USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJ CIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJ CIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE"

Transkrypt

1 USPRAWNIANIE PROCESÓW SŁABO USTRUKTURALIZOWANYCH W PODEJ CIU SIX SIGMA Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF KANIA Katedra In ynierii Wiedzy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Usprawnienie działania organizacji nast puje przez usprawnianie w niej zachodz cych. Podejmowanych jest wiele inicjatyw zmierzaj cych do podniesienia sprawno ci i jako ci. Jednym z najcz ciej stosowanych obecnie jest podej cie Six Sigma.. Podej cie to obecnie wdra ane jest w wielu przedsi biorstwa przemysłowych, usługowych oraz w organizacjach słu by zdrowia i edukacji. W wi kszo ci przypadków podej cie to stosowane jest jednak do usprawniania dobrze ustrukturalizowanych. W artykule przedstawiono problemy zastosowania podej cia Six Sigma do usprawniania nieustrukturalizowanych, obszary wspomagania narz dziami informatycznymi rozszerzenia takiego podej cia Six Sigma ze szczególnym uwzgl dnieniem narz dzi klasy Business Process Intelligence. Słowa kluczowe: komputerowa analiza biznesowych, usprawnianie, Six Sigma. ILL-STRUCTURED PROCESS IMPROVEMENT IN SIX SIGMA APPROACH USING BUSINESS PROCESS INTELLIGENT TOOLS Summary Six sigma methodology was designed as a a step-by-step approach to process improvement. But in most cases it is (successfully) used to improve well-structured process. In a brand new approach organizations try to adapt Six Sigma to improve ill-structured processes like decision or planning processes too. The article presents Business Process Intelligent tools that could be used in this kind of the Six Sigma approach. Keywords: Six Sigma, process management, ill-structured process improvement. 1. Podej cie Six Sigma Okre lenie Six Sigma (6σ) przyj to na opisanie zbioru działa zmierzaj cych do osi gni cia wysokiego poziomu jako ci dostarczanych produktów i usług dzi ki wyeliminowaniu odchyle od wzorcowego wykonania procesu wytwórczego lub usługowego. 6σ opisuje si jako podej cie umo liwiaj ce organizacjom zwi kszenie zysku poprzez reorganizacj działa, poprawienie jako- ci oraz usuwanie defektów we wszystkim co jest wykonywane w organizacji. Podej cie to wyna-

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, leziono i rozwini to w firmie Motorola na pocz tku lat 80-tych, a stało si szerzej znane od roku 1995 kiedy to zostało zastosowane z powodzeniem w firmie General Electric. Podstaw 6σ jest zało enie, e aby zadowoli klienta, podnie jako i jednocze nie usun zb dne czynno ci (Lean Six Sigma), trzeba mierzy, zrozumie i na tej podstawie usprawnia procesy w organizacji. Doskonalenie dokonuje si przede wszystkim poprzez identyfikacj pierwotnych przyczyn problemów (root causes) i eliminacj odchyle od wzorcowych przebiegów a do osi gni cia progu pojawiania si zaledwie 3,4 usterek na milion mo liwo ci ich wyst pienia. Doskonalenie istniej cych i budowa nowych odbywa si w iteracyjnym 5- fazowych ci gach okre lanych skrótem DMAIC (Define Measure Analyze Improve Control) i odpowiednio DMADV (Define Measure Analyze Design Verify). Główne etapy obu ła cuchów zestawiono w tabeli 1. D M A I C Tabela 1 Podstawowe działania w ramach DMAIC i DMADV Usprawnienie procesu Definiowanie problemów i celów usprawnienia, ustalenie priorytetów, wybór projektów do realizacji Ustalenie miar i pomiar kluczowych parametrów procesu, zrozumienie podstawowych charakterystyk procesu Analiza danych w celu ustalenia przyczyn ró nic mi dzy aktualnym stanem a zało- onymi celami i najwa niejszych zale no- ci Wypracowanie nowych idei i pomysłów usprawnie i poprawienie wzorców procesu Ustalenie standardowych sposobów pomiaru procesu, nadzór nad procesem i utrzymanie osi gni tego poziomu, je li nadal s problemy powrót do punktu 1. ródło: (Pyzdek 2003 s. 238, 241) D M A D V Nowy proces Definiowanie celów nowego procesu, uzasadnienie potrzeby jego wprowadzenia Zdefiniowanie miar procesu odpowiadaj cych kluczowym wymaganiom u ytkownika Analiza zało enia, ocena wzorca, wykorzystanie najlepszych praktyk, optymalizacja wzorca Projekt nowego procesu, symulacje, budowa prototypu Weryfikacja wzorca procesu Six Sigma jest zatem systematycznym podej ciem do usprawniania biznesowych (Six Sigma Process Improvement SSPI) poprzez analiz i eliminacj przyczyn (czasami gł boko ukrytych) odchyle od wzorców, które prowadz do złego ich wykonania i niezadowolenia klientów. Jako kluczowe elementy podej cia mo na wskaza : podej cie procesowe i stałe skupianie uwagi na wymaganiach klientów, mierzenie i analiz statystyczn w celu zmierzenia odchyle realizacji od przyj tych wzorców, koncentracj na zrozumieniu relacji pomi dzy wej ciem i przetwarzaniem a wyj ciem, w taki sposób aby dobra warto ci najwa niejszych zmiennych i zawsze dostarcza klientowi jak najlepszy produkt lub usług, identyfikacj monitorowanie i eliminacj najgł bszych przyczyn wyst powania defektów, nacisk na redukcj odchyle od przyj tych wzorców w celu zmniejszenia liczby defektów,

3 6 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence zarz dzanie pro-aktywne skupiaj ce si na zapobieganiu powstawania sytuacji problemowych, ci głym usprawnianiu i d eniu do perfekcji mierzonej liczb popełnianych bł dów, ustalanie bardzo ambitnych celów i współdziałanie w skali całej organizacji. Six Sigma jest komplementarna z innymi podej ciami takimi jak Total Quality Management, zarz dzanie projektem czy usprawnianie biznesowych (Business Process Improvement). Ponadto działania w ramach podej cia SS w cało ci mo na uzna za działania oparte na wiedzy i intensywnie wykorzystuj ce wiedz. Szczególn rol odgrywa w nim wiedza bezpo- rednich uczestników (wykonawców). Zakłada si, e to wła nie oni s głównym ródłem wiedzy o procesach w których uczestnicz i jednocze nie głównym ródłem usprawnie. St d cisłe zwi zki mi dzy 6σ z zarz dzaniem wiedz. Podej cie Six Sigma mo na postrzega trojako (Hill 2005). Ze strategicznego punktu widzenia Six Sigma jest programem, który wymusza na organizacji zdefiniowanie strategicznych priorytetów i uruchomienie projektów usprawniania, które s zbie ne z tymi priorytetami. Z tego punktu widzenia Six Sigma jest narz dziem implementacji strategii organizacji. Z taktycznego punktu widzenia Six Sigma polega na wł czeniu wytrenowanych liderów projektów, którzy realizuj wskazania podej cia zmierzaj ce do usprawnienia kluczowych. Z technicznego punktu widzenia Six Sigma polega na osi gni ciu jako ci wykonywania na poziomie 6σ. Poniewa jest to poziom bardzo trudny do osi gni cia wi kszo realizacji Six Sigma skupia si na celach strategicznych i taktycznych uznaj c za sukces osi gni cie poziomu 4σ lub 5σ sigma. Ju do wiadczenia z roku 2000 (Mikel 2000) wskazywały, e firmy które rygorystycznie zastosowały podej cie 6σ notowały bardzo znacz ce efekty (wzrost rentowno ci, wzrost mocy wytwórczych, spadek zatrudnienia, spadek zaanga owanego kapitału) w krótkim czasie, mimo nie osi gni cia poziomu 6σ. Nie wdaj c si w szczegółow prezentacj podstaw statystycznych podej cia (patrz np. (Pyzdek 2003), (Pande 2003)) wska emy tylko, e odpowiedni poziom sigma przekłada si bezpo- rednio na ilo bł dnych przebiegów (tabela 2). ródło: (Pande 2003 s.28) Tabela 2. Kolejne poziomy sigma Poziom σ Defektów na 1 mln % defektów przebiegów procesu 1σ ,0 69,0000% 2σ ,0 30,8000% 3σ ,0 6,6800% 4σ 6 210,0 0,6210% 5σ 230,0 0,0230% 6σ 3,4 0,0003% O ile podej cie oparte o statystyczn analiz w stosunku do technologicznych czy fizyko-chemicznych było ju wcze niej stosowane (statystyczna kontrola ) a w ramach 6σ nast piło jego dalsze rozwini cie, o tyle nowym pomysłem jest rozszerzenie działa usprawniaj cych na cał organizacj oraz zastosowanie tych metod do usługowych, administracyjnych (i ogólnie biznesowych) oraz wytwarzania oprogramowania (zob. np. (VanHilst 2005)).

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Jednak warunkiem takiego zastosowania podej cia jest rozszerzenie stosowalno ci Six Sigma równie na procesy nieustrukturalizowane. Nie jest to łatwe poniewa procesy dobrze i słabo ustrukturalizowane bardzo ró ni si od siebie nie tylko z punktu widzenia 6σ. W tabeli 3 zestawiono te ich cechy, które maj najwi kszy wpływ na ich usprawnianie w ramach Six Sigma. Tabela 3 Porównanie w wietle podej cia Six Sigma Procesy dobrze ustrukturalizowane Procesy słabo ustrukturalizowane Charakterystyka procesu Wzorce znane Wzorce nieznane Zmiany we wzorcu rzadkie Zmiany we wzorcu cz ste Efekty pracy materialne, widoczne Efekty pracy niematerialne, niewidoczne Łatwo mierzalne Trudno mierzalne Ocena za pomoc zmiennych numerycznych Ocena jako ciowa, opisowa cisłe kryteria jako ciowe Ocena jako ci subiektywna Liczba wyst pie du a Liczba wyst pie mała Stosowane narz dzia Obliczanie odchyle Porównywanie Projektowanie i usprawnianie wzorca Odkrywanie i konstrukcja wzorca ad hoc Działania dokładne Działania w oparciu o podobie stwo Statystyczne kontrola OLAP i algorytmy Data Mining ródła danych ródła jednolite, stałe, standardowe ródła zró nicowane, zmienne Relacyjne bazy danych, strumieniowe bazy danych Odczyty plików logowania, bazy danych, hurtownie, pliki systemów workflow, dokumenty tekstowe,... Rozszerzenie Six Sigma na procesy słabo ustrukturalizowane jest mo liwe jak si wydaje dzi ki zastosowaniu w szerszym zakresie nowoczesnych narz dzi informatycznych. Tych mog dostarczy systemy klasy Business Process Intelligence (BPI). 2. Narz dzia informatyczne w Six Sigma Narz dziami informatycznymi mo na wspiera niemal wszystkie działania podejmowane w obr bie podej cia 6σ (por. rysunek 1). W szczególno ci technologie informatyczne mog wspomóc six Sigma poprzez: 1. szybkie i wielou ywalne opisywanie i mapowanie, 2. gromadzenie danych o procesach w taki sposób aby mo liwe było ich wł czenie i wykorzystanie w statystycznych narz dziach wspieraj cych Six Sigma, 3. obliczanie odpowiednich statystyk, 4. raportowanie i analiz (równie nieklasyczn ) danych o procesach biznesowych, 5. odkrywanie wiedzy o procesach biznesowych, 6. wizualizacj, 7. zarz dzanie najlepszymi praktykami, wymiana (eksternalizacja) wiedzy (portale organizacyjne),

5 8 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence 8. zarz dzanie samym projektem Six Sigma, jego zasobami ludzkimi, szkoleniami wewn trz firmy (e-learning) itp. Monitorowanie Kontrola ETL Wzorce Hurtownia danych Odkrywanie o procesach wiedzy o procesach Opis i mapowanie 6σ Ontologia Realizacja projektów 6σ Szkolenia Wizualizacja Obszar Business Process Intelligence Analiza Najlepsze praktyki Zmiany w kulturze organizacji Rys. 1: Wykorzystanie narz dzi BPI w podej ciu Six Sigma Szczegółowe zestawienie narz dzi informatycznych stosowanych w cyklach DMAIC i DMADV zawarto w tabeli 4. Tabela 4 Wykorzystanie narz dzi informatycznych w cyklach DMAIC i DMADV Krok w ła cuchu Six Sigma Mapy Procesowy OLAP + Symulacje Narz dzia informatyczne Monitory J zyki opisu Wizualizacja Analiza D D M M A A I D C V Decyduj c rol w obu ła cuchach odgrywa analiza. Jej zakres jest z kolei uzale niony od sposobu przechowywania danych o procesach. 3. Hurtownie danych o procesach i analiza danych o procesach Klasyczny model hurtowni danych (HD) opiera si na podej ciu reistycznym, przyjmuj cym i istniej rzeczy, tzn. obiekty, które posiadaj ustalone wła ciwo ci o okre lonych lecz

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, zmiennych warto ciach, a przedmiotem zainteresowania analityka i decydenta s zmiany ich warto ci w rozpatrywanej przestrzeni. W klasycznych HD zapisywane s wył cznie fakty, nie s natomiast zapisywane relacje pomi dzy nimi ani procesy, w ramach których te fakty zaistniały. Dlatego takie HD, cho mog wspomaga usprawnianie, b d to robi w ograniczonym zakresie. Lepsz podstaw do analizy daj hurtownie danych o procesach (HDP) (Casati 2001). Ró nice wynikaj ze znacznie rozszerzonego zakresu gromadzonych danych, zdefiniowania wymiarów i miar opisuj cych procesy (a jeden fakt mo e by elementem kilku ) a skutkuj mo liwo ci zadawania pyta zarówno w kontek cie faktów jak i zwi zków (przyczynowych, temporalnych) mi dzy nimi. Z kolei w hurtowniach czasu rzeczywistego mo liwe jest ledzenie przebiegu aktywnych oparte na bie cej informacji o stanie procesu. Monitorowanie jest realizowane w przestrzeni wielowymiarowej. W oparciu o zbiór predefiniowanych wymiarów mo na tworzy raporty na temat ilo ci uruchomionych, powi za z w złami i usługami, aktualnego czasu trwania lub kosztu procesu, grupy aktywnych oraz działa i zachowa uczestników procesu itp. Monitorowanie mo e polega nie tylko na udzielaniu odpowiedzi na zapytania u ytkownika. Hurtownia powinna posiada mo liwo automatycznego sygnalizowania przekroczenia dopuszczalnych warto ci zadanych parametrów w postaci zbioru alarmów. Realizacja zada analitycznych Six Sigma dla ustrukturalizo-wanych jest wzgl dnie prosta i mo e by realizowana w du ej cz ci przez narz dzia pracuj ce nawet w rodowisku arkusza kalkulacyjnego (dost pnych jest te bardzo wiele takich narz dzi zob. np. Natomiast gdy mamy do czynienia z procesami drugiego rodzaju narz dzia te okazuj si niewystarczaj ce. Musimy wtedy si gn po narz dzia z grupy okre lanej jako Process Data Mining. Umo liwiaj one pozyskanie gł bszej wiedzy o dziedzinie, lecz wymagaj lepszego przygotowania danych oraz u ycia bardziej zaawansowanych narz dzi analizy. Wiele z problemów analizy nieustrukturalizowanych mie ci si w kategoriach analizy sekwencji zdarze i szeregów czasowych a poza znanymi i stosowanymi narz dziami statystycznymi stosowane s równie m.in. (zob. np. (Adamo 2000)): wyszukiwanie wzorców oraz cz stych i rzadkich sekwencji zdarze, okre lanie podobie stwa sekwencji zdarze, znajdowanie reguł asocjacji w sekwencjach zdarze, grupowanie wzorców sekwencji zdarze i szeregów czasowych, rachunek sytuacyjny, metody Case-Base-Reasoning dla sekwencji zdarze i wzorców. Istnieje wiele powodów, dla których gromadzi si i analizuje informacj o procesach. Wydaje si e mo na je zakwalifikowa do jednej z nast puj cych kategorii: 1. Usprawnianie istniej cych i projektowanie nowych wzorców. Tak wła nie główny cel analizy ujmuje (Zapf 2001). Postrzega on główne zadanie analizy jako mo liwo projektowania nowych wzorców głównie ad hoc - w oparciu o wiedz o procesach z przeszło ci uj t w zbiór wzorców. Taka (zwykle jako ciowa) analiza wymaga aktywnego współudziału u ytkownika w okre leniu miar oceny procesu i zdefiniowaniu poj niezb dnych do opisania procesu takich jak: zachowanie, wzorce zachowa, taksonomia, podproces, czynno ci czy hierarchia działa. 2. Kontrola i sterowanie procesami w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie transakcyjno ci (w przypadku niepowodzenia procesu mo liwo przywrócenia stanu sprzed rozpo-

7 10 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence cz cia procesu). Jest to głównym celem proponowanej w (List 2000) tzw. fabryki informacji opartej o monitory oraz HDP (zob. te Billewicz 2004). 3. Odkrycie sposobów realizacji. S to działania w ramach Process Data Mining lub Workflow Mining a ich celem jest zrozumienie co tak naprawd dzieje si w ramach procesu, którego struktury nie znamy (Madeiros 2003). 4. Odkrycie przyczyn wyst powania okre lonych zjawisk podczas realizacji W takiej analizie procesy traktuje si identycznie jak obiekty (poszczególne stany oraz procesy traktujemy jako fakty, natomiast definicje, zasoby, czas, uczestnicy tworz wymiary), a do ich analizy u ywa tych samych metod, które s wykorzystywane w analizie obiektów (klasyfikacja, grupowanie itd.). Analiza mo e przebiega w wymiarach: i grup, usług i grup usług, w złów roboczych, jednostek danych, zasobów, czasu i działa (Casati 2002). Analiza danych o procesach jest centralnym działaniem Six Sigma, a jej wyniki maj wpływ na realizacj pozostałych działa. W tabeli 5 przedstawiono zwi zki pomi dzy przedstawionymi grupami analiz a działaniami w ła cuchach DMAIC i DMADV. Tabela 5 Zastosowanie grup analiz w Six Sigma Grupa CYKL analiz D M A I C D M A D V 1 X X 2 X X 3 X X 4 X X 4. XML jako podstawa integracji technologicznej Six Sigma i BPI Efektywne wspomaganie działa w ła cuchu wymaga co oczywiste wykorzystywania efektów realizacji poprzednich etapów. Tymczasem jednym z najwi kszych (i najkosztowniejszych) problemów wykorzystania narz dzi klasy Business Intelligence jest integracja (narz dzia ETL) oraz przekazywanie danych. Rozwi zanie tych problemów jest mo liwe dzi ki szerszemu zastosowaniu (meta)j zyka XML. Okazuje si, e ju istniej ce i proponowane j zyki i narz dzia oparte o XML umo liwiaj zapis potrzebnych danych i zdefiniowanie zada wykonywanych w ramach Six Sigma (rysunek 2). Cz z wymienionych j zyków jest wspierana przez wielkie organizacje takie jak W3C czy Workflow Coalition Managment, inne s w fazie rozwoju i s proponowane przez niezale ne grupy badawcze.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, Mapy RBD XMLBD Hurtownie danych XML Wizualizacja XPDL BPML XQL XMLQL Xquery XMML DMQL PMML XUL XSLT Define Measure Analyze Improve Control XPDL XML Processing Description Language (WfMC) BPML Business Process Modeling Language (Business Process Management Initiative) XQL XML data Query Language (W3C) XML-QL Query Language for XML (W3C) XMML exploration and Mining Markup Language (rekomendacja W3C) DMQL Data Mining Query Language (Database Group Sydney Univ. (Feng 2005)) PMML Predictive Model Markup Language (Data Mining Group XUL XML User Interface Language (www.mozilla.org) XSLT Extensible Stylesheet Language Transformation (W3C) Xquery XML Query Language (W3C) Rysunek. 2: Wykorzystanie j zyków pochodnych XML w cyklu DMAIC Efektywno wykorzystania XML byłaby najwi ksza w przypadku wykorzystania natywnych repozytoriów danych XML XMLowych baz i hurtowni danych. Narz dzia te nie s na razie w powszechnym u yciu jednak tradycyjne model relacyjny i wielowymiarowy mog równie by wykorzystywane. 5. Zako czenie O potrzebie i mo liwo ciach wspierania podej cia Six Sigma zaawansowanymi narz dziami informatycznymi wiadczy mo e fakt, e du e korporacje zajmuj ce si wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb biznesu (SAP, SAS, Microsoft) oferuj zestawy narz dzi oraz całe rodowiska wspomagaj ce wprowadzanie Six Sigma w organizacji. Ich integracja z narz dziami klasy Business Process Intelligence jak si wydaje jest mo liwo ci dalszego rozwoju tego podej cia. Bibliografia 1. Adamo J-M. (2001) Data Mining for Association Rules and Sequential Patterns, Springer- Verlag, New York, Akingbehin K. (2005) Taguchi-Based Metrics for Software Quality, Proc. 4 th Intl. Conference on Computer and Information Science (ICIS 05), IEEE, Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K. (2005) Model hurtowni danych o procesach przetwarzania dokumentów w ING BSK, w: Bazy danych; modele, technologie narz dzia. Analiza danych i wybrane zastosowania, WKŁ, Warszawa, 2005.

9 12 Krzysztof Kania Usprawnianie słabo ustrukturalizowanych w podej ciu Six Sigma z wykorzystaniem narz dzi Business Process Intelligence 4. Casati F., Umesh D., Ming-Chien S., Bonifati A. (2001) Warehousing Workflow Data: Challenges and Opportunities. Proc. of the 27th VLDB Conference, Roma, Casati F., Umesh D., Ming-Chien S., Bonifati A. (2001): Warehousing Workflow Data: Challenges and Opportunities. Proc. of the 27 th VLDB Conference, Roma, Feng, L., Dillon, T. (2005) An XML-enabled data mining query language: XML-DMQL, Intl. Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 1, No. 1, 2005, pp List B., Schiefer J., Bruckner R. (2001) Measuring Knowledge with Workflow Management Systems, 2nd Intl. Workshop on Theory and Application of Knowledge Management, Medeiros A., van der Aalst W., Weijters A. (2003): Workflow mining: current status and future directions, ODBASE 2003, LNCS 2888, Springer-Verlag, Berlin, Mikel H., Schroeder R. (2000) Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World s Top Corporations, Doubleday, Pande P., Neuman R., Cavanagh R. (2003) Six Sigma sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich jak GE czy Motorola, wyd. LIBER, Warszawa, Pyzdek T. (2003) The Six Sigma Handbook, McGraw-Hill, New York VanHilst M., Garg P., Lo C. (2005) Repository Mining and Six Sigma for Process Improvement, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Proceedings of the 2005 intl. workshop on Mining software repositories MSR '05, Volume 30, Issue Zapf M. (2003): Pattern driven Process Design, working paper, 7/2003. KRZYSZTOF KANIA Katedra: Informatyki Wydział: Zarz dzania Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach Ulica: 1 Maja , Katowice Tel.:

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE KATARZYNA LANGE-SADZI SKA Uniwersytet Łódzki MAŁGORZATA ZIEMECKA Uniwersytet Łódzki, Wy sza Szkoła Informatyki w Łodzi Streszczenie W artykule zawarto

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ANDRZEJ KOBYLI SKI, PRZEMYSŁAW POSPIESZNY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie W dzisiejszym wiecie

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE

MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE MONITOROWANIE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KOMUNIKATÓW MARKETINGOWYCH W INTERNECIE JAROSŁAW JANKOWSKI ANNA DOBRZY SKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.1 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo