BEZPIECZNE OGRZEWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZNE OGRZEWANIE"

Transkrypt

1 BEZPIECZNE OGRZEWANIE Pi ç lat specjalnej gwarancji na pompy ciep a IVT.

2 BEZPIECZE STWO NA D U SZY CZAS Wybierajàc firm IVT pompy ciep a podjà eê najlepszà decyzj. Oznacza ona niskie koszty ogrzewania przez d ugi okres czasu. Jako dodatkowà nagrod otrzymasz od nas unikalnà gwarancj IVT z wa noêcià na 5 lat.

3 Gwarancja bezpieczeƒstwa na okres 5 lat. Wybierajàc pomp ciep a IVT obni ysz swoje koszty ogrzewania dzi ki urzàdzeniu skonstruowanemu, wyprodukowanemu i dok adnie sprawdzonemu przez najwi kszego producenta pomp ciep a w Europie. IVT gwarantuje za swój produkt od poczàtku do samego koƒca. Od cyklu produkcyjnego, poprzez udanà instalacj, a do skutecznego dzia ania. IVT staç tak e na udzielenie gwarancji bezpieczeƒstwa dzia ania urzàdzenia na d ugi okres, od momentu zakupu. Razem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Moderna Försäkringar dopracowaliêmy si pi cioletniej gwarancji, dzia ajàcej w po àczeniu z rocznym okresem gwarancyjnym producenta. Nasze ubezpieczenie oferuje pe ne zabezpieczenie w wypadku awarii urzàdzenia. Decydujàc si na zakup pompy ciep a IVT otrzymasz takà pi cioletnià gwarancj bez adnych dodatkowych kosztów. Renomowany Partner. Nasza specjalna, pi cioletnia gwarancja zosta a opracowana wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Moderna Försäkringar. Wszystkie informacje na temat korzyêci p ynàcych z tego ubezpieczenia oraz jego warunków znajdziesz na kolejnych stronach. Gdy masz pytania, to prosimy o kontakt z nami. Ch tnie na nie odpowiemy. Po to przecie jesteêmy. Jak sk adaç wniosek? Firma instalacyjna pomo e ci wype niç certyfikat pi cioletniej gwarancji po zamontowaniu pompy ciep a. Od tej chwili jesteê ubezpieczony. Pierwsza cz Êç certyfikatu, zawierajàca wszystkie warunki ubezpieczenia na odwrocie, jest dla ciebie. Jest to potwierdzenie specjalnej gwarancji. Druga cz Êç certyfikatu zostanie wys ana do IVT Polska w celu rejestracji. Gdy masz w zwiàzku z tym pytania, skontaktuj si z firmà IVT. Zwróç te bacznà uwag, czy potwierdzenie ubezpieczenia jest wype nione prawid owo, bez adnych omy ek lub luk, powodujàcych w przysz oêci uniewa nienie ubezpieczenia. Co zrobiç w wypadku awarii urzàdzenia? Wystarczy skontaktowaç si z IVT Polska. Nic prostszego, prawda? Gwarancja IVT z ochronà ubezpieczeniowà 2003: Gf 5 1. Osoby obj te Gwarancjà Gwarancja dotyczy pierwotnego nabywcy oraz ka dego póêniejszego w aêciciela przedmiotu. 2. Okres wa noêci gwarancji Okres gwarancyjny wynosi pi ç lat, liczàc od daty instalacji, podanej na Êwiadectwie gwarancji. 3. Ochrona ubezpieczeniowa W latach 3-5 zobowiàzanie gwarancyjne podlega reasekuracji przez Moderna Försäkringar. 4. Majàtek obj ty gwarancjà Gwarancja dotyczy pomp ciep a IVT. 5. Zakres Gwarancja dotyczy przedmiotu, okreêlonego w Êwiadectwie gwarancji i obejmuje wady wewn trzne przedmiotu, tzn. wady funkcjonalne. 6. Zastrze enia ogólne Odszkodowanie nie przys uguje za: - szkody wynikajàce z normalnego zu ycia, niew aêciwego utrzymania lub konserwacji - koszty inspekcji, regulacji lub czyszczenia przedmiotu, chyba e jest to zwiàzane ze szkodà, za którà przys uguje odszkodowanie - szkody o mniejszym zakresie (np. rysy i zadrapania), które nie wp ywajà na cechy u ytkowe przedmiotu - szkody obj te ubezpieczeniem - szkody poêrednie - straty lub szkody, spowodowane powa nym zaniedbaniem lub celowym dzia aniem, sprzeniewierzeniem, oszustwem albo podobnym przest pstwem przeciwko majàtkowi, naruszeniem zaufania lub nielegalnym dysponowaniem. 4 5

4 7. Obowiàzek dba oêci Przedmiot musi byç traktowany z normalnà dba oêcià i uwagà, tak aby zminimalizowaç ryzyko wystàpienia szkód lub strat. W przypadku niespe nienia obowiàzku dba oêci odszkodowanie zostaje z regu y odpowiednio zmniejszone. W przypadku powa nego zaniedbania odszkodowanie zostaje zmniejszone w znacznym stopniu, a nawet mo e nie byç wyp acone w ogóle (redukcja do zera). 8. Podstawy odszkodowania Szkoda jest rekompensowana przez napraw wykonywanà staraniem sprzedawcy. Koszt naprawy nie mo e przekraczaç ceny zakupu przedmiotu. Odszkodowanie gotówkowe nie jest wyp acane. 9. Udzia w asny Z tytu u Gwarancji nie jest p atny aden udzia w asny. 10. W przypadku wystàpienia szkody Sprzedawca IVT musi byç powiadomiony o szkodzie niezw ocznie, jednak e nie póêniej ni 6 miesi cy od zauwa enia szkody. Do àdania o odszkodowanie nale y do àczyç Êwiadectwo gwarancji, otrzymane przy instalacji. Je eli àdanie o odszkodowanie zostanie z o one póêniej ni okreêlono powy ej lub nie jest mo liwe okazanie Êwiadectwa gwarancji, Gwarancja nie obowiàzuje. Szkoda zostanie zbadana przez sprzedawc. Je eli sprzedawca stwierdzi, e roszczenie o odszkodowanie jest nieuzasadnione, klient mo e si skontaktowaç z firmà IVT Industrier AB, Tran_s, Szwecja. Patrz punkt 11.2 odnoênie ograniczenia. Do roszczenia nale y do àczyç orygina Êwiadectwa gwarancji. Gwarancja ulega uniewa nieniu, je eli w aêciciel w celu oszustwa przeka e, zatrzyma lub ukryje jakiekolwiek informacje, majàce znaczenie dla oceny roszczenia. 11. Warunki ogólne 11.1 Si a wy sza Nie wyst puje adna odpowiedzialnoêç za straty, wynikajàce z faktu opóênienia dochodzenia gwarancyjnego, wyp aty odszkodowania lub naprawy szkód, spowodowane wojnà, dzia aniem wojennym, wojnà domowà, rewolucjà, aktem terroru lub powstaniem, wzgl dnie dzia aniem w adz, strajkiem, lokautem, blokadà lub podobnym zdarzeniem Ograniczenie Roszczenia z tytu u gwarancji muszà byç z o one u przedstawiciela firmy IVT w ciàgu 6 miesi cy od daty uzyskania przez w aêciciela wiadomoêci o podstawie do roszczenia, a niespe nienie tego wymogu spowoduje utrat praw do roszczenia Obowiàzujàce prawo i w aêciwy sàd Patrz warunki gwarancji, przekazanej przy instalacji. 6 7

5 C.C.J. Nasza unikalna gwarancja specjalna zosta a opracowana wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym Zurich, jednà z najwi kszych firm ubezpieczeniowych w Europie. Administracjà gwarancji specjalnej zajmuje si firma Arctic w Szwecji. ICE ENERGY, Unit 8 Frasers Yard Oakfield Industrial Estate, Eynsham Oxon OX29 4TR Phone: Fax:

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Wielkopolska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki i Postanowienia. Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r.

Warunki i Postanowienia. Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r. Warunki i Postanowienia Wa ne od 11 paêdziernika 2007 r. Spis treêci Ogólne Warunki i Postanowienia 3-20 Szczególne Warunki i Postanowienia Citigold Current Account (rachunek bie àcy) 21-22 Citibank Plus

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1 H1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA

www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA www.citigold.pl Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2003 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered service mark of Citibank, N.A. used

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo