dmina N młótnica OPS l UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIOP MIOP kwatera nr N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dmina N młótnica OPS l UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIOP MIOP kwatera nr N"

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY NR S /PROJEKT/ zawarta w dniu KKK pomiędzó pkarbem maństwa maństwowóm dospodarstwem ieśnóm iasó maństwowe kadleśnictwo młótnica z siedzibą w kowej pzwecjii kowa pzwecja SI TU- SMM tałczi kfm TSR MMM TV MV reprezentowanóm przez Nadleśniczego - Pawła Kałużyńskiego, nazwanóm w dalszóm ciągu umowó tódzierżawiającóm a nazwanóm w dalszóm ciągu umowó azierżawcą NK NK tódzierżawiającó oświadczai że w jego zarządzie znajduje się nieruchomość W grunt leśnó is Epzkółka leśna Płótnica ) o łącznej powierzchni 5,2575 ha składającą się W ip ieśnictwo lddzk aziałka ewidencójnó lbręb ewidencójnó lbręb leśnó dmina oodzaj mowk ogółem w ha mowk do wódzierżawieni a w ha rwagi N młótnica OPS l UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIOP MIOP kwatera nr N O młótnica OPS w UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIUU MIUU kwatera nr V tiata nad motopompą nr inwk OVNLONV P młótnica OPS z UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIOP MIOP kwatera nr P 4 młótnica OPS ax UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MI4O MI4O kwatera nr O R młótnica OPS bx UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIOS MIOS kwatera nr R S młótnica OPS cx UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MI44 MI44 kwatera nr 4 T młótnica OPS dx UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIPS MIPS kwatera nr T U młótnica OPS fx UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIRR MIRR kwatera nr S V młótnica OPS gx UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MISM MISM kwatera nr NN NM młótnica OPS ix UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka is Epwh ibśka) MIRU MIRU kwatera nr U i NM NN młótnica OPS jx UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka ts EwBflokfh) MINV MINV NO młótnica OPS m UOPSLNP Płótnica młótnica Tarnówka Bi Efkkb Bra) MIRO MIRNTR wbiornik oraz deszczownia z przepompownią nr inwk OOSLPNS tiata z komorami chłodniczómi nr inwk NMULNSVK w wółączeniem ORm O Ehódrofornia nadleśnictwa) 1

2 wapisaną w hsiędze wieczóstej nr prowadzonej przez pąd oejonowó w włotowiek OK tódzierżawiającó oświadczai że otrzómał zgodę aórektora oaim w mile z dnia KKKKKKKKKKKKKKK znk sprk KKKKKKKKKKKKKKKKKKK na dzierżawę nieruchomości opisanej w N pktk N i PK PK mrzónależności do wlw gruntów leśnóchi które będą stanowiłó także przedmiot dzierżawói natomiast w dalszej części umowó będą nazówane obiektami W NK tiata z komorami chłodniczómi - nr inwk NMULNSV OK iinia kablowa energetóczna - nr inwk ONNLOTM PK aroga żużlowa - nr inwk OOMLPOS 4K aeszczownia z przepompownią - nr inwk OOSLPNS RK oów odwadniającó - nr inwk OOSLPOU SK lgrodzenie szkółki - nr inwk OVNLONR TK tiata nad motopompą - nr inwk OVNLONV UK Tunel foliowó - nr inwk UMSLPOP VK Tunel foliowó - nr inwk UMSLPO4 OK azierżawca oświadczai że miejsce położeniai granice i powierzchnie przedmiotu dzierżawó są mu znane i nie będzie wnosił z tego tótułu żadnóch roszczeń do tódzierżawiającegok PK mrzedmiot dzierżawó oznaczono na mapie gospodarczej kadleśnictwa młótnicai która stanowi załącznik nr N do niniejszej umowók 4K mrotokólarne przejęcie - przekazanie przedmiotu dzierżawó nastąpi w dniu podpisania umowók ptan przedmiotu dzierżawó stwierdza protokół przekazania stanowiącó załącznik nr O do niniejszej umowók RK tódzierżawiającó wóraża zgodę na korzóstanie przez azierżawcę z drogą leśnej oznaczonej na mapie gospodarczej kadleśnictwa młótnicai która stanowi załącznik nr P do umowók OK NK tódzierżawiającó oddaje w dzierżawęi a azierżawca przójmuje w dzierżawę grunti o któróm mowa w N pktk N i obiektói o któróch mowa w N pktk P umowók OK azierżawa gruntów leśnóch powinna bóć zgodna z celami określonómi w obowiązującóm planie urządzenia lasuk PK mrzedmiot dzierżawó będzie wókorzóstówanó na cele produkcji szkółkarskiej Enieleśnej) lub na cele rolnicze bez możliwości zakładania plantacji drzew i krzewówk 4K w uwagi na zabezpieczenie interesu maństwowego dospodarstwa ieśnego iasó maństwowe na dzierżawionóm gruncie niedopuszczalne jest produkcja leśnego materiału rozmnożeniowegok RK azierżawa musi bóć realizowana w sposób nie naruszającó przepisów ustaw i rozporządzeń w szczególnościw - ustawó o lasach EazKrKz OMNNrK kr NOI pozk RV z późnkzmk)i - ustawó o ochronie gruntów rolnóch i leśnóch EazKrK z OMM4rK kr NON pozknoss z późnkzmk)i - ustawó o ochronie przórodó EazKrK z OMMVrK kr NRN pozknoom z późnkzm)i - ustawó o ochronie przeciwpożarowej EazKrK z OMMVrK kr NTUI pozk NPUM z póżnkzm) - ooporządzenia jinistra ppraw tewnętrznóch i Administracji o ochronie przeciwpożaroweji innóch obiektów budowlanóch i terenów EazKfKz OMNMrK kr NMV pozk TNV)K PK NK azierżawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawók t szczególności azierżawca zobowiązuje się dow 2

3 - użówania przedmiotu dzierżawó w sposób odpowiadającó jego przeznaczeniui o któróm mowa w O pktk O- RI a także zgodnie z wómaganiami prawidłowej gospodarkii - ponoszenia wszelkich ciężarów związanóch z przedmiotem dzierżawói w tóm podatków i opłat lokalnóch płatnóch w rrzędzie dminó Tarnówka I właściwej dla położenia nieruchomościi - przeprowadzania okresowóch kontroli obiektówi wónikającóch z przepisów rstawó mrawa BudowlanegoI - prowadzenia książek technicznóch obiektów zgodnie z przepisami rstawó mrawa BudowlanegoI - konserwacja rowów melioracójnóchi - zawarcia umowó ubezpieczenia od odpowiedzialności cówilnej związanej z działalnością prowadzoną na gruncie i w obiektach stanowiącóch przedmiot dzierżawó oraz do okazania tódzierżawiającemu polisó ubezpieczeniowej na potwierdzenie zawarcia umowó ubezpieczenia w terminie R dni od dnia zawarcia umowói - zawarcia umowó ubezpieczenia od ognia i innóch żówiołów z cesją na rzecz kadleśnictwa młótnica w terminie R dni od dnia zawarcia umowó dzierżawó na niżej wómienione obiektów tiata z komorami chłodniczómi - nr inwk NMULNSV iinia kablowa energetóczna - nr inwk ONNLOTM aeszczownia z przepompownią - nr inwk OOSLPNS lgrodzenie szkółki - nr inwk OVNLONR tiata nad motopompą - nr inwk OVNLONV - przestrzegania przepisów prawa dotóczącóch ochronó przórodói a w szczególności zakazu niszczenia roślini płoszeniai chwótania i zabijania zwierząt oraz zanieczószczenia wód i glebói a także dotóczącóch ochronó gruntów rolnóch i leśnóchi - przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochronó pkpożki bezpieczeństwa i higienó pracói OK azierżawcaw - ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem tódzierżawiającego a także względem osób trzecichi za wszelkie szkodó wórządzone podczas wókonówania umowói - bez zgodó tódzierżawiającego nie może oddawać przedmiotu dzierżawó osobie trzeciej do bezpłatnego użówania ani go poddzierżawiaći - zapewniai że cele i zadania gospodarki leśnej określone w planie urządzenia lasu zostaną zachowanei - nie może prowadzić gospodarki leśneji a w szczególności wócinać drzew i krzewówi - zrzeka się roszczeń o naprawę szkód wórządzonóch przez faunę i florę leśnąi pożar lasui przewrócone drzewai odłamane gałęziei a także szkód powstałóch w wóniku korzóstania z leśnóch dróg dojazdowóchi - nie może wznosić na gruncie stanowiącóm przedmiot dzierżawó budónków i budowlii ani innóch obiektów bez pisemnej zgodó tódzierżawiającegoi - nie może domagać się zwrotu nakładów na przedmiot dzierżawó połączonóch ze zwókłóm użówaniem rzeczói ani ulepszeńi w szczególności nakładów na zagospodarowaniei adaptacjęi utrzómanie przedmiotu dzierżawó w należótóm stanie oraz nakładów estetócznóchi - nie może przelewać na osobó trzecie uprawnień wónikającóch z niniejszej umowói - nie jest odpowiedzialnó za zużócie rzeczó będące wónikiem prawidłowego użówaniak 3

4 4K NK azierżawcaw - zobowiązuje się do utrzómówania obiektówi o któróch mowa w N pktk P umowó w stanie zdatnóm do użótkui - zobowiązuje się do pokrówania we własnóm zakresie i we własnóm imieniu wszelkich opłat eksploatacójnóchi jakie wiążą się z korzóstaniem z obiektówi o któróch mowa w N pktk P umowói a w szczególności opłat za zużóciew energii elektróczneji wodói odbiór ściekówi odbiór odpadówi a także do zabezpieczenia ogrzewania zajmowanóch obiektów we własnóm zakresie i na własnó koszti - zobowiązuje się w czasie trwania dzierżawó do utrzómania przedmiotu dzierżawó w stanie nie pogorszonómi wókonówania napraw i remontów na własnó koszti choćbó pojawiła się koniczność poniesienia nakładów innóch aniżeli związane z bieżącóm utrzómaniem rzeczói ponadto oświadczai że nie będzie żądał zwrotu poniesionóch nakładówi - oświadczai że ponosi wszelką odpowiedzialność za szkodó związane z korzóstaniem z obiektówi o któróch mowa w N ustk O umowói - zrzeka się wszelkich roszczeń dotóczącóch obiektówi o któróch mowa w N pktk P umowói w tóm roszczeń o zwrot nakładówk wrzeczenie się roszczeń o zwrot nakładów dotóczó wszelkich nakładówi w tóm ulepszeńi tjk nakładówi które w chwili wódania rzeczó zwiększają jej wartość lub użótecznośći niezależnie od tegoi czó zostałó dokonane przez azierżawcęi jego poprzednika prawnegoi czó innó podmiotk OK mo rozwiązaniu lub wógaśnięciu umowó obiektói o któróch mowa w N pktk P umowó pozostają przó tódzierżawiającómk azierżawca powinien w takim przópadku wódać obiektó w stanie niepogorszonómi a także zgodnóm z zasadami prawidłowej gospodarkii a zatem w staniei któró nadaje się obiektównie do dalszego spełniania dotóchczasowóch funkcjik PK azierżawca oświadczai że zobowiązuje się nie przelewać na osobó trzecie ewentualnóch uprawnień lub roszczeń do obiektówi o któróch mowa w N ustk O umowói a także roszczeń do nakładów poniesionóch na te obiektók azierżawca oświadczai że naprawienie szkodó wónikłej z niewókonania wókonania tego zobowiązania nastąpi przez zapłatę wódzierżawiającemu karó umownej w wósokości KK Esłownie złotóchw KK)K RK tódzierżawiającó ma prawow - kontrolować stan przedmiotu dzierżawó oraz sposób jego wókorzóstówaniai a w szczególnościi czó zachowówane są cele i zadania gospodarki leśnej określone w planie urządzenia lasui - prowadzić gospodarkę leśną na gruncie stanowiącóm przedmiot dzierżawói w szczególności tódzierżawiającó ma prawo do swobodnego wórębu i pozóskiwania drewna własnóm kosztemi a pozóskane przez tódzierżawiającego drewno jest jego własnościąk w tego tótułu azierżawca nie będzie rościć żadnóch pretensji do tódzierżawiającegok tódzierżawiającó jest jednaki przó wókonówaniu tóch praci zobowiązanó do dokładania należótej starannościk SK NK rmowa zostaje zawarta na czas nieokreślonók OK hażda ze stron może wópowiedzieć umowę na piśmie na jeden rok naprzód na koniec każdego roku dzierżawnego bez podania przóczónók PK tódzierżawiającemu służó prawo wópowiedzenia umowó bez zachowania terminu wópowiedzeniai ze skutkiem natóchmiastowóm jeżeliw 4

5 - pomimo wezwania do zapłatói azierżawca zalega z zapłatą czónszu za dwa pełne okresó płatnościi - azierżawca narusza obowiązkii o któróch mowa P i 4 umowói - azierżawca narusza postanowienia umowó zawarte w O umowó - nie spełnia warunków ubezpieczenia deszczownik 4K rmowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron z zachowaniem PM dniowego terminu wópowiedzeniak RK azierżawca nie ma prawa do odszkodowania w przópadku rozwiązania umowó przed upłówem terminui na jaki umowa została zawartak SK t razie rozwiązania umowó azierżawca jest zobowiązanó do niezwłocznego wódania przedmiotu dzierżawó w stanie niepogorszonómk TK t razie nieobecności azierżawca upoważnia wódzierżawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu dzierżawók UK t przópadku podjęcia przez tódzierżawiającego decózji o sprzedażó nieruchomościi umowa niniejsza może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natóchmiastowómk azierżawcó nie przósługuje wówczas prawo pierwokupuk TK NK azierżawca zobowiązuje się płacić tódzierżawiającemu miesięcznó czónsz dzierżawnó za gruntó i obiektói o któróch mowa w N ustk N i O umowó w wósokości łącznie KK K KK zł netto Esłownie złotóchw KK KK) OK Czónsz dzierżawnó za pierwszó miesiąc dzierżawó naliczonó proporcjonalnie do dni miesiąca w któróm podpisano umowę i wónosi KKKKKKKKKKKdniLPM dni L nettok PK ao cenó netto zostanie doliczonó obowiązującó podatek sat w wósokości OPBK wmiana wósokości ustawowego podatku sat nie wómaga obowiązku wprowadzenia aneksu do umowók 4K Czónsz dzierżawnó będzie podlegać walorózacji od N marca każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcójnóch za poprzedni roki ogłoszonó przez mrezesa drpi począwszó od OMNR roku i nie wómaga obowiązku wprowadzania aneksu do umowók RK Całkowitó czónsz dzierżawnó azierżawca zobowiązuje się wpłacić do kasó kadleśnictwa młótnica lub na konto mhl Bm pka lltałcz UM NMOM OU4T MMMM NVMO MM4M O4TV za każdó miesiąc dzierżawó z góró w terminie do dnia NM tego każdego miesiącak SK wa opóźnienie w zapłacie czónszu naliczane będą odsetki ustawowek 7. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Dzierżawca zobowiązuje się wpłacić kaucję gwarancyjną w kwocie zł (słownie zl: trzy tysiące 00/100) najpóźniej w dniu podpisania umowy na rachunek wskazany w 7. pkt Kaucja przechowywana będzie na 3 miesięcznej odnawialnej lokacie bankowej w banku SBL O/Wałcz i zostanie zwrócona z naliczonymi odsetkami w terminie 30 dni od rozwiązania umowy Dzierżawy, potrącona o zaległe należności z tytułu realizacji umowy lub szkody wyrządzone w przedmiocie dzierżawy. VK azierżawca zajmującó przedmiot dzierżawó po rozwiązaniu lub wógaśnięciu umowó obowiązanó jesti do chwili opróżnienia przedmiotu dzierżawói płacić miesięczne odszkodowanie w wósokości OR procent rocznego czónszu dzierżawnegoi jaki płaciłbói gdóbó umowa nie została rozwiązana lub nie wógasłak mowóższe nie powoduje ponownego nawiązania umowó dzierżawók UK NK tszelkie zmianó umowó wómagają dla swojej ważności formó pisemneji za wójątkiem walorózacji czónszui o której mowa w T ustk P umowók 5

6 OK l ile stronó pisemnie nie powiadomią się wzajemnie o zmianie adresu wszelka korespondencja wósółana na adresó wskazane w części wstępnej umowó uznana będzie za skutecznie doręczonąk PK t sprawach nieuregulowanóch postanowieniami umowó zastosowanie mieć będą przepisó hodeksu CówilnegoK 4K tszelkie sporó na tle wókonówania umowó rozstrzógać będzie sąd właściwó miejscowo dla siedzibó tódzierżawiającegok RK rmowę sporządzono w dwóch jednobrzmiącóch egzemplarzachi po jednóm dla każdej ze stronk wałącznikiw NL mrotokół zdawczo-odbiorczók OL japa dzierżawionego terenuk modpis wódzierżawiającegow modpis dzierżawców KK 6

UMOWA DZIERŻAWY nr..

UMOWA DZIERŻAWY nr.. UMOWA DZIERŻAWY nr.. Załącznik nr 2 Wzór umowy Zawarta w dniu..r. w Gryficach pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa PGLLP - Nadleśnictwem Gryfice, z siedzibą w Gryficach (72-300), Osada Zdrój1, NIP 857-020-69-49

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl UMOWA NAJMU str. 1 Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. roku pomiędzy: (Najemca Osoba Odpowiedzialna / zamieszkująca). oraz (Wynajmujący).. (Osoby zamieszkujące z najemcą) 1.. 2.. Niniejszym strony

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 8 UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 2. Oświadczenia Stron U M O W A N A J M U zawarta w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2007 roku pomiędzy: ABC Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu nr./ip/2014

Umowa Najmu nr./ip/2014 Umowa Najmu nr./ip/2014 Zawarta we Wrocławiu dnia.. 2014 roku pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Granicznej 190, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą

Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia powierzchni lokalowych pod działalność gospodarczą 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 NIP: 657-18-13-314 tel. : (41) 349 35 00 REGON: 290391139 fax.: (41) 349 35 05 Konto Bankowe BGK 23 1130 1192 0027 6108 9320 0001 ornatowska@zozmswkielce.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA/MODLIN NA TERENIE TERMINALA ZWANY DALEJ REGULAMINEM nr sprawy PLM/BH/KO/ATH3/02/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt. 1. Jana Zaborowskiego Wójta Gminy Zapolice. zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym. reprezentowanym przez: 1...

UMOWA projekt. 1. Jana Zaborowskiego Wójta Gminy Zapolice. zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym. reprezentowanym przez: 1... UMOWA projekt zawarta w dniu.. w Zapolicach pomiędzy Gminą Zapolice z siedzibą w Zapolicach, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, reprezentowaną przez: 1. Jana Zaborowskiego Wójta Gminy Zapolice zwaną

Bardziej szczegółowo

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1.

I. Wynajmujący Centrum Widowiskowo-Sportowe - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1. Nr: 2/2012 Dyrektor Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostki Budżetowej w Płocku zaprasza do pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo