. nauczyciel matematyki. w Szkole Podstawowej w Zabielach

Anna Marta Orzoł. nauczyciel matematyki. w Szkole Podstawowej w Zabielach Anna Marta Orzoł nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Zabielach PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. IMIĘ I NAZWISKO: Anna Marta

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Chadam nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 wzamościu Zamość,26X.2000r. Pan mgr Henryk Borowik Dyrektor Gimnazjum nr 2 wzamościu Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. mgr Arkadiusz Lasocki Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. I. Sfera organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Roberta Gruszewskiego. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Roberta Gruszewskiego. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Roberta Gruszewskiego NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Dane personalne:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Anna Spychała. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2003 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Anna Spychała. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2003 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: Anna Spychała Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Sierakowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Doroty Wagner Rozpoczęcie stażu : 1 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Aleksandry Rabendy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Aleksandry Rabendy Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Aleksandry Rabendy nauczyciela wychowawcy internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno ychowawczym nr 2 w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR MARCINA LIPIEC

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR MARCINA LIPIEC Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Cięcinie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR MARCINA LIPIEC NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Młyńska Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Okres

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Klaudia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Poznań 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Barbara Nowak - Baryś Wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Zatwierdzam do realizacji... miejscowość, data podpis i pieczęć PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Krystyna Litwin nauczyciel matematyki i informatyki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2003

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Baniocha, dn. 17.09.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko: Dorota Adamska Nazwa szkoły: Gimnazjum w Baniosze Stanowisko: pedagog szkolny Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 Data zakończenia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Białystok, 31.08.2011 r. Tadeusz Niczyporuk ul. K. S. Wyszyńskiego 6B/39 15-888 Białystok nauczyciel mianowany PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Beata Gomułka nauczyciel mianowany biologii i chemii w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Joanna Zielonka miejsce odbywaniu stażu: Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy termin odbywania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Krzysztof Bąk nauczyciel wychowania fizycznego Data rozpoczęcia stażu 01.09.2012 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO pedagoga szkolnego mgr Katarzyny Jedlińskiej UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2008 Planowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr xxxxxx nauczyciela Szkoły xxxxxxx ul. xxxxxxxx w xxxxxxxxxxxx w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2007 do 31.05.2010 8 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ IŁAWA, 29 VIII 2011 r. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1. Rozwój wewnętrzny ucznia. 1. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych. 2. Udział

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Miejsce rozpoczęcia stażu: Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie wyników ewaluacji z września 2011 r.) WSTĘP Program profilaktyku

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. im. Władysława Broniewskiego ul. Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. im. Władysława Broniewskiego ul. Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego, posiadającego kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko odbywającego staż: mgr Monika Bochen Nazwa : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU. na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU. na rok szkolny 2012/2013 ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W NIEPOŁOMICACH PODGRABIU na rok szkolny 2012/2013 Cel główny Treści Cele operacyjne Zadania Terminy Odpowiedzialny Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Łuczyk Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 4 im.

Bardziej szczegółowo