6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja"

Transkrypt

1 Poniżej przedstawiamy przykładowe programy szkoleniowe. Jeśli są Paostwo zainteresowani dokładnym programem pozostałych szkoleo jakie oferujemy, zapraszamy do kontaktu pod adresem Nasi koordynatorzy przedstawią Paostwu szczegółową ofertę. Spis treści Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1.Nowoczesne i skuteczne tworzenie i zarządzanie personelem organizacji 2 2.Human Resources w praktyce menedżerów 2 3.Rekrutacja i selekcja pracowników oparta na kompetencjach 2 4.Mobbing w miejscu pracy 3 5. Prawo pracy 3 Strategia i kierowanie przedsiębiorstwem 1. Planowanie strategiczne 4 2. Planowanie strategiczne finansów przedsiębiorstwa 5 3. Zarządzanie przez cele 5 4. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej 5 5. Skuteczne zarządzanie procesem zmiany w przedsiębiorstwie 6 6. Świadome i odpowiedzialne zarządzanie organizacją 6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja 1. Zarządzanie sprzedażą 7 2. Skuteczne negocjacje 8 Prawo, finanse, rachunkowośd 1. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz nadużyd gospodarczych 8 2. Prawo - co każdy menedżer powinien wiedzied 8 3. Jak zabezpieczyd interesy firmy - umowy handlowe 9 4. Finanse dla niefinansistów Tworzenie budżetu zadaniowego Audyt wewnętrzny Windykacja należności w obrocie gospodarczym 11 Budowanie zespołu i zarządzanie ludźmi 1. Budowanie zespołu Motywowanie pozapłacowe pracowników Zarządzanie zespołem na odległośd (distant management) Zarządzanie konfliktem w miejscu pracy 13 Kompetencje osobiste 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie emocjami Wystąpienia publiczne i prezentacje Coaching skuteczne narzędzie realizacji celów Zarządzanie sobą w czasie 15 1

2 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. NOWOCZESNE I SKUTECZNE TWORZENIE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM ORGANIZACJI Pracownicy działów personalnych Kierownicy różnych szczebli zarządzania Dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności na temat tworzenia efektywnego zespołu pracowniczego Zadania działu personalnego Rekrutacja i selekcja pracowników Opisy stanowisk pracy Zaplanowanie ścieżek karier pracowników Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia Motywowanie pracowników Ocena pracowników Współpraca działu personalnego i menedżerów w zarządzaniu personelem 2. HUMAN RESOURCES W PRAKTYCE MENEDŻERÓW Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania Członkowie zarządu, kadry kierowniczej średniego szczebla Nabycie umiejętności profesjonalnej rozmowy z kandydatami, ocena i weryfikacja potencjału kandydatów do pracy, ocena potrzeb szkoleniowych zespołu i pracowników oraz skuteczne motywowanie i ocena pracowników. Proces rekrutacji i selekcji pracowników Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników i ich realizacja Ocena pracowników Motywowanie pracowników Coaching w pracy menedżera 3. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW OPARTA NA KOMPETENCJACH Pracownicy działów personalnych, osoby odpowiedzialne za dobór pracowników w przedsiębiorstwie, kierownicy uczestniczący w planowaniu zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników 2

3 Umiejętnośd zbudowania profilu kompetencyjnego na rekrutowane stanowisko Zapoznanie uczestników z narzędziami oceny kompetencji Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy do realizacji procesu selekcji kandydatów z wykorzystaniem narzędzi oceny kompetencji Identyfikacja potrzeb kadrowych i planowanie zatrudnienia Rozumienie pojęcia kompetencji Budowanie profili kompetencyjnych na potrzeby procesu rekrutacji i selekcji kandydatów Metody rekrutacji i selekcji w oparciu o kompetencje Jak unikad błędów w ocenie kandydatów Zasady etyki postępowania w procesie rekrutacji i selekcji Organizacja spotkao z kandydatami Spotkanie rekrutacyjne 4. MOBBING W MIEJSCU PRACY Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Osoby, które mogą wpłynąd na efektywne blokowanie zjawiska mobbingu w firmie. Uświadomienie uczestnikom czym jest mobbing Wskazanie skutecznych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku Czym jest mobbing a czym dyskryminacja? Kto jest mobberem a kto ofiarą? Zachowania mobbera, objawy u ofiary, zachowania świadków Rozpoznawanie mobbingu przez kadrę zarządzającą Analiza i identyfikowanie możliwych zagrożeo związanych z mobbingiem dla firmy i jej pracowników Reagowanie na przejawy mobbingu przez kadrę zarządzającą. Zapobieganie mobbingowi Ochrona prawna przed mobbingiem prawo polskie, prawo Unii Europejskiej 5. PRAWO PRACY Dla kogo Pracownicy działu kadr, HR Zapoznanie z praktycznymi zasadami prawa pracy Przekazanie aktualnych informacji z zakresu prawa pracy Profesjonalna obsługa kadr 3

4 Polskie prawo pracy w teorii i praktyce Ogólna charakterystyka stosunku pracy Nawiązanie stosunku pracy Charakterystyka zatrudnienia, rodzaje umów, Programy kadrowe, Naliczanie wynagrodzeo i urlopów Obowiązki i prawa pracodawcy Obowiązki i prawa pracownika Ubezpieczenia społeczne Strategia i kierowanie przedsiębiorstwem 1. PLANOWANIE STRATEGICZNE Menedżerowie i liderzy stawiający pierwsze kroki w zakresie planowania strategicznego i podejmowania decyzji Osoby, które chcą zweryfikowad lub przypomnied sobie swoją wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego Pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu planowania strategicznego i podejmowania decyzji Wskazówki do rozwijania strategicznego sposobu myślenia w pracy zawodowej Rozwój umiejętności niezbędnych do pełnienia kierowniczego stanowiska lub strategicznej roli w firmie, poprzez wykorzystanie praktycznych narzędzi ułatwiających strategiczne myślenie i planowanie w miejscu pracy Czym jest strategia Tworzenie sposobu myślenia zarządzania strategicznego Praktyczna analiza strategiczna Opracowanie efektywnej strategii Przełożenie strategii firmy na działania operacyjne 4

5 2. PLANOWANIE STRATEGICZNE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Dyrektorzy finansowi, osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstwa Nabycie umiejętności w zakresie budowy długoterminowego planu finansowego przedsiębiorstwa Nabycie umiejętności dokonywania analizy sytuacji finansowej i ustalenie granic zadłużenia przedsiębiorstwa Rola finansów w zarządzaniu firmą Strategia ogólna firmy a strategia finansowa Budżetowanie kapitałowe Analiza finansowa Zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, zapasami 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Poznanie podstaw teorii zarządzania oraz nabycie umiejętności realizowania poszczególnych etapów zarządzania Uświadomienie istoty zarządzania przez cele jako skutecznej metody zarządzania firmą i jej zasobami ludzkimi Podstawowe zasady zarządzania przez cele Rola menedżera w zarządzaniu przez cele Czym jest cel w biznesie Formułowanie celów Monitorowanie realizacji celów 4. ZARZĄDZANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Kadra zarządzająca wszystkich szczebli Zapoznanie uczestników z rodzajami i etapami sytuacji kryzysowych Zapoznanie uczestników ze sposobami identyfikacji problemów będących symptomami kryzysu 5

6 Wypracowanie skutecznych metod komunikacji w sytuacji wystąpienia kryzysu Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania w sytuacji kryzysowej Kryzys - rodzaje, symptomy kryzysu i wydarzeo krytycznych Przebieg i fazy reakcji kryzysowej Przygotowanie do potencjalnej sytuacji kryzysowej Zarządzanie kolejnymi etapami sytuacji kryzysowej Przywództwo i podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysu Komunikacja w sytuacji kryzysu 5. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Uświadomienie uczestnikom znaczenia zmian w przedsiębiorstwie Zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami wspomagającymi zarządzanie zmianą Pomoc w nabyciu umiejętności rozpoznawania postaw w procesie zmian i sposobów ich zmiany, zwłaszcza oporu na zmiany Psychologiczne aspekty reakcji na zmianę Role ludzi w procesie zmian Działania i rola lidera we wdrażaniu zmian Etapy procesu wdrażania zmiany Komunikacja jako czynnik sukcesu wprowadzenia zmiany 6. ŚWIADOME I ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ ODPOWIEDZIALNOŚD PRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem Przybliżenie uczestnikom odpowiedzialności prawnej i podatkowej członków organów zarządzających związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem Odpowiedzialnośd karna członków zarządu w świetle przepisów ustawy kodeks karny skarbowy Redukcja ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej Odpowiedzialnośd w świetle kodeksu spółek handlowych Zobowiązania podatkowe 6

7 Odpowiedzialnośd zarządu za rachunkowośd spółki Odpowiedzialnośd członków zarządu w świetle prawa upadłościowego i naprawczego 7. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Kadra kierownicza różnych szczebli zarządzania Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni Przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji Podstawy zarządzania ryzykiem Zasady zarządzania ryzykiem Analiza ryzyka Metody i narzędzia analizy ryzyka Proces zarządzania ryzykiem Sprzedaż, marketing, komunikacja 1. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Kadra kierownicza działów sprzedaży Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy i rozwój umiejętności przywódczych Wzrost świadomości samego siebie w roli menedżera Kierowanie sprzedażą Organizacja pracy Efektywne raportowanie Zarządzanie zespołem sprzedażowym Style zarządzania ludźmi Motywacja a kompetencja pracowników Rola motywacyjnego systemu wynagrodzeo Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem 7

8 2. SKUTECZNE NEGOCJACJE Reprezentanci firm, kierownicy działów Osoby, których praca wymaga umiejętności negocjowania, prowadzenia rozmów handlowych Zapoznanie uczestników szkolenia z przebiegiem procesu negocjacyjnego Zaprezentowanie podstawowych technik negocjacji i wywierania wpływu Rozpoznanie własnego stylu prowadzenia negocjacji, odkrycie swoich mocnych i słabych stron w negocjacjach Cechy i umiejętności skutecznego negocjatora Etyka w negocjacjach Podstawowe rodzaje i fazy negocjacji Bariery i pułapki psychologiczne w procesie negocjacji Przygotowanie do negocjacji Skuteczne techniki negocjacyjne, strategie, taktyki negocjacyjne Przebieg procesu negocjacji Trudne sytuacje w negocjacjach, strategie negocjacyjne Prawo, finanse, rachunkowośd 1. ZAPOBIEGANIE I WYKRYWANIE PRZESTĘPSTW ORAZ NADUŻYD GOSPODARCZYCH Kadra menedżerska wszystkich szczebli Audytorzy wewnętrzni Kształtowanie umiejętności wychwytywania symptomów przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, a tym samym przeciwdziałanie powstającym szkodom firmy/instytucji Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat rozpoznawania i uzyskiwania dowodów świadczących o nadużyciach w firmie Nabycie umiejętności zapobiegania popełnianiu przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Zapoznanie uczestników ze sposobami działania w przypadku ujawnienia i podejrzenia o zachowania przestępcze Rodzaje nadużyd gospodarczych oraz ich prawne aspekty Psychologiczne aspekty oszustw i nadużyd Sygnały, które powinny zwrócid uwagę pracodawcy lub współpracowników 8

9 Sposoby zapobiegania oszustwom System kontroli wewnętrznej 2. PRAWO - CO KAŻDY MENEDŻER POWINIEN WIEDZIED Pracownicy, którzy nie specjalizują się w finansach, ale chcą poznad podstawowe zagadnienia finansowe Zapoznanie uczestników z podstawami funkcjonowania prawa, dzięki którym łatwiej funkcjonowad w biznesie Źródła prawa podmioty stosunków prawnych Elementy prawa cywilnego (umowy, oświadczenia woli, pełnomocnictwa, wierzytelności) Podstawy prawa pracy Zasady działalności przedsiębiorstw (zabezpieczenia, rodzaje spółek, odpowiedzialnośd zarządu) Ochrona danych osobowych Sądownictwo cywilne i gospodarcze 3. JAK ZABEZPIECZYD INTERESY FIRMY - UMOWY HANDLOWE Dyrektorzy handlowi Pracownicy przedsiębiorstw handlowych, handlowcy Dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do przygotowania umowy handlowej Omówienie trybów i możliwych form zawierania umów handlowych Wskazówki jak prawidłowo zabezpieczyd wykonanie umowy Podstawy prawne regulujące zawieranie umów pomiędzy sprzedawcą a klientem Kontrahent umowy, reprezentacja stron przy zawieraniu umów Istotne elementy zabezpieczające interesy strony Umowa przedwstępna Katalog "niedozwolonych" zapisów w umowach handlowych Zasady odstąpienia od umowy Windykacja należności 9

10 4. FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Pracownicy, którzy nie specjalizują się w finansach, ale chcą poznad podstawowe zagadnienia finansowe Przedstawienie podstawowych pojęd finansowych mających wpływ na osiągane przez firmę wyniki Naprowadzenie uczestników na efektywne wykorzystanie danych finansowych w podejmowanych działaniach Przekazanie uczestnikom wskazówek i zaproponowanie narzędzi pomagających w zrozumieniu finansów Sprawozdania finansowe w przedsiębiorstwie jako źródło cennych informacji Wykorzystanie sprawozdao finansowych do oceny kondycji firmy Budżetowanie Analiza kosztów i korzyści Kontrola wyników 5. TWORZENIE BUDŻETU ZADANIOWEGO Audytorzy wewnętrzni Kierownicy jednostek Pracownicy działu księgowego Osoby odpowiedzialne za planowanie strategiczne i tworzenie budżetów Zapoznanie uczestników z ideą i celem budżetu zadaniowego Nabycie umiejętności nowoczesnego zarządzania finansami z zastosowaniem budżetowania zadaniowego Pojęcie budżetowania zadaniowego Korzyści z budżetowania zadaniowego Prawidłowe opracowanie budżetu zadaniowego Odpowiedzialnośd za wykonywanie poszczególnych zadao Sporządzanie kosztorysów zadao i harmonogramów ich realizacji Związki budżetowania zadaniowego z kontrolą zarządczą Sporządzanie wieloletnich planów inwestycyjnych Kontrola realizacji zadao 10

11 6. AUDYT WEWNĘTRZNY Audytorzy wewnętrzni, pracownicy komórki audytu Członkowie zarządu, Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są obowiązki audytora, jak zaplanowad i przeprowadzid audyt w przedsiębiorstwie i jak go dokumentowad Wskazówki do wykorzystania wyników audytu Wprowadzenie do zagadnieo audytu wewnętrznego Kodeks etyczny Zadania audytora Planowanie audytu Etapy i metody przeprowadzania audytu Dokumentowanie audytu wewnętrznego Sprawozdanie z audytu, wnioski 7. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OBROCIE GOSPODARCZYM Pracownicy działów windykacji, finansowo księgowych Właściciele firm Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie postępowania windykacyjnego i sposobów weryfikacji kontrahenta, zawarcia z nim umowy, zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym oraz przedsądowej windykacji należności Poznanie skutecznych rodzajów zabezpieczeo zobowiązao w obrocie gospodarczym oraz możliwości ich egzekwowania w praktyce. Windykacja w firmie Zadania osób odpowiedzialnych za windykację Psychologiczna sylwetka dłużnika Ocena ryzyka przedtransakcyjnego Rozmowa windykacyjna z dłużnikiem Negocjacje windykacyjne Podstawy prawne dochodzenia roszczeo Postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze Wspomaganie egzekucji komorniczej Dochodzenie należności przeterminowanych Zewnętrzne firmy windykacyjne Krajowy Rejestr Dłużników 11

12 Budowanie zespołu i zarządzanie ludźmi 1. BUDOWANIE ZESPOŁU Menedżerowie każdego szczebla, zespoły pracowników Zapoznanie się z narzędziami i sposobami umożliwiającymi stworzenie skutecznie działającego zespołu pracowników Rozwój umiejętności przywódczych Reguły skuteczności zespołu pracowniczego Style zarządzania zespołem Warunki tworzenia zespołu Analiza funkcjonalności zespołu Rozwój konkurencyjności zespołu pracowników 2. MOTYWOWANIE POZAPŁACOWE PRACOWNIKÓW Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania Zapoznanie uczestników z różnymi możliwościami motywowania pracowników Poznanie czynników, które budują lojalnośd pracowników Rozwijanie umiejętności motywowania i budowania lojalności pracowników podczas dwiczeo praktycznych Rola lidera, kierownika w motywowaniu pracowników Czynniki wpływające na motywację pracowników Obszary wywierania wpływu i motywacji (ocena pracownika, delegowanie zadao, informacja zwrotna, konstruktywna krytyka) Motywowanie w trakcie zmian Rozwój twórczego potencjału zespołu Budowanie lojalności pracowników Lojalnośd jako konsekwencja działao organizacji 12

13 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM NA ODLEGŁOŚD (DISTANT MANAGEMENT) Osoby zarządzające zespołem i pracujące w zespołach na odległośd Usprawnienie pracy zespołów pracujących w terenie Poznanie specyfiki zarządzania zespołem na odległośd Poznanie narzędzi pomocnych w tego typu pracy Nowe technologie komputerowe w zarządzaniu Narzędzia internetowe ułatwiające pracę jak w pełni z nich korzystad Optymalizacja pracy, skuteczna komunikacja w środowisku wirtualnym Zarządzanie procesami na odległośd, ewaluacja i monitoring Rozwój pracowników i budowanie zaufania Delegowanie zadao i motywowanie pracowników Zarządzanie czasem, organizacja spotkao zespołu i video konferencji 4. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W MIEJSCU PRACY Kadra zarządzająca wszystkich szczebli Nabycie umiejętności radzenie sobie z konfliktem Przedwiczenie narzędzi pozwalających zapobiegad sytuacjom konfliktowym i skutecznie je rozwiązywad Geneza konfliktu Czym jest konflikt Dynamika sytuacji konfliktowych Fakt a opinia Zarządzanie emocjami Efektywna komunikacja Praca w zespole a konflikt Ja a konflikt Strategie rozwiązywania konfliktu Czy konflikt może byd budujący? Pozytywne aspekty sytuacji problemowych 13

14 Kompetencje osobiste 1. PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI Osoby, które pragną utrzymad równowagę między życiem zawodowym a prywatnym Nabycie umiejętności rozpoznawania zjawiska wypalenia zawodowego Zapoznanie uczestników z możliwościami pozwalającymi zapobiegad wypaleniu zawodowemu Rozwój umiejętności zarządzania własnymi emocjami i pokonywania stresu Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną Narzędzia do radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami Rozpoznawanie zjawiska wypalenia zawodowego Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i osobistemu Definiowanie celów zawodowych i osobistych Uzyskiwanie stabilności emocjonalnej jak to zrobid? 2. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE Osoby, które odpowiadają za wizerunek firmy, kontakty z mediami Osoby, które prowadzą spotkania i prezentacje Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania Nabycie umiejętności efektywnego prezentowania produktu, przekazywania koncepcji i projektów, prowadzenia skutecznej prezentacji Rozwój umiejętności kontaktów z mediami Zapoznanie z technikami redukcji tremy Przygotowanie do prezentacji Efektywna komunikacja, spójnośd komunikatów Struktura profesjonalnej prezentacji Techniki redukowania stresu i opanowywania tremy Techniki prowadzenia prezentacji Przygotowanie osobistej prezentacji 14

15 3. COACHING SKUTECZNE NARZĘDZIE REALIZACJI CELÓW Kadra zarządzająca Wszyscy, którzy chcą poznad efektywne strategie realizacji celów Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętnośd definiowania swoich celów by były one źródłem motywacji i zaangażowania Zapoznanie się z technikami i strategiami auto-motywacji i motywowania innych strategiami pokonywania trudności, barier i ograniczeo Skuteczne i motywujące wyznaczanie celów biznesowych. Kryteria realizacji i ich systemy reprezentacji. Wykorzystanie coachingu w procesie motywowania podwładnych. Komunikowanie intencji. Rozwiązywanie problemów i konfliktów przy wykorzystaniu technik coachingowych. W drodze do celu czyli jako pokonad trudności. Przekraczanie barier i ograniczeo. Zmiana przekonao ograniczających. Budowanie stanu zasobnego i integracja kluczowych zasobów. Realizacja celu przez relacje czyli jak inni mogę mi pomóc zrealizowad mój cel. Jak osiągad sukcesy. Technika Efekt Cel. 4. ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Wszyscy, którzy chcą efektywniej wykorzystywad swój czas, lepiej organizowad swoją pracę i czas prywatny Zapoznanie się z metodami i narzędziami umożliwiającymi skuteczniejsze zarządzanie swoim czasem Nabycie umiejętności planowania i organizacji swojej pracy Reguły dobrego planowania i zarządzania zadaniami Narzędzia wspomagające planowanie i organizację pracy własnej i zespołu pracowników Złodzieje czasu jak sobie z nimi radzid 15

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Ś W I Ę T O K R Z Y S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O C H O T N I C Z Y C H H U F C Ó W P R A C Y Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży Oferta szkoleniowa Program Rozwoju Kadry Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Kierownik / Menadżer

Skuteczny Kierownik / Menadżer Skuteczny Kierownik / Menadżer Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY USPRAWNIAMY PROCESY to firma szkoleniowo - doradcza o solidnych podstawach, na rynku istnieje już blisko 15 lat. W tym okresie najlepsi specjaliści przeszkolili kilkaset firm, przyczyniając się do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 L.p. Tytuł szkolenia I kwartał styczeń luty marzec 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 17-18 14-15 15-16 2 Audyt i kontrola - alternatywne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 FINANSE I CONTROLLING Analiza finansowa - jak podejmować właściwe decyzje finansowe Controlling dla zaawansowanych warsztaty Finanse dla niefinansistów - jak zrozumieć

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników Motywowanie pracowników Terminy szkolenia Cele szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów oraz motywowania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo