REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA Nr UDA-POKL /13 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt NOWA PERSPEKTYWA (dalej zwany Projektem ) jest realizowany na terenie woj. pomorskiego, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest adresowany do a) osób zwolnionych, tj. pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, b) przewidzianych do zwolnienia, tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służby z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) zagrożonych zwolnieniem, tj. zatrudnionych u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub służby z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego. 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie NOWA PERSPEKTYWA (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 5. Realizatorem Projektu jest Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek 6. Projekt realizowany jest od do Biuro Projektu mieści się w Gdańsku, ul. Chmielna 101/102, I piętro. II. Definicje 2 1) Osoba bezrobotna osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz.415 z późn. zm.) w szczególności niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 2) Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 3) Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony) obejmuje:

2 a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art.55 (1) 1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 4) Procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne modernizacyjne: procesy zachodzące w przedsiębiorstwie związane ze zmianami modernizacyjnymi, adaptacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, takimi jak np.: a) zmiana profilu działalności (np. przez zmianę branży lub sektora gospodarki), b) zmiana struktury organizacyjnej lub przekształceniem formy organizacyjno-prawnej, c) realizowanie procesu prywatyzacyjnego, d) likwidacja firmy lub jednostki organizacyjnej firmy, postępowanie naprawcze lub upadłościowe, e) dokonywanie outsourcingu znaczącej dotychczasowej działalności, f) dokonywanie zwolnień grupowych pracowników lub likwidacja poszczególnych stanowisk pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 5) Działalność gospodarcza- zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły ( Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). 6) Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 7) Komisja Oceny Wniosków zespół powołany przez Lidera i Partnera projektu oceniający składane przez uczestników biznes plany oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych niezbędnych dla otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8) Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 9) Osoba przewidziana do zwolnienia osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 10) Osoba zagrożona zwolnieniem (na potrzeby poddziałania 8.1.2) - osoba, zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne lub modernizacyjne o znacznym nasileniu w województwie. Obowiązek przedstawienia przekonującego uzasadnienia, że dany pracodawca lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na Wnioskodawcy. 11) Outplacement - to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3 III. Cel projektu 3 Celem Projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 45 osób (21 kobiet/ 24 mężczyzn), które utraciły, bądź są zagrożone utratą pracy z województwa pomorskiego do końca sierpnia 2015r. IV. Uczestnicy projektu 4 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku lat, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, które: a) utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z jedną z następujących przyczyn wypowiedzenia umowy: ZGR - zwolnienie grupowe (Dz.U.Nr 4/90-art.1 lub 10 ust.1 ustawy z r.); WPI wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika; RET redukcja etatów; PRE przyczyny ekonomiczne; POI porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika; LZD likwidacja zakładu pracy. b) są przewidziane do zwolnienia, tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służby z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) są zagrożone zwolnieniem, tj. zatrudnione u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub służby z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników d) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, tzn. nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), e) nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, f) nie korzystały i nie będą korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej), g) w stosunku do których nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, h) w stosunku do których nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który jednak obecnie nie obowiązuje, i) nie zalegają z należnymi składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, j) planują otworzyć działalność gospodarczą nie należącą do działalności wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (DZ. URZ. WE C235 z ), tzn. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie może być udzielone (dotyczy ścieżki II):

4 na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą; udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r., w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, k) chcą ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego (dotyczy ścieżki II), l) zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu przez Lidera Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz inne organy kontrolujące Projekt (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które: a) łączy lub łączył z Liderem Projektu i/lub pracownikiem Lidera Projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, b) pozostają lub pozostawały w okresie ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Enterprise Investment, stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, c) planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, będąc osobami z terenów wiejskich, d) byłyby w stanie rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w Formularzu rekrutacyjnym z wykorzystaniem własnych środków nawet wówczas, gdyby nie otrzymały dotacji w ramach Projektu. 3. Projekt skierowany jest do 45 osób, z których 21 będą stanowiły kobiety. 4. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: a) kobiety 5 pkt strategicznych b) osoby bezrobotne, które utraciły pracę (w ramach stosunku pracy) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 10 pkt c) osoby nieaktywne zawodowo, które utraciły pracę (w ramach stosunku pracy) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 5 pkt

5 d) osoby zatrudnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn nie leżących po stronie pracownika 5 pkt e) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich 8 pkt f) osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie 10 pkt 5. Adres zamieszkania deklarowany przez Kandydata na Uczestnika Projektu w Formularzu zgłoszeniowym musi być aktualny na dzień złożenia formularza i podpisania Deklaracji uczestnictwa. 6. Oświadczenia Kandydata dołączone do Formularza zgłoszeniowego muszą być aktualne na dzień składania formularza i podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. V. Zakres i sposób organizacji wsparcia 5 1. Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: a) ścieżka 1 indywidualne wsparcie doradcze (4h/osoba) indywidualne wsparcie psychologiczne (3h/osoba) opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 15 Uczestników/-ek szkolenie Kompetencje na miarę potrzeb (40h) indywidualne szkolenia zawodowe (średnio 120h/osoba) staże zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia. Każdy z Uczestników/-ek Projektu biorących udział w stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2110,40 PLN miesięcznie (kwota netto wraz z pochodnymi). Czas trwania stażu to 6 miesięcy. b) ścieżka 2 indywidualne wsparcie doradcze (4h/osoba) indywidualne wsparcie psychologiczne (3h/osoba) opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 30 Uczestników/-ek szkolenie Podstawy przedsiębiorczości (40h) doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (5h/osoba) bezzwrotne wsparcie dla 24 osób rozpoczynających działalność gospodarczą obejmujące: - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wysokości nie wyższej niż ,00 zł. na osobę - podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane w kwocie nie wyższej niż zł przez okres 6 miesięcy -specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji. 2. Wymienione w pkt. 1 formy wsparcia obejmą łącznie 45 osób wskazanych jako grupa docelowa Projektu. VI. Sposób realizacji form wsparcia 6 1. Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 5 pkt. 1 odbywać się będą w dni robocze oraz w soboty i niedziele w godz , jak również po godz pod warunkiem akceptacji godziny przez Uczestnika/-kę. 2. Zmiana grupy szkoleniowej, do której zostanie przydzielony Uczestnik/-ka, o ile będzie na to pozwalała organizacja zajęć, będzie możliwa po wyrażeniu zgody innej osoby na przeniesienie. 3. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia) oraz godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z doradcą) wynosi 45 min. 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 5. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej projektu. Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w

6 ramach projektu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Projektu oraz drogą mailową, jak również ustnie przez Koordynatora Projektu Udział Uczestnika w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa Realizator. 2. Uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 4, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (szkolenia/warsztaty), otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie (po spełnieniu warunków ukończenia wszystkich zadań), zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, otrzymania stypendium szkoleniowego 1 w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane, otrzymania stypendium stażowego w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane, zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkolenia i pracy Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy Uczestnictwa w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego z działań wymienionych w 4 pkt. 1, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu, - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy ( tylko i wyłącznie w formie pisemnej) 3. Realizator Enterprise Investment dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 1 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Enterprise Investment. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek będzie Enterprise Investment. Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).

7 4. W przypadku nie wywiązania ze zobowiązań wymienionych w pkt. 1 i 2 Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu od tegoż Uczestnika. V. Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej 9 1. W Formularzu rekrutacyjnym kandydat na Uczestnika Projektu oświadcza, czy zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 2. Osoba, która zamierza ubiegać się o udzielnie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej ma obowiązek złożenia w Formularzu Rekrutacyjnym oświadczenia zawartego w części VII Formularza rekrutacyjnego. 3. O udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która w szczególności: 1) spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie określone powyżej w 4, 2) nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej, co potwierdzi w szczególności oświadczeniem złożonym w Formularzu rekrutacyjnym, 3) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), jak również nie posiadała w ww. okresie zarejestrowanej, ale zawieszonej działalności gospodarczej, 4) złożyła oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 4. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą określa odrębny Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. VII. Zasady rekrutacji Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie od r. do r. odrębnie dla ścieżki 1 i ścieżki Projektodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia procesu rekrutacji, w przypadku niewyłonienia wymaganej liczby osób, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 3. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie będą przyjmowane: a) w Biurze Projektu w Gdańsku, ul. Chmielna 101/102, I piętro w godz , b) za pośrednictwem poczty dostarczanej do biura Projektu w Gdańsku, ul. Chmielna 101/102, I piętro. 4. Datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego jest data jego wpływu do Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru do Projektu nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. 5. Osoba, która ubiega się o udział w Projekcie, składa w Biurze Projektu wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, który obejmuje w szczególności dane i oświadczenia, których złożenie stanowi warunek zakwalifikowania do Projektu. Do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu, tj.: a) w wypadku osób bezrobotnych zaświadczenie lub inne urzędowe potwierdzenie z powiatowego urzędu pracy, wydane nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, ostatnie świadectwo pracy oraz oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, a jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia

8 stosunku pracy (w szczególności w wypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony, kiedy to pracodawca nie ma ustawowego obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia) dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca, b) w wypadku pracowników w okresie wypowiedzenia oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, a jeżeli z tego dokumentu nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został wypowiedziany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca. 6. Z dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 5 powinno także wynikać, iż Uczestnik Projektu był lub pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo, które posiada siedzibę, oddział, inną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny lub inne miejsce stałego wykonywania pracy przez pracowników na terenie województwa Pomorskiego. 7. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu (adres patrz 1, pkt. 6), oraz na stronie internetowej projektu 8. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 9. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest odbycie indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, który przeprowadzi test kompetencji zawodowych Kandydatów na Uczestników Projektu. 10. Konsultacje z Doradca Zawodowym będą umawiane indywidualnie z każdym Kandydatem/-ką, którzy dostarczyli Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. 11. Celem konsultacji jest przeprowadzenie testu kompetencji zawodowych, ustalenie oczekiwań Kandydata/-ki względem udziału w Projekcie. Ocenie poddana zostaje również potrzeba uzyskania wsparcia przez Kandydata oraz jego motywacja i potwierdzenie gotowości do udziału w Projekcie W celu wyboru uczestników projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna. 2. Przewodniczący Komisji oraz Członkowie będą odpowiedzialni za: przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej formularzy złożonych przez Uczestnika Projektu, sporządzenie listy formularzy uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, wyłonienie osób, które będą uczestniczyły w Projekcie, utworzenie listy rezerwowej Kandydatów do Projektu, rozpatrzenie odwołań pisemnych złożonych przez Kandydatów. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego Członka Komisji, jeśli Przewodniczący Komisji brał udział w ocenie formularzy. Decyzja zostanie przedstawiona Kandydatom w formie pisemnej, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego odwołania. 3. Członków Komisji nie może łączyć z osobą, której aplikacje oceniają, stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności. W szczególności Członka Komisji nie mogą łączyć z Kandydatem/Kandydatką, którego aplikację on ocenia, związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowacenia w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

9 4. Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 5. Przed przystąpieniem do oceny Formularzy Zgłoszeniowych Uczestników do Projektu, Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 6. Formularz Rekrutacyjny jest oceniany przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 7. Formularz rekrutacyjny podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 8. Na etapie oceny formalnej ocenie podlega spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w 4, według zasady spełnia/nie spełnia, zgodnie z kartą oceny, oraz kompletność, poprawność złożonych dokumentów podlegających ocenie. 9. Dokumenty rekrutacyjne, które nie spełniły wymogów formalnych podlegają odrzuceniu na etapie oceny formalnej. 10. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych nie będzie miała możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego. 11. Ocenie merytorycznej będą podlegały dokumenty, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. 12. Ocena merytoryczna dokonana jest na podstawie treści merytorycznych zawartych w formularzu rekrutacyjnym i jest odnotowywana w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 13. Minimalny zakres opisu planowanej działalności gospodarczej uzasadniającego ocenę powinien zawierać informacje tj.: lokalizacja siedziby, lokalizacja miejsc wykonywania działalności, teren działania, forma prowadzenia działalności, sektor/branża działalności, charakterystyka działalności, planowane zatrudnienie, posiadane zasoby (np. niezbędny sprzęt, bądź inne zasoby, np. lokal konieczne do prowadzenia działalności), przewidywaną rentowność przedsięwzięcia, Wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz przewidywane źródła finansowania. 14. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie decyduje: prawidłowo i kompletnie wypełniony oraz dostarczony do Biura Projektu Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, wynik oceny merytorycznej kandydata, opinia Doradcy Zawodowego, z którym Kandydat/-ka odbył/-a konsultacje 15. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 16. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej. Dokonanie oceny na Karcie oceny formularza rekrutacyjnego członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. 17. W przypadku rozbieżności w ocenie Formularza Rekrutacyjnego, oceniający uzgadniają wspólne stanowisko, a w wypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, w spornym zakresie decyduje ocena trzeciego członka Komisji. 18. Kandydat/-ka, którego/której formularz został oceniony, ma prawo wglądu w treść Kart oceny formalnej i merytorycznej Formularza rekrutacyjnego. 19. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listownie. 20. Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej na stronie internetowej Projektu Opublikowana zostanie lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu, osobno dla ścieżki 1 i ścieżki 2. Listy uszeregowane będą

10 pod względem ilości uzyskanej punktacji. Wszystkie karty oceny formalnej i merytorycznej dostępne będą w Biurze Projektu, w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz w celu umożliwienia wniesienia ewentualnych odwołań, zgodnie z zapisami W terminie 5 dni roboczych od upływu terminu wnoszenia odwołań określonych w 12, dokonana zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych Uczestnika do Projektu w zakresie, którego dotyczy odwołanie Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji, ale nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, pod warunkiem zdobycia minimalnej ilości punktów. 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej istnieje możliwość odwołania do 5 dni roboczych od powiadomienia Uczestnika o negatywnej decyzji Komisji. 3. Odwołania, które wpłyną po terminie wskazanym w 12 ust.2 nie będą rozpatrywane. 4. Po wpłynięciu odwołania Komisja rekrutacyjna rozpatrzy odwołanie Kandydata. 5. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 6. Wyniki Pracy Komisji Rekrutacyjnej ukażą się na stronie internetowej Projektu Po rozstrzygnięciu odwołań stworzona zostanie Ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa kandydatów, a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania umowy uczestnictwa. 2. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub do momentu przeprowadzenia nie więcej niż 20% zajęć w danej formie wsparcia). Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 3. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie. VIII. Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: - naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, staży subsydiowanego zatrudnienia, - opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć, -opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu (godzin) zajęć (łącznie zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba osoby zależnej). Za członka rodziny Uczestnika projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika, rodzeństwo Uczestnika.

11 4. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację Uczestnika projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego itp. 5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 14 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie, tj. kosztów związanych z przeprowadzeniem doradztwa, szkolenia, cateringu, stypendiów szkoleniowych, stypendiów stażowych, kosztów dojazdu do miejsca pracy. 6. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w całości lub odpowiedniej części. Decyzje w tym zakresie podejmuje Koordynator projektu. 7. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora Projektu kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty. IX. Postanowienia końcowe Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 2. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy uczestnictwa zawartej z każdym z uczestników projektu oraz obowiązujące przepisy prawa. 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Koordynatora projektu. 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora Projektu w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz stronach Instytucji Pośredniczącej Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 6. Enterprise Investment zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej projektu: 7. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Zatwierdził: Koordynator projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Pomost do zatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL.08.01.02-22-131/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Standardu udzielania wsparcia /Minimalny zakres regulaminu rekrutacji do projektu dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą/ REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W PROJEKCIE Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU RESTART KARIERY Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAŁĄCZNIK NR 1 Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL.08.01.02-22-131/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W SIECI NGO

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W SIECI NGO REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W SIECI NGO 1 Podstawy realizacji Projektu 1. Projekt W sieci NGO jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 2. Projekt jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13 realizowanego przez Stowarzyszenie B-4, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu: Numer z rejestru formularzy: Osoba przyjmująca: I. Dane osobowe kandydata: FORMULARZ REKRUTACYJNY Imię/Imiona: Nazwisko: Płeć K M Data i miejsce urodzenia: Dowód osobisty: seria nr wydany

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć:

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU PT. Nie zwalniaj tempa pracy NR RPLD.10.02.02-10-0003/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Formularz Rekrutacyjny do Projektu Pozytywna Zmiana I Dane osobowe / adres zameldowania: Płeć: kobieta mężczyzna

Formularz Rekrutacyjny do Projektu Pozytywna Zmiana I Dane osobowe / adres zameldowania: Płeć: kobieta mężczyzna nr formularza (wypełnia EFSF) data wpływu formularza (wypełnia EFSF) Formularz Rekrutacyjny do Projektu Pozytywna Zmiana I Dane osobowe / adres zameldowania: Nazwisko Imię (Imiona) Data urodzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Klub Integracji Społecznej W poszukiwaniu Pracy

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Klub Integracji Społecznej W poszukiwaniu Pracy Regulamin uczestnictwa w Projekcie Klub Integracji Społecznej W poszukiwaniu Pracy realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć:

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć: REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH PROJEKTU PT. Nie zwalniaj tempa pracy NR RPLD.10.02.02-10-0003/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo