SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Zamawiający : MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Kozłówka kwiecień 2009

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zawartość : I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia. 2. Nazwa i adres zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania. 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Termin związania ofertą 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 12.Sposób obliczenia ceny oferty. 13. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. Zawiadomienie o wynikach postępowania. 15. Postanowienia dotyczące umowy. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ZAŁĄCZNIKI : 1. Wzór formularza oferty. 2. Wzór formularza oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wzór formularza oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. 4. Wzór umowy. 5. Wzór formularza wykazu dostaw. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 7. Wycena ofertowa : Specyfikacja oferowanego sprzętu i oprogramowania. Strona 2 z 48

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia poniżej euro. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przedmiot i zakres zastosowania siwz. Niniejszy dokument określa zasady i warunki przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma zastosowanie do zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Podstawa prawna : - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm.) zwana dalej w skrócie p.z.p. ; - rozporządzenia wykonawcze do ustawy prawo zamówień publicznych Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą wymienioną w pkt NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający : Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2.2. Adres : Kozłówka Kamionka tel. (081) faks (081) II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wyposażenia pracowni digitalizacyjnej oraz do rozbudowy systemów informatycznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w następującym zakresie: w zakresie wyposażenia pracowni digitalizacyjnej zamówienie obejmuje: stanowisko komputerowe do skanowania, profesjonalny skaner płaski format A2, 3D, z certyfikowanym profilem kolorystycznym, dwa stanowiska komputerowe do graficznej obróbki zeskanowanego materiału, serwer bazy danych wizerunków cyfrowych z oprogramowaniem, zewnętrzna macierz dyskowa dokumentów o pojemności min. 2,5TB (z możliwością rozbudowy), dwa zestawy oprogramowania do obróbki wizerunków cyfrowych, Strona 3 z 48

4 w zakresie rozbudowy systemów informatycznych zamówienie obejmuje : zestawy komputerowe, zasilaczy awaryjnych, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie firewall, serwer aplikacji, zewnętrzny dysk sieciowy, sieciową drukarkę laserową, komputerowy System Muzealny Mona Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji Zaleca się dokonanie wizji na miejscu wykonania zamówienia przed złożeniem oferty Kod wg CPV : , , Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: część pierwszą zamówienia stanowi zakres opisany w pkt siwz, część drugą zamówienia stanowi zakres opisany w pkt siwz, 3.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.7.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia : 21 dni od daty zawarcia umowy, z wyjątkiem aktualizacji oprogramowania antywirusowego i firewall, które zostanie wykonane do 31 października 2009 r. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, którzy: w zakresie wymaganego doświadczenia : zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie : co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się jednorazową dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego wraz z instalacją o wartości co najmniej zł brutto - dla pierwszej części zamówienia, zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie : co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim Strona 4 z 48

5 rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia rozumie się jednorazową dostawę oprogramowania komputerowego o wartości co najmniej zł brutto - dla drugiej części zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. dysponują lub posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości co najmniej zł dla pierwszej części zamówienia, posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dla pierwszej części zamówienia Ocena spełniania warunków określonych w pkt 5.1. siwz zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt Wykonawcy niespełniający warunków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. muszą być spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców występujących wspólnie, natomiast w przypadku pozostałych warunków szczegółowych ( pkt siwz) wykonawcy występujący wspólnie muszą wykazać, że łącznie spełniają te warunki. 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5. siwz do oferty należy dołączyć: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz; oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczy pierwszej części zamówienia, polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy pierwszej części zamówienia, wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (referencji lub innych) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do siwz, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy wypełnić i dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 7 wycena ofertowa : specyfikacja oferowanego sprzętu zgodnie z formularzem Strona 5 z 48

6 opracowanym przez zamawiającego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do podania marek i modeli zaproponowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania dotyczy pierwszej części zamówienia Dokumenty, o którym mowa w pkt 6.1., należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić oświadczenie z pkt siwz i dokument wymieniony w pkt W takim przypadku muszą oni także ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oświadczenie, o którym mowa w podpisuje pełnomocnik. IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przesłanych faksem należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą. Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kamionka z dopiskiem : Dostawa sprzętu komputerowego Nie dopuszcza się przesyłania oświadczeń wniosków, zawiadomień i informacji drogą elektroniczną. 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są : 8.1. w sprawach proceduralnych P. Agnieszka Staszek, tel w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Beata Wójcik, tel. (081) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: formularz oferty zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do siwz, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. niniejszej specyfikacji Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba (osoby) reprezentująca nie została wykazana we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Strona 6 z 48

7 10.4.Ofertę i załączniki należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Ewentualne poprawki muszą być czytelne i parafowane przez upoważnione do reprezentowania wykonawcy osoby Wszystkie zapisane strony w ofercie powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie się jakiejkolwiek kartki Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 153, poz z 2003 r. z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego z dopiskiem Oferta na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Nie otwierać przed dniem 17 kwietnia 2009 roku godz. 12: Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : w sekretariacie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kamionka osobiście lub za pośrednictwem poczty Termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 17 kwietnia 2009 r. do godz. 11:30. Decyduje data dostarczenia oferty do zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu Zmiana i wycofanie ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak pierwotną ofertę, z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca może także wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie sala konferencyjna, w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godz. 12: Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek. Strona 7 z 48

8 V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. Oferta powinna zawierać cenę w złotych. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą koszt wykonania całości zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. W zakresie I i II części zamówienia cenę oferty należy podać w oparciu o kalkulację własną w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 628, 632 kc. Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową stanowi suma ceny netto i podatku VAT cena brutto. Cenę oferty na I część zamówienia należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz wyceną ofertową : specyfikacją oferowanego sprzętu i oprogramowania Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia cenę ofertową brutto należy podać odrębnie dla każdej części zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. 13. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE Kryterium oceny ofert. Najniższa cena 100% Sposób oceny ofert. Oferty na poszczególne części zamówienia oceniane będą oddzielnie. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych oddzielnie za każdą z części przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru : C n/c of.b.x 100 pkt = C gdzie : C n - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, C of.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej, 100 pkt - wskaźnik stały, C - ilość punktów. Za najkorzystniejszą odrębnie w zakresie każdej części zamówienia - zostanie uznana oferta najtańsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Informacja o wyborze oferty. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą, zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy (wykonawców) i cenę oferty, która została wybrana Unieważnienie postępowania. Strona 8 z 48

9 W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY Wzór umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art ustawy p.z.p.) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP - przed upływem terminu do składania ofert Rodzaje środków ochrony prawnej : Protest do zamawiającego przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień siwz, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Protest wnosi się do zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 i 4 pzp. Do protestu stosuje się art pzp Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu wyłącznie w przypadkach wymienionych w art. 184 ust. 1a ustawy pzp. Do odwołania stosuje się art a ustawy p.z.p Skarga do sądu przysługuje stronom i uczestnikom postępowania na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Do skargi do sądu stosuje się przepisy art ustawy p.z.p. ZATWIERDZAM Kozłówka, dnia 8 kwietnia 2009 r. Krzysztof Kornacki Dyrektor Strona 9 z 48

10 Załącznik nr 1 do siwz.. ( pieczęć adresowa Wykonawcy ).., dnia r. (miejscowość) Dane wykonawcy : Nazwa Adres Nr tel./ faksu Nr NIP Nr REGON Nr rachunku.... Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kamionka OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oferujemy wykonanie następujących części zamówienia ogółem za : CZĘŚĆ I za cenę brutto... zł (słownie złotych.....) zgodnie z załączoną wyceną ofertową : specyfikacją sprzętową oferowanego sprzętu i oprogramowania, CZĘŚĆ II za cenę brutto... zł (słownie złotych.....) Oświadczamy, że : 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty; 2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkach w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego; 4) zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie / zamierzamy powierzyć wykonanie następujących Niepotrzebne skreślić Strona 10 z 48

11 części zamówienia podwykonawcom* : a) wykonanie.. b) wykonanie... 5) Zastrzeżenia Wykonawcy : Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania : ) do oferty załączamy : a) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz; b) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy ) Strona 11 z 48

12 Załącznik nr 2 do siwz. ( pieczęć adresowa Wykonawcy)..., dnia r. (miejscowość) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kamionka Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Działając w imieniu..... ( nazwa wykonawcy ).. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm..), a mianowicie : 1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), 3) przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), Wykonawca spełnia również warunki wymienione w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. W imieniu Wykonawcy : (podpis upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy) Niepotrzebne skreślić. W przypadku wyboru opcji wskazanej w pkt 3) niniejszego oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego lub osób. Strona 12 z 48

13 Załącznik nr 3 do siwz. ( pieczęć adresowa Wykonawcy* / członka Konsorcjum* )..., dnia r. (miejscowość) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kamionka Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Działając w imieniu... ( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* ).. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że : ( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* ).. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :......, w szczególności nie zachodzą w stosunku do.. ( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum ).. okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późn. zm.) Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą. W imieniu Wykonawcy* / członka Konsorcjum* : (podpis upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy / członka Konsorcjum) Niepotrzebne skreślić Strona 13 z 48

14 UMOWA Załącznik nr 4 do siwz zawarta w dniu. roku w Kozłówce pomiędzy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kamionka, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod numerem 11, NIP , REGON , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez : 1. Krzysztofa Kornackiego - Dyrektora, 2. Zofię Kozieł - Główną Księgową; a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :. -..; o następującej treści: 1 1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. z późniejszymi zmianami). 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji fabrycznie nowego sprzętu wraz z oprogramowaniem komputerowym dla wyposażenia pracowni digitalizacyjnej oraz dla rozbudowy systemów informatycznych zgodnego z opisem w siwz oraz w załącznikach do oferty z dnia. wycenie ofertowej : specyfikacji oferowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego spełniających warunki określone w siwz I cz. zam./ do dostawy komputerowego systemu muzealnego MONA II cz. zam., a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, z wyjątkiem aktualizacji oprogramowania antywirusowego i firewall, które zostanie wykonane do 31 października 2009 r. 4. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, rozładunek, rozmieszczenie sprzętu, oraz jego uruchomienie w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu, różnego od dnia dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, na rozmieszczenie i uruchomienie przez Wykonawcę sprzętu będącego przedmiotem umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ww. terminie z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. Rozmieszczenia i uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania komputerowego dokonają przedstawiciele Wykonawcy posiadający certyfikaty z zakresu dostarczonych systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego, którzy przetestują także poprawność działania systemów i oprogramowania. 5. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 6. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o przedmiocie umowy bez bliższego jego oznaczenia należy przez to rozumieć sprzęt i oprogramowanie komputerowe w I cz. zam. lub komputerowy system muzealny MONA w II cz. zam., określone w ustępie 2 niniejszego paragrafu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w 1 niniejszej umowy wynagrodzenie w wysokości brutto. zł (słownie złotych:.) w tym należny podatek VAT. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy na jego konto po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 2, 3 i 4 ust. 8 i 9 umowy, w terminie 14 dni od daty Strona 14 z 48

15 wpłynięcia faktury do Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia stałość cen w całym okresie realizacji zamówienia. 5. Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego podejścia i innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002 r poz. 1360) Przedmiot umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisania przez strony umowy protokołu odbioru. 2. Strony ustalają, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 3. O przygotowaniu sprzętu i oprogramowania komputerowego / oprogramowania MONA do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem odbioru przedmiotu umowy. 4. Wykonawca gwarantuje, że przygotowany do odbioru sprzęt i oprogramowanie komputerowe/komputerowy system muzealny MONA jest dobrej jakości i spełnia wymogi określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym (bezterminowa licencja). 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu i oprogramownia komputerowego. 7. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu i oprogramowania komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie wykonawcy. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania komputerowego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wykonawca oświadcza, że zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania komputerowego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniu fabrycznym i dokona jego uruchomienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 1 ust. 4 umowy. 2. Zamawiający potwierdzi fakt dostarczenia sprzętu i oprogramowania do siedziby Zamawiającego, po jego fizycznym dostarczeniu oraz stwierdzeniu zgodności z zamówieniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie to nie jest protokołem odbioru w rozumieniu 2, 3 i 4 ust. 8 i 9 umowy. 3. Wykonawca zainstaluje systemy operacyjne i oprogramowanie, będące przedmiotem umowy, w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia licencji systemów i oprogramowania, będącego przedmiotem umowy i wprowadzania numerów seryjnych instalowanego oprogramowania wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Strona 15 z 48

16 4. Wykonawca podczas instalacji systemu na stanowisku komputerowym, utworzy hasło dla administratora oraz jedno konto użytkownika o uprawnieniach administratora niezabezpieczone hasłem. Hasło dla administratora systemu wykonawca przekaże osobie odbierającej sprzęt. Wykonawca podczas instalacji systemu na serwerze, utworzy hasło dla administratora oraz jedno konto użytkownika o uprawnieniach administratora niezabezpieczone hasłem, a także utworzy grupy użytkowników oraz konta użytkowników (w ilości przewidzianej umową licencyjną) według wytycznych i w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej tworzonych kont. 6. Wykonawca oświadcza, że jego przedstawiciele oraz osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot umowy są świadome odpowiedzialności karnej za nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie przekazanego oprogramowania. 7. W przypadku gdy Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, z przyczyn od niego niezależnych np.: z powodu wycofania z produkcji oferowanego sprzętu lub niedostępności modeli na rynku, nie będzie mógł dostarczyć sprzętu o oferowanych parametrach, zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy o parametrach nie gorszych, w tej samej cenie i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 8. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w ciągu 5 dni od zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy. 9. Dokonanie odbioru potwierdzone zostanie protokołem odbioru sporządzonym w dwóch egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron i podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 10. W przypadku stwierdzenia usterek w przygotowanym przez Wykonawcę do odbioru przedmiocie umowy, Zamawiający odstępuje od przyjęcia przedmiotu umowy. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po uprzednim sprawdzeniu przedmiotu umowy we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu 3 ust. 7 umowy. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie elementy zamówienia objęte są bezpłatną gwarancją jakości zgodną z wymaganiami zamawiającego zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i niniejszym paragrafie umowy przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy. 3. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy. 4. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany sprzętu i oprogramowania na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy sprzętu i oprogramowania, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym w niniejszym paragrafie umowy i dokumencie gwarancyjnym, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. 6. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany przedmiotu umowy lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu umowy na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w niniejszym paragrafie umowy, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 7. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 8. Stosownie do art. 579 kc Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Strona 16 z 48

17 9. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatne wykonanie napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego z czasem reakcji na zgłoszenie 6 godzin w przypadku serwerów, dysków sieciowych i macierzy oraz 1 dzień w przypadku pozostałego sprzętu licząc od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 10. Maksymalny czas naprawy Strony ustalają na 1 dzień w przypadku serwera i 3 dni w przypadku pozostałego sprzętu i oprogramowania. W przypadku napraw wymagających dłuższego okresu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszej konfiguracji na okres wykonania naprawy sprzętu. 11. Na czas naprawy serwera, dysku sieciowego lub macierzy trwający ponad 1 dzień oraz pozostałego sprzętu trwający ponad 3 dni certyfikowany serwisant w siedzibie Zamawiającego przeniesie na sprzęt zastępczy: a) system operacyjny, b) całość oprogramowania, c) wszystkie dokumenty w postaci plików, korzystając ze środków technicznych przenoszenia danych znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego, d) w przypadku uszkodzenia dysków twardych Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji zachowania tajemnicy danych; w przypadku wymiany dysków twardych Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji zniszczenia fizycznego nośnika danych gwarantującego brak jakichkolwiek możliwości odzyskania tych danych. Wykonawca dokona konfiguracji sprzętu. Wynik powyższych działań musi zapewnić Zamawiającemu bezproblemową pracę na zastępczym sprzęcie do czasu usunięcia awarii. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą sprzętu włącznie z dojazdem, dostarczeniem i zamontowaniem sprzętu u Zamawiającego Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne: 1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu zwłoki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu; 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu; b) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 2. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy : 1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 30 dni; 2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej osobie; 3) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Odstąpienie od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Strona 17 z 48

18 8 Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach : 1) P. Beata Wójcik tel ze strony Zamawiającego, 2) P. - ze strony Wykonawcy Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach : 1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, 2) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą zmienić wysokość wynagrodzenia umownego ustalonego w oparciu o ofertę wykonawcy przy zachowaniu warunków zgodnych z zasadami współżycia społecznego, 3) wystąpienia okoliczności opisanej w 4 ust. 7 umowy, 4) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na : a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń, b) wystąpienie okoliczności opisanej w 4 ust. 7 umowy, 3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. 4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 10 Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 18 z 48

19 ... (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 5 do siwz..., dnia r. (miejscowość) Wykaz wykonanych dostaw Lp. Przedmiot zamówienia ( krótki opis) Zamawiający Wartość zamówienia Data wykonania zamówienia Do niniejszego wykazu załączamy dokumenty ( referencje lub inne ) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W imieniu Wykonawcy :... (podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy) Strona 19 z 48

20 Załącznik nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : WYPOSAŻENIE PRACOWNI DIGITALIZACYJNEJ Przedmiotem zamówienia jest instalacja segmentu sieci komputerowej oraz dostawa komputerów stacjonarnych, serwera, monitorów, zasilaczy awaryjnych, drukarki, zewnętrznej macierzy dyskowej dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wraz z dowozem, rozładunkiem instalacją i uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. I.1. Stanowisko komputerowe do skanowania z monitorem LCD 24 dedykowanym do fotografii oraz systemem operacyjnym szt. 1 Nazwa podzespołu Procesor Płyta główna Stacja graficzna wymagania minimalne architektura: x86 czterordzeniowy o pamięci cache L2 6 MB, taktowaniu min. 2,66 GHz, FSB 1333 MHz, 45 nm, 64 bit; 95 W, uzyskujący w następujących testach wydajnościowych ilość punktów nie mniejszą niż podana: PCMark05 test CPU Score 8582 pkt. SiSoft Sandra 2008 XII CPU Banchmark: Dhrystone ALU: pkt. płyta główna w standardzie ATX, zalecana przez producenta procesora, o następujących parametrach technicznych: zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana karta sieciowa FastEthernet 10/100/1000 (full duplex), 4 gniazda na moduły pamięci, dwukanałowa architektura pamięci, max pojemność pamięci 16 GB złącza (ilość): PCI-Express 16 (1x), PCI-Express 1 (2x), złącza PCI (3x), FireWire (IEEE 1394) (2x) standard kontrolerów (ilość): Serial ATA (6), ATA/133 (1) obsługa RAID (0, 1, 5, 10) kontroler USB 2.0, porty zewnętrzne 1 RJ45, 12 USB, audio, min. 1x FireWire akcesoria: UltraDMA 133/100/66 cable, SATA cables, FDD cable, e SATA / 1394 bracket, 2-port Serial ATA power cable, 3 in 1 Q-connector posiadająca narzędzie do przywracania lub aktualizacji BIOS z pamięci USB przed uruchomieniem SO zapewniająca użycie technologii, która w sposób inteligentny dobiera prędkości obrotowe wentylatorów chłodzących CPU i wnętrze obudowy zgodnie z aktualnym poziomem obciążenia systemu (co eliminuje zakłócenia, i zapewnia minimalny poziom hałasu) zapewniająca pasywne chłodzenie komponentów Strona 20 z 48

21 Pamięć RAM 4 GB Karta grafiki 2 moduły pamięci w postaci zestawu dual kit po 2 GB, DDR2 SDRAM 1066 MHz, CL5 skonfigurowane jako Dual Chanel, każdy z modułów powinien być wyposażony w aluminiowy lub miedziany radiator Dedykowana i zalecana do graficznej obróbki materiału fotograficznego, gwarantująca jakość i wierne odwzorowanie koloru na ekranie; gwarantująca max rozdzielczość obrazu (cyfrowa): 1920 x 1200 pikseli; pamięć 1TB, PCI Express x16, D-sub 15-pin, DVI, wyjście video, przejściówka DVI - D-sub obsługa DirectX 10, chłodzona aktywnie głośność pracy wentylatora max 30dB 1. Dysk twardy 250 GB SATA/300, 7200 rpm, cache 32MB, głośność pracy max 28dB, średni czas dostępu min: 8,5 ms 2. Dysk twardy 640 GB SATA/300, 7200 rpm, cache 32MB, głośność pracy max 28dB, średni czas dostępu min: 8 ms Napęd DVD±RW SATA, obsługa płyt dwuwarstwowych DVD9 (zapis formatu DVD+R DL z prędkością 16); zapis: 22 DVD+/-R, 8 DVD+RW, 8 DVD-RW, 48 CD-R, 32 CD-RW; odczyt 16 DVD-ROM, 40 CD-ROM, bufor 2 MB z systemem zapobiegającym opróżnieniu bufora, urządzenie musi posiadać licencjonowane oprogramowanie w języku polskim, działające pod dostarczonym systemem operacyjnym, które umożliwia kopiowanie i nagrywanie płyt we wszystkich obsługiwanych formatach oraz licencjonowane oprogramowanie w języku polskim, które umożliwia odtwarzanie filmów DVD. Oprogramowanie musi być dostarczone na dysku CD, w wersji instalacyjnej Obudowa Stojąca, stalowa, kolor czarny, typ MidiTower ATX, z zasilaczem 500 W, PFC, 4 wentylatory 92 mm (głośność pracy max 28dB), posiadająca panel USB z przodu (2 gniazda); gwarantująca temperaturę pracy dla wyżej wymienionych podzespołów nie wyższą niż: 35 o C bez względu na temperaturę otoczenia; zasilacz chłodzony wentylatorem 120 mm Klawiatura + Mysz kształt gwarantujący naturalne ułożenie dłoni i palców; System Inne wymagania rzędy klawiszy łagodnie zakrzywione. gwarancja najwyższej precyzji w operowaniu myszką; trzyletnia żywotność baterii w klawiaturze mysz ładowana przez USB z gwarancją pracy przez dwa miesiące od chwili naładowania. szybkie przewijanie myszy wbudowany mechanizm 128-bitowego szyfrowania AES gwarantujący bezpieczeństwo połączenia klawiatury z komputerem. Windows XP Prof. Pl z Service Pack 3 lub równoważny wykorzystujący pełną funkcjonalność kontrolera Active Directory WIN Server 2008 oraz gwarantujący poprawne funkcjonowanie baz danych: Oracle, MSSQL, Pervasive, MySQL Min. 36 miesięcy na części i robociznę w siedzibie Zamawiającego* lub sprzęt zastępczy; w przypadku uszkodzenia dysków twardych pisemna gwarancja zachowania tajemnicy danych; w przypadku wymiany dysków twardych pisemna gwarancja zniszczenia fizycznego nośnika danych gwarantująca brak możliwości odzyskania tych danych dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów w systemie operacyjnym Windows XP SP2 Professional PL, Windows Vista, oraz oprogramowaniem dedykowanym dla oferowanego systemu operacyjnego. Sterowniki muszą być dostarczone na dyskach CD w formie gotowej do instalacji; komputer musi mieć zainstalowany system operacyjny oraz zainstalowane i skonfigurowane sterowniki do wszystkich pracujących urządzeń Nazwa parametru Matryca Monitor LCD 24 dedykowany do fotografii wymagania minimalne TN Strona 21 z 48

22 Wielkość ekranu 24,1 (16:10) Rozdzielczość nominalna / / 75 Hz odświeżanie Wielkość plamki 0,270 mm Jasność minimum 450 cd/m 2 Kontrast minimum 1000:1 Wejścia sygnałowe DVI-I 29 pin + DVI-I 29 pin Wejście analogowe częstotliwości odchylania poziomego 24-84kHz, pionowego 49-86Hz Wejście cyfrowe częstotliwości odchylania poziomego 31-76kHz, pionowego 59-61Hz Kąt widzenia w poziomie 178 Kąt widzenia w pionie 178 Czas reakcji matrycy 16 ms (8 ms czas przejścia pomiędzy odcieniami szarości) Ilość wyświetlanych kolorów 16,77 mln Zasilanie 230 V Normy jakościowe TCO 99, TCO'03, TÜV / Rheinland Ergonomice, EPA Energy Star Program 60 miesięcy; Door-to-Door Inne wymagania 10-bit korekcja krzywej gamma, ustawienia fabryczne 2,2 możliwość korekcji w zakresie 1,0 do 2,6 fabryczny certyfikat personalizacji 256 odcieni każdego z trzech kolorów podstawowych (R, G, B) oddzielnie, 14-bit przetwarzanie informacji o kolorze, możliwość zmiany współczynnika gamma w zakresie od 1,4 do 3,0, ze skokiem co 0,2. niezależna regulacja 3 kolorów podstawowych (R, G, B) i 3 wtórnych (C, Y, M), układy stabilizujące jasność panelu LCD w 90 sekund po włączeniu monitora lub po jego wyjściu z trybu czuwania (Brightness Stabilization), trzy predefiniowane tryby pracy: srgb, Custom, CAL (calibrated) dedykowane do pracy z różnymi aplikacjami (Funkcja Fine Contrast), wymagany przycisk do przełączania trybu pracy na panelu monitora możliwość obrotu panelu o kąt 172 o w lewo i prawo, 60 o do tyłu i 5 o do przodu (w osi poziomej), oraz 10,4 cm w pionie (góra/dół). funkcja automatycznie dostosowująca parametry wyświetlanego obrazu takie jak: faza, zegar, pozycja obrazu do sygnału otrzymywanego z karty graficznej komputera (dla sygnału analogowego) (Auto Adjustment) dołączone oprogramowanie do kalibracji monitora współpracujące z kalibratorami firm: X-Rite (GretagMacbth), ColorVision pracujące pod nadzorem SO Windows 2000/XP. Umożliwiające przeprowadzenie kalibracji w sposób prosty, ale dokładny poprzez wprowadzenie docelowych wartości jasności, punktu bieli oraz współczynnika gamma gdzie następnie oprogramowanie wykorzystując 10-bitową tabelę barw (Look-Up Table) dokonuje automatycznej kalibracji monitora. Oprogramowanie musi zawierać funkcję pomiaru bieli papieru, gdzie po wykonaniu tego pomiaru, oprogramowanie automatycznie wprowadzi pobrane wartości jako koordynaty punktu bieli dla kalibracji. kable D-Sub i DVI do podłączenia jednostki centralnej komputera Strona 22 z 48

23 II.1. Profesjonalny skaner płaski w formacie A3 szt. 1 Nazwa parametru Wymagania minimalne Przeznaczenie Skanowanie materiałów nie transparentnych: fotografii, plakatów, grafik, malarstwa, książek, dokumentacji, map oraz transparentnych: negatywy, diapozytywy, mikrofilmy Obszar skanowania Min. A3 Rozdzielczość optyczna Min. 3200x6400 dpi Rozdzielczość interpolowana Min. 25,600 dpi x 25,600 dpi Czas skanowania przy rozdzielczości 300dpi Min. 5 cm/s Przestrzeń kolorystyczna srgb Gęstość optyczna 4.0 D max Głębia koloru 48-bit Głębia odcieni szarości 16-bit Interfejsy USB 2.0, FireWare Formaty plików JPG, tiff (bez kompresji), PNG, pdf oraz inne Min. 24 miesiące Door-to-Door Oprogramowanie Umożliwiające: skanowanie przeprowadzenie korekcji obrazu przeprowadzanie automatycznej korekcji uszkodzeń i zabrudzeń zapisywanie danych w sieci tworzenie kolekcji cyfrowych indeksowanie danych Inne wymagania Możliwość skanowania przy otwartej pokrywie Możliwość przeprowadzenia i zapisania wyników kalibracji kolorystycznej skanera Możliwość tworzenia kolekcji cyfrowych Zestaw oprogramowania i sterowników umożliwiających poprawną pracę skanera na nośnikach DVD lub CD W zestawie min. kabel zasilający i kabel Ethernet III.1. Stanowisko komputerowe do graficznej obróbki zeskanowanego materiału z monitorem LCD 24 dedykowanym do fotografii oraz systemem operacyjnym szt. 2 Nazwa podzespołu Wymagania minimalne Strona 23 z 48

24 Procesor architektura: x86 dwurdzeniowy o pamięci cache L2 4 MB, taktowaniu min. 2,33 GHz, FSB 1333 MHz, 45 nm, 64 bit; 95 W, uzyskujący w następujących testach wydajnościowych ilość punktów nie mniejszą niż podana: PCMark05 test CPU Score 8006 pkt. SiSoft Sandra 2008 XII CPU Banchmark: Dhrystone ALU: pkt. Płyta główna płyta główna w standardzie ATX, zalecana przez producenta procesora, o następujących parametrach technicznych: zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana karta sieciowa FastEthernet 10/100/1000 (full duplex), 4 gniazda na moduły pamięci, dwukanałowa architektura pamięci, max pojemność pamięci 16 GB złącza (ilość): PCI-Express 16 (1x), PCI-Express 1 (2x), złącza PCI (3x), FireWire (IEEE 1394) (2x) standard kontrolerów (ilość): Serial ATA (6), ATA/133 (1) obsługa RAID (0, 1, 5, 10) kontroler USB 2.0, porty zewnętrzne 1 RJ45, 12 USB, audio, min. 1x FireWire akcesoria: UltraDMA 133/100/66 cable, SATA cables, FDD cable, e SATA / 1394 bracket, 2-port Serial ATA power cable, 3 in 1 Q-connector posiadająca narzędzie do przywracania lub aktualizacji BIOS z pamięci USB przed uruchomieniem SO zapewniająca użycie technologii, która w sposób inteligentny dobiera prędkości obrotowe wentylatorów chłodzących CPU i wnętrze obudowy zgodnie z aktualnym poziomem obciążenia systemu (co eliminuje zakłócenia, i zapewnia minimalny poziom hałasu) zapewniająca pasywne chłodzenie komponentów Pamięć RAM 4 GB 2 moduły pamięci w postaci zestawu dual kit po 2 GB, DDR2 SDRAM 800 MHz, skonfigurowane jako Dual Chanel, każdy z modułów powinien być wyposażony w aluminiowy lub miedziany radiator Karta grafiki Dedykowana i zalecana do graficznej obróbki materiału fotograficznego, gwarantująca jakość i wierne odwzorowanie koloru na ekranie; gwarantująca max rozdzielczość obrazu (cyfrowa): 1920 x 1200 pikseli; pamięć 512GB, PCI Express x16, D-sub 15-pin, DVI, wyjście video, przejściówka DVI - D-sub obsługa DirectX 10, chłodzona aktywnie głośność pracy wentylatora max 30dB 1. Dysk twardy 250 GB SATA/300, 7200 rpm, cache 32MB, głośność pracy max 28dB, średni czas dostępu min: 8,5 ms 2. Dysk twardy 640 GB SATA/300, 7200 rpm, cache 32MB, głośność pracy max 28dB, średni czas dostępu min: 8 ms Napęd DVD±RW SATA, obsługa płyt dwuwarstowych DVD9 (zapis formatu DVD+R DL z prędkością 16); zapis: 22 DVD+/-R, 8 DVD+RW, 8 DVD-RW, 48 CD-R, 32 CD-RW; odczyt 16 DVD-ROM, 40 CD-ROM, bufor 2 MB z systemem zapobiegającym opróżnieniu bufora, urządzenie musi posiadać licencjonowane oprogramowanie w języku polskim, działające pod dostarczonym systemem operacyjnym, które umożliwia kopiowanie i nagrywanie płyt we wszystkich obsługiwanych formatach oraz licencjonowane oprogramowanie w języku polskim, które umożliwia odtwarzanie filmów DVD. Oprogramowanie musi być dostarczone na dysku CD, w wersji instalacyjnej Strona 24 z 48

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl ( tel. fax. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 1/02/2015/ ( nr postępowania) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, ul.pl. Wolności 1 757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:...

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... Wzór umowy Umowa nr.../2015 zawarta w dniu... r, pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA Nr... ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2015r. w Bielsku-Białej pomiędzy Miastem Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1a, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo