Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Kod warunków: OPGP31 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych zawieranych jako umowy ubezpieczenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU ycie SA grupowego ubezpieczenia na ycie zwanego ubezpieczeniem podstawowym U yte w ogólnych warunkach ubezpieczenia okreœlenia oznaczaj¹: 1) choroba stan organizmu polegaj¹cy na nieprawid³owej reakcji uk³adów lub narz¹dów na bodÿce œrodowiska zewnêtrznego lub wewnêtrznego powoduj¹cy koniecznoœæ operacji chirurgicznej, 2) nieszczêœliwy wypadek przypadkowe, nag³e, niezale ne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwa³towne zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, bêd¹ce wy³¹czn¹ oraz bezpoœredni¹ przyczyn¹ zdarzenia objêtego odpowiedzialnoœci¹ PZU ycie SA; nieszczêœliwym wypadkiem nie jest choroba, nawet taka, która ujawniona zosta³a przypadkowym i nag³ym zdarzeniem wywo³anym przyczyn¹ zewnêtrzn¹, 3) operacja chirurgiczna zabieg chirurgiczny, wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalnoœci zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbêdny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, z zastrze eniem 4, Wyró nia siê nastêpuj¹ce rodzaje operacji chirurgicznych: a) operacja chirurgiczna metod¹ endoskopow¹ zabieg chirurgiczny polegaj¹cy na takim otwarciu jam cia³a, zamkniêtych przestrzeni lub narz¹dów wewnêtrznych, które uniemo liwia czynnoœci, okreœlone w terminologii medycznej jako rêkoczyny, wewn¹trz wy ej wymienionych struktur, b) operacja chirurgiczna metod¹ otwart¹ zabieg chirurgiczny polegaj¹cy na otwarciu jam cia³a, zamkniêtych przestrzeni lub œwiat³a narz¹dów wewnêtrznych po³¹czony z czynnoœciami, okreœlonymi w terminologii medycznej jako rêkoczyny, wewn¹trz wy ej wymienionych struktur, c) operacja chirurgiczna metod¹ zamkniêt¹ zabieg chirurgiczny bez otwierania jam cia³a, zamkniêtych przestrzeni lub œwiat³a narz¹dów wewnêtrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe, z u yciem endoskopu). Je eli w Wykazie Operacji Chirurgicznych, o którym mowa w 4, nie jest sprecyzowane, jak¹ metod¹ dana operacja chirurgiczna jest wykonywana, PZU ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ za operacjê chirurgiczn¹ wykonan¹ metod¹ otwart¹ lub endoskopow¹. 4) usuniêcie ca³kowite usuniêcie narz¹du, struktury cia³a lub zmiany patologicznej, 5) wyciêcie czêœciowe lub ca³kowite wyciêcie tkanki, narz¹du, struktury cia³a lub zmiany patologicznej, 6) zmiana patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narz¹du lub uk³adu. 2. Je eli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowi¹ odmiennie, okreœlenia, które zosta³y zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego, u ywane s¹ w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu. PRZEDMOT ZAKRES UBEZPECZENA 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialnoœci PZU ycie SA operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszych ogólnych warunków. ŒWADCZENA Z TYTU U UMOWY 5 1. PZU ycie SA wyp³aca œwiadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacj¹ zawart¹ w Wykazie Operacji Chirurgicznych, w wysokoœci: 1) 50% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej klasy, 2) 30% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej klasy, 3) 10% sumy ubezpieczenia w przypadku operacji chirurgicznej klasy. 2. Wysokoœæ nale nego œwiadczenia ustalana jest na podstawie wysokoœci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji chirurgicznej. ZAWARCE UMOWY PRZYSTÊPOWANE DO UBEZPECZENA 6 Umowa ubezpieczenia dodatkowego mo e zostaæ zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego, albo w dowolnym momencie jej trwania Do ubezpieczenia mog¹ przyst¹piæ ubezpieczeni objêci ubezpieczeniem podstawowym, którzy nie otrzymali wczeœniej œwiadczeñ z tytu³u operacji chirurgicznych w przypadkach i w wysokoœci okreœlonej w 17 ust. 2 albo ust Umowa mo e zostaæ zawarta, je eli do ubezpieczenia przyst¹pi okreœlona przez PZU ycie SA liczba ubezpieczonych objêtych ubezpieczeniem podstawowym. CZAS TRWANA UMOWY 8 1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym e je eli jest zawierana pomiêdzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbli szej rocznicy polisy. 2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przed³u ona na kolejne okresy roczne, o ile obowi¹zuje umowa ubezpieczenia podstawowego i adna ze stron nie postanowi inaczej, z tym e oœwiadczenie wyra aj¹ce wolê nieprzed³u enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres powinno byæ z³o one do wiadomoœci drugiej strony na piœmie na 30 dni przed up³ywem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowego zosta³a zawarta. Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna, al. Jana Paw³a 24, Warszawa, zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy X Wydzia³ Gospodarczy, KRS , NP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³, kapita³ wp³acony w ca³oœci

2 9 W przypadku przed³u enia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny okres, nie jest wymagane ponowne z³o enie deklaracji przyst¹pienia. WY CZENA OGRANCZENA ODPOWEDZALNOŒC PZU YCE SA 16 ODST PENE OD UMOWY 10 W okresie pierwszych 180 dni, licz¹c od pocz¹tku odpowiedzialnoœci w stosunku do ubezpieczonego (karencja), PZU ycie SA ponosi odpowiedzialnoœæ jedynie z tytu³u operacji chirurgicznej bêd¹cej nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku, który zaistnia³ w okresie tej odpowiedzialnoœci. 1. Zasady odst¹pienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym. 2. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego. 3. Odst¹pienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje odst¹pieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego. WYPOWEDZENE UMOWY Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego s¹ zgodne z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym. 2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego. 3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego. SUMA UBEZPECZENA Wysokoœæ sumy ubezpieczenia okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹. 2. Wysokoœæ sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez ca³y czas trwania umowy. SK ADKA Wysokoœæ sk³adki okreœla PZU ycie SA w zale noœci od wysokoœci sumy ubezpieczenia, czêstotliwoœci op³acania sk³adek oraz liczby, struktury wiekowej, p³ciowej i zawodowej osób przystêpuj¹cych do ubezpieczenia. 2. Wysokoœæ sk³adki obowi¹zuj¹ca w umowie ubezpieczenia dodatkowego okreœlona jest we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona polis¹. 3. Sk³adka przekazywana jest wraz ze sk³adk¹ za ubezpieczenie podstawowe. POCZ TEK KONEC ODPOWEDZALNOŒC PZU YCE SA 14 Odpowiedzialnoœæ PZU ycie SA w stosunku do ubezpieczonego rozpoczyna siê zgodnie z zasadami przyjêtymi w ubezpieczeniu podstawowym. 15 Odpowiedzialnoœæ PZU ycie SA w stosunku do ubezpieczonego koñczy siê w dniu zaistnienia jednej z okolicznoœci: 1) zakoñczenia odpowiedzialnoœci PZU ycie SA w ubezpieczeniu podstawowym, 2) otrzymania przez PZU ycie SA oœwiadczenia o odst¹pieniu przez ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia dodatkowego, 3) up³ywu 1 miesi¹ca, licz¹c od koñca okresu, za który zosta³a przekazana ostatnia sk³adka na ubezpieczenie dodatkowe, z zastrze- eniem ust. 2, 4) wyp³aty œwiadczenia w wysokoœci okreœlonej w 17 ust. 2 i 3, 5) up³ywu okresu za jaki przekazano sk³adkê w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia dodatkowego, 6) up³ywu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypadku jej nieprzed³u enia, 7) up³ywu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego, 8) rozwi¹zania umowy ubezpieczenia dodatkowego. 2. Odpowiedzialnoœæ PZU ycie SA w stosunku do ubezpieczonego zostaje wznowiona z zachowaniem ci¹g³oœci odpowiedzialnoœci w przypadku uzupe³nienia zaleg³oœci w przekazywaniu sk³adek przed up³ywem trzeciego miesi¹ca zaleg³oœci W ka dym okresie trwaj¹cym kolejne 60 dni nale ne jest tylko jedno œwiadczenie. Je eli w tym okresie konieczne jest przeprowadzenie dwóch lub wiêcej operacji chirurgicznych, PZU ycie SA wyp³aca najwy sze œwiadczenie przys³uguj¹ce za pojedyncz¹ operacjê chirurgiczn¹ spoœród wykonanych. 2. Wyp³ata œwiadczenia w wysokoœci 100% sumy ubezpieczenia, w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez ubezpieczaj¹cego, liczonych jako suma procentów sumy ubezpieczenia nale nych za ka d¹ operacjê chirurgiczn¹ objêt¹ odpowiedzialnoœci¹ PZU ycie SA, z tytu³u operacji chirurgicznych bêd¹cych nastêpstwem jednej i tej samej choroby albo jednego i tego samego nieszczêœliwego wypadku, powoduje zakoñczenie odpowiedzialnoœci PZU ycie SA w stosunku do ubezpieczonego. 3. Wyp³ata œwiadczenia w wysokoœci 200% sumy ubezpieczenia, w ramach umów ubezpieczenia zawartych przez ubezpieczaj¹cego, liczonych jako suma procentów sumy ubezpieczenia nale nych za ka d¹ operacjê chirurgiczn¹ objêt¹ odpowiedzialnoœci¹ PZU ycie SA, powoduje zakoñczenie odpowiedzialnoœci PZU ycie SA w stosunku do ubezpieczonego PZU ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u operacji chirurgicznej, koniecznoœæ przeprowadzenia której powsta³a: 1) w wyniku dzia³añ wojennych, aktów terroru, katastrof powoduj¹cych ska enie promieniotwórcze, chemiczne b¹dÿ biologiczne oraz udzia³u ubezpieczonego w masowych rozruchach spo³ecznych, 2) w zwi¹zku z pope³nieniem lub usi³owaniem pope³nienia przez ubezpieczonego czynu wype³niaj¹cego ustawowe znamiona umyœlnego przestêpstwa, 3) podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu: a) je eli ubezpieczony nie mia³ uprawnieñ okreœlonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu, b) je eli ubezpieczony by³ w stanie po u yciu alkoholu albo w stanie nietrzeÿwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, 4) gdy ubezpieczony by³ w stanie nietrzeÿwoœci, pod wp³ywem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, a spowodowa³o to koniecznoœæ przeprowadzenia operacji chirurgicznej, 5) w wyniku samookaleczenia lub usi³owania pope³nienia przez ubezpieczonego samobójstwa, 6) bezpoœrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spo yciem alkoholu, u yciem narkotyków, œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych lub œrodków zastêpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia³aniu narkomanii, u ycia œrodków farmakologicznych bez wzglêdu na zastosowan¹ dawkê, 7) w wyniku uszkodzeñ cia³a spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez wzglêdu na to, przez kogo by³y wykonane, chyba e chodzi³o o leczenie bezpoœrednich nastêpstw nieszczêœliwego wypadku, 8) w wyniku profesjonalnego uprawiania sportu lub uprawiania niebezpiecznych sportów, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i ska³kowa, speleologia, nurkowanie ze specjalistycznym sprzêtem umo liwiaj¹cym oddychanie pod wod¹, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping). 2. PZU ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u operacji chirurgicznej: 1) w której ubezpieczony by³ dawc¹ organów lub narz¹dów, 2) kosmetycznej lub plastycznej, z wyj¹tkiem operacji chirurgicznej niezbêdnej do usuniêcia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków zaistnia³ych lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowiedzialnoœci PZU ycie SA, 3) przeprowadzonej w celu antykoncepcyjnym, 4) zmniejszenia lub powiêkszenia piersi oraz zmiany p³ci, 5) implantowania zêbów, 6) wykonanej w celach diagnostycznych, 7) zwi¹zanej z usuniêciem cia³ obcych metod¹ endoskopow¹. UPRAWNEN DO ŒWADCZENA 19 Prawo do œwiadczenia z tytu³u przebytej operacji przys³uguje ubezpieczonemu. 2

3 WYKONANE ZOBOW ZAÑ POSTANOWENA KOÑCOWE Zg³aszaj¹c roszczenie o wykonanie zobowi¹zania wnioskuj¹cy sk³ada do PZU ycie SA: 1) wype³niony formularz zg³oszenia roszczenia, 2) deklaracjê przyst¹pienia, 3) kartê informacyjn¹ z placówki medycznej z podanym numerem statystycznym operacji chirurgicznej ustalonym wed³ug Miêdzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, 4) inne dokumenty niezbêdne do stwierdzenia zasadnoœci roszczenia na yczenie PZU ycie SA. 2. PZU ycie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach maj¹ zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, oraz inne stosowne przepisy prawa Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodz¹ w ycie z dniem 10 sierpnia 2007 roku i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pocz¹wszy od tej daty. 2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone uchwa³¹ nr UZ/340/2006 Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ycie SA z dnia 11 lipca 2007 roku. Prezes Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna Wiceprezes Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna Henryka Rupik Dariusz Krzewina PZU 7928/2 3

4 Za³¹cznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Wykaz operacji chirurgicznych Kod warunków: OPGP31 Lp. Nazwa procedury Klasa Lp. Nazwa procedury Klasa UK AD NERWOWY 1 Rozleg³a resekcja tkanki mózgowej 2 Wyciêcie zmiany tkanki mózgowej 3 Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej 4 Drena okolicy zmiany tkanki mózgowej 5 Wszczepienie stymulatora mózgu 5 Wentrykulostomia 6 Operacja dotycz¹ca przestrzeni podpajêczynówkowej mózgu 7 Przeszczep nerwu czaszkowego 8 Wewn¹trzczaszkowe przeciêcie nerwu czaszkowego 9 Zewn¹trzczaszkowe usuniêcie nerwu b³êdnego 10 Zewn¹trzczaszkowe usuniêcie innego nerwu czaszkowego 11 Wyciêcie zmiany nerwu czaszkowego l 12 Operacja naprawcza nerwu czaszkowego 13 Wewn¹trzczaszkowa stereotaktyczna dekompresja nerwu czaszkowego 14 Usuniêcie zmiany opony mózgu 15 Rekonstrukcja opony twardej l 16 Drena przestrzeni zewn¹trzoponowej 17 Drena przestrzeni podoponowej 18 Czêœciowe usuniêcie rdzenia krêgowego 19 Operacja korzenia nerwu rdzeniowego 20 Wyciêcie nerwu obwodowego 21 Zniszczenie nerwu obwodowego 22 Wyciêcie zmiany nerwu obwodowego metod¹ mikrochirurgiczn¹ 23 Sympatektomia szyjna UK AD ENDOKRYNOLOGCZNY ORAZ GRUCZO SUTKOWY 24 Wyciêcie przysadki mózgowej 25 Zniszczenie przysadki mózgowej 26 Operacja szyszynki 27 Wyciêcie tarczycy 28 Wyciêcie nieprawid³owo po³o onej tkanki tarczycy 29 Wyciêcie tarczycy jêzykowej 30 Wyciêcie przytarczyc 31 Wyciêcie grasicy 32 Wyciêcie nadnercza 33 Operacja nieprawid³owo po³o onej tkanki nadnerczy 34 Ca³kowite wyciêcie sutka 35 Ca³kowita rekonstrukcja sutka 36 Naciêcie sutka 37 Operacja dotycz¹ca brodawki gruczo³u sutkowego OKO 38 Wyciêcie ga³ki ocznej 39 Usuniêcie zmiany oczodo³u 40 Protezowanie ga³ki ocznej 41 Rewizja protezy ga³ki ocznej 42 Operacyjna plastyka oczodo³u 43 Naciêcie oczodo³u 44 Rozciêcie k¹ta szpary powiekowej 45 Usuniêcie zmiany powieki 46 Wyciêcie nadmiaru powieki 47 Rekonstrukcja powieki 48 Korekcja deformacji powieki 49 Korekcja opadania powieki 50 Naciêcie powieki 51 Ochronne zeszycie szpary powiekowej 52 Operacja gruczo³u ³zowego 53 Zespolenie dróg ³zowych z jam¹ nosow¹ 54 Operacja kana³u ³zowego 55 Z³o ona operacja na miêœniach okoruchowych 56 Repozycja miêœnia okoruchowego 57 Usuniêcie miêœnia okurowego 58 Czêœciowe rozdzielenie œciêgna miêœnia okurowego 59 Usuniêcie zmiany spojówki 60 Operacja naprawcza spojówki 61 Naciêcie spojówki 62 Wyciêcie zmiany rogówki 63 Plastyka rogówki 64 Operacja naprawcza rogówki 65 Naciêcie rogówki 66 Usuniêcie zmiany twardówki 67 Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki z klamrowaniem 68 Naciêcie twardówki 69 Wyciêcie têczówki 70 Naciêcie têczówki z wytworzeniem przetoki 71 Naciêcie têczówki 72 Usuniêcie cia³a rzêskowego 73 Zewn¹trztorebkowe usuniêcie soczewki 74 Wewn¹trztorebkowe usuniêcie soczewki 75 Naciêcie torebki soczewki oka 76 Wprowadzenie sztucznej soczewki 77 Operacja cia³a szklistego 78 Zniszczenie zmiany siatkówki UCHO 79 Wyciêcie ucha zewnêtrznego 80 Usuniêcie zmiany ucha zewnêtrznego 81 Plastyka ucha zewnêtrznego 82 Drena ucha zewnêtrznego 83 Otwarcie wyrostka sutkowatego 84 Operacja naprawcza b³ony bêbenkowej 85 Drena ucha œrodkowego 86 Rekonstrukcja kosteczek s³uchowych 87 Usuniêcie zmiany ucha œrodkowego 88 Operacja tr¹bki Eustachiusza 89 Operacja œlimaka 90 Operacja aparatu przedsionkowego UK AD ODDECHOWY 91 Wyciêcie nosa 92 Plastyka nosa 93 Operacja przegrody nosa 94 Operacja ma³ owiny wewnêtrznej nosa 95 Operacyjna tamponada krwawienia z nosa wewnêtrznego 96 Operacja nosa zewnêtrznego 97 Operacyjne otwarcie zatoki szczêkowej z dostêpu podwargowego 98 Operacja zatoki czo³owej 99 Operacja zatoki klinowej 100 Operacja zatoki nosa 101 Wyciêcie gard³a 102 Operacja naprawcza gard³a 103 Terapeutyczna operacja gard³a przy u yciu endoskopu (nie obejmuje usuniêcia cia³a obcego z gard³a bez naciêcia) 104 Wyciêcie krtani 105 Wyciêcie zmiany krtani metod¹ otwart¹ 106 Rekonstrukcja krtani 107 Terapeutyczna operacja krtani przy u yciu endoskopu 108 Czêœciowe wyciêcie tchawicy

5 Lp. Nazwa procedury Klasa Lp. Nazwa procedury Klasa 109 Plastyka tchawicy 110 Protezowanie tchawicy metod¹ otwart¹ 111 Tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej) 112 Otwarta operacja ostrogi tchawicy 113 Czêœciowe usuniêcie oskrzela 114 Operacja za pomoc¹ endoskopu dolnego odcinka uk³adu oddechowego metod¹ fiberoskopow¹ (nie obejmuje fiberoskopii diagnostycznej, nie obejmuje usuniêcia cia³a obcego bez naciêcia) 115 Operacja za pomoc¹ endoskopu dolnego odcinka uk³adu oddechowego metod¹ bronchoskopow¹ (nie obejmuje bronchoskopii diagnostycznej, nie obejmuje usuniêcia cia³a obcego bez naciêcia) 116 Przeszczep p³uca 117 Wyciêcie p³uca 118 Usuniêcie zmiany tkanki p³ucnej metod¹ otwart¹ 119 Operacja œródpiersia metod¹ otwart¹ (nie obejmuje biopsji diagnostycznych) 120 Operacja œródpiersia przy u yciu endoskopu JAMA USTNA 121 Czêœciowe wyciêcie wargi 122 Usuniêcie zmiany wargi 123 Korekcja deformacji wargi 124 Wyciêcie jêzyka 125 Usuniêcie zmiany jêzyka 126 Naciêcie jêzyka 127 Usuniêcie zmiany podniebienia 128 Korekcja deformacji podniebienia 129 Wyciêcie migda³ków 130 Usuniêcie zmiany z innej struktury jamy ustnej (z wy³¹czeniem zêbów) 131 Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej (z wy³¹czeniem zêbów i dzi¹se³) 132 Wyciêcie œlinianki 133 Usuniêcie zmiany œlinianki 134 Naciêcie gruczo³u œlinowego 135 Przeszczepienie przewodu œlinowego 136 Usuniêcie kamienia z przewodu œlinowego metod¹ otwart¹ 137 Podwi¹zanie przewodu œlinowego 138 Poszerzenie przewodu œlinowego GÓRNA CZÊŒÆ PRZEWODU POKARMOWEGO 139 Wyciêcie prze³yku i o³¹dka 140 Ca³kowite wyciêcie prze³yku 141 Czêœciowe wyciêcie prze³yku 142 Usuniêcie zmiany prze³yku metod¹ otwart¹ 143 Zespolenie omijaj¹ce prze³yku 144 Rewizja zespolenia prze³yku 145 Operacja naprawcza prze³yku 146 Wytworzenie przetoki prze³ykowej 147 Naciêcie prze³yku 148 Operacja ylaków prze³yku metod¹ otwart¹ 149 Wprowadzenie endoprotezy prze³yku metod¹ otwart¹ 150 Endoskopowe usuniêcie zmiany prze³yku metod¹ fiberoskopow¹ 151 Endoskopowe usuniêcie zmiany prze³yku z zastosowaniem sztywnego ezofazoskopu 152 Operacja naprawcza przepukliny przeponowej 153 Operacja antyrefluksowa 154 Rewizja po zabiegu antyrefluksowym 155 Ca³kowite wyciêcie o³¹dka 156 Czêœciowe wyciêcie o³¹dka 157 Usuniêcie zmiany o³¹dka metod¹ otwart¹ 158 Operacja plastyczna o³¹dka 159 Zespolenie o³¹dkowo-dwunastnicze 160 Zespolenie o³¹dkowo-czcze 161 Gastrostomia 162 Leczenie operacyjne choroby wrzodowej o³¹dka 163 Pyloromyotomia 164 Usuniêcie zmiany górnego odcinka przewodu pokarmowego metod¹ endoskopow¹ 165 Wyciêcie dwunastnicy 166 Usuniêcie zmiany dwunastnicy metod¹ otwart¹ 167 Zespolenie omijaj¹ce dwunastnicy 168 Leczenie operacyjne choroby wrzodowej dwunastnicy 169 Terapeutyczna operacja dwunastnicy przy u yciu endoskopu 170 Wyciêcie jelita czczego 171 Usuniêcie zmiany jelita czczego metod¹ otwart¹ 172 Jejunostomia 173 Zespolenie omijaj¹ce jelita czczego 174 Terapeutyczna operacja jelita czczego przy u yciu endoskopu 175 Wyciêcie jelita krêtego 176 Usuniêcie zmiany jelita krêtego metod¹ otwart¹ 177 Zespolenie omijaj¹ce jelita krêtego 178 Rewizja zespolenia jelita krêtego 179 Wytworzenie ileostomii 180 Rewizja ileostomii 181 Œródbrzuszne manipulacje na jelicie krêtym 182 Terapeutyczna operacja jelita krêtego przy u yciu endoskopu DOLNY ODCNEK PRZEWODU POKARMOWEGO 183 Wyciêcie wyrostka robaczkowego ze wskazañ nag³ych 184 Ca³kowite wyciêcie okrê nicy i odbytnicy 185 Ca³kowite wyciêcie okrê nicy 186 Rozszerzona prawostronna hemikolektomia 187 Resekcja poprzecznicy 188 Lewostronna hemikolektomia 189 Wyciêcie esicy 190 Usuniêcie zmiany okrê nicy metod¹ otwart¹ 191 Zespolenie omijaj¹ce okrê nicy 192 Wy³onienie jelita œlepego 193 Naciêcie okrê nicy 194 Œródbrzuszne manipulacje na okrê nicy 195 Operacja okrê nicy metod¹ otwart¹ z u yciem endoskopu 196 Usuniêcie zmiany okrê nicy przy u yciu endoskopu 197 Endoskopowe usuniêcie zmiany esicy z zastosowaniem sztywnego sigmoidoskopu 198 Wyciêcie odbytnicy 199 Usuniêcie zmiany odbytnicy metod¹ otwart¹ 200 Ufiksowanie odbytnicy metod¹ otwart¹ 201 Operacja ufiksowania odbytnicy poprzez zwieracz odbytu 202 Operacja ufiksowania odbytnicy z dojœcia przez krocze 203 Wyciêcie odbytu 204 Wyciêcie zmiany odbytu 205 Operacja naprawcza odbytu 206 Wyciêcie hemoroidów 207 Drena przez okolicê krocza 208 Wyciêcie zatoki w³osowej NNE NARZ DY JAMY BRZUSZNEJ 209 Przeszczep w¹troby 210 Czêœciowe wyciêcie w¹troby 211 Usuniêcie zmiany w¹troby 212 Naciêcie w¹troby 213 Endoskopowa operacja w¹troby z u yciem laparaskopu 214 Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne na naczyniach w¹trobowych 215 Wyciêcie pêcherzyka ó³ciowego 216 Zespolenie pêcherzyka ó³ciowego 217 Operacja naprawcza pêcherzyka ó³ciowego 218 Naciêcie pêcherzyka ó³ciowego 219 Przezskórna terapeutyczna operacja pêcherzyka ó³ciowego 220 Wyciêcie przewodu ó³ciowego wspólnego 221 Usuniêcie zmiany dróg ó³ciowych 222 Zespolenie przewodu w¹trobowego 223 Zespolenie przewodu ó³ciowego wspólnego 224 Operacja naprawcza przewodu ó³ciowego 225 Naciêcie przewodu ó³ciowego 226 Przezdwunastnicza plastyka zwieracza brodawki Vatera metod¹ otwart¹ 227 Przezdwunastnicze naciêcie zwieracza brodawki Vatera metod¹ otwart¹ 228 Endoskopowe naciêcie zwieracza Oddiego 229 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu ó³ciowego 230 Endoskopowa operacja przewodu trzustkowego 231 Przezskórna rewizja po³¹czenia przewodu ó³ciowego 232 Endoskopowy zabieg terapeutyczny dróg ó³ciowych 233 Przezskórna implantacja protezy przewodu ó³ciowego 234 Operacja w zakresie przewodu ó³ciowego poprzez dren T (Kehra) 235 Przeszczep trzustki 236 Ca³kowite wyciêcie trzustki 237 Wyciêcie g³owy trzustki 238 Usuniêcie zmiany trzustki 239 Zespolenie przewodu trzustkowego 240 Otwarty drena trzustki 241 Naciêcie trzustki 242 Ca³kowite wyciêcie œledziony 2

6 Lp. Nazwa procedury Klasa SERCE 243 Przeszczep p³uc i serca 244 Korekcja ca³kowita tetralogii Fallota 245 Wewn¹trzprzedsionkowe prze³o enie sp³ywu ylnego (op. Mustarda) 246 Korekcja ca³kowitego nieprawid³owego sp³ywu ylnego 247 Zamkniêcie ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej 248 Zamkniêcie ubytku przegrody miêdzyprzedsionkowej 249 Zamkniêcie ubytku przegrody miêdzykomorowej 250 Zabiegi w zakresie przegród serca na zamkniêtym sercu 251 Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja przegrody serca 252 Wytworzenie wewn¹trzsercowego kana³u zastawkowego 253 Wytworzenie wewn¹trzsercowego kana³u innego rodzaju 254 Plastyka przedsionka serca 255 Walwuloplastyka mitralna 256 Walwuloplastyka aortalna 257 Plastyka zastawki trójdzielnej 258 Plastyka zastawki têtnicy p³ucnej 259 Plastyka niesprecyzowanej zastawki serca 260 Rewizja plastyki zastawki serca 261 Otwarta walwulotomia 262 Zamkniêta walwulotomia 263 Przezskórna operacja dotycz¹ca zastawki serca 264 Usuniêcie zwê enia struktur zwi¹zanych z zastawkami serca 265 Pomostowanie têtnicy wieñcowej za pomoc¹ y³y odpiszczelowej 266 Pomostowanie têtnicy wieñcowej za pomoc¹ allograftu 267 Pomostowanie têtnicy wieñcowej za pomoc¹ protezy 268 Pomostowanie têtnicy wieñcowej z têtnic¹ piersiow¹ wewnêtrzn¹ 269 Otwarta koronaroplastyka 270 Przezskórna balonowa angioplastyka têtnicy wieñcowej 271 Otwarta operacja uk³adu bodÿcoprzewodz¹cego serca 272 Wszczepienie systemu wspomagania serca 273 Wprowadzenie sta³ego rozrusznika serca przez y³y 274 nny sta³y sposób stymulacji serca 275 Wyciêcie osierdzia 276 Drena osierdzia 277 Naciêcie osierdzia NACZYNA TÊTNCZE ORAZ YLNE 278 Otwarta operacja z³o onych wad wielkich naczyñ 279 Otwarta operacja zamkniêcia przetrwa³ego przewodu têtniczego 280 Przeskórna operacja dotycz¹ca wad wielkich naczyñ 281 Zespolenie aortalno-p³ucne z u yciem wstawki naczyniowej 282 Zespolenie podobojczykowo-p³ucne z u yciem wstawki naczyniowej 283 Operacja naprawcza têtnicy p³ucnej 284 Przezskórna operacja têtnicy p³ucnej 285 Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego 286 Wyciêcie têtniaka aorty ze wskazañ nag³ych 287 Wymiana aortalnej protezy naczyniowej 288 Plastyka aorty 289 Przeznaczyniowa operacja aorty 290 Rekonstrukcja têtnicy szyjnej 291 Przeznaczyniowa operacja têtnicy szyjnej 292 Operacja têtniaka têtnicy mózgu 293 Przeznaczyniowa operacja têtnicy mózgowej 294 Rekonstrukcja têtnicy podobojczykowej 295 Przeznaczyniowa operacja têtnicy podobojczykowej 296 Rekonstrukcja têtnicy nerkowej 297 Przeznaczyniowa operacja têtnicy nerkowej 298 Rekonstrukcja innych ga³êzi trzewnych aorty brzusznej 299 Przeznaczyniowa operacja ga³êzi trzewnych aorty brzusznej 300 Operacja têtniaka têtnicy biodrowej ze wskazañ nag³ych 301 Rekonstrukcja têtnicy biodrowej 302 Przeznaczyniowa operacja têtnicy biodrowej 303 Operacja têtniaka têtnicy udowej ze wskazañ nag³ych 304 Rekonstrukcja têtnicy udowej 305 Przeznaczyniowa operacja têtnicy udowej 306 Rewizja po rekonstrukcji innej têtnicy 307 Wyciêcie innej têtnicy 308 Operacja naprawcza innej têtnicy 309 Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna innych têtnic 310 Zespolenie têtniczo- ylne 311 Zespolenie y³y wrotnej lub ga³êzi y³y wrotnej 312 Wytworzenie zastawki y³y obwodowej 313 Operacja ylaków koñczyny dolnej z usuniêciem y³y odpiszczelowej 314 Usuniêcie skrzepliny z y³y metod¹ otwart¹ 315 Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna naczynia ylnego Lp. Nazwa procedury Klasa UK AD MOCZOWY 316 Przeszczep nerki 317 Ca³kowite wyciêcie nerki 318 Czêœciowe wyciêcie nerki 319 Usuniêcie zmiany nerki metod¹ otwart¹ 320 Zabieg naprawczy nerki metod¹ otwart¹ 321 Naciêcie nerki 322 Usuniêcie kamienia z nerki metod¹ endoskopow¹ 323 Operacja nerki przez nefrostomiê 324 Wyciêcie moczowodu 325 Wytworzenie przetoki moczowodowej 326 Reimplentacja moczowodu 327 Operacja naprawcza moczowodu 328 Naciêcie moczowodu 329 Terapeutyczna operacja moczowodu przez nefroskop 330 Terapeutyczna operacja moczowodu przez ureteroskop 331 Operacja w zakresie ujœcia moczowodu 332 Ca³kowite wyciêcie pêcherza moczowego 333 Czêœciowe wyciêcie pêcherza moczowego 334 Powiêkszenie pêcherza 335 Operacyjne wytworzenie przetoki pêcherzowo-skórnej 336 Usuniêcie zmiany pêcherza metod¹ endoskopow¹ 337 Endoskopowa operacja zwiêkszaj¹ca pojemnoœæ pêcherza 338 Brzuszno-pochwowa plastyka ujœcia pêcherza u kobiety 339 Brzuszna plastyka ujœcia pêcherza u kobiety 340 Przezpochwowa operacja ujœcia pêcherza u kobiety 341 Terapeutyczna endoskopowa operacja ujœcia pêcherza u kobiety 342 Wyciêcie prostaty metod¹ otwart¹ 343 Endoskopowa operacja w obrêbie ujœcia pêcherza moczowego u mê czyzny 344 Wyciêcie cewki moczowej 345 Operacja naprawcza cewki moczowej 346 Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej 347 Operacja w zakresie ujœcia cewki moczowej NARZ DY P COWE MÊSKE 348 Usuniêcie moszny 349 Obustronne wyciêcie j¹der 350 Usuniêcie zmiany j¹dra 351 Jednostronne wyciêcie j¹dra 352 Obustronne sprowadzenie j¹der 353 Protezowanie j¹dra 354 Operacja wodniaka j¹dra 355 Operacja naj¹drza 356 Wyciêcie nasieniowodu 357 Operacja naprawcza powrózka nasiennego 358 Operacja ylaków powrózka nasiennego 359 Operacja pêcherzyków nasiennych 360 Amputacja pr¹cia 361 Usuniêcie zmiany pr¹cia 366 Operacja plastyczna pr¹cia 363 Protezowanie pr¹cia 364 Operacja napletka EÑSK UK AD ROZRODCZY 365 Operacja ³echtaczki 366 Operacja gruczo³u Bartholina 367 Wyciêcie sromu 368 Wyciêcie zmiany sromu 369 Operacja naprawcza w obrêbie sromu 370 Naciêcie kana³u pochwy 371 Wyciêcie pochwy 372 Naciêcie zrostów pochwy 373 Usuniêcie zmiany pochwy 374 Operacja plastyczna pochwy 375 Plastyka wypadniêtej pochwy po³¹czona z resekcj¹ szyjki macicy 376 Plastyka sklepienia pochwy 377 Operacja w obrêbie zatoki Douglase'a 378 Wyciêcie szyjki macicy 379 Wyciêcie zmiany szyjki macicy 380 Ca³kowite wyciêcie macicy drog¹ brzuszn¹ 381 Wyciêcie macicy drog¹ przezpochwow¹ 382 Terapeutyczna operacja endoskopowa macicy 383 Ca³kowite obustronne wyciêcie przydatków macicy 384 Ca³kowite jednostronne wyciêcie przydatków macicy 385 Czêœciowe wyciêcie jajowodu 386 Wszczepienie protezy jajowodu 387 Operacyjne obustronne zamkniêcie œwiat³a jajowodów 388 Naciêcie jajowodu 3

7 Lp. Nazwa procedury Klasa 389 Operacja dotycz¹ca strzêpków jajowodu 390 Czêœciowe wyciêcie jajnika 391 Operacyjne zniszczenie zmiany jajnika 392 Operacja naprawcza jajnika 393 Operacja endoskopowa dotycz¹ca jajnika 394 Operacje wiêzad³a szerokiego macicy 395 Operacja innego wiêzad³a macicy SKÓRA 396 Odleg³y przeszczep p³ata skórno-miêœniowego 397 Odleg³y przeszczep p³ata skórno-powiêziowego 398 Odleg³y przeszczep uszypu³owanego p³ata skórnego 399 Przeszczep p³ata skóry ow³osionej 400 Przeszczep p³ata skórnego z unerwieniem 401 Operacja uwolnienia blizny z u yciem p³ata skórnego 402 Miejscowy przeszczep p³ata skórno-miêœniowego 403 Miejscowy przeszczep p³ata skórno-powiêziowego 404 Miejscowy przeszczep uszypu³owanego tkank¹ podskórn¹, p³ata skóry 405 Przeszczep p³ata œluzówki 406 Siatkowy autoprzeszczep skóry 407 Przeszczep œluzówki 408 Przeszczepienie innej tkanki do skóry 409 Wprowadzenie ekspandera pod skórê 410 Rewizja ekspandera w tkance podskórnej TKANK MÊKKE 411 Czêœciowe wyciêcie œciany klatki piersiowej 412 Rekonstrukcja œciany klatki piersiowej 413 Wyciêcie op³ucnej metod¹ otwart¹ 414 Operacja terapeutyczna op³ucnej przy u yciu endoskopu 415 Operacja naprawcza pêkniêtej przepony 416 Proste wyciêcie worka przepukliny pachwinowej 417 Pierwotna plastyka przepukliny pachwinowej 418 Plastyka nawrotowej przepukliny pachwinowej 419 Pierwotna plastyka przepukliny udowej 420 Plastyka nawrotowej przepukliny udowej 421 Plastyka przepukliny pêpkowej 422 Pierwotna plastyka przepukliny w bliÿnie pooperacyjnej 423 Plastyka nawrotowej przepukliny w bliÿnie pooperacyjnej 424 Plastyka przepukliny œciany jamy brzusznej o innym umiejscowieniu 425 Operacja dotycz¹ca pêpka 426 Usuniêcie zmiany otrzewnej metod¹ otwart¹ (nie obejmuje uwalniania zrostów otrzewnej) 427 Drena otwarty jamy otrzewnej 428 Operacja dotycz¹ca sieci 429 Operacja dotycz¹ca krezki jelita cienkiego 430 Operacja dotycz¹ca krezki okrê nicy 431 Operacja dotycz¹ca tylnej œciany jamy otrzewnej 432 Terapeutyczna operacja endoskopowa otrzewnej 433 Przeszczep powiêzi 434 Wyciêcie powiêzi brzucha 435 Usuniêcie zmiany powiêzi 436 Wyciêcie torbieli galaretowatej pochewki œciêgna 437 Powtórne wyciêcie torbieli galaretowatej pochewki œciêgna 438 Operacja kaletki maziowej 439 Prze³o enie œciêgna 440 Wyciêcie œciêgna 441 Pierwotna operacja naprawcza œciêgna 442 Wtórna operacja naprawcza œciêgna 443 Uwolnienie œciêgna 444 Zmiana d³ugoœci œciêgna 445 Wyciêcie pochewki œciêgna 446 Przeszczep miêœnia 447 Wyciêcie miêœnia 448 Operacja naprawcza miêœnia (nie dotyczy prostego szycia miêœnia) 449 Uwolnienie przykurczu miêœnia 450 Doszczêtne blokowe wyciêcie wêz³ów ch³onnych 451 Drena wêz³a ch³onnego 452 Operacja przewodu limfatycznego 453 Operacja dotycz¹ca kieszonki skrzelowej KOŒC ORAZ STAWY 454 Operacja naprawcza czaszki 455 Otwarcie czaszki 456 Wyciêcie koœci twarzy 457 Nastawienie z³amania szczêki metod¹ otwart¹ 458 Nastawienie z³amania innych koœci twarzy metod¹ otwart¹ 459 Wyciêcie uchwy Lp. Nazwa procedury Klasa 460 Nastawienie z³amania uchwy metod¹ otwart¹ 461 Rekonstrukcja stawu skroniowo- uchwowego 462 Pierwotna operacja odbarczaj¹ca krêgos³up szyjny 463 Korekcja po operacji odbarczenia krêgos³upa szyjnego 464 Operacja odbarczaj¹ca krêgos³up piersiowy 465 Pierwotna operacja odbarczaj¹ca krêgos³up lêdÿwiowy (nie obejmuje wyciêcia kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa) 466 Korekcja po operacji odbarczenia krêgos³upa lêdÿwiowego 467 Operacja odbarczaj¹ca inne czêœci krêgos³upa 468 Pierwotne wyciêcie kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa szyjnego 469 Korekcja po wyciêciu kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa szyjnego 470 Pierwotne wyciêcie kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa piersiowego 471 Korekcja po wyciêciu kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa piersiowego 472 Pierwotne wyciêcie kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa lêdÿwiowego 473 Korekcja po wyciêciu kr¹ ka miêdzykrêgowego krêgos³upa lêdÿwiowego 474 Wyciêcie niesprecyzowanego kr¹ ka miêdzykrêgowego 475 Pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu krêgos³upa szyjnego 476 Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu krêgos³upa 477 Korekcja usztywnienia stawów krêgos³upa 478 Korekcja deformacji krêgos³upa za pomoc¹ wszczepianych urz¹dzeñ mechanicznych 479 Usuniêcie zmiany krêgos³upa 480 Odbarczenie z³amania krêgos³upa metod¹ otwart¹ 481 Unieruchomienie z³amania krêgos³upa metod¹ otwart¹ 482 Ca³kowita rekonstrukcja kciuka 483 Ca³kowita rekonstrukcja przodostopia 484 Ca³kowita rekonstrukcja ty³ostopia 485 Operacyjne umieszczenie endoprotezy koœci 486 Wyciêcie koœci ektopowej 487 Usuniêcie zmiany koœci 488 Otwarte chirurgiczne z³amanie koœci 489 K¹towe oko³ostawowe rozdzielenie koœci 490 Rozdzielenie trzonu koœci 491 Rozdzielenie koœci stopy 492 Drena koœci 493 Pierwotne otwarte nastawienie z³amania koœci ze stabilizacj¹ wewnêtrzn¹ 494 Pierwotne otwarte nastawienie z³amania koœci ze stabilizacj¹ zewnêtrzn¹ 495 Pierwotne otwarte nastawienie przezstawowego z³amania koœci 496 Wtórne otwarte nastawienie z³amanej koœci 497 Zamkniête nastawienie z³amania koœci ze stabilizacj¹ wewnêtrzn¹ 498 Zamkniête nastawienie z³amania koœci z przezskórn¹ stabilizacj¹ zewnêtrzn¹ 499 Operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady koœci 500 Ca³kowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego z u yciem cementu 501 Ca³kowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego bez u ycia cementu 502 Ca³kowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego z u yciem cementu 503 Ca³kowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego bez u ycia cementu 504 Ca³kowita endoprotezoplastyka innych stawów z u yciem cementu 505 Ca³kowita endoprotezoplastyka innych stawów bez u ycia cementu 506 Protezowanie g³owy koœci udowej z u yciem cementu 507 Protezowanie g³owy koœci udowej bez u ycia cementu 508 Protezowanie g³owy koœci ramiennej z u yciem cementu 509 Protezowanie g³owy koœci ramiennej bez u ycia cementu 510 Protezowanie stawu innej koœci z u yciem cementu 511 Protezowanie stawu innej koœci bez u ycia cementu 512 Usztywnienie (artrodeza) stawów palucha 513 Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z przeszczepem kostnym zewn¹trzstawowym 514 Usztywnienie (artrodeza) innego stawu z innym przeszczepem kostnym 515 Korekcja usztywnienia (artrodezy) innego stawu 516 Przywrócenie ruchomoœci usztywnionego stawu 517 Pierwotne operacyjne nastawienie urazowego zwichniêcia stawu 518 Wtórne nastawienie urazowego zwichniêcia stawu metod¹ otwart¹ 519 Operacja chrz¹stki pó³ksiê ycowatej metod¹ otwart¹ 4

8 Lp. Nazwa procedury Klasa 520 Protezowanie œciêgna 521 Wzmocnienie œciêgna protez¹ 522 Operacja stabilizuj¹ca staw metod¹ otwart¹ 523 Uwolnienie przykurczu stawu 524 Operacja struktur oko³ostawowych palucha 525 Terapeutyczna endoskopia chrz¹stki pó³ksiê ycowatej 526 Terapeutyczna endoskopia innych chrz¹stek stawowych 527 Terapeutyczna endoskopia innych struktur stawowych 528 Terapeutyczna endoskopia stawu kolanowego 529 Terapeutyczna endoskopia innego stawu Lp. Nazwa procedury Klasa RÓ NE 530 Reimplantacja koñczyny górnej 531 Reimplantacja koñczyny dolnej 532 Reimplantacja innego narz¹du 533 Wszczepienie protezy koñczyny 534 Amputacja koñczyny górnej na wysokoœci ramienia 535 Amputacja rêki na wysokoœci nadgarstka 536 Amputacja koñczyny dolnej na wysokoœci uda 537 Amputacja koñczyny dolnej na poziomie podudzia i stopy 538 Amputacja palucha Prezes Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna Wiceprezes Zarz¹du Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna Henryka Rupik Dariusz Krzewina 5

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH

KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH KATALOG OPERACJI CHIRURGICZNYCH Lp. NAZWA KATEGORIA OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO 1 Rozległa resekcja tkanki mózgowej A 2 Wycięcie zmiany tkanki mózgowej A 3 Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej A 4 DrenaŜ

Bardziej szczegółowo

Tabela operacji medycznych

Tabela operacji medycznych ubezpieczenia Tabela operacji medycznych do Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego do Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

TABELA OPERACJI OPEN LIFE

TABELA OPERACJI OPEN LIFE TABELA OPERACJI OPEN LIFE Lp. Układ nerwowy 1. Rozległa resekcja tkanki mózgowej A 2. Wycięcie zmiany tkanki mózgowej A 3. Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej A 4. Drenaż okolicy zmiany tkanki mózgowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPERACJI CHIRURGICZNYCH

WYKAZ OPERACJI CHIRURGICZNYCH Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych WYKAZ OPERACJ CHRURGCZNYCH UKŁAD NERWOWY Rozległa resekcja tkanki mózgowej Wycięcie zmiany tkanki mózgowej

Bardziej szczegółowo

Tabela Świadczeń. stanowiąca integralną część Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na wypadek Operacji Chirurgicznych.

Tabela Świadczeń. stanowiąca integralną część Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na wypadek Operacji Chirurgicznych. Tabela Świadczeń stanowiąca integralną część Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na wypadek Operacji Chirurgicznych. NAZWA OPERACJI OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO Wysokość świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH OGÓLNE WARUNK DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA WYPADEK OPERACJ CHRURGCZNYCH nformacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych,

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj Operacji Grupa OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO. 1 Usunięcie części mózgu 1. 2 Usunięcie guza mózgu 1. 3 Stereotaktyczna ablacja mózgu 1

Lp. Rodzaj Operacji Grupa OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO. 1 Usunięcie części mózgu 1. 2 Usunięcie guza mózgu 1. 3 Stereotaktyczna ablacja mózgu 1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Compensa Zdrowie. Zasiłek operacyjny. www.insus.pl

Compensa Zdrowie. Zasiłek operacyjny. www.insus.pl Compensa Zdrowie Zasiłek operacyjny Świadczenie operacyjne to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek leczenia operacyjnego w szpitalu. Ubezpieczenie oferowane są w 2 wariantach: WARIANT A: Operacje chirurgiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej

Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej ubezpieczenia indeks OM/12/12/17 Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Tabela operacji medycznych zawierająca wykaz operacji medycznych oraz ich przynależność

Bardziej szczegółowo

% kwoty (podstawy) % kwoty (podstawy) 33. Inne operacje rdzenia kręgowego 40. Spis Operacji Chirurgicznych. Spis Operacji Chirurgicznych

% kwoty (podstawy) % kwoty (podstawy) 33. Inne operacje rdzenia kręgowego 40. Spis Operacji Chirurgicznych. Spis Operacji Chirurgicznych Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Nordea Program Ochrony Pracowników. Tabela określonej w Umowie Generalnej i Certyfikacie i stanowiącej bazę do obliczenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Tabela operacji medycznych

Tabela operacji medycznych Tabela operacji medycznych Załącznik do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego Załącznik do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji

Bardziej szczegółowo

Tabela operacji medycznych

Tabela operacji medycznych Tabela operacji medycznych Rodzaj operacji Klasa operacji A. UKŁAD NERWOWY Centralny układ nerwowy A01 Rozległe wycięcie tkanki mózgowej A02 Wycięcie zmiany w tkance mózgowej A03 DrenaŜ zmiany w tkance

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA OPERACJI KATEGORIA OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO

LP. NAZWA OPERACJI KATEGORIA OPERACJE UKŁADU NERWOWEGO KTLOG OPERCJI Załącznik 5 LP. NZW OPERCJI KTEGORI OPERCJE UKŁDU NERWOWEGO 1 Rozległe wycięcie tkanki mózgowej 2 Wycięcie zmiany w tkance mózgowej 3 Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej 4 Drenaż zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Kod warunków: OPGP31 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH Kod warunków: OPIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH OGÓLNE WARUNK DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA WYPADEK OPERACJ CHRURGCZNYCH Kod warunków: OPGP31 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max Katalog Operacji Chirurgicznych

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max Katalog Operacji Chirurgicznych Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max Katalog Operacji Chirurgicznych Niniejszy Katalog stosuje się dla osób objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej

Bardziej szczegółowo

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA Kod warunków: Z1GP40 wariant z jednakow¹ sum¹ ubezpieczenia Z2GP40 wariant z indywidualn¹ sum¹ ubezpieczenia PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2. Do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Program Ochrony Ubezpieczonych pro

ZAŁĄCZNIK NR 2. Do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Program Ochrony Ubezpieczonych pro UG/załącznik/OWU/119/05-2014/D ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Program Ochrony Ubezpieczonych pro Tabela % kwoty (podstawy) określonej w Umowie Generalnej i Certyfikacie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA FIRMA UBEZPIECZONEGO W SZPITALU I PODDANIA UBEZPIECZONEGO OPERACJI CHIRURGICZNEJ

BEZPIECZNA FIRMA UBEZPIECZONEGO W SZPITALU I PODDANIA UBEZPIECZONEGO OPERACJI CHIRURGICZNEJ BEZPECZNA FRMA OGÓLNE WARUNK DODATKOWEGO UBEZPECZENA POBYTU UBEZPECZONEGO W SZPTALU PODDANA UBEZPECZONEGO OPERACJ CHRURGCZNEJ 1. Zawierana na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego Dotyczące Operacji Chirurgicznych

Załącznik numer 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego Dotyczące Operacji Chirurgicznych Załącznik numer 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego Dotyczące Operacji Chirurgicznych Spis Operacji Chirurgicznych Wysokość Świadczenia w % A Operacje w zakresie układu nerwowego Operacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA OPERACYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA OPERACYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA OPERACYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia świadczenia operacyjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem MSR14_A

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem MSR14_A Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem MSR14_A Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji Ubezpieczonego spowodowanej Nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych kod warunków OPGP31 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH Kod warunków: OPIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW. Data 03.07.2009

DO WYKONAWCÓW. Data 03.07.2009 DO WYKONAWCÓW Data 03.07.2009 Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników i członków ich rodzin ZP 6/2009. Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+ Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+ Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umowy dodatkowej oznaczonej w polisie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku nr OWU/HB12/1/2015

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku nr OWU/HB12/1/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku nr OWU/HB12/1/2015 Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku (dalej: Umowa dodatkowa) jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja nr OWU/HX12/1/2015

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja nr OWU/HX12/1/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja nr OWU/HX12/1/2015 Umowa dodatkowa, oznaczona w polisie i innych dokumentach wystawionych przez Nationale Nederlanden kodem HI12

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU I PODDANIA UBEZPIECZONEGO OPERACJI CHIRURGICZNEJ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU I PODDANIA UBEZPIECZONEGO OPERACJI CHIRURGICZNEJ OGÓLNE WARUNK DODATKOWEGO UBEZPECZENA POBYTU UBEZPECZONEGO W SZPTALU PODDANA UBEZPECZONEGO OPERACJ CHRURGCZNEJ 1. Zawierana na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby nr OWU/HD12/1/2015

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby nr OWU/HD12/1/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby nr OWU/HD12/1/2015 Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby (dalej: Umowa dodatkowa) jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego NDEKS ZSOM/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną Kod warunków: APKP30 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH OGÓLNE WARUNK DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPECZENA NA WYPADEK OPERACJ CHRURGCZNYCH nformacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem MSR14_A

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem MSR14_A Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem MSR14_A Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego spowodowanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby nr OWU/HD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja wskutek

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku

Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku nr OWU/CN12/1/2015 Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku (dalej: Umowa

Bardziej szczegółowo

Za³¹cznik do OWU. Zdrowie & Harmonia Wykazy œwiadczeñ zdrowotnych. Wykaz nr 1 Konsultacje lekarskie - specjalistów z zakresu:

Za³¹cznik do OWU. Zdrowie & Harmonia Wykazy œwiadczeñ zdrowotnych. Wykaz nr 1 Konsultacje lekarskie - specjalistów z zakresu: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. (42) 63 44 700, fax (42) 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Zdrowie & Harmonia Wykazy œwiadczeñ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych

Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Kod warunków: OPP31 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ÂWIADCZENIA OPERACYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ÂWIADCZENIA OPERACYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ÂWIADCZENIA OPERACYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia Êwiadczenia operacyjnego majà zastosowanie wy àcznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI ZDROWIE LWA OWU/HRIA/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI ZDROWIE LWA OWU/HRIA/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI ZDROWIE LWA OWU/HRIA/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI ZDROWIE LWA NR OWU/HRIA/1/2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji (kod: HRM5_F) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej oznaczonej w polisie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną Kod warunków: APKP30 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+ Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+ Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej operacji ubezpieczonego MSR14_A+... 4 Art. 1 Definicje... 4 Art. 2 Jaki

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

Umowa dodatkowa dotycząca pobytu w szpitalu lub operacji Twoje Zdrowie

Umowa dodatkowa dotycząca pobytu w szpitalu lub operacji Twoje Zdrowie Umowa dodatkowa dotycząca pobytu w szpitalu lub operacji Twoje Zdrowie Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Ogólne Warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu w szpitalu lub operacji Twoje Zdrowie nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego ubezpieczenia indeks ZSOM/14/05/05 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego Formularz do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku nr OWU/CN12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa rekonwalescencja po pobycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Indywidualnego Ubezpieczenia na wypadek Operacji Chirurgicznych

Ogólne Warunki Dodatkowego Indywidualnego Ubezpieczenia na wypadek Operacji Chirurgicznych Ogólne Warunki Dodatkowego Indywidualnego na wypadek Operacji Chirurgicznych SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str 1 ROZDZIAŁ II Definicje str 1 ROZDZIAŁ III Przedmiot i zakres Umowy Dodatkowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA POWA NEJ OPERACJI

KLAUZULA POWA NEJ OPERACJI KLAUZULA POWA NEJ OPERACJI Artyku I Postanowienia ogólne Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Klauzuli Powa nej Operacji, zwana dalej Klauzulà, po op aceniu sk adki za Klauzul, rozszerza zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji

Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji (kod: HRM5_F) Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej mają zastosowanie do umowy dodatkowej oznaczonej w polisie,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych dotyczących Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji 2 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne.... 4 1. Postanowienia wprowadzające.... 4 2. Definicje.... 4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTENT W CZASIE UTRATY ZDROWIA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTENT W CZASIE UTRATY ZDROWIA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTENT W CZASIE UTRATY ZDROWIA Kod warunków: AUKP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego ubezpieczenia indeks OM/16/12/01 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego Formularz do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego. na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Pobytu w Szpitalu lub Operacji (OWUD).

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH PLUS Kod warunków: OLGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P PLUS OGÓLNE WARUNK GRUPOWEGO UBEZPECZENA PRACOWNCZEGO TYP P PLUS Kod warunków: PTGP32 POSTANOWENA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI Nr 1/HRIA/2002

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI Nr 1/HRIA/2002 OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POBYTU W SZPITALU LUB OPERACJI Nr 1/HRIA/2002 Ogólne warunki umowy dodatkowej dotyczącej pobytu w szpitalu lub operacji mają zastosowanie do umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU MAXIMUM OPERACJE GINEKOLOGICZNE. Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina. Nacięcie i drenaż ropnia gruczołu Bartholina

ZAKRES PAKIETU MAXIMUM OPERACJE GINEKOLOGICZNE. Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina. Nacięcie i drenaż ropnia gruczołu Bartholina OPERACJE GINEKOLOGICZNE gruczołów Bartholina Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina Nacięcie i drenaż ropnia gruczołu Bartholina Wycięcie gruczołu lub torbieli gruczołu Bartholina Konizacja szyjki

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu w szpitalu lub operacji nr OWU/HRI4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu w szpitalu lub operacji nr OWU/HRI4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu w szpitalu lub operacji nr OWU/HRI4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu w szpitalu lub operacji mają zastosowanie do Umowy dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego

Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego Pytania egzaminacyjne z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego 1. Stałe i niestałe składniki stawów 2. Połączenia ścisłe kości 3. Podział stawów ze względu na ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. dzieñ miesi¹c rok

... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. dzieñ miesi¹c rok ... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzieñ miesi¹c rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiê i nazwisko Data urodzenia Dzieñ Miesi¹c Rok P³eæ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego NDEKS POOM/08/09/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji medycznej

Bardziej szczegółowo

Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł

Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł kod grupy kod produktu Cennik nr 6 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Wartość 1 pkt = 56,00 zł A01 5.51.01.0001001 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu 139 30 6 A02 5.51.01.0001002 Zabiegi wewnątrzczaszkowe

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń zdrowotnych w ubezpieczeniu indywidualnym Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité

Katalog świadczeń zdrowotnych w ubezpieczeniu indywidualnym Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité Katalog świadczeń zdrowotnych w ubezpieczeniu indywidualnym Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego italité DOSTĘP DO LEKARZY Konsultacje lekarskie będą udzielane przez lekarzy zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Katalog. świadczeń zdrowotnych w ubezpieczeniu indywidualnym Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité DOSTĘP DO LEKARZY

Katalog. świadczeń zdrowotnych w ubezpieczeniu indywidualnym Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego Vitalité DOSTĘP DO LEKARZY Katalog świadczeń zdrowotnych w ubezpieczeniu indywidualnym Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia zdrowotnego italité DOSTĘP DO LEKARZY Konsultacje lekarskie będą udzielane przez lekarzy zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Pakietu Ubezpieczeń Pod Opieką AEGON

Ogólne Warunki Pakietu Ubezpieczeń Pod Opieką AEGON Ogólne Warunki Pakietu Ubezpieczeń Pod Opieką AEGON SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CAŁKOWITEJ I TRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI UBEZPIECZONEGO DO PRACY (TPD-OWU-1112) 5 OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.)

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) REN URETER RVU dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu chorób nerek i moczowodów (w trybie planowym lub pilnym) Krwotok lub krwawienie Zakażenie rany pooperacyjnej Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê)

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê) Pieczêæ szpitala Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY L. ks. g³. oddz. Nazwisko Imiê Adres Miejsce i data urodzenia P³eæ M.. *) stan cywilny Nazwa i rodzaj zak³adu pracy Adres rodziny chorego lub osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy okreœlone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje siê odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek œmierci lub trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa w wyniku nieszczêœliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek œmierci lub trwa³ego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko

Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko tureckie 50,00 5. Dłoni AP + skos 60,00 6. Dłoni porównawcze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów ubezpieczenia indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo