OBWIESZCZEN IE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 31 maja 1960 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZEN IE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. z dnia 31 maja 1960 r."

Transkrypt

1 ' _. Monitor Polski N r Poz OBWESZCZEN E POLSKEGO KOMTETU NORMALZACYJNEGO z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych. Na podstawie alt. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca '1953 L o norniach i o Polskim Komitecie Normiliizacyjnym (Dz. U. Nr 15 pozo 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomośc i co następuje: 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwo: ' Lp. Numer _ nomy Tytuł normy ustanowienia norllly D a t. a od której norma obowiązuje l :.. \ w zaktesie produkcji: ' 1 60/B ') OkuciabiJdowlilne J styczn iój 1961 r. Zaczepy okienne 2 60iB ' Zakręlki' krydełkov{e 8 kwielni'a 1960 L 1 stycinia 1961 r. 3 60/B9424Q Wrzeciądze pasowe ze skoblami : 8 kwienia 19t10 r' 1 stycznia 1961 r. 4 6OiB 'Wrzeciądze 'z płytką krytą ' ze skobleil łl kwietnia 1060 L 1 stycznia 1961' r 5 60/B94242 ' Wrzeciądzez. płytką Odsloniętąze skobleiii 8 kwietnia 1960: '. 1 stycznia 196Lr. 6' 60/C77049 ' Przetwory tłmzczowe. Mydło szare 40/8 l listopadil 1960 r. 7 60/(:80091 ') Odczynniki 8 hvietnia 1960 L l listopada 1960 r. Nitrópiusyd'k sodowy 8 6Q!Cf3b75 TioJn(jcznik 8 kwietnia 1960 ' r. 1 litopida 1960 r. 9 60/C1:ł404 7 Siarczyn sodowy beiwodny techniczny 8 kwien'ia 1960 r. l listopada f9fjo r. lo 60/C84126 Kwaśny siarczyn sodowy techniczny 12 kwietnia' 1960 r. 1 listopada 1960 f. 60/CBrOOO Formalina techniczna 23 marca 1960 l listopada 1960 : '. r. r /C96120 ' ) Przetwory naftowe 8 kwietnia 1960 L l lisl.opada 1%0 r. \Vazeliny 13 6G!C96134 SnlaJY stałe do l ożyk to znych l lipca 1960 r. 14 6U/C c Pr.odukty węglcpochodne 15 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r. Solwentnafta z węgla kamiennego 15 6UiC97954 Koks karbidowy 9 m<lja 1960 r. l lipca 1960 r :'C97935 Keks opalowy 9 maja 1960 r. l lipca 1960 r. 17 GO/C97956 Koks generatorowy 9 maja 1960 r. 1 lipca 1960 r /C97951 PółkOKS z węgla ' kamiennego 9 maja 1960 r. 1 lipca 1960 r. 19 6C / D50i l Drewno okleinowe liściaste 8 'kwietnia 1900 r. 1 listopada 1960 r /E Wyroby z wpgli :usziachetnionych 3 maja 1960 r.! 1 listopada 1960 f Elektrody węglowe do ogniw i baterii i 21 6DiH74105.) Zeliwne rury ciśnieniowe 11 kwietnia 1960 r. 1 wr z eśnia 1961 r. Trójniki kielichowokołni erzowe do po ł ą czeń sztywnych z bosym końcem 2 2. GOi H/411 8 Łuki kielichowe do połączeń sztyw 11 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 r. nych 23 GJiH74120 Kolana jedn'okielichowe do połączeń 11 kwietnia 1960 r. l wrze5nia 1961 t. sztywnych 24 60/H74125 Kolnierze ślepe 11 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 t:. 25 {)o/h74128 P'rostki kielichowe do połączeń 30 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 r. sztywnych. Kiasa LA 26 60/H74129 Prostki kielichowe do polączeń 11 kwietnia 1960' r. l września 161 r. sztywnych_ Klasa A 27 60/H74132 : Trójniki trzy kielichowe do połączeń 11 kwietnia 11>60 r. 1 września 1961 r /H74134 sżtywnych Z węźki dwukielichowe do połąc z eń 11 kwietnia 1960 r. 1 września 1961 r.. sztywnych.o.: 29 60/H74135 ' Trójniki kielichowokolnierzowe d o 11 kwietnia 1960 r. 1 wr z eśnia i961 r. ': p po l ąc z eń sztywnych 30 60/H'l413G Kr'zy\vkl dwukilichowe do połączeń 11 kwietnia 1960 r. 1 wrześni a 1961 r. iztywnych..

2 / Monitr Polski Nr 49 Psz 1)'5 Lp. Numer normy 2 Tytuł 3 normy D a t a. od której norllil ustanowie11.la normy ribowląluje 4 S :49!t.O 'H GOL010S'O 60/L04001 GO/L 'fill!.lo 1DD.3 uo/l360g6 GO/L361S0 60/MS /M YSeJ05 59/M : B/M /M S8/M i M /M75021!>8/M /M /M750n 58/M75042 Aluminium i stopy aluminium P f>ly fłjj ' ]ej pq.t elllf:s.ł.u wbni::tt:!!3o ') S ilniki lolnicze tłokowe O.z.n. il.ceni:ti zi5.a::dn.i cz.e na.i.lnik.u tuokowyn: P11Óby.k.C'JUtrolrte na hamolluiac h Wy.tyol:ne przeprowadzaniiil pgmi<ilrów Metody i wzory do obliczania mocy zredukowanej silnika' z pomiarów 'd :crk'otl'atłf'c'h n<l htltn'o'wt'lt'c'h Cechowanie młynków hanwwnianych Pulączenie regulilt(h (j)!b rr()it('w ś:lligia z silnikiem. Wymiary złączne 'Polączen' ie osprzętu s'ijnl'kowego si'ln'i'k i'ltl'i. ''Ymary 'Z1 ą(7.:n e Połącz e n i a pr.ądnic z silnikami Wymiary z!ącrne PrJeft>ły w omierze zwę ż ko.wp Obudowy kryz i dysz normalnycb. Gtówne wymiary. oj Armatura sieci domowj Lawory zilporo'w pros't 'mosi7ne 'Fl!! fli'lrę o c i śnieniu nomin 'a!fły'll't 'de () kg/cm't. Lesfaw'ienll! Za wory zbl01'0we 'Skoś''\e 'l'l'y05 j.ężne ł \. l nil wodę gorącą i p)rę o cinlefł 'hl neminalnym do 10 kg J.C'lłi. Zest a w.ienia Zawory mosiężne 1lres'te z pot!wó1 'ną regul'il'cją TłB 'Woulę 'go'r<)(''1 i 'pa o ciśnieniu do 10 kg /'Cłn t 'ZesfŁiłwienia Znwory kątowe mosiężne.z podw/jm\ regulację ncl wodę gorącą i [)drę o ciśnieniu nominalnyrndo S kwietnia 19G0 r. 8 kw'ietnia 195'0 r. S kwietnia 1:9130 r. 8 wielnia 19GO L 8 kwietnia 19GO r. 8 kwietnia d'9gg 1' '11 kwietnia l'%tl r. 8 kwietnia 1966 r. 12 kwielnia 1960 r. 231Jrudnia 19mł {'.. 1 kwieh1ia 19 f. kg/cm t. Z estm'wien.ia Zawory zwrotne poziome rnosi 'ę ne 23 rudai a 1958 f. na parę o ciśnieniu nominalnyrl do kg/cm t. Zestawienia. Za w ory.proste m0si ężne nil pl\rę ) ciś 23 grudnia 1958r. l'l ieniu nominalnym do Hl kg /cm Ku rpusy < Zawory z!rporowe kośne D'0 'l j.ę'ine łkwietnia 1959 r. nil wodę gorą c ą i 1mrę o d'nicniu n o minal'nym do '1'0 kg/cni'. Ko qmsy ZiJwory proste mosiiżne z pudw\l1 23 'grudaia 1958 f nf! regu 'lacją na wg.de: gorącą 1 Pil' J' o ciśnieniu nominalnym d'e 10 kg / (m. Korprrsy Zawory kątowe mosiężne :t.jyodwbjl1ą '23 grudlilia 1958 r. regu.lacją na wod ę y01ącq i pa rę o ciś ft cniu nominalnym da 1 D kg/cm t. Korpusy ZB. wory 'zai''0rewe nil w')( 'ę 'g()rąn 4 parę o ciśn ieniu nomina'lnym do 10 kg/crm. Głowice.z6wory z podwójną regulacją D'a 23yruclfi:ia r. wodę gorącą 'j pllrę o cisn'ieniu no ' minalnym do.10 kgicm t Glowice 'Znwory zap0'rowe nil wodę otą'(' 23 'grudaia 19:i8 ł. :. pnę a ciśnieniu nominlllnym tła.. Hl kg1cnl'!. Korpusy ewic. l '2 g r udlłia 1958 r. 23 'crudnia 1953 r.. l listopada 19GO r. t :listopada 19GO f. l li5f opada 1!6tl r. 1 listopada f%( T. ł i :tojlb rl!! 19fif) r. ł insfopała ati{} r. 1!'i'rtop.al).l 1'!i}G6 f. \ 1 list o i]da 19Gtl r. 1 s tycznia 19G1 r. l grudbll lł:go r. t gruc1ail!go f ił gmdaia le f. l gru dall l DOO f. t gruulil ia 1 ' f. 1. FlJdHia lmro r l gw c1l!łia 19GO r. 1 grudaia 196t} r. 1 grudłiia 1969 r. ł ł grud ltia ł8mł r../

3 '... D a t.a '. : Li Nu mej l&f.m.y Tytuł normy od której 'ilorma. ustanawia nia. normy ebow iązu je Poz. 235 li '. 2' /Mct5047 Zawory z podwójną '. 23 grutlni.a '. 1 grudnia r. wodę goą i pou: o e:i. Hieniu na minalnym do la kg / cm. Korpusy łowic 53 5i1/M l Zawory zwrotne poiiome na woję 23' g.rudnia 1958 f. 1 grudni& 1966 l. g.elącą i parę. 9 ciśnieniu f1.o.nlil l JłYD1 do 10 kg /cm. Pokrywy 'f 8/M75051 Zawory zaporowe na wodę gorąą 2.3 grudni 1958 r. 1 grudnia 1960 r. i parę o c:iśn.icrni ' ł:l Romi:n.lnym ił.e. 16 kg/cm%. Wrzeciona 55 5#M :. UWOfy z podwójną regulacją na 23 UdDtit 1958 J'. 1 trudaic: 1969 l. i Wonę gorącą i parę o ctdeniu llo»1in.alnym do 10 kg/ cm%. 'vrz.ecii>n 5łl/M Zawory Ri! wadę goj:tjcą i parę e ci 23 łi'wlnłił 1958 l!. t.rudnia 1966J l. śnieniu nominalnym. do li} kg/cm.!.. 1 'r:liybki 57 SB/M Zawory :zwr.o.tne paziome Hi. WGd 2.3 rudnjit 1'953 r. 1 grudnia f. / gor.ącą i parę ' o ciśnieniu nominałdo lo kg/ cm:!. Grzybki '»ym 58 5Mvł 75061} ' Zawory z podwójllcl regulacją na. 23 rudniil 158 r. t yrudnia' 1960 r.: WOGę gorącą i parę o ciśnieniu n ) mii'laluym do Hl kg/nlr. Zakrętki! dodskowe 59 > 58/M75G61 Zilwory z Jledwójną. regulacją na 23 yrudflia smdniai 1966 r wegę gorącą i parę o ciśrjieniu nominalnym do 10 kg / cm. Oslony głowic 60 58/M75062 Zawory na wodę gorąrą i p.arę o d. 23 grudnia 1958 r. 1 grudnia 1960 f. śnieniu nominalnym do 10 kg / cm.?ławiki ' S 5.8/M Zawory na wodę gorącą i parę. o ci 23 g ru.rl.n i a 1958 r. 1 grudnia 1960 f. śnieniu nominalnym do id kg / cl1l. Nakręlki kepturowlł z gwinlem me trycznym 62 5S/M75064 Zawory na wodę gorqcą i. parę o ci 23 ymdbia 1958 l'. l' grudnia 1960 r.. śnieniu nominalnym do 10 kg/cll 2 NakręJki kapturowe z gwintem ru rowym 63 5B/M750G6 Zawory z podwójną regulacją na 23 grudnia 1953 r. 1 grudnia 1960 r. wodę gorącą i parę o Clsnemu no minalnym do 10 kg/ cm!. Złączki wkrętne 64 5!J/M75067 Zawór spustowy R kwietnia 1959 r. 1 grudnia 1960 r i M75068 Korek R 1 / i 4 7 kwietnia 1959 r. 1 grudnia 1960 r rM Zawory zaporowe na wodę gorącą 23 grudnia 1958 r. 1 grudnia 1960 r. i parę o ciśnieniu nominalnym do H) kg!t::m z. KółkQ rticzrre że.fiwne 67 58/M Zaw0ry z podwójną regulac j ą n'l 23 grudnia 1958 r. 1 grudnia 1960 r. wodę gorącą i parę Kółka ręczne z tłoczywa termoutwardzalnego 68 60JR Maszyny rolnicze 7 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r. Gęsiostópki. Z e społ y 69 60/R58002 Gęsiostópki 7 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r /R53003 Gęsłostópki. Trzonki 7 kwietnia 1960 r. 1 listopada 1960 r. 71 6O/S750aO oj Wyposćlżenie elektryczne pojazdów me 26 kwielnia 1950 r. 1 listopada 1960 r. chcnicznych. Bezpeczniki lopikgwe 72 60/S76081 Skrzynki bezpiecznikowe 12 kwietnia 1960 r. 1 listopal.a 1960 r. Głow ne wymiery 73 60/TBO50 ') Urządzenia.elektroniczne 15 kwietnia 19GO r. 1 stycznia' 1961 r. Obwody drukowane. G ł ówne 'wymiary 74 60/ TB0151 Obwody drukowane. La'mll1aty fv 15 kwietnia 19GO r. 1 stycznia 1961 r. liowane :'1..:.

4 M::mito! Polskf Nr. 4. Lp. l ' Numer normy 2 60/T /T /T T /T fł /T82140 '. 59/A74101 ' 59/A74103 Sg/A /A /A742Q4 TyŁuł. ' ' '. Poz ZJ5 ' 3 normy = '. 'J Urządzenia teletechniczne. Wtyczki łączeniowe pojedyncze : Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncza Ciężarki do sznurów szychowych W skażniki krzyżowe! Końcówki do sznurów i do cewek Kołki gniazdowe tj. w zakresie produkcji f obrotu: ' 'j Pieczywo. Chleb żytni Chleb pszennożytni Pieczywo pszenne 'j'.przetwory zbożowe. Kasza gryczana ' w zakresie projektowania ł KasZd jęczm i en.na/ konstrulccji: D a t a od kt.órej norma ustanowienia normy obowrązuje kwietnia 1960 r 26 kwietn'ia 1960 r. 31 grudnia t959 r. 31 grudnia 1959 r. 31 grudnia 1959 r. 3 niaja 1960 r: 3 maja 1960 r. ż.. 1 listopada 1960 r. l listopada r. : l li:itopda ' '1960:'[' t li!>topada 1960 r. t stycznia 1961 r. l stycznia 19tH r. l lipca 1960 r. ' 1 lipca' ł966r. 1 l i pclł 4960 r. t listopada ' 1960 r. l listopada ' 1960 C'.f.1 86 Optyka. Promienie kułistychpowierzchni optycznych 16 maja 1960 r. ' 1 sierpł'hll9w 'r.: 81 60/B0155 w zakresie wykonawstw'. robót i badań 'odbiorczych: Posapzki kwaso i łulipodporne asfaltowe. 11 kwietnia r. ' Warunki i badania 'techrticzn'e przy d ' hloue w zakresie metod badań: 1 listopada r. 88 ' /C O/C /D /M55663 Pigmenty do gumy. Metody badań.pigmenty do wyrobów z polichhnku winylu. Metody badań Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie higroskopijn o ści Obrabiarki do metali. 'Wiertarki promieniowe. Sprawdzanie dokładności ' 8 kvietnla 1960 r. 11 kwietnia 1960 r. l stycznra 196t r. 1 stycznia 1961 r 1 listopada 1960 r. '1 listopada 1960 r.. 2. Ustanowione zqstały następujące normy państwowe (PN) :.jako za' ecane na całym obszarze Państwa: Lp. Numer normy Tytuł normy. '. D a t a od której norma ustanowienia normy ' jest zalecana \ /K91252 Tabor kolejowy. Klocki hi\mulcowe. 1 listopada 1960 r.: Wspólne wymagania i badania _ o 2 60/P Tkaniny lniane. Błędy ' ' 3 60/P Tkaniny jutowe. Błędy 13 maja t960 r 1 września 1960 r. 13 maja 1960 ro' 1 września ' 1960 r.:

5 ( Data TOZfrOT2i\ z'enia. 1 \' 7:(j!weJ.('!Tiit!:l!ą:C:lG' hl'!'!' SU\M(.\j\M fejt Lp. Numer Data ustcinowienia n&r 'y 'f1i tuł mo:n1ł1y : ab ia GW6i dh' Z.(!. \i :. o sj)j'<l.\\' i.e za Ł wie nlzenia. zman normy rub d1 ta Ugru no too. \i 'e rrja RO\TJn'Y ' 5 ' ) 5Wl l (tl4'& J!m. tny.d>j} 5kelMf:!WW (p0siil t:lld i l!>dq 2.5 S.iA'qjl>fłia. t95.& 16 j. H)lit +. '.:'. r. t:.. ' lt:.farlif DaiJton PUhski.....Qz WitmAil. i 'ii>llia technic:l.lfm p JZ 041. N' 72 42J.) JiJi>ElTN. 4 1: 57! Cłl4004. Si:.an::tK. s(!)d i)\ Y tl0j1>y techni.czny. 3 kwiltlir.!ij 1957 li. 22 kwietnia 1960 r. (M'<!m.it0.r!?t))sk i ' Nr 45 1 prjz. 2tH1). ' J. 5fJC P[Quktv Ri Ok:me. K WG<!. s.e:14y l { :!ł. 24 i s.tf9ji11ól d 1956 r. 14 maja 1!:l60 r::' :. it:jlty. (C'l. U. Nr Sil Jilb 26J) ł 5&'/ Masz.yay ftlci!k.byczj9je. T rójta.zg.\1ze. s.ij [li S SiiefpLtlla Ut59 L 17 maja 1969 r. 5R!H&.4.& i 6 51.l/H 8 W30 7: 5'ł. S4EJ34 5&/HiilJ5 S< 5S: H!93421 H)' 5/!L 4900G U : 59/M5.15L t 57/ M5.2t3n l.j ł 51!v73 5>1/Sfil L PS ki isyl''.(1:h r(j) ':h c 1:ne (j) rnocy od 06 do (M milor Pols l( i kw.: Zni.!m LQ.ru)w i1d P. n.iliill<'::ti1. N(. pd.. 449'). i!. Jil'ęhli.OŚcL obw.t. (ii \1i r stiwh SQłFXO)w ił koao.truk.c)ijna. de. aa \\i ęg1 a 1lgrudni.a r (Mo. 20 maja 1960 r. a.j.ii. 1 J.a::.y tlk a(: ja T.l.ilC9r Polski z 1959 r. Nr. 24 PQz Stal stopowa konstrukcyjną. dl:.1 ulftpsz.a 3J g ndl.!la 1958 r (Mo 14 maja 1960 r. l'i d jjj!.n.e!l!ej. Kl asyfikdlla. [l ito [ PO.iski. z 1959 F. Nr 30 poz S l s topowa konstrukcyjna do az.otowa '3 t g [ Ud11.i.a l 958 L jjfo iomaja 19GO r. Ni)Q. Klasyfikacja uit0{ z 1958 r. N 24.p.Qz: t1 21 Sa.L stopowa konstrukcyjna d.o. na w.ęgl1a '. 9!i fl.lg111.la 1953 r. (Mo. 20' maja fj60 r. n ia lub do ulepszania ci e pjn.eg.o sło.o B.ilur Polski z r9s9 [. w :n& W lotllhl tw.i.:e Klds)jfi.k.a.cja Nr 2.4 1'.oz 112)! s.yn.y normalnotorowe 14 P.i1 id ai. rn i.k a 1955 r. (0.7> U. 16 maja 9GO r. r : N r..42. poz. 258). Ruch lotniczy. Oznaczeniel QstLz e lawr:ze n1 B1ijHCa 1957 r. j i.ch rozmieszczenie nil stalkach po.(t.to li.tor Polski 16 maja logo r. we t l'2'l'll1dl i bil'la h kot.wicznych Nr' li3 poz. 50'4) Fi!'i kątowe synletryczne!ild :llobków 23 marca 1959 r. we frezach zataczanych (Monitor Po.lski 16: maja!t)'6/) l. N[ 50 p6>z 230) 'J N(!).że tokarskie oprawkowe ad re.wolw 7 sierpnia 1957 f tq wek i automatów (Monitor Polski t6 maia r. c Kąt.Q>we proste p rawe Nr 97 p07i. 569) Kątowe proste lewe 7 s i e rprua 1957 r. (Monito r PoTski 16 maja HJ6łt r Nr 97 poz. Sb!» ) p6)l7:6l!y h.fmil(: Zlilie_ uwór pr G}s.y w 1.8 marg:a r. sadzie gumowej do dtki mottlcyklowej '(Monitor porski Nr 34 poz. 230) 0b t7 maja 1009 r. '2. W normach:' 1) 'PN59/H 046GO Badania metalograficzne stopów odlewniczych. Pobieranie i przygotowa nie pró. bek żeliwa do badań mikroskopowych Polski z 1960 r. Nr 27 poz. 130) zmienia się dat od której norma jest zalecana na pal.dziernika 1960 r Norma wymieniona w 1 lp. 3 zastępuje normę PN5J/n:g4Ua.Ok uda oudowrane. 'W'rzecfądze Ziłtwrerdzol'lą jako BOrn pa ns twową zarecan:ą rozporządzeniemprzewoani. czącego Państwowej Komisii: Planowania ' Gospodarczege z dria PN59/H046fi2.Badwa italiwa. SUta.gtll Klasyfikacj.a. stmktmy osnowy Dleti:Jie.llilti!'} 3 s.ierpaia. l!}s4 r. w sp.rawi.e zatwierdzenia nqrm. państwowych. Dstanowj'onydll przez POSkł Kom'et NOHJNitli.:uu:y}ny j ks tlosta1.m.ych f}ll.ez l? lsk l(&1mitet Nmmaliz'Ky}ny. dutycz.ącydl n ormy pabstwowe71itlec<lne unia 31 grudnia 1959 r. (Monitor budownictwa (Dz. U. Nr 40 poz. 17U)..

6 Monitor Polski Nr Poz Norma wymeniona w 1 lp. 12 zastępuje następują 6. Norma wymieniona w 1 lp. 76 zastępu je n as t ępu ją ce normy: ce normy: 1) PN/C96107 ') Przetwóry naftowe. Wazelina apteczna 1) PN53/T!l2108 Wtyczka telefonowa pojedyncza żółta. Warunki techniczne uznaną za 2) PN53/T ) Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncz_a. o bow iązującą rozporządzeniem Prze Trzon wodniczącego Państwowej Komisji Pla 3) PN53/T82125 Zawleczka nawania Gospodarczego z dnia 26 lu 4) PN53/T82126 Osłona izolacyjna tego 1951 r. w sprawie uznania norm 5) PN53/Ttl2127 Sprężyna ochronna ustalonych przez Polski Komi tet Nor zatwierdzone jako normy obowiązujące r ozpzjrządzeniem malizacyjny li! obowiązujące (Dz. U. Przewodniczącego Państwowej Komisj.i Planowani<l Gospoctar N r 13 poz. 105). ('zego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierlzenia norm 2) PN57/C96120 Wazelina techniczna ustanowioną państwowych ustalonych przez Polski Komitet N()[malizacyj' przez Polski Komtet Normalizacyjny ny w zak resie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24 poz. 89). dnia 12 marca 1957 r. jako normę pań 7. Norma wymieniona w 1 lp. 77 zastępuje no rm ę ' stwową obowi. ązującą (Monitor Polski PN55T Łą c znice telefoniczne. C ięż drek do' sznurów Nr 34 poz. 230). szychowych. Główne wymiary i ciężar za twi erdzoną. jaki} al PN57/C95121 Wazelina wysókotopliwa (Smar UN) normę pań s twową obowiązującą 'rozp orządzeniem ' Przewodni ustanowioną p :zez Polski Komitet Nor czącego P ańs twowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnis.< m alizacyjny dnia 31 grudnia 1951 r. 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzeni) norm pal'tiitwe.: jako norma pilństwowa obowiązująca wych ustalonych przez Polski Komitet Normalizayjny. duty (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13 poz. 83). czących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28 poz. 1(9). 3. Norma wymieniona w 1 lp. 14 zastępuje następują 8. Norma wymieniona w l lp. 91 zastępuje normę.<:e normy: PN/M 55G63 O}oŚrabiarki do metali. Sprawdzanie dckładnokl. _.. 1) PN53/C97013 /) Produkty węglopochodne. Solwentnafta Wiertarka promieniowa (Najwyższe dokładnosci ) uznan.f.:. oczyszczona z w ę gla kamiennego: za za obowią zującą rozporządzeniem Przewodn icząc elo Państwo:. tw i erdzoną jako normę pań3twową obo \'Tej KomiSji Planowania Gospodarczego z.dnia 26 lutego wiązującą rozporządzeniem Przewodni ' 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych p rzez PolsJd Kl) czącego Pailstwowej Kvmisji Planowa mitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13 poz. lo:). nia Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia. norm 5. Tracą moc następujące normy:. piłlstwowych ustalonych prze'z polsk.i. 1)PN53/A82051 Konserwy mięsne w pu:izkj.ch blasu' Komitet Normalizacyjny V zakresie nych. Wymagania ogólne i badania. usttl. chemii (Dz. U. Nr 27 poz. 107) nowiona przez Polski Komitet Normaliza' ' '!l P 54/C Solwentnafta surowa. z węgla. k l:>.. cyjny dni.az9.grudnla195& r: J/lko norm ':' l.liennega zatwierdzoną jako noju. państwowa.. Obewiązu.jąćd (Molłitor Po.!skL państwową ooowiązującą ' rozporządze 't' 1959 r. Nr 30 poz.u3). niem ' Przevodniczącego Państwo węj ' <' j 2) ' PNSUB0271 Oi Kanalizacja.. Przekroje poprzeczne za. Komisji Planowania Gospodarczega p. 'Jmięt yc: h kimałow ściek(} wy ch ustim.uw.ia. z dnia 21 czerwca 1955 r: w sj}rawle na p.rzez ' Polski Komitet Normalizacyjny' ' zatwierdzenia norm pculstwqwycn.usta dnia 16.:.patdl.iemik a 19$7 L 'jako.:n(mm'ł'' <'. lonych p rzez PolSki Komitd Normali pdństw.ówa zalecana (Monitor Plski Nr lot. zacyjny dotyczących górnictwa (Dz. U. poz. 592) Nr 28 poz. ' 110).. 3) ' PN54/POl'ł06 Przędza.. Układ numerów zatwierdzona 4. Norma.wymieniona w _o l lp. 15 zastępuje normę jako norma państwowa obpwią LUjąca rol. PN/C91954 Koks karbidowy uznaną za obowiązując.ą rc!z porządzeniem Przewodniczącego PańslvlO' porządzeniem P rzewodniczącego Państwowei ' Komisji Plan ) wej Komisji Planowlnia. Gospodarczego 'c. wania. Gospodarczego z dnia 24 września 1952 r. W sprawie z dnia 29 grudnia ' 1954 r. vv. sprawie u ulnania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Ko twierdzenia norm pallstwowych listalolly.ch mitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 41 poz_ 286). przez Polski Komitet NormalizacYiny do 5. Norma wymieniona w 1 lp. 16zastęlmje normq tyczących włókiennictwa (Dz. _U. z 1955 r. PN58/C97955 Koks opałowy ustanow iimą przez Polski Ko Nr 2 poz. 14). mitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1953 r. jako normq vaństwową obowiązującą (Monitor Polski Nr 51 poz. 395). Prezes Polskiego Komi.tetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki )Pełny tytuł normy kreska przed ty tułem lej samej. serii norm zastępuje pierw.szą część pełnegg. t.ytułll. j.dawna norma Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.. j. Tresć zmian ogłoszono w 'Biuletynie Polskiego Komitetu NormaliUlcyjnego Nr 6 z 1960 r. ' i!t 'f.redakcja: Urząd Rady Ministrów Biuro Prawne Warszawa al. Ujazdowskie t/3. 'Adminlslra'cJa: Administracja Wydawnictw Urzędu RadV Ministrów Warszawa ul. Krakowskie Przedmi p.ś d9 50. Tłoczono z polecenia Prezesa Radv Ministrów 'w Zokładach Graficznych. Tamka Wil rsza'.va. ul. Tarnka 3. Zam Cena 240 zł /

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów

Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Wydanie Nr 1, luty 2007 r. Dokumentacja techniczno ruchowa kompresorów Spis treści Typ kompresora Nr strony Pole Position 221 3 GV 34-24 PCM 3 6 B 2800 I/50 9 B 2800 B/100 12 B 3800 B/200 15 B 4900/200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zasuwy PN 10. www.norson.pl 1. Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 (uszczelnienie gumowe)

Zasuwy PN 10. www.norson.pl 1. Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 (uszczelnienie gumowe) zasuwy PN 10 Zasuwy PN 10 Zasuwy kołnierzowe figury 002 F5 PN 10 (uszczelnienie gumowe) 1-111 002 040 10 DN 40 11,00 169,00 1-111 002 050 10 DN 50 12,50 215,00 1-111 002 080 10 DN 80 20,00 255,00 1-111

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW WAŻNY OD 02.07.2012 ROKU

CENNIK WYROBÓW WAŻNY OD 02.07.2012 ROKU STR. 1. ZASUWY GWINTOWANE 2 2. ZASUWY OWALNE KOŁNIERZOWE 2 3. ZASUWY OWALNE KOŁNIERZOWE SFERO 2 4. ZASUWY PŁASKIE KOŁNIERZOWE 3 5. ZASUWY PŁASKIE KOŁNIERZOWE SFERO 3 6. ZASUWY BOSE 3 7. ZASUWY BOSO-KOŁNIERZOWE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Radioterapii Onkologicznej II ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont kotłowni w starej części budynku

Kosztorys. Remont kotłowni w starej części budynku Kosztorys Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 53 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacji kotła i sterowanie Lokalizacja: Kraków ul. Skosna 8 Inwestor: Dzielnica VIII Zadanie WE 80195 / 4270 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

ARMATURA CENNIK WYROBÓW

ARMATURA CENNIK WYROBÓW ARMATURA CENNIK WYROBÓW SPIS TREŚCI ZASUWY 111 UG DN 40-300, 111 UG DN 350-500... 4 112 UG DN 40-300... 4 111 UG/134 DN 40-300... 4 112 UG/134 DN 40-300... 4 111 UG/986 DN 40-300, 111 UG/986 DN 350-500...

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

TASTA Armatura Sp. z o.o.

TASTA Armatura Sp. z o.o. katalog techniczny Z przyjemnoœci¹ prezentujemy Pañstwu kolejn¹ edycjê katalogu technicznego TASTA Armatura. Zawarte w nim zosta³y obok norm dotychczas obowi¹zuj¹cych równie nowe, oparte na normach europejskich.

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl

OPASKI NAPRAWCZE. /Repair Band/Typ 1. www.kubwit.com.pl OPASKI NAPRAWCZE /Repair Band/Typ 1 Rys.1 pojedynczo napinana Rys.2 podwójnie napinana Zastosowanie: naprawa uszkodzonych przewodów sieci wodociągowych: Stal, PCV, PE, AC, ŻL, GRP, kamionka, żywiczne Opaska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót Instalacje sanitarne - Instalacja centralnego ogrzewania Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Budowa wielofunkcyjnego obiektu usługowego infrastruktury społecznej - przedszkola, sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 4 232 Seria 02 Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 VBI31... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Żeliwo szare GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Kąt obrotu 90 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--.

SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--. Dziennik Ustaw:..-.:.N...:.;r:...:.:5.=2.-- 8_4_4 -----------P-o-Z-.-2_7_9 KOMSJA KW ALFKACY JNA prz!:) Zanądzie Wojewódzkim Związku Samopomoc!:) Chłopskiej... _-_. _-_...... _----_... --.--... _-.--.

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. BOHAMET Armatura. BOHAMET Armatura S.J.

Prezentacja firmy. BOHAMET Armatura. BOHAMET Armatura S.J. Prezentacja firmy BOHAMET Armatura BOHAMET Armatura S.J. 1 Grupa BOHAMET Ponad dwudziestoletnia działalność na rynku krajowym i zagranicznym. Naszym klientom oferujemy szeroki asortyment produktów: produkcja

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2...... nazwa Wykonawcy, adres FORMULARZ CENOWY L.p. Nazwa towaru JM Cena jednostkowa brutto 1. zawór kulowy 1/2 2. zawór kulowy 3/4 3. zawór kulowy 1'' 4. zawór kulowy 5/4'' 5. zawór kulowy

Bardziej szczegółowo

ZASUWO-OPASKI NWZ, NWZPE

ZASUWO-OPASKI NWZ, NWZPE ZASUWY zasuwa kołnierzowa ZK1 SZ14 F4 z miękkim uszczelnieniem (krótka bez kółka) grupa katalogowa 10.850.14.DN DN GJL-250 /mm/ żeliwo żeliwo szare sfero 50 11,0 193 10,3 284 80 16,7 238 15,5 396 100 20,2

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik programowalny MSS

Przekaźnik programowalny MSS zgodności Prez es te Se ch kc n i je cz ne KL UB zgodności Władz e 12 Aktywni osób członkowie około 20 osób Komitet naukowy 9 osób Członkowie Klubu ponad 600 osób Cele działalności Klubu: zgodności budowa

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Armatura wodociągowa. www.dyka.pl

Armatura wodociągowa. www.dyka.pl Armatura wodociągowa www.dyka.pl DYKA to jeden z największych międzynarodowych producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży. Obecnie firma DYKA

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn Zespół Szkół Nr im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Projektowanie sprzęgieł Obliczanie sprzęgieł polega na wyznaczeniu przenoszonego momentu obrotowego (równego momentowi skręcającemu) i obliczeniu wymiarów.

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Lighting people and places. Alu-Bay. Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń

Lighting people and places. Alu-Bay. Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń Lighting people and places Alu-Bay Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń Trwałe materiały wysokiej jakości gwarantujące możliwość wykorzystania opraw w trudnych warunkach. Możliwość wyboru

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

AGJK ZAKŁAD MECHANICZNO- ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989

AGJK ZAKŁAD MECHANICZNO- ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989 ZAKŁAD MECHANICZNO-ODLEWNICZY ROK ZAŁ. 1989 2 Zakład Mechaniczno-Odlewniczy AGJK powstał w roku 1989 jako spółka cywilna. Kontynuując tradycje odlewnicze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego produkujemy

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego AINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeƒ bez wczeêniejszego zawiadomienia. ZAUWY EURO 20 ZAUWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki 76 Zawory czerpalne SEPP-Eis zawór czerpalny do montażu w ścianie budynku z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu w przypadku zamarznięcia wody. Zawór

Bardziej szczegółowo

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A A R M A T U R A CATALOGUE P R Z E M Y S Ł O W A WWW.CROMOSTAL.PL SPIS TREŚCI KATALOG ARMATURA GWINTOWANA Rozdziały Strona 1. ARMATURA DO SPAWANIA 4 KOLANA SPAWANE 90 0 ZWYKŁE... 4 KOLANA BEZSZWOWE 90 0...

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

ARMATURA CENNIK WYROBÓW WWW.METALPOL.COM

ARMATURA CENNIK WYROBÓW WWW.METALPOL.COM ARMATURA CENNIK WYROBÓW WWW.METALPOL.COM nr strony karty produktu w katalogu ARMATURA str. www.metalpol.com nowość w ofercie ZASUWY 111 UG DN 40-300, 111 UG DN 350-500.............................................................................................4

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

ZASUWY PN 10 ZASUWY KOŁNIERZOWE FIGURY 002 PN

ZASUWY PN 10 ZASUWY KOŁNIERZOWE FIGURY 002 PN ZASUWY PN 10 ZASUWY KOŁNIERZOWE FIGURY 002 PN 10 (uszczelnienie gumowe) 1-111 002 040 10 DN 40 11,00 169,00 1-111 002 050 10 DN 50 12,50 193,00 1-111 002 080 10 DN 80 20,00 233,00 1-111 002 088 10 DN 80

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Serwosilniki AC Serie EMJ, EMG, EML, EMB

Serwosilniki AC Serie EMJ, EMG, EML, EMB Serwosilniki AC Serie EMJ, EMG, EML, EMB Zestawienie Seria EMJ EMG EML EMB Napięcie 200V 200V 200V 400V Moc 200W~1000W 1kW~5kW 1kW~4kW 7.5kW~15kW Moment znamionowy Prędkość znamionowa Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE CIŚNIENIA - wyposażenie UHP

WYSOKIE CIŚNIENIA - wyposażenie UHP WYSOKIE CIŚNIENI - wyposażenie UHP rmatura przyłączeniowa - adaptory daptory umożliwiające łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Wykonane ze stali

Bardziej szczegółowo