PROCEDURY DYSCYPLINARNE DLA UCZNIA KLAS I-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY DYSCYPLINARNE DLA UCZNIA KLAS I-VI"

Transkrypt

1 PROCEDURY DYSCYPLINARNE DLA UCZNIA KLAS I-VI Opracowała: mgr Magdalena Gawlica (pedagog szkolny)

2 PROCEDURY DYSCYPLINARNE DLA UCZNIA KLAS I-VI 1. Procedury Dyscyplinarne dotyczą zachowań, które mają miejsce na terenie szkoły, jak równieŝ podczas wszelkiego rodzaju wyjść, reprezentacji szkoły, wycieczek, wyjazdów na Zieloną Szkołę. 2. Rodzice są powiadamiani przez wychowawcę o poniesionych przez ucznia konsekwencjach w przypadku dopuszczenia się przewinień z grupy II i III. 3. Zespół dyscyplinarny składający się z 3 osób (dyrektor, pedagog szkolny, wychowawca klasy) podejmuje decyzję o karach statutowych tj. obniŝenie oceny z zachowania, nagana wychowawcy klasy, upomnienie, nagana dyrektora szkoły, przeniesienie do równoległej klasy, pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, skierowanie na obowiązkowe zajęcia dodatkowe prowadzone przez pedagoga szkolnego, nałoŝenie obowiązku pracy na rzecz szkoły, oraz o powiadomieniu Sądu Rodzinnego, Policji, StraŜy Miejskiej, grupy profilaktyczno-interwencyjnej Lepiej razem niŝ osobno.

3 I grupa wykroczenia II grupa średnie przewinienia III grupa najcięŝsze przewinienia 1. Bieganie, hałasowanie, zaśmiecanie klasy, korytarzy, pomieszczeń szkoły. Zobowiązanie do wykonania polecenia 1. Zniszczenie sprzętu szkolnego (moŝliwość naprawienia szkody). Upomnienie wychowawcy Naprawa natychmiastowa Naprawa po lekcjach pod nadzorem woźnej/ konserwatora Rodzic naprawia/pokrywa koszty naprawy Rozmowa z wychowawcą (nagana wychowawcy w obecności klasy) 1. PowaŜny akt wandalizmu (trwałe zniszczenie mienia szkolnego). zadośćuczynienie, praca społeczna na rzecz szkoły (zespół ustala rodzaj pracy i decyduje o sprawowaniu) Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły.

4 2. Zignorowanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły. Nie wywiązanie się z umowy ustnej lub kontraktu Nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z pełnionych funkcji 2. Przeciwstawienie się, odmowa wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela, pracownika szkoły. 2. Agresywne, wulgarne zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły. Zobowiązanie do wykonania polecenia/wywiązania się z umowy, kontraktu. Zawieszenie w pełnionych funkcjach (dyŝury uczniowskie, przewodniczący klasy, przewodniczący szkoły) Rozmowa z wychowawcą (upomnienie wychowawcy) Zawieszenie w przywilejach Nagana wychowawcy w obecności klasy Nagana wychowawcy klasy ObniŜone sprawowanie (moŝliwe do zmiany, na wniosek komisji, jeśli uczeń zadośćuczyni osobie poszkodowanej) Zawieszenie w przywilejach Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły na apelu

5 3. "Niebezpieczne zabawy" (np. przepychanie się, "wieszanie się" na barierkach podczas schodzenia ze schodów, "zapasy" działania przypominające bójkę). 3. Bójka, gdy istnieje potencjalna moŝliwość wyrządzenia powaŝnej szkody (działania podejmowane w afekcie), fizyczna reakcja na zaczepkę, atak złości. 3. Bójka (z powaŝnymi obraŝeniami cielesnymi, z koniecznością udzielenia pomocy przedmedycznej), Pobicie (niezaleŝnie od wyrządzonych szkód) Inne powaŝne akty agresji fizycznej (np. kopanie). Zobowiązanie do wykonania polecenia Powiadomienie rodziców/rozmowa z rodzicami Kontrakt Rozmowa nauczyciel uczeń Rozmowa z wychowawcą (nagana wychowawcy w obecności klasy) ObniŜone sprawowanie (moŝliwe do zmiany, na wniosek komisji). ObniŜone sprawowanie Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły Pisemne poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia Rozmowa dyscyplinująca z policją Powiadomienie przez pedagoga sądu rodzinnego Zmiana klasy.

6 4. Notoryczne spóźnianie się do szkoły/na poszczególne lekcje. Zobowiązanie do punktualnego rozpoczynania lekcji Zawiadomienie rodziców Powiadomienie/rozmowa z rodzicami 4. Opuszczenie klasy/szkoły bez zezwolenia. Opuszczanie pojedynczych lekcji Rozmowa z wychowawcą ObniŜone sprawowanie 3. Wagary. - dłuŝsza nieobecność w szkole - 50% nieobecności w ciągu miesiąca Interwencja grupy Lepiej razem niŝ osobno Nagana wychowawcy klasy Zobowiązanie rodziców do realizacji obowiązku szkolnego dziecka Powiadomienie Sądu Rodzinnego przez pedagoga ObniŜone sprawowanie (bez moŝliwości zmiany)

7 5. Wałęsanie się po szkole przed/po swoich lekcjach. 5. Wałęsanie się po szkole podczas lekcji. Nieuzasadnione przebywanie podczas przerw w miejscach i pomieszczeniach szkoły, w pobliŝu których uczeń nie odbywa lekcji (sale gimnastyczne, korytarze i schody ewakuacyjne, niewłaściwe skrzydło/piętro szkoły) Zobowiązanie do: opuszczenia terenu szkoły, powrotu na świetlicę, przebywania w poczekalni w oczekiwaniu na lekcję Odesłanie do pedagoga/woźnej lub samodzielna eskorta do klasy Powiadomienie rodziców/rozmowa z rodzicami

8 6. Niegrzeczne zachowania względem uczniów (obraŝanie, niestosowne uwagi). 6. Aroganckie zachowanie względem uczniów (wulgarne słownictwo, przeklinanie, przezywanie, wyśmiewanie, publiczne zniewaŝanie/ubliŝanie) 6. Wulgarne, agresywne zachowanie względem uczniów, nękanie (ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne), groźby wprowadzające powaŝne zagroŝenie/zastraszenie Powiadomienie rodziców Powiadomienie rodziców ObniŜone sprawowanie (moŝliwe do zmiany, na wniosek komisji, jeśli uczeń zadośćuczyni osobie poszkodowanej) Ograniczenie przywilejów Rozmowa z wychowawcą Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem lub nagana dyrektora szkoły Rozmowa dyscyplinująca z policją Powiadomienie przez pedagoga sądu rodzinnego Zmiana klasy, szkoły

9 7. Nieposiadanie/nie pokazanie zeszytu do korespondencji Okłamanie nauczyciela 7. Fałszerstwo (dokonywanie wpisów, poprawek, podpisów w dokumentach będących własnością ucznia i jego rodziców). 7. Fałszerstwo, kradzieŝ, zniszczenie dokumentacji klasy, szkoły Rozmowa nauczyciel - uczeń Powiadomienie rodziców (nagana wychowawcy klasy) o (moŝliwe do zmiany, na wniosek komisji) Nagana wychowawcy klasy Rozmowa dyscyplinującą z dyrektorem szkoły Nagana dyrektora szkoły Rozmowa dyscyplinująca z policją Powiadomienie sądu rodzinnego przez pedagoga

10 8. UŜycie przedmiotów zakłócających proces nauczania (np. urządzenia elektroniczne: telefony komórkowe, gierki). 8. Posiadanie i/lub uŝywanie przedmiotów mogących stanowić zagroŝenie dla ucznia i innych osób (zapałki, zabawki mogące wyrządzić szkody, laser) UŜywanie przyborów szkolnych niezgodnie z przeznaczeniem (mogących stanowić zagroŝenie). Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie nauczycieli, uczniów i pracowników, bez ich zgody i wiedzy. 8. Posiadanie i/lub uŝywanie przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie ciała, zniszczenie przedmiotów), (zapalniczki, petardy, noŝe, scyzoryki, Ŝyletki, przedmioty ostre nie będące przyborami szkolnymi). Odebranie przedmiotu i przetrzymanie go do końca lekcji Zobowiązanie do schowania/ zaprzestania zabawy przedmiotem Odebranie przedmiotu i przekazanie go pedagogowi Wezwanie rodzica (wychowawca) Odebranie przedmiotu niebezpiecznego i przekazanie pedagogowi (odebrane rzeczy ulegają przepadkowi)

11 Komisyjne skasowanie nagrania/oddanie przedmiotu, urządzenia rodzicom Rozmowa pedagoga z rodzicami Natychmiastowe telefoniczne powiadomienie rodziców (przez nauczyciela, pedagoga lub sekretariat jeśli uczeń jest w posiadaniu niebezpiecznego narzędzia i odmawia jego oddania) Odebranie przedmiotu i przekazanie go pedagogowi Rozmowa z rodzicem (pedagog oddaje przedmiot rodzicom) (moŝliwe do zmiany, na wniosek komisji) Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły Powiadomienie Policji

12 9. KradzieŜ lub przywłaszczenie cudzej własności (bez kontaktu 9. Wymuszenie Wymuszenie rozbójnicze z ofiarą) Zniszczenie czyjegoś mienia (indywidualne rozmowy ze stronami, świadkami zdarzenia) Powiadomienie rodziców Zobowiązanie ucznia do zadośćuczynienia osobie poszkodowanej Rodzic pokrywa straty wynikające z kradzieŝy/zniszczenia ObniŜone sprawowanie Punkty minusowe Nagana wychowawcy klasy Rozmowa dyscyplinującą z dyrektorem szkoły (upomnienie dyrektora szkoły) Rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły lub nagana dyrektora szkoły Rozmowa dyscyplinująca z Policją Powiadomienie Sądu Rodzinnego przez pedagoga

13 10. Posiadanie/uŜywanie/dostarczanie papierosów, artykułów tytoniowych na terenie szkoły. 10. Posiadanie/uŜywanie/dostarczanie /sprzedaŝ alkoholu, substancji psychoaktywnych, innych substancji zabronionych prawnie na terenie szkoły. Powiadomienie rodzica Odebranie papierosów i ich przepadek szkolnym Rozmowa dyscyplinującą z dyrektorem szkoły (upomnienie dyrektora szkoły) "Komisja wychowawcza" Rozmowa dyscyplinująca z Policją Powiadomienie Sądu Rodzinnego przez pedagoga (bez moŝliwości zmiany)

14 11. Nie wywiązywanie się z obowiązku noszenia "jednolitego stroju" na trenie szkoły 11. Noszenie niewłaściwego stroju, fryzury, biŝuterii (uwłaczającego godności, prowokacyjnego, obscenicznego). Rozmowa z wychowawcą (upomnienie) Zobowiązanie do noszenia właściwego stroju Powiadomienie rodziców Nagana wychowawcy klasy Powiadomienie rodzica szkolnym Procedura przyjęta do realizacji w Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 września 2008r. Zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 25 września 2008r.

SZKOLNY PROGRAM DYSCYPLINUJĄCY UCZNIÓW

SZKOLNY PROGRAM DYSCYPLINUJĄCY UCZNIÓW SZKOLNY PROGRAM DYSCYPLINUJĄCY UCZNIÓW 1 I grupa wykroczenia II grupa średnie przewinienia III grupa najcięższe przewinienia 1. Bieganie, hałasowanie, zaśmiecanie klasy, korytarzy, pomieszczeń szkoły.

Bardziej szczegółowo

System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu Przystępując do tworzenia systemu bezpieczeństwa w naszej placówce dokonaliśmy diagnozy pojawiających się problemów. Do tego celu zostały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb Ocena zachowania Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY:

I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY: I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

L.p. Pracownicy szkoły

L.p. Pracownicy szkoły Załącznik Nr 1 do Systemu działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia.

Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia. Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia. 122 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać z regulaminem: 1) uczniów na pierwszej godzinie z wychowawcą w nowym roku szkolnym;

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA.

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. CELE I FUNKCJE OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. W Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku, obowiązują oceny zachowania określone w 236 Statutu Szkoły. 2. Oceny

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Drożkach

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Drożkach Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach wyjaśnia Uczniom i Rodzicom okoliczności i przyczyny wprowadzenia zmian związanych z punktowym ocenianiem zachowania. W związku z tym, że zalecenia dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r.

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r. 1 Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU OGÓLNE ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

Bardziej szczegółowo

1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych Art. 67a Ustalanie oceny zachowania Klasy IV-VI 1. W klasach IV-VI przy wystawianiu oceny zachowania ucznia stosuje się skalę punktową: a) 271 i więcej punktów = zachowanie wzorowe; b) od 211 do 270 punktów

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym SZKOŁA PODSTAWOW NR 202 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 w ŁODZI Kryteria oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

System punktowy oceny zachowania

System punktowy oceny zachowania System punktowy oceny zachowania System zostaje wprowadzony w roku szkolnym 2013/2014 1. Ocenianie zachowania w klasach IV VI realizowane jest w systemie punktowym. 2. Szczegółowe kryteria przyznawania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ...

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... Spis treści: Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... 7 ROZDZIAŁ IV - ORGANY SZKOŁY... 8 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

E) Ocena zachowania 65 ZAŁĄCZNIK NR 2

E) Ocena zachowania 65 ZAŁĄCZNIK NR 2 E) Ocena zachowania 5 ZAŁĄCZNIK NR 2 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny. 2. Zachowania ucznia są punktowane według kryteriów zawartych w tabeli. Punkty

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy. szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży. przestępczością i demoralizacją

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy. szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży. przestępczością i demoralizacją Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją Słowo wstępne: 1. Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA Regulamin oceny zachowania dotyczy klas 4-6. W klasach 1-3 ocena zachowania jest oceną opisową opartą na odrębnych zasadach. Wyjściową oceną zachowania w naszej szkole jest ocena

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceny zachowania ucznia

Punktowy system oceny zachowania ucznia Punktowy system oceny zachowania ucznia Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: OCENA SKRÓT ILOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA OCENIE wzorowe wz powyżej 200 bardzo dobre bdb 150-200 dobre

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2014-2015 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, w naszej szkole proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny.

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach I. Dyrektor szkoły: 1. Realizuje

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU. ROK SZK.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU. ROK SZK. REGULMIN CENINI ZCHWNI W GIMNZJUM NR 3 IM. JN PWŁ II W TRUNIU. RK SZK. 2007/2008 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo