CZ OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1

2 Wydawca: Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ul. Aleksandry 9/ Kraków Opracowanie tekstu: Monika W³odarczyk Redakcja: Grzegorz Supron Opracowanie graficzne: Joanna Kongstad - Elskelund.com Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego CZ OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kraków 2011 Egzamplarz bezp³atny

3 PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA: WSTÊP Wspó³praca pomiêdzy ró nymi podmiotami publicznymi i"prywatnymi w d³u szej perspektywie przynosi wymiern¹ korzyœæ ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. Jakoœæ wspó³pracy lokalnej jest szczególnie wa na w obszarze rynku pracy, poniewa to on decyduje o poziomie gospodarki oraz ycia spo³ecznego na danym obszarze. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji o"instytucjach wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ - podmiotach administracji publicznej, podmiotach dzia³aj¹cych w sferze po ytku publicznego oraz innych, które zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹ zorientowan¹ na usprawnienie rynku pracy na obszarze powiatu wielickiego. Przedstawione instytucje oferuj¹ pracodawcom ró ne formy wspó³pracy, które mog¹ przynieœæ korzyœæ lokalnej polityce zatrudnienia. Dodatkowym celem informatora jest wskazanie pracodawcom nietypowych form zwi¹zanych z"zatrudnieniem personelu - przede wszystkim elastycznych, umo liwiaj¹cych zarówno zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem, jak równie zwiêkszenie efektywnoœci zatrudnieniowej. Liczymy, e dziêki informacjom zawartym w niniejszej publikacji wzroœnie wspólna wymiana dóbr, us³ug i informacji w sferze zatrudnienia, co przyniesie korzyœæ pracodawcom i"ich pracownikom. 1

4

5 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Kraków, ul. Aleksandry 9/44 Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw wspieraj¹cych rozwój lokalny. EWRP wspó³pracuje z lokalnymi pracodawcami z powiatu wielickiego m.in. w zakresie: inicjowania lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego w"sferze rozwoju lokalnej gospodarki i rynku pracy; pozyskiwania dotacji z bud etu UE i wsparcia merytorycznego w tej dziedzinie; us³ug realizowanych w obszarze marketingu i public relations; wsparcia w organizacji szkoleñ. 3

6 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13a Tel./fax. (12) , (12) Organ publicznych s³u b zatrudnienia zajmuj¹cy siê badaniem i"analiz¹ lokalnego rynku pracy, obs³ug¹ osób bezrobotnych i"poszukuj¹cych pracy, realizacj¹ programów rynku pracy. Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce wspó³pracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie us³ug poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego wraz z informacj¹ zawodow¹ dla osób poszukuj¹cych pracy, realizuje ponadto instrumenty rynku pracy wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. S¹ to miêdzy innymi: zatrudnienie subsydiowane; sta e i przygotowanie zawodowe doros³ych; refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy; refundacja sk³adek na ZUS; profesjonalne poœrednictwo pracy i dobór kandydatów w formie zamkniêtej i otwartej; organizacja gie³d pracy i bezpoœredniego kontaktu z wybranymi kandydatami; us³ugi w zakresie miêdzynarodowego poœrednictwa pracy w"ramach sieci EURES. 4

7 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Powiatowy Cech Rzemieœlników i Przedsiêbiorców ul. Limanowskiego 11, tel. (12) Organizacja samorz¹du gospodarczego rzemios³a obecnie skupiaj¹ca ponad 200 przedsiêbiorców w 11 sekcjach bran owych. Jej misj¹ jest dzia³anie na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, a tak e przygotowanie dobrych fachowców do wykonywania pracy w"zak³adach rzemieœlniczych. Wielicki Cech od 2005 roku prowadzi Niepubliczny Oœrodek Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego, w którym odbywaj¹ siê kursy teoretyczne dla uczniów m³odocianych zwi¹zane z"przygotowaniem zawodowym. Jako instytucja szkoleniowa prowadzi ponadto kursy m.in. dla osób bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe Cech pomaga w organizowaniu nauki wykonywania zawodu przez uczniów w ma³ych i œrednich zak³adach rzemieœlniczych dzia³aj¹cych w"powiecie wielickim. Firma zatrudniaj¹ca m³odocianego mo e uzyskaæ refundacjê poniesionych kosztów zatrudnienia. MARR punkt konsultacyjny Cech wspiera dzia³alnoœæ informacyjno-konsultacyjn¹ Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. W punkcie konsultacyjnym MARR mieszcz¹cym siê w siedzibie Cechu mo na uzyskaæ informacje na temat œrodków dostêpnych w ramach programów krajowych oraz Unii Europejskiej. 5

8 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA 6-2 Hufiec Pracy w Niepo³omicach Niepo³omice, ul. 3-go Maja 4 tel. (12) Hufiec Pracy 6-2 w Niepo³omicach jest jednostk¹ organizacyjn¹ Ma³opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Misj¹ OHP jest s³u ba m³odzie y w zakresie edukacji, profilaktyki i"aktywizacji zawodowej. Hufiec Pracy w Niepo³omicach: organizuje praktyczn¹ naukê zawodu dla m³odocianych pracowników w kilkunastu specjalnoœciach; wspiera pracodawców w uzyskiwaniu refundacji; organizuje kursy instruktorów praktycznej nauki zawodu, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie oraz kursy zawodowe. 6

9 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA M³odzie owe Biuro Pracy i M³odzie owe Centrum Kariery w Niepo³omicach Niepo³omice, ul. 3-go Maja 4, tel. (12) Obie instytucje œwiadcz¹ bezp³atne us³ugi w zakresie: poœrednictwa pracy na terenie powiatu wielickiego (równie oferty pracy dla m³odzie y ucz¹cej siê); nawi¹zywania kontaktu pomiêdzy pracodawcami a osobami poszukuj¹cymi pracy; organizacji gie³d i targów pracy; organizacji szkoleñ i kursów w oparciu o bie ¹ce potrzeby lokalnego rynku pracy. 7

10 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wieliczka, ul. Dani³owicza 12 tel. (12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspó³pracuje z firmami prywatnymi i instytucjami m.in. w zakresie realizacji programów na rzecz pracowników z niepe³nosprawnoœci¹. PCPR dysponuje œrodkami finansowymi z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON). Korzyœci z zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci: zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku z organizacj¹ stanowiska pracy dla osoby niepe³nosprawnej; zwrot kosztów wynagrodzenia wraz ze sk³adkami ZUS; zwrot kosztów zwi¹zanych z wynagrodzeniem wyp³acanym osobom niepe³nosprawnym oraz sk³adek na ZUS dla pracodawców zatrudniaj¹cych do 24 pracowników; zwrot kosztów organizowanych szkoleñ dla osób niepe³nosprawnych. 8

11 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Zatrudnienie subsydiowane s¹ to formy zatrudnienia, w ramach których pracodawca otrzymuje refundacjê kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem pracownika. Prace interwencyjne to zatrudnienie, które nast¹pi³o w wyniku umowy zawartej ze starost¹ i ma na celu wsparcie osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in. osób bezrobotnych do 25 roku ycia, osób po 50 roku ycia, m³odych matek wracaj¹cych na rynek pracy, osób z"niepe³nosprawnoœci¹, osób d³ugotrwale bezrobotnych. Korzyœci wynikaj¹ce z tej formy zatrudnienia: zwrot czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Roboty publiczne jest to zatrudnienie, które nast¹pi³o w wyniku umowy zawartej ze starost¹ na czas do 12 miesiêcy i ma na celu wsparcie i aktywizacjê spo³eczno-zawodow¹ osób d³ugotrwale bezrobotnych, po 50 roku ycia, bez udokumentowanych kwalifikacji i doœwiadczenia, osób niepe³nosprawnych, a tak e osób opuszczaj¹cych zak³ady karne. 9

12 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Korzyœci wynikaj¹ce z tej formy zatrudnienia: jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne osoby zatrudnionej. Sta e i przygotowanie zawodowe doros³ych Sta to nabywanie doœwiadczenia i umiejêtnoœci praktycznych do wykonywania pracy bez nawi¹zania stosunku pracy pomiêdzy sta yst¹ i podmiotem, w którym odbywa siê sta. Pracodawca zawiera bowiem umowê z Powiatowym Urzêdem Pracy na skierowanie sta ysty. Do odbycia sta u mog¹ byæ skierowane osoby: bezrobotne do 25 roku ycia, bezrobotni w okresie do 12 miesiêcy od dnia okreœlonego w"dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy szej, którzy nie ukoñczyli 27 roku ycia oraz osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przygotowanie zawodowe to nabywanie wiedzy teoretycznej i"umiejêtnoœci praktycznych koñcz¹ce siê egzaminem, które umo liwi uzyskanie tytu³u zawodowego, tytu³u czeladnika lub zaœwiadczenia o"uzyskaniu wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejêtnoœci. Korzyœci: brak kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem; wykwalifikowani pracownicy. 10

13 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy Umo liwia odzyskanie poniesionych przez pracodawcê kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanej przez PUP osoby bezrobotnej. Wysokoœæ refundacji nie mo e przekroczyæ 6 krotnej wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia, pod warunkiem zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 2 lat w pe³nym wymiarze czasu pracy. Korzyœci: uzyskanie niezbêdnego sprzêtu lub doposa enia dla nowego pracownika. Refundacja sk³adek na ZUS W przypadku, gdy pracodawca zatrudni skierowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy bezrobotnego w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesiêcy i po up³ywie tego okresu zatrudnienie jest kontynuowane, mo e uzyskaæ jednorazow¹ refundacjê poniesionych kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Outplacement Programy zwolnieñ monitorowanych w firmach i wsparcie dla w³aœcicieli firm zwalniaj¹cych pracowników. Outplacement to proces, dziêki któremu korzyœci odnosi zarówno firma zwalniaj¹ca, jak i"zwalniani pracownicy. 11

14 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Program umo liwia m.in. wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, organizacjê kursów i szkoleñ zawodowych, poœrednictwo pracy dla zwalnianych pracowników. Informacje o programie mo na uzyskaæ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie. Praktyczna nauka zawodu Obejmuje przygotowanie praktyczne m³odocianego pracownika (do 18 roku ycia) do wykonywania danego zawodu u pracodawcy. Pracodawca zatrudniaj¹cy uczniów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zwrot poniesionych nak³adów na wynagrodzenia. Aby pracodawca móg³ staraæ siê o refundacjê powinien ³¹cznie spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: zatrudniaæ na czas nieokreœlony m³odocianych w"zawodach umieszczonych w wykazie po ¹danych zawodów oraz osobiœcie lub za pomoc¹ osoby oddelegowanej realizowaæ praktyczn¹ naukê zawodu. Osoba prowadz¹ca musi posiadaæ kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. 12

15 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Najbardziej znanymi formami zatrudnienia jest zatrudnienie pracownika na etat. Warto przyjrzeæ siê kilku innym mo liwoœciom, które w wielu sytuacjach s¹ korzystne dla pracodawcy, ale tak e dla pracowników. Korzyœci¹ stosowania alternatywnych sposobów zatrudniania s¹ przede wszystkim ni sze koszty oraz elastycznoœæ we wspó³pracy ze specjalist¹. Leasing pracowniczy zatrudnienie pracowników tymczasowych. Ta forma stwarza pracodawcy przede wszystkim mo liwoœæ zatrudniania pracowników w"zale noœci od pojawiaj¹cych siê potrzeb personalnych. Pozwala tak e zaoszczêdziæ na wydatkach na rekrutacjê i szkolenia potrzebnych pracowników. Co wiêcej, formalnoœciami zwi¹zanymi z"dokumentacj¹ pracownicz¹ i chocia by rozliczeniami osobowymi z"tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych zajmuje siê agencja pracy tymczasowej. Natomiast pracodawca (u ytkownik) za skorzystanie z"us³ug takiej agencji p³aci prowizjê ustalon¹ przez strony. Outsourcing zlecenie wykonywania danych czynnoœci firmie zewnêtrznej. Przekazanie okreœlonego zakresu prac poza firmê. 13

16 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Wspó³praca na podstawie umów cywilno-prawnych Umowa zlecenie ( umowa starannego dzia³ania ) - jej przedmiotem jest wykonanie okreœlonej czynnoœci. Zleceniodawca ma swobodê w"zakresie regulacji czasu pracy oraz rozwi¹zania samej umowy, a"zleceniobiorca jest rozliczany z faktycznie wykonanych czynnoœci. Umowa o dzie³o ( umowa rezultatu ) - jej przedmiotem jest wykonanie konkretnego, okreœlonego w umowie dzie³a. Korzystanie z us³ug osób samozatrudnionych Osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ staje siê podwykonawc¹ przy realizacji zadania b¹dÿ zadañ na rzecz anga uj¹cej j¹ firmy. Po zakoñczeniu pracy b¹dÿ etapu zlecenia przedstawia fakturê lub rachunek. Powierzanie pracy do wykonania w domu: praca nak³adcza, telepraca Praca w domu mo e byæ wykonywana na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia, umowy o dzie³o czy te w ramach prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. 14

17 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Praca nak³adcza polega na tym, e osoby zatrudnione na umowê o"pracê nak³adcz¹ mog¹ wykonywaæ powierzon¹ im pracê w domu lub w lokalu nak³adcy - w dowolnie ustalonym czasie, samodzielnie lub przy pomocy innych osób. Na przyk³ad polega to na wytwarzaniu przez wykonawcê przedmiotów lub ich czêœci z powierzonego materia³u albo na œwiadczeniu us³ug na polecenie i rachunek zlecaj¹cego (nak³adcy). Umowê o pracê nak³adcz¹ mo na zawrzeæ na czas wykonania okreœlonej pracy lub na czas nieokreœlony, czas okreœlony oraz na okres próbny nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy. Telepraca polega na wykonywaniu pracy przy u yciu dostêpnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych w dowolnej odleg³oœci od miejsca, w którym oczekuje siê na efekty tej pracy lub w którym praca ta by³aby wykonana w tradycyjnym systemie zatrudniania. W"tym kontekœcie mo na mówiæ o ró nych formach: telepraca domowa (pracownik pracuje w domu), telepraca mobilna (wyspecjalizowany personel œwiadczy us³ugi u klientów), telecentra (biura zlokalizowane poza miejscem g³ównej siedziby firmy zapewniaj¹ce dostêp do wszelkich urz¹dzeñ potrzebnych do pracy osobom, które nie mog¹ doje d aæ do siedziby firmy, ale jednoczeœnie nie chc¹ pracowaæ w domu). Szacuje siê, e koszt utrzymania telepracownika jest ni szy o mniej wiêcej 30%-40% od kosztów utrzymania pracownika etatowego. 15

18 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Elastyczny czas pracy W zak³adzie pracy mo na wprowadziæ system zmiennych godzin rozpoczynania i koñczenia pracy, polegaj¹cy na tym, e poszczególni pracownicy rozpoczynaj¹ i koñcz¹ pracê w ró nych, ustalonych wczeœniej godzinach. Z kolei ruchomy czas pracy pozwala na rozpoczynanie i koñczenie pracy w okreœlonych przedzia³ach czasowych, a nie o jednej, odgórnie wyznaczonej porze. Dziêki temu przy zachowaniu przeciêtnego wymiaru godzin pracy na dobê pracownikowi ³atwiej dopasowaæ swoj¹ pracê zawodow¹ do obowi¹zków prywatnych. Z kolei artyku³ 142 Kodeksu Pracy umo liwia pracodawcy na proœbê pracownika ustalenie dla niego indywidualnego rozk³adu czasu pracy. Dziêki temu praca taka odbywaæ siê mo e w niestandardowych porach, np. po po³udniu czy w"nocy, tak e w niestandardowych dniach, czyli równie w dni wolne wynikaj¹ce z piêciodniowego tygodnia pracy. Job-sharing Œwiadczenie pracy w ramach tego modelu pracy polega na tym, e pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze czasu dziel¹ miêdzy siebie stanowisko pracy pe³nowymiarowej, a co za tym idzie - tak e wynagrodzenie i inne nale ne œwiadczenia. 16

19 DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO- PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY Korzyœci ze wspó³pracy: brak kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem; wykwalifikowani pracownicy; wspólne definiowanie lokalnych problemów; opracowywanie wspólnych innowacyjnych strategii przeciwdzia³ania problemom lokalnego rynku pracy; wzmocnienie pozycji na lokalnym rynku pracy poprzez zwiêkszenie wiarygodnoœci, spo³ecznego poparcia oraz skumulowania wiedzy i doœwiadczenia partnerów; barterowa wymiana us³ug i zasobów pomiêdzy przedsiêbiorstwami a instytucjami rynku pracy; dofinansowania dzia³alnoœci indywidualnej lub dzia³alnoœci partnerstwa; niwelowanie kosztów rekrutacji i selekcji pracowników; wymiana informacji o mo liwoœciach dzia³ania i rozwoju. W celu inicjowania wspó³pracy mo na zawieraæ partnerstwa lokalne. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku w³¹czy³a publiczno-prywatne instytucje partnerstwa lokalnego do instytucji rynku pracy jako realizuj¹ce inicjatywy partnerów rynku pracy.. 17

20 DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY Przyk³adem dobrych praktyk w obszarze wspó³pracy lokalnej na rzecz rynku pracy jest Bydgoski Pakt na Rzecz Zatrudnienia. Idea powo³ania Bydgoskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia wynika³a z"bardzo dobrych doœwiadczeñ Dubliñskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia w Irlandii, gdzie dziêki wspó³dzia³aniu wielu instytucji uda³o siê znacz¹co obni yæ bezrobocie. Celem nadrzêdnym tej inicjatywy jest rozwój lokalnego rynku pracy i"przedsiêbiorczoœci oraz tworzenie nowych miejsc pracy i"ograniczanie zjawiska wykluczenia spo³ecznego. W ramach wspó³pracy podpisano Pakt, w oparciu o który cz³onkowie partnerstwa, m.in.: inicjuj¹ i opiniuj¹ projekty o dofinansowania przedsiêwziêæ jako wspólne; wymieniaj¹ doœwiadczenia i informacje o planowanych i"wdra anych programach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich; dziel¹ siê doœwiadczeniami o skutecznych metodach i"narzêdziach przeciwdzia³ania bezrobociu i wspierania postaw przedsiêbiorczych; wspó³dzia³aj¹ na rzecz inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy; wspó³dzia³aj¹ na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy; podejmuj¹ inicjatywy na rzecz mieszkañców; konsultuj¹ dokumenty maj¹ce znaczenie dla lokalnego rynku pracy. 18

21 DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY Dziêki wspó³pracy sygnatariuszy stworzono ABC Centrum Pracy i"przedsiêbiorczoœci, w ramach którego w jednym miejscu dzia³aj¹ instytucje sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju zatrudnienia i przedsiêbiorczoœci. Wiêcej o inicjatywie: Na szczególn¹ uwagê w zakresie ciekawych inicjatyw partnerskich zas³uguj¹ DOBRE PRAKTYKI EQUAL. S¹ to rozwi¹zania wypracowane w ramach realizowanych od 2001 roku projektów partnerskich w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Program szczególn¹ uwagê zwraca³ na zrównowa ony rozwój lokalny, u³atwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom maj¹cym trudnoœci z integracj¹ lub reintegracj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹, dzia³ania na rzecz równoœci oraz przeciwdzia³anie przejawom dyskryminacji na rynku pracy i w yciu spo³ecznym. Przegl¹d mo liwych do wykorzystania modeli dostêpny jest na stronie 19

22 PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA CIEKAWE STRONY - ogólnopolski serwis informacyjny o funduszach europejskich dla Polski na lata serwis informacyjny o dotacjach m.in. dla przedsiêbiorców w"ma³opolsce. - strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która m.in. przyznaje dotacje dla rolników i przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na wsi. - aktualna baza ofert szkoleniowych g³ównie dofinansowanych z"europejskiego Funduszu Spo³ecznego. - ogólnopolski serwis internetowy i linia telefoniczna o ofertach pracy, szkoleniach, us³ugach urzêdów pracy i Ÿród³ach dofinansowania dzia³alnoœci gospodarczej. 20

23

PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA. dla zatrudnienia. Informator dla pracodawcy

PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA. dla zatrudnienia. Informator dla pracodawcy PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA RAZEM dla zatrudnienia Informator dla pracodawcy PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA: WSTÊP Wspó³praca pomiêdzy ró nymi podmiotami publicznymi i"prywatnymi w d³u szej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy MA GORZATA UCHWAT Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy Zadania pañstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2016 ROKU Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: osoba bezrobotna - posiadająca aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.862.7.2015 Kielce, dnia 1 czerwca 2015 r. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWOOZKi w K ielcach Punkt Koncdnryjny i Obsłswj Klienfo Zi i L.dz, Podpis 0 2 CZE. 2015 I zał. Pan Marian Jerzy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku...

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe.

Rodziny zastępcze spokrewnione Rodziny zastępcze niezawodowe Rodziny zastępcze zawodowe Rodzinny dom dziecka Rodziny pomocowe. Organ sporządzający sprawozdanie Powiat: UM M. Rybnik Adres: 44-2 Rybnik Żużlowa 25 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/295/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/295/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU. z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/295/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żywcu Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo