POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH NA TLE GOSPODARSTW Z KRAJÓW UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH NA TLE GOSPODARSTW Z KRAJÓW UE"

Transkrypt

1 Pozarolnicza działalność gospodarcza INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH NA TLE GOSPODARSTW Z KRAJÓW UE OTHER GAINFUL ACTIVITY IN AGRICULTURAL HOLDINGS IN POLAND AND EU COUNTRIES Streszczenie Rozwój działalności pozarolniczej należy postrzegać jako siłę napędową rozwoju gospodarczego, stwarzającego szansę przechodzenia ludności rolniczej poza rolnictwo, spełnia jedną z podstawowych ról w aktywizacji obszarów wiejskich. W opracowaniu przedstawiono analizę rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Rozpatrywano aktywność gospodarczą pod względem wielkości i specyfiki gospodarstw. Przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie w zakresie przedsiębiorczości gospodarstw rolnych w krajach UE w latach 2003, Wskazano dominujące formy działalności pozarolniczej. W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że pozarolnicza działalności gospodarcza stanowi ważny element funkcjonowania małych obszarowo (do 5 ha) gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i całej UE. Dowiedziono, że rodzaje działalności podejmowanej przez gospodarstwa unijne i polskie znacząco różnią się. Najchętniej podejmowaną działalnością w UE jest przetwórstwo produktów rolnych, podczas gdy w Polsce najwięcej gospodarstw świadczy usługi przy użyciu własnego zaplecza technicznego. Słowa kluczowe: obszary wiejskie, pozarolnicza działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne 209

2 Anna Krakowiak-Bal Summary Development of off-farm activities should be perceived as a driving force of economic development, providing the chances for rural communities to find occupation beside the agriculture and plays a key role in the activation of rural areas. The paper presents an analysis of the off-farm economic activities in agricultural holdings in Poland and in the European Union countries. Economic activities were discussed in view of the size and specific character of farms. Spatial diversification concerning entrepreneurship of agricultural holdings in the EU in the years 2003, 2005 and 2007 was presented and dominating forms of off-farm activities were indicated. In view of the conducted analysis it may be stated that off-farm economic activities constitute an important element of these small area (up to 5ha) agricultural farms operations, both in Poland and in the whole Europe. It was proved that the kinds of activities undertaken by the European Union and Polish farms differ considerably. In the EU the most willingly undertaken activity is agricultural product processing, whereas in Poland the greatest number of farms provides services using their own equipment. Key words: rural area, other gainful activity, agricultural farm 210 WSTĘP Priorytetami aktualnej polityki rozwoju wsi w UE jest przede wszystkim promocja konkurencyjnego, wielofunkcyjnego sektora rolniczego oraz wspieranie alternatywnych źródeł przychodów na obszarach wiejskich, np. związanych z działalnością turystyczną, rzemieślniczą, usługowa, itp. Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej nie tylko przyczynia się do wzrostu dochodów, ale również pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz umożliwia pozostawanie podejmującej ją ludności wiejskiej w miejscu swego zamieszkania. Dodatkowo rozwój przedsiębiorczości na wsi jest koniecznym elementem realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Wynika z niej, że przyszłość rodzin wiejskich nie zależy tylko od pracy w rolnictwie, ale również od powstawania nowych miejsc pracy na wsi, poza gospodarstwem rolnym i poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności na terenach wiejskich oraz zachowania naturalnego środowiska, produkcja rolna musi być uzupełniana inną działalnością gospodarczą. Niedostateczne dochody uzyskiwane z prowadzonej produkcji rolniczej skłaniają do podejmowania własnych przedsięwzięć o charakterze nierolniczym. Coraz mniej polskich rolników prowadzących gospodarstwa rolne utrzymuje się tylko z produkcji rolniczej, wielu z nich posiada dochody pochodzące z pracy poza gospodarstwem [Biernat-Jarka, 2004]. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich pośrednio wpływa także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności

3 Pozarolnicza działalność gospodarcza związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie tworzy warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji. CEL I METODA OPRACOWANIA Podstawowym celem opracowania jest analiza pozarolniczej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Przedmiotem badań była aktywność gospodarcza pod względem wielkości i specyfiki gospodarstw, jej zróżnicowanie przestrzenne i czasowe. Rozpatrywano poziom przedsiębiorczości gospodarstw rolnych w UE i w Polsce w latach 2003, Wskazano dominujące formy działalności pozarolniczej. W opracowaniu scharakteryzowano nierolniczą działalność gospodarczą prowadzoną przez gospodarstwa rolne, zidentyfikowano jej formy i rodzaje. Podstawową metodą badań była analiza porównawcza, zastosowano również wybrane metody statystyki opisowej. Zakres pracy obejmuje 27 krajów aktualnych (w 2009 r.) członków Unii Europejskiej. Analizę zmian w czasie przeprowadzono również dla tych krajów, mimo iż w latach wcześniejszych (2003 i 2005) nie wszystkie należały już do struktur unijnych. W pracy wykorzystano Wspólnotową Typologią Gospodarstw Rolnych według standardów Unii Europejskiej (Dz.U. UE L z dn. 13 grudnia 2008 r.). Pod pojęciem inna niż rolnicza działalność gospodarcza rozumiana jest aktywność dochodowa, która nie obejmuje pracy w gospodarstwie, ale jest bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym i wykorzystuje jego zasoby (ziemię, park maszynowy, budynki, etc.) lub produkty w nim powstałe. Wyróżnionymi działalnościami są: przetwórstwo produktów rolnych, działalność usługowa z wykorzystaniem własnego sprzętu, turystyka, wytwarzanie energii odnawialnej, przetwórstwo drewna, rękodzieło, akwakultura. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA GOSPODARSTW ROLNYCH Obok prowadzenia produkcji rolniczej, ponad 1361 tys. gospodarstw w UE (27 państw) w 2007 r. prowadziło także działalność inną niż rolnicza związaną z gospodarstwem rolnym. Stanowi to ok. 10% wszystkich gospodarstw. Wielkość ta ulegała zmianom w kolejnych latach. Zdecydowanie najwięcej gospodarstw rolnych prowadzących dodatkową działalność dochodową było zarejestrowanych w UE w 2005 roku (rys. 1). 211

4 Anna Krakowiak-Bal EU (27 państw) EU (25 państw) EU (15 państw) Źródło: na podstawie Farm Structure Survey (FSS) 2007 Rysunek 1. Gospodarstwa rolne prowadzące dodatkową inną niż rolnicza działalność gospodarczą w latach 2003, 2005, 2007 Figure 1. Agricultural holdings with another gainful activity in 2003, 2005, 2007 W stosunku do roku 2003 ich liczba była niemal dwukrotnie wyższa. Maksymalny odsetek gospodarstw z działalnością nie rolniczą wyniósł 28,9% (w Finlandii, a 32,2% w Norwegii-kraju stowarzyszonym z UE). Natomiast w 2007 roku nastąpił spadek liczby gospodarstw średnio o ok. 2% w stosunku do 2005 roku, choć wciąż było to znacznie więcej (o 60%) niż w 2003 r. Szczegółową charakterystykę państw przedstawia rysunek 2. Najwięcej gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą w 2007 roku było zarejestrowanych w Finlandii (27,7% gospodarstw), Francji (23,6), Danii (23,4) (rys. 2c). W Polsce zaledwie 4,8% gospodarstw rolnych podejmuje działalność dodatkową, w 2007 r. było ich nieco ponad 115 tys. Optymistycznym faktem jest obserwowany wzrost tej liczby o ponad 60% w stosunku do roku Mimo, iż dywersyfikacja wiejskiej działalności gospodarczej jest pożądana i wspierana przez politykę rozwoju obszarów wiejskich UE, są kraje, w których odsetek przedsiębiorczych gospodarstw rolnych systematycznie maleje. Dotyczy to Litwy (spadek w stos. do 2003 r. o 61%), Węgier (spadek o 55%), Bułgarii (49 %), Holandii, Portugalii. 212

5 Pozarolnicza działalność gospodarcza Źródło: na podst. Eurostat 2007 Rysunek 2. Odsetek gospodarstw rolniczych prowadzących działalność gospodarczą inną niż rolnicza [% gospodarstw]: a) 2003, b) 2005, c) 2007 Figure 2. The percentage share of agricultural holdings with another gainful activity than agricultural production [% of holdings]: a) 2003 b) 2005 c) 2007 CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH PODEJMUJĄCYCH DODATKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Największą aktywność gospodarczą wykazują gospodarstwa najmniejsze, których powierzchnia nie przekracza 5 ha. W 2005 r. gospodarstwa te stanowiły 67% wszystkich prowadzących działalność pozarolniczą (rys. 3). Mimo spadku 213

6 Anna Krakowiak-Bal w roku 2007, wciąż ponad połowa gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą miała powierzchnię mniejszą niż 5 ha. Z kolei najmniej aktywne pod ty względem są gospodarstwa duże (powyżej 20 ha). Ich udział w poszczególnych grupach obszarowych powyżej 20 ha nie przekraczał w kolejnych latach 10%. Jest to zjawisko wpisujące się w założenia idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, według której rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej powinien wiązać się z wykorzystaniem nadmiaru siły roboczej [Bański 2004] i poprawieniem sytuacji materialnej gospodarstw najmniejszych, najmniej dochodowych. Źródło: na podstawi Farm Structure Survey (FSS) 2007 Rysunek 3. Grupy obszarowe gospodarstw z działalnością pozarolniczą w UE i w Polsce Figure 3. Other activities on the holdings by size of farm (UAA) in EU and in Poland W Polsce struktura obszarowa gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą jest podobna (rys. 3). Zdecydowanie najbardziej przedsiębiorcze są gospodarstwa najmniejsze, do 5 ha. Wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw znacząco spada ich pozarolnicza aktywność gospodarcza. Jest ona znacznie niższa w krajach UE. Udział gospodarstwach powyżej 20 ha w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą nie przekracza w poszczególnych grupach obszarowych 3%. Analizując typ gospodarstw rolnych, stwierdzono, że w Unii Europejskiej dodatkową działalność gospodarczą podejmują najczęściej gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (20% gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą). Wysoki odsetek tych gospodarstw jest również wśród specjalizujących się w uprawach polowych oraz chowie różnych zwierząt. Nieliczne gospodarstwa z uprawami ogrodniczymi decydują się na dodatkową działalność gospodarczą. Proporcje te nie ulegały znaczącym wahaniom w analizowanym czasie. Od roku 2003 systematycznie wzrastała aktywność pozarolnicza gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych. Może się to wiązać ze stopniowym spadkiem opłacalności tego typu działalności rolniczej. 214

7 Pozarolnicza działalność gospodarcza chów zwierząt żywionych w systemie wypasowym Polska 2007 uprawy ogrodnicze różne zwierzęta UE 2007 różne uprawy i zwierzęta, łącznie różne uprawy UE 2005 uprawy trwałe UE % 20% 40% 60% 80% 100% gospodarstwa z działalnością pozarolniczą [%] chów zwierząt żywionych paszami treściwymi uprawy polowe gospodarstwa niesklasyfikowane Źródło: na podstawie danych Eurostat, 2007 Rysunek 4. Typy gospodarstw prowadzących działalność gospodarczą inną niż rolnicza związaną gospodarstwem rolnym Figure 4. Other activities on the holding by type of farming Sytuacja w Polsce na tle Unii kształtuje się nieco inaczej. Najwięcej gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą specjalizuje się w uprawach ogrodniczych. Znacznie wyższy niż w UE jest też odsetek gospodarstw z różnymi uprawami i zwierzętami. Niewielki udział w aktywności pozarolniczej mają gospodarstwa z chowem zwierząt w systemie wypasowym oraz z uprawami polowymi. RODZAJE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Analizując rodzaj działalności pozarolniczej, należy zauważyć, że najwięcej (60%) gospodarstw unijnych prowadziło przetwórstwo produktów rolnych. Dominującymi działalnościami wg Eurostat są także: działalność usługową z wykorzystaniem własnego sprzętu (15% gospodarstw) oraz turystyka (9,2%) (rys. 5). Przetwórstwo produktów rolnych było najczęściej prowadzone przez gospodarstwa specjalizujące się w chowie różnych zwierząt i w różnych uprawach, gdzie omawianą działalnością zajmowało się, co trzecie gospodarstwo prowadzące działalność inną niż rolnicza. 215

8 Anna Krakowiak-Bal PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH (processing of farm products) Polska 2007 USŁUGOWA Z WYKORZYSTANIEM WŁASNEGO SPRZĘTU (contractual work) TURYSTYKA (tourism) UE 2007 UE 2005 WYTWARZANIE ENERGII ODNAWIALNEJ (renewable energy production) PRZETWÓRSTWO DREWNA (wood processing) UE 2003 RĘKODZIEŁO (handicraft) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gospodarstwa z działalnością pozarolniczą [%] AKWAKULTURA (aquaculture) INNE (other) Źródło: na podstawie Farm Structure Survey (FSS) 2007 Rysunek 5. Rodzaj działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych Figure 5. Other gainful activity on the holdings Działalność usługową z wykorzystaniem własnego sprzętu podejmowały głównie gospodarstwa rolne należące do typów: specjalizujące się w uprawach polowych i chów zwierząt żywionych w systemie wypasowym. W sumie stanowiły one ponad 60% gospodarstw prowadzących tą działalność. Wśród gospodarstw zajmujących się turystyką przeważały te specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (44%). Turystyka była także domeną gospodarstw prowadzących uprawy polowe i uprawy trwałe (odpowiednio 15,5% i 15,2% ogółu gospodarstw prowadzących działalność inną niż rolnicza). W Polsce zaznacza się nieco inna tendencja niż w UE. Zdecydowanie przeważają formy pozarolniczej innej działalności niesklasyfikowanej. Gospodarstwa polskie najchętniej prowadzą działalność usługową z wykorzystaniem własnego parku maszynowego (29% gospodarstw), a także akwakulturę (10%) i turystykę (9%). PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1. Przeprowadzona analiza pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych wskazuje na jej duże zróżnicowanie w obszarze UE. Odsetek gospodarstw podejmujących ten rodzaj aktywności waha się od 0,7 (na Łotwie) do ponad 27 (w Finlandii). 216

9 Pozarolnicza działalność gospodarcza 2. W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że pozarolnicza działalności gospodarcza stanowi ważny element funkcjonowania małych obszarowo (do 5 ha) gospodarstw rolnych zarówno w Polsce jak i całej UE. 3. W Polsce zainteresowanie gospodarstw działalnością pozarolniczą wyraźnie wzrasta, w stosunku do roku 2003 zanotowano ponad 60% wzrost. 4. Dowiedziono, że rodzaj działalności podejmowanej przez gospodarstwa unijne i polskie znacząco różni się. Najchętniej podejmowaną działalnością w UE jest przetwórstwo produktów rolnych, podczas gdy w Polsce najwięcej gospodarstw świadczy usługi przy użyciu własnego sprzętu. Ogólnie można stwierdzić, że odpowiedni poziom aktywności pozarolniczej gospodarstw rolnych wymaga wystarczających nakładów kapitałowych zarówno ze strony właścicieli jak i władz lokalnych. Ich wysokość jest zróżnicowana niezależnie od przynależności do struktur unijnych. BIBLIOGRAFIA Bański J. Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich [w:] E.Pałka (red.) Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa Biernat-Jarka A. Działalność pozarolnicza jako jedno ze źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych związanych z rolnictwem [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Wyd. SGGW, Warszawa Marks R. Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze wobec wyzwań gospodarki rynkowej. Pr. Nauk. AE Wrocław, Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych, Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2008 r. strona Eurostatu dostęp Dr Anna Krakowiak-Bal Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ul.Balicka 116 B Kraków Recenzent: Prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki 217

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW FUNKCJONALNYCH GMIN GÓRSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 38 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Krakowiak-Bal DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ASPEKCIE TYPÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunki produkcji gospodarstw rolnych o zróżnicowanej strukturze agrarnej

Kierunki produkcji gospodarstw rolnych o zróżnicowanej strukturze agrarnej Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXX, 2009 PL ISSN 0081-6841 s. 259-270 Urszula Motowidlak * Kierunki produkcji gospodarstw rolnych o zróżnicowanej strukturze agrarnej Każda działalność gospodarcza, w tym

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA JAKO FORMA DYWERSYFIKACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W KRAJACH UE ROLE OF TOURISM IN THE FARM DIVERSIFICATION IN THE EU

TURYSTYKA JAKO FORMA DYWERSYFIKACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W KRAJACH UE ROLE OF TOURISM IN THE FARM DIVERSIFICATION IN THE EU STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 2 113 Katarzyna Gralak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie TURYSTYKA JAKO FORMA DYWERSYFIKACJI W GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE 14 (63) 2015 Agata Marcysiak Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE FACTORS

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2015 roku Zbigniew Floriańczyk Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości PL FADN oraz działania administracyjne wpływające na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym Agata Marcysiak Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska Adam Marcysiak Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności pozarolniczej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce STRUCTURE OF OGA IN AGRICULTURAL HOLDINGS IN POLAND

Struktura działalności pozarolniczej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce STRUCTURE OF OGA IN AGRICULTURAL HOLDINGS IN POLAND Struktura Stowarzyszenie działalności pozarolniczej Ekonomistów w towarowych Rolnictwa gospodarstwach i Agrobiznesu rolnych w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 51 Piotr Czarnota Instytut Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Adam Marcysiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach

Wstęp. Adam Marcysiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach Adam Marcysiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska w Siedlcach WPŁYW STRUKTURY OBSZAROWEJ NA ZRÓŻNICOWANIE WYNIKÓW PRODUKCYJNO-EKONOMICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH INFLUENCE OF THE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia r. o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

U S T A W A. z dnia r. o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej PROJEKT U S T A W A z dnia.. 2016 r. o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Art. 1. Ustawa określa zasady używania siedlisk w gospodarstwach rolnych w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ MAGAZYNOWY ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH

POTENCJAŁ MAGAZYNOWY ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 POTENCJAŁ MAGAZYNOWY ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 147-153 OBSZAR JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY POZIOM I STRUKTURĘ POZAROLNICZYCH DOCHODÓW GOSPODARSTW Agata Marcysiak,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 11 (XXVI) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Agata Marcysiak 1 Katedra Nauk Ekonomicznych Adam

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 123-128 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA JAKO ŹRÓDŁO DODATKOWYCH DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Irena

Bardziej szczegółowo

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Rolnictwo wieś obszary wiejskie Rolnictwo: dział

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Łukasz KRZYŚKO, Kazimierz SŁAWIŃSKI ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyposażeniem gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 99-104 INTENSYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRODUKCJI A WIELKOŚĆ EKONOMICZNA I TYP ROLNICZY GOSPODARSTW Sławomir Kocira Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 WPŁYW PODATKU VAT NA KOSZTY MECHANIZACJI. Streszczenie

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 WPŁYW PODATKU VAT NA KOSZTY MECHANIZACJI. Streszczenie Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 Aleksander Muzalewski Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie WPŁYW PODATKU NA KOSZTY MECHANIZACJI Streszczenie Wprowadzenie nowych

Bardziej szczegółowo

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach 2004-2007 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. Katarzyna Bańkowska mgr Paweł Michalak Witold Sierański pod

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH Relacje STOWARZYSZENIE między podatkami gospodarstw EKONOMISTÓW rolnych ROLNICTWA a ich czynnikami I AGROBIZNESU produkcji w Polsce... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 183 Roma Ryś-Jurek Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

OCENA WIELKOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

OCENA WIELKOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 OCENA WIELKOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO Stanisław Kokoszka Katedra Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku

Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku Wyniki gospodarstw polskich na tle unijnych w 2013 roku Zbigniew Floriańczyk Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości PL FADN oraz działania administracyjne wpływające na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Jan Jurga, Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń

Bardziej szczegółowo

394 Monika Zioło, STOWARZYSZENIE Elżbieta Badach EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

394 Monika Zioło, STOWARZYSZENIE Elżbieta Badach EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 394 Monika Zioło, STOWARZYSZENIE Elżbieta Badach EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 5 Monika Zioło, Elżbieta Badach Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 DANUTA ZAWADZKA AGNIESZKA STRZELECKA ANALIZA DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ * Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH A STRUKTURA OBSZAROWA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

KREDYTY PREFERENCYJNE NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH A STRUKTURA OBSZAROWA GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Kredyty STOWARZYSZENIE preferencyjne na zakup EKONOMISTÓW użytków rolnych ROLNICTWA a struktura obszarowa I AGROBIZNESU gospodarstw... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 5 261 Anna Rosa Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PROCESÓW TELEINFORMACYJNYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

KOSZTY PROCESÓW TELEINFORMACYJNYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 KOSZTY PROCESÓW TELEINFORMACYJNYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Katedra Elektroenergetyki

Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Katedra Elektroenergetyki CHARAKTERYSTYKI ZMIAN WYPOSAŻENIA W ODBIORNIKI, ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W OKRESIE RESTRUKTURYZACJI ENERGETYKI POLSKIEJ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Józef Kowalski, Agnieszka Mandowska, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 213-214 Renata Płonka Założenia metodyczne Analizą objęto dane z ponad 12 tys. gospodarstw, które uczestniczyły w Polskim

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1 UE = Unia Europejska (ang. European Union). Adres internetowy:

1. Wstęp. 1 UE = Unia Europejska (ang. European Union). Adres internetowy: 1. Wstęp W ramach Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa (znanego pod skrótem NPPC), Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ zmodyfikował organizację i metodykę dotychczasowej rachunkowości rolnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Gdańsk, 22.10.2013 r. www.zagrodaedukacyjna.pl Gospodarstwa edukacyjne Cele: Koncepcja krajowej Sieci Zagród Edukacyjnych - podniesienie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/21 ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Stwierdzono, że co piąte gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI

WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI Zbigniew Kowalczyk Instytut Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNICZYCH A OBCIĄŻENIE PODATKIEM ROLNYM 1

WYNIKI FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNICZYCH A OBCIĄŻENIE PODATKIEM ROLNYM 1 STOWARZYSZENIE Wyniki finansowe EKONOMISTÓW gospodarstw rolniczych ROLNICTWA a obciążenie I AGROBIZNESU podatkiem rolnym Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 1 49 Marzena Ganc, Magdalena Mądra-Sawicka Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Katarzyna Grotkiewicz, Rudolf Michałek Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa rolników w systemie PL FADN

Zasady uczestnictwa rolników w systemie PL FADN Zasady uczestnictwa rolników w systemie PL FADN. System FADN (Farm Accountancy Data Network, Sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych) działa w krajach Unii Europejskiej od 1965 roku i od tej pory

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 DANUTA ZAWADZKA EWA SZAFRANIEC-SILUTA STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE NA TLE

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI PRODUKCJI

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI PRODUKCJI Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI PRODUKCJI Zbigniew Kowalczyk Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KOSZTY GOSPODARKI OPAKOWANIAMI W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

KOSZTY GOSPODARKI OPAKOWANIAMI W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 KOSZTY GOSPODARKI OPAKOWANIAMI W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Skutki wprowadzenia podatku dochodowego. w rolnictwie polskim. The effects of the introduction of income tax in Polish agriculture.

Skutki wprowadzenia podatku dochodowego. w rolnictwie polskim. The effects of the introduction of income tax in Polish agriculture. Stowarzyszenie Skutki wprowadzenia Ekonomistów podatku Rolnictwa dochodowego i Agrobiznesu w rolnictwie polskim Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 6 13 Tomasz Berbeka, Tomasz Stachów Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE NON-AGRICULTURAL ACTIVITY IN RURAL AREAS IN POLAND. Wstęp

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE NON-AGRICULTURAL ACTIVITY IN RURAL AREAS IN POLAND. Wstęp 180 Antoni Mickiewicz, Stowarzyszenie Bartosz Mickiewicz Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Roczniki Naukowe tom XVIII zeszyt 1 Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTY EKSPLOATACJI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

KOSZTY EKSPLOATACJI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2008 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY EKSPLOATACJI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. Stanisław PASZKOWSKI

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. Stanisław PASZKOWSKI FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2008, Oeconomica 261 (50), 23 32 Stanisław PASZKOWSKI ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ DLA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA W POLSKICH GOSPODARSTWACH NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA W POLSKICH GOSPODARSTWACH NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 27, Oeconomica 254 (47), 99 14 Małgorzata KAROLEWSKA, Artur WILCZYŃSKI ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA W POLSKICH GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UE

FINANSOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UE Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, 2016. Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Płocku FINANSOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UE Streszczenie: Aktualnym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH *

ZRÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 329-337 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ZRÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2005-2013 Renata Płonka Gdańsk, 14.09.2015 r. Cele analizy Plan wystąpienia Założenia

Bardziej szczegółowo

260 Adam Marcysiak, STOWARZYSZENIE Agata Marcysiak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

260 Adam Marcysiak, STOWARZYSZENIE Agata Marcysiak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 260 Adam Marcysiak, STOWARZYSZENIE Agata Marcysiak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 3 Adam Marcysiak, Agata Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w budowaniu łańcuchów dostaw. Activity of farms in Poland in building a delivery chain

Aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w budowaniu łańcuchów dostaw. Activity of farms in Poland in building a delivery chain Urszula Motowidlak 1 Zakład Logistyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Aktywność gospodarstw rolnych w Polsce w budowaniu łańcuchów dostaw Activity of farms in Poland in building a

Bardziej szczegółowo

Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach

Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach Alicja Stolarska 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie Lech Goraj goraj@fadn.pl IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 1 1. Cele wprowadzenia podatku od dochodów z gospodarstw rolnych. 2. Struktura i dochody

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI

POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI InŜynieria Rolnicza 2/2006 Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POTRZEBY INFORMACYJNE GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI Streszczenie Przedstawiono wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego

Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego Magdalena Forfa Instytut Przedsiębiorczości Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS Dorota Komorowska 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW Warszawa Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS Ecological farms in Poland in the

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą

Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą 284 dr inż. Dariusz Zając Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą WPROWADZENIE Najpełniejszy, jak dotychczas,

Bardziej szczegółowo