REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZNIOWSKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce Regulamin uczniowski zawiera prawa i obowiązki ucznia mające na celu wdrożenie do rzetelnej nauki, kulturalnego zachowania się oraz okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia 1. Uczeń ma prawo do: a) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. b) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności. c) Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami. d) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym. e) Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza to dobra innych. f) Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, reprezentowania szkoły na przeglądach, konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. g) Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności: oceny z poszczególnych przedmiotów mają odzwierciedlać wyłącznie wiadomości i umiejętności, zachowanie stanowi odrębną ocenę. h) Dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce i sprawdzania wiedzy i umiejętności w uzgodnionym terminie. 1

2 h) Informacji z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie sprawdzania wiadomości (z wyjątkiem krótkich kartkówek obejmujących 1-3 godzin lekcyjnych) w ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian, a w tygodniu nie więcej niż trzy, w wyjątkowych sytuacjach można zwiększyć ilość prac po uzgodnieniu z klasą, otrzymać poprawioną pracę przed upływem 14 dni. j) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole. k) Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły bądź innym nauczycielom swoich problemów i uzyskania od nich pomocy lub odpowiedzi (w rym również wątpliwości dotyczących wystawienia ocen). 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza: a) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. b) Usprawiedliwiać swoje nieobecności w szkole (do siedmiu dni, w formie pisemnej w zeszycie usprawiedliwień, podpisane przez rodzica, prawnego opiekuna lub zwolnienie lekarskie). c) Przestrzegać zasad kultury współżycia i właściwego odnoszenia się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. d) Szanować język polski, nie używać wulgaryzmów. e) Prawidłowo korzystać z urządzeń i wyposażenia szkoły, troszczyć się o jej mienie i estetyczny wygląd. f) Nosić obuwie zmienne na terenie szkoły. g) Dbać o bezpieczeństwo własne i innych uczniów, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w szkole i zakładzie pracy. h) Dbać o zdrowie, utrzymywać ciało w należytej czystości. i) Dbać o schludny wygląd, estetyczną, skromną fryzurę i nosić odpowiedni strój. j) Przestrzegać zakazu używania na lekcji telefonów komórkowych. k) Podporządkować się decyzji większości klasy w sprawach dotyczących życia wewnętrznego klasy. l) Wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rozdział 2 Nagrody 1. Uczeń otrzymuje nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły, 100% frekwencję lub inne osiągnięcia, które dyrektor szkoły i rada pedagogiczna uzna za szczególne. 2

3 2. Rodzaje nagród: a) Pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły. b) Pochwała wobec uczniów całej szkoły przez dyrektora. c) Wyróżnienie w postaci książki, dyplomu. d) Wyróżnienie w formie upominku (przybory uczniowskie, sprzęt sportowy itp.). e) Dopłata do wycieczki szkolnej. f) Zgłoszenie kandydatury ucznia do nagród lub stypendiów przyznawanych poza szkołą. Rozdział 3 Kary 1. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają statutu szkoły (regulaminu uczniowskiego) nauczyciele, wychowawcy, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna mogą stosować kary. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 2. Rodzaje kar: a) Upomnienie przez nauczyciela. b) Upomnienie przez wychowawcę, lub nagana dyrektora szkoły. c) Publicznie udzielone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły upomnienie lub nagana. d) Obniżenie oceny ze sprawowania. e) Zakaz reprezentowania szkoły. f) Zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach. g) Zawieszenie prawa ucznia do korzystania z form opieki socjalnej. h) Przeniesienie ucznia do innej klasy. i) Usunięcie ucznia ze szkoły za udowodnioną kradzież oraz chuligańskie zachowanie (pobicia, wymuszanie, stosowanie gróźb) oraz zażywanie lub dystrybucję środków uzależniających. 3. Rada pedagogiczna może skreślić ucznia z listy za: a) uzyskanie 5 i więcej ocen niedostatecznych w czasie klasyfikacji semestralnej oraz conajmniej nieodpowiednie zachowanie, b) w przypadku uczniów powtarzających klasę uzyskanie 2 i więcej ocen niedostatecznych i co najmniej nieodpowiednie zachowanie w klasyfikacji semestralnej, c) uzyskanie w czasie semestru absencji powyżej 50% godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, d) uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uczęszcza na zajęcia praktyczne podlega skreśleniu z listy uczniów. 4. Uczeń, który niszczy sprzęt szkolny zobowiązany jest do usunięcia 3

4 szkody lub zapłacenia kary w wysokości wyrządzonej szkody na dobro Rady Rodziców. 5. Palenie tytoniu na terenie szkoły podlega karze: a) nagany na apelu szkolnym, b) wykonaniu prac porządkowych na rzecz szkoły, c) karze pieniężnej w wysokości ustalonej przez radę pedagogiczną. 6. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych przez klasę zostaje ustalona następująca kara: zebranie rodziców wraz z uczniami i prace porządkowe na rzecz szkoły pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, obniżenie oceny ze sprawowania. Jeśli rodzice nie stawią się na zebranie, uczeń zostaje zawieszony w czynnościach ucznia. 7. Picie alkoholu lub używanie substancji psychoaktywnych na terenie szkoły podlega karze: a) nagana dyrektora na apelu szkolnym, b) obniżenie oceny ze sprawowania, c) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna ( sprzątanie toalety), d) zakaz reprezentowania szkoły e) usunięcie ze szkoły. 8. W przypadku używania telefonów komórkowych na lekcji zostaje wezwany rodzic. Jeśli rodzice nie stawią się na spotkanie, uczeń zostaje zawieszony w czynnościach ucznia. W przypadku kolejnych naruszeń regulaminu uczeń może być skreślony z listy uczniów. 9. Katalog niedopuszczalnych zachowań uczniowskich a) oszukiwanie nauczyciela, b) utrudnianie prowadzenia zajęć, c) obrażanie i wymyślanie innym uczniom, d) umyślne potrącanie innych, e) grożenie ( z użyciem gazu, noża, żyletki), f) przymuszanie do zachowań seksualnych, g) prowokowanie zachowań seksualnych, h) stosowanie agresji fizycznej, psychicznej i słownej wobec innych uczniów i nauczycieli oraz inne przekraczanie norm społecznych i obyczajowych. 10. Karą za zachowanie uwzględnione w katalogu niedopuszczalnych zachowań uczniowskich jest nagana Dyrektora Szkoły. 10. Gdy w/w kary okażą się bezskuteczne uczeń może być skierowany do Ośrodka Wsparcia Wychowawczego. 11. Kara może zostać zawieszona na czas próby w wypadku poręczenia samorządu uczniowskiego lub rady rodziców. 12. Uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu 14 dni w formie pisemnej do dyrektora szkoły. 4

5 13. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku zastosowania wobec dziecka kary. Rozdział 4 Postanowienia końcowe 1. W przypadku powstania spraw spornych, których nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły uczeń ma prawo zwrócić się do Kuratorium Oświaty. 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być źle oceniani, czy szykanowani z tego powodu. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony dyrektora i rady rodziców. 3. Dyrektor wspólnie z samorządem uczniowskim organizuje raz w semestrze spotkanie uczniów w celu wymiany opinii i uwag dotyczących życia szkoły. Samorząd uczniowski może wystąpić o zwołanie dodatkowego spotkania. Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dyrektor Szkoły 5

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 49. Uczeń szkoły ma prawa, w szczególności: 1. Do znajomości swoich praw: 1) dostępność do Statutu Szkoły, umoŝliwienie zapoznania się z nim, 2) zdobywanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa szkoły. 2 II. Inne informacje o szkole

I. Nazwa szkoły. 2 II. Inne informacje o szkole S T A T U T IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOSZALINIE Ostatnia aktualizacja została zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej w dniu 28.09.2008 r., 20.04.2010 r., 22.06.2010 r.,19.10.2010r. 1 I.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Nr 2 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. 2. Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

1. Nazwa szkoły brzmi: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie. 1 STATUT XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KRAKOWIE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH STATUT STAN PRAWNY NA DZIEŃ 17 LUTEGO 2014 R. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 ROZDZIAŁ I. NAZWA, TYP, ORGAN PROWADZĄCY, CELE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej kursem, jest

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo