OBWIESZCZEN IE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 31 maja 1960 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZEN IE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 31 maja 1960 r."

Transkrypt

1 ' _. Monitor Polski N r Poz OBWESZCZEN E POLSKEGO KOMTETU NORMALZACYJNEGO z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych. Na podstawie alt. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca '1953 L o norniach i o Polskim Komitecie Normiliizacyjnym (Dz. U. Nr 15 pozo 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomośc i co następuje: 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwo: ' Lp. Numer _ nomy Tytuł normy ustanowienia norllly D a t. a od której norma obowiązuje l :.. \ w zaktesie produkcji: ' 1 60/B ') OkuciabiJdowlilne J styczn iój 1961 r. Zaczepy okienne 2 60iB ' Zakręlki' krydełkov{e 8 kwielni'a 1960 L 1 stycinia 1961 r. 3 60/B9424Q Wrzeciądze pasowe ze skoblami : 8 kwienia 19t10 r' 1 stycznia 1961 r. 4 6OiB 'Wrzeciądze 'z płytką krytą ' ze skobleil łl kwietnia 1060 L 1 stycznia 1961' r 5 60/B94242 ' Wrzeciądzez. płytką Odsloniętąze skobleiii 8 kwietnia 1960: '. 1 stycznia 196Lr. 6' 60/C77049 ' Przetwory tłmzczowe. Mydło szare 40/8 l listopadil 1960 r. 7 60/(:80091 ') Odczynniki 8 hvietnia 1960 L l listopada 1960 r. Nitrópiusyd'k sodowy 8 6Q!Cf3b75 TioJn(jcznik 8 kwietnia 1960 ' r. 1 litopida 1960 r. 9 60/C1:ł404 7 Siarczyn sodowy beiwodny techniczny 8 kwien'ia 1960 r. l listopada f9fjo r. lo 60/C84126 Kwaśny siarczyn sodowy techniczny 12 kwietnia' 1960 r. 1 listopada 1960 f. 60/CBrOOO Formalina techniczna 23 marca 1960 l listopada 1960 : '. r. r /C96120 ' ) Przetwory naftowe 8 kwietnia 1960 L l lisl.opada 1%0 r. \Vazeliny 13 6G!C96134 SnlaJY stałe do l ożyk to znych l lipca 1960 r. 14 6U/C c Pr.odukty węglcpochodne 15 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r. Solwentnafta z węgla kamiennego 15 6UiC97954 Koks karbidowy 9 m<lja 1960 r. l lipca 1960 r :'C97935 Keks opalowy 9 maja 1960 r. l lipca 1960 r. 17 GO/C97956 Koks generatorowy 9 maja 1960 r. 1 lipca 1960 r /C97951 PółkOKS z węgla ' kamiennego 9 maja 1960 r. 1 lipca 1960 r. 19 6C / D50i l Drewno okleinowe liściaste 8 'kwietnia 1900 r. 1 listopada 1960 r /E Wyroby z wpgli :usziachetnionych 3 maja 1960 r.! 1 listopada 1960 f Elektrody węglowe do ogniw i baterii i 21 6DiH74105.) Zeliwne rury ciśnieniowe 11 kwietnia 1960 r. 1 wr z eśnia 1961 r. Trójniki kielichowokołni erzowe do po ł ą czeń sztywnych z bosym końcem 2 2. GOi H/411 8 Łuki kielichowe do połączeń sztyw 11 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 r. nych 23 GJiH74120 Kolana jedn'okielichowe do połączeń 11 kwietnia 1960 r. l wrze5nia 1961 t. sztywnych 24 60/H74125 Kolnierze ślepe 11 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 t:. 25 {)o/h74128 P'rostki kielichowe do połączeń 30 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 r. sztywnych. Kiasa LA 26 60/H74129 Prostki kielichowe do polączeń 11 kwietnia 1960' r. l września 161 r. sztywnych_ Klasa A 27 60/H74132 : Trójniki trzy kielichowe do połączeń 11 kwietnia 11>60 r. 1 września 1961 r /H74134 sżtywnych Z węźki dwukielichowe do połąc z eń 11 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 r.. sztywnych.o.: 29 60/H74135 ' Trójniki kielichowokolnierzowe d o 11 kwietnia 1960 r. 1 wr z eśnia i961 r. ': p po l ąc z eń sztywnych 30 60/H'l413G Kr'zy\vkl dwukilichowe do połączeń 11 kwietnia 1960 r. 1 wrześni a 1961 r. iztywnych..

2 / Monitr Polski Nr 49 Psz 1)'5 Lp. Numer normy 2 Tytuł 3 normy D a t a. od której norllil ustanowie11.la normy ribowląluje 4 S :49!t.O 'H GOL010S'O 60/L04001 GO/L 'fill!.lo 1DD.3 uo/l360g6 GO/L361S0 60/MS /M YSeJ05 59/M : B/M /M S8/M i M /M75021!>8/M /M /M750n 58/M75042 Aluminium i stopy aluminium P f>ly fłjj ' ]ej pq.t elllf:s.ł.u wbni::tt:!!3o ') S ilniki lolnicze tłokowe O.z.n. il.ceni:ti zi5.a::dn.i cz.e na.i.lnik.u tuokowyn: P11Óby.k.C'JUtrolrte na hamolluiac h Wy.tyol:ne przeprowadzaniiil pgmi<ilrów Metody i wzory do obliczania mocy zredukowanej silnika' z pomiarów 'd :crk'otl'atłf'c'h n<l htltn'o'wt'lt'c'h Cechowanie młynków hanwwnianych Pulączenie regulilt(h (j)!b rr()it('w ś:lligia z silnikiem. Wymiary złączne 'Polączen' ie osprzętu s'ijnl'kowego si'ln'i'k i'ltl'i. ''Ymary 'Z1 ą(7.:n e Połącz e n i a pr.ądnic z silnikami Wymiary z!ącrne PrJeft>ły w omierze zwę ż ko.wp Obudowy kryz i dysz normalnycb. Gtówne wymiary. oj Armatura sieci domowj Lawory zilporo'w pros't 'mosi7ne 'Fl!! fli'lrę o c i śnieniu nomin 'a!fły'll't 'de () kg/cm't. Lesfaw'ienll! Za wory zbl01'0we 'Skoś''\e 'l'l'y05 j.ężne ł \. l nil wodę gorącą i p)rę o cinlefł 'hl neminalnym do 10 kg J.C'lłi. Zest a w.ienia Zawory mosiężne 1lres'te z pot!wó1 'ną regul'il'cją TłB 'Woulę 'go'r<)(''1 i 'pa o ciśnieniu do 10 kg /'Cłn t 'ZesfŁiłwienia Znwory kątowe mosiężne.z podw/jm\ regulację ncl wodę gorącą i [)drę o ciśnieniu nominalnyrndo S kwietnia 19G0 r. 8 kw'ietnia 195'0 r. S kwietnia 1:9130 r. 8 wielnia 19GO L 8 kwietnia 19GO r. 8 kwietnia d'9gg 1' '11 kwietnia l'%tl r. 8 kwietnia 1966 r. 12 kwielnia 1960 r. 231Jrudnia 19mł {'.. 1 kwieh1ia 19 f. kg/cm t. Z estm'wien.ia Zawory zwrotne poziome rnosi 'ę ne 23 rudai a 1958 f. na parę o ciśnieniu nominalnyrl do kg/cm t. Zestawienia. Za w ory.proste m0si ężne nil pl\rę ) ciś 23 grudnia 1958r. l'l ieniu nominalnym do Hl kg /cm Ku rpusy < Zawory z!rporowe kośne D'0 'l j.ę'ine łkwietnia 1959 r. nil wodę gorą c ą i 1mrę o d'nicniu n o minal'nym do '1'0 kg/cni'. Ko qmsy ZiJwory proste mosiiżne z pudw\l1 23 'grudaia 1958 f nf! regu 'lacją na wg.de: gorącą 1 Pil' J' o ciśnieniu nominalnym d'e 10 kg / (m. Korprrsy Zawory kątowe mosiężne :t.jyodwbjl1ą '23 grudlilia 1958 r. regu.lacją na wod ę y01ącq i pa rę o ciś ft cniu nominalnym da 1 D kg/cm t. Korpusy ZB. wory 'zai''0rewe nil w')( 'ę 'g()rąn 4 parę o ciśn ieniu nomina'lnym do 10 kg/crm. Głowice.z6wory z podwójną regulacją D'a 23yruclfi:ia r. wodę gorącą 'j pllrę o cisn'ieniu no ' minalnym do.10 kgicm t Glowice 'Znwory zap0'rowe nil wodę otą'(' 23 'grudaia 19:i8 ł. :. pnę a ciśnieniu nominlllnym tła.. Hl kg1cnl'!. Korpusy ewic. l '2 g r udlłia 1958 r. 23 'crudnia 1953 r.. l listopada 19GO r. t :listopada 19GO f. l li5f opada 1!6tl r. 1 listopada f%( T. ł i :tojlb rl!! 19fif) r. ł insfopała ati{} r. 1!'i'rtop.al).l 1'!i}G6 f. \ 1 list o i]da 19Gtl r. 1 s tycznia 19G1 r. l grudbll lł:go r. t gruc1ail!go f ił gmdaia le f. l gru dall l DOO f. t gruulil ia 1 ' f. 1. FlJdHia lmro r l gw c1l!łia 19GO r. 1 grudaia 196t} r. 1 grudłiia 1969 r. ł ł grud ltia ł8mł r../

3 '... D a t.a '. : Li Nu mej l&f.m.y Tytuł normy od której 'ilorma. ustanawia nia. normy ebow iązu je Poz. 235 li '. 2' /Mct5047 Zawory z podwójną '. 23 grutlni.a '. 1 grudnia r. wodę goą i pou: o e:i. Hieniu na minalnym do la kg / cm. Korpusy łowic 53 5i1/M l Zawory zwrotne poiiome na woję 23' g.rudnia 1958 f. 1 grudni& 1966 l. g.elącą i parę. 9 ciśnieniu f1.o.nlil l JłYD1 do 10 kg /cm. Pokrywy 'f 8/M75051 Zawory zaporowe na wodę gorąą 2.3 grudni 1958 r. 1 grudnia 1960 r. i parę o c:iśn.icrni ' ł:l Romi:n.lnym ił.e. 16 kg/cm%. Wrzeciona 55 5#M :. UWOfy z podwójną regulacją na 23 UdDtit 1958 J'. 1 trudaic: 1969 l. i Wonę gorącą i parę o ctdeniu llo»1in.alnym do 10 kg/ cm%. 'vrz.ecii>n 5łl/M Zawory Ri! wadę goj:tjcą i parę e ci 23 łi'wlnłił 1958 l!. t.rudnia 1966J l. śnieniu nominalnym. do li} kg/cm.!.. 1 'r:liybki 57 SB/M Zawory :zwr.o.tne paziome Hi. WGd 2.3 rudnjit 1'953 r. 1 grudnia f. / gor.ącą i parę ' o ciśnieniu nominałdo lo kg/ cm:!. Grzybki '»ym 58 5Mvł 75061} ' Zawory z podwójllcl regulacją na. 23 rudniil 158 r. t yrudnia' 1960 r.: WOGę gorącą i parę o ciśnieniu n ) mii'laluym do Hl kg/nlr. Zakrętki! dodskowe 59 > 58/M75G61 Zilwory z Jledwójną. regulacją na 23 yrudflia smdniai 1966 r wegę gorącą i parę o ciśrjieniu nominalnym do 10 kg / cm. Oslony głowic 60 58/M75062 Zawory na wodę gorąrą i p.arę o d. 23 grudnia 1958 r. 1 grudnia 1960 f. śnieniu nominalnym do 10 kg / cm.?ławiki ' S 5.8/M Zawory na wodę gorącą i parę. o ci 23 g ru.rl.n i a 1958 r. 1 grudnia 1960 f. śnieniu nominalnym do id kg / cl1l. Nakręlki kepturowlł z gwinlem me trycznym 62 5S/M75064 Zawory na wodę gorqcą i. parę o ci 23 ymdbia 1958 l'. l' grudnia 1960 r.. śnieniu nominalnym do 10 kg/cll 2 NakręJki kapturowe z gwintem ru rowym 63 5B/M750G6 Zawory z podwójną regulacją na 23 grudnia 1953 r. 1 grudnia 1960 r. wodę gorącą i parę o Clsnemu no minalnym do 10 kg/ cm!. Złączki wkrętne 64 5!J/M75067 Zawór spustowy R kwietnia 1959 r. 1 grudnia 1960 r i M75068 Korek R 1 / i 4 7 kwietnia 1959 r. 1 grudnia 1960 r rM Zawory zaporowe na wodę gorącą 23 grudnia 1958 r. 1 grudnia 1960 r. i parę o ciśnieniu nominalnym do H) kg!t::m z. KółkQ rticzrre że.fiwne 67 58/M Zaw0ry z podwójną regulac j ą n'l 23 grudnia 1958 r. 1 grudnia 1960 r. wodę gorącą i parę Kółka ręczne z tłoczywa termoutwardzalnego 68 60JR Maszyny rolnicze 7 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r. Gęsiostópki. Z e społ y 69 60/R58002 Gęsiostópki 7 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r /R53003 Gęsłostópki. Trzonki 7 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r. 71 6O/S750aO oj Wyposćlżenie elektryczne pojazdów me 26 kwielnia 1950 r. 1 listopada 1960 r. chcnicznych. Bezpeczniki lopikgwe 72 60/S76081 Skrzynki bezpiecznikowe 12 kwietnia 1960 r. 1 listopal.a 1960 r. Głow ne wymiery 73 60/TBO50 ') Urządzenia.elektroniczne 15 kwietnia 19GO r. 1 stycznia' 1961 r. Obwody drukowane. G ł ówne 'wymiary 74 60/ TB0151 Obwody drukowane. La'mll1aty fv 15 kwietnia 19GO r. 1 stycznia 1961 r. liowane :'1..:.

4 M::mito! Polskf Nr. 4. Lp. l ' Numer normy 2 60/T /T /T T /T fł /T82140 '. 59/A74101 ' 59/A74103 Sg/A /A /A742Q4 TyŁuł. ' ' '. Poz ZJ5 ' 3 normy = '. 'J Urządzenia teletechniczne. Wtyczki łączeniowe pojedyncze : Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncza Ciężarki do sznurów szychowych W skażniki krzyżowe! Końcówki do sznurów i do cewek Kołki gniazdowe tj. w zakresie produkcji f obrotu: ' 'j Pieczywo. Chleb żytni Chleb pszennożytni Pieczywo pszenne 'j'.przetwory zbożowe. Kasza gryczana ' w zakresie projektowania ł KasZd jęczm i en.na/ konstrulccji: D a t a od kt.órej norma ustanowienia normy obowrązuje kwietnia 1960 r 26 kwietn'ia 1960 r. 31 grudnia t959 r. 31 grudnia 1959 r. 31 grudnia 1959 r. 3 niaja 1960 r: 3 maja 1960 r. ż.. 1 listopada 1960 r. l listopada r. : l li:itopda ' '1960:'[' t li!>topada 1960 r. t stycznia 1961 r. l stycznia 19tH r. l lipca 1960 r. ' 1 lipca' ł966r. 1 l i pclł 4960 r. t listopada ' 1960 r. l listopada ' 1960 C'.f.1 86 Optyka. Promienie kułistychpowierzchni optycznych 16 maja 1960 r. ' 1 sierpł'hll9w 'r.: 81 60/B0155 w zakresie wykonawstw'. robót i badań 'odbiorczych: Posapzki kwaso i łulipodporne asfaltowe. 11 kwietnia r. ' Warunki i badania 'techrticzn'e przy d ' hloue w zakresie metod badań: 1 listopada r. 88 ' /C O/C /D /M55663 Pigmenty do gumy. Metody badań.pigmenty do wyrobów z polichhnku winylu. Metody badań Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie higroskopijn o ści Obrabiarki do metali. 'Wiertarki promieniowe. Sprawdzanie dokładności ' 8 kvietnla 1960 r. 11 kwietnia 1960 r. l stycznra 196t r. 1 stycznia 1961 r 1 listopada 1960 r. '1 listopada 1960 r.. 2. Ustanowione zqstały następujące normy państwowe (PN) :.jako za' ecane na całym obszarze Państwa: Lp. Numer normy Tytuł normy. '. D a t a od której norma ustanowienia normy ' jest zalecana \ /K91252 Tabor kolejowy. Klocki hi\mulcowe. 1 listopada 1960 r.: Wspólne wymagania i badania _ o 2 60/P Tkaniny lniane. Błędy ' ' 3 60/P Tkaniny jutowe. Błędy 13 maja t960 r 1 września 1960 r. 13 maja 1960 ro' 1 września ' 1960 r.:

5 ( Data TOZfrOT2i\ z'enia. 1 \' 7:(j!weJ.('!Tiit!:l!ą:C:lG' hl'!'!' SU\M(.\j\M fejt Lp. Numer Data ustcinowienia n&r 'y 'f1i tuł mo:n1ł1y : ab ia GW6i dh' Z.(!. \i :. o sj)j'<l.\\' i.e za Ł wie nlzenia. zman normy rub d1 ta Ugru no too. \i 'e rrja RO\TJn'Y ' 5 ' ) 5Wl l (tl4'& J!m. tny.d>j} 5kelMf:!WW (p0siil t:lld i l!>dq 2.5 S.iA'qjl>fłia. t95.& 16 j. H)lit +. '.:'. r. t:.. ' lt:.farlif DaiJton PUhski.....Qz WitmAil. i 'ii>llia technic:l.lfm p JZ 041. N' 72 42J.) JiJi>ElTN. 4 1: 57! Cłl4004. Si:.an::tK. s(!)d i)\ Y tl0j1>y techni.czny. 3 kwiltlir.!ij 1957 li. 22 kwietnia 1960 r. (M'<!m.it0.r!?t))sk i ' Nr 45 1 prjz. 2tH1). ' J. 5fJC P[Quktv Ri Ok:me. K WG<!. s.e:14y l { :!ł. 24 i s.tf9ji11ól d 1956 r. 14 maja 1!:l60 r::' :. it:jlty. (C'l. U. Nr Sil Jilb 26J) ł 5&'/ Masz.yay ftlci!k.byczj9je. T rójta.zg.\1ze. s.ij [li S SiiefpLtlla Ut59 L 17 maja 1969 r. 5R!H&.4.& i 6 51.l/H 8 W30 7: 5'ł. S4EJ34 5&/HiilJ5 S< 5S: H!93421 H)' 5/!L 4900G U : 59/M5.15L t 57/ M5.2t3n l.j ł 51!v73 5>1/Sfil L PS ki isyl''.(1:h r(j) ':h c 1:ne (j) rnocy od 06 do (M milor Pols l( i kw.: Zni.!m LQ.ru)w i1d P. n.iliill<'::ti1. N(. pd.. 449'). i!. Jil'ęhli.OŚcL obw.t. (ii \1i r stiwh SQłFXO)w ił koao.truk.c)ijna. de. aa \\i ęg1 a 1lgrudni.a r (Mo. 20 maja 1960 r. a.j.ii. 1 J.a::.y tlk a(: ja T.l.ilC9r Polski z 1959 r. Nr. 24 PQz Stal stopowa konstrukcyjną. dl:.1 ulftpsz.a 3J g ndl.!la 1958 r (Mo 14 maja 1960 r. l'i d jjj!.n.e!l!ej. Kl asyfikdlla. [l ito [ PO.iski. z 1959 F. Nr 30 poz S l s topowa konstrukcyjna do az.otowa '3 t g [ Ud11.i.a l 958 L jjfo iomaja 19GO r. Ni)Q. Klasyfikacja uit0{ z 1958 r. N 24.p.Qz: t1 21 Sa.L stopowa konstrukcyjna d.o. na w.ęgl1a '. 9!i fl.lg111.la 1953 r. (Mo. 20' maja fj60 r. n ia lub do ulepszania ci e pjn.eg.o sło.o B.ilur Polski z r9s9 [. w :n& W lotllhl tw.i.:e Klds)jfi.k.a.cja Nr 2.4 1'.oz 112)! s.yn.y normalnotorowe 14 P.i1 id ai. rn i.k a 1955 r. (0.7> U. 16 maja 9GO r. r : N r..42. poz. 258). Ruch lotniczy. Oznaczeniel QstLz e lawr:ze n1 B1ijHCa 1957 r. j i.ch rozmieszczenie nil stalkach po.(t.to li.tor Polski 16 maja logo r. we t l'2'l'll1dl i bil'la h kot.wicznych Nr' li3 poz. 50'4) Fi!'i kątowe synletryczne!ild :llobków 23 marca 1959 r. we frezach zataczanych (Monitor Po.lski 16: maja!t)'6/) l. N[ 50 p6>z 230) 'J N(!).że tokarskie oprawkowe ad re.wolw 7 sierpnia 1957 f tq wek i automatów (Monitor Polski t6 maia r. c Kąt.Q>we proste p rawe Nr 97 p07i. 569) Kątowe proste lewe 7 s i e rprua 1957 r. (Monito r PoTski 16 maja HJ6łt r Nr 97 poz. Sb!» ) p6)l7:6l!y h.fmil(: Zlilie_ uwór pr G}s.y w 1.8 marg:a r. sadzie gumowej do dtki mottlcyklowej '(Monitor porski Nr 34 poz. 230) 0b t7 maja 1009 r. '2. W normach:' 1) 'PN59/H 046GO Badania metalograficzne stopów odlewniczych. Pobieranie i przygotowa nie pró. bek żeliwa do badań mikroskopowych Polski z 1960 r. Nr 27 poz. 130) zmienia się dat od której norma jest zalecana na pal.dziernika 1960 r Norma wymieniona w 1 lp. 3 zastępuje normę PN5J/n:g4Ua.Ok uda oudowrane. 'W'rzecfądze Ziłtwrerdzol'lą jako BOrn pa ns twową zarecan:ą rozporządzeniemprzewoani. czącego Państwowej Komisii: Planowania ' Gospodarczege z dria PN59/H046fi2.Badwa italiwa. SUta.gtll Klasyfikacj.a. stmktmy osnowy Dleti:Jie.llilti!'} 3 s.ierpaia. l!}s4 r. w sp.rawi.e zatwierdzenia nqrm. państwowych. Dstanowj'onydll przez POSkł Kom'et NOHJNitli.:uu:y}ny j ks tlosta1.m.ych f}ll.ez l? lsk l(&1mitet Nmmaliz'Ky}ny. dutycz.ącydl n ormy pabstwowe71itlec<lne unia 31 grudnia 1959 r. (Monitor budownictwa (Dz. U. Nr 40 poz. 17U)..

6 Monitor Polski Nr Poz Norma wymeniona w 1 lp. 12 zastępuje następują 6. Norma wymieniona w 1 lp. 76 zastępu je n as t ępu ją ce normy: ce normy: 1) PN/C96107 ') Przetwóry naftowe. Wazelina apteczna 1) PN53/T!l2108 Wtyczka telefonowa pojedyncza żółta. Warunki techniczne uznaną za 2) PN53/T ) Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncz_a. o bow iązującą rozporządzeniem Prze Trzon wodniczącego Państwowej Komisji Pla 3) PN53/T82125 Zawleczka nawania Gospodarczego z dnia 26 lu 4) PN53/T82126 Osłona izolacyjna tego 1951 r. w sprawie uznania norm 5) PN53/Ttl2127 Sprężyna ochronna ustalonych przez Polski Komi tet Nor zatwierdzone jako normy obowiązujące r ozpzjrządzeniem malizacyjny li! obowiązujące (Dz. U. Przewodniczącego Państwowej Komisj.i Planowani<l Gospoctar N r 13 poz. 105). ('zego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierlzenia norm 2) PN57/C96120 Wazelina techniczna ustanowioną państwowych ustalonych przez Polski Komitet N()[malizacyj' przez Polski Komtet Normalizacyjny ny w zak resie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24 poz. 89). dnia 12 marca 1957 r. jako normę pań 7. Norma wymieniona w 1 lp. 77 zastępuje no rm ę ' stwową obowi. ązującą (Monitor Polski PN55T Łą c znice telefoniczne. C ięż drek do' sznurów Nr 34 poz. 230). szychowych. Główne wymiary i ciężar za twi erdzoną. jaki} al PN57/C95121 Wazelina wysókotopliwa (Smar UN) normę pań s twową obowiązującą 'rozp orządzeniem ' Przewodni ustanowioną p :zez Polski Komitet Nor czącego P ańs twowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnis.< m alizacyjny dnia 31 grudnia 1951 r. 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzeni) norm pal'tiitwe.: jako norma pilństwowa obowiązująca wych ustalonych przez Polski Komitet Normalizayjny. duty (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13 poz. 83). czących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28 poz. 1(9). 3. Norma wymieniona w 1 lp. 14 zastępuje następują 8. Norma wymieniona w l lp. 91 zastępuje normę.<:e normy: PN/M 55G63 O}oŚrabiarki do metali. Sprawdzanie dckładnokl. _.. 1) PN53/C97013 /) Produkty węglopochodne. Solwentnafta Wiertarka promieniowa (Najwyższe dokładnosci ) uznan.f.:. oczyszczona z w ę gla kamiennego: za za obowią zującą rozporządzeniem Przewodn icząc elo Państwo:. tw i erdzoną jako normę pań3twową obo \'Tej KomiSji Planowania Gospodarczego z.dnia 26 lutego wiązującą rozporządzeniem Przewodni ' 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych p rzez PolsJd Kl) czącego Pailstwowej Kvmisji Planowa mitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13 poz. lo:). nia Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia. norm 5. Tracą moc następujące normy:. piłlstwowych ustalonych prze'z polsk.i. 1)PN53/A82051 Konserwy mięsne w pu:izkj.ch blasu' Komitet Normalizacyjny V zakresie nych. Wymagania ogólne i badania. usttl. chemii (Dz. U. Nr 27 poz. 107) nowiona przez Polski Komitet Normaliza' ' '!l P 54/C Solwentnafta surowa. z węgla. k l:>.. cyjny dni.az9.grudnla195& r: J/lko norm ':' l.liennega zatwierdzoną jako noju. państwowa.. Obewiązu.jąćd (Molłitor Po.!skL państwową ooowiązującą ' rozporządze 't' 1959 r. Nr 30 poz.u3). niem ' Przevodniczącego Państwo węj ' <' j 2) ' PNSUB0271 Oi Kanalizacja.. Przekroje poprzeczne za. Komisji Planowania Gospodarczega p. 'Jmięt yc: h kimałow ściek(} wy ch ustim.uw.ia. z dnia 21 czerwca 1955 r: w sj}rawle na p.rzez ' Polski Komitet Normalizacyjny' ' zatwierdzenia norm pculstwqwycn.usta dnia 16.:.patdl.iemik a 19$7 L 'jako.:n(mm'ł'' <'. lonych p rzez PolSki Komitd Normali pdństw.ówa zalecana (Monitor Plski Nr lot. zacyjny dotyczących górnictwa (Dz. U. poz. 592) Nr 28 poz. ' 110).. 3) ' PN54/POl'ł06 Przędza.. Układ numerów zatwierdzona 4. Norma.wymieniona w _o l lp. 15 zastępuje normę jako norma państwowa obpwią LUjąca rol. PN/C91954 Koks karbidowy uznaną za obowiązując.ą rc!z porządzeniem Przewodniczącego PańslvlO' porządzeniem P rzewodniczącego Państwowei ' Komisji Plan ) wej Komisji Planowlnia. Gospodarczego 'c. wania. Gospodarczego z dnia 24 września 1952 r. W sprawie z dnia 29 grudnia ' 1954 r. vv. sprawie u ulnania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Ko twierdzenia norm pallstwowych listalolly.ch mitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 41 poz_ 286). przez Polski Komitet NormalizacYiny do 5. Norma wymieniona w 1 lp. 16zastęlmje normq tyczących włókiennictwa (Dz. _U. z 1955 r. PN58/C97955 Koks opałowy ustanow iimą przez Polski Ko Nr 2 poz. 14). mitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1953 r. jako normq vaństwową obowiązującą (Monitor Polski Nr 51 poz. 395). Prezes Polskiego Komi.tetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki )Pełny tytuł normy kreska przed ty tułem lej samej. serii norm zastępuje pierw.szą część pełnegg. t.ytułll. j.dawna norma Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.. j. Tresć zmian ogłoszono w 'Biuletynie Polskiego Komitetu NormaliUlcyjnego Nr 6 z 1960 r. ' i!t 'f.redakcja: Urząd Rady Ministrów Biuro Prawne Warszawa al. Ujazdowskie t/3. 'Adminlslra'cJa: Administracja Wydawnictw Urzędu RadV Ministrów Warszawa ul. Krakowskie Przedmi p.ś d9 50. Tłoczono z polecenia Prezesa Radv Ministrów 'w Zokładach Graficznych. Tamka Wil rsza'.va. ul. Tarnka 3. Zam Cena 240 zł /

następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania w %

następująca Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów: Miejsce powstawania w % \. Monitor Polski Nr 21 214. Poz. 115 i 116 3. Jakość i warunki jakim powinno odpowiadać ziarno kakaowe surowe 'przyjmowane do magazynów określa obowiązująca norma jakościowa. 4. 1. Wielkość ubytków natm:alnych

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r.

\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r. . T R ES C_I Poz.: ~1 0 N I T OR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ \Varszama. dnia 30 grudnia 1961 r. UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Nr 99*) 418 - z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

BN-83 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu

BN-83 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu UKD 682.6.004.3/4 N O R M fi: BRANŻOWA BN-83 ELEMENTY WYPOSAŻENIA Okucia budowlane 5050-01 BUDOWNICTWA Pakowanie, przechowywanie Zam iast i transport BN-71 /5050-01 Grupa katalogowa 0739 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

2: Przepisów rozpotządzenia nie stosuje się do instalacji prz emysłowych.

2: Przepisów rozpotządzenia nie stosuje się do instalacji prz emysłowych. pziennik Ustaw Nr 25-182 < Poz. 117 i 118. ~) po 7 dodaje się 7a w brzmieniu:,, 7a. Zespoły adwokackie mogą pobierać od klientów tytułem zwrotu ogólnych kosztów własnych ryczałt w wysokości IJstalonej

Bardziej szczegółowo

s' dnia 24 lutego 1975 r.

s' dnia 24 lutego 1975 r. Monilor Polski Nr 8 dzono w trybie określonym w uchwale nr 329 Rady Mini.trów' z>dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie wprowadzenia kompleksowych zasad ekonomiczno-finansowych w niektórych jednostkach i organizacjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 211 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

M O N I rr O 'R p O L S K I ~

M O N I rr O 'R p O L S K I ~ M O N rr O 'R p O L S K ~ DZENNK URZĘDOWY POLSKEJ RZECZYPOSPOLTEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 1960 r. Nr 67 TRESC:, Poz.: UCHWAŁA 'RADY MNSTROW 317 - nr 233a z dnia 10 sierpnia 1960 r, w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r.

Międzynarodowego Komitetu Doradczego. USTAWA. z dnia 30 lipca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 106-3309- Poz. 674 i 675 Art. 12. Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych środków finansowych. Art. 13. Instytut zatrudnia pracowników na stanowiskach:

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Monitor Polski Nr 6 39 POl:. 28 --------~---------------------------------------------------------------------------- 28., ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

!BE II kwalifikacje. r.t".&y.. Framework. po europejsku. - European ~... ~ Qualifications KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI

!BE II kwalifikacje. r.t.&y.. Framework. po europejsku. - European ~... ~ Qualifications KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI - European... Qualifications r.t".&y.. Framework!BE II kwalifikacje po europejsku UNIA EUROPEJSKA EUROPEJ SKI FUNDUSZ SPOŁECZNY KA PITAŁ LUDZKI Euroan. I B E

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81924-2012:text:pl:html PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. Warszawa, dnia 16 grudnia 1989 r. Nr 67 USTAWA. z dnia 30 listopada 1989 r.

DZIENNIK USTAW POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. Warszawa, dnia 16 grudnia 1989 r. Nr 67 USTAWA. z dnia 30 listopada 1989 r. DZIENNIK USTAW POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 1989 r. Nr 67 TRE SC: POL: USTA WY: 408 - z dnia 30 listopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego 407 - z dnia grudnia 1989 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Potwierdzeniem zgodności zamierzenia Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8790/2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8790/2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8790/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str.

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str. nr 11 (2i) I:stcp,-,d 1992 I [.JtłitrL(~ miesiecznik mieszkanców Gnliny Nowe Miasto nad War t~a. Rok III Nawet nie zdążyliśmy Za pośredni ctwem Stow ar zyszenia Ille-et- Vila ine P ologne nawi ąz an e

Bardziej szczegółowo

. Warszawa, dnia 9 'czerwca 1964 r. MINISTRA ŻEGLUGI. koło Nowego Warpna - Allwarp, stanowiące za łą czni k do zarządzenia.

. Warszawa, dnia 9 'czerwca 1964 r. MINISTRA ŻEGLUGI. koło Nowego Warpna - Allwarp, stanowiące za łą czni k do zarządzenia. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. Warszawa, dnia 9 'czerwca 1964 r. TRESC: Poz.: ZARZĄDZENIE 172 - Ministra leglugi z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie przepisów o uprawianiu

Bardziej szczegółowo