REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWA PERSPEKTYWA Nr UDA-POKL /13 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt NOWA PERSPEKTYWA (dalej zwany Projektem ) jest realizowany na terenie woj. pomorskiego, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt jest adresowany do a) osób zwolnionych, tj. pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, b) przewidzianych do zwolnienia, tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służby z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) zagrożonych zwolnieniem, tj. zatrudnionych u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub służby z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego. 4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie NOWA PERSPEKTYWA (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 5. Realizatorem Projektu jest Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek 6. Projekt realizowany jest od do Biuro Projektu mieści się w Gdańsku, ul. Chmielna 101/102, I piętro. II. Definicje 2 1) Osoba bezrobotna osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz.415 z późn. zm.) w szczególności niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 2) Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 3) Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony) obejmuje:

2 a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art.55 (1) 1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 4) Procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne modernizacyjne: procesy zachodzące w przedsiębiorstwie związane ze zmianami modernizacyjnymi, adaptacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, takimi jak np.: a) zmiana profilu działalności (np. przez zmianę branży lub sektora gospodarki), b) zmiana struktury organizacyjnej lub przekształceniem formy organizacyjno-prawnej, c) realizowanie procesu prywatyzacyjnego, d) likwidacja firmy lub jednostki organizacyjnej firmy, postępowanie naprawcze lub upadłościowe, e) dokonywanie outsourcingu znaczącej dotychczasowej działalności, f) dokonywanie zwolnień grupowych pracowników lub likwidacja poszczególnych stanowisk pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 5) Działalność gospodarcza- zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły ( Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). 6) Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 7) Komisja Oceny Wniosków zespół powołany przez Lidera i Partnera projektu oceniający składane przez uczestników biznes plany oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych niezbędnych dla otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8) Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 9) Osoba przewidziana do zwolnienia osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 10) Osoba zagrożona zwolnieniem (na potrzeby poddziałania 8.1.2) - osoba, zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne lub modernizacyjne o znacznym nasileniu w województwie. Obowiązek przedstawienia przekonującego uzasadnienia, że dany pracodawca lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na Wnioskodawcy. 11) Outplacement - to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3 III. Cel projektu 3 Celem Projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 45 osób (21 kobiet/ 24 mężczyzn), które utraciły, bądź są zagrożone utratą pracy z województwa pomorskiego do końca sierpnia 2015r. IV. Uczestnicy projektu 4 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku lat, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, które: a) utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z jedną z następujących przyczyn wypowiedzenia umowy: ZGR - zwolnienie grupowe (Dz.U.Nr 4/90-art.1 lub 10 ust.1 ustawy z r.); WPI wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika; RET redukcja etatów; PRE przyczyny ekonomiczne; POI porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika; LZD likwidacja zakładu pracy. b) są przewidziane do zwolnienia, tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służby z przyczyn dotyczących zakładu pracy, c) są zagrożone zwolnieniem, tj. zatrudnione u pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub służby z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników d) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, tzn. nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), e) nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, f) nie korzystały i nie będą korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania / Działania 6.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej), g) w stosunku do których nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego, h) w stosunku do których nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, który jednak obecnie nie obowiązuje, i) nie zalegają z należnymi składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, j) planują otworzyć działalność gospodarczą nie należącą do działalności wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (DZ. URZ. WE C235 z ), tzn. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie może być udzielone (dotyczy ścieżki II):

4 na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą; udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r., w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, k) chcą ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego (dotyczy ścieżki II), l) zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu przez Lidera Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz inne organy kontrolujące Projekt (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które: a) łączy lub łączył z Liderem Projektu i/lub pracownikiem Lidera Projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, b) pozostają lub pozostawały w okresie ostatnich 2 lat w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Enterprise Investment, stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, c) planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, będąc osobami z terenów wiejskich, d) byłyby w stanie rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w Formularzu rekrutacyjnym z wykorzystaniem własnych środków nawet wówczas, gdyby nie otrzymały dotacji w ramach Projektu. 3. Projekt skierowany jest do 45 osób, z których 21 będą stanowiły kobiety. 4. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: a) kobiety 5 pkt strategicznych b) osoby bezrobotne, które utraciły pracę (w ramach stosunku pracy) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 10 pkt c) osoby nieaktywne zawodowo, które utraciły pracę (w ramach stosunku pracy) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 5 pkt

5 d) osoby zatrudnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn nie leżących po stronie pracownika 5 pkt e) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich 8 pkt f) osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie 10 pkt 5. Adres zamieszkania deklarowany przez Kandydata na Uczestnika Projektu w Formularzu zgłoszeniowym musi być aktualny na dzień złożenia formularza i podpisania Deklaracji uczestnictwa. 6. Oświadczenia Kandydata dołączone do Formularza zgłoszeniowego muszą być aktualne na dzień składania formularza i podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. V. Zakres i sposób organizacji wsparcia 5 1. Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: a) ścieżka 1 indywidualne wsparcie doradcze (4h/osoba) indywidualne wsparcie psychologiczne (3h/osoba) opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 15 Uczestników/-ek szkolenie Kompetencje na miarę potrzeb (40h) indywidualne szkolenia zawodowe (średnio 120h/osoba) staże zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia. Każdy z Uczestników/-ek Projektu biorących udział w stażu otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2110,40 PLN miesięcznie (kwota netto wraz z pochodnymi). Czas trwania stażu to 6 miesięcy. b) ścieżka 2 indywidualne wsparcie doradcze (4h/osoba) indywidualne wsparcie psychologiczne (3h/osoba) opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 30 Uczestników/-ek szkolenie Podstawy przedsiębiorczości (40h) doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (5h/osoba) bezzwrotne wsparcie dla 24 osób rozpoczynających działalność gospodarczą obejmujące: - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wysokości nie wyższej niż ,00 zł. na osobę - podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane w kwocie nie wyższej niż zł przez okres 6 miesięcy -specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji. 2. Wymienione w pkt. 1 formy wsparcia obejmą łącznie 45 osób wskazanych jako grupa docelowa Projektu. VI. Sposób realizacji form wsparcia 6 1. Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 5 pkt. 1 odbywać się będą w dni robocze oraz w soboty i niedziele w godz , jak również po godz pod warunkiem akceptacji godziny przez Uczestnika/-kę. 2. Zmiana grupy szkoleniowej, do której zostanie przydzielony Uczestnik/-ka, o ile będzie na to pozwalała organizacja zajęć, będzie możliwa po wyrażeniu zgody innej osoby na przeniesienie. 3. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia) oraz godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z doradcą) wynosi 45 min. 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 5. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej projektu. Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w

6 ramach projektu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Projektu oraz drogą mailową, jak również ustnie przez Koordynatora Projektu Udział Uczestnika w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa Realizator. 2. Uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 4, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (szkolenia/warsztaty), otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie (po spełnieniu warunków ukończenia wszystkich zadań), zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, otrzymania stypendium szkoleniowego 1 w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane, otrzymania stypendium stażowego w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane, zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkolenia i pracy Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do zawarcia Umowy Uczestnictwa w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego z działań wymienionych w 4 pkt. 1, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu, - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy ( tylko i wyłącznie w formie pisemnej) 3. Realizator Enterprise Investment dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 1 Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Enterprise Investment. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek będzie Enterprise Investment. Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).

7 4. W przypadku nie wywiązania ze zobowiązań wymienionych w pkt. 1 i 2 Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu od tegoż Uczestnika. V. Warunki ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej 9 1. W Formularzu rekrutacyjnym kandydat na Uczestnika Projektu oświadcza, czy zamierza ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. 2. Osoba, która zamierza ubiegać się o udzielnie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej ma obowiązek złożenia w Formularzu Rekrutacyjnym oświadczenia zawartego w części VII Formularza rekrutacyjnego. 3. O udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która w szczególności: 1) spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie określone powyżej w 4, 2) nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej, co potwierdzi w szczególności oświadczeniem złożonym w Formularzu rekrutacyjnym, 3) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), jak również nie posiadała w ww. okresie zarejestrowanej, ale zawieszonej działalności gospodarczej, 4) złożyła oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 4. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą określa odrębny Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. VII. Zasady rekrutacji Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w okresie od r. do r. odrębnie dla ścieżki 1 i ścieżki Projektodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia procesu rekrutacji, w przypadku niewyłonienia wymaganej liczby osób, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu. 3. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie będą przyjmowane: a) w Biurze Projektu w Gdańsku, ul. Chmielna 101/102, I piętro w godz , b) za pośrednictwem poczty dostarczanej do biura Projektu w Gdańsku, ul. Chmielna 101/102, I piętro. 4. Datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego jest data jego wpływu do Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru do Projektu nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. 5. Osoba, która ubiega się o udział w Projekcie, składa w Biurze Projektu wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, który obejmuje w szczególności dane i oświadczenia, których złożenie stanowi warunek zakwalifikowania do Projektu. Do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu, tj.: a) w wypadku osób bezrobotnych zaświadczenie lub inne urzędowe potwierdzenie z powiatowego urzędu pracy, wydane nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed datą złożenia Formularza Rekrutacyjnego o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, ostatnie świadectwo pracy oraz oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, a jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia

8 stosunku pracy (w szczególności w wypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony, kiedy to pracodawca nie ma ustawowego obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia) dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca, b) w wypadku pracowników w okresie wypowiedzenia oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, a jeżeli z tego dokumentu nie będzie wynikać przyczyna rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został wypowiedziany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca. 6. Z dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 5 powinno także wynikać, iż Uczestnik Projektu był lub pozostaje zatrudniony przez przedsiębiorstwo, które posiada siedzibę, oddział, inną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny lub inne miejsce stałego wykonywania pracy przez pracowników na terenie województwa Pomorskiego. 7. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu (adres patrz 1, pkt. 6), oraz na stronie internetowej projektu 8. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 9. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest odbycie indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, który przeprowadzi test kompetencji zawodowych Kandydatów na Uczestników Projektu. 10. Konsultacje z Doradca Zawodowym będą umawiane indywidualnie z każdym Kandydatem/-ką, którzy dostarczyli Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. 11. Celem konsultacji jest przeprowadzenie testu kompetencji zawodowych, ustalenie oczekiwań Kandydata/-ki względem udziału w Projekcie. Ocenie poddana zostaje również potrzeba uzyskania wsparcia przez Kandydata oraz jego motywacja i potwierdzenie gotowości do udziału w Projekcie W celu wyboru uczestników projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna. 2. Przewodniczący Komisji oraz Członkowie będą odpowiedzialni za: przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej formularzy złożonych przez Uczestnika Projektu, sporządzenie listy formularzy uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, wyłonienie osób, które będą uczestniczyły w Projekcie, utworzenie listy rezerwowej Kandydatów do Projektu, rozpatrzenie odwołań pisemnych złożonych przez Kandydatów. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego Członka Komisji, jeśli Przewodniczący Komisji brał udział w ocenie formularzy. Decyzja zostanie przedstawiona Kandydatom w formie pisemnej, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego odwołania. 3. Członków Komisji nie może łączyć z osobą, której aplikacje oceniają, stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności. W szczególności Członka Komisji nie mogą łączyć z Kandydatem/Kandydatką, którego aplikację on ocenia, związek z tytułu: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowacenia w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

9 4. Członek Komisji zobowiązany jest do nie ujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 5. Przed przystąpieniem do oceny Formularzy Zgłoszeniowych Uczestników do Projektu, Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i poufności. 6. Formularz Rekrutacyjny jest oceniany przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 7. Formularz rekrutacyjny podlega ocenie formalnej i merytorycznej. 8. Na etapie oceny formalnej ocenie podlega spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w 4, według zasady spełnia/nie spełnia, zgodnie z kartą oceny, oraz kompletność, poprawność złożonych dokumentów podlegających ocenie. 9. Dokumenty rekrutacyjne, które nie spełniły wymogów formalnych podlegają odrzuceniu na etapie oceny formalnej. 10. Osoba, której zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych nie będzie miała możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Formularza rekrutacyjnego. 11. Ocenie merytorycznej będą podlegały dokumenty, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. 12. Ocena merytoryczna dokonana jest na podstawie treści merytorycznych zawartych w formularzu rekrutacyjnym i jest odnotowywana w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego. 13. Minimalny zakres opisu planowanej działalności gospodarczej uzasadniającego ocenę powinien zawierać informacje tj.: lokalizacja siedziby, lokalizacja miejsc wykonywania działalności, teren działania, forma prowadzenia działalności, sektor/branża działalności, charakterystyka działalności, planowane zatrudnienie, posiadane zasoby (np. niezbędny sprzęt, bądź inne zasoby, np. lokal konieczne do prowadzenia działalności), przewidywaną rentowność przedsięwzięcia, Wydatki związane z uruchomieniem własnej działalności oraz przewidywane źródła finansowania. 14. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie decyduje: prawidłowo i kompletnie wypełniony oraz dostarczony do Biura Projektu Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, wynik oceny merytorycznej kandydata, opinia Doradcy Zawodowego, z którym Kandydat/-ka odbył/-a konsultacje 15. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 16. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej. Dokonanie oceny na Karcie oceny formularza rekrutacyjnego członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. 17. W przypadku rozbieżności w ocenie Formularza Rekrutacyjnego, oceniający uzgadniają wspólne stanowisko, a w wypadku niemożności uzgodnienia wspólnego stanowiska, w spornym zakresie decyduje ocena trzeciego członka Komisji. 18. Kandydat/-ka, którego/której formularz został oceniony, ma prawo wglądu w treść Kart oceny formalnej i merytorycznej Formularza rekrutacyjnego. 19. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listownie. 20. Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej na stronie internetowej Projektu Opublikowana zostanie lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu, osobno dla ścieżki 1 i ścieżki 2. Listy uszeregowane będą

10 pod względem ilości uzyskanej punktacji. Wszystkie karty oceny formalnej i merytorycznej dostępne będą w Biurze Projektu, w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją oraz w celu umożliwienia wniesienia ewentualnych odwołań, zgodnie z zapisami W terminie 5 dni roboczych od upływu terminu wnoszenia odwołań określonych w 12, dokonana zostanie analiza zasadności odwołań oraz ponowna ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych Uczestnika do Projektu w zakresie, którego dotyczy odwołanie Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji, ale nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, pod warunkiem zdobycia minimalnej ilości punktów. 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej istnieje możliwość odwołania do 5 dni roboczych od powiadomienia Uczestnika o negatywnej decyzji Komisji. 3. Odwołania, które wpłyną po terminie wskazanym w 12 ust.2 nie będą rozpatrywane. 4. Po wpłynięciu odwołania Komisja rekrutacyjna rozpatrzy odwołanie Kandydata. 5. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 6. Wyniki Pracy Komisji Rekrutacyjnej ukażą się na stronie internetowej Projektu Po rozstrzygnięciu odwołań stworzona zostanie Ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa kandydatów, a osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania umowy uczestnictwa. 2. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub do momentu przeprowadzenia nie więcej niż 20% zajęć w danej formie wsparcia). Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie spełnianie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 3. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie. VIII. Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: - naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, staży subsydiowanego zatrudnienia, - opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć, -opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu (godzin) zajęć (łącznie zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba osoby zależnej). Za członka rodziny Uczestnika projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika, rodzeństwo Uczestnika.

11 4. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację Uczestnika projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego itp. 5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 14 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie, tj. kosztów związanych z przeprowadzeniem doradztwa, szkolenia, cateringu, stypendiów szkoleniowych, stypendiów stażowych, kosztów dojazdu do miejsca pracy. 6. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w całości lub odpowiedniej części. Decyzje w tym zakresie podejmuje Koordynator projektu. 7. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora Projektu kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty. IX. Postanowienia końcowe Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 2. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy uczestnictwa zawartej z każdym z uczestników projektu oraz obowiązujące przepisy prawa. 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Koordynatora projektu. 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie należy do Realizatora Projektu w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz stronach Instytucji Pośredniczącej Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 6. Enterprise Investment zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej projektu: 7. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Zatwierdził: Koordynator projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Srebrny Biznes NR WND-POKL.08.01.02-10-093/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 Warszawa, 17/01/2014 rok Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo