CZ OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZ OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1

2 Wydawca: Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ul. Aleksandry 9/ Kraków Opracowanie tekstu: Monika W³odarczyk Redakcja: Grzegorz Supron Opracowanie graficzne: Joanna Kongstad - Elskelund.com Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego CZ OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kraków 2011 Egzamplarz bezp³atny

3 PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA: WSTÊP Wspó³praca pomiêdzy ró nymi podmiotami publicznymi i"prywatnymi w d³u szej perspektywie przynosi wymiern¹ korzyœæ ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. Jakoœæ wspó³pracy lokalnej jest szczególnie wa na w obszarze rynku pracy, poniewa to on decyduje o poziomie gospodarki oraz ycia spo³ecznego na danym obszarze. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji o"instytucjach wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ - podmiotach administracji publicznej, podmiotach dzia³aj¹cych w sferze po ytku publicznego oraz innych, które zajmuj¹ siê dzia³alnoœci¹ zorientowan¹ na usprawnienie rynku pracy na obszarze powiatu wielickiego. Przedstawione instytucje oferuj¹ pracodawcom ró ne formy wspó³pracy, które mog¹ przynieœæ korzyœæ lokalnej polityce zatrudnienia. Dodatkowym celem informatora jest wskazanie pracodawcom nietypowych form zwi¹zanych z"zatrudnieniem personelu - przede wszystkim elastycznych, umo liwiaj¹cych zarówno zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem, jak równie zwiêkszenie efektywnoœci zatrudnieniowej. Liczymy, e dziêki informacjom zawartym w niniejszej publikacji wzroœnie wspólna wymiana dóbr, us³ug i informacji w sferze zatrudnienia, co przyniesie korzyœæ pracodawcom i"ich pracownikom. 1

4

5 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Kraków, ul. Aleksandry 9/44 Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw wspieraj¹cych rozwój lokalny. EWRP wspó³pracuje z lokalnymi pracodawcami z powiatu wielickiego m.in. w zakresie: inicjowania lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego w"sferze rozwoju lokalnej gospodarki i rynku pracy; pozyskiwania dotacji z bud etu UE i wsparcia merytorycznego w tej dziedzinie; us³ug realizowanych w obszarze marketingu i public relations; wsparcia w organizacji szkoleñ. 3

6 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13a Tel./fax. (12) , (12) Organ publicznych s³u b zatrudnienia zajmuj¹cy siê badaniem i"analiz¹ lokalnego rynku pracy, obs³ug¹ osób bezrobotnych i"poszukuj¹cych pracy, realizacj¹ programów rynku pracy. Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieliczce wspó³pracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie us³ug poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego wraz z informacj¹ zawodow¹ dla osób poszukuj¹cych pracy, realizuje ponadto instrumenty rynku pracy wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. S¹ to miêdzy innymi: zatrudnienie subsydiowane; sta e i przygotowanie zawodowe doros³ych; refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy; refundacja sk³adek na ZUS; profesjonalne poœrednictwo pracy i dobór kandydatów w formie zamkniêtej i otwartej; organizacja gie³d pracy i bezpoœredniego kontaktu z wybranymi kandydatami; us³ugi w zakresie miêdzynarodowego poœrednictwa pracy w"ramach sieci EURES. 4

7 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Powiatowy Cech Rzemieœlników i Przedsiêbiorców ul. Limanowskiego 11, tel. (12) Organizacja samorz¹du gospodarczego rzemios³a obecnie skupiaj¹ca ponad 200 przedsiêbiorców w 11 sekcjach bran owych. Jej misj¹ jest dzia³anie na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, a tak e przygotowanie dobrych fachowców do wykonywania pracy w"zak³adach rzemieœlniczych. Wielicki Cech od 2005 roku prowadzi Niepubliczny Oœrodek Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego, w którym odbywaj¹ siê kursy teoretyczne dla uczniów m³odocianych zwi¹zane z"przygotowaniem zawodowym. Jako instytucja szkoleniowa prowadzi ponadto kursy m.in. dla osób bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe Cech pomaga w organizowaniu nauki wykonywania zawodu przez uczniów w ma³ych i œrednich zak³adach rzemieœlniczych dzia³aj¹cych w"powiecie wielickim. Firma zatrudniaj¹ca m³odocianego mo e uzyskaæ refundacjê poniesionych kosztów zatrudnienia. MARR punkt konsultacyjny Cech wspiera dzia³alnoœæ informacyjno-konsultacyjn¹ Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. W punkcie konsultacyjnym MARR mieszcz¹cym siê w siedzibie Cechu mo na uzyskaæ informacje na temat œrodków dostêpnych w ramach programów krajowych oraz Unii Europejskiej. 5

8 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA 6-2 Hufiec Pracy w Niepo³omicach Niepo³omice, ul. 3-go Maja 4 tel. (12) Hufiec Pracy 6-2 w Niepo³omicach jest jednostk¹ organizacyjn¹ Ma³opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Misj¹ OHP jest s³u ba m³odzie y w zakresie edukacji, profilaktyki i"aktywizacji zawodowej. Hufiec Pracy w Niepo³omicach: organizuje praktyczn¹ naukê zawodu dla m³odocianych pracowników w kilkunastu specjalnoœciach; wspiera pracodawców w uzyskiwaniu refundacji; organizuje kursy instruktorów praktycznej nauki zawodu, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie oraz kursy zawodowe. 6

9 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA M³odzie owe Biuro Pracy i M³odzie owe Centrum Kariery w Niepo³omicach Niepo³omice, ul. 3-go Maja 4, tel. (12) Obie instytucje œwiadcz¹ bezp³atne us³ugi w zakresie: poœrednictwa pracy na terenie powiatu wielickiego (równie oferty pracy dla m³odzie y ucz¹cej siê); nawi¹zywania kontaktu pomiêdzy pracodawcami a osobami poszukuj¹cymi pracy; organizacji gie³d i targów pracy; organizacji szkoleñ i kursów w oparciu o bie ¹ce potrzeby lokalnego rynku pracy. 7

10 OFERTA LOKALNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY I POZOSTA YCH INSTYTUCJI W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wieliczka, ul. Dani³owicza 12 tel. (12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspó³pracuje z firmami prywatnymi i instytucjami m.in. w zakresie realizacji programów na rzecz pracowników z niepe³nosprawnoœci¹. PCPR dysponuje œrodkami finansowymi z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON). Korzyœci z zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci: zwrot kosztów poniesionych w zwi¹zku z organizacj¹ stanowiska pracy dla osoby niepe³nosprawnej; zwrot kosztów wynagrodzenia wraz ze sk³adkami ZUS; zwrot kosztów zwi¹zanych z wynagrodzeniem wyp³acanym osobom niepe³nosprawnym oraz sk³adek na ZUS dla pracodawców zatrudniaj¹cych do 24 pracowników; zwrot kosztów organizowanych szkoleñ dla osób niepe³nosprawnych. 8

11 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Zatrudnienie subsydiowane s¹ to formy zatrudnienia, w ramach których pracodawca otrzymuje refundacjê kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem pracownika. Prace interwencyjne to zatrudnienie, które nast¹pi³o w wyniku umowy zawartej ze starost¹ i ma na celu wsparcie osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in. osób bezrobotnych do 25 roku ycia, osób po 50 roku ycia, m³odych matek wracaj¹cych na rynek pracy, osób z"niepe³nosprawnoœci¹, osób d³ugotrwale bezrobotnych. Korzyœci wynikaj¹ce z tej formy zatrudnienia: zwrot czêœci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Roboty publiczne jest to zatrudnienie, które nast¹pi³o w wyniku umowy zawartej ze starost¹ na czas do 12 miesiêcy i ma na celu wsparcie i aktywizacjê spo³eczno-zawodow¹ osób d³ugotrwale bezrobotnych, po 50 roku ycia, bez udokumentowanych kwalifikacji i doœwiadczenia, osób niepe³nosprawnych, a tak e osób opuszczaj¹cych zak³ady karne. 9

12 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Korzyœci wynikaj¹ce z tej formy zatrudnienia: jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne osoby zatrudnionej. Sta e i przygotowanie zawodowe doros³ych Sta to nabywanie doœwiadczenia i umiejêtnoœci praktycznych do wykonywania pracy bez nawi¹zania stosunku pracy pomiêdzy sta yst¹ i podmiotem, w którym odbywa siê sta. Pracodawca zawiera bowiem umowê z Powiatowym Urzêdem Pracy na skierowanie sta ysty. Do odbycia sta u mog¹ byæ skierowane osoby: bezrobotne do 25 roku ycia, bezrobotni w okresie do 12 miesiêcy od dnia okreœlonego w"dyplomie, œwiadectwie lub innym dokumencie poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy szej, którzy nie ukoñczyli 27 roku ycia oraz osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przygotowanie zawodowe to nabywanie wiedzy teoretycznej i"umiejêtnoœci praktycznych koñcz¹ce siê egzaminem, które umo liwi uzyskanie tytu³u zawodowego, tytu³u czeladnika lub zaœwiadczenia o"uzyskaniu wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejêtnoœci. Korzyœci: brak kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem; wykwalifikowani pracownicy. 10

13 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy Umo liwia odzyskanie poniesionych przez pracodawcê kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanej przez PUP osoby bezrobotnej. Wysokoœæ refundacji nie mo e przekroczyæ 6 krotnej wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia, pod warunkiem zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 2 lat w pe³nym wymiarze czasu pracy. Korzyœci: uzyskanie niezbêdnego sprzêtu lub doposa enia dla nowego pracownika. Refundacja sk³adek na ZUS W przypadku, gdy pracodawca zatrudni skierowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy bezrobotnego w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesiêcy i po up³ywie tego okresu zatrudnienie jest kontynuowane, mo e uzyskaæ jednorazow¹ refundacjê poniesionych kosztów z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Outplacement Programy zwolnieñ monitorowanych w firmach i wsparcie dla w³aœcicieli firm zwalniaj¹cych pracowników. Outplacement to proces, dziêki któremu korzyœci odnosi zarówno firma zwalniaj¹ca, jak i"zwalniani pracownicy. 11

14 FORMY ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO - PRZEGL D Program umo liwia m.in. wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, organizacjê kursów i szkoleñ zawodowych, poœrednictwo pracy dla zwalnianych pracowników. Informacje o programie mo na uzyskaæ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Krakowie. Praktyczna nauka zawodu Obejmuje przygotowanie praktyczne m³odocianego pracownika (do 18 roku ycia) do wykonywania danego zawodu u pracodawcy. Pracodawca zatrudniaj¹cy uczniów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zwrot poniesionych nak³adów na wynagrodzenia. Aby pracodawca móg³ staraæ siê o refundacjê powinien ³¹cznie spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: zatrudniaæ na czas nieokreœlony m³odocianych w"zawodach umieszczonych w wykazie po ¹danych zawodów oraz osobiœcie lub za pomoc¹ osoby oddelegowanej realizowaæ praktyczn¹ naukê zawodu. Osoba prowadz¹ca musi posiadaæ kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. 12

15 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Najbardziej znanymi formami zatrudnienia jest zatrudnienie pracownika na etat. Warto przyjrzeæ siê kilku innym mo liwoœciom, które w wielu sytuacjach s¹ korzystne dla pracodawcy, ale tak e dla pracowników. Korzyœci¹ stosowania alternatywnych sposobów zatrudniania s¹ przede wszystkim ni sze koszty oraz elastycznoœæ we wspó³pracy ze specjalist¹. Leasing pracowniczy zatrudnienie pracowników tymczasowych. Ta forma stwarza pracodawcy przede wszystkim mo liwoœæ zatrudniania pracowników w"zale noœci od pojawiaj¹cych siê potrzeb personalnych. Pozwala tak e zaoszczêdziæ na wydatkach na rekrutacjê i szkolenia potrzebnych pracowników. Co wiêcej, formalnoœciami zwi¹zanymi z"dokumentacj¹ pracownicz¹ i chocia by rozliczeniami osobowymi z"tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych zajmuje siê agencja pracy tymczasowej. Natomiast pracodawca (u ytkownik) za skorzystanie z"us³ug takiej agencji p³aci prowizjê ustalon¹ przez strony. Outsourcing zlecenie wykonywania danych czynnoœci firmie zewnêtrznej. Przekazanie okreœlonego zakresu prac poza firmê. 13

16 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Wspó³praca na podstawie umów cywilno-prawnych Umowa zlecenie ( umowa starannego dzia³ania ) - jej przedmiotem jest wykonanie okreœlonej czynnoœci. Zleceniodawca ma swobodê w"zakresie regulacji czasu pracy oraz rozwi¹zania samej umowy, a"zleceniobiorca jest rozliczany z faktycznie wykonanych czynnoœci. Umowa o dzie³o ( umowa rezultatu ) - jej przedmiotem jest wykonanie konkretnego, okreœlonego w umowie dzie³a. Korzystanie z us³ug osób samozatrudnionych Osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ staje siê podwykonawc¹ przy realizacji zadania b¹dÿ zadañ na rzecz anga uj¹cej j¹ firmy. Po zakoñczeniu pracy b¹dÿ etapu zlecenia przedstawia fakturê lub rachunek. Powierzanie pracy do wykonania w domu: praca nak³adcza, telepraca Praca w domu mo e byæ wykonywana na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia, umowy o dzie³o czy te w ramach prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. 14

17 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Praca nak³adcza polega na tym, e osoby zatrudnione na umowê o"pracê nak³adcz¹ mog¹ wykonywaæ powierzon¹ im pracê w domu lub w lokalu nak³adcy - w dowolnie ustalonym czasie, samodzielnie lub przy pomocy innych osób. Na przyk³ad polega to na wytwarzaniu przez wykonawcê przedmiotów lub ich czêœci z powierzonego materia³u albo na œwiadczeniu us³ug na polecenie i rachunek zlecaj¹cego (nak³adcy). Umowê o pracê nak³adcz¹ mo na zawrzeæ na czas wykonania okreœlonej pracy lub na czas nieokreœlony, czas okreœlony oraz na okres próbny nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy. Telepraca polega na wykonywaniu pracy przy u yciu dostêpnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych w dowolnej odleg³oœci od miejsca, w którym oczekuje siê na efekty tej pracy lub w którym praca ta by³aby wykonana w tradycyjnym systemie zatrudniania. W"tym kontekœcie mo na mówiæ o ró nych formach: telepraca domowa (pracownik pracuje w domu), telepraca mobilna (wyspecjalizowany personel œwiadczy us³ugi u klientów), telecentra (biura zlokalizowane poza miejscem g³ównej siedziby firmy zapewniaj¹ce dostêp do wszelkich urz¹dzeñ potrzebnych do pracy osobom, które nie mog¹ doje d aæ do siedziby firmy, ale jednoczeœnie nie chc¹ pracowaæ w domu). Szacuje siê, e koszt utrzymania telepracownika jest ni szy o mniej wiêcej 30%-40% od kosztów utrzymania pracownika etatowego. 15

18 ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Elastyczny czas pracy W zak³adzie pracy mo na wprowadziæ system zmiennych godzin rozpoczynania i koñczenia pracy, polegaj¹cy na tym, e poszczególni pracownicy rozpoczynaj¹ i koñcz¹ pracê w ró nych, ustalonych wczeœniej godzinach. Z kolei ruchomy czas pracy pozwala na rozpoczynanie i koñczenie pracy w okreœlonych przedzia³ach czasowych, a nie o jednej, odgórnie wyznaczonej porze. Dziêki temu przy zachowaniu przeciêtnego wymiaru godzin pracy na dobê pracownikowi ³atwiej dopasowaæ swoj¹ pracê zawodow¹ do obowi¹zków prywatnych. Z kolei artyku³ 142 Kodeksu Pracy umo liwia pracodawcy na proœbê pracownika ustalenie dla niego indywidualnego rozk³adu czasu pracy. Dziêki temu praca taka odbywaæ siê mo e w niestandardowych porach, np. po po³udniu czy w"nocy, tak e w niestandardowych dniach, czyli równie w dni wolne wynikaj¹ce z piêciodniowego tygodnia pracy. Job-sharing Œwiadczenie pracy w ramach tego modelu pracy polega na tym, e pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze czasu dziel¹ miêdzy siebie stanowisko pracy pe³nowymiarowej, a co za tym idzie - tak e wynagrodzenie i inne nale ne œwiadczenia. 16

19 DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO- PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY Korzyœci ze wspó³pracy: brak kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem; wykwalifikowani pracownicy; wspólne definiowanie lokalnych problemów; opracowywanie wspólnych innowacyjnych strategii przeciwdzia³ania problemom lokalnego rynku pracy; wzmocnienie pozycji na lokalnym rynku pracy poprzez zwiêkszenie wiarygodnoœci, spo³ecznego poparcia oraz skumulowania wiedzy i doœwiadczenia partnerów; barterowa wymiana us³ug i zasobów pomiêdzy przedsiêbiorstwami a instytucjami rynku pracy; dofinansowania dzia³alnoœci indywidualnej lub dzia³alnoœci partnerstwa; niwelowanie kosztów rekrutacji i selekcji pracowników; wymiana informacji o mo liwoœciach dzia³ania i rozwoju. W celu inicjowania wspó³pracy mo na zawieraæ partnerstwa lokalne. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku w³¹czy³a publiczno-prywatne instytucje partnerstwa lokalnego do instytucji rynku pracy jako realizuj¹ce inicjatywy partnerów rynku pracy.. 17

20 DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY Przyk³adem dobrych praktyk w obszarze wspó³pracy lokalnej na rzecz rynku pracy jest Bydgoski Pakt na Rzecz Zatrudnienia. Idea powo³ania Bydgoskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia wynika³a z"bardzo dobrych doœwiadczeñ Dubliñskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia w Irlandii, gdzie dziêki wspó³dzia³aniu wielu instytucji uda³o siê znacz¹co obni yæ bezrobocie. Celem nadrzêdnym tej inicjatywy jest rozwój lokalnego rynku pracy i"przedsiêbiorczoœci oraz tworzenie nowych miejsc pracy i"ograniczanie zjawiska wykluczenia spo³ecznego. W ramach wspó³pracy podpisano Pakt, w oparciu o który cz³onkowie partnerstwa, m.in.: inicjuj¹ i opiniuj¹ projekty o dofinansowania przedsiêwziêæ jako wspólne; wymieniaj¹ doœwiadczenia i informacje o planowanych i"wdra anych programach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich; dziel¹ siê doœwiadczeniami o skutecznych metodach i"narzêdziach przeciwdzia³ania bezrobociu i wspierania postaw przedsiêbiorczych; wspó³dzia³aj¹ na rzecz inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy; wspó³dzia³aj¹ na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy; podejmuj¹ inicjatywy na rzecz mieszkañców; konsultuj¹ dokumenty maj¹ce znaczenie dla lokalnego rynku pracy. 18

21 DOBRE PRAKTYKI WSPÓ PRACY PUBLICZNO-PRYWATNEJ W OBSZARZE RYNKU PRACY Dziêki wspó³pracy sygnatariuszy stworzono ABC Centrum Pracy i"przedsiêbiorczoœci, w ramach którego w jednym miejscu dzia³aj¹ instytucje sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju zatrudnienia i przedsiêbiorczoœci. Wiêcej o inicjatywie: Na szczególn¹ uwagê w zakresie ciekawych inicjatyw partnerskich zas³uguj¹ DOBRE PRAKTYKI EQUAL. S¹ to rozwi¹zania wypracowane w ramach realizowanych od 2001 roku projektów partnerskich w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Program szczególn¹ uwagê zwraca³ na zrównowa ony rozwój lokalny, u³atwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom maj¹cym trudnoœci z integracj¹ lub reintegracj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹, dzia³ania na rzecz równoœci oraz przeciwdzia³anie przejawom dyskryminacji na rynku pracy i w yciu spo³ecznym. Przegl¹d mo liwych do wykorzystania modeli dostêpny jest na stronie 19

22 PORADNIK PROMOCJI ZATRUDNIENIA CIEKAWE STRONY - ogólnopolski serwis informacyjny o funduszach europejskich dla Polski na lata serwis informacyjny o dotacjach m.in. dla przedsiêbiorców w"ma³opolsce. - strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która m.in. przyznaje dotacje dla rolników i przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na wsi. - aktualna baza ofert szkoleniowych g³ównie dofinansowanych z"europejskiego Funduszu Spo³ecznego. - ogólnopolski serwis internetowy i linia telefoniczna o ofertach pracy, szkoleniach, us³ugach urzêdów pracy i Ÿród³ach dofinansowania dzia³alnoœci gospodarczej. 20

23

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju

www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju niepe³nosprawnym www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju niepe³nosprawnym Spis treœci : S³owo wstêpne...3 Cele Projektu...4 Do kogo skierowany jest Projekt - Beneficjenci

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 2(49)/2005. Polish Journal of Continuing Education. Komentarz Commentary

EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH 2(49)/2005. Polish Journal of Continuing Education. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROS YCH Polish Journal of Continuing Education RADA PROGRAMOWA Programme council dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE, WSP ZNP; mgr Zenon Gaworczuk, dr Christ Gronkholm ( inlandia),

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 31. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo