Nowe funkcje usługi DHCP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje usługi DHCP"

Transkrypt

1 Protokół Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) umożliwia centralną administrację siecią, głównie przez automatyczne udostępnianie adresów protokołu internetowego (IP) i innych parametrów sieciowych. Jeśli w sieci dostępny jest serwer DHCP, możliwe jest dynamiczne przydzielanie adresów IP dowolnym kartom sieciowym zamontowanym w komputerach oraz automatyczna konfiguracja ich parametrów pracy. Po zainstalowaniu serwera DHCP, wykorzystuje się go do dostarczania podstawowych informacji niezbędnych do funkcjonowania sieci TCP/IP, takich jak adres IP, maska podsieci i brama domyślna, jak również adresy serwerów DNS, WINS oraz nazwa domeny DNS. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko oszczędność czasu koniecznego na konfigurowanie systemów, ale dostarcza mechanizmu uaktualniania ustawień. Nowe funkcje usługi DHCP Protokół DHCP w systemie Windows Server 2003 zawiera następujące nowe funkcje: Konfiguracja alternatywna klienta DHCP. Funkcja alternatywnej konfiguracji klienta DHCP ułatwia przenoszenie komputera między dwiema lub większą liczbą sieci, jedną skonfigurowaną przy użyciu statycznych adresów IP i pozostałymi skonfigurowanymi przy użyciu usługi DHCP, bez konieczności ponownego konfigurowania parametrów karty sieciowej, takich jak adres IP, maska podsieci, domyślna brama, preferowane i alternatywne serwery systemu nazw domen (DNS) i serwery WINS (Windows Internet Name Service). Poniżej przedstawione jest okno konfiguracji alternatywnej. Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie bazy danych DHCP. Do wykonywania kopii zapasowej i przywracania bazy danych DHCP służą polecenia Kopia zapasowa i Przywróć w konsoli DHCP.

2 Pozostałe funkcje usługi DHCP Następujące funkcje były nowe w systemie Windows 2000 Server i są również dostępne w rodzinie Windows Server 2003: Grupy lokalne dające administratorom i użytkownikom DHCP ograniczony dostęp do serwera i konsoli. Podczas instalowania serwera DHCP na komputerze są tworzone dwie lokalne grupy administracyjne: Użytkownicy DHCP i Administratorzy DHCP. Grupa Użytkownicy DHCP umożliwia dostęp tylko do odczytu do serwera za pomocą konsoli. Członkowie tej grupy mają uprawnienia do przeglądania danych serwera, ale nie do ich modyfikowania. Grupa Administratorzy DHCP zapewnia wyższy poziom dostępu administracyjnego. Członkowie tej grupy mogą w pełni zarządzać wszelkimi danymi serwera DHCP i modyfikować je, ale nie mają pełnego i nieograniczonego dostępu administracyjnego, takiego jak członkowie lokalnej grupy Administratorzy. Automatyczne przypisywanie adresów IP. W przypadku systemów Windows 98, Windows 2000, Windows XP i rodziny Windows Server 2003 klientom, rozpoznającym usługę DHCP, jest automatycznie przypisywana tymczasowa konfiguracja IP, jeśli serwer DHCP jest niedostępny i nie może przydzielić dzierżawy w momencie uruchamiania klienta w sieci. Klienci z tymi wersjami systemu Windows, co pięć minut próbują w tle nawiązać kontakt z serwerem DHCP, aby ewentualnie uzyskać dzierżawę prawidłowego adresu IP. Automatyczne przypisywanie adresów jest zawsze niewidoczne dla użytkowników i nie są oni powiadamiani o nieudanych próbach uzyskania dzierżawy adresu od serwera DHCP. Adresy są przypisywane samorzutnie z zakresu adresów sieciowych, który jest zastrzeżony do prywatnego użytku w sieci TCP/IP i nie jest używany w Internecie. Usprawnione monitorowanie wydajności oraz funkcje raportowania serwera. Usługa DHCP ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej infrastruktury sieci komputerowej. Bez pracujących serwerów DHCP klienci IP mogą stracić w części lub w całości zdolność uzyskiwania dostępu do danej sieci lub korzystania z niej. Ponieważ wielu doświadczonych administratorów sieci zdaje sobie sprawę z wagi dokładnego monitorowania serwerów DHCP, wprowadzono kilka zmian pomocnych w tym względzie. Na komputerach z systemem operacyjnym serwera Windows 2000 lub Windows Server 2003 są dostępne liczniki monitorowania wydajności, które ułatwiają monitorowanie wydajności serwera DHCP w sieci. Rozszerzona obsługa zakresów i superzakresów multiemisji. Serwer DHCP firmy Microsoft obsługuje dodatkowe zakresy, z których można korzystać w celu usprawnienia stałego administrowania konfiguracją adresów IP. Nowe zakresy multiemisji umożliwiają klientom rozpoznającym usługę DHCP dzierżawienie adresów IP klasy D (od do ) wymaganych do uczestnictwa w grupach multiemisji. Superzakresy są przydatne do tworzenia administracyjnych grup zakresów składowych. Superzakresy mogą być pomocne, gdy trzeba przenumerować lub rozszerzyć obszar adresów IP w sieci bez naruszania aktualnie aktywnych zakresów. Obsługa klas opcji zdefiniowanych przez użytkowników i opcji zdefiniowanych przez dostawców. Tej funkcji można używać do oddzielenia i rozsyłania odpowiednich opcji klientom o podobnych lub specjalnych potrzebach związanych z konfiguracją. Na przykład wszystkich klientów rozpoznających usługę DHCP, którzy znajdują się na tym samym piętrze budynku, można przypisać do tej samej klasy opcji. Następnie można używać tej klasy (skonfigurowanej przy użyciu tej samej wartości identyfikatora klasy DHCP) do dystrybucji innych opcji w trakcie procesu wydzierżawiania adresu, zastępując wszystkie domyślne opcje zakresu lub opcje globalne. W ten sposób opcje dotyczące pewnego zestawu klientów w tej samej lokalizacji sieciowej (takie jak określona brama domyślna lub nazwa domeny nadrzędnej) są stosowane jako opcje specyficzne dla danej klasy. Integracja serwera DHCP z serwerem DNS. Serwer DHCP z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 umożliwia przeprowadzanie aktualizacji dynamicznych w obszarze nazw DNS w przypadku wszystkich swoich klientów, którzy obsługują te aktualizacje. Po włączeniu tej funkcji klienci zakresu mogą używać protokołu dynamicznej aktualizacji DNS do aktualizowania swoich informacji dotyczących mapowania nazwa-adres (które są przechowywane w strefach na serwerze DNS), ilekroć nastąpi zmiana adresu przypisanego przez serwer DHCP. Wykrywanie nieautoryzowanych serwerów DHCP dzięki wykorzystaniu integracji z usługą Active Directory.

3 Jeśli w sieci zostanie uruchomiony niewłaściwy serwer DHCP, może spowodować wiele problemów z siecią. Aby temu zapobiec, w systemie Windows 2000 Server i rodzinie Windows Server 2003 zaimplementowano metodę autoryzacji serwera DHCP oraz sposoby wykrywania i wyłączania serwerów nieautoryzowanych. W przypadku próby uruchomienia w sieci serwera DHCP (będącego członkiem domeny) z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 wysyłana jest odpowiednia kwerenda do usługi Active Directory i adres IP tego serwera jest porównywany z listą autoryzowanych serwerów DHCP. Jeśli ten adres znajduje się na liście, komputer serwera zostaje autoryzowany jako serwer DHCP. Jeśli adres nie zostanie znaleziony: Serwer nie zostaje autoryzowany w usłudze Active Directory. Serwer zostaje zidentyfikowany jako serwer nieautoryzowany. Serwer przestaje dzierżawić adresy IP klientom DHCP. Aby korzystać z funkcji autoryzacji serwera DHCP, usługi Active Directory i DHCP trzeba wdrożyć na serwerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server Inne serwery DHCP nie obsługują tej funkcji. Dynamiczna obsługa klientów BOOTP. Usługa DHCP oferuje dodatkową obsługę klientów BOOTP w dużych sieciach przedsiębiorstw, w postaci dynamicznego protokołu BOOTP. Dynamiczny protokół BOOTP jest rozszerzeniem protokołu BOOTP, który umożliwia serwerowi DHCP konfigurowanie klientów BOOTP bez konieczności korzystania z wyraźnie ustalonej konfiguracji adresu. Ta funkcja ułatwia administrowanie dużymi sieciami BOOTP, pozwalając na automatyczną dystrybucję adresów IP (w bardzo podobny sposób jak w przypadku usługi DHCP) bez wymuszania zmiany zachowania po stronie klienta. Planowanie sieci DHCP Podczas planowania sieci opartej o protokół DHCP powinny być uwzględnione następujące zagadnienia: określenie optymalnej liczby serwerów DHCP. obsługa klientów w podsieciach. Jak określić optymalna liczbę serwerów DHCP do użycia? W związku z tym, że nie ma ustalonego limitu maksymalnej liczby klientów, jaką może obsłużyć serwer DHCP, ani liczby zakresów, jaką można utworzyć na serwerze DHCP, podstawowymi czynnikami, które trzeba wziąć pod uwagę przy określaniu liczby serwerów DHCP, są architektura sieci i sprzęt serwera. Na przykład w środowisku jednej podsieci jest niezbędny tylko jeden serwer DHCP, chociaż celowe może być użycie dwóch serwerów lub wdrożenie klastra serwerów DHCP, aby zapewnić większą odporność na uszkodzenia. W środowisku wielu podsieci routery muszą przesyłać dalej komunikaty DHCP między podsieciami, więc na usługę DHCP może wpływać wydajność routerów. W obu przypadkach o jakości usług świadczonych klientom decyduje sprzęt serwera DHCP. Korzystanie z reguły 80/20 dla zakresów Używanie w tej samej podsieci więcej niż jednego serwera DHCP zapewnia w niej większą odporność na uszkodzenia przy obsłudze klientów DHCP. W przypadku dwóch serwerów DHCP, jeśli jeden z nich jest niedostępny, drugi może zająć jego miejsce i kontynuować dzierżawienie nowych adresów lub odnawianie dzierżaw istniejącym klientom. Dobrą praktyką stosowaną do równoważenia stopnia użycia serwerów DHCP jest podzielenie zakresu adresów między dwa serwery DHCP zgodnie z regułą 80/20. Jeśli serwer 1 udostępnia większość (około 80%) adresów, to serwer 2 można tak skonfigurować, aby udostępniał klientom pozostałe adresy (około 20%). Instalacja serwera DHCP Aby zainstalować składniki niezbędne do pełnienia funkcji serwera DHCP, należy wykonać następujące czynności: Kliknąć Start, wybrać programy, następnie Narzędzia administracyjne, po czym kliknąć Kreator konfigurowania serwera. Dwukrotnie kliknąć dalej, aby przejść do strony Rola serwera. Zawiera ona listę aktualnie zainstalowanych i dostępnych ról. Na liście należy zaznaczyć Serwer DHCP, po czym kliknąć Dalej. Kreator instaluje serwer DHCP i rozpoczyna jego konfigurację. Na zakończenie uruchomiony zostanie Kreator nowych zakresów. Jeśli od razu ma zostać utworzony początkowy zakres, należy kliknąć Dalej. W przeciwnym wypadku należy kliknąć Anuluj w tym wypadku zakresy zostaną utworzone w późniejszym terminie. Kliknąć Zakończ. Aby móc korzystać z serwera, konieczne jest jego autoryzowanie w domenie Active Directory tylko autoryzowane serwery mogą udostępniać klientom adresy IP w domenach Active Direcory. Następnie należy utworzyć zakresy, z których serwer będzie korzystał.

4 Konfiguracja serwera DHCP Przywiązywanie serwera DHCP z kilkoma kartami sieciowymi do konkretnego adresu IP Serwer posiadający więcej niż jedna kartę sieciowa ma kilka połączeń sieciowych i może udostępniać usługi DHCP dla każdej z nich. Możliwe jest także skierowanie ruchu DHCP na wybrane połączenie o większej przepustowości. W celu powiązania serwera DHCP z konkretnym połączeniem sieciowym należy wykonać następujące czynności: Uruchomić konsolę DHCP. Kliknąć prawym klawiszem myszy wybrany serwer, po czym w menu podręcznym kliknąć Właściwości. Zaznaczyć zakładkę zaawansowane, po czym kliknąć Powiązania. Okno dialogowe Powiązania zawiera listę adresów IP odpowiadających poszczególnym połączeniom sieciowym. Jeśli usługa DHCP ma być kierowana tylko do wybranych połączeń, należy usunąć znaczniki wyboru z pól przy pozostałych polach. Kliknąć OK. Uaktualnianie statystyk DHCP Konsola DHCP udostępnia statystykę dotyczącą wykorzystania adresów IP. W konfiguracji domyślnej statystyka ta uaktualniana jest tylko w chwili uruchamiania konsoli oraz po klikniecie przycisku Odśwież. Przy monitorowaniu serwera DHCP przydatna może być automatyczna aktualizacja statystyk w ustalonych odstępach czasu. W celu włączenia automatycznej aktualizacji należy wykonać następujące czynności: Otworzyć okno Właściwości dla serwera DHCP.

5 Na zakładce Ogólne zaznaczyć opcje Automatycznie aktualizuj statystykę, a następnie podać odpowiedni interwał w godzinach i minutach, po czym kliknąć OK. Zmienianie lokalizacji plików dzienników DHCP Pliki dzienników DHCP są domyślnie zapisywane w katalogu: %SystemRoot% \ system32 \ DHCP Jeśli zachodzi konieczność, lokalizację tą można zmienić wykonując następujące czynności: Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w konsoli DHCP i wybrać polecenie Właściwości z menu podręcznego. Zaznaczyć zakładkę Zaawansowane. Pole ścieżka pliku dziennika inspekcji zawiera folder stanowiący aktualną lokalizację dziennika. W polu tym należy wpisać nowa lokalizacje lub użyć przycisku Przeglądaj, aby wyszukać docelowy folder. Kliknąć przycisk OK. System Windows Server 2003 musi zatrzymać i uruchomić ponownie usługę Serwer DHCP. W wyświetlonym monicie należy potwierdzić tę operację klikając TAK. Zmienianie rozmiarów plików dziennika Usługa serwer DHCP zawiera wbudowany mechanizm kontrolujący wielkość przestrzeni dyskowej, wykorzystywanej przez pliki dzienników. W domyślnych ustawieniach maksymalny rozmiar dzienników DHCP wynosi 70 MB. Jeśli, serwer przekroczy ten limit (tzn. pojedynczy plik dziennika osiągnie rozmiar 10 MB), rejestrowanie aktywności pozostaje zatrzymane aż do momentu, gdy jeden z plików dzienników zostanie wyczyszczony. Ustawienia sterujące wykorzystaniem dzienników, a także inne ustawienia DHCP, przechowywane są w rejestrze systemowym w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ DHCPServer \ Parameters Obsługą plików dziennika sterują następujące wpisy rejestru: DhcpLogFilesMaxSize ustala maksymalny rozmiar wszystkich dzienników. Domyślną wartością jest 70 MB. DhcpLogDiskSpaceCheckInterval określa, jak często DHCP sprawdza aktualną wielkość dzienników. Domyślny interwał to 50 minut. DhcpLogMinSpaceOnDisk definiuje ilość wymaganego wolnego miejsca na dysku dla plików dzienników. Jeśli ilość wolnego miejsca na dysku jest mniejsza, rejestrowanie zostanie chwilowo zatrzymane. Domyślna wartość to 20 MB. Jedynie klucz DhcpLogFilesMaxSize jest tworzony automatycznie. Ustawienie pozostałych parametrów wymaga zatem wstępnego utworzenia tych kluczy i wpisania do nich odpowiednich wartości. Unikanie konfliktów adresów IP Konflikt adresów IP jest częstą przyczyną problemów występujących przy korzystaniu z usługi DHCP. Protokół TCP/IP wymaga, aby żadne dwa komputery w sieci nie posługiwały się tym samym adresem IP. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu może nastąpić odłączenie od sieci jednego z tych komputerów lub nawet obydwu. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy włączyć wykrywanie konfliktów adresów IP, wykonując następującą procedurę: Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w konsoli DHCP. Po czym wybrać polecenie właściwości. Zaznaczyć zakładkę Zaawansowane i ustawić wartość różną od zera w polu Próby wykrycia konfliktów. Wpisana wartość określa, ile prób adresu wykona serwer DHCP przed wydzierżawieniem go klientowi. Testowanie adresu serwer DHCP wykonuje za pomocą pakietu ICMP (ping)

6 Zapisywanie i przywracanie konfiguracji DHCP Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych ustawień DHCP można zapisać konfiguracje tak, aby można ją było prosto odtworzyć w razie potrzeby. Do zapisania konfiguracji serwera służy następująca komenda trybu wiersza poleceń: Netsh dump dhcp > dhcpconfig.dmp Dysponując plikiem dhcpconfig.dmp można odtworzyć konfigurację przy pomocy następującego polecenia: Netsh exec dhcpconfig.dmp Powyższa metoda umożliwia także przeniesienie konfiguracji na inny serwer DHCP. Zarządzanie zakresami Zakres zawiera pulę adresów IP dostępnych dla klientów DHCP. Zwykły zakres zawiera adresy należące do sieci klasy A, B lub C. Zakres multiemisji zawiera adresy z sieci klasy D. Tworzenie superzakresów Superzakres stanowi kontener dla zakresów, podobnie jak jednostki organizacyjne są kontenerami dla obiektów Active Directory. Ułatwiają one zarządzanie zakresami adresów dostępnych w sieci, umożliwiając zbiorową aktywizacje i dezaktywacje zakresów jedną operacją i udostępniając statystyki dla wszystkich zakresów składowych. Aby utworzyć superzakres, należy wykonać następujące czynności: Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w lewym panelu konsoli DHCP, po czym wybrać polecenie Nowy superzakres. Uruchomiony zostanie Kreator nowych superzakresów. Wpisać nazwę dla nowego superzakresu, po czym kliknąć Dalej. Wybrać zakresy, które zostaną włączone do tworzonego superzakresu z listy Dostępne zakresy. Kliknąć Dalej, a następnie Zakończ. Tworzenie zakresów zwykłych Aby utworzyć zwykły zakres adresów, należy wykonać następujące czynności: Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w lewym panelu konsoli DHCP, po czym wybrać Nowy zakres. Jeśli nowy zakres ma zostać utworzony w istniejącym superzakresie, należy kliknąć nazwę tego superzakresu. Uruchomiony zostanie Kreator nowych zakresów. Kliknąć Dalej. Wpisać nazwę dla nowego zakresu, po czym kliknąć Dalej. W pola Początkowy adres IP i Końcowy adres IP wpisać granice przedziału adresów należących do zakresu. Po wprowadzeniu początkowego i końcowego adresu, pola definiujące maskę wypełniane są automatycznie. Należy pozostawić wartości domyślne.

7 Dodawanie wykluczeń Kliknąć Dalej. Jeśli wybrany przedział adresu obejmuje kilka podsieci, Kreator umożliwi utworzenie superzakresu zawierającego odrębne zakresy dla każdej z nich. Klikniecie Tak i następnie Dalej umożliwi kontynuację tworzenia zakresów. Jeśli podany przedział lub maska podsieci jest błędny, można użyć przycisku Wstecz, aby poprawić dane. Kolejna strona Kreatora umożliwia wprowadzenie adresów wykluczonych z zakresu. Wykluczenia mogą składać się z kilku przedziałów. W celu utworzenia wykluczeń w odrębnych przedziałach należy wykonać następujące czynności: Wpisać początkowy i końcowy adres pierwszego przedziału wykluczonego, po czym kliknąć Dodaj. Aby wykluczyć pojedynczy adres, należy podać go jako adres początkowy i końcowy. Lista Zakres wykluczonych adresów zawiera wszystkie zdefiniowane przedziały. Aby usunąć przedział z listy wykluczeń, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć Usuń.

8 Definiowanie czasu ważności dzierżaw Należy kliknąć Dalej. Następną stroną jest strona umożliwiająca zdefiniowanie czasu ważności dzierżaw udzielanych przez serwer. Czas ten podawany jest w dniach, godzinach i minutach. Domyślna wartość to 8 dni.

9 Konfiguracja opcji dotyczących DNS, WINS i bram domyślnych Kolejna strona Kreatora daje możliwość ustawienia standardowych opcji DHCP dotyczących DNS, WINS i bram domyślnych. Kliknąć Dalej. Pierwszą opcją, którą można zdefiniować, jest brama domyślna. Należy wpisać adres głównej bramy domyślnej a polu Adres IP i kliknąć Dalej, po czym powtórzyć czynność dla innych bram. Podane bramy wykorzystywane są przez klientów w kolejności wpisów (od góry do dołu). Jeśli pierwsza brama nie jest dostępna, klient próbuje użyć kolejnej. Kolejność wpisów na liście można zmieniać za pomocą przycisków W górę i w dół. Kliknąć Dalej. Wyświetlona została Nazwa domeny i serwery DNS. Pole domena nadrzędna umożliwia podanie sufiksu nazwy domeny, stosowanego przy rozwiązywaniu niekompletnych nazw hostów. W polu Adres IP należy wpisać adres podstawowego serwera DNS, po czym kliknąć Dodaj. Procedurę należy powtórzyć dla dodatkowych serwerów DNS. Podobnie jak w przypadku bram domyślnych, kolejność wpisów można zmieniać przy użyciu przycisków W górę i w Dół.

10 Kliknąć Dalej. Kolejna strona umożliwia podanie adresu serwera WINS w taki sam sposób, w jaki podawane były serwery DNS. Przedostatnia strona Kreatora umożliwia natychmiastowe ukrywanie adresu. Należy odpowiedzieć Nie, uaktywnij ten zakres później powoduje utworzenie zakresu, ale nie będzie on na razie dostępny dla klientów DHCP. Kliknąć Dalej, a następnie Zakończ, aby zakończyć pracę Kreatora. Pliki bazy danych DHCP W przypadku bazy danych serwera DHCP w rodzinie Windows Server 2003 jest używany aparat magazynowania Exchange Server JET. Podczas instalowania usługi DHCP, w katalogu główny_katalog_systemowy \ System32 \ Dhcp są automatycznie tworzone pliki przedstawione w poniższej tabeli. Plik Dhcp.mdb Dhcp.tmp J50.log i J50#####.log J50.chk Opis Podstawowy plik bazy danych serwera DHCP Tymczasowy plik używany przez bazę danych DHCP jako plik wymiany podczas operacji związanych z obsługą indeksów bazy danych. Ten plik czasem pozostaje w katalogu główny_katalog_systemowy\system32\dhcp po awarii systemu. Dziennik wszystkich transakcji bazy danych. W razie konieczności te pliki są używane przez bazę danych DHCP do odzyskiwania danych. Plik punktu kontrolnego. Uwaga: Plików J50.log, J50#####.log, Dhcp.mdb i Dhcp.tmp nie należy usuwać ani zmieniać. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych DHCP Kopie zapasowe bazy danych DHCP i związanych z nią wpisów rejestru są tworzone automatycznie w określonych interwałach (domyślnie co 60 minut). Częstotliwość i lokalizacja kopii automatycznych definiowane są przez wpisy rejestru systemowego zlokalizowane w folderze:

11 HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ DHCPServer \ Parameters Sterowanie tworzeniem kopii zapasowej definiują następujące klucze: BackupDatabasePath zawiera ścieżkę do folderu zawierającego kopię zapasową. Ścieżkę tą można również zmienić korzystając z zakładki Zaawansowane okna dialogowego Właściwości dla serwera DHCP. DatabaseName nazwa głównego pliku bazy danych DHCP. Domyślna wartość to DHCP.mdb. BackupInterval zawiera odstęp czasowy pomiędzy wykonywaniem kolejnych kopii. Domyślna wartość to 60 minut. DatabaseCleanupInterval definiuje odstęp czasowy pomiędzy operacjami czyszczenia wpisów w bazie danych. Domyślna wartość to 60 minut. W celu utworzenia kopii konfiguracji i bazy danych w dowolnym momencie, należy wykonać następujące czynności: Kliknąć prawym klawiszem myszy serwer DHCP w konsoli DHCP i wybrać polecenie Kopia zapasowa w menu podręcznym. W oknie dialogowym Przeglądnie w poszukiwaniu foldera należy wskazać folder docelowy lub zaakceptować domyślną lokalizację, po czym kliknąć OK. Przywracanie bazy danych DHCP z kopii zapasowej W celu wymuszenia odtworzenia bazy danych z kopii zapasowej, należy wykonać następujące czynności: Należy najpierw odtworzyć archiwalną kopię katalogu %SystemRoot%\System32\dhcp\Backup. Następnie należy uruchomić konsolę DHCP, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Przywróć z menu podręcznego. W oknie dialogowym Przeglądnie w poszukiwaniu foldera wskazać właściwy folder zawierający kopię, która ma być przywrócona i kliknąć OK. Proces przywracania wymaga chwilowego zatrzymania usługi DHCP. Zostanie ona automatycznie wznowiona po zakończeniu przywracania, jednak w tym samym czasie klienci nie będą mogli połączyć się z serwerem. Przenoszenie bazy danych DHCP na inny serwer W trakcie rekonstrukcji serwera udostępniającego usługę DHCP wygodne może być przeniesienie tej funkcji na inny serwer w sieci. Wymaga to wykonania serii zadań na obydwu komputerach. Na serwerze docelowym należy wykonać następujące czynności: Zainstalować usługę Serwer DHCP, po czym ponownie uruchomić komputer. Zatrzymać usługę Serwer DHCP przy pomocy narzędzia Usługi. Usunąć całą zawartość foldera %SystemRoot%\System32\dhcp. Następnie na serwerze źródłowym należy wykonać następującą procedurę: Zatrzymać usługę DHCP przy pomocy narzędzia Usługi. Po zatrzymaniu należy ja wyłączyć, aby nie uruchamiała się ponownie. Skopiować całą zawartość foldera %SystemRoot%\System32\dhcp do odpowiedniej lokalizacji na serwerze docelowym. W tym momencie wszystkie niezbędne pliki znajdują się już na serwerze docelowym. Należy uruchomić usługę DHCP, co kończy proces migracji. Podsumowanie Usługa DHCP daje następujące korzyści w przypadku administrowania sieciami TCP/IP: bezpieczna i niezawodna konfiguracja.

12 Usługa DHCP pozwala na uniknięcie błędów konfiguracji spowodowanych ręcznym wpisywaniem wartości na każdym komputerze. Ponadto zapobiega konfliktom adresów przy konfigurowaniu nowego komputera w sieci, wynikającym z ponownego użycia wcześniej przydzielonego adresu IP. mniejsze obciążenie związane z zarządzaniem konfiguracją. Użycie serwerów DHCP może znacznie skrócić czas poświęcany na konfigurowanie lub ponowne konfigurowanie komputerów w sieci. Serwery można tak skonfigurować, aby podczas przydzielania dzierżaw adresów dostarczały klientom pełnego zakresu dodatkowych wartości konfiguracyjnych. Wartości te są przypisywane za pomocą opcji DHCP. Ponadto proces odnawiania dzierżaw DHCP zapewnia, że w przypadkach, gdy często trzeba aktualizować konfiguracje klientów (dotyczy to na przykład użytkowników komputerów przenośnych, którzy często zmieniają lokalizację), zmiany mogą być wprowadzane szybko i automatycznie dzięki temu, że klienci komunikują się bezpośrednio z serwerami DHCP.

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. T: Serwer DHCP. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DHCP? Zadanie3:

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Adresowanie karty sieciowej

Adresowanie karty sieciowej UTK LABORATORIUM STRONA 1 Adresowanie karty sieciowej Jak skonfigurować adres IP (protokół TCP/IP) karty sieciowej? Przykład w systemie Vista/7 System Windows Vista komunikuje się z kartą sieciową tak

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

DHCP Copyright : JaRo

DHCP Copyright : JaRo DHCP Copyright : JaRo 1. Działanie DHCP Sieci podlegają stałym przemianom przybywa nowych komputerów, mobilni użytkownicy logują się i wylogowują. Ręczna konfiguracja sieci wymagałaby nieprawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Kontroler domeny. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat następujących haseł: kontroler domeny, domena Windows, Active Directory. Zadanie2: Odszukaj nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 Poniższa procedura omawia konfigurację serwera DNS w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2, w sytuacji gdy serwer fizyczny nie jest kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ oraz aktualizacji ustawień licencji na laptopach Wersja dla studentów posiadających laptopy ufundowane

Bardziej szczegółowo