REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie Regulamin opracowano w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z r. o systemie oświaty ze zmianami i Zarz.nr 29 MEN z dnia r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz statutu szkoły. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej. W S T Ę P Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy. Szkołę powinien cechować demokratyzm i samorządność. Współodpowiedzialnymi za pracę i jej wyniki są: dyrekcja, Rada Pedagogiczna, młodzież i rodzice. Rada Pedagogiczna jest najwyższym organem uchwałodawczym szkoły. I. Prawa uczniów Uczniowie mają prawo: 1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły i zakładu pracy. 2. Wyrażania opinii dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania związanych z nimi informacji, wyjaśnień i odpowiedzi. 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy w ich rozwiązywaniu przy zachowaniu pełnej tajemnicy. 4. Poszanowania godności własnej, własnego światopoglądu, nietykalności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, zwracania uwagi na nieprawidłowości i działanie niezgodne z statutem szkoły. 5. Rozwijanie swoich uzdolnień zgodnie z własnymi zainteresowaniami poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań i kół sportowych, szkolnych i pozaszkolnych (za zgodą i na warunkach uzgodnionych z wychowawcą klasy).

2 6. Zrzeszać się w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły w ramach obowiązującego prawa, na zasadzie pełnej dobrowolności. 7. Wybierać i być wybieranym do Organów samorządu Uczniowskiego, samorządów klasowych, zarządów i władz organizacji młodzieżowych i społecznych w szkole. 8. Przynależność ucznia do pozaszkolnych organizacji jest jego sprawą osobistą. Aktywność ucznia wynikająca z przynależności do tych organizacji może mieć miejsce wyłącznie poza szkołą. 9. Opieki socjalnej i prawnej ze strony szkoły, szczególnie w sprawach związanych z prawidłowym przebiegiem praktycznej nauki zawodu oraz opieki zdrowotnej w ramach możliwości szkoły. 10. W uzasadnionych przypadkach (losowych, trudna sytuacja materialna) korzystać z pomocy materialnej w miarę posiadanych środków z budżetu szkoły lub Rady Rodziców. 11. Uczniowie z rodzin rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo mają prawo do szczególnej opieki ze strony wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły. 12. Uczestniczyć w imprezach, konkursach, olimpiadach, zawodach organizowanych przez szkołę oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 13. Znać regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 14. Składania egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego na zasadach określonych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania 1) uczeń, który z powodu ciągłej lub częstej nieobecności opuścił w okresie 50 % zajęć z danego przedmiotu jest zobowiązany zdać z niego egzamin klasyfikacyjny, 2) egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, z przyczyn usprawiedliwionych uczeń winien zdać do klasyfikacji końcowej danego roku szkolnego, 3) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności Rada Pedagogiczna na prośbę ucznia lub rodziców może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, który uczeń winien zdać do końcowej klasyfikacji roku szkolnego. 15. Znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów oraz być ocenianym w różnych formach obiektywnie i jawnie. Na prośbę ucznia ocena winna być uzasadniona. 16. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych a także do wypoczynku zgodnie z Kodeksem Pracy. 17. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych. 18. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub nie ukończył szkoły, pozostaje nadal w tej samej klasie. Uczniowie klas pierwszych w miarę możliwości i za zgodą dyrektora szkoły, mogą powtarzać klasę. 2

3 II. Obowiązki uczniów Uczniowie mają obowiązek: 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. 2. Odbywać praktyczną naukę zawodu poświadczoną umową w celu przygotowania do zawodu. Dostarczyć w terminie ustalonym, przez szkołę zaświadczenie z oceną okresową i roczną z praktycznej nauki zawodu. 3. Uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanych przez szkołę lub zakład pracy w zakresie przygotowania zawodowego. 4. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny, zgodny z normami współżycia społecznego, umacniający dobrą opinię szkoły w środowisku. 5. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, mistrzom i instruktorom zawodu. 6. W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę w szkole i w zakładzie pracy, solidnie i rzetelnie wykonywać powierzone im zadania. 7. Zachowywać się kulturalnie, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy innych, uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej na zasadach koleżeństwa i przyjaźni. 8. Dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgarnych słów i zwrotów w czasie prowadzonych rozmów. 9. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i przepisów wydanych przez władze państwowe oraz zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, wychowawcy i innych nauczycieli. 10. Przestrzegać obowiązującego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających. 11. Podporządkować się decyzjom rady Pedagogicznej, samorządu Uczniowskiego i władz organizacji, do której należą. 12. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu. Uczeń lub grupa uczniów jest materialnie odpowiedzialna za wyrządzone szkody. Termin usunięcia szkody ustala wychowawca i dyrektor szkoły. 13. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań m.in. dyżury w szkole i klasie. 14. Nosić przy sobie legitymację szkolną. 15. Przestrzegać zasad regulujących życie szkoły zawartych w rozdziale III. III. Zasady regulujące życie szkoły. A. Tradycje i ceremoniał szkolny. 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej patrona. 2. Uczeń jest zobowiązany do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji. Do ceremoniału szkolnego należą: 1) Dzień Patrona Szkoły 2) Otrzęsiny uczniów klas I 3

4 3) Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 4) Ślubowanie uczniów klas I e/ Ślubowanie uczniów kończących szkołę. 3. Uczeń ma obowiązek podkreślić strojem galowym następujące święta państwowe i szkolne: 1) Rozpoczęcie roku szkolnego 2) Dzień Patrona Szkoły 3) Dzień Komisji Edukacji Narodowej 4) Rocznicę Odzyskania Niepodległości 5) Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja 6) Pożegnanie absolwentów szkoły 7) Zakończenia roku szkolnego 8) Inne uroczystości ustalone przez dyrekcję szkoły i Radę Pedagogiczną 4. Uroczystości szkolne, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 i 7 rozpoczynają się odśpiewaniem hymnu państwowego. 5. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Kryteria wyboru chorążego i asystentów ustala odrębny regulamin. B. Zasady ogólne 1. Warunkiem uczęszczania do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest odbywanie praktycznej nauki zawodu, poświadczone odpowiednią umową zawartą pomiędzy pracodawcą i młodocianym pracownikiem w obecności rodziców na okres nauki. 2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - z winy ucznia obowiązuje termin 14 dniowy na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia i dostarczenia umowy do szkoły, - z innych powodów termin dostarczenia umowy przedłuża się do 1 miesiąca. Jeżeli w/w terminy nie zostaną dotrzymane uczeń zostaje skreślony z listy uczniów. 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć praktycznych Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów z możliwością przywrócenia prawa uczęszczania do szkoły na podstawie wyczerpującego uzasadnionego podania rodziców ucznia, potwierdzonego przez pracodawcę, zaopiniowanego przez wychowawcę wraz z dołączonym zaświadczeniem o postępach w zajęciach praktycznych złożonym do dyrektora szkoły. 4. Zmiana zawodu w trakcie pobierania nauki jest możliwa w wyjątkowych przypadkach, włącznie za zgodą dyrektora szkoły. 5. Uczniowie po zakończeniu kursu zawodowego, mają obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć zaświadczenia o jego ukończeniu i nadrobić zaległości z przedmiotów w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 6. Uczniowie, laureaci konkursów szkolnych i pozaszkolnych z przedmiotów zawodowych są zwolnienie z egzaminu z nauki zawodu na podstawie protokołu komisji konkursowej zgłoszonego dyrektorowi szkoły A. Konkursy szkolne I miejsce z części praktycznej i teoretycznej 4

5 II III miejsce z części praktycznej. B. Konkursy wojewódzkie I V miejsce z części praktycznej i teoretycznej VI i dalsze z części egzaminu w zależności od wyników uzyskanych na szczeblu wojewódzkim. 7. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia legitymacji szkolnej, uczniowi przysługuje prawo o wystawienie wtórnika dokumentu na podstawie złożonego podania w sekretariacie szkoły. 9. Uczennice w ciąży 1) uczennica klasy I, II i III licealnej oraz I klasy zawodowej będąca w ciąży urlopowana jest na okres 1 roku szkolnego lub kontynuuje naukę w szkole dla dorosłych, 2) jeżeli ciąża jest zaawansowana w drugim okresie klasy II szkoły zawodowej, IV licealnej i uniemożliwia jej zakończenie, uczennica jest urlopowana na okres jednego roku ( pod warunkiem zaliczenia I półrocza), po czym może się zwrócić do dyrektora szkoły z prośbą o umożliwienie kontynuowania nauki. Prośba winna być złożona z miesięcznym wyprzedzeniem ponownego podjęcia nauki, 3) uczennicy ostatniej klasy szkoły zawodowej i licealnej umożliwia się kontynuowanie nauki po urodzeniu dziecka ( po zaliczeniu zaległości ) na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego tę możliwość, wystawionego przez lekarza specjalistę (ginekolog położnik) oraz wspólne podanie uczennicy i jej rodziców, a w przypadku uczennicy szkoły zawodowej także pracodawcy. C. Ubiór i wygląd ucznia 1. Uczeń ma obowiązek dania o schludność ubioru i jego czystość. Ubiór szkolny winien być stonowany i estetyczny. 2. Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny galowy, dziewczęta biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica chłopcy biała koszula, ciemne eleganckie spodnie. 3. Fryzura dziewcząt i chłopców powinna być skromna, włosy czyste, ułożone w sposób naturalny. D. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole. 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać podstawowe przepisy bhp i p.poż. 2. W szkole obowiązuje ruch prawostronny. Ze względu na warunki lokalowe zakazane jest zatrzymywanie i siadanie na schodach, w przejściach, bieganie, popychanie się, hałaśliwe zachowywanie się w czasie przerw. 5

6 3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne. 4. Okrycie zewnętrzne należy obowiązkowo oddać do szatni przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i odebrać po zakończeniu ostatniej dla danej klasy lekcji. 5. Zakazuje się opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. 6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania czystości i porządku, zgłaszania nauczycielom awarii i uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w szkole. 7. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły gazów obezwładniających i niebezpiecznych przedmiotów pod rygorem skreślenia z listy uczniów. 8. Uczniowie powinni unikać przynoszenia do szkoły okryć i przedmiotów o wysokiej wartości, znacznych kwot pieniężnych, wartościowego sprzętu elektronicznego itp. E. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole 1. Każda nieobecność lub spóźnienie musi być usprawiedliwione. 2. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest: 1) pisemne usprawiedliwienie rodziców (dotyczy klas licealnych) 2) zaświadczenie wydane przez organy państwowe w przypadku załatwiania spraw urzędowych, 3) usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego na druku L-4 (Kodeks Pracy) a w wyjątkowych przypadkach 3 dni w ciągu roku mogą usprawiedliwić rodzice (dotyczy szkoły zawodowej) 3. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia musi nastąpić w ciągu 2 tygodni. 4. Za zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły uczniowie mogą uzyskać zwolnienie z zajęć lekcyjnych w celu dodatkowego odbywania zajęć praktycznych, nie więcej niż 4 dni w roku. 5. W przypadku prośby ucznia o dłuższe zwolnienie (choroba) lub urlopowanie (np.ciąża) należy złożyć podanie do dyrektora szkoły z podpisem rodziców, wychowawcy klasy i pracodawcy. 6. Nieusprawiedliwione godziny powodują obniżenie oceny z zachowania wg odrębnych zasad (regulamin oceny z zachowania). F. Zasady przeprowadzania prac klasowych 1. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się zadań domowych ani innych prac. 2. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące prac pisemnych: 1) terminy prac klasowych są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż 3 w tygodniu), 2) prace klasowe są poprawione w terminie 2 tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu, 3) krótkie sprawdziany (kartkówki) z ostatnich lekcji są poprawiane i oceniane w terminie 1 tygodniowym. 6

7 G. Nagrody i wyróżnienia 1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 2. Nagroda może być przyznana za: wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 3. Nagroda może być udzielona w formie: 1) pochwały wychowawcy udzielona na forum klasy 2) pochwały samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego udzielonej wobec klasy lub szkoły 3) pochwały dyrektora szkoły udzielonej wobec klasy, szkoły 4) udziału w poczcie sztandarowym szkoły, 5) nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu. 4. Nagroda może być udzielona i przyznawana po odpowiednim udokumentowaniu a fakt jej uzyskania odnotowuje się w dokumentach danej klasy lub szkoły. 5. O otrzymaniu nagrody powiadamiani będą rodzice-opiekunowie, zakład pracy. H. Kary 1. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego i zarządzeń obowiązujących w szkole. Fakt otrzymania kary odnotowuje się w dokumentach danej klasy lub szkoły. 2. Formy kary: 1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę, Samorząd Klasowy, Samorząd Szkolny na forum klasy, 2) upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły indywidualnie, wobec całej klasy lub wobec całej szkoły, 3) zawieszenie przez dyrektora szkoły prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 4) zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznej przez dyrektora szkoły lub Prezydium Samorządu Szkolnego, 5) przeniesienie do innej klasy lub szkoły o ile jest to możliwe 6) skreślenie z listy uczniów może nastąpić gdy: uczeń nie spełnia wymogów dotyczących ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (brak umowy o praktykę zawodową) znęcanie się fizyczne i psychiczne nad kolegami, wymuszanie, ciężkie pobicia, wulgarne, obraźliwe, aroganckie i agresywne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły bądź innych osób, rozprowadzanie i używanie środków odurzających i napojów alkoholowych oraz znajdowanie się pod ich wpływem przynoszenie i użycie w szkole niebezpiecznych narzędzi (noży, żyletek, pistoletów gazowych, petard, kastetów itp.) stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych osób w szkole, udowodnienie kradzieży długotrwałe opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, które jest równoznaczne z porzuceniem szkoły, a tym samym daje podstawę do skreślenia z listy uczniów. 7

8 - Pierwszą naganę Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 25 godzin (dotyczy wszystkich typów szkół) - Drugą naganę Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia kolejne 15 godzin (dotyczy uczniów wszystkich typów szkół - Trzecią naganę Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej otrzymuje uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który opuścił bez usprawiedliwienia w sumie 60 godzin dydaktycznych i uczeń technikum bądź liceum, który opuścił bez usprawiedliwienia w sumie 90 godzin. Po trzeciej naganie sprawa zostanie przekazana do Powiatowej Komendy Policji. Po opuszczeniu kolejnych 20 godzin Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów ZSP Nr 3. O każdej naganie zostają powiadomieni rodzice ucznia, a w przypadku młodocianych pracowników również zakład pracy. 3. Uchwałę o skreśleniu z listy ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna podczas jawnego głosowania większością głosów. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 4. Uczeń, któremu została udzielona kara określona w ust.2 pkt 1 ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły w ust. 2 w pkt 2-5 do Rady Pedagogicznej zaś w ust. 2 pkt 7 do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu za pośrednictwem szkoły. 5. Kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego po złożeniu pisemnego poręczenia przez Samorząd Klasowy, Samorząd Uczniowski lub godną zaufania osobę dorosłą. W decyzji o zawieszeniu określa się czas oraz warunki zawieszenia kary. 6. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania. 7. O otrzymanych karach powiadamiani będą rodzice-opiekunowie i zakłady pracy (w przypadkach uczniów ZSZ NR 1). 8. W przypadku sytuacji grożącej skreśleniem ucznia z listy uczniów należy przyjąć następujące procedury: 1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół świadków art. 14 KPA (zasada pisemności), 2) sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 pkt 7) ustawy o systemie oświaty, 3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia), 4) zwołać zebranie rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej), 5) poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów - 18 ust. 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 8

9 promowania uczniów... Należy wziąć także pod uwagę zapis 12 ust. 5 Rozporządzenia jw., tj. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 6) przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno pedagogicznej, 7) sporządzić protokół zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały, 8) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania art. 41 ust.1 ustawy, 9) przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii w tej sprawie art.39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna, 10) na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 41 ust. 3 ustawy) dyrektor szkoły podejmuje decyzję, 11) w przypadku podjęcia przed dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego art. 107 kpa, 12) dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) - data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji, poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy, 13) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności rygor natychmiastowej wykonalności obwarowany jest przepisem art. 108 kpa. 14) W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą. 9. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o skreśleniu z listy uczniów nadaje się w przypadkach: 1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 2) ze względu na inny interes społeczny, 3) ze względu na wyjątkowy interes społeczny. 10. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia. 11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o zastosowanej wobec niego karze. 9

10 II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu. 1. Regulamin praw i obowiązków ma charakter otwarty. 2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikną z nowych dokumentów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu całorocznej instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i wychowania czy innych zarządzeń. 3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 4. Przestrzeganie regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia, kultury osobistej i jej stosunku do obowiązków szkolnych. 5. Postanowień regulaminu powinna przestrzegać cała społeczność szkolna. 10

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach Regulamin Szkoły Preambuła I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach jest publiczną szkołą katolicką kształcącą oraz wychowującą

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ...

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... Spis treści: Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... 7 ROZDZIAŁ IV - ORGANY SZKOŁY... 8 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH STATUT STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 R. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 ROZDZIAŁ I. NAZWA, TYP, ORGAN PROWADZĄCY, CELE

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Nr 2 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. 2. Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo