BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77"

Transkrypt

1 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu backupu o wartości szacunkowej poniżej euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: - Formularz OFERTA /BR-1/ - Specyfikacja Techniczna /BR-2/ - Wykaz dostaw /BR-3/ - Istotne postanowienia umowy /BR-4/ Nr: BRPO/ZP/215/26/2012 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR GENERALNY /-/ Maria Muskała Warszawa, dnia 17 października 2012 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności Warszawa NIP II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu backupu: serwer wraz z osprzętem i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do backupu. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , , Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Specyfikacja Techniczna /BR-2/. Określone przez Zamawiającego parametry techniczne mają charakter wymogów minimalnych. 3. W przypadku określeń w opisie przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej w stosunku do wymagań w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien udokumentować w ofercie, iż oferta spełnia parametry techniczne graniczne, wymagane przez Zamawiającego. 4. Dostarczone serwer do systemu backupu musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach na terenie Polski. 5. Minimalne warunki gwarancji zostały ustalone przez Zamawiającego w Parametrach granicznych /BR-2/. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zawarcia Umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2

3 9. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu OFERTY /BR-1/ zakresu zamówienia, jaki zostanie powierzony podwykonawcy. W przypadku braku oświadczenia Wykonawcy, będzie to jednoznaczne z tym, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia/części zamówienia podwykonawcy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wdrożenie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dostawy urządzeń. V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU, W TYM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz 2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędnego do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy). Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości ,00 PLN brutto każda z dostaw, 2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy). 3

4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 3. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane w Rozdziale VI, a zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie,. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB ŻE OFEROWANA DOSTAWA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO A TAKŻE INNE WYMAGANE DOKUMENTY. 1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1, Wykonawca składa wraz z Formularzem OFERTA /BR-1/ następujące dokumenty lub oświadczenia: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Treść oświadczenia zawiera Formularz OFERTA /BR-1/. Potwierdzeniem złożenia oświadczenia jest złożenie podpisanego Formularza OFERTA /BR-1/, 1.2 wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie na formularzu Wykaz dostaw /BR-3/. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o których mowa w Rozdziale V pkt. 2, Wykonawca składa wraz z Formularzem OFERTA /BR-1/ następujące dokumenty lub oświadczenia: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Treść oświadczenia zawiera Formularz OFERTA /BR-1/. Potwierdzeniem złożenia oświadczenia jest złożenie podpisanego Formularza OFERTA /BR-1/, 4

5 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustala się poniższe zasady udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postepowaniu stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy, o których mowa w pkt 2.3.1, składają wspólnie ofertę, przy czym: Oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 1 ppkt i ppkt powinny zostać złożone w taki sposób, by wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie), Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 2 ppkt. od 2.1. do 2.2. muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców. 3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty muszą być: 3.1. złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które 5

6 należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, dokumentu gwarancji/poręczenia oraz Formularza Oferty, które muszą być złożone w oryginale). Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, 3.2. w przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), Zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę, 3.3. jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18) lub faksem (na nr faksu ) lub elektronicznie w formie podpisanego zeskanowanego dokumentu (na adres 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie lub pisemnie za datę ich złożenia uznaje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Tak złożony dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli adresat dokumentu mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu z zastrzeżeniem pkt Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w godzinach urzędowania tj. od godziny 8.00 do godziny jest: p. Marek Tenerowicz informacyjnie tel.:

7 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1150,00 zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem rachunek bankowy Zamawiającego: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 7. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - przetarg nieograniczony na dostawę systemu backupu. 8. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 7

8 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, zgodnej z niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta Wykonawcy powinna zostać sporządzona wg. wzoru jakim jest Formularz OFERTA /BR-1/. 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem OFERTA /BR-1/: 3.1. dokumentów określonych w Rozdziale VI, 3.2. dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada minimalnym wymaganiom Zamawiającego: Specyfikacja techniczna /BR-2/, 3.3. innych wymaganych dokumentów i oświadczeń: dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo) określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy chyba, że pełnomocnictwo takie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Jeżeli nie do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawioną na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione (notarialnie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz z późn. zm.), dokument o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2 ppkt w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 8

9 dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna - oryginał gwarancji/poręczenia. Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej jest zalecany (nie jest to jednak warunek konieczny, którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty). 4. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca Wykonawcy umieścić w kopercie z ofertą w osobnym opakowaniu z napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Jednak Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnym pismem, PODPISANA (a nie parafowana). 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z postanowieniami niniejszej specyfikacjioraz zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 10. Wypełniając Formularz OFERTA /BR-1/, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Opakowanie zawierający ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 9

10 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, Al. Solidarności 77 Dostawa systemu backupu. Nie otwierać przed r. godz należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18 do dnia roku, godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.21., adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, Warszawa. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, cenę oferty oraz o ile wymagał tego Formularz OFERTA /BR-1/ termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania. 8. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu otrzymania identyfikatora Gość BRPO jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Podana w Formularzu OFERTA /BR-1/ cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty i opłaty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. Cena może zawierać ewentualny upust lub rabat oferowany przez Wykonawcę. 4. Cena winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku! 5. Podane ceny nie mogą być niższe niż od 0,01 pln. 10

11 XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oceny ofert dokona, zgodnie z podanym kryterium i zasadami, komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert w oparciu o następujące kryteria: 2.1. kryterium ceny brutto (waga 100%). 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto obejmującą realizację całości przedmiotu zamówienia. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana datę i miejsce podpisania umowy. 2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy /BR- 4/. 3. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym zgodnie z pkt. 1 do: 3.1. wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie, 3.2. wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w Istotnych postanowieniach umowy /BR-4/ oraz do ewentualnego przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 4. W przypadku wybrania oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo wglądu do umowy współpracy (konsorcjum). 5. Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na termin podpisania umowy wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 lub nieterminowe wywiązanie się z obowiązków zgodnie z pkt. 3 uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy, co umożliwia Zmawiającemu zastosowanie dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy. 11

12 XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uprawnionym na podstawie ustawy podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach). XVIII. INNE INFORMACJE 1. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w złożonych ofertach: 1.1.oczywiste omyłki pisarskie, 1.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 1.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu przez Zamawiającego oferty, nie zgodzi się na poprawienie omyłki określonej w ppkt.1.3., Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 3. Istotne postanowienia umowy /BR-4/ określają szczegółowe warunki na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w tym formę i katalog dopuszczalnych zmian treści umowy. 12

13 /Pieczęć Wykonawcy/ /BR-1/ Formularz OFERTA dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/2012. O F E R T A W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu backupu (BRPO/ZP/215/26/2012), oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za łączną cenę: Cena łączna brutto (w PLN) (suma pozycji 1) i 2) poniżej) w tym 1) dostawa oprogramowania do backupu brutto (w PLN) 2) dostawa serwera wraz z osprzętem i systemem operacyjnym brutto (w PLN) Oświadczamy, że: 1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. akceptujemy Istotne postanowienia umowy /BR-4/, 3. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 4. oferowane parametry przedmiotu zamówienia są zgodne z Specyfikacją Techniczną /BR-2/, 5. dostarczymy serwer do systemu backupu fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, 6. dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, co potwierdzimy protokołem dostawy sprzętu, 7. wdrożenie przedmiotu zamówienia nastąpi do 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy urządzeń i zostanie potwierdzone protokołem odbioru sprzętu. 8. oświadczamy, że zapewnimy. * (min. 36) miesięczny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i. * (min. 12) 13

14 miesięczną możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania w ramach licencji Zamawiający na dostarczone oprogramowanie, 9. akceptujemy wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą, 10. akceptujemy 14 dniowy termin płatności, 11. zgodnie z załączonym pełnomocnictwem do reprezentowania nas w postępowaniu lub do reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: (wypełniają tylko Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę lub którzy w przedmiotowym zakresie ustanowili pełnomocnika), 12. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. od l do 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.), 13. brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późń. zm.), 14. wadium zostało wniesione w dniu... w formie..., (wadium wniesione przelewem należy zwrócić na konto...)*, 15. zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia publicznego w części:...* 16. wszelką korespondencję w ramach niniejszego postępowania należy kierować do*: Imię i Nazwisko.. Adres Faks Telefon w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 18. do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia:* Dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy*** * należy odpowiednio wypełnić ** należy odpowiednio skreślić *** Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 14

15 /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEM BACKUPU dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/2012 OPIS SYSTEMU BACKUPU Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu backupu: serwer wraz z osprzętem i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do backupu. nazwa sprzętu... oraz oprogramowania.. przy spełnieniu poniższych wymagań: L.p Treść minimalnego wymagania Zamawiającego Zamawiający wymaga dostarczenia, uruchomienia i wdrożenia systemu backupu. 6 instalacji serwerów kopii zapasowej w tym 5 instancji instalowanych na komputerach/serwerach wyposażonych w system Windows(będących w posiadaniu Zamawiającego) oraz 1 urządzenie wyposażone w napęd taśmowy LTO-4. Dopuszczalne rozwiązanie zarówno sprzętowe w postaci appliance/box (wyposażone we własny system operacyjny) jak też zestawu serwer o maksymalnej wysokości 2U do montażu w szafie 19, z systemem operacyjnym Windows, zewnętrznym napędem LTO-4 oraz zestawem szyn montażowych, minimalna dostępna pojemność dyskowa 4TB, Spełnione [TAK/NIE] taśm LTO-4, 4. Taśma czyszcząca do napędu. Zamawiający posiada 6 lokalizacji, 3 Warszawa, Gdańsk, Wrocław, 5. Katowice. W centrali w Warszawie zostanie zainstalowane urządzenie wyposażone w napęd taśmowy. Wszystkie oddziały posiadają własne macierze dyskowe. 6. Ilość stacji roboczych objętych backupem Możliwość wykonania kopii na zewnętrzne sieciowe zasoby dyskowe takie jak Foldery Udostępnione, serwery NAS, serwer ftp. 8. Możliwość wykonania kopii pracującego systemu operacyjnego (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008R2, Linux Debian, Fedora, Redhat). 9. Rozwiązanie umożliwiające zdalną instalację agentów na jednostkach wyposażonych w systemy Windows. 15

16 10. Centralne zarządzanie serwerami kopii zapasowej. 11. Ustawienie retencji kopii zapasowych 12. Wersjonowanie kopii zapasowych Deduplikacja. Kopie przyrostowe oraz różnicowe. Kopia otwartych plików. Ustawienie ograniczenia prędkości przesyłu danych. Równoległa kopia zapasowa z wielu źródeł. Replikacja kopii zapasowej. Szyfrowanie kopii zapasowej Bezterminowa licencja. Roczne wsparcie techniczne, w tym możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania, obejmujące pomoc zdalną i telefoniczną w dni robocze w godzinach: Wdrożenie rozwiązania obejmujące instalację serwerów, dystrybucję agentów oraz szkolenie administratorów Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy od daty odbioru. Zamawiający wymaga wdrożenia zakupionego rozwiązania w zakresie: Fizyczna instalacja urządzenia w szafie Rack 19 Instalacja oprogramowania Instalacja licencji zakupionych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Integracja oprogramowania z Active Directory Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Urządzenia musza być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych...., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 16

17 Pieczęć Wykonawcy /BR 3/ WYKAZ DOSTAW dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/ WYKAZ DOSTAW Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu backupu oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy: L p Przedmiot zamówienia Wartość przedmiotu zamówienia Data wykonania Nazwa Odbiorcy Dostawa tożsama z przedmiotem zamówienia (min zł brutto) 2 Dostawa tożsama z przedmiotem zamówienia (min zł brutto) Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. miejscowość, data. pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 17

18 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania BRPO/ZP/215/26/2012 UMOWA NR BRPO/. Zawarta w dniu.2012 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 77, Warszawa; NIP: , REGON zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a z siedzibą w..., ul.... (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:. z siedzibą w.., ul., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:.., prowadzonej przez., PESEL:., NIP:.., REGON:../wpisanym do KRS pod nr., o kapitale zakładowym.. NIP., REGON.) zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: wyłonionym w postępowaniu BRPO/ZP/215/26/2012, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad systemu backupu: serwer wraz z osprzętem i systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do backupu (zwanego dalej sprzętem ) na warunkach i zasadach 18

19 wskazanych w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacji Technicznej /BR-2/, której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 2. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu urządzenie do przechowywania backupów, udziela bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania backupowego oraz zainstaluje to urządzenie wraz oprogramowaniem. 3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzenia określonego w ust. 1 oraz, że nie jest on obciążony prawem na rzecz osób trzecich. 4. Dostarczony sprzęt winien być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację (numer seryjny). 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wraz z dokumentacją techniczną załączoną przez producenta i kartami gwarancyjnymi własnym transportem i na swój wyłączny koszt do siedziby Zamawiającego, w tym wnieść do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz dokonać wdrożenia oraz niezbędnych szkoleń. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikłe w trakcie transportu. 7. Zamawiający uprawniony jest do instalacji oprogramowania w jednej kopii na jednym urządzeniu o którym mowa w ust Zamawiający nie może utrwalić, zwielokrotniać, wprowadzać do obrotu, użyczać, najmować, udostępniać oprogramowania o którym mowa w ust W ramach licencji Zamawiający ma możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta oprogramowania przez okres 12 miesięcy. 10. Zamawiający ma prawo do korzystania z funkcji oprogramowania zgodnie z instrukcją użytkowania dostarczoną przez Wykonawcę w formie elektronicznej. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonego w 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w maksymalnej wysokości. zł brutto (słownie: ). Wynagrodzenie wymienione w ust. l obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności cenę sprzętu, cenę opakowania, cła, koszty 19

20 transportu, ubezpieczenia, rozładunku, koszty wniesienia sprzętu w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego według jego wskazówek. 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar Umownych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 3. Warunki dostawy 1. Wykonawca dostarczy w całości sprzęt do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 77 w terminie nie później niż 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym podpisania protokołu dostawy sprzętu i protokołu odbioru sprzętu jest. tel. nr.. 3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym podpisania protokołu dostawy sprzętu i protokołu odbioru sprzętu jest.. tel. nr Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą, wymienioną w ust. 2, termin dostawy lub dostaw z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. 5. Zamawiający, bez obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli: 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 3) dostarczony sprzęt będzie inny niż oferowany w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacja techniczna, których kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 6. Dokonanie dostawy będzie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Stron w protokole dostawy sprzętu zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy. 7. Wszelkie dokumenty, dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca. 20

21 8. W przypadku stwierdzenia w formie uwag do protokołu dostawy sprzętu przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy, iż sprzęt nie spełnia wymogów jakości, Wykonawca, poinformowany o tym na wskazany adres określony w ust. 3, obowiązany jest: 1) do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, kompletny, zupełny, a także zgodny z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacją Techniczną, której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy, 2) do dostarczenia go do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania kopii uwag do protokołu dostawy sprzętu 9. Koszty wymiany, w tym odbioru sprzętu uprzednio dostarczonego z siedziby Zamawiającego oraz transportowe (ponownej dostawy) pokrywa wyłącznie Wykonawca. 10. Wykonawca oświadcza, że zainstaluje zakupiony przez Zamawiającego sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia. 11. Odbiór sprzętu nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia instalacji sprzętu i oprogramowania. Dokonanie odbioru będzie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Stron w protokole odbioru sprzętu zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy. 4. Wartość i warunki płatności 1. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1, nastąpi jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dokonaniu protokolarnie potwierdzonej dostawy i odbioru sprzętu, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze i zgodnie z postanowieniami ust. 5, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że do faktury VAT dołączy oryginał protokołu dostawy sprzętu i protokołu odbioru sprzętu sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, na których upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokonał zapisów i potwierdzeń dotyczących przedmiotu Umowy, za który wystawiono fakturę VAT. 2. Faktura nieprawidłowo wystawiona lub do której nie będą dołączone odpowiednie i kompletnie wypełnione protokoły nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana i 21

22 będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia. 3. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole dostawy lub protokole odbioru sprzętu jakichkolwiek zastrzeżeń, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT dopiero po ich całkowitym uwzględnieniu. 5. Warunki gwarancji 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wyłącznie nowy, nieużywany, wolny od wad. 3. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt, określony w 1 Umowy, objęty jest gwarancją na okres.... miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy i Załączniku Nr 2 do Umowy. Czy załączniki te określają zasady gwarancji? Jeżeli tak, to po co postanowienia ust. 4-7? 4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, o takich samych bądź korzystniejszych parametrach w przypadku nie usunięcia wady lub awarii przez producenta w terminie wynikającym z udzielonej gwarancji - w terminie 30 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o nieusunięciu wady lub awarii przez producenta lub w przypadku ponownego wystąpienia tej samej wady lub awarii - w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ponownym wystąpieniu wady lub awarii. Okres gwarancji przewidziany w ust. 3 dla sprzętu wymienionego na nowy, biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu jego odbioru. 5. W okresie obowiązywania gwarancji producenta, Wykonawca zapewni wszelki niezbędny transport sprzętu z miejsca dostawy i do miejsca dostawy oraz serwisu, na swój koszt. 22

23 6. Realizując przedmiot Umowy Wykonawca będzie stosował oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane części zamienne i materiały eksploatacyjne, potwierdzone hologramami lub świadectwem pochodzenia lub innymi dokumentami. 7. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem serwisu, w tym koszty dojazdu, pokrywa Wykonawca. 6. Kary umowne 1. W przypadku opóźnienia lub zwłoki ze strony Wykonawcy w realizacji całości lub części dostawy w stosunku do terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 lub 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, o której mowa w 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy, określonej w 2 ust. 1 Umowy. 2. W przypadku opóźnienia lub zwłoki ze strony Wykonawcy w wymianie sprzętu na nowy w terminie określonym w 5 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, o której mowa w 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu, w którym stwierdzono awarię lub wadę. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy, o której mowa w 2 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada. 4. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej. 7. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części: a) w przypadku i terminie określonym w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 23

24 b) w terminie 3 miesięcy od otrzymania pisemnej informacji Ministra Finansów o braku środków na realizację przedmiotu Umowy spowodowanych zmniejszeniem budżetu Zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia na dany rok kalendarzowy. 2. Odstąpienie od Umowy winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 tej ustawy, w zakresie: 1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej, 2) zmiany terminu dostawy, o którym mowa w 3 ust. 1, przez Wykonawcę w związku z przyczynami przez niego niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i wyrażeniu przez niego zgody na zmianę terminu dostawy, nie później niż przed upływem terminu dostawy, 3) zmiany przedmiotu dostawy sprzętu jeżeli Wykonawca z przyczyn niezawinionych zaproponuje dostawę innego niż wskazany w ofercie, o ile proponowany sprzęt będzie miał parametry techniczne nie gorsze niż zaproponowane w ofercie i zostanie zbyty za wynagrodzenie nie wyższe niż wskazane w ofercie, a Zamawiający wyrazi na to zgodę, 4) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy jeżeli w trakcie trwania Umowy nastąpi zmiana przepisów w zakresie podatku VAT należnego od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, 5) nieistotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany Umowy w zakresie: osoby upoważnionej do kontaktów, numerów telefonów, adresów wskazanych w Umowie, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 5. Spory, które wynikną w toku realizacji Umowy, a których nie uda się Stronom rozwiązać w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Ilekroć w treści Umowy użyto zwrotu Umowa rozumie się przez to niniejszą umowę. 24

25 7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 1. Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy kopia, 2. Załącznik Nr 2 Specyfikacja Techniczna kopia, 3. Załącznik Nr 3 Protokół dostawy wzór. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 25

26 Załącznik Nr 3 do Umowy Warszawa, dnia r. PROTOKÓŁ DOSTAWY/ ODBIORU SYSTEMU BACKUP wzór W dniu dzisiejszym dostarczono do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich niżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie, zgodnie z Umową BRPO/.: Pozycja Nazwa sprzętu Ilość Zamawiający odebrał wszelką niezbędną dla w/w sprzętu dokumentację, w tym karty gwarancyjne i licencje w wymaganej ilości egzemplarzy. Zamawiający dokonał odbioru sprzętu i oprogramowania wymienionego w protokole. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 26

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

BRPO/ZP/215/38/2012. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BRPO/ZP/215/38/2012. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU nr BDL ŁÓDŹ, 06 lipca 2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739 Strona internetowa: www.umed.lodz.pl OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02- Page 1 of 5 Warszawa: Wykonanie usługi dostarczania i odbierania sprzętu telerehabilitacyjnego Numer ogłoszenia: 283487-2010; data zamieszczenia: 12.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę mikrociągnika wraz z urządzeniami współpracującymi do prac komunalnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę mikrociągnika wraz z urządzeniami współpracującymi do prac komunalnych Nr zamówienia: 2/2015 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30000 euro na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR KNDT zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 z 6 UMOWA NR KNDT 2014-0016043 zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i oprogramowania Numer ogłoszenia: 263024-2015;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: Dostawa skanerów dokumentów z oprogramowaniem Numer ogłoszenia: 282856-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.brpo.gov.pl Warszawa: Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP

zwanym dalej: Wykonawcą. Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV AGP Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo