1. System zabezpieczenia sieciowego (Firewall sprzętowy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciowe typu B od 2 do 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. System zabezpieczenia sieciowego (Firewall sprzętowy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciowe typu B od 2 do 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka"

Transkrypt

1 Warszawa 8 lipca 2010 r. Nr sprawy: F /10 Instytut Badań Systemwych PAN infrmuje wszczęciu pstępwania prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg pniżej Eur na: Dstawę urządzeń kmputerwych d IBS PAN 1. Nazwa raz adres Zamawiająceg Instytut Badań Systemwych PAN ; Warszawa ul. Newelska 6. REGON NIP Tryb udzielenia zamówienia Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg prwadzne jest w parciu przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Praw zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, pz. 1655, z 2008 r. Nr 171, pz. 1058, Nr 220, pz i Nr 227,pz raz z 2009 r. Nr 19, pz. 101, Nr 65, pz. 545, Nr 91, pz. 742, Nr 157, pz.1241, Nr 206, pz. 1591, Nr 219, pz i Nr 223, pz. 1778) w trybie przetargu niegraniczneg. 2. Opis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: 1. System zabezpieczenia sieciweg (Firewall sprzętwy) typu A 1 sztuka 2. Przełączniki sieciwe typu B d 2 d 5 sztuk 3. Serwer typu C 1 sztuka Ad System zabezpieczenia sieciweg Właściwści wielzadaniweg systemu zabezpieczeń sieciwych: 1. System zabezpieczeń musi być dstarczny jak dedykwane urządzenie zabezpieczeń sieciwych (appliance). W architekturze sprzętwej systemu musi występwać separacja mdułów: zarządzania, mdułu wyknująceg peracje kryptgraficzne, mdułu analizy ruchu w warstwie aplikacyjnej raz mdułu dpwiedzialneg za peracje sieciwe (ruting, translacje NAT, ARP lkup). Całść sprzętu i prgramwania musi być dstarczana i wspierana przez jedneg prducenta. 2. System zabezpieczeń nie mże psiadać graniczeń licencyjnych dtyczących liczby chrninych kmputerów w sieci wewnętrznej. 3. Urządzenie zabezpieczeń musi psiadać przepływnść nie mniej niż 500 Mb/s dla kntrli firewall, nie mniej niż 500 Mb/s dla inspekcji ruchu w warstwie aplikacyjnej i bsługiwać nie mniej niż jednczesnych płączeń. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 1 z 13

2 4. Urządzenie zabezpieczeń musi być wypsażne w c najmniej 12 prtów Ethernet 10/100/1000. Musi być mżliwść zamntwania w urządzeniu minimum 4 interfejsów ptycznych (SFP). 5. System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 mdelu OSI), w trybie transparentnym (tzn. w warstwie 2 mdelu OSI) raz w trybie pasywneg nasłuchu (sniffer). Funkcjnując w trybie transparentnym urządzenie nie mże psiadać sknfigurwanych adresów IP na interfejsach sieciwych. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w knfiguracji interfejsów inspekcyjnych. Musi istnieć mżliwść jednczesnej knfiguracji pszczególnych interfejsów w różnych trybach. 6. Urządzenie musi bsługiwać prtkół Ethernet z bsługą sieci VLAN pprzez tagwanie zgdne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mgą być twrzne na interfejsach sieciwych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi bsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne rutery psiadających drębne tabele rutingu. Urządzenie musi bsługiwać prtkły Turingu dynamiczneg, nie mniej niż RIP i OSPF. 7. System zabezpieczeń musi realizwać zadania kntrli dstępu (filtracji ruchu sieciweg), wyknując kntrlę na pzimie warstwy sieciwej, transprtwej raz aplikacji. 8. System zabezpieczeń firewall zgdnie z ustalną plityką musi prwadzić kntrlę ruchu sieciweg pmiędzy bszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Plityki muszą być definiwane pmiędzy kreślnymi strefami bezpieczeństwa. 9. Plityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, prtkły i usługi sieciwe, aplikacje, użytkwników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrwanie zdarzeń i alarmwanie raz zarządzanie pasma sieci (znaczenia DiffServ). 10. System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję kmunikacji szyfrwanej HTTPS (HTTP szyfrwane prtkłem SSL) dla ruchu wychdząceg d serwerów zewnętrznych (np. kmunikacji użytkwników surfujących w Internecie) raz ruchu przychdząceg d serwerów firmy. System musi mieć mżliwść deszyfracji niezaufaneg ruchu HTTPS i pddania g właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i blkwanie ataków typu explit, wirus, złśliwy kd. 11. System zabezpieczeń musi identyfikwać aplikacje bez względu na numery prtów, prtkły tunelwania i szyfrwania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi dbywać się c najmniej pprzez sygnatury i analizę heurystyczną. 12. System zabezpieczeń musi działać zgdnie z zasadą bezpieczeństwa The Principle f Least Privilege, tzn. system zabezpieczeń blkuje wszystkie aplikacje, pza tymi które w regułach plityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jak dzwlne. Nie jest dpuszczalne, aby blkwnie aplikacji (P2P, IM, itp.) dbywał się pprzez inne mechanizmy chrny niż firewall. 13. System zabezpieczeń musi identyfikwać c najmniej 700 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelwanych w prtkłach HTTP i HTTPS nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tr, BitTrrent, emule. Zezwlenie dstępu d aplikacji musi dbywać się w regułach plityki firewall. 14. System zabezpieczeń musi umżliwiać zestawianie zabezpiecznych kryptgraficznie tuneli VPN w parciu standardy IPSec i IKE w knfiguracji site-t-site. Knfiguracja VPN musi dbywać się w parciu ustawienia rutingu (tzw. ruting-based VPN). 15. System zabezpieczeń musi wyknywać zarządzanie pasmem sieci (QS) w zakresie znaczania pakietów znacznikami DiffServ. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 2 z 13

3 16. System zabezpieczeń musi umżliwiać blkwanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, dc, szyfrwany dc, dcx, ppt, encrypted ppt, pptx, xls, szyfrwany xls, xlsx, rar, szyfrwany rar, zip, szyfrwany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, cx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif. Rzpznawanie pliku musi dbywać się na pdstawie nagłówka i typu MIME, a nie na pdstawie rzszerzenia. 17. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść uruchmienia mdułu wykrywania i blkwania ataków intruzów w warstwie 7 mdelu OSI (IPS) bez kniecznści dkupywania jakichklwiek kmpnentów, jeśli funkcja taka bjęta jest subskrypcją t subskrypcją ta pwinna być uwzględnina w fercie. 18. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść uruchmienia mdułu inspekcji antywiruswej, kntrlująceg przynajmniej pcztę elektrnicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP raz http bez kniecznści dkupywania jakichklwiek kmpnentów, pza subskrypcją. Baza AV musi być przechwywania na urządzeniu i regularnie aktualizwana w spsób autmatyczny. 19. Baza AV musi być przechwywania na urządzeniu i regularnie aktualizwana w spsób autmatyczny. 20. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść uruchmienia mdułu filtrwania strn WWW w zależnści d kategrii treści strn HTTP bez kniecznści dkupywania jakichklwiek kmpnentów, pza subskrypcją. Baza WF musi być przechwywania na urządzeniu i regularnie aktualizwana w spsób autmatyczny. 21. System zabezpieczeń transparentnie ustala tżsamść użytkwników sieci (integracja z Active Directry i serwerami terminali). Plityka kntrli dstępu (firewall) precyzyjnie definiuje prawa dstępu użytkwników d kreślnych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkwnik zmieni lkalizację i adres IP. W przypadku użytkwników pracujących w śrdwisku terminalwym, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tżsamści ma dbywać się również transparentnie. Pnadt system musi mieć mżliwść kształtwania ruchu sieciweg (QS) dla pszczególnych użytkwników. 22. Zarządzanie systemu zabezpieczeń musi dbywać się z linii pleceń (CLI), graficznej knsli Web GUI raz scentralizwaneg systemu zarządzania. Dstęp d urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczne kryptgraficznie (pprzez szyfrwanie kmunikacji). System zabezpieczeń musi pzwalać na zdefiniwanie wielu administratrów różnych uprawnieniach. 23. System zabezpieczeń musi wyknywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umżliwiać c najmniej dstęp wielu kmputerów psiadających adresy prywatne d Internetu z wykrzystaniem jedneg publiczneg adresu IP raz udstępnianie usług serwerów adresacji prywatnej w sieci Internet. 24. System zabezpieczeń zapewnia mżliwść bezpieczneg zdalneg dstępu d chrninych zasbów w parciu standard SSL VPN bez kniecznści stswania ddatkwych licencji. 25. System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść pracy w knfiguracji dprnej na awarie w trybie Active-Passive. Mduł chrny przed awariami musi mnitrwać i wykrywać uszkdzenia elementów sprzętwych i prgramwych systemu zabezpieczeń raz łączy sieciwych. 26. Wraz z urządzeniem pwinna zstać dstarczna drugie identyczne pd względem parametrów sprzętw-prgramwych urządzenie spare pzbawine licencji i przeznaczne d wymiany w przypadku uszkdzenia jednstki pdstawwej. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 3 z 13

4 27. Pmc techniczna raz szklenia z prduktu muszą być dstępne w Plsce. Usługi te muszą być świadczne w języku plskim w autryzwanym śrdku edukacyjnym. 28. Sprzęt nwy wraz z 5 letnią gwarancją. Wymagane wdrżenie w sieci kmputerwej IBS PAN raz przeszklenie pracwników Ośrdka Kmputerweg IBS PAN. Przykładwe urządzenie spełniające warunki t PALO ALTO Netwrks w wersji On-Site Spare. W ramach pstępwania musi zstać dstarczne jedn kmpletne, gtwe d pracy urządzenie. Wraz z prduktem wymagane jest dstarczenie pieki technicznej ważnej przez kres 5 lat. Opieka musi zawierać: wsparcie techniczne świadczne telefnicznie raz pcztą elektrniczną przez prducenta raz jeg autryzwaneg plskieg przedstawiciela, wymianę uszkdzneg sprzętu, dstęp d nwych wersji prgramwania, aktualizację bazy ataków IPS i definicji wirusów, a także dstęp d baz wiedzy, przewdników knfiguracyjnych i narzędzi diagnstycznych. Ad. 2 Przełączniki sieciwe typu B Wewnętrzne prty wejścia/wyjścia c najmniej 44 prty 10/100/1000 z autmatycznym wykrywaniem szybkści (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylk pełny dupleks; Typy nśników: Aut-MDIX; c najmniej 4 prty typu dual persnality każdy mże służyć jak prt RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub jak gniazd mini-gbic (na transceivery mini-gbic). Przepustwść maks. c najmniej 131 mln p/s funkcja rutingu/przełączania c najmniej 176 Gb/s bsługiwane standarty c najmniej Kmunikacja RFC 1591 DNS (klient); zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; IEEE 802.1D MAC Bridges; Prirytet IEEE 802.1p; Sieci VLAN IEEE 802.1Q; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; Klasyfikacja sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1v według prtkłów i prtów; IEEE 802.1w Rapid Recnfiguratin f Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregatin Cntrl Prtcl (LACP); IEEE 802.3x Flw Cntrl; RFC 768 UDP; Prtkół RFC 783 TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Prtcl; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; Prtkół RFC 1350 TFTP (wersja 2); RFC 2030 Simple Netwrk Time Prtcl (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 3046 DHCP Relay Agent Infrmatin Optin; RFC 3376 IGMPv3 (tylk dłączanie hsta); RFC 1981 IPv6 Path MTU Discvery; RFC 2460 IPv6 Specificatin; RFC 2710 Multicast Listener Discvery (MLD) fr IPv6; RFC 2925 Remte Operatins MIB (tylk pingwanie); RFC 3019 MLDv1 MIB; RFC 3315 DHCPv6 (tylk klient); RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 3596 DNS Extensin fr IPv6; RFC 3810 MLDv2 (tylk dłączanie hsta); RFC 4022 MIB fr TCP; RFC 4113 MIB fr UDP; RFC 4251 SSHv6 Architecture; RFC 4252 SSHv6 Authenticatin; RFC 4253 SSHv6 Transprt Layer; RFC 4254 SSHv6 Cnnectin; RFC 4293 MIB fr IP; RFC 4419 Key Exchange fr SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4541 IGMP & MLD Snping Switch; RFC 4861 IPv6 Neighbr Discvery; RFC 4862 IPv6 Stateless Address Aut-cnfiguratin; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1724 RIPv2 MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accunting MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC MAU MIB; RFC p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 The IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 4 z 13

5 Interfaces Grup MIB; RFC 2474 DiffServ Precedence, 8 klejek na prt; RFC 2597 DiffServ Assured Frwarding (AF); RFC 2598 DiffServ Expedited Frwarding (EF) Ingress Rate Limiting; IEEE 802.1X Prt Based Netwrk Access Cntrl RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authenticatin; RFC 2866 RADIUS Accunting; Prtkół Secure Sckets Layer (SSL). Rzmiar Tabeli Adresów c najmniej 2000 pzycji Mntaż na stjaku 19 Stan utajenia 1000 Mb: < 2,9 µs (64-bajtwe pakiety FIFO); 10 Gb/s: < 1,3 µs (64- bajtwe pakiety FIFO). Zasilanie zewnętrzne V / V; 50/60 Hz Pbór mcy c najwyżej 105 W Dstępnść zasilania 2,1 A/ 1,1 A Firmware (updaty) bezpłatnie dstępne d prducenta przez cały kres życia prduktu Sprzęt fabrycznie nwy gwarancja life time przykładwy sprzęt spełniający warunki t: HP PrCurve 2910al-48G (J9147A) Ad. 3 Serwer typu C budwa mająca zasilacz nie grszy niż raz dyspnująca ilścią miejsca na dyski nie mniejszym niż CSE-846TQ-R1200B Supermicr Chassis CSE-846TQ-R1200B, 4U, SATA/SAS (SES2), Redundant PSU 1200W, Black napęd DVD 2 sztuki SNK-P0034AP4 4U+, Active CPU Heatsink, SC743's w/ X7 DP Wrkstatin Płyta główna bsługująca prcesry raz psiadająca złącza w ilści nie mniejszej niż MBD-X8DTI-LN4F-O Supermicr MBD-X8DTI-LN4F-O, Dual Prcessr, Intel 5520 (Tylersburg) Chipset, SATA, 4x LAN, IPMI, Mtherbard - Retail Kntrler SATA bsługujący 24 kanały SATA + bsługujący standarty RAID raz psiadający funkcjnalnść nie grszą niż 9650SE-24M8 KIT 3ware 9650SE-24M8 Internal SATA II Hardware RAID Cntrller Card, Kit Bateria pdtrzymująca późniny zapis na dysk parametrach nie grszych niż BBU-MODULE-03 Battery Backup Unit fr 3ware 9650SE/9590SE/9550SX(U) HW RAID Cntrllers 2 sztuki zestawów pamięci parametrach timingwych (raz szybkści taktwania) nie grszych niż KVR1333D3S4R9SK3/6G 6GB 1333MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM (Kit f 3) SR x4 w/ts 2 sztuki prcesrów parametrach nie grszych niż (ilść jąder, szybkść taktwania, ilść pamięci cache) BX80602E5506 E5506 Xen prcessr (quad cre) *** M 4.80 GT/sec 24 sztuki dysków pjemnści, ilści pamięci cache, gwarancji, MTBF, szybkści transferu, szybkści naprawy błędów TLAR nie grszej niż WD2002FYPS HDD Desktp WESTERN DIGITAL RE4-GP 2000GB 7200rpm, Native Cmmand Queuing (NCQ) 64MB cache Serial ATA II-300 Sprzęt fabrycznie nwy gwarancja c najmniej 36 miesięcy 3. Termin wyknania zamówienia Wyknawca zrealizuje zamówienie d dnia 15 września 2010 r. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 5 z 13

6 4. Wadium: ferta musi być zabezpieczna wadium w następującej wyskści 2000 zł (część pierwsza) lub/i 1000 zł (część druga) lub/i 1000 zł (część trzecia), wadium mże być wniesine w frmie: 1. pieniądza, 2. pręczenia bankweg lub pręczenia spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej, z tym, że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji bankwych 4. gwarancji ubezpieczeniwych, 5. pręczenia przez pdmity, których mwa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000r utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz.U.Nr 109, pz. 1158, z póżn.zm.). Wadium w frmie pieniądza należy wnieść najpóźniej d dnia składania fert na knt Wadium wnszne w frmie pręczeń, gwarancji bankwej lub ubezpieczeniwej należy złżyć w frmie ryginału wraz z fertą. Wadium musi być wniesine najpóźniej w terminie składania fert tj. d dnia r. Zamawiający jest zbwiązany niezwłcznie zwrócić wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania z fertą, b) zawart umwę w sprawie zamówienia publiczneg i wniesin zabezpieczenie należyteg wyknania umwy, c) zamawiający unieważnił pstępwanie, a prtesty zstały statecznie rzstrzygnięte lub upłynął termin ich składania, d) na pisemny wnisek Wyknawcy, który wycfał fertę przed terminem składania fert, który zstał wykluczny, któreg ferta zstała drzucna. 5. Opis warunków udziału w pstępwaniu raz pis spsbu dknywania ceny spełniania tych warunków. Dtyczy wszystkich części. O zamówienie mgą się ubiegać wyknawcy, którzy spełniają warunki kreślne w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień, a w szczególnści: 1) psiadają uprawnienia d wyknywania działalnści lub czynnści kreślnej przedmitem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień, 2) psiadają niezbędną wiedzę i dświadczenie raz dyspnują ptencjałem technicznym i sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia, 4) nie pdlegają wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia, Oceny spełnienia warunków Zamawiający dkna na pdstawie złżnych przez wyknawcę świadczeń raz dkumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ. Zgdnie z art. 23 ustawy wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest ustanwienie pełnmcnika d reprezentwania w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb d reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. Przepisy dtyczące wyknawcy stsuje się dpwiedni d wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych d wyknawców zstanie dknana wg frmuły spełnia-nie spełnia. Niespełnienie któregklwiek warunku spwduje wykluczenie wyknawcy z pstępwania i uznanie jeg ferty za drzucną. 6. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dkna na pdstawie złżnych przez wyknawcę świadczeń raz dkumentów wskazanych w pkt 6 i 8 niniejszej SIWZ. Zgdnie z art. 23 ustawy wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest ustanwienie pełnmcnika IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 6 z 13

7 d reprezentwania w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb d reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. Przepisy dtyczące wyknawcy stsuje się dpwiedni d wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych d wyknawców zstanie dknana wg frmuły "spełnia / nie spełnia". Niespełnienie któregklwiek warunku spwduje wykluczenie wyknawcy z pstępwania i uznanie jeg ferty za drzucną. 7. Wykaz świadczeń i dkumentów, jakie mają dstarczyć wyknawcy w celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu W celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu raz w celu umżliwienia dknania ceny ferta musi zawierać następujące dkumenty (dkumenty są składane w frmie ryginału lub kpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez wyknawcę w następującej klejnści): Lp Warunki wymagane d Wyknawcy ubiegająceg się zamówienie Dkumenty ptwierdzające spełnienie wymaganych warunków 1 Oferta Wypełniny Frmularz Ofertwy - Załącznik nr 1 2 Nie pdleganie wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia Oświadczenie, że Wyknawca spełnia warunki udziału w pstępwaniu, kreślne w art.22 Załącznik nr 2 3 Ptwierdzenie wniesienia Wadium Dwdy wpłat wadium (kpie) lub pręczeń bankwych, gwarancji bankwych, gwarancji ubezpieczeniwych 8. Infrmacja spsbie przumiewania się Zamawiająceg z wyknawcami Oświadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drgą elektrniczną. Jeżeli zamawiający lub wyknawca przekazują świadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje faksem lub drgą elektrniczną, każda ze strn, na żądanie drugiej niezwłcznie ptwierdza fakt ich trzymania. Osbami uprawninymi przez Zamawiająceg d kntaktu z wyknawcami są: Instytut Badań Systemwych Plskiej Akademii Nauk, Bartłmiej Slarz-Niesłuchwski, Newelska 6, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , fax , Instytut Badań Systemwych Plskiej Akademii Nauk, Krzysztf Szkatuła, Newelska 6, Warszawa, wj. mazwieckie, tel , fax , Gdziny pracy Zamawiająceg: d pniedziałku d piątku w gdz. d 8.00 d Termin związania fertą Termin związania fertą wynsi 30 dni. Bieg terminu związania fertą rzpczyna się wraz z upływem terminu składania fert. 10. Opis spsbu przygtwywania fert Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę. Wszelkie zmiany w fercie pwinny być parafwane przez wyknawcę. Kszty związane z przygtwaniem i dstarczeniem ferty pnsi wyknawca. Oferta musi być pdpisana przez sbę (sby) upważniną d reprezentwania wyknawcy na zewnątrz. W przypadku, gdy wyknawcę reprezentuje inna sba aniżeli wskazana w treści aktualneg dpisu z właściweg rejestru lub zaświadczenia wpisie d ewidencji (w szczególnści pełnmcnik inny niż prkurent) d ferty należy załączyć dkument ptwierdzający umcwanie tej sby d złżenia ferty - w ryginale lub ntarialnie pświadcznej kpii (np. dkument pełnmcnictwa). Pełnmcnictw pwinn jednznacznie kreślać zakres umcwania i wskazywać sbę pełnmcnika; w przypadku pdmitów występujących wspólnie w dkumencie IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 7 z 13

8 pełnmcnictwa należy wskazać wszystkich wyknawców, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia, a każdy z nich pwinien pdpisać się pd tym dkumentem. Treść ferty musi dpwiadać treści SIWZ. Oferta musi być sprządzna w języku plskim, na piśmie wg załącznych d SIWZ wzrów druków (frmularz fertwy) raz zawierać pzstałe dkumenty wskazane w wykazie załączników 1 2 SIWZ. Wyknawca mże zwrócić się d Zamawiająceg wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający mże w każdym czasie przed terminem składania fert zmdyfikwać treść SIWZ, pwiadamiając niezwłcznie zmianie treści wszystkich wyknawców, którzy pbrali SIWZ. Zamawiający drzuci fertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający unieważni pstępwanie w przypadkach kreślnych w art. 93 ust 1 i 2 Ustawy. O unieważnieniu pstępwania udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadmi równcześnie wszystkich Wyknawców, którzy: 1. ubiegali się udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia pstępwania przed upływem terminu składania fert 2. złżyli ferty w przypadku unieważnienia pstępwania p upływie terminu składania fert pdając uzasadnienia faktyczne i prawne. Wykluczenie wyknawcy z pstępwania udzielenie zamówienia nastąpi z art.24 ust.1 i 2. Ofertę wyknawcy wykluczneg uznaje się za drzucną. O drzuceniu fert zamawiający zawiadmi wszystkich wyknawców. 3. Spsób składania fert, wycfanie fert, wnszenie zmian d złżnych fert Wyknawca winien umieścić fertę w kpercie zaadreswanej na Zamawiająceg na adres: INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Warszawa ul. Newelska 6 z dpiskiem PRZETARG FIREWALL Wyknawca mże wprwadzać zmiany, pprawki, mdyfikacje i uzupełnienia d złżnej ferty pd warunkiem, że zamawiający trzyma pisemne pwiadmienie wprwadzeniu zmian, pprawek itp. Przed terminem składania fert. W tym celu Wyknawca pwinien złżyć Zamawiającemu klejną zamkniętą kpertę, znaczna jak wyżej z dpiskiem Zmiana lub Wycfanie Wyknawca nie mże wprwadzać jakichklwiek zmian w treści ferty p upływie terminu składania fert Ofertę złżną p terminie Zamawiający zwróci bez twierania. Dkumenty winny być wyknane w języku plskim. 4. Miejsce raz termin składania i twarcia fert Miejsce składania i twarcia fert: Termin składania fert: r., gdz. 12:00 Instytut Badań Systemwych PAN Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria. Termin i miejsce twarcia fert r.gdz. 12:15 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Warszawa ul. Newelska 6 pk. 200 Wyknawcy mgą uczestniczyć w publicznej sesji twarcia fert. W przypadku niebecnści wyknawcy przy twieraniu fert, Zamawiający prześle wyknawcy infrmację z twarcia fert na jeg pisemny wnisek. 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierwał przy wybrze ferty Najniższa cena. 6. Infrmacja frmalnściach, jakie pwinny zstać dpełnine p wybrze ferty w celu zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg Jeżeli Zamawiający dkna wybru ferty, umwa w sprawie realizacji zamówienia publiczneg zstanie zawarta z wyknawcą, który spełni wszystkie przedstawine wymagania raz, któreg ferta każe się najkrzystniejsza. O miejscu i dkładnym terminie zawarcia umwy Zamawiający pwiadmi niezwłcznie wybraneg Wyknawcę. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 8 z 13

9 7. Isttne dla strn pstanwienia, które zstaną wprwadzne d treści zawieranej umwy Wyknawca, który przedstawił najniższą cenę, będzie zbwiązany d pdpisania umwy. 8. Puczenie śrdkach chrny prawnej przysługujących wyknawcy w tku pstępwania udzielenie zamówienia. Uczestnikm pstępwania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dznał lub mógł dznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiająceg przepisów ustawy przysługują śrdki chrny prawnej na pdstawie art ustawy Praw zamówień publicznych. 9. Opis części zamówienia Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych 10. Maksymalną liczbę wyknawców, z którymi zamawiający zawrze umwę ramwą, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umwy ramwej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umwy ramwej. 11. Infrmację przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mwa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 12. Oferty wariantwe Wyknawca ma praw złżyć tylk jedna fertę. 13. Adres pczty elektrnicznej lub strny internetwej zamawiająceg Adresy pczty elektrnicznej - jak pdan w punkcie 9. Infrmacje spsbie przumiewania się zamawiająceg z wyknawcami, a także wskazanie sób uprawninych d przumiewania się z wyknawcami. 14. Infrmacje dtyczące walut bcych, w jakich mgą być prwadzne rzliczenia między zamawiającym a wyknawcą Zamawiający nie przewiduje rzliczenia w walutach bcych. 15. Aukcja elektrniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrnicznej. 16. Wyskść zwrtu ksztów udziału w pstępwaniu Zamawiający nie przewiduje żadneg zwrtu ksztów w pstępwaniu. Lista załączników (załączniki stanwią integralną część SIWZ): 1. Frmularz fertwy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie spełnianiu wymgów z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 9 z 13

10 Załącznik nr 1... Pieczęć Wyknawcy (miejscwść, data) Instytut Badań Systemwych PAN Warszawa ul. Newelska 6 FORMULARZ OFERTOWY W związku z głsznym przetargiem niegranicznym na: mdernizację instalacji elektrycznej w budynku IBS PAN Dtyczy części pierwszej: Oferujemy dstawę przedmitu zamówienia za następującą cenę fertwą brutt: zł (słwnie: ) Oświadczamy, że zapznaliśmy się ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją w całści i nie wnsimy d niej zastrzeżeń raz przyjmujemy wszystkie warunki d stswania. Dtyczy części drugiej: Oferujemy dstawę przedmitu zamówienia za następującą cenę fertwą brutt: zł (słwnie: ) Oświadczamy, że zapznaliśmy się ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją w całści i nie wnsimy d niej zastrzeżeń raz przyjmujemy wszystkie warunki d stswania. Dtyczy części trzeciej: Oferujemy dstawę przedmitu zamówienia za następującą cenę fertwą brutt: zł (słwnie: ) Oświadczamy, że zapznaliśmy się ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia, akceptujemy ją w całści i nie wnsimy d niej zastrzeżeń raz przyjmujemy wszystkie warunki d stswania. 1. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia, kreślnej jak mżliwść dyspnwania lub dstępu d śrdków finanswych wystarczających d realizacji zamówienia bez udzielania zaliczki, z uwzględnieniem zbwiązań z tytułu realizacji innych zamówień, 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą fertą przez kres 30 dni, licząc d upływu terminu składania fert. 3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zbwiązujemy się d zawarcia umwy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiająceg. 4. Ofertę złżn na... strnach klejn pnumerwanych. 5. Integralną część ferty stanwią następujące dkumenty **) : 1)... 2)... 3)... IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 10 z 13

11 4)... 5)... 6)... 7)... 8) pdpis sby/sób upważninej/upważninych d reprezentwania wyknawcy Uwaga: * nieptrzebne skreślić **) jeżeli dłączne są dpisy dkumentów lub ich kserkpie, t muszą być pświadczne za zgdnść z ryginałem przez sbę (sby) pdpisującą fertę. IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 11 z 13

12 Załącznik Nr 2 Zamawiający: /pieczęć wyknawcy/ Instytut Badań Systemwych PAN Warszawa ul. Newelska 6 OŚWIADCZENIE Złżne zgdnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, pz. 177 z późn. zm.) WYKONAWCA:... ADRES:... przystępując d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg prwadzneg w trybie przetargu niegraniczneg, któreg przedmitem jest: mdernizacja instalacji elektrycznej w budynku IBS PAN świadcza, że: 1) psiadamy uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień; 2) psiadamy niezbędną wiedzę i dświadczenie raz dyspnują ptencjałem technicznym i sbami zdlnymi d wyknania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia; 4) nie pdlegamy wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia, na pdstawie art. 24 ust. 1 i 2, który stanwi, że: Z ubiegania się udzielenie zamówienia publiczneg wyklucza się: 1) wyknawców, którzy w ciągu statnich 3 lat przed wszczęciem pstępwania wyrządzili szkdę niewyknując zamówienia lub wyknując je nienależycie, a szkda ta nie zstała dbrwlnie naprawina d dnia wszczęcia pstępwania, chyba że niewyknanie lub nienależyte wyknanie jest następstwem klicznści, za które wyknawca nie pnsi dpwiedzialnści; 2) wyknawców, w stsunku d których twart likwidację lub których upadłść głszn, z wyjątkiem wyknawców, którzy p głszeniu upadłści zawarli układ zatwierdzny prawmcnym pstanwieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspkjenia wierzycieli pprzez likwidację majątku upadłeg, 3) wyknawców, którzy zalegają z uiszczeniem pdatków, płat lub składek na ubezpieczenie spłeczne lub zdrwtne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali ni przewidziane prawem zwlnienie, drczenie, rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu; 4) sby fizyczne, które prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 5) spółki jawne, których wspólnika prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 12 z 13

13 zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 6) spółki partnerskie, których partnera lub człnka zarządu prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 7) spółki kmandytwe raz spółki kmandytw-akcyjne, których kmplementariusza prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 8) sby prawne, których urzędująceg człnka rganu zarządzająceg prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg, 9) pdmity zbirwe, wbec których sąd rzekł zakaz ubiegania się zamówienia, na pdstawie przepisów dpwiedzialnści pdmitów zbirwych za czyny zabrnine pd grźbą kary; 10) wyknawców, którzy nie spełniają warunków udziału w pstępwaniu, których mwa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Z pstępwania udzielenie zamówienia wyklucza się również wyknawców, którzy: 1) wyknywali bezpśredni czynnści związane z przygtwaniem prwadzneg pstępwania, lub psługiwali się w celu sprządzenia ferty sbami uczestniczącymi w dknywaniu tych czynnści, chyba że udział tych wyknawców w pstępwaniu nie utrudni uczciwej knkurencji: przepisu nie stsuje się d wyknawców, którym udziela się zamówienia na pdstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złżyli nieprawdziwe infrmacje mające wpływ na wynik prwadzneg pstępwania; 3) nie złżyli świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu lub dkumentów ptwierdzających spełnianie tych warunków lub złżne dkumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużny kres związania fertą, lub nie zgdzili się na przedłużenie kresu związania fertą. Miejscwść,..., dnia pdpis sby/sób upważninej/upważninych d reprezentwania wyknawcy IBS PAN; przetarg F /10; firewall; str 13 z 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: 222308-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo