BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77"

Transkrypt

1 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu backupu o wartości szacunkowej poniżej euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: - Formularz OFERTA /BR-1/ - Specyfikacja Techniczna /BR-2/ - Wykaz dostaw /BR-3/ - Istotne postanowienia umowy /BR-4/ Nr: BRPO/ZP/215/26/2012 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR GENERALNY /-/ Maria Muskała Warszawa, dnia 17 października 2012 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności Warszawa NIP II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu backupu: serwer wraz z osprzętem i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do backupu. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , , Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Specyfikacja Techniczna /BR-2/. Określone przez Zamawiającego parametry techniczne mają charakter wymogów minimalnych. 3. W przypadku określeń w opisie przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej w stosunku do wymagań w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien udokumentować w ofercie, iż oferta spełnia parametry techniczne graniczne, wymagane przez Zamawiającego. 4. Dostarczone serwer do systemu backupu musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach na terenie Polski. 5. Minimalne warunki gwarancji zostały ustalone przez Zamawiającego w Parametrach granicznych /BR-2/. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zawarcia Umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2

3 9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu OFERTY /BR-1/ zakresu zamówienia, jaki zostanie powierzony podwykonawcy. W przypadku braku oświadczenia Wykonawcy, będzie to jednoznaczne z tym, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia/części zamówienia podwykonawcy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wdrożenie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzeń. V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU, W TYM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz 2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędnego do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości ,00 PLN brutto każda z dostaw, 2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy). 3

4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 3. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane w Rozdziale VI, a zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie,. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB ŻE OFEROWANA DOSTAWA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO A TAKŻE INNE WYMAGANE DOKUMENTY. 1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1, Wykonawca składa wraz z Formularzem OFERTA /BR-1/ następujące dokumenty lub oświadczenia: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Treść oświadczenia zawiera Formularz OFERTA /BR-1/. Potwierdzeniem złożenia oświadczenia jest złożenie podpisanego Formularza OFERTA /BR-1/, 1.2 wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie na formularzu Wykaz dostaw /BR-3/. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o których mowa w Rozdziale V pkt. 2, Wykonawca składa wraz z Formularzem OFERTA /BR-1/ następujące dokumenty lub oświadczenia: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Treść oświadczenia zawiera Formularz OFERTA /BR-1/. Potwierdzeniem złożenia oświadczenia jest złożenie podpisanego Formularza OFERTA /BR-1/, 4

5 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustala się poniższe zasady udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postepowaniu stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy, o których mowa w pkt 2.3.1, składają wspólnie ofertę, przy czym: Oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 1 ppkt i ppkt powinny zostać złożone w taki sposób, by wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie), Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 2 ppkt. od 2.1. do 2.2. muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców. 3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty muszą być: 3.1. złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które 5

6 należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, dokumentu gwarancji/poręczenia oraz Formularza Oferty, które muszą być złożone w oryginale). Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, 3.2. w przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), Zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę, 3.3. jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18) lub faksem (na nr faksu ) lub elektronicznie w formie podpisanego zeskanowanego dokumentu (na adres 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie lub pisemnie za datę ich złożenia uznaje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Tak złożony dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli adresat dokumentu mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu z zastrzeżeniem pkt Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w godzinach urzędowania tj. od godziny 8.00 do godziny jest: p. Marek Tenerowicz informacyjnie tel.:

7 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1150,00 zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem rachunek bankowy Zamawiającego: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - przetarg nieograniczony na dostawę systemu backupu. 8. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 7

8 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, zgodnej z niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy powinna zostać sporządzona wg. wzoru jakim jest Formularz OFERTA /BR-1/. 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem OFERTA /BR-1/: 3.1. dokumentów określonych w Rozdziale VI, 3.2. dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada minimalnym wymaganiom Zamawiającego: Specyfikacja techniczna /BR-2/, 3.3. innych wymaganych dokumentów i oświadczeń: dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo) określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy chyba, że pełnomocnictwo takie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Jeżeli nie do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawioną na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione (notarialnie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz z późn. zm.), dokument o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2 ppkt w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 8

9 dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna - oryginał gwarancji/poręczenia. Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej jest zalecany (nie jest to jednak warunek konieczny, którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty). 4. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca Wykonawcy umieścić w kopercie z ofertą w osobnym opakowaniu z napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Jednak Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnym pismem, PODPISANA (a nie parafowana). 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z postanowieniami niniejszej specyfikacjioraz zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 10. Wypełniając Formularz OFERTA /BR-1/, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Opakowanie zawierający ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 9

10 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, Al. Solidarności 77 Dostawa systemu backupu. Nie otwierać przed r. godz należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18 do dnia roku, godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.21., adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, Warszawa. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, cenę oferty oraz o ile wymagał tego Formularz OFERTA /BR-1/ termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania. 8. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu otrzymania identyfikatora Gość BRPO jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Podana w Formularzu OFERTA /BR-1/ cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty i opłaty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. Cena może zawierać ewentualny upust lub rabat oferowany przez Wykonawcę. 4. Cena winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku! 5. Podane ceny nie mogą być niższe niż od 0,01 pln. 10

11 XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oceny ofert dokona, zgodnie z podanym kryterium i zasadami, komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert w oparciu o następujące kryteria: 2.1. kryterium ceny brutto (waga 100%). 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto obejmującą realizację całości przedmiotu zamówienia. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana datę i miejsce podpisania umowy. 2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy /BR- 4/. 3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym zgodnie z pkt. 1 do: 3.1. wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, 3.2. wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w Istotnych postanowieniach umowy /BR-4/ oraz do ewentualnego przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 4. W przypadku wybrania oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo wglądu do umowy współpracy (konsorcjum). 5. Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na termin podpisania umowy wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 lub nieterminowe wywiązanie się z obowiązków zgodnie z pkt. 3 uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy, co umożliwia Zmawiającemu zastosowanie dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy. 11

12 XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uprawnionym na podstawie ustawy podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach). XVIII. INNE INFORMACJE 1. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w złożonych ofertach: 1.1.oczywiste omyłki pisarskie, 1.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 1.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu przez Zamawiającego oferty, nie zgodzi się na poprawienie omyłki określonej w ppkt.1.3., Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 3. Istotne postanowienia umowy /BR-4/ określają szczegółowe warunki na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym formę i katalog dopuszczalnych zmian treści umowy. 12

13 /Pieczęć Wykonawcy/ /BR-1/ Formularz OFERTA dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/2012. O F E R T A W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu backupu (BRPO/ZP/215/26/2012), oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za łączną cenę: Cena łączna brutto (w PLN) (suma pozycji 1) i 2) poniżej) w tym 1) dostawa oprogramowania do backupu brutto (w PLN) 2) dostawa serwera wraz z osprzętem i systemem operacyjnym brutto (w PLN) Oświadczamy, że: 1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. akceptujemy Istotne postanowienia umowy /BR-4/, 3. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 4. oferowane parametry przedmiotu zamówienia są zgodne z Specyfikacją Techniczną /BR-2/, 5. dostarczymy serwer do systemu backupu fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 6. dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, co potwierdzimy protokołem dostawy sprzętu, 7. wdrożenie przedmiotu zamówienia nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy urządzeń i zostanie potwierdzone protokołem odbioru sprzętu. 8. oświadczamy, że zapewnimy. * (min. 36) miesięczny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i. * (min. 12) 13

14 miesięczną możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania w ramach licencji Zamawiający na dostarczone oprogramowanie, 9. akceptujemy wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą, 10. akceptujemy 14 dniowy termin płatności, 11. zgodnie z załączonym pełnomocnictwem do reprezentowania nas w postępowaniu lub do reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: (wypełniają tylko Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę lub którzy w przedmiotowym zakresie ustanowili pełnomocnika), 12. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. od l do 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.), 13. brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.), 14. wadium zostało wniesione w dniu... w formie..., (wadium wniesione przelewem należy zwrócić na konto...)*, 15. zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia publicznego w części:...* 16. wszelką korespondencję w ramach niniejszego postępowania należy kierować do*: Imię i Nazwisko.. Adres Faks Telefon w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 18. do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia:* Dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy*** * należy odpowiednio wypełnić ** należy odpowiednio skreślić *** Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 14

15 /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEM BACKUPU dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/2012 OPIS SYSTEMU BACKUPU Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu backupu: serwer wraz z osprzętem i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do backupu. nazwa sprzętu... oraz oprogramowania.. przy spełnieniu poniższych wymagań: L.p Treść minimalnego wymagania Zamawiającego Zamawiający wymaga dostarczenia, uruchomienia i wdrożenia systemu backupu. 6 instalacji serwerów kopii zapasowej w tym 5 instancji instalowanych na komputerach/serwerach wyposażonych w system Windows(będących w posiadaniu Zamawiającego) oraz 1 urządzenie wyposażone w napęd taśmowy LTO-4. Dopuszczalne rozwiązanie zarówno sprzętowe w postaci appliance/box (wyposażone we własny system operacyjny) jak też zestawu serwer o maksymalnej wysokości 2U do montażu w szafie 19, z systemem operacyjnym Windows, zewnętrznym napędem LTO-4 oraz zestawem szyn montażowych, minimalna dostępna pojemność dyskowa 4TB, Spełnione [TAK/NIE] taśm LTO-4, 4. Taśma czyszcząca do napędu. Zamawiający posiada 6 lokalizacji, 3 Warszawa, Gdańsk, Wrocław, 5. Katowice. W centrali w Warszawie zostanie zainstalowane urządzenie wyposażone w napęd taśmowy. Wszystkie oddziały posiadają własne macierze dyskowe. 6. Ilość stacji roboczych objętych backupem Możliwość wykonania kopii na zewnętrzne sieciowe zasoby dyskowe takie jak Foldery Udostępnione, serwery NAS, serwer ftp. 8. Możliwość wykonania kopii pracującego systemu operacyjnego (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008R2, Linux Debian, Fedora, Redhat). 9. Rozwiązanie umożliwiające zdalną instalację agentów na jednostkach wyposażonych w systemy Windows. 15

16 10. Centralne zarządzanie serwerami kopii zapasowej. 11. Ustawienie retencji kopii zapasowych 12. Wersjonowanie kopii zapasowych Deduplikacja. Kopie przyrostowe oraz różnicowe. Kopia otwartych plików. Ustawienie ograniczenia prędkości przesyłu danych. Równoległa kopia zapasowa z wielu źródeł. Replikacja kopii zapasowej. Szyfrowanie kopii zapasowej Bezterminowa licencja. Roczne wsparcie techniczne, w tym możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania, obejmujące pomoc zdalną i telefoniczną w dni robocze w godzinach: Wdrożenie rozwiązania obejmujące instalację serwerów, dystrybucję agentów oraz szkolenie administratorów Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy od daty odbioru. Zamawiający wymaga wdrożenia zakupionego rozwiązania w zakresie: Fizyczna instalacja urządzenia w szafie Rack 19 Instalacja oprogramowania Instalacja licencji zakupionych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Integracja oprogramowania z Active Directory Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Urządzenia musza być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych...., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 16

17 Pieczęć Wykonawcy /BR 3/ WYKAZ DOSTAW dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/ WYKAZ DOSTAW Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu backupu oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy: L p Przedmiot zamówienia Wartość przedmiotu zamówienia Data wykonania Nazwa Odbiorcy Dostawa tożsama z przedmiotem zamówienia (min zł brutto) 2 Dostawa tożsama z przedmiotem zamówienia (min zł brutto) Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. miejscowość, data. pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 17

18 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/2012 UMOWA NR BRPO/. Zawarta w dniu.2012 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 77, Warszawa; NIP: , REGON zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a z siedzibą w..., ul.... (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:. z siedzibą w.., ul., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:.., prowadzonej przez., PESEL:., NIP:.., REGON:../wpisanym do KRS pod nr., o kapitale zakładowym.. NIP., REGON.) zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: wyłonionym w postępowaniu BRPO/ZP/215/26/2012, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad systemu backupu: serwer wraz z osprzętem i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do backupu (zwanego dalej sprzętem ) na warunkach i zasadach 18

19 wskazanych w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacji Technicznej /BR-2/, której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 2. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu urządzenie do przechowywania backupów, udziela bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania backupowego oraz zainstaluje to urządzenie wraz oprogramowaniem. 3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzenia określonego w ust. 1 oraz, że nie jest on obciążony prawem na rzecz osób trzecich. 4. Dostarczony sprzęt winien być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację (numer seryjny). 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wraz z dokumentacją techniczną załączoną przez producenta i kartami gwarancyjnymi własnym transportem i na swój wyłączny koszt do siedziby Zamawiającego, w tym wnieść do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz dokonać wdrożenia oraz niezbędnych szkoleń. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikłe w trakcie transportu. 7. Zamawiający uprawniony jest do instalacji oprogramowania w jednej kopii na jednym urządzeniu o którym mowa w ust Zamawiający nie może utrwalić, zwielokrotniać, wprowadzać do obrotu, użyczać, najmować, udostępniać oprogramowania o którym mowa w ust W ramach licencji Zamawiający ma możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania przez okres 12 miesięcy. 10. Zamawiający ma prawo do korzystania z funkcji oprogramowania zgodnie z instrukcją użytkowania dostarczoną przez Wykonawcę w formie elektronicznej. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonego w 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w maksymalnej wysokości. zł brutto (słownie: ). Wynagrodzenie wymienione w ust. l obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności cenę sprzętu, cenę opakowania, cła, koszty 19

20 transportu, ubezpieczenia, rozładunku, koszty wniesienia sprzętu w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego według jego wskazówek. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar Umownych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 3. Warunki dostawy 1. Wykonawca dostarczy w całości sprzęt do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 77 w terminie nie później niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym podpisania protokołu dostawy sprzętu i protokołu odbioru sprzętu jest. tel. nr.. 3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym podpisania protokołu dostawy sprzętu i protokołu odbioru sprzętu jest.. tel. nr Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą, wymienioną w ust. 2, termin dostawy lub dostaw z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. 5. Zamawiający, bez obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli: 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 3) dostarczony sprzęt będzie inny niż oferowany w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacja techniczna, których kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 6. Dokonanie dostawy będzie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Stron w protokole dostawy sprzętu zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy. 7. Wszelkie dokumenty, dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca. 20

21 8. W przypadku stwierdzenia w formie uwag do protokołu dostawy sprzętu przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy, iż sprzęt nie spełnia wymogów jakości, Wykonawca, poinformowany o tym na wskazany adres określony w ust. 3, obowiązany jest: 1) do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, kompletny, zupełny, a także zgodny z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacją Techniczną, której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy, 2) do dostarczenia go do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania kopii uwag do protokołu dostawy sprzętu 9. Koszty wymiany, w tym odbioru sprzętu uprzednio dostarczonego z siedziby Zamawiającego oraz transportowe (ponownej dostawy) pokrywa wyłącznie Wykonawca. 10. Wykonawca oświadcza, że zainstaluje zakupiony przez Zamawiającego sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia. 11. Odbiór sprzętu nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia instalacji sprzętu i oprogramowania. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Stron w protokole odbioru sprzętu zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy. 4. Wartość i warunki płatności 1. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1, nastąpi jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dokonaniu protokolarnie potwierdzonej dostawy i odbioru sprzętu, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze i zgodnie z postanowieniami ust. 5, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury VAT dołączy oryginał protokołu dostawy sprzętu i protokołu odbioru sprzętu sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, na których upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokonał zapisów i potwierdzeń dotyczących przedmiotu Umowy, za który wystawiono fakturę VAT. 2. Faktura nieprawidłowo wystawiona lub do której nie będą dołączone odpowiednie i kompletnie wypełnione protokoły nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i 21

22 będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia. 3. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole dostawy lub protokole odbioru sprzętu jakichkolwiek zastrzeżeń, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT dopiero po ich całkowitym uwzględnieniu. 5. Warunki gwarancji 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wyłącznie nowy, nieużywany, wolny od wad. 3. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt, określony w 1 Umowy, objęty jest gwarancją na okres.... miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy i Załączniku Nr 2 do Umowy. Czy załączniki te określają zasady gwarancji? Jeżeli tak, to po co postanowienia ust. 4-7? 4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, o takich samych bądź korzystniejszych parametrach w przypadku nie usunięcia wady lub awarii przez producenta w terminie wynikającym z udzielonej gwarancji - w terminie 30 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o nieusunięciu wady lub awarii przez producenta lub w przypadku ponownego wystąpienia tej samej wady lub awarii - w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ponownym wystąpieniu wady lub awarii. Okres gwarancji przewidziany w ust. 3 dla sprzętu wymienionego na nowy, biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu jego odbioru. 5. W okresie obowiązywania gwarancji producenta, Wykonawca zapewni wszelki niezbędny transport sprzętu z miejsca dostawy i do miejsca dostawy oraz serwisu, na swój koszt. 22

23 6. Realizując przedmiot Umowy Wykonawca będzie stosował oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane części zamienne i materiały eksploatacyjne, potwierdzone hologramami lub świadectwem pochodzenia lub innymi dokumentami. 7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem serwisu, w tym koszty dojazdu, pokrywa Wykonawca. 6. Kary umowne 1. W przypadku opóźnienia lub zwłoki ze strony Wykonawcy w realizacji całości lub części dostawy w stosunku do terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 lub 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, o której mowa w 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy, określonej w 2 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku opóźnienia lub zwłoki ze strony Wykonawcy w wymianie sprzętu na nowy w terminie określonym w 5 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, o której mowa w 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu, w którym stwierdzono awarię lub wadę. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy, o której mowa w 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 4. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej. 7. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części: a) w przypadku i terminie określonym w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 23

24 b) w terminie 3 miesięcy od otrzymania pisemnej informacji Ministra Finansów o braku środków na realizację przedmiotu Umowy spowodowanych zmniejszeniem budżetu Zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia na dany rok kalendarzowy. 2. Odstąpienie od Umowy winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej, 2) zmiany terminu dostawy, o którym mowa w 3 ust. 1, przez Wykonawcę w związku z przyczynami przez niego niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i wyrażeniu przez niego zgody na zmianę terminu dostawy, nie później niż przed upływem terminu dostawy, 3) zmiany przedmiotu dostawy sprzętu jeżeli Wykonawca z przyczyn niezawinionych zaproponuje dostawę innego niż wskazany w ofercie, o ile proponowany sprzęt będzie miał parametry techniczne nie gorsze niż zaproponowane w ofercie i zostanie zbyty za wynagrodzenie nie wyższe niż wskazane w ofercie, a Zamawiający wyrazi na to zgodę, 4) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy jeżeli w trakcie trwania Umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie podatku VAT należnego od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, 5) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: osoby upoważnionej do kontaktów, numerów telefonów, adresów wskazanych w Umowie, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 5. Spory, które wynikną w toku realizacji Umowy, a których nie uda się Stronom rozwiązać w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Ilekroć w treści Umowy użyto zwrotu Umowa rozumie się przez to niniejszą umowę. 24

25 7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1. Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy kopia, 2. Załącznik Nr 2 Specyfikacja Techniczna kopia, 3. Załącznik Nr 3 Protokół dostawy wzór. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 25

26 Załącznik Nr 3 do Umowy Warszawa, dnia r. PROTOKÓŁ DOSTAWY/ ODBIORU SYSTEMU BACKUP wzór W dniu dzisiejszym dostarczono do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich niżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie, zgodnie z Umową BRPO/.: Pozycja Nazwa sprzętu Ilość Zamawiający odebrał wszelką niezbędną dla w/w sprzętu dokumentację, w tym karty gwarancyjne i licencje w wymaganej ilości egzemplarzy. Zamawiający dokonał odbioru sprzętu i oprogramowania wymienionego w protokole. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 26

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/433/055/D/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sukcesywną dostawę koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zakup szkoleń w zakresie Microsoft

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zakup szkoleń w zakresie Microsoft Znak sprawy: TZ/370/92/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie Microsoft

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 21.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie bazy danych DB2 Enterprise

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo