ROZDZIAŁ X PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ X PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ X PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW

2 1 Prawa ucznia 1. Prawo do edukacji: a) do bezpłatnego, publicznego i obowiązkowego systemu kształcenia w zakresie gimnazjum, b) do uczestniczenia w zajęciach korekcyjno wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, c) do uczestniczenia w zajęciach wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, d) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, e) do korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki za zgoda i pod kontrolą nauczyciela, f) do korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Prawo do wyrażania swojej opinii, wyrażania własnych poglądów w zgodzie z zasadami kultury i poszanowania dobra innych osób (poglądy i opinie uczniów nie mogą być przedmiotem oceny stawianej poprzez nauczyciela). 3. Prawo do informacji: a) do informacji o terminach pisemnych sprawdzianów, wiadomości, umiejętności z każdych zajęć edukacyjnych, b) do informacji o każdej ocenie wystawianej przez nauczyciela, c) do poznania zasad klasyfikowania i promowania zgodnego z WSO, d) do poznania zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających, gimnazjalnych. 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu: a) do zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (dokument dostępny dla wszystkich zainteresowanych), b) do sprawiedliwej, obiektywnej, uzasadnionej i jawnej oceny postępów w nauce. 5. Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym: a) do przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, b) do sprawiedliwego i równego traktowania przez nauczycieli, c) do pomocy w przypadku trudności w nauce, 2

3 d) do korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 6. Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową: a) do wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w gimnazjum, b) do wybierania i bycia wybranym do organizacji w gimnazjum. 2 Procedura składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, a w szczególności praw zawartych w konwencji o prawach dziecka, uczeń może złożyć skargę do wybranej przez siebie osoby. 2. Skarga może być przedstawiona w formie ustnej lub pisemnej. 3. Nauczyciel, który przyjął skargę podejmuje działania wyjaśniające. 4. Nauczyciel zapoznaje dyrektora z treścią skargi oraz wynikami działań wyjaśniających. 5. W sytuacji tego wymagającej dyrektor powołuje zespół do rozstrzygnięci skargi. 6. W przypadku uzasadnionej skargi zostaną podjęte odpowiednie działania. 7. Organem pośredniczącym lub wspierającym ucznia przy wnoszeniu skargi może być Samorząd Uczniowski lub jego opiekun. 3 Obowiązki ucznia 1. Pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych (nieobecność nie zwalnia ucznia z systematycznej nauki). 2. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne. 3. Mieć odrobione zadania, nosić podręczniki i przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed zajęciami edukacyjnymi. 4. Znać zasady WSO i ich przestrzegać. 5. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. 6. Godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o kulturę słowa i o dobre imię gimnazjum. 3

4 7. Wypełniać obowiązki wynikające z pełnionych funkcji w samorządzie szkolnym i klasowym. 8. Przestrzegać zasad chroniących własne życie, zdrowie (dbałość o higienę osobistą, nie stosowanie używek-papierosów, alkoholu, środków odurzających) 9. Dbać o mienie szkoły, ład i porządek (nie niszczenie wyposażenia szkoły, gazetek szkolnych, nie zaśmiecanie korytarzy i terenu szkoły), szanować symbole narodowe i religijne. 4 Kryteria wyróżnień pracy ucznia 1. Uczeń nagradzany jest za osiągnięcia naukowe, sportowe, prace społeczne, bardzo dobre wyniki w nauce, zachowanie (nagrody wpisane do arkusza ocen ucznia). 2. Pochwały udzielane są przez: a) wychowawcę wobec klasy, b) wychowawcę wobec rodziców danej klasy, c) dyrektora na apelu szkolnym, d) podanie w gazetce szkolnej nazwisk uczniów wyróżniających się w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 3. Dyplomy otrzymuje uczeń za: a) za systematyczny udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, b) za zaangażowanie w przygotowanie pokazów sportowych, tanecznych i innych, za udział w konkursach organizowanych przez szkołę i zajmowanie w nich czołowych miejsc, c) za reprezentowanie szkoły w wielu konkursach i zawodach sportowych pozaszkolnych d) za zaangażowanie w pracę społeczną w ramach czasu wolnego, e) za wygranie eliminacji szkolnych. 4. Odznaczenia mogą otrzymać uczniowie należący do klubów zainteresowań za działalność klubową w oparciu o regulamin pracy klubu. 5. Nagrody książkowe lub rzeczowe: a) nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który ma wzorową ocenę z zachowania i wszystkie oceny bardzo dobre i celujące, b) nagrodę książkową otrzymują laureaci konkursów przedmiotowych, 4

5 c) nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który osiągnął najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym: z części humanistycznej oraz z części matematyczno-przyrodniczej, d) nagrodę rzeczową otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią 5.0 (uczniowie mogą mieć oceny dobre, ale tym samym także oceny celujące oraz ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą) 6. Statuetkę najlepszego absolwenta Publicznego Gimnazjum nr 2 może otrzymać troje uczniów, którzy na zakończenie trzeciej klasy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. 7. Statuetkę najlepszego sportowca Publicznego Gimnazjum nr 2 może otrzymać sześcioro uczniów klasy III (trzech chłopców i trójka dziewcząt), którzy osiągnęli najwyższe wyniki w sporcie. 8. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać uczniowie trzecich klas, w przypadku i w liczbie corocznie ustalanej przez Burmistrza Miasta. 9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 10. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia szczególnie wyróżniającego się w zachowaniu oraz w wynikach w nauce. 11. Na świadectwie ucznia i w arkuszu ocen odnotowuje się: a) punktowane (I, II, III miejsce) osiągnięcia uczniów uzyskane w konkursach i zawodach sportowych organizowane na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, b) znaczące (wysokie) wyniki uzyskane w ogólnopolskich konkursach, c) systematyczną pracę na rzecz wolontariatu, 12. Na świadectwie ukończenia gimnazjum uczeń ma odnotowane wszystkie w/w osiągnięcia z trzech lat. 5 Rodzaje kar 1. Uczeń jest karany za nieprzestrzeganie statutu szkoły: a) zastosowaniem kary przewidzianej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania, b) naganą wychowawcy klasy wobec klasy, c) naganą wychowawcy klasy wobec rodziców, d) nagana dyrektora szkoły wobec klasy, 5

6 e) zastosowaniem sankcji zespołu wychowawczego, f) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec klasy i wychowawcy z wpisaniem nagany do indywidualnej karty ucznia, g) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec rodziców, h) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (wycieczki, dyskoteki, kluby, SKS), i) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole. j) przeniesieniem do innej szkoły (w przypadku decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, rodzicom przysługuje odwołanie się do dyrektora w terminie 3 dni od chwili powiadomienia), k) usunięciem ucznia ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu (o usunięciu ucznia ze szkoły decyduje Rada Pedagogiczna po konsultacji z samorządem szkolnym). 2. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze regulaminowej. 6 Zasady naprawiania szkód spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem 1. Pieniądze i przedmioty pożyczone od kolegów muszą być oddane przez pożyczającego w umówionym terminie. W przypadku niedotrzymania umowy pożyczkę traktuje się jako wyłudzenie, które podlega karze. 2. Zniszczony przedmiot (ubranie, buty, książki, pomoce itp.) musi być naprawiony lub odkupiony przez winnego, jeśli nie można naprawić szkody. 3. Osoba, która dopuściła się zniszczeń na rzecz szkoły, musi szkodę naprawić lub ponieść koszty naprawy dokonanej przez fachowca (materiały + robocizna). 4. Dopuszcza się odpowiedzialność grupową, jeśli w wyniku postawy osób znających winnego nie dojdzie do wykrycia sprawcy lub gdy większa ilość osób przyczyniła się bezpośrednio lub pośrednio do powstania szkody. 5. W sytuacji dobrowolnego, terminowego naprawienia szkody, sprawa ulega zapomnieniu i nie podlega karze. 6

7 7 Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum: a) w celu odizolowania ucznia od dotychczasowego środowiska rówieśników, które wywierało stwierdzony, niszczący wpływ na ucznia, b) gdy uczeń dopuścił się czynów grożących zdemoralizowaniem lub zagrożeniem bezpieczeństwa innych uczniów jego klasy lub szkoły, a stosowane środki wychowawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, c) w odpowiedzi na sugestię sądu dla nieletnich wskazującego na konieczność zmiany środowiska szkolnego, d) kiedy doszło do konfliktu wychowawczego niemożliwego do rozwiązania w szkole (po wyczerpaniu wszystkich dostępnych sposobów), a zdecydowanie źle wpływającego na atmosferę pracy. 8 Odwołanie od kary 1. Uczeń ukarany karą regulaminową wymienioną w punktach od 1.a do 1.k 5 ma prawo odwołania się na piśmie z podaniem przyczyny do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia, w którym zastosowano karę. 2. Rodzicom, przypadku decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły ( 5 pkt 1.j) przysługuje prawo odwołania się na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od chwili powiadomienia. 3. Uczeń może każdorazowo skorzystać z pomocy Samorządu Szkolnego przy odwoływaniu się od kary regulaminowej. 4. Odwołanie od kary ( 5 pkt 1.k) składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice w terminie 5 dni od powiadomienia. Ponowną decyzję, po rozpatrzeniu odwołania się w ciągu 14 dni podejmuje Rada Pedagogiczna. Do chwili podjęcia ponownego postanowienia przez Radę Pedagogiczną uczeń uczęszcza do szkoły. Dyrektor (lub wskazana przez niego osoba z grona pedagogicznego) ma obowiązek podjęcia działania wyjaśniającego w ciągu 3 dni od daty złożenia odwołania od kary przez 7

8 ucznia lub jego rodziców. 5. Odpowiedź dyrektora na każde odwołanie może mieć formę pisemną lub ustną, o uzgodnieniu z zainteresowanym uczniem. 8

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Nr 2 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. 2. Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY...

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... STATUT SZKOŁY SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Organizacja oddziału przedszkolnego... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o liceum. Rozdział II Cele i zadania liceum. Rozdział III Sposób wykonywania zadań dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo