KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA"

Transkrypt

1 KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA 1 Uczeń ma prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; 3. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich; 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 5. Nietykalności osobistej; 6. Bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 7. Korzystania z poradnictwa pedagoga szkolnego; 8. Korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki, pomocy w nagłych wypadkach; 9. Korzystania z pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych przez nich funkcji: poznawczej, kształcącej i opiekuńczo-wychowawczej; 10. Pomocy w celu wyrównania braków w zakresie szkoły gimnazjalnej (uczniom rozpoczynającym naukę w szkole), jak i w przezwyciężeniu trudności adaptacji wynikających ze zmiany szkoły; 11. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły; 12. Nauki, rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów przez: a) udział w zajęciach lekcyjnych, b) udział w kółkach zainteresowań, c) przynależność do organizacji działających w szkole, d) udział w olimpiadach, zawodach, konkursach; 13. Reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach; 14. Korzystania z pomocy merytorycznej nauczyciela podczas przygotowań do konkursów i olimpiad; 15. Reprezentowania szkoły w zawodach sportowych (prawo to nie przysługuje uczniowi, który bez usprawiedliwienia opuszcza godziny lekcyjne, na semestr ma wystawioną ocenę niedostateczną z przedmiotów edukacyjnych lub naganne zachowanie); 16. Uczestniczenia w zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 17. Zapoznania się z wymaganiami szkolnymi dotyczącymi zasad i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów; 18. Zapoznania się z regulaminem oceniania zachowania; 19. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami i Sposobem Oceniania i obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami specjalistycznych poradni; 20. Otrzymania od nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie i zakresie pracy klasowej, z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika lekcyjnego przez nauczyciela; 21. Pisania w ciągu dnia jednej pracy klasowej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech; 22. Otrzymania 5-ciu dni na uzupełnienie braków spowodowanych usprawiedliwioną absencją, która trwała co najmniej dwa tygodnie. W tym czasie uczeń jest zwolniony 1

2 z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i pracy klasowej, ale nie jest zwolniony z pracy na lekcji; 23. Informacji o grożącej mu ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru, roku szkolnego; 24. Składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego (zgodnie z przepisami MENiS i Statutem Szkoły); 25. Uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że ich prawa są naruszone, mają prawo odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna samorządu szkolnego, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły. OBOWIĄZKI UCZNIA 2 Uczeń ma obowiązek: 1. Uczęszczać regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne; 2. Pracować na nich sumiennie i aktywnie włączać się w proces dydaktyczny, m.in. przez stawianie pytań, inicjowanie dyskusji; 3. Systematycznie odrabiać zadania domowe; 4. Wykonywać zarządzenia dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz zalecenia samorządu uczniowskiego; 5. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość na terenie szkoły; 6. Dbać o higienę osobistą, przychodzić do szkoły schludnie i estetycznie bez ekstrawagancji ubranym (młodzież męska przychodzi na zajęcia starannie ogolona, bądź z zadbanym zarostem); 7. Nosić legitymację szkolną i okazywać ją na żądanie nauczycieli lub innych pracowników szkoły, nosić identyfikator; 8. Przebywać podczas zajęć przewidzianych planem i przerw na terenie szkoły (budynek szkolny i boisko); 9. Usprawiedliwiać w formie pisemnej wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych; W zakresie kultury osobistej, postawy moralnej i społecznej szkoła oczekuje od ucznia, aby: zachowywał się w szkole i poza nią w sposób godny i kulturalny, dbał o honor szkoły, współtworzył jej autorytet, okazywał szacunek nie tylko nauczycielom i pracownikom naszej szkoły, lecz każdemu człowiekowi, przeciwstawiał się przejawom brutalności i wulgarności, szanował poglądy i przekonania innych ludzi, ich godność osobistą, był wrażliwy na potrzeby innych, pomagał słabszym, dbał o kulturę słowa, dbał o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów. PRZEPISY PORZĄDKOWE 3 1. Każdy uczeń powinien zachowywać się w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych tak, aby nie zakłócać normalnego toku pracy nauczycieli, administracji i obsługi oraz kolegów. 2

3 2. Uczeń nie powinien spóźniać się na lekcje, a spóźniony wejść do klasy i usprawiedliwić swoje spóźnienie (nauczyciel ma obowiązek wpuścić ucznia do klasy). Spóźnienie dłuższe niż 20 minut będzie traktowane jako nieobecność. 3. Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych: każdorazowa nieobecność w szkole winna być usprawiedliwiona na najbliższej godzinie wychowawczej, usprawiedliwienie napisane przez rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczku ucznia,. 4. Planowana, dłuższa nieobecność ucznia w szkole powinna być wcześniej uzgodniona na piśmie z wychowawcą i dyrektorem szkoły. 5. Zobowiązuje się rodziców do zawiadomienia szkoły o dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą w celu umożliwienia zorganizowania pomocy ze strony szkoły. 6. Uczeń, który permanentnie opuszcza zajęcia i są to nieobecności nieusprawiedliwione, ponosi konsekwencje wynikające z zapisów w Statucie Szkoły. 7. Zwolnienie w ciągu dnia z zajęć szkolnych może nastąpić na podstawie wpisu w dzienniczku u wychowawcy klasy lub nauczyciela, z którym uczeń winien mieć lekcje. 8. Zwolnienie ucznia z zajęć ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia może nastąpić po uzgodnieniu wyjścia z wychowawcą lub nauczycielem, z którym uczeń winien mieć lekcję. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów). 9. Prace sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia powinny być przeprowadzone według następujących zasad: pisemna praca sprawdzająca (praca klasowa, sprawdzian, test), to każda praca pisemna ucznia wykonywana pod nadzorem nauczyciela, jeżeli obejmuje materiał kilku lekcji, działu programowego, itp., tzw. kartkówki powinny obejmować materiał z ostatniego tematu lekcji lub zadania domowego, w ciągu całego dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 10. Ubranie ucznia powinno być czyste i schludne: w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów maturalnych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz obowiązuje strój galowy (dziewczęta czarne lub granatowe spódnice, biała bluzka, chłopcy garnitur, biała koszula, krawat), zabrania się noszenia do szkoły kosztownej biżuterii, ekstrawaganckich ozdób i nakładania zbyt wyzywającego makijażu, w okresie jesienno-zimowym uczniowie winni swoje okrycia wierzchnie zostawiać w szatni (za okrycia pozostawione poza nią szkoła nie ponosi odpowiedzialności). 11. Zabrania się: używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych lub egzaminów, picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych. 12. Za zniszczone przez ucznia mienie szkolne odpowiadają materialnie rodzice (opiekunowie). 13. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia przebywającego samotnie poza jej terenem. 3

4 NAGRODY 4 1. Z wnioskiem o udzielenie pochwały, nagrody lub kary może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca klasy, nauczyciele, samorząd uczniowski lub samorząd klasowy. 2. Nagrody: pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec uczniów całej szkoły lub rady pedagogicznej, pochwała dyrektora szkoły wobec klasy, pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły, nagroda rady pedagogicznej (dyplom, list pochwalny do rodziców). KARY 5 1. Uczeń może otrzymać karę za: a) niewywiązywanie się ze swoich obowiązków uczniowskich, b) nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły, a w szczególności za: łamanie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, wagary, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych, udowodnione palenie papierosów, picie alkoholu i odurzanie się środkami narkotycznymi, konflikt z prawem. 2. Za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych oraz postanowień Statutu Szkoły uczeń może być ukarany następującymi karami: a) upomnieniem wychowawcy klasy, b) pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, c) upomnieniem dyrektora szkoły, d) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców, e) pracą społeczną na rzecz szkoły, f) zakazem udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, tj. wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjść do teatru, kina, udziału w zawodach sportowych, itp., g) przeniesieniem do innej klasy, h) naganą dyrektora szkoły. 3. Postanowienia szczegółowe: a) wyłudzanie pieniędzy bez użycia siły drugi przypadek skutkuje stawieniem się przed komisją dyscyplinarną, powiadomieniem policji oraz skreśleniem z listy uczniów, b) pobicia i dręczenie psychiczne, wyłudzanie pieniędzy z użyciem siły szkoła informuje o zajściu policję i podejmuję decyzję o skreśleniu z listy uczniów, c) kradzieże drugi przypadek skutkuje powiadomieniem policji i skreśleniem z listy uczniów, 4

5 d) niszczenie mienia szkoły uczeń przyłapany po raz pierwszy na niszczeniu mienia szkoły otrzymuje naganę wychowawcy klasy wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców, drugi przypadek to stawienie się przed komisją dyscyplinarną, która decyduje o przeniesieniu ucznia do innej klasy, szkoły lub skreśleniu z listy uczniów, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają materialnie rodzice; rodzaj kary zależy od rodzaju zniszczeń; powyższe przewinienie skutkuje również obniżeniem oceny zachowania określonych w Kryteriach Ocen Zachowania, e) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu na terenie szkoły oraz poza nią uczeń przyłapany po raz pierwszy otrzymuje pisemną naganę wychowawcy klasy, rodzice zostają wezwani do szkoły, drugi przypadek uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora szkoły, podjąć decyzje o skreśleniu z listy uczniów, f) stosowanie środków odurzających na terenie szkoły lub poza nią uczeń przyłapany na takim przewinieniu zgłaszany jest na policję, staje przed komisją dyscyplinarną; karę wymierza się po powiadomieniu rodziców i policji, g) zniesławienie szkoły (np. na stronach internetowych) podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów, h) wulgarne odnoszenie się ucznia do nauczycieli lub innych członków społeczności szkolnej w przypadku pierwszego zajścia rodzice zostają wezwani do szkoły i uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły, podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów. 4. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały uregulowane Statutem Szkoły, bądź nie zostały uwzględnione w Kryteriach Oceny Zachowania, są rozstrzygane przez zespół wychowawczy szkoły. 5. Od decyzji o zastosowanej karze, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie składane do dyrektora szkoły, nie później niż 7 dni od jej ogłoszenia. Dyrektor szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie, zasięgnąć opinii zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie do 14 dni od otrzymania odwołania. Tak podjęta decyzja jest ostateczna. 6. Skład komisji dyscyplinarnej: dyrektor szkoły, członkowie zespołu wychowawczego szkoły (przewodniczący, opiekun samorządu szkolnego i pedagog), wychowawca klasy i przedstawiciel samorządu klasowego. 7. Zadania komisji dyscyplinarnej: zawiadomienie rodziców i przedstawienie zarzutów, rozmowa stron, określenie kary, odebranie pisemnej deklaracji od rodziców, w której zobowiązują się oni do pracy nad poprawą zachowania ucznia. 5

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ...

Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... Spis treści: Podstawa prawna... 2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ III - SPOSOBY WYKONYWANIA DZIAŁAŃ... 7 ROZDZIAŁ IV - ORGANY SZKOŁY... 8 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 Wewnątrzszkolny System Oceniania Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 38 Klasyfikacja śródroczna i roczna 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH STATUT STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 R. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 ROZDZIAŁ I. NAZWA, TYP, ORGAN PROWADZĄCY, CELE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 49. Uczeń szkoły ma prawa, w szczególności: 1. Do znajomości swoich praw: 1) dostępność do Statutu Szkoły, umoŝliwienie zapoznania się z nim, 2) zdobywanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Ulimiu Spis treści Preambuła 1 Ocenianie uczniów 2 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen 3. Podstawowe zasady oceniania 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo