REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie Regulamin opracowano w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z r. o systemie oświaty ze zmianami i Zarz.nr 29 MEN z dnia r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz statutu szkoły. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej. W S T Ę P Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy. Szkołę powinien cechować demokratyzm i samorządność. Współodpowiedzialnymi za pracę i jej wyniki są: dyrekcja, Rada Pedagogiczna, młodzież i rodzice. Rada Pedagogiczna jest najwyższym organem uchwałodawczym szkoły. I. Prawa uczniów Uczniowie mają prawo: 1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły i zakładu pracy. 2. Wyrażania opinii dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania związanych z nimi informacji, wyjaśnień i odpowiedzi. 3. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy w ich rozwiązywaniu przy zachowaniu pełnej tajemnicy. 4. Poszanowania godności własnej, własnego światopoglądu, nietykalności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, zwracania uwagi na nieprawidłowości i działanie niezgodne z statutem szkoły. 5. Rozwijanie swoich uzdolnień zgodnie z własnymi zainteresowaniami poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań i kół sportowych, szkolnych i pozaszkolnych (za zgodą i na warunkach uzgodnionych z wychowawcą klasy).

2 6. Zrzeszać się w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły w ramach obowiązującego prawa, na zasadzie pełnej dobrowolności. 7. Wybierać i być wybieranym do Organów samorządu Uczniowskiego, samorządów klasowych, zarządów i władz organizacji młodzieżowych i społecznych w szkole. 8. Przynależność ucznia do pozaszkolnych organizacji jest jego sprawą osobistą. Aktywność ucznia wynikająca z przynależności do tych organizacji może mieć miejsce wyłącznie poza szkołą. 9. Opieki socjalnej i prawnej ze strony szkoły, szczególnie w sprawach związanych z prawidłowym przebiegiem praktycznej nauki zawodu oraz opieki zdrowotnej w ramach możliwości szkoły. 10. W uzasadnionych przypadkach (losowych, trudna sytuacja materialna) korzystać z pomocy materialnej w miarę posiadanych środków z budżetu szkoły lub Rady Rodziców. 11. Uczniowie z rodzin rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo mają prawo do szczególnej opieki ze strony wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły. 12. Uczestniczyć w imprezach, konkursach, olimpiadach, zawodach organizowanych przez szkołę oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz. 13. Znać regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 14. Składania egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego na zasadach określonych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania 1) uczeń, który z powodu ciągłej lub częstej nieobecności opuścił w okresie 50 % zajęć z danego przedmiotu jest zobowiązany zdać z niego egzamin klasyfikacyjny, 2) egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, z przyczyn usprawiedliwionych uczeń winien zdać do klasyfikacji końcowej danego roku szkolnego, 3) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności Rada Pedagogiczna na prośbę ucznia lub rodziców może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, który uczeń winien zdać do końcowej klasyfikacji roku szkolnego. 15. Znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów oraz być ocenianym w różnych formach obiektywnie i jawnie. Na prośbę ucznia ocena winna być uzasadniona. 16. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych a także do wypoczynku zgodnie z Kodeksem Pracy. 17. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych. 18. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub nie ukończył szkoły, pozostaje nadal w tej samej klasie. Uczniowie klas pierwszych w miarę możliwości i za zgodą dyrektora szkoły, mogą powtarzać klasę. 2

3 II. Obowiązki uczniów Uczniowie mają obowiązek: 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. 2. Odbywać praktyczną naukę zawodu poświadczoną umową w celu przygotowania do zawodu. Dostarczyć w terminie ustalonym, przez szkołę zaświadczenie z oceną okresową i roczną z praktycznej nauki zawodu. 3. Uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanych przez szkołę lub zakład pracy w zakresie przygotowania zawodowego. 4. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny, zgodny z normami współżycia społecznego, umacniający dobrą opinię szkoły w środowisku. 5. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, mistrzom i instruktorom zawodu. 6. W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę w szkole i w zakładzie pracy, solidnie i rzetelnie wykonywać powierzone im zadania. 7. Zachowywać się kulturalnie, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy innych, uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej na zasadach koleżeństwa i przyjaźni. 8. Dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgarnych słów i zwrotów w czasie prowadzonych rozmów. 9. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i przepisów wydanych przez władze państwowe oraz zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, wychowawcy i innych nauczycieli. 10. Przestrzegać obowiązującego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających. 11. Podporządkować się decyzjom rady Pedagogicznej, samorządu Uczniowskiego i władz organizacji, do której należą. 12. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu. Uczeń lub grupa uczniów jest materialnie odpowiedzialna za wyrządzone szkody. Termin usunięcia szkody ustala wychowawca i dyrektor szkoły. 13. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań m.in. dyżury w szkole i klasie. 14. Nosić przy sobie legitymację szkolną. 15. Przestrzegać zasad regulujących życie szkoły zawartych w rozdziale III. III. Zasady regulujące życie szkoły. A. Tradycje i ceremoniał szkolny. 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej patrona. 2. Uczeń jest zobowiązany do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji. Do ceremoniału szkolnego należą: 1) Dzień Patrona Szkoły 2) Otrzęsiny uczniów klas I 3

4 3) Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 4) Ślubowanie uczniów klas I e/ Ślubowanie uczniów kończących szkołę. 3. Uczeń ma obowiązek podkreślić strojem galowym następujące święta państwowe i szkolne: 1) Rozpoczęcie roku szkolnego 2) Dzień Patrona Szkoły 3) Dzień Komisji Edukacji Narodowej 4) Rocznicę Odzyskania Niepodległości 5) Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja 6) Pożegnanie absolwentów szkoły 7) Zakończenia roku szkolnego 8) Inne uroczystości ustalone przez dyrekcję szkoły i Radę Pedagogiczną 4. Uroczystości szkolne, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 i 7 rozpoczynają się odśpiewaniem hymnu państwowego. 5. Zaszczytnym wyróżnieniem wzorowego ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Kryteria wyboru chorążego i asystentów ustala odrębny regulamin. B. Zasady ogólne 1. Warunkiem uczęszczania do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest odbywanie praktycznej nauki zawodu, poświadczone odpowiednią umową zawartą pomiędzy pracodawcą i młodocianym pracownikiem w obecności rodziców na okres nauki. 2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - z winy ucznia obowiązuje termin 14 dniowy na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia i dostarczenia umowy do szkoły, - z innych powodów termin dostarczenia umowy przedłuża się do 1 miesiąca. Jeżeli w/w terminy nie zostaną dotrzymane uczeń zostaje skreślony z listy uczniów. 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć praktycznych Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu z listy uczniów z możliwością przywrócenia prawa uczęszczania do szkoły na podstawie wyczerpującego uzasadnionego podania rodziców ucznia, potwierdzonego przez pracodawcę, zaopiniowanego przez wychowawcę wraz z dołączonym zaświadczeniem o postępach w zajęciach praktycznych złożonym do dyrektora szkoły. 4. Zmiana zawodu w trakcie pobierania nauki jest możliwa w wyjątkowych przypadkach, włącznie za zgodą dyrektora szkoły. 5. Uczniowie po zakończeniu kursu zawodowego, mają obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć zaświadczenia o jego ukończeniu i nadrobić zaległości z przedmiotów w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 6. Uczniowie, laureaci konkursów szkolnych i pozaszkolnych z przedmiotów zawodowych są zwolnienie z egzaminu z nauki zawodu na podstawie protokołu komisji konkursowej zgłoszonego dyrektorowi szkoły A. Konkursy szkolne I miejsce z części praktycznej i teoretycznej 4

5 II III miejsce z części praktycznej. B. Konkursy wojewódzkie I V miejsce z części praktycznej i teoretycznej VI i dalsze z części egzaminu w zależności od wyników uzyskanych na szczeblu wojewódzkim. 7. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia legitymacji szkolnej, uczniowi przysługuje prawo o wystawienie wtórnika dokumentu na podstawie złożonego podania w sekretariacie szkoły. 9. Uczennice w ciąży 1) uczennica klasy I, II i III licealnej oraz I klasy zawodowej będąca w ciąży urlopowana jest na okres 1 roku szkolnego lub kontynuuje naukę w szkole dla dorosłych, 2) jeżeli ciąża jest zaawansowana w drugim okresie klasy II szkoły zawodowej, IV licealnej i uniemożliwia jej zakończenie, uczennica jest urlopowana na okres jednego roku ( pod warunkiem zaliczenia I półrocza), po czym może się zwrócić do dyrektora szkoły z prośbą o umożliwienie kontynuowania nauki. Prośba winna być złożona z miesięcznym wyprzedzeniem ponownego podjęcia nauki, 3) uczennicy ostatniej klasy szkoły zawodowej i licealnej umożliwia się kontynuowanie nauki po urodzeniu dziecka ( po zaliczeniu zaległości ) na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego tę możliwość, wystawionego przez lekarza specjalistę (ginekolog położnik) oraz wspólne podanie uczennicy i jej rodziców, a w przypadku uczennicy szkoły zawodowej także pracodawcy. C. Ubiór i wygląd ucznia 1. Uczeń ma obowiązek dania o schludność ubioru i jego czystość. Ubiór szkolny winien być stonowany i estetyczny. 2. Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny galowy, dziewczęta biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica chłopcy biała koszula, ciemne eleganckie spodnie. 3. Fryzura dziewcząt i chłopców powinna być skromna, włosy czyste, ułożone w sposób naturalny. D. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole. 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać podstawowe przepisy bhp i p.poż. 2. W szkole obowiązuje ruch prawostronny. Ze względu na warunki lokalowe zakazane jest zatrzymywanie i siadanie na schodach, w przejściach, bieganie, popychanie się, hałaśliwe zachowywanie się w czasie przerw. 5

6 3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne. 4. Okrycie zewnętrzne należy obowiązkowo oddać do szatni przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i odebrać po zakończeniu ostatniej dla danej klasy lekcji. 5. Zakazuje się opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć lekcyjnych i przerw. 6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania czystości i porządku, zgłaszania nauczycielom awarii i uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w szkole. 7. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły gazów obezwładniających i niebezpiecznych przedmiotów pod rygorem skreślenia z listy uczniów. 8. Uczniowie powinni unikać przynoszenia do szkoły okryć i przedmiotów o wysokiej wartości, znacznych kwot pieniężnych, wartościowego sprzętu elektronicznego itp. E. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole 1. Każda nieobecność lub spóźnienie musi być usprawiedliwione. 2. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest: 1) pisemne usprawiedliwienie rodziców (dotyczy klas licealnych) 2) zaświadczenie wydane przez organy państwowe w przypadku załatwiania spraw urzędowych, 3) usprawiedliwienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego na druku L-4 (Kodeks Pracy) a w wyjątkowych przypadkach 3 dni w ciągu roku mogą usprawiedliwić rodzice (dotyczy szkoły zawodowej) 3. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia musi nastąpić w ciągu 2 tygodni. 4. Za zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły uczniowie mogą uzyskać zwolnienie z zajęć lekcyjnych w celu dodatkowego odbywania zajęć praktycznych, nie więcej niż 4 dni w roku. 5. W przypadku prośby ucznia o dłuższe zwolnienie (choroba) lub urlopowanie (np.ciąża) należy złożyć podanie do dyrektora szkoły z podpisem rodziców, wychowawcy klasy i pracodawcy. 6. Nieusprawiedliwione godziny powodują obniżenie oceny z zachowania wg odrębnych zasad (regulamin oceny z zachowania). F. Zasady przeprowadzania prac klasowych 1. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się zadań domowych ani innych prac. 2. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące prac pisemnych: 1) terminy prac klasowych są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż 3 w tygodniu), 2) prace klasowe są poprawione w terminie 2 tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu, 3) krótkie sprawdziany (kartkówki) z ostatnich lekcji są poprawiane i oceniane w terminie 1 tygodniowym. 6

7 G. Nagrody i wyróżnienia 1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy oraz zespół uczniów. 2. Nagroda może być przyznana za: wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 3. Nagroda może być udzielona w formie: 1) pochwały wychowawcy udzielona na forum klasy 2) pochwały samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego udzielonej wobec klasy lub szkoły 3) pochwały dyrektora szkoły udzielonej wobec klasy, szkoły 4) udziału w poczcie sztandarowym szkoły, 5) nagrody rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu. 4. Nagroda może być udzielona i przyznawana po odpowiednim udokumentowaniu a fakt jej uzyskania odnotowuje się w dokumentach danej klasy lub szkoły. 5. O otrzymaniu nagrody powiadamiani będą rodzice-opiekunowie, zakład pracy. H. Kary 1. Kara może być udzielona za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego i zarządzeń obowiązujących w szkole. Fakt otrzymania kary odnotowuje się w dokumentach danej klasy lub szkoły. 2. Formy kary: 1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę, Samorząd Klasowy, Samorząd Szkolny na forum klasy, 2) upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły indywidualnie, wobec całej klasy lub wobec całej szkoły, 3) zawieszenie przez dyrektora szkoły prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 4) zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznej przez dyrektora szkoły lub Prezydium Samorządu Szkolnego, 5) przeniesienie do innej klasy lub szkoły o ile jest to możliwe 6) skreślenie z listy uczniów może nastąpić gdy: uczeń nie spełnia wymogów dotyczących ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (brak umowy o praktykę zawodową) znęcanie się fizyczne i psychiczne nad kolegami, wymuszanie, ciężkie pobicia, wulgarne, obraźliwe, aroganckie i agresywne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły bądź innych osób, rozprowadzanie i używanie środków odurzających i napojów alkoholowych oraz znajdowanie się pod ich wpływem przynoszenie i użycie w szkole niebezpiecznych narzędzi (noży, żyletek, pistoletów gazowych, petard, kastetów itp.) stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych osób w szkole, udowodnienie kradzieży długotrwałe opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, które jest równoznaczne z porzuceniem szkoły, a tym samym daje podstawę do skreślenia z listy uczniów. 7

8 - Pierwszą naganę Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia 25 godzin (dotyczy wszystkich typów szkół) - Drugą naganę Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia kolejne 15 godzin (dotyczy uczniów wszystkich typów szkół - Trzecią naganę Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej otrzymuje uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który opuścił bez usprawiedliwienia w sumie 60 godzin dydaktycznych i uczeń technikum bądź liceum, który opuścił bez usprawiedliwienia w sumie 90 godzin. Po trzeciej naganie sprawa zostanie przekazana do Powiatowej Komendy Policji. Po opuszczeniu kolejnych 20 godzin Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów ZSP Nr 3. O każdej naganie zostają powiadomieni rodzice ucznia, a w przypadku młodocianych pracowników również zakład pracy. 3. Uchwałę o skreśleniu z listy ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna podczas jawnego głosowania większością głosów. Skreślenie z listy uczniów następuje decyzją dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 4. Uczeń, któremu została udzielona kara określona w ust.2 pkt 1 ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły w ust. 2 w pkt 2-5 do Rady Pedagogicznej zaś w ust. 2 pkt 7 do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu za pośrednictwem szkoły. 5. Kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego po złożeniu pisemnego poręczenia przez Samorząd Klasowy, Samorząd Uczniowski lub godną zaufania osobę dorosłą. W decyzji o zawieszeniu określa się czas oraz warunki zawieszenia kary. 6. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania. 7. O otrzymanych karach powiadamiani będą rodzice-opiekunowie i zakłady pracy (w przypadkach uczniów ZSZ NR 1). 8. W przypadku sytuacji grożącej skreśleniem ucznia z listy uczniów należy przyjąć następujące procedury: 1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół świadków art. 14 KPA (zasada pisemności), 2) sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 pkt 7) ustawy o systemie oświaty, 3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia), 4) zwołać zebranie rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej), 5) poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów - 18 ust. 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 8

9 promowania uczniów... Należy wziąć także pod uwagę zapis 12 ust. 5 Rozporządzenia jw., tj. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 6) przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno pedagogicznej, 7) sporządzić protokół zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały, 8) podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania art. 41 ust.1 ustawy, 9) przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii w tej sprawie art.39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna, 10) na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 41 ust. 3 ustawy) dyrektor szkoły podejmuje decyzję, 11) w przypadku podjęcia przed dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego art. 107 kpa, 12) dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) - data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji, poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy, 13) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast, jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności rygor natychmiastowej wykonalności obwarowany jest przepisem art. 108 kpa. 14) W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą. 9. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o skreśleniu z listy uczniów nadaje się w przypadkach: 1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 2) ze względu na inny interes społeczny, 3) ze względu na wyjątkowy interes społeczny. 10. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia. 11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o zastosowanej wobec niego karze. 9

10 II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu. 1. Regulamin praw i obowiązków ma charakter otwarty. 2. Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia i problemy, które wynikną z nowych dokumentów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu całorocznej instrukcji w sprawie organizacji kształcenia i wychowania czy innych zarządzeń. 3. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 4. Przestrzeganie regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia, kultury osobistej i jej stosunku do obowiązków szkolnych. 5. Postanowień regulaminu powinna przestrzegać cała społeczność szkolna. 10

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom.

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom. Uczniowie szkoły 32 1. Do klasy pierwszej gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową sześcioletnią i legitymują się świadectwem jej ukończenia. 2. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut IV LO w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie

REGULAMIN I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie REGULAMIN I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (ze zmianami) oraz Statut I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Podstawy prawne: art. 39 ust. 2, art. 41 ust. 1 pkt. S, art. 43 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE ROZDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma obowiązek: dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet właściwie zachować się podczas

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Załącznik nr 19 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW Podstawą prawną jest: 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.2004/256/2572, ze zmianami) art. 39 ust. 2, art. 41 ust. 1 pkt. 5, art. 43

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego WARSZAWA w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN UCZNIOWSKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce Regulamin uczniowski zawiera prawa i obowiązki ucznia mające na celu wdrożenie do rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 3 do Statutu LI LO Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie REGULAMIN LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE 1 1. Członkami szkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE Regulamin opracowano na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole BIP Studium Otwock Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku 2010-12-29 Wprowadził: Małgorzata Woźniak 05.10.2011. Opracował: Teresa Adamczyk-Pawluczuk 05.10.2011 1 Ogólne informacje o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp.

Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. Załącznik nr 1 Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. I. Uprawnienia uczniów Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się ze Statutem Szkoły; 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA I. Postanowienia ogólne. II. Oznaki przynależności ucznia do społeczności szkolnej. III. Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych. IV. Frekwencja uczniów. V.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE 56 1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody za: wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wyniki w nauce; osiągnięcia sportowe;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 1 1. Regulamin organizacji i zaliczania egzaminów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szkoła Policealna GoWork.pl w Warszawie

REGULAMIN. Szkoła Policealna GoWork.pl w Warszawie REGULAMIN Szkoła Policealna GoWork.pl w Warszawie 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE. 1. Szkoła Policealna GoWork.pl w Warszawie, zwana dalej Szkołą jest niepubliczną ponadgimnzjalną szkołą policealną z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Liceum Czackiego

Regulamin Liceum Czackiego Regulamin Liceum Czackiego Rozdział I Tradycje i ceremoniał Szkoły 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznać historię Szkoły. 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE ZAŁĄCZNIK 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Podstawa prawna: - Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72, - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE Podstawa prawna: o ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Kodeks ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW

PROCEDURY SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW PROCEDURY SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów Podstawą prawną jest: 1. Ustawa o systemie oświaty 2. Kodeks postępowania administracyjnego 3.

Bardziej szczegółowo

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW VIII UCZNIOWIE SZKOŁY 62 REKRUTACJA UCZNIÓW 1. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci należące do obwodu określonego przez organ prowadzący szkołę. 2. Szkoła organizuje spełnianie obowiązku szkolnego poza

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ZASADY REGULUJĄCE ŻYCIE SZKOŁY Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców. LEKCJA Uczniowie mają prawo do: A. znajomości celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE Opracowano na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1808) oraz Statutu Szkoły i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 19

REGULAMIN SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 19 REGULAMIN SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 19 I. STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI I OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH. Obowiązki ucznia : 1. Punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 2. Wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 w PILE obowiązuje od września 2007r.

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 w PILE obowiązuje od września 2007r. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 w PILE obowiązuje od września 2007r. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: ocena wzorowa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII. Prawa, obowiązki, nagrody, kary

Rozdział VIII. Prawa, obowiązki, nagrody, kary Rozdział VIII Prawa, obowiązki, nagrody, kary 94 1. Statut Gimnazjum określa prawa ucznia wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności: 1) prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa; 2) prawo

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA

KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA 1 Uczeń ma prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY WSTĘP ROZDZIAŁ I Stosunek uczniów do nauki. ROZDZIAŁ II Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

REGULAMIN SZKOŁY WSTĘP ROZDZIAŁ I Stosunek uczniów do nauki. ROZDZIAŁ II Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. REGULAMIN SZKOŁY Regulamin opracowano w oparciu o Statut szkoły. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. WSTĘP Szkoła jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE Regulamin zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zobowiązuje uczniów do pilnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

I. Prawem ucznia jest:

I. Prawem ucznia jest: REGULAMIN UCZNIOWSKI 2011/2012 Uczniowie naszej szkoły podlegają prawu szkolnemu zapisanemu w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Prawa i obowiązki dotyczą każdego ucznia naszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ załącznik nr 14 REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY UL. KONARSKIEGO 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW II LO IM. W. WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

PROCEDURY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW II LO IM. W. WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH PROCEDURY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW II LO IM. W. WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH Załącznik nr 4 Rozdział 1 Procedury nagradzania uczniów II LO 1 1. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY

ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY 52 1. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz Regulaminu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE opracowany na rok szkolny 2013/2014 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik 4 Regulamin świetlicy szkolnej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świetlica jest integralną

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 5 STATUT Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

5.4 Regulamin szkolny system nagród i kar

5.4 Regulamin szkolny system nagród i kar Regulamin nagradzania uczniów 5.4 Regulamin szkolny system nagród i kar 1. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za: wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. Jana Pawła II w OLESZYCACH

REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. Jana Pawła II w OLESZYCACH REGULAMIN SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w OLESZYCACH Do Rady Samorządu Uczniowskiego są typowani uczniowie, którzy sprawdzili swe umiejętności w klasie lub organizacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej I. Postanowienia ogólne W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej działa świetlica szkolna, która jest integralną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, art. 70, ust. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, dnia 08 września 2014r. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 12 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 12 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY Misja szkoły: "Zespołowe, twórcze i odpowiedzialne działania szkoły wspomagają rozwój ucznia, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu odnieść sukces". STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 12 PRZY ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE 32 33 34 35

UCZNIOWIE 32 33 34 35 UCZNIOWIE 32 Zasady rekrutacji uczniów do szkół odbywają się zgodnie z Decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku i zatwierdzonym przez radę pedagogiczna regulaminem rekrutacji do klas pierwszych (załącznik

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Uczeń ma prawo do: Prawa i obowiązki ucznia 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 11.2013.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlicy w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ I. Zasady ogólne 1. Prawa ucznia Uczniu, masz prawo: a) jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony w czasie lekcji

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim Załącznik do uchwały Nr XXI/124/08 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Ostrowie Lubelskim ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej kursem, jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Karta Praw i Obowiązków Ucznia

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Karta Praw i Obowiązków Ucznia Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Karta Praw i Obowiązków Ucznia 2 I. Postanowienia ogólne. II. Oznaki przynależności

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

REGULAMIN UCZNIA Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie REGULAMIN UCZNIA Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie WSTĘP 1 Regulamin Ucznia Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLAUCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLAUCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLAUCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Regulamin Szkoły

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Regulamin Szkoły Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Regulamin Szkoły 1. Regulamin Szkoły określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć wzajemne zrozumienie, życzliwość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr1 im.m.kopernika Strona 1 z 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum nr 1 im.mikołaja Kopernika w Kruszwicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH 1 Obowiązki ucznia 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE 1. W Gimnazjum nr 1 w Nysie przyznawane są wyróżnienia dla uczniów: a) wpis do Złotej Księgi b) dyplom c) świadectwo z wyróżnieniem wg obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

* Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2

* Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2 * Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia, 3) projekt edukacyjny. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Uczeń ma prawo do:

1. Uczeń ma prawo do: Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem szkoły i ścisłego przestrzegania jego postanowień, których stosowanie ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły. I. Zasady porządkowe 1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I.Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAPANOWIE

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAPANOWIE Regulamin REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAPANOWIE Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1995 roku (ze zmianami) oraz Statut Publicznego Gimnazjum. Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Regulamin praktyk zawodowych 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. KRYTERIA OCENIANIA Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zał. 12 Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 1.Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ulicy Wylotowej 30 1.2 Zajęcia prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 21-040 Świdnik ul. Gen. L. Okulickiego; 13 tel. 081 71714; fax 081 71713; e-mail: liceum@exe.pl; www.1lo.swidnik.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo