Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski"

Transkrypt

1 mwhńwmustrowanydla WSIYSWCH O W S 2Y S T K IM * WADOMOŚCI ZE ŚWiATA-SENSACYJNE POW/EŚCL Poniedziałek, 28 grudnia 1936 r, Wydanie D* Cena egzemplarza 8 gr ÄWiilara w bożnicy W arszaw a, Tel. wl. Policja pow. w arszaw skiego spisała proto* kół z powodu niezwykłej aw antury w bóżnicy w W a wrze, pod W arszaw ą. K antor (śpiewaki tej bóżnicy, niejaki Uszer H ajiler, od d łu ż n e go czasu był już podejrzany przez członków m iejscowej gminy żydowskiej o naruszenie przepisów religijnych. Obecnie w piątek uęełe wreszcie bom ba. Okazało się bowiem, że <anto r przyjechał z W arszawy koleją już po * - padnięciu zm roku i naruszył w ten sposób d poczynek szabasowy. Kiedy H ajter przvs'e<ti do bóżnicy, w ybuchła w ielka a w an tu ra,, t tóre zam ieniła się następnie w bójkę. Musiała interw eniować policja, spisując protokół przeć. *. s#> 20 uczestnikom naruszenia spokoju w żydowskiej św iąty n i Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski NOWA RZEŹBA wybitnego artysty poznańskiego H aupta, sym bolizująca męstwo i pow stańca w ielkopolskiego E dw arda dzielność Miedwi to samo nastapi w Polsce? W arszaw a, Tel. wł. jak i zarysow ał się w ostatnich 2 latach? Defi- gólnych państw i to ostatnio rów nież St. Zjednoczonych W edług obliczeń, przeprow adzonych przez cytowe zbiory zbóż w ciągu ostatnich 3 lat i liberalno-dem okratycznych państw biuro ekonom iczne Ligi N arodów, już w roku doprow adziły do zlikw idow ania ciążących na E uropy Zachodniej nastaw ia się coraz bardziej ubiegłym św iatow a w ytwórczość przem ysłow a rynkach światowych zapasów i umożliw iły powynosiła na gospodarkę w ojenną, forsując zbroje 94.8 proc. w ytwórczości z 1929 r., a w ażniejszą zwyżkę cen zbóż i innych artyku- nia i przestaw iając ap arat wytwórczy na potrzeby w roku 1936 już ponad 100 proc. W ytwórczość łów rolniczych. wojenne. artykułów żywnościowych w ynosiła w r. ub. W zrost siły kupna szerokich m as produ- Chwilowo nie przedstaw ia to pow ażniejszego niebezpieczeństwa dla rozw oju położenia proc. w ytwórczości z 1929 r., a wytwór- centów rolniczych w świecie stanow ił zdrow y czość surowców 90.1 proc. W obec szybkiego im puls ożywienia koniunktur n a odcinku wygospodarczego świata. Na dalszą m etę jednak w zrostu wytwórczości surowcow ej w r. b. twórczości przem ysłowej. Dalszym czynnikiem niegospodarcze i nierentow ne podporządkow y przypuszczalnie i ta dziedzina produkcji, o ułatw iającym norm alne ożywienie koniunktur wanie procesów gospodarczych, potrzebom I ile nie przekroczyła w roku bieżącym pozió- w głównych centrach gospodarczych św iata, a względom gospodarki w ojennej m usi wywołać m u z r. 1929, to w każdym razie bardzo się więc w Stanach Zjednoczonych, W. Brytanii, zaburzenia gospodarcze. do niego zbliżyła. krajach zachodniej E uropy, krajach skandy- C harakterystycznym objaw em w skazującym naw skich, była obfitość kapitałow a. Deprecjana to, że popraw a gospodarcza w pierwszych cja fran k a francuskiego i innych w alut zalotach pokryzysowych nie m iała ch arak teru chodniej i południow ej E uropy, usunęła organicznego był fakt, że ani obroty handlu wreszcie ostatnią zasadniczą różnicę w poziom iędzynarodow ego nie w ykazywały w zrostu, mie gospodarczym, w ystępującą pom iędzy ty- Eiha zaiść na e h r e r s ite * ani ceny podstawow ych surowców i artyku- m i krajam i, a gospodarką św iatową i włączy- W arszaw a, Tel. wł. lów światowego obrotu nie zwyżkowały. Do- ła je do m echanizm u ożyw ienia koniunktur W czw artek, 24 bm., interw eniow ała w ro* piero r przyniósł pierwszy dodatni zw rot ralnego. na tych odcinkach. W roku tym w skaźnik cen W ten sposób w latach ostatnich nastąpiło kuraturze Sądu Okręgowego w W arszawie grupa światowych podnosi się z 35.8 do 36.4, czyli w dużym stopniu uzdrow ienie sytuacji gospo- adw okatów narodow ców o z w o ln e n c * 9 około 1.5 proc., a obroty handlow e osiąga- darczej i przeistoczenie m echanicznej 1 sztucz- aresztu centralnego 9 zatrzym anych -tuderlńw j,ą m iln. dolarów, wobec miln. nej popraw y koniunkturalnej, w organiczne i znajdujących się pod zarzutem udziału w blokadzie n a uniw ersytecie w arszaw skim Obroń dok w złocie w roku poprzednim. Jest to ewo- na zdrow ych podstaw ach oparte ożywienie go lucja trw ała, o czym świadczą rów nież po- spodarczc. Zbytni optym izm w ocenie sytuacji myślne cyfry w r. b. W ciągu pierwszych 9-eiu nie byłby mimo tego na miejscu. Z jednej stro- cy w yrazili gotowość złożenia kaucji»a aresztowanych, byle by ich zw olniono z aresztu i* miesięcv br. ceny światowe w zrastają poważ- ny bowiem położenie finansow e krajów, izonie, bo o około 10 proc. i w tym sam ym m niej lujących się od zagranicy i forsujących przy święta. Ze względu "na trw ające doclmd. ula więcej stopniu w zrastają międzynarodow e o- pomocy sztucznych środków rozw ój koniiinkbroty handlow e. tur, a więc np. Niemiec i W łoch jest krytyce- władze sądowe odmówiły zw olnienia studentów, 6%#* et*xem ś mmw* ggantia* * «(. * iesgiej *=> gospodarczą poszcze $ a re s z t» '. *

2 S fr. -1 1» S I E D E M 4 & R O S Z Y.m Złodziejskie pokłosie świąteczne Poniedz. Dziś: Młodz. m. m. 13 Ju tro : Tom asza grudnia W schód słońca: g. 8 m Zachód: g. 15 m. 52 Włamywacze, kasiarze i kieszonkowcy nie próżnowali Długość dnia: g. 7 m. 19 Mn&mi&a $&śąsfka rsrrsrrrrr. Redakcja i administracja: Katowice, ulica Sobieskiego i i, tel TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWI CACH: WTOREK: g ,30 Dwa występy Teatro de! Piccoli. ŚRODA: g. 17 i 19,30 Dwa występy Teatro dei Piccoli. CZWARTEK: g. 20 Podwójna buchalteria"; g. 23,15 Rok 1937?" (Noc Sylwestrowa). TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROWIN CJI: BIEISKO: poniedz., 23 b. m., g. 20 Podwójna buehalteria. MIEJSKI DOM LUDOWY W CHORZOWIE: PONIEDZIAŁEK: 28 b. m. o g dwa przedstawienia słynnego włoskiego teatru marionetek..teatro dei Piccoli". REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Kochana rodzinka Flip i Flap. Casino: Dzieci szczęścia. Colosseum: Panna Liii. Rialto: W iedeń szaleje. Stylowy: Pod dwiema Hagami, linion: Ostatni akord. Dębina: Casino de Paris i Serca *e stali. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Manewry miłosna Oraz bogaty nadprogram. CHORZÓW. Apollo: Miody hrabia i Wielka nowośę. film plastyczny. Colosseam: Słowik W iednia 1 Złoty skarb. Delta: Toni z Wiednia i Ucieczka przed ślubem. Rialto: Carinto, miasto m iłości i Tygrys Pacyfiku. Roxy: Allotria i Flip i Slap nocny patrol. MYSŁOWICE. Casino: Panna Liii. Odeon: Bounty. H elios: Jestem niewinny. Colosseum:. Czu-Czin-Czau. WIELKIE HAJDUKI. Śląskie: Toni z Wiednia 1 Nocny patrol Flip i Flap. Rialto: Allotria i Kryjówka szczęścia. SZOPIENICE. Colosseum: Bolek i Lolek (Adolf Dymsza). Hel: Barbara Radziwiłłówna 1 nadprogram. PIOTROWICE. Metropol: Trędowata I nadprogram. SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: Ave Maria. Kameralne: Romeo i Julia. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Godzina Pokusy 1 Mężczyźni w niebezpiecznym wieku. Colosseum: Ostatni Mohikanin i Tango zakochanych. Wawel: Idziemy po szczęście i Waldca milionów. SZARLEJ. Apollo: Walc królewski i Duet AdltinL MIKOŁÓW. Adria: Dwa dni w raju. 26 bm.: Pepi, 27 bm. Skradziona miłość. NOWA WIEŚ. Piast: Braterstwo krw i i Dżentelmen kocha inaczej. Sienkiewicz; Mały-buntownik i Mary.Dow. 6 Słońce: Skradziona miłość i Kłopoty sportowca. RUDA ŚL. Apollo: August Mocny i nadprogram. Piast: Toni z Wiednia i nadprogram. WODZISŁAW. Słońce: Jadzia. RYBNIK. Apollo: Ave Maria i Tajna brygada. Helios: Romans w Budapeszcie i 5 dziewczynek z Kanady. Bałtyk: Pałac w e Flandrii i dod. BIELSZOWICE. Śląskie: Ada, to nie wypada i Zapomniany człowiek. PAWŁÓW. Eden: Księżniczka czardasza, a w HI święto Godzina pokusy. PSZÓW. Apollo: Kwiat Hawajn. TARN. GÓRY. Nowości: KpŁ Blood, a od 26 b. m. Ostatni akord. LUBLINIEC. ApoRo: Nie zapomnij o mnie. RYDUŁTOWY. Apollo: Nie zapomnij o mnie. Polonia: Czarne róże. BIERTUŁTOWY. Helios: Kapitan Blood 1 nadprogram. KNURÓW. Casino: Panna Liii. Śląskie: W alc nad Newą i Żona dwóch mężów. CIIROPACZÓW. Metropol: Po burzy i Załoga. RADZIONKÓW. Casino: Skradziona miłość. 26 b. m. Dwa dni w raju, 27 b. m. Pepi. ORZEGÖW. Casino: Rendez vons w Wiedniu i Nasi Chłopcy marynarze. CZERWIONKA. Apollo: Miłostki i Piekło. RADIO PONIEDZIAŁEK, 28 GRUDNIA 1936 R. Katon lee. 6,00 Sygnał czasu i kolęda. 6,03 Płyty. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Płyty. 7,30-8,00 Płyty. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 K oncert Płyty. 13,15 Płyty. 13,58-14,00 Wiadomości giełdowe. 15,00 W iadomości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,15 Gwara w literaturze polskiej" odczyt. 16,30 Koncert zespołu. 17,00 Co Polska wniosła do kultury : W laboratorium prof. W eigla" odczyt 17,15 Koncert solistów. 17,50 Historia zegara" pogadanka. 18,10 Wiadomości sportowe. 18,20 Uwagi gazdy Mroza o sporcie współczesnym". 18,30 Płyty. 19,30 Muzyka lekka. 20,25 Pieśni. 21,00 Idąc za kolędą". 21,30 Koneert Malej Ork. P. R. 22,00 Koncert symfoniczny. ' Podczas św iąt Bożego N arodzenia grasow a li n a terenie Śląska włamywacze, kasiarze 1 złodzieje kieszonkowi, to też kroniki policyjne zanotow ały wiele zuchw ałych występów złodziejskich. Najwięcej kradzieży popełniono w drugie święto, tj. w sobotę, korzystając z tego, że właściciele m ieszkań wyszli na odwiedziny wzgl. w yjechali do krew nych. N ajbardziej obłowili się złodzieje u wdowy Heleny W eism anow ej, zam. w Katowicach, przy ul. Słowackiego 10. W eism anow a w ybrała się w sobotę po południu na kilka godzin do znajom ych, pozostaw iając m ieszkanie bez nadzoru. ISkorzystali z tego włamywacze, którzy po odsunięciu specjalnym i narzędziam i rygli u drzw i w ejściowych weszli do m ieszkania i łom em rozbili drzwi kredensu, kradnąc srebrne nakrycie stalow e n a 12 osób, złotą kolię, w ysadzaną rubinam i i perłam i, złote kolczyki, w ysadzane perłam i i wiele innej biżuterii;, W artość skradzionych przedm iotów wynosi kilka tysięcy zł. Poszkodow ana nie była od kradzieży ubezpieczona. N otariusz Kobyliński z Katowic, przy Pi. Piłsudskiego, w yjeżdżając n a święta do rodziny, pozostawił m ieszkanie pod nadzorem służącej. Gdy służąca opuściła m ieszkanie, włam ali się przy pomocy podrobionych kluczy złodzieje. - Dotychczas nie udało się stwierdzić, jakie przedm ioty padły łupem włamywaczy. Dr. M arian Jasieniecki z Katowic, ul. Jagiellońska, w yjeżdżając do znajom ych, pozostawił m ieszkanie bez nadzoru. W sobotę sąsiedzi zauważyli, że drzw i wejściowe do m ieszkania są otw arte, wobec czego zaw iadom ili policję, k tó ra po przybyciu na miejsce stw ierdziła, że m ieszkanie obrabow ali złodzieje. Łupem ich padły pieniądze i cenniejsze przedm ioty o nieustalonej wartości. W sprytny sposób okradli złodzieje m ieszkanie kupca Izaaka Pinczowskiego z Katowic, przy ul. W ojew ódzkiej. W czasie nieobecności w łaściciela, weszło do m ieszkania dwóch osobników, którzy powiedzieli służącej, że Pinczowski k a z a ł,im w m ieszkaniu na niego po- Sczekać. Służąca pozostaw iła osobników w przedpokoju, a sam a udała się do piw nicy po węgiel. Kiedy w róciła, nie zastała już osobvs> W niedzielę dnia 27 bm. kola Chorzów I i. II Związku Podoficerów Rezerw y Ziem Zachodnich obchodziły uroczyście 13-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości brali udział członkowie kół chorzowskich, a także licznie przybyli członkowie innych kół Zw. Podoficerów Ziem Zach. oraz' delegacje pokrewnych organizacyj półwojskowych. Rano odbyło się w kościele św. Antoniego uroczyste nabożeństwo z okolicznościowym kazaniem. Po nabożeństwie uformował się przed kościołem pochód z orkiestrą na czele, po czym przy ul. Wolności odbyła się defilada przed władzami związkowymi i zaproszonymi gośćmi. Przedefilowało 14 sztandarów i przeszło 500 b. żołnierzy, których postawa wzbu i Jfó&towicaefk dzała podziw. i W południe' odbyła się uroczysta _ąkademia,;tia której p rz Q m a w ia li rz,ęsiście oklaskiwani mjr. re z, p. Tempkä, dr. B o rth, p. Gawrych. p. Jakubowski i p. Malinowski. W czasie akademii wznoszono okrzyki na cześć Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego i gen. Hallera. Poza tym w czasie akademii odbyły się występy dzieci, które wykonywały tańce w strojach narodowych. Na zakończenie uroczystości odbył się wspólny obiad żołnierski. * * * W sobotę wieczorem urządziły kota Chorzów I i II Związku Podoficerów Rezerwy (Ziem Zachodnich tradycyjną, Gwiazdkę dla swych członków i zaproszonych gości. W Gwiazdce11 wzięło udział około 400 osób. M. in. przybył ks. Łukaszyk, który w serdecznych słowach przemówił do zebranych. Po odśpiewaniu kilku kolend, obdarzono około 250 dzieci członków, po czym urządzono zabawę, w czasie której dzieci występowały z tańcami, śpiewami i deklaracjami. * * * W Katow icach obchodził 18-lecie w ybuchu Pow stania W ielkopolskiego Związek Pow stańców W ielkopolskich n a W oj. Śl. W godzinach przedpołudniow ych odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele garnizonowym, po czym ru szył pochód ulicam i m iasta na pl. W olności, gdzie złożono w ieniec n a płycie Nieznanego P o w sta ń ca. W g o d zin a ch p o p o łu d n io w y c h o d b y ła się akadem ia, na program której złożyły się referaty p. t. Pow stanie W ielkopolskie i Życie. 1 działalność Ignacego Paderew skiego, oraz w ystępy orkiestry wojskow ej i chóru śpiew a czego K. P. W. Dziś w poniedziałek, w godzinach rannych odpraw i ks. m jr. Bombas żałobną Mszę św. za poległych Pow stańców W ielkopolskich i zm arłych członków Zw. Powst. W ielkopolskich, (ag) mm manie w Łupem złodziei padło kilkanaście tysięcy złotych Niezwykle obfity łup wpadł w ręce włamywaczom chorzowskim. Dnia 24 bm. późnym wieczorem, otworzyli włamywacze wytrychem drzwi mieszkania kupca Abahama Rotensteina w Chorzowie, przy najruchliwszej ulicy Wolności i skradli po splądrowaniu wszystkich schowków 6000 zł., książeczkę oszczędnościową na 7000 zł., futra oraz inną garderobę damską, wartości kilku tysięcy zł. Włamywacze zbiegli przez nikogo nie zauważeni. Policja chorzowska prowadzi dochodzenia, zmierzające do ujęcia sprawców zuchwałego włamania, (ag) Listy żelazne dla hersztów szalki przemytników futer Jak już donosiliśmy, straż graniczna zlikwidowalała wielką szajkę, trudniącą się przemytem futer z Niemiec do Polski. Wobec ucieczki za granicę głównych hersztów szajlki przemytniczej, śledztwa nie można było ukończyć. Z tych względów władze sądowe przychyliły się dó wniosków obrońców zbiegłych za granicę kupców Kaila Szajnemana i Jakuba Straszny wybuch w hucie Laura ZrzecSi rou sasteilsów r a n n g c h W dzień wigilijny wydarzyła się na terenie huty Laura w Siemianowicach straszna katastrofa. Przy piecach tej huty pracowało kilku robotników, którzy przy pomocy materiału wybuchowego rozsadzali osiadłą w paleniskach szlakę. Z dotychczas niestwierdzonych przyczyn nastąpiła w pewnej chwili przedwczesna eksplozja, wkskutek czego bryły szlaki raniły trzech rob., a mianowicie. Franciszka Gołąbka, Feliksa Woźniaka i Ryszarda Lesia z Siemianowic. Leś odniósł lżejste rany, wobec czego, po udzieleniu pierwszej pomocy, został.odstawiony do domu. Ciężkie rany od- Weicberga i postanowiły wydać im listy żelazne, na podstawie których będą mogli wrócić do Polski i pozostaną na wolnej stopie do czasu wydania wyroku w 1 instancji. Weicberg ii Szajneman przybędą w najbliższych dniach do kraju i stawią się do dyspozycji władz sądowych. (x) nieśli Gołąbek i Woźniak, których w groźnym stanie przewieziono do miejscowego szpitala.. O wypadku zawiadomiono prokurato" ra Sądu Okręg, w Katowicach, który wraz z władzami Wyższego Urzędu Górniczego prowadzi dochodzenia, celem stwierdzenia, kto ponosi winę wypadku* (ag). ników, z którym i zniknęło rów nież wiele w artościowych przedm iotów. Złodzieje kieszonkowi korzystali w przew ażnej części z natłoku, który w czasie św iąt panow ał we w szystkich kościołach katow ickich i okradali w iernych, zatopionych w m o dlitwie. Najwięcej poszkodow ali złodzieje kieszonkowi urzędnika pryw atnego, Tadeusza K lim kiewicza z Tych, w pow. pszczyńskim, którem u w Katowicach w kościele.garnizonowym skradł nieznany złodziej portfel z 160 zł. i książeczkę wojskową. Złodzieja poszukiw t policja. Jak stw ierdziła policja, w czasie św iąt przyjechali na Śląsk na gościnne w ystępy rów nież kasiarze z innych m iast Polski. W yposażeni w najnow sze narzędzia w Chorzowie, a w pierwszy dzień św iąt, tj. w piątek chcieli w łam ać się do kasy hurtow ni B orińsklego w Katowicach, przy ul. 3 Maja. K asiarze, przypuszczając, że w pierwszy dzień św iąt żaden z domow ników nie pójdzie do piwnicy, przebili tam m ur do m agazynu hurtow ni, a następnie zam ierzali przebić sufit do biur, gdzie stała kasa ogniotrw ała. Służąca jednego z lokatorów, idąc w południe do piw nicy po węgiel, spłoszyła złodziei, którzy pozostawili n a m iejscu wszystkie narzędzia złodziejskie i zbiegli. (ag) Włamanie do kolektory W nocy z 24 na 25 bm. jacyś osobnicy wybili szybę okna wystawowego w kolekturze Władysława Kaftala w Katowicach (Dworcowa), skąd skradli następnie złote monety różnych państw oraz banknoty. Szkoda wynosi około 2100 zł. w. Wybijali szyby Na terenie Wielkich Katowic wrbifo w czasie świąt kilka szyb. Za w&ńcie szyb w składach Jakuba Besera w lodowicach II, przy ul. Krakowskiej i Ignacego Kobosa w Katowicach II, zostali przez policję przytrzymani małoletni: Ginter Binek, lat 16 i Stanisław Lis, lat 13. Przesłuchani zeznali, że zostali namówieni do wybicia; szyb przez jakiegoś nieznanego pijaka. ' : / Poza tym jakiś podchmielony-- osobnik wybił szybę wystawową w składzie piekarza Karola Buchty w Katowicach- Dębie przy ul. Chorzowskiej wyrządzając mu szkodę na około 400 zł. Na szczęście Buchta był ubezpieczony, (ag). O niezwykłym napadzie rabunkowym doniosła policji mieszkanka Mysłowic (ul. Piaskowa 30) zamężna Elżbieta Wanotowa. Zeznała ona do protokółu, że w sobotę wieczorem około godz wtargnęło do jej mieszkania 8 podchmielonych osobników, którzy po zupełnym splądrowaniu mieszkania skradli 43 zł. i większą ilość garderoby, wartości przeszło 300 zł., po czym zbiegli. Wanotowa kilku z napastników rozpoznała. Pochodzą oni rzekomo z Roździenia-Szopienic. Policja prowadzi energiczne dochodzenia, celem wyjaśnienia tego niezwykłego napadu. (ag,) Zagadkowa śmierć kobiety w Chorzowie Wśród tajemniczych okoliczności zmarła w Chorzowie, przy ul. Lwowskiej 5 Gertruda Schwarcówna. Dnia 25 bm. znaleźli sąsiedzi Schwar- cównę w kałuży krwi bez życia, wobec czego zawiadomili policję. Zwłoki zmarłej zabezpieczono do czasu ukończenia dochodzeń i przeprowadzenia sekcji, która wykaże przyczynę śmierci. Jak ustaliła policja w czasie wstępnych dochodzeń, Schwarcówna zamieszkiwała wspólnie ze swym znajomyto awłem Respondkiem, który zbiegł w niewiadomym kierunku i jest poszukiwany przez policję. Po ujęciu Respondka tajemnica śmierci dziewczyny zostanie niewątpliwie wyjaśniona, gdyż Respondek jest podejrzany o spowodowanie, śmierci Schwarcówny. (ag) CERA codzień piękniejsza, pielęgnowana k rem em Sekret Pi knośei" Anida» 9592 r V

3 SIEDEM GROSZY1 X " Pańtiwo Dtóranowłc niech się zgłoszą! Porwana w dzieciństwie szuba swoich rodziców Zofia żogałowa z Katowic (Stefana 19) przekonała się pewnego dnia, że przed wyjściem za mąż (nie nazywała się Krystyna Oczkowska, jak powszechnie sądzono, tylko Krystyna Diiran. Dziwna ta historia sięga swym początkiem jeszcze roku 1910-tego. Mała Krystyna była wtedy mniej więcej półtorarocznym dzieckiem. Pewnego razu w czasie spaceru matka jej odwołana przez znajomych zostawiła dziecko w wózku bez dostatecznej opieki; kiedy doń wróciła dziecka ani wózka już nie było. Krystyna znikła bez śladu. Okazało się, że porwali ją niejacy O- czkowscy, których maleńkie dziecko udusiło się na jego miejsce Oczkowscy postanowili zabrać Krystynę tak, aby nikt się o tym nie dowiedział. Działo się to gdzieś w powiecie będzińskim, w Piaskach, czy w Czeladzi. Odtąd Krystyna wychowywała się w domu Oczkowskich jako ich córka Zofia, mieszkając kolejno w Katowicach, Chrzanowie, Grudziądzu i od roku 1926 z powrotem w Katowicach, gdzie wyszła za mąż za żogałę. Obecnie Oczkowscy mieszkają nadal w Katowicach (ul. Krakowska 41). Zapewne nigdy nie dowiedziałaby się Ona o swym właściwym pochodzeniu, gdyby Oczkowscy nie zdradzili się z tym w czasie kłótni, którą ich wychowanica Nie ujawniono nadużyf podatkowych W zw iązku z naszym i w iadom ościam i o rzekom ych nadużyciach podatkow ych w firm ie Szitko w Mikołowie/* dow iadujem y się, że lotna brygada kontroli skarbow ej w Rybniku przeprow adziła badania ksiąg firm y Szitko w przedsiębiorstw ach w Żorach, W odzisław iu i w Mikołowie, w w yniku których zakw estionow ano sposób prow adzenia księgowości w przedsiębiorstw ach firm y w Mikołowie. Księgi firm y m ikołow skiej zostały przez brygadę kontroli skarbow ej zajęte i przechow ane w urzędzie skarbow ym w Rybniku, celem przeprow a dzenia szczegółowej rewizji. Jak się dow iadujem y, nie m a obecnie n ajm niejszych podstaw do tw ierdzenia, jakoby władze skarbow e w ykryły jakiekolw iek nadużycia, zwłaszcza, że firm a była opodatkow ana n a podstaw ie ksiąg, uznaw anych każdego roku przez rew izję skarbow ą za praw idłow o prow a dzone. W reszcie okazuje się, że księgi i dowody kasow e firm a posiada w stanie, nienaruszonym. Nie stw ierdzono również, jakoby w ciągu B m iesięcy 1933 r. obroty gotówkowe firm y z hurtow nikam i wynosiły 140 tys. zł. i jakoby obroty te nie były księgowane. Poza tym nie stw ierdzono rów nież jakoby ukrócone rzekom o obroty podatkow e za 5 lat wynosiły ponad m ilion złotych. W reszcie zaznaczyć należy, że dotychczasow e badania w ładz skarbow ych nie dały jeszcze żadnych podstaw do tw lerdczń o jakichkolw iek nadużyciach firm y Szitko w Mikołow ie. podsłuchała. O dalszych szczegółach porwania poinformowała ją wspólniczka Oczkowskich, która wyjechała do Francji. Obecnie Zofia żogałowa czyni starania, by odnaleźć swych prawdziwych rodziców. Utrudnione są one z powodu braku odpowiednich archiwów z przed roku 1917, nie można więc ustalić obecnego miejsca pobytu Dtiranów. Ojciec Żogałowej pracował w swoim czasie w Towarzystwie Sosnowieckim, teraz jednak nie jest już tam zatrudniony, a dokąd się udał nie wiadomo. Podobno Düranowie przed paroma laty szukali córki, ale daremnie. Może tą drogą wpadną na jej ślad i spotkają się z córką po tylu latach rozłąki... Samobójstwo w pociągu Zagadkowa tragedia młodego człowieka W sobotę w godzinach popołudniowych, w pociągu zdążającym z Szopienic do Katowic popełnił samobójstwo młody mężczyzna, jak się następnie okazało niejaki Julian Nowak. W przedziale wagonu nie było innych pasażerów. Nowak pozbawił się życia w y strzałem z rewolweru w prawą skroń. go kroku młodego człowieka, policja na Natychmiastowa pomoc lekarska nie dała żadnych rezultatów. Zwłoki odstawio razie nie stwierdziła, (ag). S p. Antoni Sieroń no do szpitala miejskiego w Katowicach. Ponieważ przy denacie nie znaleziono dokumentów, nie można było stwierdzić miejsca zamieszkania. Jak później stwierdzono, Nowak był ostatnio starszym junakiem w osiedlu roboczym w Zarzeczu p. Bielsko. Co było przyczyną tragiczne Wspomnienie pośmiertne W piątek, 25 hm. odbył się pogrzeb śp. Antoniego Sieronia z Rudy Si. W Zm arłym straci! katolicki Górny Śląsk a z nim i cała Polska wybitnego działacza narodow ego, m ęża o niezłom nym charakterze, nie uznającego żadnych kom prom isów i polowiczności tak pod względem religijno-katolickim jak i narodow o- polskim. Śp. Antoni Sieroń jął się pracy dla spraw y polskiej na Górnym Śląsku przed z góry 50 laty. W zaraniu swych lat m łodzieńczych w stąpił do Tow. św. Alojzego i idee ks. N orberta Bończyka, plebana bytom skiego, zaszczepił pierwszy w Rudzie Śl. Później w stąpił do Tow. Górnośl. Przem ysłowców i był również jednym z pierwszych członków B anku Ludow e go w Bytomiu. Poza tym był przy zakładaniu Tow. Elem entarzy im. ks. Engla oraz należał do zarządu politycznego Stronnictw a Ludowego, powstałego z inicjatyw y i gorliwymi zabiegami śp. ks. A leksandra Skowrońskiego. Pod względem narodow ym należał do obozu n a rodowców pod wodzą W ojciecha K orfantego. Glosy polskie, jakie w roku 1903 padły w Rudzie, Biskupicach i Zaborzu na W ojciecha K orfantego, ' zadecydowały o w yborze pierw szego posła ' narodow ego z Górnego Śląska, w stępującego do Koła Polskiego w Berlinie. Ówczesna w alka w yborcza w okręgu zabrskokatow ickim o w ybór młodego wówczas narodowego trybuna ludu polskiego, W ojciecha K orfantego nie m iała sobie rów nej ani przedtem ani potem. Po stronie polskiej garstka zapaleńców, owianych duchem heroizm u narodowego i niezłom ną wolą zwycięstwa, a po stronie przeciw nej olbrzym ie wpływy gospodarcze wrogiej p artii centrowej, wpływy połączonych partyj socjal dem okratycznych polskiej i niem ieckiej, wpływy liberalnej p artii urzędnikierii pruskiej, jednym słowem zw arty obóz niem iecki pod patronatem hakatystycznego O stm arku". Śp. Antoni Sieroń już wówczas nie znał kom prom isów. Zbierali się młodzi narodowcy w jego kuźni, gdzie bez długich dyskusyj i uczonych wywodów kończył słowami: Pow iadam wam, że nasz kandydat, W ojciech K orfanty, pojedzie do Berlina, jako poseł narodowy Koła Polskiego. I ta jego wielka wiars w zwycięstwo słusznej i sprawiedliw ej spraw y polskiej, ta w iara niezłom na, która góry przenosi, dokonała cudu. Obóz narodow o- polski odniósł w okręgu wyborczym zabrskokatow ickim świetne zwycięstwo, które w piętnaście lat później przy obradach w W ersalu zadecydowało o losie w ojewództwa śląskiego.. Śp. Zm arły był zaszczytnie zapisany w o- bozie narodow o-polskim, ale m iał też kreskę w rejestrze hakaty pruskiej, której przew odził pruski kom isarz Maedler, anioł-stróż polskich tow arzystw i związków. To też w chwili wybuchu w ojny światowej, w pierwszym dniu m obilizacji S. znalazł się na liście proskrypcyjnej i w nocy został wywieziony do tw ierdzy w Nysie razem z innym i działaczami. Działalność śp. Antoniego Sieronia w czasie plebiscytowym i trzech pow stań górnośląskich jest dobrze znana i skoro ówczesny bu r m istrz rudzki, niemiec, Born strzepnął pył z obuwia i wyniósł się do V aterlandu, opinia obyw ateli w Rudzie pow ołała Antoniego Sieronia n a naczelnika gminy. Śp. Zm arły reprezentow ał godnie Polskę w tych burzliwych i przełom owych czasach, położył duże zasługi, kładąc pierwsze zręby i podw aliny władzy polskiej w Rudzie,Sl. I Ruda Śl. stała się pod.jego zarządem wzorem adm inistracji, a nie m ożna zapominać, że działo się to w tej samej Rudzie, w której wywierał przem ożne gospodarcze wpływy hr. Ballestrem i generalna dyrekcja jego dóbr. Sp. Antoni Sieroń nie znał kompromisów. Pokazało się to w całej pełni za w łodarstw a Str. I pierwszego rudzkiego burm istrza z w yboru dr. Kopca. Jego praw y, kryształow y charakter nie mógł się podobać ni swoim ni przeciwnikom. W iadom e są i drogow skazem pozostaną jego w ystąpienia w rudzkiej radzie gm innej. Chlubnym świadectwem jego wzięcia i szacunku wśród obywateli, to w yniki głosowań do wyborów sejmowych w roku 1928 i Te 5 tysięcy i kilka set głosów, jakie Ruda Śl. rzuciła na listę Chrzęść. D em okracji pod wodzą więźnia brzeskiego, senatora i prezesa W ojciecha Korfantego, były ostatnim trium fem jego politycznej działalności. U sunął się dobrow olnie z czynnego życia politycznego, bo nie mógł się pogodzić z posunięciam i nowoczesnych prądów. Jem u Górnoślązakowi, Polakowi-katolikowi, który zasady św. w iary wyssał ż piersi swej- m atki, a Polskę nauczył się kochać z psalmów i pieśni wieszcza z Czarnolasu, Jan a Kochanowskiego, z dzieł Adama Mickiewicza i pogłębił poczucie narodow e z pism H enryka Sienkiewicza, m usiały obrzydnąć prądy ostatniego pięciolecia. Stronnictwu Chrz. Dem okracji pozostał wiernym do grobowej deski. Bezkompromisowość i stałość przekonań w spraw ach religijnych i narodowo-polskich, śp. Antoniego Sieronia stoczyła zwycięską walkę z b. proboszczem rudzkim, ks. Oganem. Niestety m e czas jeszcze, by już teraz naśw ietlić ten okres. Żyją tej wallti wpływowi świadkowie. Ta bezkompromisowość, stałość i nieugięto ść zadecydowała, że śp. Antoni Sieroń odesłał sam orzutnie na ręce wojewody przyznany m u krzyż zasługi, bo jak m aw iał: pracow a łem i pracow aliśm y na Górnym Śląsku dla Polski, nie dla odznaczeń i orderów, lecz z świętego przekonania, że inaczej postępować nam nie w olno. Sp. Antoni Sieroń do szkoły polskiej nie chodził, bo jej wtenczas na Górnym Śląsku nie było, nie m iał wyższych studiów. Był samoukiem. Mrówczą pilnością posiadł skarbnicę ducha polskiego. Pisał prawie-że bezbłędnie po polsku a mowy na zebraniach towarzystw i zebraniach politycznych wygłaszał popraw ną polszczyzną. Jego dram at ludowy ze śpiewem M arysia Zam urow ana, osnuty na tle legendy regionalnej o Zabrzeskim założycielu i panu Zabrza obiegł z wielkim pow odzenie» sceny am atorskie na Górnym Śląsku. W roet nikach Św iatła, dw utygodnika literackiego wiele jego prac pisanych w ierszem i prozą. Z każdego jego zdania pisanego i mówionego przebijała nuta gorącej miłości do Polski, a tym samym religiit katolickiej. To też pogrzeb jego, skrom nego rzem ieślnika, lecz wielkiego patrioty był m anifestacją, jakiej dotąd Ruda Si. nie widziała. Poczesne grono duchow ieństwa z ks. radcą duchownym, dr. Skrzypczykiem, prob, rudzkim, ks. kanonikiem Czempielcm, prob, świętóchłowickim, b. kapelanem rudzkim, ks. ks. Jezuici z parafii Najśw. P an ny Marii w Rudzie, 18 sztandarów tow arzystw polskich oraz wiele tysięcy wiernych z Rudy i okolicy oddało temu bojow nikow i ostatnią usługę. Po w yniesieniu trum ny z domu żałoby żegnali śp. Zmarłego: burm istrz rudzki imieniem gminy i b. poseł p. Broncel imieniem Stronnictw a Chrz. Dem okracji i w spółpracow ników narodow ych. Spoczął śp. Antoni Sieroń na cm entarzu w Rudzie w śród pow stańców górnośląskich. Przez całe życie swoje pracow ał nie dla znikomej sławy światowej, ale za sprawę W ielkiej Orędowniczki, Pani nieba i ziemi, Królowej Korony Polski. I Ta, co na Jasnej króluje Córze i w O strej świeci Bramie, a w Piekarach lud swój obdarza łaskam i wzięła swego wiernego sługę pod swój płaszcz i przeprow a dziła go do grona swych wielbicieli w królestwie Syna Swego. FRANCISZEK RUD Az fiumon JfA EGZAMINIE POLI CYJNYM E gzam inujący pyta k an d y d ata na posterunkowego: W yobraźm y sobie, że późnym wieczorem w ciem nej uliczce podbiega do p an a m łoda osoba i skarży się na to, że zbliżył się do niej ktoś nieznajom y. niespodziew a nie ją pocałow ał. Coby pan w tedy zrobił? P rzy pomocy tej m łodej osoby usiłow ał, bym odtw orzyć scenę zbrodni. INSTYTUT PIĘKNOŚCI Pew ien dżentelm en spotkał znajom ą starszą p a nią, k tó ra odznaczała się w ybitną bizydotą i zaniedbanym wyglądem. W racam właśnie z in sty tu tu piękności m ó wi dam a. P an przygląda jej się przez chwilę, wreszcie mówi ze współczuciem: Ach, dom yślam się, pew nie był zamknięty... K IEPSKI WZROK W idzisz! Dawniej wyczytyw ałeś mi każdą prośbę z oczu., a teraz... Tak... praw da! Ale w czoraj byłem u okulisty i ten zabronił m i wszelkiej le k tu r# TU WYCIĄCI Szedł za: nim przez ogród, aż piwnicy. d o m u ru starej Pamiętasz to stary. miejsce, Dawidzie? sp y ta ł Pamiętam. Bawiłem się tutaj nieraz. Vont odchylił duży kamień. W świetle lampki widać było schody, prowadzące do podziemnego lochu. Dawid przystanął, przerażony. Czy to może jest tajne przejście do pałacu? spytał. Tak, jedno z pięciu, które muszą być gdzieś w pobliżu! odparł starzec. Przeszedłem przed paru dniami cały korytarz i postarałem się o dopływ powietrza... Weź tę lampkę, Dawidzie i idź naprzód. Nie zgubisz drogi, gdyż wysypałem ją czystym piaskiem... Na końcu kurytarza będą drzwi, otwarte na oścież. Zaraz potem znajdziesz schody, a za nimi przejście, wyłożone płytami kamiennymi. Przejdziesz parę kroków i staniesz przed ścianą. Pchnij ją z całej siły i wejdź do pokoju. Do jakiego pokoju? zapytał Dawid, oszołomiony. Do sypialni Lady Letycji! Ale mówmy cicho, gdyż może nas ktoś podsłuchać. * Do sypialni lady...? Czyś,oszalał, wuju?.«' Nie, mój chłopcze. Nie było nigdy człowieka rozsądniejszego ode mnie. Godziny tej oczekiwałem całe lata, aż nareszcie nadeszła. Niema nic gorszego dla tego pyszałka, jak obrażenie jego dumy. Wiem również, jak dumną jest jego córka. Gdy nocą dostaniesz się do jep sypialni, zawezwie służbę Ale właśnie. fi tfi mi chodzi. Niech bgd świadkowie, niech ROZDZIAŁ XXXVI Zanim Dawid zdążył nacisnąć klamkę, już mu Vont otworzył drzwi, witając go na progu dworku. Dzień sądu nadszedł! odezwał się starzec, wprowadzając siostrzeńca do środka. Oczekiwałem go długie godziny, aż wreszcie nadszedł. Dawid zdjął w milczeniu palto i położył je nu krześle. Vont ze zdziwieniem spoglądał na wizytowy strój siostrzeńca. Byłeś na prżyjęciu w pałacu, Dawidzie? zapytał. Tak, wuju. List twój przyniesiono mi do pałacu i idę wprost stamtąd! Wierzyłem w ciebie zawsze, mój chłopcze I wiem, że mogę na tobie polegać! Dawid podszedł do okna, by pełną piersią zaczerpnąć powietrza. Zanim zaczniesz mówić dalej, wuju, rzekł pozwól i mnie coś powiedzieć! Powiesz to kiedy indziej, Dawidzie! Teraz nie ezas mówić, lecz trzeba działać. * Cóż mam robić? zapytał Dawid*

4 Szangtiai, PAT. Niemal równoczesne przybycie do Nankinu Czang-Kai-Czeka i Czang-Hsue- Lianga rozwiązuje szczęśliwie kryzys, jaki wybuch! 12 grudnia. W Nanklnie panuje atmosfera łagodności. Przybycie Czang-Hsue-Lianga do Nankinu, gdzie będzie on w rzeczywistości zakładnikiem, wskazuje na łatwość szybkiego rozwiązania wszystkich kwestyj politycznych i wojskowych, wysuniętych przez kryzys. Wracającego do Nankinu Czang-Kai- Czeka powitał owacyjnie na lotnisku 200-tysięczny tłum. Uwolnienie swe oświadczył marszałek zawdzięczam w dużej mierze, odwadze i taktowi mej żony. Czang-Hsue-Liang, po przybyciu do Nankinu wystosował do Czang-Kai-Czeka pismo, w którym oświadcza: Jestem nieokrzesanym wieśniakiem i dlatego popełniłem czyn nierozważny i zbrodniczy. Skruszony przybywam za panem do Nankinu, aby oczekiwać kary, odpowiadającej mej zbrodni. Przyjmę nawet śmierć, jeżeli będzie ona korzystna dla mego kraju. Niech pan nie da się odwieść uczuciom lub przyjaźni od traktowania mnie tak, jak zasłużyłem. Jak sądzą, Czang-Kai-Czek złoży wkrótce deklarację, w której podkreśli Zmarł generał von Seeckt B erlin, PAT. Dziś po południu, po krótkiej chorobie, zm arł general w stanic spoczynku H ans von Seeckt. Polityczne polowanie w Rumunii Bukareszt, PAT. W miejscowości Resita premier Tatarescu urządził polowanie, w którym wziął udział premier jugosławiański Stojadinowicz i minister spraw zagranicznych Rumunii Antonescu. Przy tej okazji odbył się szereg rozmów, głów nie o charakterze informacyjnym. lojalność Czang-Hsue-Lianga i komisarza w Siensi Yang-Hu-Czenga oraz wskaże, ze czyny ich nie powinny być tłumaczone jako rewolta lub bunt. Prasa chińska ocenia załatwienie spraw y jako zwycięstwo oświeconej opinii Lille, PAT. Pogłoski o planach fortyfikowania północno-wschodniego odcinka granicy f-ancuskiej znalazły ostatnio potwierdzenie w wizycie złożonej w Armentieres i kilku innych miejscowościach nad granicą belgijską przez grupę oficerów francuskiego sztabu generalnego. Jak donosi Grand Echo, dziennik wychodzący w Lille, celem wizyty było ustalenie planu rozmieszczenia publicznej nad militaryzmerri. Panuje przekonanie, że pozostanie Szang-Hsue- Lianga w Nanklnie świadczy, iż pogodzenie się jego z Czang-Kai-Czekiem jest zupełne. oddziałów wojskowych, powołanych do rozpoczęcia robót fortyfikacyjnych. Według doniesień Grand Echo projektowane jest wykonanie kompleksu fortyfikacyjnego siłami wojskowymi w okolicy Armęntieres oraz 2-ch innych siłami cywilnymi. Pierwsze prace obliczone są na 2 miesiące i mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku. francuski socialists rozczarował się oglądnąwszy rai" sowiecki Lille, PAT. balistyczny i sekretarz generalny Fran- Prasa tutejsza omawia szeroko wraże- cuskiej Federacji Górniczej, p. Klebernia, jakie opublikował po powrocie z Legay. P. Legay, podobnie, jak jego po- Rosji Sowieckiej wybitny działacz syndy- przednik, Gide, nie kryje po powrocie trzęsienie ziemi Tokio, PAT Dziś rano w pobliżu wyspy N njim a dały się odczuć gw ałtow ne w strząsy podziem ne. Trzęsienie ziemi, które trw ało dość krótko, spowodowało zaw alenie się wielu domów. Szczegółów n a razie brak. Nie wiadom o też, czy są o- fiary w ludziach. K om unikacja telegraficzna i telefoniczna w wielu m iejscach została przerw ana. W edług dalszych wiadomości, trzęsienia ziemi, które nawiedziło wyspę N iijim a, uszkodziło szereg domów. 1 osoba utraciła życie, 16 odniosło rany. swega rozczarowania z odniesionych wrażeń. Uderza go zwłaszcza niski poziom materialny bytu robotnika sowieckiego, z którym nie pogodziłby się nigdy robotnik francuski, jak i mały zakres wolności jednostki. Najbardziej oburza syndykałistę i socjalistę francuskiego położenie kobiety w. Sowietach, gdzie jest ona przy najcięższych zawodach, wymagających wielkiego wysiłku fizycznego, równorzędnie traktowana z mężczyzną. Kobiety spotyka się przy piecach Martenowskich, przy budowie dróg i kolei żelaznych. Tutejsza prasa francuska podkreśla okoliczność, że wspomnienia p. Legay z podróży do Rosji Sowieckiej ukazały się na łamach Bataille, organu zbliżonego do socjalistycznego ministra w gabinecie Bluma, p. Lebas. Zn6w niebezpieczeństwo groźnego konflikty Paryż, PAT. zw iązku z zatrzym aniem przez dw a okręty szą, że krążow nik Cervera zatrzym ał w p<m Agencja H avasa donosi z B erlina, że hiszpańskie niem ieckiego parow ca Palos, nie- bliżu Santander statek, jadący z Bilbao w kiem ieckic okręty w ojenne otrzym ały rozkaz u ru n k u Anglii. Statek ten, którego narodowość! dania się w kierunku Bilbao. Oficjalne kola ule- nie została w ym ieniona, m iał zatonąć. Załoga! Groźny pożar w tunelu Kolejki w Berlinie mieckie odm aw iają w yjaśnień na tem at ko- jego została zabrana n a pokład krążownika! ' nieczriych zarządzeń, które według kom unika- powstańczego. tu Niemieckiego B iura Inform acyjnego zostały w ydane w celu uw olnienia okrętów. Walcncja, PAT. Wszystkie oddziały straży pożarnej pracują Londyn, PAT. Z T arragony donoszą, ze łódź podw odna, W edług inform acyj tam tejszych kół politycznych na wody hiszpańskie udały się nastę Berlin, PAT. dym u, w ypełniających tunel. Strażacy pracują której przynależności państw ow ej nie udało się Dziś wieczorem z niew yjaśnionych pow o w m askach gazowych. Do godz. 20-ej ognia nie stwierdzić, usiłow ała storpedow ać statek Manpujące okręty w ojenne niem ieckie: 2 pancerniki Deutschland*1 i A dm iral Scheer, k rą dów w ybuchł groźny pożar w tunelu kolejki zdołano ugasić. Na m ejsce pożaru przybyli n a galfanes w chwili, gdy gotow ał się opuścić objazdowej, w jednym z najruchliw szych tychm iast po otrzym aniu wiadomości gen. Goe- port. W yrzucone przez łódź podw odną torpe-i żow nik K öln i dwie flotylle torpedowców. m iejsc B erlina na Potsdam erplatz. W akcji ra ring i m inister Goebbels. Miejsce katastrofy dy, znaleziono w odległości 1.5 km. od portu. tunkow ej biorą udział w szystkie oddziały berlińskiej straży pożarnej. Akcja straży jest nie bliczności. P ożar w ybuchł tuż obok miejsca, eja H avasa dnosi, że w pobliżu Barcelony usi* Potsdam erplatz wypełniły olbrzym ie tłum y p u Są one rzekom o pochodzenia włoskiego. Agen* Wojna na morzu zwykle utrudniona z pow odu gęstych kłębów gdzie przed rokiem w ydarzyła się katastrofa B erlin, PAT. łow ano rów nież storpedow ać tran sp o rto w iec zaw alenia się tunelu tej sam ej kolejki. Z hiszpańskich źródeł pow stańczych 'dono- zbliżający się do portu. TU WYCIĄĆ! 218 * Spełnić przyrzeczenie! 1 Jeszcze dziś? Cóż mógłbym zrobić w nocy? Pozwól wuju, że się przedtem wypowiem. Mów, Dawidzie! Przypominam sobie wszystko dokładnie, ćd mówiliśmy w Orlich Górach Arizony i znam na pamięć każdą sylabę mej przysięgi, wuju. Którą złożyłeś, Dawidzie, trzymając rękę nst Piśmie Świętym. Czyż mógłbym zapomnieć o tej strasznej godzinie, wuju? Czy próbowałem opuścić cię kiedykolwiek? Nigdy, Dawidzie, a dziś w nocy będziesz mógł spełnić przyrzeczenie, po czym już będziesz wolny. Przygotowałem wszystko, by ci ułatwić zadanie i nie napotkasz na żadne większe trudności. Dobrze wuju ale przedtem musisz mnie wysłuchać. Od szeregu dni mam wyrzuty sumienia, źe zrujnowałem lorda. Postępować w ten sam sposób dalej, byłoby ponad moje siły. Nic więcej wuju, zrobić dla ciebie nie mogę! Nic więcej dla mnie nie możesz zrobić? 1 wykrzyknął starzec. Nic więcej, wuju! Nie znam twych dalszych zamysłów, błagam cię jednak, nie żądaj, bym je wykonał. Dręczy mnie sumienie i chwili nie mam spokojnej... Tak myślisz? Starzec ciężko dyszał. Zdawało się, źe utracił mowę. Wyciągnął ręce i kurczowo ściskał palce. Dawid stał orzerażony, myśląc, źe starzec bliski jest śmierci. 219 Zanim jednak podszedł do wuja, Von! juz padł przed nim na kolana. Dawidzie! zawołał, a w głosie jego brzmiało rozpaczliwe błaganie i odbijało się głucho o puste ściany izby. Nie opuszczaj mnie i nie łam przysięgi, jaką złożyłeś z ręką na Biblii. Czy nie oddałem ci ostatniego grosza, abyś wyszedł na człowieka? Czy nie żyłem jak żebrak, bylebyś tylko mógł się wybić? Dzień i noc pracowałem w znoju, bylebyś ty coś miał, chłopcze. Jeżeli mnie teraz opuścisz, Dawidzie, to staniesz się moim mordercą. W «twoich oczach pozbawię się życia, jeżeli złamiesz dane mi słowo i nie pozwolisz mi zemścić się na nim. Słyszysz, co ci mówię? Oni ciebie otumanili, Dawidzie. Wyzyskali twoje dobre serce i skłonili do złamania słowa, byle by tylko uchronić tego pyszałka przed moją zemstą... Dawid gwałtownie podniósł starca i posadził na krześle. Mów wuju, co mam robić! rzekł, zdecydowany już na wszystko. Głos starca jakby odzyskał dawną siłę T- Oto moja ręka, która spoczywa na Biblii! rzeki uroczyście. A drugaą wznoszę do nieba i przysięgam ci, że jeżeli nie wykonasz rozkazu mego, znajdziesz mnie tutaj jutro martwego. Mów, wuju, co mam czynić! powtórzył Dawid. Słowa dotrzymam i spełnię twój rozkaz! Twarz starca wypogodziła się. Wyciągnął z kieszeni lampkę elektryczną i rzekł, kierując sie ku wyjściu.. Chodź za mną, Dawidzie! H u m e t OJCOW IE I DZIECI Miody urzędnik Joe Sm ith wchodzi do gabinetu swego szefa. M ister Moneymaker* chciałbym, się zwolnić na jutro. D la czeg o? A- Żenię się - _ p a n się żeni? X czy ojciec pańskiej przyszłej żony wie, że pan zarabia zaledwie Jfj dolarów tygodniowo? * Oczywiście, że wie! Ładny ojciec u* śmiecha się ironicznie m r, M oneynaker któż tei jest? P an, m ister Money* nakcrl DOWÓD Gdyby pani w iedziała, z jakim zapałem m ój m ąż pracuje, gdy o m nie myśli I W łaśnie w idziałam dzisiaj ran c jak trzepał na podw órza dywany... EKONOMIA Do wsi przyjeżdża Pom eranc, agent w ielkiej firm y i zasięga fachowych ra d u miejscowego pachciarza. Czy w tej okolicy, ludzie m ają dostateczną siłę kupna? Uj, sile kupna to oni m ają wszyscy, tylko nie m ają siły do płacenia!...

5 S IE D E M GROSZY" Hf. S,104); STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. P iękna I m łoda hrabianka Irena Hohenstein * Niemiec wyszła w brew woli rodziców s a m ąi za A rtura N ordhelm a, który ją w krótce porzucił i w yjechał do Ameryki. Wypędzona s dom u przez ojca, Irena w raz # m ałym dzieckiem w yjechała do Ameryki, gdzie odnalazła A rtura, który przybrał nazw isko Gould i ożenił się pow tórnie. Przegraw szy m ajątek w karty, A rtur zam ordow ał w celach rabunkow ych swego teścia Sm itha I, ścigany przez policję, ukryw a się. C hcąc zmusić Irenę, aby z nim wyjechała, porw ał je j córeczkę, której nieszczęśliwa m atk a szuka po wszystkich m iastach, w raz 8 swym znajom ym z Niemiec Szoilerem. Cudownym zbiegiem okoliczności Irena odzyskuje swe dziecko i ucieka w raz z Szoilerem do południow ej części k raju. I tam jed n ak odnalazł ją Nordheim. Po niesam o w itych przygodach 1 przeżyciach nieszczęśliw a kobieta znow u traci dziecko, które załiłąkało się w dżungli. Na skutek przeżyć Iren a rozchorow ała się ciężko. wolenie, ale nic nie mówił. Dyrektor usiadł przy biurku i zwrócił się ponownie do Ireny. Czy m ogę prosić o nazwisko? Irena Nordheim! Czy m ężatka? Nastąpiła długa pauza... Byłam m ężatką I Oczy dyrektora zabłysły, jak oczy dzikiego zwierzęcia. A jak się pani nazywa z domu? Hrabianka H ohenstein. Dyrektor cofnął się. Na twarzy jego zardgał cyniczny uśmiech, ale milczał. Dr. Castor również nic nie mówił; podszedł do młodej kobiety i ostrożnie doprowadził ją do drzwi. W przedpokoju czekała pielęgniarka. * Już wszystko goto w e; proszę za mną, miss rzekł do niej młody lekarz i razem z pielęgniarką zapro biowską córką i tak dalej. Musi być koniecznie pod obserwacją. Pani mnie rozumie? Oczywiście, panie dyrekrze, odparła poufale jestem dobrze poinformowana. Ta biedna, m łoda kobieta została tak nadszarpnięta gorączką, że umysł jej ucierpiał przy tym i dlatego musi pozostać przez dłuższy czas pod pańską obserwacją i ojcowską opieką. M ówiąc to, drwiąco się uśmiechnęła. Pięknie, wspaniale! zawołał dyrektor. A potem?. A potem rzekła arogancko z cyniczną miną zastosujem y naszą metodę, aby ją wyleczyć. Zwykle choroba rozpoczyna się furiackimi napadami, ale grubo wyścielone ściany nie przepuszczają krzyku. Można ją zresztą po dobroci przekonać, a kraty w oknach są na to, aby złodzieje nie mogli wejść... W szak w naszym mieście jest tyle hołoty, a. później następują bezsenne noce, ale w mojej podręcznej aptece mam krople, które pogrążą tę kobietę w głęboki sen... Pan w olno mi na nią patrzeć, nie w olno mi palić, a przecież mój tytoń nie jest gorszy od poprzedniego. Tak, ale gdy się ma dzieci, toi trzeba mieć dla nich względy, więc, ojcze, bądź rozsądny. M ożesz później na podwórzu ćmić, ile ci się zechce., Milton musiał zrezygnować zeä swej ulubionej fajki. Pozwól mi dokończyć palić fajkę, już drugi raz tego nie zrobię. Ja tej nocy nie mogłam wcale zasnąć, stary... rozpoczęła po chwili kobieta. A to dlaczego? Czy "ci co jest? Zauważyłem nawet, żeś nie spała. Nie, w takim razie spałeś i chrapałeś, jak niedźwiedź. N ie spałam, gdyż dziecko się tej nocy parę razy obudziło... Przez dziecko... "rzekł Milton przeciągle i spojrzał na łóżeczko, w którym spała Liddy. Tak, nie spałam całą noc, myślałam tylko o matce tego dziecka. Jakże ona musi być nieszczęśliwa po jego stracie. Śniła mi się w nocy, jak szukała O tworzyły s ię 3rzwi przyległego wadził Irenę po szerokich schodach, jtokoju i wszedł szczupły, elegancki, pokrytych dywanami. młody człowiek. Ukłonił się iekko i Przez otwarte drzwi widać było zaprosił ją grzecznie. wspaniale urządzony pokój, w którym stało białe, duże łóżko. się uśmiecha, panie dyrektorze, pan ~~ Czy m ogę panią" prosić, miss? Irena podniosła się machinalnie. Tutaj będzie pani wygodnie, mi nie wierzy, więc może się pan osobiście przekonać, jaki ładny i głębo go w lesie, za każdym drzewem, za 1 Proszę, niech pani spocznie! odezwał się dr. Castor z pogardliwym Irena usiadła w fotelu, stojącym uśm iechem. ki jest sen naszej pacjentki. każdym krzakiem. Jak krzyczała, jak obok biurka m łodego człowieka. Chciał coś pow iedzieć, dodać jakąś zgryźliwą uwagę, ale pohamował Pani jest pyszna! odezwał dziewczynka znajduje się u nas od Dobrana para zaśmiała się. wołała... Wprawdzie teraz, gdy Lekarz nachylił się nad nią badaw czo i jedno jego spojrzenie w y się i spokojnie powiedział do pielęgniarki. nie życzy sobie, żeby jej umysł był to, abyśm y chcieli jej się łatw o po się dyrektor. A może ta kobieta kilku dni, pokochaliśm y ją za nad starczyło, aby go przekonać, że siedząca przed nim ma silną gorączkę. Proszę tę panią; zaraz położyć bocie. Farmer miał dużo do roboty zbyć. Gdy spojrzał na miłą twarz młodej do łóżka, lekarstwa przyniosę sam, a zechce słuchać naszych słusznych Milton nic nie odpowiedział. Surowy farmer otarł sobie oczy, w któ pacjentki, stanął jak wryty. N igdy pani ma czuwać przy chorej przez całą noc. pani, która tak często wykazywała rych stanęły mu łzy. rad, więc polegam w zupełności na nie widział w swoim życiu tak pieknej kobiety. Rzucił jeszcze raz długie spojrzenie tyle sprytu. W idzisz, staruszku! rzekła na Irenę i, wyszedł. Pielęgniarka miała cyniczny wy- Miltonowa chętnie zatrzymała- Czy pani posiada środki, aby zapłacić za swój pobyt w naszej klinice? zapytał. Dyrektor pozostał sam w pokoju Pan dyrektor może na mnie znać spokoju, póki nie zameldujemy raz twarzy bym dziecko u nas, ale nie m ogę do Tak odpowiedziała" Irena, lekarza. polegać zapewniała. Jesteśmy w mieście, że mała znajduje się u która w paczuszce, podsuniętej jej N ie oderwał oczu od drzwi, którymi przygotow ane również na takie w y nas. Pokochałam tę dziewczynkę, jak przez farmera, znalazła 5 0 dolarów. wyszła Irena. padki, W szak mamy kaftany bezpie gdyby była naszą własną. Ale nie je Każę przygotować pani łóżko, To się nazywa, mieć szczęście! czeństwa, zimne kąpiele, prysznice, stem.ani szczęśliwa, ani zadowolona, jest już najwyższy czas, aby pani rzekł do siebie. N igdy w moim które działają wspaniale... dlatego, że nie mogę zapomnieć o jej zdjęła tę mokrą suknię rzekł i podszedł życiu nie widziałem ładniejszej ko W ięc staje na tym, przer matce. do dzwonka. biety od naszej nowej pacjentki, a pował dyrektor rozmowę. Pani RO ZDZIAŁ q6 K toś zapukał. M łody lekarz podszedł do drzwi. to - zaśmiał się cynicznie. już nikogo nie skrzywdzę. Gdy Nordheim chciał wyjść na mimo, że znam wiele ładnych kobiet, wie, co pani ma zrobić, a zresztą, ja STRASZNA G O N ITW A A ch! To pan, panie dyrektorze? zapytał zdziwiony. Proszę! A dr. Castor? zapytała kolowane w niego lufy. Stanął przez K toś zapukął. Podszedł do drzwi, a ona za nim. brzeg, ujrzał przed sobą dwie w yce Pielęgniarka powiedziała mi,. Pielęgniarka, którą! zostawił u bieta złośliwie. Ja mu nie ufam. chwilę, jak wryty. W tedy przemknął że mamy nową chorą przy czym chorej Ireny, w eszła do pokoju, oglądając się na w szystkie strony, wa. za którym chciał się ukryć, ale zanim Mnie się wydaje, że on coś podejrze się jak cień do następnego drzewa, przeszył Irenę takim wzrokiem, że blada i przerażona usiadła na fotelu. Jak się miewa chora? Dyrektor spojrzał z nienawiścią zdążył to uczynić, zagrzmiały dwa Ta pani ma silną gorączkę, więc Już śpi! na lekarza, znajdującego się na sali wystrzały. Nordheim upadł. kazałem jej przygotow ać łóżko. A gdzie jest dr. Castor? chorych. Pułkownik i Sam wyskoczyli z Na ogólnej sali? zapytał niezadow Na sali chorych. Prędko się od niego uwolnię! poza krzaków. olony dyrektor. A gdzie miałem kazać? zapytał Dyrektor przeszedł się po pokoju kilka razy, wreszcie stanął przed pie rzekł dyrektor i razem z pielęgniarką opuścił pokój. Prędko, daj mi kajdanki, prędko! zawołał Rogers, ale nie skoń ze zdziwieniem dr. Castor. lęgniarką i zapytał ją: A Liddy, którą wołała Irena w czył zdania, gdyż Nordheim podniósł Dyrektor nic nie odpowiedział i Co pani myśli? Czy pacjentka malignie, znajdowała się pod dobrą się prędko i jak strzała uciekł i skrył zbliżył się do Ireny. N ie m ógł oderw jest bardzo chora? opieką małżeństwa farmerów. się za wielkim drzewem m agnolii. ać oczu od jej pięknej twarzy, po Ma bardzo silną gorączkę, ale Niegdyś oboje pragnęli bardzo U w aga, Sam ie! zawołał Ro znał się na niej i podziwiał jej klasyczną to jej nie zaszkodzi i nie będzie dla posiąść taki niebiański skarb, a teraz gers, wyjmując rewolwer. Prędko postać. Zbliżył się jeszcze na nas wielkim ciężarem! los dał im go w podarunku. ładuj swój karabin i naprzód, a w te kilka kroków... K obieta z trudnością Tak pani myśli? uśmiechnął Przed poczciwymi ludźmi otw ierał się nowy świat. Farmer zrobił dla Sam skoczył, jak tygrys, na drzedy schwycimy go bardzo łatwo. otw orzyła oczy. się dyrektor pod wąsem. Czy może pani, zapytał dyrektor Czy mówi w malignie? za niej łóżeczko; wprawdzie łóżko było wo, ale za późno. Nordheim ukrył się odpowiedzieć mi na kilka pytał dyrektor po chwili. bez upiększeń, zwyczajne, ale stary w gęstwinie. pytań, miss, za długo nie będę pani Tak, gada tam różne brednie. pokazał dobre chęci i był zadowolony ze swej roboty. wtórnie dwa wystrzały. W cichym lesie zagrzm iały m ęczył. N iech mi pani poda stan, nazw isko 1 pochodzenie, gdyż tego w y że ją prześladuje.niedźwiedź, i pyta, Ledwie zaświtał poranek, już Prędko, dawaj tu konie, To woła jakiegoś dziecka, to myśli, po Sa maga u nas regulamin. czy aby drzwi są zamknięte na m ałżeństwo farmerskie było przy robocie. Irena pochyliła głow ę na znak klucz... Farmer miał dużo do roboty zgody, a młody lekarz niecierpliwie Czy drzwi są zamknięte na w polu, wschodzące słońce było dla bębnił palcami po biurku. klucz? zapytał dyrektor. niego sygnałem do rozpoczęcia pracy, Czy nie m ożem y z tym zaczekać Tak, odpowiedziała pielę kobieta zaś musiała zajmować się do jutra, panie dyrektorze. zagniarka, a wzrokiem szukała oczu sama swym małym gospodarstwem. pytał zniechęcony. Ta pani potrzebuje dyrektora. Ona się pana boi. Liddy jeszcze mocno spalą. teraz koniecznie spokoju. Przeczuwający anioł! za N ie patrz wciąż na nią, sta D yrektor spojrzał na niego groźnieśmiał się drwiąco dyrektor. ruszku! mówiła mu farmerka. W szak lady sama mówi, że Zapanowała cisza. Jak tylko ta kobieta będzie mogła Jeszcze ją obudzisz. Milton odszedł od łóżeczka i cm ił może odpowiedzieć na kilka moich opuścić łóżko, proszę mnie zawia fajkę. pytań. To potrwa tylko kilka minut, domić zwrócił się dyrektor do pielęgniarki a w tedy dam jej m ały sa fajką na podwórze? zaczęła ko Czy nie mógłbyś wyjść z twoją a ja dałem już polecenie pielęgniarce, aby przygotow ała pokój na pierw szym piętrze. niem ponieważ uważam ją za anortoń i dziecko zacznie kaszlać! lon, który sąsiaduje z moim m ieszkabieta na nowo. Palisz straszny ty Dr. Castor nagle odwrócił się; na malną. W szak mówiła wczoraj dokto- Teraz dopiero będę przeżywał leg o tw arzy m alowało się niezado rojyi Pastorow i i mnie, że jest hra rozkosze.^ = rzekł farmer^ == mie! wołał pułkownik. On nie może nam umknąć! Murzyn dobiegł prędko do skraju lasu, Rogers zaś doszedł do miejsca, gdzie stał przed chwilą Nordheim. Na zielonym mchu i na korz^s drzewa, o które oparł się zbrodniarz, widać było ślady krwi. Bez w. tpienia Nordheim był raniony. Ale czy rana była śmiertelna, czy przeszkadzała mordercy w jego ucieczce? Naraz rozległ się tętent koni; to Sam nadjeżdżał. Na koń! zaw ołał pułkownik. On jest ranny, będziemy się trzymali śladów krwi, w ten snosńti nie umknie nam. (C iąg dalszy n ą slą p łj

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze Judem Wydanie DE CENA POJEDYŃCZ. ĘG W NIEDZIELĘ 10 GROSZY D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZVSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. ROK III. WTOREK, 13 LISTOPADA 1934 NR. 313 SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Sześć rządów hiszpańskich

Sześć rządów hiszpańskich Wydanie D Cena egzem pl. 10 gr. WIADOMOŚCI leświata-sensacyjne DOWIEŚĆ!.groszu J le d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM. Rok VI. Niedziela, dnia 28 listopada 1937 r. Nr. 328 Adwekettiumańskl

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Groźna powódź w Łodzi «

Groźna powódź w Łodzi « Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG IEM PL.8 J U d e m DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. g r o t x y ROK IV. PONIEDZIAŁEK, 18 -GO LUTEGO 1935 NR. 48 Bialska

Bardziej szczegółowo

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc

Bardziej szczegółowo

ollcja na miejscu zbrodni

ollcja na miejscu zbrodni Wydanie D f ( t o k I I. Wtorek l4-«o marca 1933 r. Hr. 73 D Z I E N N I K I L U S T R O W A N Y D L A W S Z Y S T K I C H O W S Z Y S T K I E M ollcja na miejscu zbrodni Zeznania funkcjonarjuszów policji

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

GAZ INFORMACYJNA ..NIKLO-CHBOIH AN T E N A

GAZ INFORMACYJNA ..NIKLO-CHBOIH AN T E N A OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM. 0 * ' 5^" W ychodzi 1-go i 15-go każdego m iesiąca GAZ INFORMACYJNA Redakcja i administracja: Kraków, ul. G arbarska 7 Tel. 171-55 Rok 1. K R A K Ó W, D N I A 1 5-3

Bardziej szczegółowo