Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr Bogdan Kostrzewa mgr inż. Andrzej Uzar Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: mgr inż. Tomasz Sułkowski Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[01].Z3.01 Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik informatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Przykładowe scenariusze zajęć 6 5. Ćwiczenia Analiza potrzeb użytkowników systemu Ćwiczenia Funkcje systemu Ćwiczenia Fizyczna organizacja danych w bazie Ćwiczenia Schematy tabel Ćwiczenia Normalizacja danych Ćwiczenia Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 38 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik informatyk. W poradniku zamieszczono: wymaganie wstępne zawierające wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia zawierające wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z poradnikiem, przykładowe scenariusze zajęć, ćwiczenia zawierające przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania-uczenia się oraz środkami dydaktycznymi, ewaluację osiągnięć ucznia zawierającą przykładowe narzędzia pomiaru dydaktycznego. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia kierowanego, tekstu przewodniego, dyskusji, projektów. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej uczeń powinien umieć: sprawnie posługiwać się aparatem matematycznym, zarządzać zasobami na nośnikach stałych, korzystać z zasobów sieci lokalnej, modyfikować dokument tekstowy, wyszukiwać informacje w różnych źródłach, budować bazy danych za pomocą kreatora, określać relacje między tabelami, eksportować i importować dane między aplikacjami biurowymi. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: ustalić wymagania użytkowników systemu informatycznego, określić zbiór danych przyszłej bazy danych, określić zależności pomiędzy poszczególnymi grupami danych, utworzyć pośredni model danych, zdefiniować obiekty bazy danych, zaproponować zasady kontroli poprawności wprowadzonych danych, określić klucze: główny (podstawowy) i zewnętrzny, wskazać pola do indeksowania, połączyć tabele w relacje, wprowadzić dane do testowania struktury projektu, zmodyfikować strukturę relacji. 5

7 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz 1 Temat: Analiza potrzeb użytkowników systemu informatycznego - projekt Cel projektu: Celem projektu jest kształtowanie umiejętności: analizowania potrzeb klienta oparte na wywiadzie w zakładzie pracy, projektowania systemu bazodanowego na podstawie przeprowadzonej analizy. Projekt ma zawierać: informacje na temat struktury firmy przedstawione w postaci graficznego schematu, dane potrzebne działom do pracy, powiązania działań między poszczególnymi działami firmy, projekt systemu bazodanowego dla tej firmy. Uczniowie będą wykonywali projekty w grupach 2-3 osobowych. O powodzeniu wykonywanego projektu będzie, między innymi decydować organizacja pracy grupy. Ocenie będzie podlegać: określenie potrzeb użytkowników systemu informatycznego, projekt systemu bazodanowego, zaangażowanie w pracę grupy, sposób zaprezentowania projektu (i, ewentualnie, obrona projektu). Informacje o zawieraniu kontraktu Na pierwszej godzinie lekcyjnej tego modułu uczniowie powinni być poinformowani o kształtowaniu przewidzianych umiejętności metodą projektu. Każdy zespół powinien ustalić, jaka firma, czy też obszar działalności człowieka będzie przedmiotem ich analizy (kiosk ruchu, zakład fotograficzny, obszar związany z życiem szkoły itd. lub zakład pracy, w którym uczniowie odbywają praktykę). Między uczniami i nauczycielem powinien zostać sporządzony pisemny kontrakt na wykonanie projektu, który zawierałby następujące informacje: firmę będącą przedmiotem analizy, nazwiska osób wykonujących projekt z informacją o zakresie ich prac, założenia wstępne projektu, czyli określenie warunków, jakie musi spełnić projekt, terminy konsultacji nauczyciela, termin wykonania projektu, opis konsekwencji niedopełnienia warunków kontraktu, kryteria ocen za wykonany projekt, formę oddania projektu, sposób prezentacji, podpisy osób zawierających kontrakt: nauczyciela i uczniów wykonawców projektu. 6

8 KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU Temat projektu: Analiza potrzeb użytkowników systemu informatycznego Data zawarcia kontraktu:... Kontrakt zawarto pomiędzy nauczycielem i uczniami: Na mocy niniejszego kontraktu: 1. Uczniowie wykonają projekt na podstawie analizy potrzeb firmy: Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia materiałów dotyczących wykonania projektu w terminie do. 3. Uczniowie zobowiązują się do zaprezentowania projektu w dniu...oraz materiałów (także w postaci elektronicznej) do 4. Nauczyciel zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad uczniami i ustala następujące terminy konsultacji: I konsultacja do.. (podpisy uczniów) (podpis nauczyciela) Plan pracy w grupie Lp. Czynność Kto Kiedy Plan projektu Uszczegółowienie warunków, jakim powinien odpowiadać projekt. Zawarcie kontraktu. Zgromadzenie materiałów na temat struktury firmy i potrzeb pracowników poszczególnych działów. Podjęcie decyzji dotyczącej zakresu projektu. Weryfikacja projektu. Sprawozdanie z wykonanego projektu, które może zawierać: harmonogram prac zespołu z ich krótkim opisem, działania., które zespół ocenia jako udane, elementy pracy, które sprawiły im kłopoty z informacją, jak sobie z nimi poradzili, wnioski do przyszłej pracy metodą projektów. Przygotowanie prezentacji projektu. Obrona projektu. 7

9 Informacje dodatkowe Z opracowania poszczególnych grup powinno wynikać: jakie moduły powinien zawierać system informatyczny (np. obsługa klientów, program księgowy, program magazynowy), jakie dane każdy moduł systemu prowadzi (personalne, towarowe), jakie operacje wykonuje dany moduł (przyjęcie towaru, zamawianie towaru, zakładanie kont klienta), jakie czynności wykonywane w jednym dziale firmy wywołują reakcję w innym (wykonanie przyjęcia w magazynie powoduje uregulowanie rachunku za towar w dziale finansowym, założenie konta w banku jest związane z wysłaniem klientowi materiałów informacyjnych przez dział promocji i wystawieniem karty kredytowej przez dział kart). Prezentacja projektu powinna dać okazję do przeglądu wszystkich propozycji grupowych. Można przeznaczyć na nią dwie godziny lekcyjne i zmobilizować uczniów do krytycznego i wnikliwego przyjrzenia się zaplanowanym przez ich kolegów projektom (wskazane byłoby włączyć obronę do kryteriów oceny projektu). Należy zwrócić uwagę na to, czy zaplanowany system informatyczny obejmuje wszystkie rodzaje działalności firmy. Czy czynności nie powtarzają się? Czy są prawidłowe zależności między czynnościami? Umiejętnością z poziomu wykraczającego może być umiejętność wskazania w systemie punktów krytycznych (czynności, których wykonanie może być na tyle czasochłonne, że zablokuje cały proces obsługi tej czynności w firmie, np. firma przyjmuje samochód na serwis i okazuje się, że nie ma potrzebnych części w magazynie jak rozwiązać taką sytuację?). Uczniowie system bazodanowy mogą budować na kolejnych zajęciach (schematy tabel, normalizacja danych). Można także zaproponować zespołom wykonującym projekt przeanalizowanie ćwiczeń: 1, 3, 5, 7, 9 zamieszczonych w pakiecie edukacyjnym w materiałach dla ucznia (4.1.3). 8

10 Scenariusz 2 Temat: Projektowanie baz danych normalizacja danych Cele: Po zakończonych zajęciach edukacyjnych uczeń powinien umieć: wyjaśnić pojęcie normalizacji, zdefiniować pierwszą, drugą i trzecią postać normalną tabeli (relacji), wykonać normalizację tabel. Metody nauczania uczenia się: pogadanka heurystyczna, dyskusja związana z wykładem, metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca zbiorowa, praca z podziałem na grupy. tablica, rzutnik z przygotowaną folią, lub plansza z przygotowanym planem. Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna. Uczestnicy: Uczniowie uczestniczący w procesie kształcenia w zawodzie technik informatyk. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Uświadomienie celów zajęć. 3. Plan zajęć: a. Omówienie zasad normalizacji: nauczyciel, odwołując się do wcześniejszej pracy uczniów z bazą danych, omawia przyczyny stosowania normalizacji danych na podstawie tabeli zoo (tabela przygotowana na folii lub narysowana na tablicy, zob. Tabela1. w materiałach pomocniczych). b. Przykładowa normalizacja: nauczyciel definiuje pierwszą postać normalną. Wspólnie z uczniami ustala, jaki będzie efekt zrealizowania zaleceń pierwszej postaci normalnej. Podobnie przebiega omówienie drugiej i trzeciej postaci normalnej. c. Samodzielna normalizacja: uczniowie dobierają się w grupy 2-3 osobowe i dokonują normalizacji bazy sport przechowującej informacje o wynikach rozgrywek sportowych w biegach (wyniki, dane zawodników, dotychczasowi mistrzowie). Nauczyciel może zaproponować następujący sposób postępowania (na planszy lub folii): (1) wyodrębnij obiekty względnie niezależne od siebie, (2) określ atrybuty tych obiektów, 9

11 (3) znajdź zależności między nimi i spróbuj opisać je w postaci odrębnych relacji. Jeżeli grupa ma problem z rozpoczęciem pracy nauczyciel może wskazać im jako punkt wyjścia przygotowaną tabelę (zob. Tabela 2. w materiałach pomocniczych). d. Analiza wyników: wybrany uczeń prezentuje rozwiązanie grupy. W wyniku dyskusji określana jest poprawność projektu. 4. Podsumowanie zajęć. Uczniowie: definiują poznane postacie normalne tabel (relacji), uzasadniają konieczność przeprowadzania procesu normalizacji. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. Materiały pomocnicze: Tabela 1. Zoo zwierzę opiekun adres lwica Saba Jan Król Lewin, Ruska 6 lew King Jan Król Lewin, Ruska 6 szympans Kiko Anna Las Lewin, Kłodzka 5/6 Tabela 2. Sport dane zawodnika dyscyplina sportowa wynik data czy jest mistrzem 10

12 5. ĆWICZENIA 5.1. Analiza potrzeb użytkowników systemu Ćwiczenia Wskazówki: Wykonanie ćwiczeń 3-10 będzie wymagało sporządzenia szeregu notatek, również w oparciu o rozmowy z klientem. Uczeń powinien przygotować elegancki notatnik i rozumieć, że wszystkie elementy w jego wyglądzie, wyposażeniu i otoczeniu powinny przekonywać klienta o solidności i profesjonalizmie. Uczeń powinien przygotować teczkę do gromadzenia dokumentacji każdego ćwiczenia. Mimo podobieństw, systemy, o których w nich mowa różnią się. Rzetelne i uporządkowane wykonanie ćwiczeń pozwoli mu zrozumieć różne aspekty projektowania systemów bazodanowych i rozdzielić informacje dotyczące każdego z nich. Jeżeli poświęci ćwiczeniom uwagę od samego początku, to kolejne będzie mógł wykonać coraz sprawniej. Dzięki temu w przyszłości zaprojektowanie bazy danych klienta nie będzie stanowiło dla niego problemu. Ćwiczenie 1 Obecnie powstaje bardzo dużo systemów CRM (ang. Customer Relationship Management system zarządzania kontaktem z klientem). Systemy te realizują liczne zadania związane z obsługą klientów, ale często też są to systemy zintegrowane (obsługujące kilka różnych działów firmy). W Internecie można znaleźć informacje na temat założeń takiego systemu jak i jego realizacji. Zapoznaj się z tymi informacjami, rozpisz elementy składowe i zależności między nimi. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania systemów bazodanowych. 1) przemyśleć sposób sformułowania zapytania w wyszukiwarce, 2) uruchomić przeglądarkę internetową, 3) uruchomić dobre narzędzie wyszukujące i wpisz przygotowane zapytanie, 4) pobrać wartościowe informacje i zapisać je w dokumencie tekstowym. Starać się nie zapisywać całych stron, ale tylko niezbędny tekst i grafikę, 5) odpowiedzieć na pytanie czym jest CRM? Jakie moduły wchodzą w skład CRM? Jakie są zależności pomiędzy modułami?, 6) podzielić się wynikami z innymi uczniami w grupie. 11

13 Ćwiczenie 2 Wymień dyscypliny życia, w których wykorzystanie baz danych może przynieść korzyści. Jakie korzyści, a jakie utrudnienia? Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania potrzeby komputeryzacji systemów przetwarzania danych. Uczeń będzie potrafił oszacować opłacalność projektowania i wdrażania systemów. 1) wymienić, gdzie stosowane są systemy baz danych. Zbudować jak najszerszą listę. Przyda się do wykonania innych ćwiczeń, 2) zastanowić się lub wyszukać w dostępnych źródłach informacje, w jaki sposób przetwarzano dane w tych miejscach przed epoką informatyzacji, 3) spróbować wyliczyć korzyści, jakie płyną z elektronicznego przetwarzania danych właśnie w tych miejscach, 4) oszacować nakład pracy, jaki należało włożyć, w celu przystosowania przetwarzania danych w tych miejscach do postaci elektronicznej, 5) ocenić stopień bezpieczeństwa danych w obu systemach, 6) oszacować na przykładzie szybkość dostępu do danych w obu systemach, 7) oszacować rzetelność otrzymywanych informacji, 8) porównać swoje spostrzeżenia z innymi uczniami w grupie. Uzupełnić swoje notatki o przykłady i uwagi wypracowane przez innych uczniów. Ćwiczenie 3 Dyrektor ZOO, który jest dobrym znajomym nauczyciela biologii zwraca się z prośbą o zinformatyzowanie systemu przetwarzania informacji o zwierzętach. Załóżmy, że w tym ZOO funkcjonuje aktualnie system zawierający spis zwierząt przechowujący następujące dane: gatunek zwierzęcia, nazwa systematyczna, data przybycia do ZOO, data urodzenia (znana?), rodzice, imię, kraj i miejsce pochodzenia, opiekun, choroby, szczepienia, miejsce pobytu, notatki. 12

14 Dyrektor chciałby posiadać szybki, płynny i pewny sposób otrzymywania informacji na temat: którymi zwierzętami zajmuje się każdy z opiekunów, które zwierzęta chorowały na określoną chorobę, które zwierzęta pochodzą z określonego kraju, jakie zwierzęta wybranego gatunku znajdują się w ZOO, które zwierze będzie obchodziło wkrótce urodziny, wykaz szczepień, jak skontaktować się z poprzednim właścicielem, jak dotrzeć do dobrych wolontariuszy z lat poprzednich. Nauczyciel niekoniecznie wymienił wszystkie przechowywane dane. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności gromadzenia danych niezbędnych do zaprojektowania systemu przetwarzania danych. 1) spróbować zrozumieć, o jakich danych jest mowa w ćwiczeniu. Klient nie jest specjalistą baz danych. Posługuje się językiem potocznym lub profesjonalnym, ale swojej dziedziny. Wyjaśnić wszystkie wątpliwości, na przykład, co oznacza pojęcie rodzice. Zapisać pytania, 2) spróbować przeprowadzić rozmowy i uzupełnić dane wejściowe. Zapisać wszystkie uwagi w dokumentacji projektu. Będą niezbędne do wykonania ćwiczeń w kolejnych rozdziałach, 3) wyjaśnić wątpliwości związane z oczekiwaniami klienta: a) zrozumieć, co miał na myśli klient wymieniając informacje, które chciałby otrzymywać?, b) czy widzisz choćby w zarysie związek oczekiwań klienta z gromadzonymi danymi? Ćwiczenie 4 Zastanów się i wskaż bazy danych o charakterze podobnym do bazy przedstawionej w poprzednim ćwiczeniu, funkcjonujące w innych dziedzinach działalności człowieka. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania systemów przetwarzania danych pod kątem informatyzacji. 1) spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: a. jakie charakterystyczne dane przechowywane są w przedstawionej instytucji?, 13

15 b. jakie charakterystyczne operacje wykonywane są w tej instytucji?, c. jakimi innymi obiektami można by zastąpić obiekty tu przedstawione?, 2) porównać swoje odpowiedzi z innymi uczniami, 3) korzystając z wyników ćwiczenia 2 zaznaczyć podobne dziedziny działalności człowieka. Ćwiczenie 5 Nauczyciel wychowania fizycznego gromadzi informacje o szkolnych zawodach sportowych. Poprosił o zinformatyzowanie jego spisów w celu usprawnienia pracy. Aktualnie nauczyciel posiada następujące dane: dyscyplina sportowa rozgrywek, daty poszczególnych zawodów - eliminacje, finały, listy uczestników zawodów, składy drużyn, miejsce rozgrywek, opiekun, wyniki zawodów, listy laureatów, notatki. Nauczyciele chcieliby posiadać szybki, płynny i pewny sposób otrzymywania informacji na temat: aktywności sportowej wybranego ucznia, zawodów, które odbyły się w wybranym okresie czasu, uzyskanych sukcesów, przekrojowych informacji na temat wybranej dyscypliny, rekordów szkoły. Nauczyciel niekoniecznie wymienił wszystkie przechowywane dane. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności gromadzenia danych niezbędnych do zaprojektowania systemu przetwarzania danych. 1) spróbować zrozumieć, o jakich danych jest mowa w ćwiczeniu. Klient nie jest specjalistą baz danych. Posługuje się językiem potocznym lub profesjonalnym, ale swojej dziedziny. Musisz wyjaśnić wszystkie wątpliwości, na przykład, o jakich danych mowa w punkcie opiekun. Zapisać pytania, 2) spróbować przeprowadzić rozmowy i uzupełnić dane wejściowe. Zapisać wszystkie uwagi w dokumentacji projektu. Będą niezbędne do wykonania ćwiczeń w kolejnych rozdziałach, 14

16 3) wyjaśnić wątpliwości związane z oczekiwaniami klienta: a. czy rozumiesz, co miał na myśli klient wymieniając informacje, które chciałby otrzymywać?, b. czy widzisz choćby w zarysie związek oczekiwań klienta z gromadzonymi danymi?. Ćwiczenie 6 Zastanów się i wskaż bazy danych o charakterze podobnym do bazy przedstawionej w poprzednim ćwiczeniu, funkcjonujące w innych dziedzinach działalności człowieka. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania systemów przetwarzania danych pod kątem informatyzacji. 1) spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: a. jakie charakterystyczne dane przechowywane są w przedstawionej instytucji?, b. jakie charakterystyczne operacje wykonywane są w tej instytucji?, c. jakimi innymi obiektami można by zastąpić obiekty tu przedstawione?, 2) porównać swoje odpowiedzi z innymi uczniami, 3) korzystając z wyników ćwiczenia 2 zaznaczyć podobne dziedziny działalności człowieka. Ćwiczenie 7 Nauczyciel języka polskiego przygotowuje młodzież do różnych konkursów. Poprosił o zinformatyzowanie jego notatek w celu usprawnienia pracy. Aktualnie notatki nauczyciela zawierają następujące zapisy: nazwa konkursu, data konkursu, temat konkursu, lista uczestników, wyniki uczestników, zdjęcia z konkursów, adres organizatorów, nazwiska pomagających nauczycieli, instytucje współpracujące (wypożyczenie kostiumów, sponsorzy), notatki własne. 15

17 Nauczyciele chcieliby posiadać szybki, płynny i pewny sposób otrzymywania informacji na temat: aktywności wybranego ucznia, aktywności szkoły w wybranym okresie, sukcesów w wybranym okresie, tematów konkursów, kontaktów z organizatorami, kontaktów z instytucjami współpracującymi. Nauczyciel niekoniecznie wymienił wszystkie przechowywane dane. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności gromadzenia danych niezbędnych do zaprojektowania systemu przetwarzania danych. 1) spróbować zrozumieć, o jakich danych jest mowa w ćwiczeniu. Klient nie jest specjalistą baz danych. Posługuje się językiem potocznym lub profesjonalnym, ale swojej dziedziny. Musisz wyjaśnić wszystkie wątpliwości, na przykład, w jaki sposób i w jakiej ilości przechowywane są zdjęcia. Zapisać pytania, 2) spróbować przeprowadzić rozmowy i uzupełnić dane wejściowe. Zapisać wszystkie uwagi w dokumentacji projektu. Będą niezbędne do wykonania ćwiczeń w kolejnych rozdziałach, 3) wyjaśnić wątpliwości związane z oczekiwaniami klienta: a. czy rozumiesz, co miał na myśli klient wymieniając informacje, które chciałby otrzymywać?, b. czy widzisz choćby w zarysie związek oczekiwań klienta z gromadzonymi danymi?. Ćwiczenie 8 Zastanów się i wskaż bazy danych o charakterze podobnym do bazy przedstawionej w poprzednim ćwiczeniu, funkcjonujące w innych dziedzinach działalności człowieka. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania systemów przetwarzania danych pod kątem informatyzacji. 1) spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: a. jakie charakterystyczne dane przechowywane są w przedstawionej instytucji? b. jakie charakterystyczne operacje wykonywane są w tej instytucji? c. jakimi innymi obiektami można by zastąpić obiekty tu przedstawione? 16

18 2) porównać swoje odpowiedzi z innymi uczniami, 3) korzystając z wyników ćwiczenia 2 zaznaczyć podobne dziedziny działalności człowieka. Ćwiczenie 9 Nauczyciel fizyki prowadzi notatki dotyczące wykorzystywanych pomocy dydaktycznych. Poprosił o zinformatyzowanie jego notatek w celu usprawnienia pracy. Aktualnie notatki nauczyciela zawierają następujące zapisy: nazwa przedmiotu lub urządzenia, numer inwentarzowy, data zakupienia, wartość w dniu zakupienia, typ urządzenia lub przedmiotu, miejsce przechowywania, aktualny stan techniczny, działy, w których jest wykorzystywany, kontakt z producentem, informacje o gwarancji, materiały zużywalne konieczne do pracy urządzenia. Nauczyciele przedmiotu chcieliby posiadać szybki, płynny i pewny sposób otrzymywania informacji na temat: jakie przyrządy i urządzenia można wykorzystać w wybranym dziale fizyki, jakie przedmioty trzeba oddać do naprawy, do których przedmiotów należy zamówić materiały zużywalne, jak skontaktować się z producentem, czy urządzenie jest na gwarancji, gdzie aktualnie znajduje się urządzenie lub przedmiot, jaka jest aktualna wartość urządzeń wybranego typu. Nauczyciel niekoniecznie wymienił wszystkie przechowywane dane. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności gromadzenia danych niezbędnych do zaprojektowania systemu przetwarzania danych. 1) spróbować zrozumieć, o jakich danych jest mowa w ćwiczeniu. Klient nie jest specjalistą baz danych. Posługuje się językiem potocznym lub profesjonalnym, ale w swojej dziedzinie. Musisz wyjaśnić wszystkie wątpliwości, na przykład, co składa się na określenie stan techniczny. Zapisać pytania, 17

19 2) spróbować przeprowadzić rozmowy i uzupełnić dane wejściowe. Zapisać wszystkie uwagi w dokumentacji projektu. Będą niezbędne do wykonania ćwiczeń w kolejnych rozdziałach, 3) wyjaśnić wątpliwości związane z oczekiwaniami klienta: a. czy rozumiesz, co miał na myśli klient wymieniając informacje, które chciałby otrzymywać?, b. czy widzisz choćby w zarysie związek oczekiwań klienta z gromadzonymi danymi? Ćwiczenie 10 Zastanów się i wskaż bazy danych o charakterze podobnym do bazy przedstawionej w poprzednim ćwiczeniu, funkcjonujące w innych dziedzinach działalności człowieka. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności analizowania systemów przetwarzania danych pod kątem informatyzacji. 1) spróbować odpowiedzieć na następujące pytania: a. jakie charakterystyczne dane przechowywane są w przedstawionej instytucji?, b. jakie charakterystyczne operacje wykonywane są w tej instytucji?, c. jakimi innymi obiektami można by zastąpić obiekty tu przedstawione?, 2) porównać swoje odpowiedzi z innymi uczniami, 3) korzystając z wyników ćwiczenia 2 zaznacz podobne dziedziny działalności człowieka. 18

20 5.2. Funkcje systemu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odszukaj w Internecie albo w literaturze przedmiotu różnice w liście oferowanych funkcji przez najpopularniejsze systemu bazodanowe: Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, LiteSQL, BDE (Paradox, dbase) itp. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności dobierania narzędzia do potrzeb projektowanego systemu. 1) przygotować tabelę funkcji oferowanych przez jeden z systemów. 2) uzupełnić tabelę, zaznaczając funkcje realizowane przez kolejny system. Dopisać wiersz, jeżeli system oferuje nową funkcję. 3) powtórzyć krok 2 dla pozostałych systemów. 4) przeanalizować, jakie funkcje są dostępne w systemie, którego używasz. Ćwiczenie 2 Określ funkcje systemu dla bazy danych ZOO. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności projektowania systemów bazy danych, w szczególności rozpoznawania funkcji systemu. 1) dokonać podziału oczekiwań klienta pod względem gromadzenia i zabezpieczania danych oraz dostarczania informacji, 2) określić sposób gromadzenia danych: jednoczesność oraz kolejność napływania, informowanie o terminach i brakach, 3) zaproponować sposób przechowywania nazw systematycznych zwierząt, 4) zaplanować sposób przechowywania danych o ilości opiekunów i okresie opieki nad zwierzęciem, 5) zaproponować rozszerzenie listy oczekiwań o możliwości wynikające z analizy innych systemów, 6) powiązać listę oczekiwań z wykazem przechowywanych danych. Ewentualnie uzupełnić listy o niezbędne elementy. 19

21 Ćwiczenie 3 Określ funkcje systemu dla bazy danych zawodów sportowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności projektowania systemów bazy danych, w szczególności rozpoznawania funkcji systemu. 1) dokonać podziału oczekiwań klienta pod względem gromadzenia i zabezpieczania danych oraz dostarczania informacji, 2) określić sposób gromadzenia danych: jednoczesność oraz kolejność napływania, informowanie o terminach i brakach, 3) zaproponować rozszerzenie listy oczekiwań o możliwości wynikające z analizy innych systemów, 4) zaplanować sposób przechowywania informacji o składach drużyn, 5) zaproponować, jakie wyniki i w jakiej postaci będą przechowywane, 6) powiązać listę oczekiwań z wykazem przechowywanych danych. Ewentualnie uzupełnić listy o niezbędne elementy. Ćwiczenie 4 Określ funkcje systemu dla bazy danych konkursów przedmiotowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności projektowania systemów bazy danych, w szczególności rozpoznawania funkcji systemu. 1) dokonać podziału oczekiwań klienta pod względem gromadzenia i zabezpieczania danych oraz dostarczania informacji, 2) określić sposób gromadzenia danych: jednoczesność oraz kolejność napływania, informowanie o terminach i brakach, 3) zaplanować sposób przechowywania i prezentowania zdjęć z konkursów, 4) zaplanować sposób przechowywania informacji o instytucjach współpracujących, 5) zaproponować rozszerzenie listy oczekiwań o możliwości wynikające z analizy innych systemów, 6) powiązać listę oczekiwań z wykazem przechowywanych danych. Ewentualnie uzupełnić listy o niezbędne elementy. 20

22 Ćwiczenie 5 Określ funkcje systemu dla bazy danych zasobów sprzętowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności projektowania systemów bazy danych, w szczególności rozpoznawania funkcji systemu. 1) dokonać podziału oczekiwań klienta pod względem gromadzenia i zabezpieczania danych oraz dostarczania informacji, 2) określić sposób gromadzenia danych: jednoczesność oraz kolejność napływania, informowanie o terminach i brakach, 3) określić sposób dostarczania informacji o wartości przedmiotów (brutto?), 4) zaplanować sposób gospodarowania informacjami o uprawnieniach gwarancyjnych, 5) zaproponować rozszerzenie listy oczekiwań o możliwości wynikające z analizy innych systemów, 6) powiązać listę oczekiwań z wykazem przechowywanych danych. Ewentualnie uzupełnić listy o niezbędne elementy. 21

23 5.3. Fizyczna organizacja danych w bazie Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o zwierzętach. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności projektowania tabel i określania ich właściwości. 1) określić typy wszystkich danych zaplanowanych do wykorzystania w systemie, 2) określić rozmiary zaplanowanych danych, jeżeli ich typ i stosowane narzędzie pozwalają na to. Uwzględnić specyfikę zagadnienia, 3) zaplanować nazwy pól i ich nagłówki, 4) zastanowić się albo dopytać, czy można określić przedziały dozwolonych, poprawnych wartości każdego pola, 5) oznaczyć w dokumentacji pola, których wartości nie mogą zostać pominięte przy wprowadzaniu, 6) opisać pola, których wartości mają charakterystyczną, stałą formę, 7) ustalić i zapisać, które pola przyjmują najczęściej jedną, charakterystyczną wartość, 8) zaplanować pole określające czas następnego szczepienia. Ćwiczenie 2 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o zawodach sportowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności projektowania tabel i określania ich właściwości. 1) określić typy wszystkich danych zaplanowanych do wykorzystania w systemie, 2) określić rozmiary zaplanowanych danych, jeżeli ich typ i stosowane narzędzie pozwalają na to. Uwzględnić specyfikę zagadnienia, 3) zaplanować nazwy pól i ich nagłówki, 22

24 4) zastanowić się albo dopytać, czy można określić przedziały dozwolonych, poprawnych wartości każdego pola, 5) zapisać cechy opisujące poprawność wartości każdego pola, 6) oznaczyć w dokumentacji pola, których wartości nie mogą zostać pominięte przy wprowadzaniu, 7) opisać pola, których wartości mają charakterystyczną, stałą formę, 8) ustalić i zapisać, które pola przyjmują najczęściej jedną, charakterystyczną wartość. Ćwiczenie 3 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o konkursach przedmiotowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności projektowania tabel i określania ich właściwości. 1) określić typy wszystkich danych zaplanowanych do wykorzystania w systemie, 2) określić rozmiary zaplanowanych danych, jeżeli ich typ i stosowane narzędzie pozwalają na to. Uwzględnić specyfikę zagadnienia., 3) zaplanować nazwy pól i ich nagłówki, 4) zastanowić się albo dopytać, czy można określić przedziały dozwolonych, poprawnych wartości każdego pola, 5) zapisać cechy opisujące poprawność wartości każdego pola, 6) oznaczyć w dokumentacji pola, których wartości nie mogą zostać pominięte przy wprowadzaniu, 7) opisać pola, których wartości mają charakterystyczną, stałą formę, 8) ustalić i zapisać, które pola przyjmują najczęściej jedną, charakterystyczną wartość, 9) określić, czy zdjęcia będą przechowywane w pliku bazy danych, czy poza nim Ćwiczenie 4 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o zasobach sprzętowych. 23

25 Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności projektowania tabel i określania ich właściwości. 1) określić typy wszystkich danych zaplanowanych do wykorzystania w systemie, 2) określić rozmiary zaplanowanych danych, jeżeli ich typ i stosowane narzędzie pozwalają na to. Uwzględnić specyfikę zagadnienia, 3) zaplanować nazwy pól i ich nagłówki, 4) zastanowić się albo dopytać, czy można określić przedziały dozwolonych, poprawnych wartości każdego pola, 5) zapisać cechy opisujące poprawność wartości każdego pola, 6) oznaczyć w dokumentacji pola, których wartości nie mogą zostać pominięte przy wprowadzaniu, 7) opisać pola, których wartości mają charakterystyczną, stałą formę, 8) ustalić i zapisać, które pola przyjmują najczęściej jedną, charakterystyczną wartość. 24

26 5.4. Schematy tabel Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ wstępną organizację danych dla bazy danych informacji o zwierzętach. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności ustalania pól kluczowych i indeksowych oraz ich właściwości. 1) wskazać pola, które będą kluczem pierwotnym każdej tabeli. Jeżeli żadne pole nie spełnia warunków, dopisać do tabeli pole autonumerowane. 2) narysować powiązania relacyjne pomiędzy tabelami. Zapisać rodzaj każdej relacji. 3) zapisać informacje o więzach integralności dla tabel, dla których są uzasadnione. 4) przeanalizować informacje oczekiwane przez klienta i zaplanować perspektywy umożliwiające ich realizację 5) oznaczyć pola, które powinny zostać poindeksowane. Określić rodzaj indeksowania. 6) oznaczyć pola segmentowe, wielowartościowe i obliczeniowe 7) sprawdzić integralność bazy danych. Ćwiczenie 2 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o zawodach sportowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności ustalania pól kluczowych i indeksowych oraz ich właściwości. 1) wskazać pola, które będą kluczem pierwotnym każdej tabeli. Jeżeli żadne pole nie spełnia warunków, dopisać do tabeli pole autonumerowane, 2) narysować powiązania relacyjne pomiędzy tabelami. Zapisać rodzaj każdej relacji, 3) zapisać informacje o więzach integralności dla tabel, dla których są uzasadnione, 4) przeanalizować informacje oczekiwane przez klienta i zaplanować perspektywy umożliwiające ich realizację, 5) oznaczyć pola, które powinny zostać poindeksowane. Określić rodzaj indeksowania, 6) oznaczyć pola segmentowe, wielowartościowe i obliczeniowe, 7) sprawdzić integralność bazy danych. 25

27 Ćwiczenie 3 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o konkursach przedmiotowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności ustalania pól kluczowych i indeksowych oraz ich właściwości. 1) wskazać pola, które będą kluczem pierwotnym każdej tabeli. Jeżeli żadne pole nie spełnia warunków, dopisać do tabeli pole autonumerowane, 2) narysować powiązania relacyjne pomiędzy tabelami. Zapisać rodzaj każdej relacji, 3) zapisać informacje o więzach integralności dla tabel, dla których są uzasadnione, 4) przeanalizować informacje oczekiwane przez klienta i zaplanować perspektywy umożliwiające ich realizację, 5) oznaczyć pola, które powinny zostać poindeksowane. Określić rodzaj indeksowania, 6) oznaczyć pola segmentowe, wielowartościowe i obliczeniowe, 7) sprawdzić integralność bazy danych. Ćwiczenie 4 Określ wstępną organizację danych dla bazy przechowującej informacje o zasobach sprzętowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności ustalania pól kluczowych i indeksowych oraz ich właściwości. 1) wskazać pola, które będą kluczem pierwotnym każdej tabeli. Jeżeli żadne pole nie spełnia warunków, dopisać do tabeli pole autonumerowane. 2) narysować powiązania relacyjne pomiędzy tabelami. Zapisać rodzaj każdej relacji. 3) zapisać informacje o więzach integralności dla tabel, dla których są uzasadnione. 26

28 4) przeanalizować informacje oczekiwane przez klienta i zaplanować perspektywy umożliwiające ich realizację 5) oznaczyć pola, które powinny zostać poindeksowane. Określić rodzaj indeksowania. 6) oznaczyć pola segmentowe, wielowartościowe i obliczeniowe 7) sprawdzić integralność bazy danych. 27

29 5.5. Normalizacja danych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj normalizacji tabel bazy danych przechowujących informacje o zwierzętach. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi ukształtowanie umiejętności przekształcania tabel do kolejnych postaci normalnych. 1) wykonać kolejne etapy normalizacji każdej z tabel, 2) uzupełnić informacje o powiązaniach relacyjnych, 3) uzupełnić projekt o tabele walidacji, 4) sprawdzić integralność bazy danych. Ćwiczenie 2 Dokonaj normalizacji tabel bazy danych przechowujących informacje o zawodach sportowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności przekształcania tabel do kolejnych postaci normalnych. 1) wykonać kolejne etapy normalizacji każdej z tabel, 2) uzupełnić informacje o powiązaniach relacyjnych, 3) uzupełnić projekt o tabele walidacji, 4) sprawdzić integralność bazy danych. 28

30 Ćwiczenie 3 Dokonaj normalizacji tabel bazy danych przechowujących informacje o konkursach przedmiotowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności przekształcania tabel do kolejnych postaci normalnych. 1) wykonać kolejne etapy normalizacji każdej z tabel, 2) uzupełnić informacje o powiązaniach relacyjnych, 3) uzupełnić projekt o tabele walidacji, 4) sprawdzić integralność bazy danych. Ćwiczenie 4 Dokonaj normalizacji tabel bazy danych przechowujących informacje o zasobach sprzętowych. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia umożliwi doskonalenie umiejętności przekształcania tabel do kolejnych postaci normalnych. 1) wykonać kolejne etapy normalizacji każdej z tabel, 2) uzupełnić informacje o powiązaniach relacyjnych, 3) uzupełnić projekt o tabele walidacji, 4) sprawdzić integralność bazy danych. 29

31 6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Test dwustopniowy do jednostki modułowej Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych Test składa się z zadań wielokrotnego wyboru, z których zadania 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 są poziomu podstawowego, zadania 4, 10, 11 są poziomu ponadpodstawowego. Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. Proponuje się następujące normy wymagań uczeń otrzymuje następujące oceny szkolne: dopuszczający za rozwiązanie co najmniej 5 zadań z poziomu podstawowego, dostateczny za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego, dobry za rozwiązanie co najmniej 9 zadań, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpodstawowego, bardzo dobry za rozwiązanie co najmniej 10 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego. Klucz odpowiedzi: 1. b, 2. d, 3. c, 4. a, 5. b, 6. b, 7. a, 8. d, 9. b, 10. a, 11. b. Plan testu Nr zad. Cel operacyjny (mierzone osiągnięcia ucznia) Kategoria celu Poziom wymagań Poprawna odpowiedź 1. Wymienić cztery modele baz danych A P b 2. Zdefiniować podejście warstwowe w budowaniu baz danych A P d 3. Wymienić podstawowe funkcje baz danych A P c 4. Określić zakres wartości pól różnych typów B PP a 5. Zdefiniować klucz główny tabeli B P b 6. Wybrać pola, które mogą być kluczem głównym C P b 7. Podać, jaka wartość jest przechowywana w polach pustych A P a 8. Znać cechy tabeli walidacji B P d 9. Podać definicję normalizacji tabel A P b 10. Rozpoznać pola segmentowe C PP a 11. Rozpoznać uczestnictwo obowiązkowe w relacji C PP b 30

32 Przebieg testowania Instrukcja dla nauczyciela 1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z wyprzedzeniem co najmniej jednotygodniowym. 2. Przygotuj odpowiednią liczbę testów. 3. Zapewnij samodzielność podczas rozwiązywania zadań. 4. Przed rozpoczęciem testu przeczytaj uczniom instrukcję dla ucznia. 5. Zapytaj, czy uczniowie wszystko zrozumieli. Wszelkie wątpliwości wyjaśnij. 6. Nie przekraczaj przeznaczonego czasu na test. Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. 4. Test zawiera 11 pytań testowych. Do każdego pytania dołączone są cztery możliwości odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 5. Udzielaj odpowiedzi wyłącznie na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak. w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 7. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy najlepiej odłóż jego rozwiązanie na później. Wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 8. Na rozwiązanie testu masz 30 minut. Powodzenia! Materiały dla ucznia: instrukcja, zestaw pytań testowych, karta odpowiedzi. ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH 1. Teoria baz danych wyróżnia cztery najważniejsze modele baz danych. Są nimi: a) model hierarchiczny, obiektowy, relacyjny, plikowy, b) model sieciowy, hierarchiczny, obiektowy, relacyjny, c) model otwarty, zamknięty, mieszany, relacyjny, d) model relacyjny, plikowy, dyskowy. 2. Twórcom systemów bazodanowych zaleca się budowanie aplikacji zgodne z podejściem warstwowym, które oznacza: a) warstwy logiczne aplikacji to zbiór bibliotek służących do obsługi baz danych, b) warstwy są elementem występującym przy tworzeniu baz danych z wykorzystaniem języka Java i mają za zadanie przyspieszyć tworzenie aplikacji, c) podział aplikacji na warstwy ma na celu utrudnienie dekompilacji kodu; jedynym celem warstw jest podnieść bezpieczeństwo aplikacji, d) logiczny podział aplikacji na trzy warstwy: warstwa prezentacji, warstwa dziedziny problemu, warstwa baz danych. 31

33 3. Do podstawowych funkcji baz danych NIE należy (Zaznacz błędną odpowiedź): a) tworzenie baz danych i tabel, b) dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych, c) eksport danych do pliku programu Microsoft Excel, d) sortowanie i raportowanie. 4. Które z poniższych pól w programie Microsoft Access umożliwi przechowywanie wartości o rozmiarze powyżej 100 MB? a) OLE, b) memo, c) blob, d) taki typ nie istnieje, ponieważ Microsoft Access ma ograniczenie do 96 MB wielkości przypadającej na wartość pola. 5. Klucz główny to: a) pole, które nazywa się ID i jest typu index, b) pole lub zespół pól, których wartość jest unikatowa i niepowtarzalna w całej tabeli, c) mechanizm, który umożliwia kodowanie wartości pól - dla każdej tabeli generowany jest jeden klucz SSL, d) pole, które tworzy relacje z tabelą nadrzędną. 6. Które z poniższych pól NIE mogą być kluczem głównym? a) unikatowe pole całkowite o nazwie ID, b) imię i nazwisko, c) numer PESEL, d) numer katalogowy książki: ISBN. 7. Jaka wartość znajduje się w nie wypełnionych polach? a) NULL, b) jedna spacja, c) zero, d) nie mogą istnieć takie pola. 8. Tabelą walidacji będzie najprawdopodobniej tabela: a) A, b) B, c) C, d) D. 9. Normalizacja tabeli to: a) proces dostosowania struktury zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, b) proces polegający na usuwaniu z niej błędów i nieprawidłowości dotyczących struktury, c) zmiana wartości na postać ciągu normalnego, d) usuwanie powtarzających się nazwisk. 32

34 10. Wskaż pole segmentowe: a) Anna 12 lat b) Anna Marcin Jacek c) Anna d) Poniżej przedstawiono fragment systemu badań lekarskich. Określenie Uczestnictwo obowiązkowe odnosi się do tabeli: a) A, b) B, c) A i B, d) żadnej. 33

35 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko... Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych Zakreśl poprawną odpowiedź Nr zadania Odpowiedź Punkty 1 a b c d 2 a b c d 3 a b c d 4 a b c d 5 a b c d 6 a b c d 7 a b c d 8 a b c d 9 a b c d 10 a b c d 11 a b c d Razem: 34

36 Test typu próba pracy Instrukcja dla nauczyciela Zadania typu próba pracy pozwalają określić poziom ukształtowanych umiejętności w wyniku wykonania przez ucznia czynności zawodowych, sformułowanych w celach kształcenia jednostki modułowej, na w pełni wyposażonym stanowisku pracy. Testy typu próba pracy mogą pełnić rolę pomiaru kształtującego i sumującego. Zakłada się, że uczeń spotkał się z bazami danych w gimnazjum i wykonał ćwiczenia z rozdziałów Analiza potrzeb użytkowników systemu oraz Funkcje systemu. Uczeń ma również doświadczenia w pracy z arkuszem kalkulacyjnym i wie, że nie należy przechowywać w komórce wielu danych, a zwłaszcza różnych typów. Nie musi nic wiedzieć na temat normalizacji. Niestety, część odpowiedzi ucznia musi opierać się na zdrowym rozsądku, na przykład rozmiar pola przechowującego tytuł książki. Należy pamiętać, że zadanie dotyczy projektowania systemu. Nie wszystkie pola muszą mieć poprawnie określone właściwości. Przyznając punkty proponuje się procentowe określenie wykonania zadania. Na przykład, cztery pola wymagają koniecznie podzielenia. Dwa następne mogą być podzielone, ale nie jest to absolutnie koniecznie. Można uznać, że uczeń wykonał zadanie, jeżeli podzielił trzy pola. Pozostałe podziały będzie musiał wykonać po zapoznaniu się z zasadami normalizacji. Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie uczniom warunków do wykonania zadania w określonym w teście czasie. Należy przygotować: stanowiska komputerowe z oprogramowaniem niezbędnym do wykonania zadania: edytor tekstu, plik z treścią i kryteriami oceny zadania. Treść zadania 1. Na Pulpicie załóż folder i nazwij go swoim imieniem i nazwiskiem. 2. Zaprojektuj organizację danych w wypożyczalni książek. W wyniku badania aktualnie przechowywanych danych i oczekiwanych funkcji systemu projektanci sporządzili następujące zapisy: a. Księgozbiór zawiera: Dane Uwagi Funkcje numer katalogowy dwie litery + 6 cyfr; litery oznaczają gatunek literacki; jednoznaczna identyfikacja książki wyszukiwanie; wykaz wypożyczeń w zadanym okresie; określenie, gdzie znajduje się książka: półka/czytelnik tytuł wyszukiwanie; zestawienie ilości egzemplarzy wybranego tytułu; wyszukanie egzemplarzy na półce (do wypożyczenia) autor nazwisko i imię wyszukiwanie wydawnictwo i rok wydania wartość uwagi przeliczona na PLN notatki o stanie książki 35

37 Katalog czytelników zawiera: Dane Uwagi Funkcje imię i nazwisko wyszukiwanie miasto i kod pocztowy adres zamieszkania pesel wyszukiwanie Katalog wypożyczeń zawiera: Dane Uwagi Funkcje numer katalogowy wyszukiwanie imię i nazwisko czytelnika wyszukiwanie; wykaz wypożyczeń w zadanym okresie data wypożyczenia sprawdzanie przekroczenia terminu zwrotu W wyniku Twojej pracy powinieneś: a) określić typy danych, b) zaproponować rozmiary danych, c) zaplanować nazwy pól, d) zaplanować tytuły pól, e) zaproponować reguły poprawności danych, f) określić, czy pole może pozostać puste, g) zaproponować maski wprowadzania, h) zaproponować wartości domyślne, i) zapisać propozycje w dokumencie tekstowym. Na wykonanie ćwiczenia masz 40 minut. Umiejętności podlegające ocenie: Organizacja danych: Lp. Czynność wykonana przez ucznia Maksymalna ilość punktów 1. Podzielenie pól zawierających wiele danych 1 2. Dodanie niezbędnych pól wynikających z funkcji 1 systemu 3. Określenie typów pól 1 4. Zaproponowanie rozmiarów danych 1 5. Zaplanowanie nazw pól 1 6. Zaplanowanie tytułów pól 1 7. Zaproponowanie reguł poprawności 1 8. Określenie, które pola są wymagane 1 9. Zaproponowanie maski wprowadzania Zaproponowanie wartości domyślnych 1 Razem 10 Punkty otrzymane 36

38 Zapisanie pracy Lp. Czynność wykonana przez ucznia Maksymalna ilość punktów 1. Założenie folderu i nadanie mu nazwy 1 2. Przejrzyste zapisanie rozwiązania w dokumencie 1 tekstowym 3. Poprawne korzystanie z narzędzi edytora tekstu 1 4. Umieszczenie uwag przy zapisach 1 Razem 4 Punkty otrzymane Normy wymagań na poszczególne oceny Punkty Ocena bardzo dobry dobry 9-10 dostateczny 7-8 dopuszczający 0-6 niedostateczny 37

39 7. LITERATURA 1. Begg C., Connolly T.: Systemy baz danych. RM Cassel P., Palmer P.: Access 2000 PL. Helion Czogalik B.: Access Helion Forte S.: Access Księga eksperta. Helion Harrington Jan L.: SQL dla każdego. Mikom Hernandez M. J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników. Mikom Prague C. N., Reardon J., Irwin M. R.: Access 2003PL. Biblia. Helion Chwastek R.: Bazy danych 38

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3 rzedmiot : Systemy baz Rok szkolny : 2015/2016 Klasa : INF godz. x 0 = 90 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 5120 rowadzący : Jacek Herbut, Henryk Kuczmierczyk Henryk Kuczmierczyk Numer Dział Temat

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Słowo wstępne (13) Przedmowa i podziękowania (drugie wydanie) (15) Podziękowania (15) Przedmowa i podziękowania (pierwsze wydanie)

Bardziej szczegółowo

2. Tabele w bazach danych

2. Tabele w bazach danych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Tabele w bazach danych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna sposób wstawiania tabeli do bazy danych, wie, w jaki sposób rozplanować położenie pól i tabel w tworzonej bazie, zna pojęcia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia celów, do jakich baza danych ma być przeznaczona;

Scenariusz lekcji. uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia celów, do jakich baza danych ma być przeznaczona; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Projektowanie baz danych w systemie Access. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport W programie OpenOffice.org Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach.

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA GIMNAZJUM NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA GIMNAZJUM NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA GIMNAZJUM NR 7 W CHEŁMIE 1 Na lekcjach fizyki oceniane są: 1. Wiadomości. 2. Umiejętności przedmiotowe i umiejętności kluczowe (ponad przedmiotowe) 3. Postawy i wartości

Bardziej szczegółowo

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań

Przykład, który rozpatrujemy to układ Lekarz- Pacjent. Pierwszą czynnością jaką trzeba wykonać jest odpowiedź na kilka pytań Planowanie i tworzenie tabel jest pierwszym i najważniejszym etapem w tworzeniu bazy danych. Wymaga analizy samego zjawiska, które podlega rejestracji w tabelach, oraz dobraniu odpowiednich cech opisujących

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2014/2015 Ustalenia ogólne 1 Uczeń Gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 35 w Poznaniu (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. - Dz. U. Nr 156, poz. 1046) Znowelizowany regulamin zatwierdzono na radzie

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ PROJEKTOWANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ 1. Ogólne informacje o projektowaniu bazy danych Przystępując do projektowania bazy danych należy określić jej cel oraz zadania, jakie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Co to są relacyjne bazy danych?

Co to są relacyjne bazy danych? Co to są relacyjne bazy danych? Co to są relacyjne bazy danych? O Są to zbiory danych pogrupowane w tabele o strukturze: kolejne kolumny określają kolejne porcje informacji potrzebne dla każdego wystąpienia,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2015 / 2016. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015 / 2016. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych i szczegółowych kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności dla przedmiotu

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych i szczegółowych kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności dla przedmiotu Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych i szczegółowych kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności dla przedmiotu FIZYKA MEDYCZNA 1 Informacje wstępne 1. Nauczyciel ocenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Załącznik 14 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Załącznik 14 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 1 I. Projekt edukacyjny podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI

ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI Krzysztof Makowski Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP ŁĄCZENIE REZYSTORÓW. POMIAR REZYSTANCJI III etap edukacji Obszar kształcenia: Zajęcia techniczne w gimnazjum. Moduł: Elektroniczny.

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu specjalizacja dla klasy IV mechatroniczna z działu Wstęp do sterowników PLC bardzo WYMAGANIA Uczeń potrafi scharakteryzować sterowniki PLC, budowę sterownika PLC oraz określić rodzaje języków

Bardziej szczegółowo

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Określanie masy ciała na podstawie BMI i przedstawienie konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 20.08.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcyjny Przekształcenie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii. Scenariusz lekcyjny

Scenariusz lekcyjny Przekształcenie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii. Scenariusz lekcyjny Scenariusz lekcyjny Klasa: I c liceum ogólnokształcące (profil bezpieczeństwo wewnętrzne). Czas trwania zajęć: 45 minut. Nauczany przedmiot: matematyka. Program nauczania: Kształcenie w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo