6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja"

Transkrypt

1 Poniżej przedstawiamy przykładowe programy szkoleniowe. Jeśli są Paostwo zainteresowani dokładnym programem pozostałych szkoleo jakie oferujemy, zapraszamy do kontaktu pod adresem Nasi koordynatorzy przedstawią Paostwu szczegółową ofertę. Spis treści Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1.Nowoczesne i skuteczne tworzenie i zarządzanie personelem organizacji 2 2.Human Resources w praktyce menedżerów 2 3.Rekrutacja i selekcja pracowników oparta na kompetencjach 2 4.Mobbing w miejscu pracy 3 5. Prawo pracy 3 Strategia i kierowanie przedsiębiorstwem 1. Planowanie strategiczne 4 2. Planowanie strategiczne finansów przedsiębiorstwa 5 3. Zarządzanie przez cele 5 4. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej 5 5. Skuteczne zarządzanie procesem zmiany w przedsiębiorstwie 6 6. Świadome i odpowiedzialne zarządzanie organizacją 6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja 1. Zarządzanie sprzedażą 7 2. Skuteczne negocjacje 8 Prawo, finanse, rachunkowośd 1. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz nadużyd gospodarczych 8 2. Prawo - co każdy menedżer powinien wiedzied 8 3. Jak zabezpieczyd interesy firmy - umowy handlowe 9 4. Finanse dla niefinansistów Tworzenie budżetu zadaniowego Audyt wewnętrzny Windykacja należności w obrocie gospodarczym 11 Budowanie zespołu i zarządzanie ludźmi 1. Budowanie zespołu Motywowanie pozapłacowe pracowników Zarządzanie zespołem na odległośd (distant management) Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy 13 Kompetencje osobiste 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie emocjami Wystąpienia publiczne i prezentacje Coaching skuteczne narzędzie realizacji celów Zarządzanie sobą w czasie 15 1

2 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. NOWOCZESNE I SKUTECZNE TWORZENIE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM ORGANIZACJI Pracownicy działów personalnych Kierownicy różnych szczebli zarządzania Dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności na temat tworzenia efektywnego zespołu pracowniczego Zadania działu personalnego Rekrutacja i selekcja pracowników Opisy stanowisk pracy Zaplanowanie ścieżek karier pracowników Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia Motywowanie pracowników Ocena pracowników Współpraca działu personalnego i menedżerów w zarządzaniu personelem 2. HUMAN RESOURCES W PRAKTYCE MENEDŻERÓW Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania Członkowie zarządu, kadry kierowniczej średniego szczebla Nabycie umiejętności profesjonalnej rozmowy z kandydatami, ocena i weryfikacja potencjału kandydatów do pracy, ocena potrzeb szkoleniowych zespołu i pracowników oraz skuteczne motywowanie i ocena pracowników. Proces rekrutacji i selekcji pracowników Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników i ich realizacja Ocena pracowników Motywowanie pracowników Coaching w pracy menedżera 3. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW OPARTA NA KOMPETENCJACH Pracownicy działów personalnych, osoby odpowiedzialne za dobór pracowników w przedsiębiorstwie, kierownicy uczestniczący w planowaniu zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników 2

3 Umiejętnośd zbudowania profilu kompetencyjnego na rekrutowane stanowisko Zapoznanie uczestników z narzędziami oceny kompetencji Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy do realizacji procesu selekcji kandydatów z wykorzystaniem narzędzi oceny kompetencji Identyfikacja potrzeb kadrowych i planowanie zatrudnienia Rozumienie pojęcia kompetencji Budowanie profili kompetencyjnych na potrzeby procesu rekrutacji i selekcji kandydatów Metody rekrutacji i selekcji w oparciu o kompetencje Jak unikad błędów w ocenie kandydatów Zasady etyki postępowania w procesie rekrutacji i selekcji Organizacja spotkao z kandydatami Spotkanie rekrutacyjne 4. MOBBING W MIEJSCU PRACY Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Osoby, które mogą wpłynąd na efektywne blokowanie zjawiska mobbingu w firmie. Uświadomienie uczestnikom czym jest mobbing Wskazanie skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku Czym jest mobbing a czym dyskryminacja? Kto jest mobberem a kto ofiarą? Zachowania mobbera, objawy u ofiary, zachowania świadków Rozpoznawanie mobbingu przez kadrę zarządzającą Analiza i identyfikowanie możliwych zagrożeo związanych z mobbingiem dla firmy i jej pracowników Reagowanie na przejawy mobbingu przez kadrę zarządzającą. Zapobieganie mobbingowi Ochrona prawna przed mobbingiem prawo polskie, prawo Unii Europejskiej 5. PRAWO PRACY Dla kogo Pracownicy działu kadr, HR Zapoznanie z praktycznymi zasadami prawa pracy Przekazanie aktualnych informacji z zakresu prawa pracy Profesjonalna obsługa kadr 3

4 Polskie prawo pracy w teorii i praktyce Ogólna charakterystyka stosunku pracy Nawiązanie stosunku pracy Charakterystyka zatrudnienia, rodzaje umów, Programy kadrowe, Naliczanie wynagrodzeo i urlopów Obowiązki i prawa pracodawcy Obowiązki i prawa pracownika Ubezpieczenia społeczne Strategia i kierowanie przedsiębiorstwem 1. PLANOWANIE STRATEGICZNE Menedżerowie i liderzy stawiający pierwsze kroki w zakresie planowania strategicznego i podejmowania decyzji Osoby, które chcą zweryfikowad lub przypomnied sobie swoją wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego Pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu planowania strategicznego i podejmowania decyzji Wskazówki do rozwijania strategicznego sposobu myślenia w pracy zawodowej Rozwój umiejętności niezbędnych do pełnienia kierowniczego stanowiska lub strategicznej roli w firmie, poprzez wykorzystanie praktycznych narzędzi ułatwiających strategiczne myślenie i planowanie w miejscu pracy Czym jest strategia Tworzenie sposobu myślenia zarządzania strategicznego Praktyczna analiza strategiczna Opracowanie efektywnej strategii Przełożenie strategii firmy na działania operacyjne 4

5 2. PLANOWANIE STRATEGICZNE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Dyrektorzy finansowi, osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstwa Nabycie umiejętności w zakresie budowy długoterminowego planu finansowego przedsiębiorstwa Nabycie umiejętności dokonywania analizy sytuacji finansowej i ustalenie granic zadłużenia przedsiębiorstwa Rola finansów w zarządzaniu firmą Strategia ogólna firmy a strategia finansowa Budżetowanie kapitałowe Analiza finansowa Zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, zapasami 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Poznanie podstaw teorii zarządzania oraz nabycie umiejętności realizowania poszczególnych etapów zarządzania Uświadomienie istoty zarządzania przez cele jako skutecznej metody zarządzania firmą i jej zasobami ludzkimi Podstawowe zasady zarządzania przez cele Rola menedżera w zarządzaniu przez cele Czym jest cel w biznesie Formułowanie celów Monitorowanie realizacji celów 4. ZARZĄDZANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Kadra zarządzająca wszystkich szczebli Zapoznanie uczestników z rodzajami i etapami sytuacji kryzysowych Zapoznanie uczestników ze sposobami identyfikacji problemów będących symptomami kryzysu 5

6 Wypracowanie skutecznych metod komunikacji w sytuacji wystąpienia kryzysu Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania w sytuacji kryzysowej Kryzys - rodzaje, symptomy kryzysu i wydarzeo krytycznych Przebieg i fazy reakcji kryzysowej Przygotowanie do potencjalnej sytuacji kryzysowej Zarządzanie kolejnymi etapami sytuacji kryzysowej Przywództwo i podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysu Komunikacja w sytuacji kryzysu 5. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Uświadomienie uczestnikom znaczenia zmian w przedsiębiorstwie Zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie zmianą Pomoc w nabyciu umiejętności rozpoznawania postaw w procesie zmian i sposobów ich zmiany, zwłaszcza oporu na zmiany Psychologiczne aspekty reakcji na zmianę Role ludzi w procesie zmian Działania i rola lidera we wdrażaniu zmian Etapy procesu wdrażania zmiany Komunikacja jako czynnik sukcesu wprowadzenia zmiany 6. ŚWIADOME I ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ ODPOWIEDZIALNOŚD PRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem Przybliżenie uczestnikom odpowiedzialności prawnej i podatkowej członków organów zarządzających związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem Odpowiedzialnośd karna członków zarządu w świetle przepisów ustawy kodeks karny skarbowy Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej Odpowiedzialnośd w świetle kodeksu spółek handlowych Zobowiązania podatkowe 6

7 Odpowiedzialnośd zarządu za rachunkowośd spółki Odpowiedzialnośd członków zarządu w świetle prawa upadłościowego i naprawczego 7. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Kadra kierownicza różnych szczebli zarządzania Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni Przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji Podstawy zarządzania ryzykiem Zasady zarządzania ryzykiem Analiza ryzyka Metody i narzędzia analizy ryzyka Proces zarządzania ryzykiem Sprzedaż, marketing, komunikacja 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Kadra kierownicza działów sprzedaży Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy i rozwój umiejętności przywódczych Wzrost świadomości samego siebie w roli menedżera Kierowanie sprzedażą Organizacja pracy Efektywne raportowanie Zarządzanie zespołem sprzedażowym Style zarządzania ludźmi Motywacja a kompetencja pracowników Rola motywacyjnego systemu wynagrodzeo Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem 7

8 2. SKUTECZNE NEGOCJACJE Reprezentanci firm, kierownicy działów Osoby, których praca wymaga umiejętności negocjowania, prowadzenia rozmów handlowych Zapoznanie uczestników szkolenia z przebiegiem procesu negocjacyjnego Zaprezentowanie podstawowych technik negocjacji i wywierania wpływu Rozpoznanie własnego stylu prowadzenia negocjacji, odkrycie swoich mocnych i słabych stron w negocjacjach Cechy i umiejętności skutecznego negocjatora Etyka w negocjacjach Podstawowe rodzaje i fazy negocjacji Bariery i pułapki psychologiczne w procesie negocjacji Przygotowanie do negocjacji Skuteczne techniki negocjacyjne, strategie, taktyki negocjacyjne Przebieg procesu negocjacji Trudne sytuacje w negocjacjach, strategie negocjacyjne Prawo, finanse, rachunkowośd 1. ZAPOBIEGANIE I WYKRYWANIE PRZESTĘPSTW ORAZ NADUŻYD GOSPODARCZYCH Kadra menedżerska wszystkich szczebli Audytorzy wewnętrzni Kształtowanie umiejętności wychwytywania symptomów przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, a tym samym przeciwdziałanie powstającym szkodom firmy/instytucji Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat rozpoznawania i uzyskiwania dowodów świadczących o nadużyciach w firmie Nabycie umiejętności zapobiegania popełnianiu przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Zapoznanie uczestników ze sposobami działania w przypadku ujawnienia i podejrzenia o zachowania przestępcze Rodzaje nadużyd gospodarczych oraz ich prawne aspekty Psychologiczne aspekty oszustw i nadużyd Sygnały, które powinny zwrócid uwagę pracodawcy lub współpracowników 8

9 Sposoby zapobiegania oszustwom System kontroli wewnętrznej 2. PRAWO - CO KAŻDY MENEDŻER POWINIEN WIEDZIED Pracownicy, którzy nie specjalizują się w finansach, ale chcą poznad podstawowe zagadnienia finansowe Zapoznanie uczestników z podstawami funkcjonowania prawa, dzięki którym łatwiej funkcjonowad w biznesie Źródła prawa podmioty stosunków prawnych Elementy prawa cywilnego (umowy, oświadczenia woli, pełnomocnictwa, wierzytelności) Podstawy prawa pracy Zasady działalności przedsiębiorstw (zabezpieczenia, rodzaje spółek, odpowiedzialnośd zarządu) Ochrona danych osobowych Sądownictwo cywilne i gospodarcze 3. JAK ZABEZPIECZYD INTERESY FIRMY - UMOWY HANDLOWE Dyrektorzy handlowi Pracownicy przedsiębiorstw handlowych, handlowcy Dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do przygotowania umowy handlowej Omówienie trybów i możliwych form zawierania umów handlowych Wskazówki jak prawidłowo zabezpieczyd wykonanie umowy Podstawy prawne regulujące zawieranie umów pomiędzy sprzedawcą a klientem Kontrahent umowy, reprezentacja stron przy zawieraniu umów Istotne elementy zabezpieczające interesy strony Umowa przedwstępna Katalog "niedozwolonych" zapisów w umowach handlowych Zasady odstąpienia od umowy Windykacja należności 9

10 4. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Pracownicy, którzy nie specjalizują się w finansach, ale chcą poznad podstawowe zagadnienia finansowe Przedstawienie podstawowych pojęd finansowych mających wpływ na osiągane przez firmę wyniki Naprowadzenie uczestników na efektywne wykorzystanie danych finansowych w podejmowanych działaniach Przekazanie uczestnikom wskazówek i zaproponowanie narzędzi pomagających w zrozumieniu finansów Sprawozdania finansowe w przedsiębiorstwie jako źródło cennych informacji Wykorzystanie sprawozdao finansowych do oceny kondycji firmy Budżetowanie Analiza kosztów i korzyści Kontrola wyników 5. TWORZENIE BUDŻETU ZADANIOWEGO Audytorzy wewnętrzni Kierownicy jednostek Pracownicy działu księgowego Osoby odpowiedzialne za planowanie strategiczne i tworzenie budżetów Zapoznanie uczestników z ideą i celem budżetu zadaniowego Nabycie umiejętności nowoczesnego zarządzania finansami z zastosowaniem budżetowania zadaniowego Pojęcie budżetowania zadaniowego Korzyści z budżetowania zadaniowego Prawidłowe opracowanie budżetu zadaniowego Odpowiedzialnośd za wykonywanie poszczególnych zadao Sporządzanie kosztorysów zadao i harmonogramów ich realizacji Związki budżetowania zadaniowego z kontrolą zarządczą Sporządzanie wieloletnich planów inwestycyjnych Kontrola realizacji zadao 10

11 6. AUDYT WEWNĘTRZNY Audytorzy wewnętrzni, pracownicy komórki audytu Członkowie zarządu, Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są obowiązki audytora, jak zaplanowad i przeprowadzid audyt w przedsiębiorstwie i jak go dokumentowad Wskazówki do wykorzystania wyników audytu Wprowadzenie do zagadnieo audytu wewnętrznego Kodeks etyczny Zadania audytora Planowanie audytu Etapy i metody przeprowadzania audytu Dokumentowanie audytu wewnętrznego Sprawozdanie z audytu, wnioski 7. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OBROCIE GOSPODARCZYM Pracownicy działów windykacji, finansowo księgowych Właściciele firm Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie postępowania windykacyjnego i sposobów weryfikacji kontrahenta, zawarcia z nim umowy, zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym oraz przedsądowej windykacji należności Poznanie skutecznych rodzajów zabezpieczeo zobowiązao w obrocie gospodarczym oraz możliwości ich egzekwowania w praktyce. Windykacja w firmie Zadania osób odpowiedzialnych za windykację Psychologiczna sylwetka dłużnika Ocena ryzyka przedtransakcyjnego Rozmowa windykacyjna z dłużnikiem Negocjacje windykacyjne Podstawy prawne dochodzenia roszczeo Postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze Wspomaganie egzekucji komorniczej Dochodzenie należności przeterminowanych Zewnętrzne firmy windykacyjne Krajowy Rejestr Dłużników 11

12 Budowanie zespołu i zarządzanie ludźmi 1. BUDOWANIE ZESPOŁU Menedżerowie każdego szczebla, zespoły pracowników Zapoznanie się z narzędziami i sposobami umożliwiającymi stworzenie skutecznie działającego zespołu pracowników Rozwój umiejętności przywódczych Reguły skuteczności zespołu pracowniczego Style zarządzania zespołem Warunki tworzenia zespołu Analiza funkcjonalności zespołu Rozwój konkurencyjności zespołu pracowników 2. MOTYWOWANIE POZAPŁACOWE PRACOWNIKÓW Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania Zapoznanie uczestników z różnymi możliwościami motywowania pracowników Poznanie czynników, które budują lojalnośd pracowników Rozwijanie umiejętności motywowania i budowania lojalności pracowników podczas dwiczeo praktycznych Rola lidera, kierownika w motywowaniu pracowników Czynniki wpływające na motywację pracowników Obszary wywierania wpływu i motywacji (ocena pracownika, delegowanie zadao, informacja zwrotna, konstruktywna krytyka) Motywowanie w trakcie zmian Rozwój twórczego potencjału zespołu Budowanie lojalności pracowników Lojalnośd jako konsekwencja działao organizacji 12

13 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM NA ODLEGŁOŚD (DISTANT MANAGEMENT) Osoby zarządzające zespołem i pracujące w zespołach na odległośd Usprawnienie pracy zespołów pracujących w terenie Poznanie specyfiki zarządzania zespołem na odległośd Poznanie narzędzi pomocnych w tego typu pracy Nowe technologie komputerowe w zarządzaniu Narzędzia internetowe ułatwiające pracę jak w pełni z nich korzystad Optymalizacja pracy, skuteczna komunikacja w środowisku wirtualnym Zarządzanie procesami na odległośd, ewaluacja i monitoring Rozwój pracowników i budowanie zaufania Delegowanie zadao i motywowanie pracowników Zarządzanie czasem, organizacja spotkao zespołu i video konferencji 4. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W MIEJSCU PRACY Kadra zarządzająca wszystkich szczebli Nabycie umiejętności radzenie sobie z konfliktem Przedwiczenie narzędzi pozwalających zapobiegad sytuacjom konfliktowym i skutecznie je rozwiązywad Geneza konfliktu Czym jest konflikt Dynamika sytuacji konfliktowych Fakt a opinia Zarządzanie emocjami Efektywna komunikacja Praca w zespole a konflikt Ja a konflikt Strategie rozwiązywania konfliktu Czy konflikt może byd budujący? Pozytywne aspekty sytuacji problemowych 13

14 Kompetencje osobiste 1. PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI Osoby, które pragną utrzymad równowagę między życiem zawodowym a prywatnym Nabycie umiejętności rozpoznawania zjawiska wypalenia zawodowego Zapoznanie uczestników z możliwościami pozwalającymi zapobiegad wypaleniu zawodowemu Rozwój umiejętności zarządzania własnymi emocjami i pokonywania stresu Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną Narzędzia do radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami Rozpoznawanie zjawiska wypalenia zawodowego Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i osobistemu Definiowanie celów zawodowych i osobistych Uzyskiwanie stabilności emocjonalnej jak to zrobid? 2. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE Osoby, które odpowiadają za wizerunek firmy, kontakty z mediami Osoby, które prowadzą spotkania i prezentacje Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Nabycie umiejętności efektywnego prezentowania produktu, przekazywania koncepcji i projektów, prowadzenia skutecznej prezentacji Rozwój umiejętności kontaktów z mediami Zapoznanie z technikami redukcji tremy Przygotowanie do prezentacji Efektywna komunikacja, spójnośd komunikatów Struktura profesjonalnej prezentacji Techniki redukowania stresu i opanowywania tremy Techniki prowadzenia prezentacji Przygotowanie osobistej prezentacji 14

15 3. COACHING SKUTECZNE NARZĘDZIE REALIZACJI CELÓW Kadra zarządzająca Wszyscy, którzy chcą poznad efektywne strategie realizacji celów Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętnośd definiowania swoich celów by były one źródłem motywacji i zaangażowania Zapoznanie się z technikami i strategiami auto-motywacji i motywowania innych strategiami pokonywania trudności, barier i ograniczeo Skuteczne i motywujące wyznaczanie celów biznesowych. Kryteria realizacji i ich systemy reprezentacji. Wykorzystanie coachingu w procesie motywowania podwładnych. Komunikowanie intencji. Rozwiązywanie problemów i konfliktów przy wykorzystaniu technik coachingowych. W drodze do celu czyli jako pokonad trudności. Przekraczanie barier i ograniczeo. Zmiana przekonao ograniczających. Budowanie stanu zasobnego i integracja kluczowych zasobów. Realizacja celu przez relacje czyli jak inni mogę mi pomóc zrealizowad mój cel. Jak osiągad sukcesy. Technika Efekt Cel. 4. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Wszyscy, którzy chcą efektywniej wykorzystywad swój czas, lepiej organizowad swoją pracę i czas prywatny Zapoznanie się z metodami i narzędziami umożliwiającymi skuteczniejsze zarządzanie swoim czasem Nabycie umiejętności planowania i organizacji swojej pracy Reguły dobrego planowania i zarządzania zadaniami Narzędzia wspomagające planowanie i organizację pracy własnej i zespołu pracowników Złodzieje czasu jak sobie z nimi radzid 15

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy NASZE SZKOLENIA MOTYWUJĄ,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL

KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE WWW.PEGAZGROUP.PL KATALOG SZKOLEŃ 2012 SZKOLENIA BIZNESOWE SZKOLENIA SYSTEMOWE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SZKOLENIA BIZNESOWE 1. ZARZĄDZANIE 1.1. Zarządzanie zespołem miękkie kompetencje lidera 5 1.2. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI

25 Zarządzanie zmianą SZKOLENIA DLA KADRY WYCHOWAWCZEJ I KIEROWNICZEJ PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI Katalog szkoleń Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w ramach struktury Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawia Katalog Szkoleń. Zaprezentowane w nim kursy są skierowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo