Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do Siwz. Umowa (Projekt)"

Transkrypt

1 Umowa (Projekt) Załącznik nr 6 do Siwz nr zawarta w dniu 20 roku pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach : Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu Mikołowskiego, Henryk Zawiszowski - Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego zwanym dalej Zamawiającym a. - wpisaną w KRS pod numerem... reprezentowaną przez:.. wyłonioną na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010r. Nr 3, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia 10 szkoleń z zakresu określonego w 1 pkt. 2 w ramach projektu Kompetentni w administracji wdrażanie kadr jednostek samorządu terytorialnego Powiatu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z. 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę ma rzecz Zamawiającego następujących usług: przeprowadzenia 10 szkoleń o charakterze modułowym z następującego zakresu: a) Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; b) Rozwój osobisty i autoprezentacja; c) Zarządzanie organizacją pracy; d) Zarządzanie zasobami ludzkimi; e) Ocena pracownicza i sposoby motywacji; f) Obsługa klienta; g) Public relations; h) Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych; i) Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie; j) Administrator sieci komputerowych; 3. Szkolenia wymienione w 1 ust. 2 lit. a), e), f), i), mają charakter stacjonarny, odbywać się będą: 1

2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie powiatu mikołowskiego w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach; 4. Szkolenia wymienione w 1 ust. 2 lit. h), j) mają charakter stacjonarny, odbywać się będą: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, na terenie powiatu mikołowskiego lub w najbliższej okolicy do 20 km od miasta Mikołów w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach; 5. Szkolenia wymienione w 1 ust. 2 lit. b), c), d), g) mają charakter wyjazdowy, odbywać się będą: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, na terenie województwa śląskiego, w odległości nie większej niż 100 km od miasta Mikołów, w odpowiednio do charakteru szkolenia przystosowanych salach. 6. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń wymienionych w 1 ust. 2 lit. a), e), f), i) zobowiązuje się: zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: - rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. - sale wykładowe wyposażone w minimum 20 miejsc szkoleniowych, - catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), a w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godz. dodatkowo obiad, - swobodny dostęp do sanitariatów; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci opracowań realizowanych treści programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, 2

3 dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; zapewnić każdorazowy transport poszczególnych grup na miejsce szkolenia i z powrotem; 7. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń wymienionych w 1 ust. 2 lit. h), j) zobowiązuje się: zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w co najmniej: - rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp. - zapewnić niezbędny sprzęt z oprogramowaniem (1 stanowisko dla 1 uczestnika), umożliwiający przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów; - sale wykładowe wyposażone w minimum 15 miejsc szkoleniowych, - catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), a w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godz. dodatkowo obiad, - swobodny dostęp do sanitariatów; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych bloków tematycznych w postaci opracowań realizowanych treści programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 3

4 min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z ; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; zapewnić każdorazowy transport uczestników na miejsce szkolenia z siedzib sześciu urzędów tam i z powrotem; 8. Wykonawca w ramach realizacji szkoleń wymienionych w 1 ust. 2 lit. b), c), d), g) zobowiązuje się zapewnić: sale wykładowe w hotelu/ośrodku wypoczynkowym/pensjonacie/gospodarstwie agroturystycznym w standardzie minimum 2 gwiazdek kategorii turystycznej zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego w odległości nie większej niż 100 km od Miasta Mikołów; Szkolenie Rozwój osobisty autoprezentacja 2 noclegi na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Zarządzanie organizacją pracy - 1 nocleg na każdą grupę 15 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi - 1 nocleg na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, Szkolenie Public Relations - 1 nocleg na każdą grupę 12 osobową w pokojach maks. 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, każdorazowy transport uczestników szkoleń z siedzib 6 urzędów na miejsce realizacji szkoleń tam i z powrotem; profesjonalną kadrę prowadzącą zajęcia, pełne wyżywienie dla uczestników warsztatów dla pełnego dnia wyjazdowego w postaci: śniadanie, obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach warsztatów (woda mineralna, soki, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki), kolacja; zapewnić warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnić nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych w postaci opracowań realizowanych treści 4

5 programowych szkolenia oraz w postaci elektronicznej skopiowanych na nośniki dostarczone przez Zamawiającego; przekazać uczestnikom materiały piśmiennicze (długopis, notes, teczka, pendrive) dostarczone przez Zamawiającego, które po zakończeniu szkolenia przekaże każdemu z kursantów na własność; zapewnić nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia; zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego; zapewnić ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków; wydać przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; przeprowadzić na początku i na końcu szkolenia ankiety przygotowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia efektów szkolenia; dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie uczestników szkoleń o odebraniu materiałów piśmienniczych i cateringu w trakcie szkolenia; zapewnić kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń; dostarczyć Zamawiającemu listy obecności i dzienniki z przeprowadzonych szkoleń; zagwarantować, aby treści programów szkoleń odpowiadały wymienionemu zakresowi merytorycznemu; 9. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego propozycji miejsca realizacji poszczególnych szkoleń oraz nazwisk i referencji wykładowców w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia a także szczegółowego programu każdego z modułów ( 1 ust. 2 lit. a do j) najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem ich realizacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 od daty podpisania umowy do dnia r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. 5

6 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych szkoleń w terminach: Moduł 1). Ochrona danych osobowych i. informacji niejawnych 2) Rozwój osobisty i autoprezentacja 3) Zarządzanie organizacją pracy 4) Zarządzanie zasobami ludzkimi 5) Ocena pracownicza i sposoby motywacji 6) Obsługa klienta 7) Public Relations 8) Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych 9) Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie 10) Administrator sieci komputerowych Termin rozpoczęcia Od dnia podpisan ia umowy Od dnia podpisan ia umowy Od dnia podpisan ia umowy Od dnia podpisan ia umowy Termin zakończenia Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania dokładnych terminów szkoleń nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia grupy szkoleniowej. 4. Wymienione w 1 ust. 2 lit. a) b), c), d),e), f), g), h) i), j) szkolenia będą przeprowadzane w następujący sposób: 6

7 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych dla 4 grup 12 osobowych (łącznie 48 osób), realizowane w ciągu 1 dnia przypadającego na 1 grupę (łącznie 32 godziny szkoleniowe); Rozwój osobisty i autoprezentacja dla 2 grup 12-osobowych (łącznie 24 osób), realizowane w ciągu 3 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę (24 godziny na 1 grupę; łącznie 48 godzin szkoleniowych), Zarządzanie organizacją pracy dla 2 grup 15-osobowych (łącznie 30 osób), realizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę (16 godzin na grupę; łącznie 32 godziny szkoleniowe); Zarządzanie zasobami ludzkimi dla 2 grup 12-osobowych (łącznie 24 osób), realizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę (łącznie 32 godziny szkoleniowe); Ocena pracownicza i sposoby motywacji dla 2 grup 12 osobowych ( łącznie 24 osób), realizowane w ciągu 1 dnia ( 8 godzin na grupę; łącznie 16 godzin; Obsługa klienta dla 4 grup 12 osobowych (łącznie 48 osób), realizowane w ciągu 3 dni szkoleniowych (24 godziny na grupę; łącznie 96 godzin); Public Relations dla 2 grup 12-osobowych (łącznie 24 osoby), realizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych przypadających na 1 grupę ( 16 godzin na grupę; łącznie 32 godziny szkoleniowe); Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej, realizowane w ciągu 13 dni (łącznie 104 godziny); Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie dla 2 grup szkoleniowych 12 osobowych, realizowane w ciągu 3 dni szkoleniowych (24 godziny na grupę; łącznie 48 godzin); Administrator sieci komputerowych dla 1 grupy szkoleniowej 12 osobowej, realizowane w ciągu 23 dni (łącznie 184 godziny); 3 Zakres merytoryczny szkoleń winien obejmować następujące zagadnienia: a) Szkolenie Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych : Część I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 1. Źródła prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony danych osobowych. 2. Prawo do informacji a ochrona prywatności (zakres prawa do prywatności). 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (dane zwykłe i sensytywne). 4. Jak przygotować się do kontroli Generalnego Inspektora. 5. Przetwarzanie danych kadrowych: pracodawca jako szczególny administrator danych osobowych, archiwizacja danych. 6. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 7. Odpowiedzialność administratora danych oraz innych osób przetwarzających dane. 8. Przekazywanie danych osobowych za granicę. 7

8 9. Prawidłowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych. 10. Jak prawidłowo sporządzać wnioski rejestracyjne.. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych: wymogi ogólne, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 12. Prawidłowe sporządzenie wymaganej dokumentacji. 13. Metody przeprowadzania audytu systemów przetwarzających dane osobowe. 14. Naruszenia ustawy odpowiedzialność dyscyplinarna, karna oraz cywilna. 15. Jakie zmiany zawiera projekt nowelizacji? Możliwość nakładania kar przez GIODO i inne ważne zmiany 16. Świadczenie usług drogą elektroniczną. 17. Dane osobowe a informacje publiczne. 18. Zasady odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Część II - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWYCH: 1. Źródła prawa i słowniczek pojęć. 2. Zakres podmiotowy ustawy. 3. Warunki uzyskania dostępu do informacji niejawnych. 4. Klasyfikowanie informacji niejawnych. 5. Sposób oznaczania materiałów klauzulami tajności. 6. Skutki przyznania materiałom klauzuli tajności. 7. Miejsce i sposób wykonywania informacji niejawnych. 8. Wykonywanie informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych. 9. Obieg informacji zastrzeżonych: ewidencjonowanie, przyjmowanie, przesyłanie, przechowywanie, niszczenie. 10. Obieg informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższej.. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. 12. Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych. 13.Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa, najczęstsze przypadki naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych. 14. Postępowania sprawdzające oraz ankieta bezpieczeństwa osobowego. 15. Kierunki nowelizacji ustawy. a) Szkolenie Rozwój osobisty autoprezentacja : 1. Skuteczna komunikacja w grupie; 2. Negocjacje; 3. Autoprezentacja; 4. Kreowanie pożądanego wizerunku personalnego; 5. Techniki budowania pewności siebie; 6. Określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji; 7. Wystąpienia publiczne - zasady prezentacji siebie i tematu; 8. Skuteczne przekonywanie i perswazja; 9. Techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem; 8

9 10. Wpływ na odczucia uczestników;. Elementy autoprezentacji w czasie wystąpień - język ciała; 12. Trening asertywności; 13. Zarządzanie czasem; 14. Savoir-vivre w administracji; 15. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów w zespołach; 16. Trening umiejętności wychowawczych. b) Szkolenie Zarządzanie organizacją pracy : 1. Analiza czasu i zarządzanie czasem; 2. Proces wytyczania celów i priorytetów; 3. Zasady zarządzania priorytetami; 4. Efektywne zarządzanie swoja pracą w planowaniu przebiegu dnia; 5. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie; 6. Delegowanie zadań; 7. Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu; c) Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi : 1. Rekrutacja, selekcja i strategia personalna w urzędzie administracji publicznej; 2. Komunikacja interpersonalna; 3. Planowanie i system szkoleń; 4. Prawo pracy i ustawa o pracownikach samorządowych; 5. Systemy motywacji pracowników urzędów administracji publicznej; 6. Nowoczesne regulaminy organizacyjne w urzędzie samorządowym.. d) Szkolenie Ocena pracownicza i sposoby motywacji : 1. Pierwsza ocena pracowników administracji samorządowej; 2. Ocena okresowa pracowników administracji samorządowej; 3. Indywidualny program rozwoju zawodowego; 4. Ocena okresowa wśród innych narzędzi motywowania pracowników; 5. Kompetencje komunikacyjne niezbędne podczas rozmowy oceniającej; 6. System rozwoju kompetencji a ocena okresowa pracowników; 7. Asertywność i błędy w ocenianiu pracowników; e) Szkolenie Obsługa klienta : 1. Współczesny klient urzędu administracji publicznej i jego wymagania; 2. Budowanie wizerunku urzędu i profesjonalnego pracownika; 3. Komunikacja z klientem; 4. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem; 9

10 5. Etapy procesu obsługi klienta; 6. Najczęstsze błędy popełniane w procesie obsługi klienta i ich eliminowanie; 7. Trudne sytuacje w obsłudze klienta; 8. Podstawy asertywności w pracy w trudnych sytuacjach z klientem; 9. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem; 10. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych; f) Szkolenie Public Relations : 1. Planowanie strategii PR urzędu administracji publicznej; 2. Identyfikacja wizualna urzędu; 3. Narzędzia PR; 4. Kontakty z mediami. g) Szkolenie Graficzne opracowanie materiałów promocyjnych : Corel Draw 1. Pojęcie grafiki wektorowej 2. Zastosowania programu 3. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 4. Tworzenie nowego dokumentu, zapisywanie zmian. 5. Rysowanie (krzywe, obiekty zamknięte) 6. Praca z kolorami (palety kolorów, kolory linii, obrysu, wypełnienia, wypełnienia interakcyjne, tekstury, desenie) 7. Transformacje obiektów (rozmiar, położenie, klonowanie) 8. Zmiana ustawień strony 9. Wyrównywanie obiektów (prowadnice, siatki) 10. Grupowanie, scalanie i łączenie obiektów. Praca z warstwami 12. Krzywe Beziera (rysowanie, edycja węzłów, modyfikacja kształtów) 13. Wstawianie bloków tekstowych 14. Efekty specjalne 15. Drukowanie Corel Photo-Paint 1. Pojęcie grafiki bitmapowej 10

11 2. Obrazy bitmapowe zdjęcia cyfrowe, parametry obrazka, otwieranie, zapisywanie obrazków 3. Zastosowania programu 4. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 5. Zmiana podstawowych parametrów obrazu (wielkość, format) 6. Korekcja obrazu (histogram, krzywa tonalna, barwa i nasycenie) 7. Retusz fotografii cyfrowych (narzędzia retuszu, pędzel efektów, klonowanie, rozpylacze) 8. Zaznaczanie fragmentów zdjęcia (pojęcie i rodzaje maski) 9. Praca z warstwami (tworzenie, zarządzanie, maski obcinania) 10. Wprowadzanie tekstu. Zastosowanie filtrów 12. Przygotowanie do wydruku i wydruk obrazów bitmapowych Adobe Photoshop 1. Wprowadzenie do programu 2. Porównanie możliwości programu z Corel Photo-Paint 3. Okno programu (menu, paski narzędzi, paleta kolorów, pasek stanu) 4. Retusz fotografii cyfrowych 5. Zaznaczanie fragmentów zdjęcia (pojęcie i rodzaje maski) 6. Praca z warstwami (tworzenie, zarządzanie, maski obcinania) 7. Wprowadzanie tekstu 8. Zastosowanie filtrów 9. Przygotowanie do wydruku i wydruk obrazów bitmapowych i) Szkolenie Zarządzanie nieruchomościami system informacji o terenie : 1. Integracja katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w ramach zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 2. Tworzenie zintegrowanych portali usługowych umożliwiających dostęp do metadanych i danych katastralnych w ramach tworzonej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej; 3. Prognozowanie, modelowanie oraz reagowanie na nowe potrzeby użytkowników (np. rejestracja praw do nieruchomości z uwzględnieniem położenia pod lub nad powierzchnią); 4. Optymalizacja czasu trwania i kosztów procedur rejestracyjnych nieruchomości; 5. Budowa skutecznej i efektywnej instytucji katastru, gromadzącej jednolite i

12 aktualne dane, dostępne dla uczestników rynku europejskiego, z praktycznym zastosowaniem do e-administracji, z wdrażaniem e-usług i e-płatności. j) Szkolenie Administrator sieci komputerowych Microsoft : Szkolenie MS TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows: 1. Wstęp do TCP/IP 2. Przegląd architektury stosu protokołów TCP/IP 3. Adresowanie IP 4. Podział na podsieci 5. Trasowanie pakietów IP 6. Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 7. Rozwiązywanie nazw hostów 8. Funkcje i działanie DNS (Domain Name System) 9. Konfiguracja klienta i usługi DNS 10. Omówienie procesu dostarczania pakietów IP. Omówienie rozwiązywania nazw NetBIOS 12. Zastosowania usługi WINS (Windows Internet Name Service) Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services: 1. Implementacja Active Directory Domain Services 2. Konfiguracja DNS dla Active Directory Domain Services 3. Zarządzanie obiektami i zaufaniem 4. Konfiguracja lokacji (sites) i replikacji 5. Tworzenie i konfiguracja Group Policy 6. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika przy pomocy Group Policy 7. Implementacja zabezpieczeń przy pomocy Group Policy 8. Monitorowanie Active Directory Domain Services 9. Utrzymywanie AD DS (backup, odtwarzanie autorytatywne, migawki) 10. Rozwiązywanie problemów z AD, DNS i replikacją. Rozwiązywanie problemów z Group Policy Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory: 12

13 1. Wstęp do IDA (Zarządzanie dostępem i tożsamością) 2. Konfiguracja AD CS (Active Directory Certificate Services) 3. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami 4. Konfiguracja AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) 5. Konfiguracja AD FS (Active Directory Federation Services) 6. Konfiguracja AD RMS (Active Directory Rights Management Services) 7. Utrzymywanie usług związanych z zarządzaniem dostępem 8. Rozwiązywanie problemów z IDA Szkolenie MS Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure: 1. Instalacja i konfiguracja Windows Server Konfiguracja i zarządzanie usługą DNS 3. Konfiguracja i zarządzanie usługą WINS 4. Konfiguracja i zarządzanie usługą DHCP 5. Konfiguracja i zarządzanie IPv6 TCP/IP 6. Konfiguracja i zarządzanie routingiem i zdalnym dostępem 7. Zarządzanie rolą Network Policy Server 8. Konfiguracja NAP (Network Access Protection) 9. Konfiguracja i zarządzanie IPsec 10. DFS (Distributed File System). Zarządzanie technologiami składowania danych 12. Konfiguracja zabezpieczania danych i ich dostępności 13. Bezpieczeństwo serwera Szkolenie MS Planning and Administering Windows Server 2008 Servers: 1. Planowanie wdrożenia Windows Server Migracja serwera 3. Planowanie wdrożenia ról Windows Server Planowanie zmian konfiguracji Windows Server Zarządzanie bezpieczeństwem Windows Server Planowanie wdrożenia roli serwera aplikacji 13

14 7. Planowanie wysokiej dostępności Windows Server Utrzymywanie Windows Server Utrzymywanie Distributed File Servces (DFS) na Windows Server Planowanie strategii kopii zapasowych Windows Server Zarządzanie odtwarzaniem kopii zapasowych 12. Monitorowanie Windows Server Rozwiązywanie problemów sprzętowych Windows Server Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem 15. Rozwiązywanie problemów sieciowych 4 W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w 2 ust.3, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie Osoby do kontaktów: ze strony Zamawiającego: Marek Popek (tel ) ; ze strony Wykonawcy:... / imię i nazwisko pracownika instytucji szkolącej nr telefonu/. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy względem osób trzecich w sprawie podejmowanych działań wynikających z umowy (m.in. powziętych danych osobowych uczestników szkolenia) Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli.. zł brutto (słownie: złotych) 2. Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z następujących części: a. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. a), które wynosi.zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:...złotych), b. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. b), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł. (słownie:.złotych), c. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. c), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), 14

15 d. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. d), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:....złotych), e. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. e), które wynosi. zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), f. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. f), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), g. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. g), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), h. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. h), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), i. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. i), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), j. wynagrodzenie za realizację modułu par. 1 ust. 2 lit. j), które wynosi zł netto plus należny podatek VAT w wysokości czyli zł.brutto (słownie:.złotych), 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 ust.1 odpowiada rzeczywistej liczbie osób przeszkolonych w każdym z modułów, zgodnie z kwotami wymienionych w ust. 2 pkt. a-j. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w 3 niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu Ceny jednostkowe za poszczególne moduły szkoleń, o których mowa w 1 ust. 2 wypełnione są w załączniku do niniejszej umowy. 2. Cena za przedmiot umowy obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług określonych w umowie. 3. Wykonawca nie może pobierać od uczestników szkoleń żadnych opłat. 4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturą VAT. 5. Faktury wystawione zostaną po przeprowadzeniu szkolenia każdej grupy szkoleniowej osobno, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem płatności. 6. Podstawę do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia stanowią dokumenty przekazane po zakończeniu szkoleń przez Wykonawcę 15

16 Zamawiającemu wymienione w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń poświadczone za zgodność przez Wykonawcę. 7. Zapłata za wykonaną usługę szkoleniową będzie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na poniższe konto bankowe Wykonawcy 8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji realizacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez Koordynatora projektu: a. listy obecności uczestników, b. ankiety, c. wykaz prowadzonych w ramach szkolenia zajęć, ze wskazaniem dat i godzin ich prowadzenia oraz z podpisami członków kadry dydaktycznej potwierdzających realizację poszczególnych zajęć, d. rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, e. rejestr wydanych materiałów szkoleniowych, f. inne dokumenty z jakimi zwróci się Zamawiający do Wykonawcy o wypełnienie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji przedmiotu umowy a także po jej zakończeniu. 3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji szkolenia. 4. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu. 6. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaną umową, w tym dokumentów finansowych W przypadku stwierdzenia realizacji zamówienia niezgodnie z niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do wykonania konkretnego modułu lub modułów. 2. W razie stwierdzonego i uzasadnionego przez Zamawiającego pisemnie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie jednego lub kilku modułów Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % kosztów danego modułu określonego w 6 ust. 2 umowy. 16

17 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej Wykonawcy zapłaty. 4. Za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia tj. każdej grupy szkoleniowej 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust.2 za każdy dzień opóźnienia (zgodnie z harmonogramem). 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty umowy. 6. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem zapłaty. 7. Przez nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności realizację usługi niezgodnie z przedmiotem zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz nieprawidłowości we wszelkich wymaganych niniejszą umową i przekazanych Zamawiającemu dokumentach. 8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji niewykonania przedmiotu umowy określonego w Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania logo Zamawiającego i oznaczania dokumentów dotyczących szkolenia według Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o projekcie Kompetentni w administracji wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji i oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzony są szkolenia będące przedmiotem umowy, informować beneficjentów ostatecznych o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy do dnia określonego w Umowie o dofinansowanie Projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do 17

18 informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem. 2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności gospodarczej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym szkoleniem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę liczebności grup szkoleniowych w zakresie poszczególnych modułów wskazanych w 2 ust.3 niniejszej umowy przedmiot zamówienia oraz 5 umowy, co może być spowodowane przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział w szkoleniu. Jednak w przypadku osób zatwierdzonych do uczestnictwa w szkoleniu, a nieobecnych Wykonawca nie ponosi strat wynikających z tej nieobecności. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku gdy: gdy wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy, nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, możliwe jest wydłużenie czasu realizacji umowy, gdy wystąpią okoliczności po stronie Wykonawcy skutkujące koniecznością zmiany miejsca szkolenia, Zamawiający może wyrazić zgodę na taką zmianę, jeżeli Wykonawca zapewni standard warunków nie gorszy niż w miejscu szkolenia przedstawionym pierwotnie przez Wykonawcę, gdy nastąpią zmiany terminów szkoleń (wg harmonogramu), gdy nastąpi zmiana przedmiotu umowy w szczególności dot. względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych Zamawiający może wskazać inne sposoby realizacji przedmiotu umowy, inne, niż przewidziane powyżej, zmiany dotyczące zawartej umowy, które są korzystne dla zamawiającego, i które nie są zmianami istotnymi. 4. Zmiana osób przewidzianych do nadzorowania przedmiotu umowy nie wymaga aneksu do umowy Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: a) został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawcę postawiono w stanie likwidacji lub gdy zaczął podlegać zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub stał się podmiotem postępowań o podobnym charakterze, 18

19 b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi szkolenia w terminie określonym w umowie, zaprzestał realizacji usługi lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową. 16 W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie wyłącznie w części odpowiadającej prawidłowo zrealizowanej części umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz ze zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca. Zamawiający Wykonawca 19

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.35.2014 Zał. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych) Nazwa zadania: PODNIESIENIE KOMPETENCJI ICT PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Nazwa projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy GOPS.341.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie: warsztatów psychospołecznych dla 2 grup 19 i 18 osobowych po 25 godzin osoby realizujące

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Załącznik nr 1. Zakres merytoryczny szkoleń Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Zakres merytoryczny szkoleo Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo