Paragon Remote Management. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Remote Management. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Paragon Remote Management Podręcznik użytkownika

2 Wstęp... 5 Co nowego w Remote Management?... 5 Składniki produktu... 6 Główne funkcje... 6 Architektura produktu... 6 PRM Console... 8 PRM Storage... 8 Struktura udostępnionego katalogu PRM... 8 PRM Client... 9 Moduły wykonujące Zadania Pierwsze kroki Wymagania systemowe Instalacja produktu Instalacja ręczna Kontakt z Paragon Software Funkcjonalnośd PRM Console Omówienie interfejsu Układ ogólny Main Menu Tool Bar Operations Bar Templates Bar Status Bar... 20

3 Ustawienia Zarządzanie zadaniami Tworzenie nowych zadao Modyfikacja zadao Usuwanie zadao Tworzenie nowych zadao z szablonów zadao Tworzenie szablonów Modyfikacja szablonów Usuwanie szablonów Modyfikacja skryptu Zarządzanie klientami Modyfikacja właściwości klienta Eksploracja klientów Zdalne instalowanie klientów Zdalna deinstalacja klientów Tworzenie nowych grup Modyfikacja grup Usuwanie grup Generowanie raportów Ręczne generowanie raportów Konwersja PRM Storage Typowe scenariusze Początkowa kopia zapasowa Pełna kopia zapasowa dysku twardego Pełna kopia zapasowa partycji systemowej... 44

4 Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie na żądanie Dyferencyjna kopia zapasowa partycji na żądanie Przywracanie z sieci na żądanie Ciągła ochrona danych/systemu Ochrona systemu/danych oparta na regularnym tworzeniu pełnych/dyferencyjnych kopii zapasowych do sieci Ochrona system/danych oparta na tworzeniu pełnych cyklicznych kopii zapasowych do sieci Ochrona system/danych oparta na tworzeniu pełnych/dyferencyjnych cyklicznych kopii zapasowych Backup Capsule Regularne przywracanie z dysku lokalnego Migracja (lokalnie) na nowy sprzęt Dodatkowe scenariusze Tworzenie szablonu zadao Tworzenie zadania Rozwiązywanie problemów... 54

5 Wstęp Konserwacja system i ochrona danych to problem, które stają się coraz bardziej skomplikowane wraz z rozwojem firmy. Brak odpowiedniej ilości administratorów IT prowadzi nieuchronnie do problemów spowodowanych przez niedobór zasobów i wiedzy wymaganej do właściwego zarządzania i tworzenia kopii zapasowych cennych danych. Łatwo przewidzied możliwe konsekwencje jest to ryzyko na które niewiele firm może sobie pozwolid. Kiedy pojawią się problemy, przywrócenie wszystkiego do normy może potrwad nawet kilka dni, co spowoduje utratę dochodów, a nawet lojalnośd klienta. Remote Management, to specjalnie zaprojektowane rozwiązanie do administracji i konserwacji komputerów. Zapewnia możliwośd zdalnego przypisywania przeróżnych zadao do pojedynczego komputera lub grupy komputerów oraz sprawdzania czy dane zadanie zostało zakooczone pomyślnie. Poza tym zapewnia możliwośd automatycznego ustawienia operacji, aby były wykonywane regularnie. Remote Management jest szczególnie przydatny w rozwiązywaniu następujących zagadnieo: Ochrona przed utratą danych (operacje tworzenia kopii zapasowych/przywracania); Zastąpienie dysku twardego (klonowanie dysku twardego/partycji). Dzięki naszemu rozwiązaniu dramatycznie zwiększysz wydajnośd, poprzez redukcję wymagao zasobów oraz kosztów. W tym podręczniku znajdziesz odpowiedzi na wiele pytao technicznych, jakie mogą się pojawid w trakcie użytkowania programu. Co nowego w Remote Management? Obsługa Windows 7; Nowy podręczny instalator, aby instalacja produktu nie wymagała środowiska wstępnej instalacji; Zdalne instalowanie/odinstalowanie klientów bezpośrednio z konsoli PRM Console, aby zwiększyd ogólną użytecznośd; Wbudowane funkcje tworzenia plików odpowiedzi (generator.mst) dla zdalnej nienadzorowanej instalacji; Nowy format magazynu PRM Storage, aby zwiększyd ogólną wydajnośd i stabilnośd z opcją łatwego uaktualnienia do nowej wersji; Paragon Connection Control, aby efektywnie ładowad na serwer PRM Storage; Zaawansowane funkcje raportowania, aby ręcznie lub automatycznie, zgodnie z ustawioną tabelą czasową, zbierad statystyki o każdej akcji wykonanej na maszynach klienckich;

6 Service Live Tracker, aby automatycznie odzyskad klienta PRM Client jeśli został dezaktywowany. Składniki produktu Remote Management zawiera kilka składników: PRM Console do efektywnego zarządzania maszynami klienckimi (zdalne instalacje/deinstalacje, tworzenie zadao i szablonów zadao, grupowanie klientów itp.); PRM Client do wymiany danych pomiędzy komputerem zdalnym i PRM Storage oraz do inicjowania zaplanowanych zadao. Główne funkcje Lista głównych funkcji: Zdalne instalacje/deinstalacje klientów bezpośrednio z PRM Console, aby zwiększyd ogólną użytecznośd; Wbudowane funkcje tworzenia plików odpowiedzi (generator.mst) dla zdalnej nienadzorowanej instalacji; Paragon Connection Control, aby efektywnie ładowad na serwer PRM Storage; Zaawansowane funkcje raportowania, aby ręcznie lub automatycznie, zgodnie z ustawioną tabelą czasową, zbierad statystyki o każdej akcji wykonanej na maszynach klienckich; Service Live Tracker, aby automatycznie odzyskad klienta PRM Client jeśli został dezaktywowany; Task Schedule, aby zautomatyzowad rutynowe zadania; Grupowanie klientów, aby zwiększyd wydajnośd; Obsługa szablonów zadao, aby zminimalizowad czas i koszty operacji; Gotowe do użytku szablony zadao, dla najczęściej używanych operacji. Architektura produktu Remote Management to zaawansowane rozwiązanie służące do zarządzania dyskiem, zaprojektowane, aby uprościd i zautomatyzowad rutynowe zadania dla pojedynczego komputera lub grupy komputerów.

7 Struktura produktu pokazana jest na poniższym schemacie. Jak widad infrastruktura PRM wiąże się z wzajemnym oddziaływaniem kilku składników: Administrator Workstation to komputer administratora IT, który kontroluje infrastrukturę PRM. Maszyna ta posiada zainstalowane oprogramowanie firmy Paragon do tworzenia plików skryptów zadao; PRM Console to przyjazna użytkownikowi aplikacja do efektywnego zarządzania maszynami klienckimi (zdalne instalacje/deinstalacje, tworzenie zadao i szablonów zadao, grupowanie klientów itp.); PRM Storage to udostępniony katalog znajdujący się na serwerze PRM Server (specjalnie wyznaczony komputer), aby przechowywad informacje o pojedynczych klientach, grupie klientów, przypisanych zadaniach, szablonach zadao oraz raportach wysłanych przez klientów i dziennikach wysłanych przez moduły wykonujące; PRM Client to usługa, która pozwala na wymianę danych pomiędzy komputerem zdalnym i PRM Storage oraz na inicjowanie zaplanowanych zadao; PSL Script (Paragon Scripting Language) to plik tekstowy, który zawiera polecenia zinterpretowane i wykonane przez aparat programu PRM Client. Może on zostad utworzony ręcznie w edytorze tekstowym lub za pomocą Drive Backup firmy Paragon; File Server to opcjonalne repozytorium. Klienci PRM mogą umieszczad obrazy kopi zapasowych na tym serwerze poprzez udostępniony folder;

8 Microsoft Networks Protocol używany jest do wymiany danych w sieci, zapewnia dostęp do PRM Storage i przechowuje obrazy kopii zapasowych. Aby lepiej zrozumied działanie program, przyjrzyjmy się bliżej jego składnikom. PRM Console PRM Console zapewnia przyjazny użytkownikowi interfejs, aby efektywnie zarządzad PRM Storage i PRM Clients: Ustawianie PRM Storage; Zdalna instalacja/deinstalacja klientów PRM Clients; Grupowanie określonych klientów; Tworzenie zadao dla pojedynczych klientów, grupy klientów lub wszystkich klientów PRM Storage; Tworzenie szablonów zadao; Tworzenie zadao z gotowych szablonów; Zbieranie statystyk na temat każdej akcji wykonanej na maszynach klienckich ręcznie lub automatycznie zgodnie z ustawioną tabelą czasową. PRM Storage PRM Storage używany jest jako repozytorium do przechowywania statystyk o zarejestrowanych klientach, przypisanych zadaniach, utworzonych grupach i szablonach zadao oraz raportach wysłanych przez klientów i dziennikach wysłanych przez moduły wykonujące. Jest to udostępniony katalog o ściśle określonej strukturze, który zawiera pewne pliki Struktura udostępnionego katalogu PRM Aby rozporządzad PRM Storage należy wybrad udostępniony zasób sieciowy (udostępniony katalog), do którego można uzyskad dostęp odczytu/zapisu przez jednego lub kilku użytkowników sieci, pozwalając tym samym konsoli i klientom na dostęp do udostępnionego zasobu. Aby praca przebiegała poprawnie, nazwa udostępnionego katalogu PRM powinna byd znana dla konsoli i klientów, poza tym wymagana jest inicjacja, którą można wykonad automatycznie za pomocą konsoli w momencie tworzenia nowej bazy danych. Klienci mogą następnie zarejestrowad się w magazynie tworząc podkatalog, którego nazwa zgodna jest z jego numerem MAC.

9 Udostępniony katalog PRM może jedynie zawierad pliki określonego typu (psd.ini, task.ini, dzienniki modułu wykonującego, skrypty zadania). PRM Client PRM Client odpowiedzialny jest za wymianę danych pomiędzy komputerem zdalnym i PRM Storage. Poza tym zapoczątkowuje on zaplanowane zadania za pomocą niezależnego mechanizmu planowania (nie jest wymagany harmonogram systemowy). Pracuje jako usługa w systemie i uruchamiany jest przy starcie systemu. Pobiera on zadania z magazynu i oszacowuje czas wykonania zgodnie z harmonogramem. W odpowiednim czasie pobiera skrypt zadania i uruchamia interpretera skryptu. Po wykonaniu interpretera skryptu transmituje do magazynu raport i dziennik modułu wykonującego.

10 Moduły wykonujące Operacje wykonywane są za pomocą modułów wykonujących ulokowanych na zdalnych komputerach. Aktualna wersja programu zapewnia jedynie obsługę jednego typu modułu wykonującego tzn. Paragon Script Interpreter, dlatego też tylko jeden typ zadao jest dostępny wykonywany za pomocą skryptów PSL. Moduł wykonujący łączy interpretera skryptu (SCRIPTS.EXE) i kilka modułów pomocniczych, aby wykonywad operacje na partycjach zablokowanych (BlueScreen i HotBackup). Podczas operacji interpreter skryptu tworzy zestaw plików, z których jeden (STUBACT.LOG) zostanie później przesłany do magazynu. Zadania Dowolne zadanie w infrastrukturze PRM składa się z kilku części: Skrypt PSL opisujący jaka operacja ma byd wykonana; Harmonogram wykonywania; Raporty/dzienniki modułów wykonujących; Opis zadania i jego dane identyfikacyjne. Zadania mogą zostad przypisane pojedynczym klientom (zadanie indywidualne), grupą klientów (grupa zadao) lub wszystkim klientom zarejestrowanym w PRM Storage (zadanie wspólne). Pierwsze kroki W tym rozdziale znajdziesz informacje potrzebne do przygotowania produktu do użytkowania. Wymagania systemowe Przed instalacją produktu, upewnij się, że spełnione są następujące wymagania systemowe: Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2000/2003/2008 i XP SP2/Vista/7/Server 2003/ bit Internet Explorer 5.0 lub nowszy

11 Procesor Intel Pentium lub inny odpowiedni mu procesor 300 MHz 128 MB RAM Wolne miejsce na dysku twardym: 20 MB Karta sieciowa: 100 Mbps lub więcej Upewnij się, że do komputera, który będzie służył jako PRM Server jest dostęp odczytu/zapisu i posiada on wystarczającą ilośd wolnego miejsca, ponieważ będzie on przechowywał obrazy kopii zapasowych klientów, skrypty wykonywania i dzienniki operacji. Instalacja produktu Możesz zainstalowad składniki PRM (Console lub/i Client) automatycznie za pomocą usług Windows Active Directory lub ręcznie. Poniżej opisany jest scenariusz instalacji ręcznej. Aktualna wersja produktu oferuje opcję zdalnej instalacji PRM Clients bezpośrednio z PRM Console. Aby to zrobid musisz posiadad plik odpowiedzi.mst, który może zostad wygenerowany za pomocą pakietu instalacyjnego. Pamiętaj jednak, że jeśli produkt został już zainstalowany, nie można ponownie uruchomid pakietu instalacyjnego na tym samym komputerze, aby wygenerowad plik.mst. Aby uzyskad informacje o instalacji automatycznej za pomocą usług Windows Active Directory odwiedź stronę domową firmy. Instalacja ręczna Instalacja ręczna wiążę się z kilkoma etapami: 1. Kliknij na plik PRM.MSI, aby zainicjowad instalację. Jeśli zamierzad zainstalowad produkt pod systemem operacyjnym Windows Vista lub 7, kliknij prawym przyciskiem na pakiet MSI, aby wywoład menu kontekstowe i następnie wybierz Run as Administrator. Jeśli posiadasz już wcześniejszą wersję PRM Console, zapisz szablony niestandardowe i psd.ini, który przechowuje informacje o utworzonych grupach klientów, jeśli tego nie zrobisz dane te zostaną utracone podczas instalacji produktu. 2. Strona powitalna poinformuje, że aplikacja jest instalowana. Kliknij Next, aby kontynuowad. 3. Przeczytaj dokładnie umowę licencyjną i następnie zaznacz odpowiednie pole, aby ją zaakceptowad. Jeśli tego nie zrobisz, instalacja nie będzie kontynuowana.

12 4. Na następnej stronie znajdują się dwie opcje: Install the product on this computer physically. Zainstaluj produkt na komputerze fizycznie. Opcji tej użyliśmy w tym przykładzie; Go through the installation wizard virtually to generate an.mst file required for unattended installation. Wykonaj instalację wirtualnie, aby wygenerowad plik.mst wymagany do instalacji nienadzorowanej. Będzie on potrzebny tylko do zdalnej instalacji PRM Clients za pomocą PRM Console. 5. Podaj standardowe informacje klienta, tzn. Nazwa użytkownika i organizacji. Poza tym zdecyduj czy program będzie dostępny dla wszystkich użytkowników komputera, czy tylko dla aktualnego. 6. Następna strona pozwala wybrad które składniki i gdzie zostaną zainstalowane.

13 Wywołaj menu dla wymaganego elementu (kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę), a następnie wybierz czy zainstalowad składnik czy też nie. Wyświetlony zostanie szczegółowy opis wybranej funkcji i przybliżona ilośd miejsca na dysku potrzebna do instalacji. Aby dowiedzied uzyskad więcej informacji jak wybrad określony składnik, kliknij przycisk Help. Nie instaluj klientów przed PRM Console. Jeśli jednak planujesz zainstalowad PRM Client i PRM Console na jednej maszynie, możesz jednocześnie wybrad oba składniki. Zalecane jest, aby nie instalowad PRM Console na PRM Server (komputer z PRM Storage). 7. Podczas instalacji PRM Console, będziesz mied możliwośd zdecydowad czy utworzyd nowy magazyn PRM czy też skorzystad z już istniejącego. Wybierz Yes, create a new storage, jeśli nigdy wcześniej nie instalowałeś PRM. W takim przypadku musisz dodatkowo ustawid wymaganą ścieżkę do lokalizacji dla PRM Storage, aby program automatycznie utworzył magazyn podczas instalacji. Wybierz No, use an existing storage, jeśli pracowałeś już z PRM i chcesz użyd istniejącego już magazynu. Ustaw ścieżkę sieciową do PRM Storage w formacie UNC (np. \\server\prmstorage) nawet jeśli jest on na maszynie lokalnej. 8. Wybierz konto, na którym będzie obsługiwana usługa PRM. Jeśli jesteś w domenie, wybierz Local System account, ponieważ jest to najwygodniejsza opcja.

14 Jeśli jesteś w grupie roboczej lub potrzebujesz specjalnego konta do usługi PRM, wybierz The following account i kliknij Browse, aby je wyszukad (możesz również ręcznie wprowadzid nazwę). Podaj następnie hasło użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się na użycie istniejącego magazynu PRM, upewnij się, że podane konto ma dostęp odczytu/zapisu do tego magazynu. Jeśli PRM Client pracuje w imieniu systemu lokalnego, grupa komputerów domeny uzyskuje prawa dostępu do magazynu. Po ustawieniu konta, automatycznie sprawdzone zostaną odpowiednie prawa dostępu. W przypadku problemów, zostaniesz o nich powiadomiony i dalsza instalacja produktu nie będzie możliwa, dopóki wszystko nie będzie w porządku. W ten sposób masz pewnośd, że produkt zostanie poprawnie zainstalowany. 9. Na stronie Ready to Install the Program kliknij Install, aby rozpocząd instalację lub Back, aby powrócid do dowolnej poprzedniej strony i zmodyfikowad ustawienia instalacji. 10. Ostatnia strona powiadamia o zakooczeniu procesu. Kliknij Finish, aby zakooczyd kreatora. Po zakooczeniu instalacji, wszystkie komputery klienckie zostaną automatycznie zarejestrowane w PRM Storage (dla każdego klienta utworzony zostanie odrębny katalog z nazwą jego adresu MAC) i będą dostępne w PRM Console (z ich nazwami NetBIOS). Kontakt z Paragon Software Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów firmy, skontaktuj się z Paragon Software:

15 Usługa Strona domowa Paragon Software Rejestracja i aktualizacje Baza wiedzy działu sprzedaży Kontakt https://www.paragonsoftware.com/account/login.htm?from =my-account kb.paragon-software.com Funkcjonalnośd PRM Console W sekcji tej znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do skutecznej pracy z PRM Console. Omówienie interfejsu PRM Console oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs, który pomaga efektywnie wykonad wymagane operacje i minimalizuje możliwośd wykonania jakiegokolwiek błędu. Operacje wykonywane są przez system okien dialogowych. Przyciskom i elementom menu towarzyszą łatwe do zrozumienia ikony. Mimo wszystko, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy podczas używania programu, można sobie z nimi poradzid czytając ten rozdział. Układ ogólny Pierwszy składnik jaki wyświetla się po uruchomieniu programu Main Window. Pozwala on na uruchamianie okien dialogowych, określid ustawienia programu oraz wizualizację środowiska operacyjnego. Main Window może zostad podzielone na kilka sekcji różniących się w funkcjonalności:

16 1. Main Menu 2. Tool Bar 3. Operations Bar 4. Templates Bar 5. Status Bar Main Menu Main Menu zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Poniżej znajdują się dostępne funkcje: Element menu Funkcjonalnośd Task New Task Change Task Delete Task Uruchomienie okna dialogowego Create a New Task, aby utworzyd nowe zadanie Uruchomienie okna dialogowego Change Task, aby zmodyfikowad parametry wybranego zadania Opcja ta pozwala usunąd wybrane zadanie

17 Create From Task Template New Task Template Change Task Template Delete Task Template Exit Uruchomienie okna dialogowego Create a New Task From Task Template do utworzenia nowego zadania w oparciu o gotowy szablon Uruchomienie okna dialogowego New Task Template, aby utworzyd nowy szablon Uruchomienie okna dialogowego Change Task Template, aby zmodyfikowad parametry wybranego szablonu Opcja ta pozwala usunąd wybrany szablon Wyjście z programu Client Change Client Explore Client Install Clients Uninstall Clients New Group Change Group Delete Group Delete All Tasks Uruchomienie okna dialogowego Change Client Properties, aby zmodyfikowad właściwości wybranego klienta Uruchomienie Windows Explorer, aby uzyskad dostęp do podkatalogu wybranego klienta ulokowanego w PRM Storage Uruchomienie okna dialogowego Browse for Available Clients, aby zdalnie zainstalowad nowych klientów. Uruchomienie okna dialogowego Browse for Installed Clients, aby zdalnie odinstalowad klientów Uruchomienie okna dialogowego Create New Group, aby utworzyd nową grupę klientów Uruchomienie okna dialogowego Change Group, aby zmodyfikowad właściwości wybranej grupy klientów Opcja ta pozwala usunąd wybraną grupę klientów Opcja ta pozwala anulowad wszystkie przypisane zadania View Refresh Expand All Collapse All Clients and Groups Tasks Status Bar Odświeżenie zawartości Operations Bar Wyświetlenie szczegółów o wszystkich zadaniach dostępnych w danym momencie Ukrycie szczegółów o wszystkich zadaniach dostępnych w danym momencie Wyświetlenie wszystkich dostępnych klientów i grup oraz ich właściwości Wyświetlenie wszystkich dostępnych zadao i ich właściwości Pokazanie/ukrycie Status Bar

18 Task Templates Settings... Pokazanie/ukrycie the Templates Bar Edycja ustawieo programu Tools Generate Report Schedule Report Convert PRM Storage Ręczne zebranie statystyk o każdej akcji wykonanej na maszynach klienckich Ustawienie tabeli czasowej dla automatycznego zbierania statystyk Konwersja PRM Storage do nowego formatu Help Contents About Otworzenie pomocy programu Otworzenie okna dialogowego z informacją o programie Zawartośd Main Menu zmienia się dynamicznie, w zależności od aktywnego w danym momencie okienka (Clients and Groups lub Tasks). Tool Bar Toolbar zapewnia szybki dostęp do większości najczęściej używanych operacji: Przycisk Funkcjonalnośd Utworzenie nowego zadania Utworzenie nowego zadania z wybranego szablonu zadao Modyfikacja parametrów wybranego zadania Usunięcie wybranego zadania Utworzenie nowej grupy

19 Modyfikacja właściwości wybranej grupy Usunięcie wybranej grupy Odświeżenie zawartości Operations Bar Ręczne zebranie statystyk o każdej akcji wykonanej na maszynach klienckich Ustawienie tabeli czasowej dla automatycznego zbierania statystyk Wyświetlenie okienka Clients and Groups Wyświetlenie okienka Tasks Zawartośd Tool Bar zmienia się dynamicznie, w zależności od aktywnego w danym momencie okienka (Clients and Groups lub Tasks). Operations Bar Operations Bar ulokowany jest w centrum okna głównego, co podkreśla jego znaczenie. W zależności od określonych ustawieo Operations Bar może wyświetlid okienko Client and Groups Pane lub Tasks. Client and Groups Pane Okienko Client and Groups pozwala na zarządzanie klientami (modyfikacja właściwości klienta, grupa klientów w zależności od wykonanych zadao itp.). Tasks Pane Aby dowiedzied się więcej na temat zarządzania klientami, skonsultuj się z Zarządzanie klientami. Okienko Tasks pozwala użytkownikowi na zarządzanie zadaniami (tworzenie nowych zadao lub szablonów zadao, modyfikacja lub usuwanie istniejących szablonów, edycja skryptów zadao itp.).

20 Aby dowiedzied się więcej na temat zarządzania zadaniami, skonsultuj się z Zarządzanie zadaniami. Templates Bar W Templates Bar możesz zobaczyd wszystkie dostępne szablony zadao. Poprzez wywołanie menu dla wybranego szablonu masz możliwośd tworzenia nowych zadao w oparciu o dany szablon lub go modyfikowad/usunąd. Poza tym masz opcję tworzenia nowych szablonów. Możesz ukryd (lub pokazad) pasek ten za pomocą odpowiedniego element w Main Menu: View > Task Templates. Aby dowiedzied się więcej na temat zarządzania szablonami, skonsultuj się z Zarządzanie zadaniami. Status Bar Jest to dolna częśd okna głównego. Pasek Status Bar wyświetla wskazówki menu, dla każdego elementu, wskazanego przez kursor. Możesz ukryd (lub pokazad) pasek ten za pomocą odpowiedniego element w Main Menu: View > Status Bar. Ustawienia Okno dialogowe Settings dostępne jest w Main Menu: View > Settings.

21 Z jego pomocą możesz określid następujące parametry: Program Folders - Path to PRM Storage. Jeśli chcesz zmienid domyślną lokalizację PRM Storage, podaj ręcznie pełną ścieżkę do wymaganego udostępnionego katalogu lub kliknij Browse, aby go odnaleźd. - Path to PRM Reports. Jeśli chcesz zmienid domyślną lokalizację raportów generowanych przez PRM, podaj ręcznie pełną ścieżkę do wymaganego udostępnionego katalogu lub kliknij Browse, aby go odnaleźd. Poza tym możesz określid przedział czasowy, w którym będą generowane raporty. Server Load Control - Maximum of connections per session. Jeśli wielu klientów PRM ma zaplanowane jednocześnie tworzenie kopii zapasowej do magazynu PRM Storage (więcej niż 9), zalecane jest, aby określid domyślną maksymalną ilośd połączeo na sesję, aby efektywnie zarządzad przeciążeniem udostępnionego katalogu PRM Storage. W ten sposób klienci powyżej określonego limitu będą oczekiwad aż pojawi się wolne miejsce. - Maximum of client delay period. Poprzez ustawienie maksymalnego przedziału czasowego oczekiwania przez klientów, możesz uniknąd sytuacji, w której klienci oczekujący na wolne miejsce nie mogą inicjowad innych zaplanowanych zadao. Zmiany zostaną wprowadzone po ponownym uruchomieniu programu. Zarządzanie zadaniami PRM Console zapewnia wszystkie funkcje do zarządzania zadaniami (tworzenie nowych zadao lub szablonów zadao, modyfikacja lub usuwanie szablonów, edycja skryptów zadao itp.).

22 Tworzenie nowych zadao Nowe zadanie można utworzyd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Task > New Task W Toolbar: kliknij przycisk New Task Wywołaj menu wybranego klienta/grupy (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Groups, a następnie wybierz element menu: New Task Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko gdy okienko Clients and Groups jest aktywne (Main menu: View > Clients and Groups). Po wykonaniu jednej z powyżej wymienionych akcji, wyświetlone zostanie okno dialogowe Create a New Task. Aby utworzyd nowe zadanie określ:

23 Task Properties Name. Podaj nazwę zadania. Description. Opisz zadanie w możliwie najbardziej zrozumiały sposób. Script File. Naciśnij przycisk Browse, aby wyszukad wymagany skrypt lub ręcznie podaj do niego pełną ścieżkę. Scheduling Dzięki wbudowanemu harmonogramowi możesz ustawid tabelę czasową do wykonywania zadania. Poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji czasowych, harmonogram wyświetli formularz, który pozwala ustawid tabelę czasową: Once. Zaznacz tę opcję, aby określid datę i czas, kiedy zadanie ma zostad uruchomione. Daily. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, okres przez jaki operacja będzie wykonywana (w dniach), datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja zostanie usunięta z listy zadao oczekujących w harmonogramie. Weekly. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, okres przez jaki operacja będzie wykonywana (w tygodniach), dni w tygodniu, w których operacja zbędzie uruchamiana datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja nie będzie więcej uruchamiana. Monthly. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, dzieo w miesiącu, w którym operacja będzie uruchamiana, datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja nie będzie więcej uruchamiana. Become Obsolete After. Jeśli klient jest w trybie offline w momencie inicjowania zadania, ale znajduje się w przedziale czasowym określonym tutaj, zadanie może nadal zostad uruchomione. Jeśli jednak nie, zadanie zostanie zaznaczone jako nieaktualne. Server Load Control Jeśli zadanie należy do grupy klientów, dla których zaplanowane jest tworzenie kopii zapasowych do magazynu PRM Storage, zaznacz opcję, aby aktywowad Paragon Connection Control. Ograniczy to dostęp do PRM Storage, aby uniknąd przeciążenia sieci. Możesz określid w oknie dialogowym Settings maksymalną liczbę maszyn, na których wykonywane jest jednocześnie zadanie (domyślnie 8). W ten sposób klienci powyżej określonego limitu będą oczekiwad, dopóki nie zostanie zwolnione dla nich miejsce. Wszystkie zadania z taka samą Connect Control ID będą ograniczane zgodnie z określoną liczbą. Możesz pozostawid wartośd domyślną lub ustawid inną.

24 Poprzez kliknięcie przycisku Create otrzymasz nowo utworzone zadanie dostępne w okienku Tasks. Modyfikacja zadao Istnieje kilka sposobów na modyfikacje wybranego zadania: W Main menu: wybierz Tasks > Change Task Kliknij łącze Change Task w okienku Tasks Wywołaj menu dla zadania (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Tasks, a następnie wybierz element menu: Change Task Wspomniane powyżej opcje dostępne są tylko, gdy aktywne jest okienko Tasks (Main menu: View > Tasks). Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, wyświetlone zostanie okno dialogowe Change Task. Jego algorytm pracy jest praktycznie taki sam jak okna dialogowego Create a New Task, różni się jedynie tym, że możesz zobaczyd wszystkie poprzednio ustawione parametry dla wybranego zadania, aby dokonad potrzebnych modyfikacji.

25 Zmodyfikuj wybrane zadanie, określając: Name. Zmodyfikuj nazwę zadania. Description. Zmodyfikuj opis zadania. Script File. Naciśnij przycisk Edit Script, aby otworzyd i zmodyfikowad wybrany skrypt za pomocą Windows Notepad. Scheduling. Zmodyfikuj czas wykonywania. Server Load Control. Wybierz czy używad Paragon Connection Control czy też nie. Poprzez kliknięcie przycisku Change otrzymasz zmodyfikowane zadanie dostępne w okienku Task. Usuwanie zadao Zadanie można usunąd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Tasks > Delete Task

26 Kliknij łącze Delete Task w okienku Tasks Wywołaj menu dla zadania (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Tasks, a następnie wybierz element menu: Delete Task Wspomniane powyżej opcje dostępne są tylko, gdy aktywne jest okienko Tasks (Main menu: View > Tasks). Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, użytkownik będzie musiał potwierdzid usunięcie wybranego zadania. Tworzenie nowych zadao z szablonów zadao Nowe zadanie z szablonu zadao można utworzyd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Task > Create From Task Template W Toolbar: kliknij przycisk Create From Task Template Wywołaj menu dla wybranego klienta/grupy (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Groups, a następnie wybierz element menu: Create From Task Template Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Tasks Clients and Groups (Main menu: View > Clients and Groups). Wywołaj menu dla wybranego szablonu (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Templates, a następnie wybierz element menu: Create Task From Template Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Task Templates (Main menu: View > Task Templates). Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, okno dialogowe Create a New Task From Task Template zostanie wyświetlone.

27 Aby utworzyd nowe zadanie z istniejącego szablonu zadao określ: Task Properties Task Template. Wybierz z listy szablon. Domyślnie wybrany zostanie ten, który jest w danym momencie aktywny. Name. Po wybraniu wymaganego szablonu, program automatycznie oferuje łatwą w zrozumieniu nazwę zawierającą nazwę szablonu i aktualną datę. Można również zmienid nazwę. Description. Domyślnie program oferuje opis szablonu, który można zmodyfikowad. Script File. Domyślnie program używa skryptu szablonu. Naciśnij przycisk Browse, aby wyszukad innego skryptu lub podaj ręcznie do niego pełną ścieżkę. Scheduling Dzięki wbudowanemu harmonogramowi, możesz ustawid tabelę czasową do wykonywania zadania. Poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji czasowych, harmonogram wyświetli formularz, który pozwala ustawid tabelę czasową: Once. Zaznacz tę opcję, aby określid datę i czas, kiedy zadanie ma zostad uruchomione.

28 Daily. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, okres przez jaki operacja będzie wykonywana (w dniach), datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja zostanie usunięta z listy zadao oczekujących w harmonogramie. Weekly. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, okres przez jaki operacja będzie wykonywana (w tygodniach), dni w tygodniu, w których operacja zbędzie uruchamiana datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja nie będzie więcej uruchamiana. Monthly. Zaznacz tę opcję, aby określid czas w którym zadanie będzie uruchamiane, dzieo w miesiącu, w którym operacja będzie uruchamiana, datę kiedy operacja zostanie wykonana po raz pierwszy i datę po której operacja nie będzie więcej uruchamiana. Become Obsolete After. Jeśli klient jest w trybie offline w momencie inicjowania zadania, ale znajduje się w przedziale czasowym określonym tutaj, zadanie może nadal zostad uruchomione. Jeśli jednak nie, zadanie zostanie zaznaczone jako nieaktualne. Server Load Control Jeśli zadanie należy do grupy klientów, dla których zaplanowane jest tworzenie kopii zapasowych do magazynu PRM Storage, zaznacz opcję, aby aktywowad Paragon Connection Control. Ograniczy to dostęp do PRM Storage, aby uniknąd przeciążenia sieci. Możesz określid w oknie dialogowym Settings maksymalną liczbę maszyn, na których wykonywane jest jednocześnie zadanie (domyślnie 8). W ten sposób klienci powyżej określonego limitu będą oczekiwad, dopóki nie zostanie zwolnione dla nich miejsce. Wszystkie zadania z taka samą Connect Control ID będą ograniczane zgodnie z określoną liczbą. Możesz pozostawid wartośd domyślną lub ustawid inną. Po kliknięciu przycisku Assign otrzymasz nowo utworzone zadanie oparte na szablonie zadao. Tworzenie szablonów Nowy szablon można utworzyd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Tasks > New Task Template Wywołaj menu w okienku Task Templates (kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz element menu: New Task Template

29 Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Task Templates (Main menu: View > Task Templates). Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, okno dialogowe Create a New Task Template zostanie wyświetlone. Aby utworzyd nowy szablon zadao, określ: Name and Script Name. Wprowadź nazwę zadania. Description. Opisz zadanie, aby łatwo było zrozumied, do jakiego celu służy. Script File. Naciśnij przycisk Browse, aby wyszukad wymagany skrypt lub ustaw pełną ścieżkę do niego ręcznie. Server Load Control Jeśli zadanie należy do grupy klientów, dla których zaplanowane jest tworzenie kopii zapasowych do magazynu PRM Storage, zaznacz opcję, aby aktywowad Paragon Connection Control. Ograniczy to dostęp do PRM Storage, aby uniknąd przeciążenia sieci. Możesz określid w oknie dialogowym Settings maksymalną liczbę maszyn, na których wykonywane jest jednocześnie zadanie (domyślnie 8). W ten sposób klienci powyżej określonego limitu będą oczekiwad, dopóki nie zostanie zwolnione dla nich miejsce. Wszystkie zadania z taka samą Connect Control ID będą ograniczane zgodnie z określoną liczbą. Możesz pozostawid wartośd domyślną lub ustawid inną. Poprzez kliknięcie przycisku Create otrzymasz nowo utworzony szablon zadao dostępny w okienku Task Templates. Po utworzeniu nowego szablonu zadao, możesz użyd go do przypisania nowego zadania.

30 Modyfikacja szablonów Szablon zadao można zmodyfikowad na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Tasks > Change Task Template Wywołaj menu dla wybranego szablonu (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Task Templates, a następnie wybierz element menu: Change Task Template Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Task Templates (Main menu: View > Task Templates). Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, okno dialogowe Change Task Template zostanie wyświetlone. Jego algorytm pracy jest praktycznie taki sam jak okna dialogowego Create a New Task Template, różni się jedynie tym, że możesz zobaczyd wszystkie poprzednio ustawione parametry dla wybranego szablonu, aby dokonad potrzebnych modyfikacji. Poza tym istnieje możliwośd modyfikacji wybranego skryptu. Aby zmodyfikowad wybrany szablon zadao, określ: Name and Script Name. Zmodyfikuj nazwę szablonu. Description. Zmodyfikuj opis szablonu. Script File. Naciśnij przycisk Browse, aby wyszukad wymagany skrypt lub podaj ręcznie do niego pełną ścieżkę. Script Modification. Naciśnij przycisk Edit Script, aby otworzyd I zmodyfikowad wybrany skrypt za pomocą Windows Notepad. Server Load Control Jeśli zadanie należy do grupy klientów, dla których zaplanowane jest tworzenie kopii zapasowych do magazynu PRM Storage, zaznacz opcję, aby aktywowad Paragon Connection Control. Ograniczy to dostęp do PRM Storage, aby uniknąd przeciążenia sieci. Możesz określid w oknie dialogowym Settings maksymalną liczbę maszyn, na których wykonywane jest jednocześnie zadanie (domyślnie 8). W ten sposób klienci powyżej określonego limitu będą oczekiwad, dopóki nie zostanie zwolnione dla nich miejsce. Wszystkie zadania z taka samą Connect Control ID będą ograniczane zgodnie z określoną liczbą. Możesz pozostawid wartośd domyślną lub ustawid inną. Poprzez kliknięcie przycisku Change, otrzymasz zmodyfikowany szablon dostępny w okienku Task Templates.

31 Usuwanie szablonów Szablon zadao można usunąd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Tasks > Delete Task Template Wywołaj menu dla wybranego zadania (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Task Templates, a następnie wybierz element menu: Delete Task Template Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Task Templates (Main menu: View > Task Templates). Po wykonaniu jednej z powyżej wspomnianych akcji, użytkownik będzie musiał potwierdzid usunięcie wybranego szablonu. Modyfikacja skryptu Plik skryptu to plik tekstowy, w którym operacje opisane są jako polecenia w języku makro Paragon Scripting Language. Pakiet instalacyjny programu zawiera narzędzie interpretera - SCRIPTS.EXE, które pracuje w trybie nienadzorowanym i pozwala zautomatyzowad operacje. Masz możliwośd modyfikacji skryptów podczas modyfikacji zadao lub szablonów zadao. Skonsultuj się z podręcznikiem użytkownika Paragon Scripting Language, która dołączana jest do Drive Backup firmy Paragon, aby dowiedzied się więcej na ten temat. Zarządzanie klientami Za pomocą PRM Console możesz łatwo zarządzad klientami (modyfikacja właściwości klienta, grupowanie klientów zgodnie z wykonywanymi zadaniami, itp.).

32 Modyfikacja właściwości klienta Właściwości klienta można zmodyfikowad na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Clients > Change Client Wywołaj menu wybranego klienta (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Groups, a następnie wybierz element menu: Change Client Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Clients and Groups (Main menu: View > Clients and Groups). Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, okno dialogowe Change Client Properties zostanie wyświetlone. Możesz zobaczyd wszystkie poprzednio ustawione parametry dla wybranego klienta, aby dokonad potrzebnych modyfikacji. Aby zmodyfikowad właściwości wybranego klienta, określ: Name. Zmodyfikuj nazwę klienta. Description. Zmodyfikuj opis klienta. Po kliknięciu przycisku Change otrzymasz zmodyfikowanego klienta dostępnego w okienku Clients and Groups. Eksploracja klientów Zawartośd podkatalogu wybranego klienta można eksplorowad na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Clients > Explore Client Wywołaj menu wymaganego klienta (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Groups, a następnie wybierz element menu: Explore Client Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych akcji, okienko Clients and Groups będzie aktywne (Main menu: View > Clients and Groups).

33 Po wykonaniu jednej z powyżej wspomnianych akcji, za pomocą funkcji Windows Explorer uzyskasz dostęp do wymaganego folderu (jego nazwę stanowi adres MAC klienta) ulokowanego w PRM Storage. Możesz znaleźd tam kilka plików i wszystkie sieciowe kopie zapasowe: task.ini w którym znajdują się właściwości klienta (nazwa, opis itp.) i informacje o przypisanych zadaniach (nazwa zadania, opis, użyty skrypt, czas wykonania, aktualny status itp.). Dla ułatwienia ostatnio przypisane dla klienta zadanie automatycznie umieszczane jest w górnej części strony, pod właściwościami klienta; *.log który zawiera szczegółowe informacje o parametrach i wydajności wszystkich operacji wykonanych przez moduł wykonujący (Paragon Script Interpreter). Pliki te są zwykłymi plikami tekstowymi, które można otworzyd dowolnym edytorem tekstu (domyślnie Windows Notepad). Zdalne instalowanie klientów Aby zdalnie zainstalowad nowych klientów, wykonaj następujące czynności: 1. Wygeneruj plik odpowiedzi.mst wymagany do zdalnej instalacji w trybie nienadzorowanym. Możesz to zrobid za pomocą pakietu instalacyjnego produktu, wybierając odpowiednią opcję. Algorytm pracy generowania pliku.mst podobny jest do instalacji produktu. Różni się jedynie tym, że plik.mst domyślnie umieszczany jest w c:\transform.mst, co można zmodyfikowad, podając pełną ścieżkę do wymaganej lokalizacji lub poprzez kliknięcie Browse i wybranie odpowiedniego miejsca.

34 Pamiętaj jednak, że jeśli produkt został już zainstalowany nie będziesz mied możliwości uruchomienia pakietu instalacyjnego ponownie na tym samym komputerze, aby wygenerowad plik.mst. 2. Wywołaj okno dialogowe Browse for Available Clients, aby zainstalowad nowych klientów poprzez wybranie w Main Menu: Clients > Install Clients Computers to install PRM Client. Wybierz maszyny klienckie, które mają zostad zainstalowane (w tym przykładzie jest to CLIENT03) i zaznacz pole wyboru znajdujące się obok jego nazwy, aby go wybrad; Login info. Podaj nazwę i hasło administratora w wymaganych polach; Zalecane jest, aby wybrad konto, na którym użytkownik pracuje z PRM Console, ponieważ ma ono dostęp do wszystkich maszyn klienckich i PRM Storage. MSI file. Podaj ręcznie pełną ścieżkę do pakietu instalacyjnego produktu lub kliknij Browse, aby go odnaleźd; MST file. Podaj ręcznie pełną ścieżkę do wygenerowanego pliku.mst lub kliknij Browse, aby go odnaleźd; Scheduling. Zaplanuj procedurę instalacji (domyślnie zostanie ona rozpoczęta, natychmiast po zamknięciu okna dialogowego); Clients Preparation. Kliknij OK, aby przygotowad wybrane maszyny klienckie do instalacji;

35 Po zakooczeniu możesz zamknąd okno dialogowe instalacja PRM Client na wybranych maszynach zostanie wykonana zgodnie z ustawioną tabelą czasową. Wszystkie etapy instalacji zostaną automatycznie zapisane w PRM Storage jako oddzielne pliki dla każdego PRM Client. Jest to robione, aby w razie niepowodzenia użytkownik mógł sprawdzid, co było przyczyną problemów. Zdalna deinstalacja klientów Aby zdalnie odinstalowad klientów, wybierz w Main Menu: Clients > Uninstall Clients

36 Computers to de-install PRM Client. W otwartym oknie dialogowym wybierz klientów (w tym przykładzie jest to CLIENT03), których chcesz odinstalowad poprzez zaznaczenie pól wyboru obok ich nazwy; Login info. Podaj nazwę i hasło administratora w wymaganych polach; Zalecane jest, aby wybrad konto, na którym użytkownik pracuje z PRM Console, ponieważ ma ono dostęp do wszystkich maszyn klienckich i PRM Storage. MSI file. Podaj ręcznie pełną ścieżkę do pakietu instalacyjnego produktu lub kliknij Browse, aby go odnaleźd; Scheduling. Zaplanuj procedurę deinstalacji (domyślnie zostanie ona rozpoczęta, natychmiast po zamknięciu okna dialogowego); Clients Preparation. Kliknij OK, aby przygotowad wybrane maszyny klienckie do deinstalacji; Po zakooczeniu możesz zamknąd okno dialogowe deinstalacja PRM Client na wybranych maszynach zostanie wykonana zgodnie z ustawioną tabelą czasową. Wszystkie etapy deinstalacji zostaną automatycznie zapisane w PRM Storage jako oddzielne pliki dla każdego PRM Client. Jest to robione, aby w razie niepowodzenia użytkownik mógł sprawdzid, co było przyczyną problemów. Tworzenie nowych grup Nowe grupy klientów można tworzyd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Clients > New Group Wywołaj menu dla elementu menu All Clients (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Group, a następnie wybierz element menu: New Group

37 Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Clients and Groups (Main menu: View > Clients and Groups). Po wykonaniu jednej z powyższych akcji okno dialogowe Create New Group zostanie wyświetlone. Aby utworzyd nową grupę klientów, określ: Name. Wprowadź nazwę grupy. Description. Opisz grupę, aby łatwo zrozumied jej zastosowanie. Clients to join. W lewym okienku okna dialogowego wybierz co najmniej dwóch klientów, którzy mają należed do grupy z listy dostępnych klientów i naciśnij przycisk Add. W prawym okienku możesz zobaczyd wszystkich klientów należących do grupy. Możesz również usunąd wybranych klientów z grupy, poprzez naciśnięcie przycisku Remove. Poprzez kliknięcie przycisku Create, otrzymasz nową grupę klientów dostępną w okienku Clients and Groups. Modyfikacja grup Wybraną grupę klientów można zmodyfikowad na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Clients > Change Group Wywołaj menu dla wybranej grupy (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Groups, a następnie wybierz element menu: Change Group

38 Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko Clients and Groups (Main menu: View > Clients and Groups). Po wykonaniu jednej z powyższych akcji okno dialogowe Change Group zostanie wyświetlone. Jego algorytm pracy jest praktycznie taki sam jak okna dialogowego Create New Group, jedyną różnicą jest to, że możesz zobaczyd wszystkie poprzednio ustawione parametry dla wybranej grupy klientów, aby dokonad potrzebnych modyfikacji. Aby zmodyfikowad właściwości wybranej grupy, określ: Name. Zmodyfikuj nazwę grupy. Description. Podaj dodatkowy opis grupy. Clients to join. W lewym okienku okna dialogowego wybierz co najmniej dwóch klientów, którzy mają należed do grupy z listy dostępnych klientów i naciśnij przycisk Add. W prawym okienku możesz zobaczyd wszystkich klientów należących do grupy. Możesz również usunąd wybranych klientów z grupy, poprzez naciśnięcie przycisku Remove. Po kliknięciu przycisku Change, otrzymasz zmodyfikowaną grupę klientów dostępną w okienku Clients. Usuwanie grup Grupy klientów można usunąd na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Clients > Delete Group

39 Wywołaj menu dla wybranej grupy (kliknij prawym przyciskiem myszy) w okienku Clients and Groups, a następnie wybierz element menu: a następnie wybierz element menu: Delete Group Wspomniana powyżej opcja dostępna jest tylko, gdy aktywne jest okienko (Main menu: View > Clients and Groups). Po zakooczeniu jednej z powyżej wspomnianych akcji, użytkownik musi potwierdzid usunięcie wybranej grupy. Generowanie raportów PRM Console oferuje zaawansowane funkcje raportowania do ręcznego lub automatycznego, wykonywanego zgodnie z ustawioną tabelą czasową zbierania statystyk o każdej akcji wykonanej na maszynach klienckich. Ręczne generowanie raportów Raporty można generowad na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Tools > Generate Report W Toolbar: kliknij przycisk Generate Report Po wykonaniu jednej w powyżej wspomnianych akcji, nowy raport zostanie automatycznie utworzony i umieszczony w lokalizacji ustawionej w oknie dialogowym Settings. Raporty będą generowane tylko zgodnie z przedziałem czasowym określonym w oknie dialogowym Settings. Automatyczne wykonywanie raportów Raporty można generowad automatycznie na kilka sposobów: W Main menu: wybierz Tools > Schedule Report

40 W Toolbar: kliknij przycisk Schedule Report Po wykonaniu jednej w powyżej wspomnianych akcji, okno dialogowe Schedule Report Generation zostanie wyświetlone. Time frame. Określ przedział czasowy, w którym mają byd generowane raporty. Scheduling. Ustaw wymaganą tabelę czasową dla automatycznego generowania raportów. Login info. Jeśli chcesz generowad raporty nawet w czasie, gdy nie jesteś zalogowany kliknij na łącze Specify user name and password w lewym dolnym rogu okna, aby wprowadzid wymaganą nazwę i hasło użytkownika.

41 Po kliknięciu przycisku Change generowanie raportów zostanie zaplanowane. Kliknij przycisk Delete, aby anulowad operacje. Konwersja PRM Storage Jeśli uaktualniłeś starszą wersję produktu i chcesz korzystad z wszystkich korzyści jakie oferuje, zalecamy, aby dokonad konwersji PRM Storage do nowego formatu, ponieważ jest on bardziej stabilny. Aby dokonad konwersji PRM Storage do nowego formatu, wykonaj następujące czynności: 1. Zainstaluj ponownie PRM Console i wybierz Use legacy storage format dla kompatybilności; 2. Uruchom konsole, aby upewnid się, że nie ma problemów z żadnym klientem; 3. Zainstaluj ponownie klientów ręcznie lub zdalnie (zalecane, ale w tym przypadku nie zapewnij podad ścieżki do pakietu instalacyjnego do wersji starszej oraz do nowej); 4. Po zakooczeniu, uruchom konsole ponownie, aby upewnid się, że wszyscy klienci zostali uaktualnieni do najnowszej wersji;

42 5. Skonwertuj PRM Storage do nowego formatu poprzez wybranie w Main menu: Tools > Convert PRM Storage ; 6. W otwartym oknie dialogowym potwierdź operację poprzez kliknięcie Convert; 7. W oknie Progress możesz zobaczyd szczegółowy raport o akcjach wykonywanych przez program w danym momencie. Typowe scenariusze Rozdział ten dotyczy scenariuszy użytkowania, jakie można osiągnąd za pomocą Drive Backup i Remote Management. Można znaleźd tu użyteczne zalecenia i opisy operacji.

43 Początkowa kopia zapasowa W strukturze obrazowania danych systemowych, początkowa kopia zapasowa jest niezbędna jeśli nowy klient dołącza do systemu lub klient zmienia komputer. Poza tym pewna liczba pewna liczba firm wymaga, aby personel IT od czasu do czasu tworzył kopie zapasowe wszystkich komputerów, aby tworzyd tak zwane punkty kontrolne. Wariant wymagający najmniejszej ilości zasobów do utworzenia kopii zapasowej to tworzenie kopii zapasowej tylko systemowej partycji. Pomimo, że nie gwarantuje to ochrony wszystkich danych komputera, pozwala chronid system operacyjny. Pełna kopia zapasowa dysku twardego Aby utworzyd kopię zapasową całego dysku twardego wymaganego komputera klienckiego, wykonaj następujące czynności: 1. Utwórz PRM Storage na komputerze, który będzie służył za serwer PRM Server. Upewnij się, że zapewnia on wysoką wydajnośd sieci, ponieważ jednoczesne tworzenie kopii zapasowych kilku komputerów klienckich na PRM Server będzie wymagało wszystkich dostępnych zasobów sieciowych; 2. Zainstaluj PRM Console na tym komputerze lub innym dowolnym komputerze będącym w sieci; 3. Zainstaluj PRM Client na wymaganych maszynach klienckich ręcznie lub zdalnie za pomocą PRM Console; 4. W PRM Console wybierz z listy szablonów wymagany szablon zadao Jest kilka szablonów do tej operacji, ponieważ możesz umieścid kopie zapasowe całych dysków twardych na dyskach lokalnych, Backup Capsule lub w sieci (domyślnie PRM Storage). 5. Jeśli chcesz dostosowad skrypt do swoich potrzeb, zrób to za pomocą okien dialogowych Change Task lub Change Task Template. Skonsultuj się z podręcznikiem użytkownika Paragon Scripting Language, który dołączany jest do Drive Backup firmy Paragon, aby dowiedzied się więcej na ten temat; 6. Jeśli szablon jest odpowiedni, utwórz zadanie dla wymaganego klienta. Wywołaj okno dialogowe Call the Create From Task Template i w otwartym oknie wybierz wymagany szablon bazowy (Full backup of HDD to local drive (Backup Capsule) lub Full backup of HDD to network), ustaw nazwę zadania i jego opis; 7. Ustaw tabelę czasową dla danego szablonu; 8. Zgodnie z ustawionym harmonogramem, zadanie zostanie automatycznie przypisane do wymaganego klienta. Rezultat wykonania operacji będzie dostępny w PRM Console. Dostępne szablony: Full backup of HDD to local drive (Backup Capsule)

44 Full backup of HDD to network Pełna kopia zapasowa partycji systemowej W przypadku, gdy na komputerach klienckich znajduje się kilka partycji lub specjalnie ukryte partycje systemowe, często nie preferowane jest, aby nie tworzyd kopi zapasowej całego dysku twardego, ale jedynie partycji systemowej, co pozwala znacznie zaoszczędzid miejsce. Aby utworzyd kopię zapasową partycji systemowej wymaganego komputera klienckiego: 1. Utwórz PRM Storage na komputerze, który będzie służył za serwer PRM Server. Upewnij się, że zapewnia on wysoką wydajnośd sieci, ponieważ jednoczesne tworzenie kopii zapasowych kilku komputerów klienckich na PRM Server będzie wymagało wszystkich dostępnych zasobów sieciowych; 2. Zainstaluj PRM Console na tym komputerze lub innym dowolnym komputerze będącym w sieci; 3. Zainstaluj PRM Client na wymaganych maszynach klienckich ręcznie lub zdalnie za pomocą PRM Console; 4. W PRM Console wybierz z listy szablonów wymagany szablon zadao Jest kilka szablonów do tej operacji, ponieważ możesz umieścid kopie zapasowe partycji systemowej na dyskach lokalnych, Backup Capsule lub w sieci (domyślnie PRM Storage). 5. Jeśli chcesz dostosowad skrypt do swoich potrzeb, zrób to za pomocą okien dialogowych Change Task lub Change Task Template. Skonsultuj się z podręcznikiem użytkownika Paragon Scripting Language, który dołączany jest do Drive Backup firmy Paragon, aby dowiedzied się więcej na ten temat; 6. Jeśli szablon jest odpowiedni, utwórz zadanie dla wymaganego klienta. Wywołaj okno dialogowe Create From Task Template i w otwartym oknie wybierz wymagany szablon bazowy (Full backup of system partition to local drive (Backup Capsule) lub Full backup of system partition to network), ustaw nazwę i opis zadania; 7. Ustaw tabelę czasową dla danego szablonu; 8. Zgodnie z ustawionym harmonogramem, zadanie zostanie automatycznie przypisane do wymaganego klienta. Rezultat wykonania operacji będzie dostępny w PRM Console. Dostępne szablony: Full backup of system partition to local drive (Backup Capsule) Full backup of system partition to network

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Disk Manager for Virtual Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 8 Co nowego w Partition Manager for Virtual Server... 8 Składniki produktu... 9 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Partition Manager Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 8 Główne funkcje... 8 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika System Backup 2010 Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Składniki produktu...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...4 W jaki sposób System Backup chroni komputer?...4

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika Drive Backup 10.0 Professional Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 10.0...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 11 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 11...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika Backup & Recovery 10 Suite Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...4 Główne funkcje...4 Składniki produktu...5 Pierwsze kroki...5 Dystrybucja...5 Kontakt z Paragon Software...7 Wymagania systemowe...7

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 10.0 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 10.0 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 10.0 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 10.0...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika Rescue Kit 11.0 Professional Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Rescue Kit 11... 4 Składniki produktu... 5 Omówienie funkcji... 5 Główne funkcje... 5 Obsługiwane technologie... 7 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 11 Free. Podręcznik użytkownika

Partition Manager 11 Free. Podręcznik użytkownika Partition Manager 11 Free Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Partition Manager 11 Free... 4 Omówienie funkcji... 4 Główne funkcje... 4 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który minimalizuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Backup & Recovery 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE Podręcznik użytkownika Spis treści Bezproblemowe i bezpieczne migracje do Windows 7...3 Tworzenie kopii zapasowej bieżącego systemu...3 Tworzenie rozruchowego nośnika

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home Paragon-Software Poland Sp. z o. o. ul. Śląska 22/21, 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Email: kontakt@paragon-software.pl www.paragon-software.pl Backup & Recovery 10 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ACTi NVR. wersja 2.3.01

Podręcznik użytkownika ACTi NVR. wersja 2.3.01 Podręcznik użytkownika ACTi NVR wersja 2.3.01 Poznao 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Architektura ACTi NVR... 4 ACTi NVR Server... 4 ACTi NVR Workstation... 4 NVR Web Clinet... 5 Wymagania systemowe... 5 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Drive Copy 12 Professional

Drive Copy 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Drive Copy 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.1.9.1083

SZYBKI START Workbox v 2.1.9.1083 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.1.9.1083 Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2011 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Encrypted Disk 3.0. Podręcznik użytkownika

Encrypted Disk 3.0. Podręcznik użytkownika Encrypted Disk 3.0 Podręcznik użytkownika Spis treści O programie Encrypted Disk...3 Składniki pakietu...3 Minimalne wymagania systemowe...3 Podstawowa koncepcja kryptografii...4 Omówienie interfejsu...5

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 14 Suite

Hard Disk Manager 14 Suite Paragon Software Poland sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 14 Suite Podręcznik

Bardziej szczegółowo