Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski"

Transkrypt

1 mwhńwmustrowanydla WSIYSWCH O W S 2Y S T K IM * WADOMOŚCI ZE ŚWiATA-SENSACYJNE POW/EŚCL Poniedziałek, 28 grudnia 1936 r, Wydanie D* Cena egzemplarza 8 gr ÄWiilara w bożnicy W arszaw a, Tel. wl. Policja pow. w arszaw skiego spisała proto* kół z powodu niezwykłej aw antury w bóżnicy w W a wrze, pod W arszaw ą. K antor (śpiewaki tej bóżnicy, niejaki Uszer H ajiler, od d łu ż n e go czasu był już podejrzany przez członków m iejscowej gminy żydowskiej o naruszenie przepisów religijnych. Obecnie w piątek uęełe wreszcie bom ba. Okazało się bowiem, że <anto r przyjechał z W arszawy koleją już po * - padnięciu zm roku i naruszył w ten sposób d poczynek szabasowy. Kiedy H ajter przvs'e<ti do bóżnicy, w ybuchła w ielka a w an tu ra,, t tóre zam ieniła się następnie w bójkę. Musiała interw eniować policja, spisując protokół przeć. *. s#> 20 uczestnikom naruszenia spokoju w żydowskiej św iąty n i Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski NOWA RZEŹBA wybitnego artysty poznańskiego H aupta, sym bolizująca męstwo i pow stańca w ielkopolskiego E dw arda dzielność Miedwi to samo nastapi w Polsce? W arszaw a, Tel. wł. jak i zarysow ał się w ostatnich 2 latach? Defi- gólnych państw i to ostatnio rów nież St. Zjednoczonych W edług obliczeń, przeprow adzonych przez cytowe zbiory zbóż w ciągu ostatnich 3 lat i liberalno-dem okratycznych państw biuro ekonom iczne Ligi N arodów, już w roku doprow adziły do zlikw idow ania ciążących na E uropy Zachodniej nastaw ia się coraz bardziej ubiegłym św iatow a w ytwórczość przem ysłow a rynkach światowych zapasów i umożliw iły powynosiła na gospodarkę w ojenną, forsując zbroje 94.8 proc. w ytwórczości z 1929 r., a w ażniejszą zwyżkę cen zbóż i innych artyku- nia i przestaw iając ap arat wytwórczy na potrzeby w roku 1936 już ponad 100 proc. W ytwórczość łów rolniczych. wojenne. artykułów żywnościowych w ynosiła w r. ub. W zrost siły kupna szerokich m as produ- Chwilowo nie przedstaw ia to pow ażniejszego niebezpieczeństwa dla rozw oju położenia proc. w ytwórczości z 1929 r., a wytwór- centów rolniczych w świecie stanow ił zdrow y czość surowców 90.1 proc. W obec szybkiego im puls ożywienia koniunktur n a odcinku wygospodarczego świata. Na dalszą m etę jednak w zrostu wytwórczości surowcow ej w r. b. twórczości przem ysłowej. Dalszym czynnikiem niegospodarcze i nierentow ne podporządkow y przypuszczalnie i ta dziedzina produkcji, o ułatw iającym norm alne ożywienie koniunktur wanie procesów gospodarczych, potrzebom I ile nie przekroczyła w roku bieżącym pozió- w głównych centrach gospodarczych św iata, a względom gospodarki w ojennej m usi wywołać m u z r. 1929, to w każdym razie bardzo się więc w Stanach Zjednoczonych, W. Brytanii, zaburzenia gospodarcze. do niego zbliżyła. krajach zachodniej E uropy, krajach skandy- C harakterystycznym objaw em w skazującym naw skich, była obfitość kapitałow a. Deprecjana to, że popraw a gospodarcza w pierwszych cja fran k a francuskiego i innych w alut zalotach pokryzysowych nie m iała ch arak teru chodniej i południow ej E uropy, usunęła organicznego był fakt, że ani obroty handlu wreszcie ostatnią zasadniczą różnicę w poziom iędzynarodow ego nie w ykazywały w zrostu, mie gospodarczym, w ystępującą pom iędzy ty- Eiha zaiść na e h r e r s ite * ani ceny podstawow ych surowców i artyku- m i krajam i, a gospodarką św iatową i włączy- W arszaw a, Tel. wł. lów światowego obrotu nie zwyżkowały. Do- ła je do m echanizm u ożyw ienia koniunktur W czw artek, 24 bm., interw eniow ała w ro* piero r przyniósł pierwszy dodatni zw rot ralnego. na tych odcinkach. W roku tym w skaźnik cen W ten sposób w latach ostatnich nastąpiło kuraturze Sądu Okręgowego w W arszawie grupa światowych podnosi się z 35.8 do 36.4, czyli w dużym stopniu uzdrow ienie sytuacji gospo- adw okatów narodow ców o z w o ln e n c * 9 około 1.5 proc., a obroty handlow e osiąga- darczej i przeistoczenie m echanicznej 1 sztucz- aresztu centralnego 9 zatrzym anych -tuderlńw j,ą m iln. dolarów, wobec miln. nej popraw y koniunkturalnej, w organiczne i znajdujących się pod zarzutem udziału w blokadzie n a uniw ersytecie w arszaw skim Obroń dok w złocie w roku poprzednim. Jest to ewo- na zdrow ych podstaw ach oparte ożywienie go lucja trw ała, o czym świadczą rów nież po- spodarczc. Zbytni optym izm w ocenie sytuacji myślne cyfry w r. b. W ciągu pierwszych 9-eiu nie byłby mimo tego na miejscu. Z jednej stro- cy w yrazili gotowość złożenia kaucji»a aresztowanych, byle by ich zw olniono z aresztu i* miesięcv br. ceny światowe w zrastają poważ- ny bowiem położenie finansow e krajów, izonie, bo o około 10 proc. i w tym sam ym m niej lujących się od zagranicy i forsujących przy święta. Ze względu "na trw ające doclmd. ula więcej stopniu w zrastają międzynarodow e o- pomocy sztucznych środków rozw ój koniiinkbroty handlow e. tur, a więc np. Niemiec i W łoch jest krytyce- władze sądowe odmówiły zw olnienia studentów, 6%#* et*xem ś mmw* ggantia* * «(. * iesgiej *=> gospodarczą poszcze $ a re s z t» '. *

2 S fr. -1 1» S I E D E M 4 & R O S Z Y.m Złodziejskie pokłosie świąteczne Poniedz. Dziś: Młodz. m. m. 13 Ju tro : Tom asza grudnia W schód słońca: g. 8 m Zachód: g. 15 m. 52 Włamywacze, kasiarze i kieszonkowcy nie próżnowali Długość dnia: g. 7 m. 19 Mn&mi&a $&śąsfka rsrrsrrrrr. Redakcja i administracja: Katowice, ulica Sobieskiego i i, tel TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWI CACH: WTOREK: g ,30 Dwa występy Teatro de! Piccoli. ŚRODA: g. 17 i 19,30 Dwa występy Teatro dei Piccoli. CZWARTEK: g. 20 Podwójna buchalteria"; g. 23,15 Rok 1937?" (Noc Sylwestrowa). TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROWIN CJI: BIEISKO: poniedz., 23 b. m., g. 20 Podwójna buehalteria. MIEJSKI DOM LUDOWY W CHORZOWIE: PONIEDZIAŁEK: 28 b. m. o g dwa przedstawienia słynnego włoskiego teatru marionetek..teatro dei Piccoli". REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: Kochana rodzinka Flip i Flap. Casino: Dzieci szczęścia. Colosseum: Panna Liii. Rialto: W iedeń szaleje. Stylowy: Pod dwiema Hagami, linion: Ostatni akord. Dębina: Casino de Paris i Serca *e stali. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Manewry miłosna Oraz bogaty nadprogram. CHORZÓW. Apollo: Miody hrabia i Wielka nowośę. film plastyczny. Colosseam: Słowik W iednia 1 Złoty skarb. Delta: Toni z Wiednia i Ucieczka przed ślubem. Rialto: Carinto, miasto m iłości i Tygrys Pacyfiku. Roxy: Allotria i Flip i Slap nocny patrol. MYSŁOWICE. Casino: Panna Liii. Odeon: Bounty. H elios: Jestem niewinny. Colosseum:. Czu-Czin-Czau. WIELKIE HAJDUKI. Śląskie: Toni z Wiednia 1 Nocny patrol Flip i Flap. Rialto: Allotria i Kryjówka szczęścia. SZOPIENICE. Colosseum: Bolek i Lolek (Adolf Dymsza). Hel: Barbara Radziwiłłówna 1 nadprogram. PIOTROWICE. Metropol: Trędowata I nadprogram. SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: Ave Maria. Kameralne: Romeo i Julia. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Godzina Pokusy 1 Mężczyźni w niebezpiecznym wieku. Colosseum: Ostatni Mohikanin i Tango zakochanych. Wawel: Idziemy po szczęście i Waldca milionów. SZARLEJ. Apollo: Walc królewski i Duet AdltinL MIKOŁÓW. Adria: Dwa dni w raju. 26 bm.: Pepi, 27 bm. Skradziona miłość. NOWA WIEŚ. Piast: Braterstwo krw i i Dżentelmen kocha inaczej. Sienkiewicz; Mały-buntownik i Mary.Dow. 6 Słońce: Skradziona miłość i Kłopoty sportowca. RUDA ŚL. Apollo: August Mocny i nadprogram. Piast: Toni z Wiednia i nadprogram. WODZISŁAW. Słońce: Jadzia. RYBNIK. Apollo: Ave Maria i Tajna brygada. Helios: Romans w Budapeszcie i 5 dziewczynek z Kanady. Bałtyk: Pałac w e Flandrii i dod. BIELSZOWICE. Śląskie: Ada, to nie wypada i Zapomniany człowiek. PAWŁÓW. Eden: Księżniczka czardasza, a w HI święto Godzina pokusy. PSZÓW. Apollo: Kwiat Hawajn. TARN. GÓRY. Nowości: KpŁ Blood, a od 26 b. m. Ostatni akord. LUBLINIEC. ApoRo: Nie zapomnij o mnie. RYDUŁTOWY. Apollo: Nie zapomnij o mnie. Polonia: Czarne róże. BIERTUŁTOWY. Helios: Kapitan Blood 1 nadprogram. KNURÓW. Casino: Panna Liii. Śląskie: W alc nad Newą i Żona dwóch mężów. CIIROPACZÓW. Metropol: Po burzy i Załoga. RADZIONKÓW. Casino: Skradziona miłość. 26 b. m. Dwa dni w raju, 27 b. m. Pepi. ORZEGÖW. Casino: Rendez vons w Wiedniu i Nasi Chłopcy marynarze. CZERWIONKA. Apollo: Miłostki i Piekło. RADIO PONIEDZIAŁEK, 28 GRUDNIA 1936 R. Katon lee. 6,00 Sygnał czasu i kolęda. 6,03 Płyty. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Płyty. 7,30-8,00 Płyty. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 K oncert Płyty. 13,15 Płyty. 13,58-14,00 Wiadomości giełdowe. 15,00 W iadomości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,15 Gwara w literaturze polskiej" odczyt. 16,30 Koncert zespołu. 17,00 Co Polska wniosła do kultury : W laboratorium prof. W eigla" odczyt 17,15 Koncert solistów. 17,50 Historia zegara" pogadanka. 18,10 Wiadomości sportowe. 18,20 Uwagi gazdy Mroza o sporcie współczesnym". 18,30 Płyty. 19,30 Muzyka lekka. 20,25 Pieśni. 21,00 Idąc za kolędą". 21,30 Koneert Malej Ork. P. R. 22,00 Koncert symfoniczny. ' Podczas św iąt Bożego N arodzenia grasow a li n a terenie Śląska włamywacze, kasiarze 1 złodzieje kieszonkowi, to też kroniki policyjne zanotow ały wiele zuchw ałych występów złodziejskich. Najwięcej kradzieży popełniono w drugie święto, tj. w sobotę, korzystając z tego, że właściciele m ieszkań wyszli na odwiedziny wzgl. w yjechali do krew nych. N ajbardziej obłowili się złodzieje u wdowy Heleny W eism anow ej, zam. w Katowicach, przy ul. Słowackiego 10. W eism anow a w ybrała się w sobotę po południu na kilka godzin do znajom ych, pozostaw iając m ieszkanie bez nadzoru. ISkorzystali z tego włamywacze, którzy po odsunięciu specjalnym i narzędziam i rygli u drzw i w ejściowych weszli do m ieszkania i łom em rozbili drzwi kredensu, kradnąc srebrne nakrycie stalow e n a 12 osób, złotą kolię, w ysadzaną rubinam i i perłam i, złote kolczyki, w ysadzane perłam i i wiele innej biżuterii;, W artość skradzionych przedm iotów wynosi kilka tysięcy zł. Poszkodow ana nie była od kradzieży ubezpieczona. N otariusz Kobyliński z Katowic, przy Pi. Piłsudskiego, w yjeżdżając n a święta do rodziny, pozostawił m ieszkanie pod nadzorem służącej. Gdy służąca opuściła m ieszkanie, włam ali się przy pomocy podrobionych kluczy złodzieje. - Dotychczas nie udało się stwierdzić, jakie przedm ioty padły łupem włamywaczy. Dr. M arian Jasieniecki z Katowic, ul. Jagiellońska, w yjeżdżając do znajom ych, pozostawił m ieszkanie bez nadzoru. W sobotę sąsiedzi zauważyli, że drzw i wejściowe do m ieszkania są otw arte, wobec czego zaw iadom ili policję, k tó ra po przybyciu na miejsce stw ierdziła, że m ieszkanie obrabow ali złodzieje. Łupem ich padły pieniądze i cenniejsze przedm ioty o nieustalonej wartości. W sprytny sposób okradli złodzieje m ieszkanie kupca Izaaka Pinczowskiego z Katowic, przy ul. W ojew ódzkiej. W czasie nieobecności w łaściciela, weszło do m ieszkania dwóch osobników, którzy powiedzieli służącej, że Pinczowski k a z a ł,im w m ieszkaniu na niego po- Sczekać. Służąca pozostaw iła osobników w przedpokoju, a sam a udała się do piw nicy po węgiel. Kiedy w róciła, nie zastała już osobvs> W niedzielę dnia 27 bm. kola Chorzów I i. II Związku Podoficerów Rezerw y Ziem Zachodnich obchodziły uroczyście 13-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości brali udział członkowie kół chorzowskich, a także licznie przybyli członkowie innych kół Zw. Podoficerów Ziem Zach. oraz' delegacje pokrewnych organizacyj półwojskowych. Rano odbyło się w kościele św. Antoniego uroczyste nabożeństwo z okolicznościowym kazaniem. Po nabożeństwie uformował się przed kościołem pochód z orkiestrą na czele, po czym przy ul. Wolności odbyła się defilada przed władzami związkowymi i zaproszonymi gośćmi. Przedefilowało 14 sztandarów i przeszło 500 b. żołnierzy, których postawa wzbu i Jfó&towicaefk dzała podziw. i W południe' odbyła się uroczysta _ąkademia,;tia której p rz Q m a w ia li rz,ęsiście oklaskiwani mjr. re z, p. Tempkä, dr. B o rth, p. Gawrych. p. Jakubowski i p. Malinowski. W czasie akademii wznoszono okrzyki na cześć Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego i gen. Hallera. Poza tym w czasie akademii odbyły się występy dzieci, które wykonywały tańce w strojach narodowych. Na zakończenie uroczystości odbył się wspólny obiad żołnierski. * * * W sobotę wieczorem urządziły kota Chorzów I i II Związku Podoficerów Rezerwy (Ziem Zachodnich tradycyjną, Gwiazdkę dla swych członków i zaproszonych gości. W Gwiazdce11 wzięło udział około 400 osób. M. in. przybył ks. Łukaszyk, który w serdecznych słowach przemówił do zebranych. Po odśpiewaniu kilku kolend, obdarzono około 250 dzieci członków, po czym urządzono zabawę, w czasie której dzieci występowały z tańcami, śpiewami i deklaracjami. * * * W Katow icach obchodził 18-lecie w ybuchu Pow stania W ielkopolskiego Związek Pow stańców W ielkopolskich n a W oj. Śl. W godzinach przedpołudniow ych odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele garnizonowym, po czym ru szył pochód ulicam i m iasta na pl. W olności, gdzie złożono w ieniec n a płycie Nieznanego P o w sta ń ca. W g o d zin a ch p o p o łu d n io w y c h o d b y ła się akadem ia, na program której złożyły się referaty p. t. Pow stanie W ielkopolskie i Życie. 1 działalność Ignacego Paderew skiego, oraz w ystępy orkiestry wojskow ej i chóru śpiew a czego K. P. W. Dziś w poniedziałek, w godzinach rannych odpraw i ks. m jr. Bombas żałobną Mszę św. za poległych Pow stańców W ielkopolskich i zm arłych członków Zw. Powst. W ielkopolskich, (ag) mm manie w Łupem złodziei padło kilkanaście tysięcy złotych Niezwykle obfity łup wpadł w ręce włamywaczom chorzowskim. Dnia 24 bm. późnym wieczorem, otworzyli włamywacze wytrychem drzwi mieszkania kupca Abahama Rotensteina w Chorzowie, przy najruchliwszej ulicy Wolności i skradli po splądrowaniu wszystkich schowków 6000 zł., książeczkę oszczędnościową na 7000 zł., futra oraz inną garderobę damską, wartości kilku tysięcy zł. Włamywacze zbiegli przez nikogo nie zauważeni. Policja chorzowska prowadzi dochodzenia, zmierzające do ujęcia sprawców zuchwałego włamania, (ag) Listy żelazne dla hersztów szalki przemytników futer Jak już donosiliśmy, straż graniczna zlikwidowalała wielką szajkę, trudniącą się przemytem futer z Niemiec do Polski. Wobec ucieczki za granicę głównych hersztów szajlki przemytniczej, śledztwa nie można było ukończyć. Z tych względów władze sądowe przychyliły się dó wniosków obrońców zbiegłych za granicę kupców Kaila Szajnemana i Jakuba Straszny wybuch w hucie Laura ZrzecSi rou sasteilsów r a n n g c h W dzień wigilijny wydarzyła się na terenie huty Laura w Siemianowicach straszna katastrofa. Przy piecach tej huty pracowało kilku robotników, którzy przy pomocy materiału wybuchowego rozsadzali osiadłą w paleniskach szlakę. Z dotychczas niestwierdzonych przyczyn nastąpiła w pewnej chwili przedwczesna eksplozja, wkskutek czego bryły szlaki raniły trzech rob., a mianowicie. Franciszka Gołąbka, Feliksa Woźniaka i Ryszarda Lesia z Siemianowic. Leś odniósł lżejste rany, wobec czego, po udzieleniu pierwszej pomocy, został.odstawiony do domu. Ciężkie rany od- Weicberga i postanowiły wydać im listy żelazne, na podstawie których będą mogli wrócić do Polski i pozostaną na wolnej stopie do czasu wydania wyroku w 1 instancji. Weicberg ii Szajneman przybędą w najbliższych dniach do kraju i stawią się do dyspozycji władz sądowych. (x) nieśli Gołąbek i Woźniak, których w groźnym stanie przewieziono do miejscowego szpitala.. O wypadku zawiadomiono prokurato" ra Sądu Okręg, w Katowicach, który wraz z władzami Wyższego Urzędu Górniczego prowadzi dochodzenia, celem stwierdzenia, kto ponosi winę wypadku* (ag). ników, z którym i zniknęło rów nież wiele w artościowych przedm iotów. Złodzieje kieszonkowi korzystali w przew ażnej części z natłoku, który w czasie św iąt panow ał we w szystkich kościołach katow ickich i okradali w iernych, zatopionych w m o dlitwie. Najwięcej poszkodow ali złodzieje kieszonkowi urzędnika pryw atnego, Tadeusza K lim kiewicza z Tych, w pow. pszczyńskim, którem u w Katowicach w kościele.garnizonowym skradł nieznany złodziej portfel z 160 zł. i książeczkę wojskową. Złodzieja poszukiw t policja. Jak stw ierdziła policja, w czasie św iąt przyjechali na Śląsk na gościnne w ystępy rów nież kasiarze z innych m iast Polski. W yposażeni w najnow sze narzędzia w Chorzowie, a w pierwszy dzień św iąt, tj. w piątek chcieli w łam ać się do kasy hurtow ni B orińsklego w Katowicach, przy ul. 3 Maja. K asiarze, przypuszczając, że w pierwszy dzień św iąt żaden z domow ników nie pójdzie do piwnicy, przebili tam m ur do m agazynu hurtow ni, a następnie zam ierzali przebić sufit do biur, gdzie stała kasa ogniotrw ała. Służąca jednego z lokatorów, idąc w południe do piw nicy po węgiel, spłoszyła złodziei, którzy pozostawili n a m iejscu wszystkie narzędzia złodziejskie i zbiegli. (ag) Włamanie do kolektory W nocy z 24 na 25 bm. jacyś osobnicy wybili szybę okna wystawowego w kolekturze Władysława Kaftala w Katowicach (Dworcowa), skąd skradli następnie złote monety różnych państw oraz banknoty. Szkoda wynosi około 2100 zł. w. Wybijali szyby Na terenie Wielkich Katowic wrbifo w czasie świąt kilka szyb. Za w&ńcie szyb w składach Jakuba Besera w lodowicach II, przy ul. Krakowskiej i Ignacego Kobosa w Katowicach II, zostali przez policję przytrzymani małoletni: Ginter Binek, lat 16 i Stanisław Lis, lat 13. Przesłuchani zeznali, że zostali namówieni do wybicia; szyb przez jakiegoś nieznanego pijaka. ' : / Poza tym jakiś podchmielony-- osobnik wybił szybę wystawową w składzie piekarza Karola Buchty w Katowicach- Dębie przy ul. Chorzowskiej wyrządzając mu szkodę na około 400 zł. Na szczęście Buchta był ubezpieczony, (ag). O niezwykłym napadzie rabunkowym doniosła policji mieszkanka Mysłowic (ul. Piaskowa 30) zamężna Elżbieta Wanotowa. Zeznała ona do protokółu, że w sobotę wieczorem około godz wtargnęło do jej mieszkania 8 podchmielonych osobników, którzy po zupełnym splądrowaniu mieszkania skradli 43 zł. i większą ilość garderoby, wartości przeszło 300 zł., po czym zbiegli. Wanotowa kilku z napastników rozpoznała. Pochodzą oni rzekomo z Roździenia-Szopienic. Policja prowadzi energiczne dochodzenia, celem wyjaśnienia tego niezwykłego napadu. (ag,) Zagadkowa śmierć kobiety w Chorzowie Wśród tajemniczych okoliczności zmarła w Chorzowie, przy ul. Lwowskiej 5 Gertruda Schwarcówna. Dnia 25 bm. znaleźli sąsiedzi Schwar- cównę w kałuży krwi bez życia, wobec czego zawiadomili policję. Zwłoki zmarłej zabezpieczono do czasu ukończenia dochodzeń i przeprowadzenia sekcji, która wykaże przyczynę śmierci. Jak ustaliła policja w czasie wstępnych dochodzeń, Schwarcówna zamieszkiwała wspólnie ze swym znajomyto awłem Respondkiem, który zbiegł w niewiadomym kierunku i jest poszukiwany przez policję. Po ujęciu Respondka tajemnica śmierci dziewczyny zostanie niewątpliwie wyjaśniona, gdyż Respondek jest podejrzany o spowodowanie, śmierci Schwarcówny. (ag) CERA codzień piękniejsza, pielęgnowana k rem em Sekret Pi knośei" Anida» 9592 r V

3 SIEDEM GROSZY1 X " Pańtiwo Dtóranowłc niech się zgłoszą! Porwana w dzieciństwie szuba swoich rodziców Zofia żogałowa z Katowic (Stefana 19) przekonała się pewnego dnia, że przed wyjściem za mąż (nie nazywała się Krystyna Oczkowska, jak powszechnie sądzono, tylko Krystyna Diiran. Dziwna ta historia sięga swym początkiem jeszcze roku 1910-tego. Mała Krystyna była wtedy mniej więcej półtorarocznym dzieckiem. Pewnego razu w czasie spaceru matka jej odwołana przez znajomych zostawiła dziecko w wózku bez dostatecznej opieki; kiedy doń wróciła dziecka ani wózka już nie było. Krystyna znikła bez śladu. Okazało się, że porwali ją niejacy O- czkowscy, których maleńkie dziecko udusiło się na jego miejsce Oczkowscy postanowili zabrać Krystynę tak, aby nikt się o tym nie dowiedział. Działo się to gdzieś w powiecie będzińskim, w Piaskach, czy w Czeladzi. Odtąd Krystyna wychowywała się w domu Oczkowskich jako ich córka Zofia, mieszkając kolejno w Katowicach, Chrzanowie, Grudziądzu i od roku 1926 z powrotem w Katowicach, gdzie wyszła za mąż za żogałę. Obecnie Oczkowscy mieszkają nadal w Katowicach (ul. Krakowska 41). Zapewne nigdy nie dowiedziałaby się Ona o swym właściwym pochodzeniu, gdyby Oczkowscy nie zdradzili się z tym w czasie kłótni, którą ich wychowanica Nie ujawniono nadużyf podatkowych W zw iązku z naszym i w iadom ościam i o rzekom ych nadużyciach podatkow ych w firm ie Szitko w Mikołowie/* dow iadujem y się, że lotna brygada kontroli skarbow ej w Rybniku przeprow adziła badania ksiąg firm y Szitko w przedsiębiorstw ach w Żorach, W odzisław iu i w Mikołowie, w w yniku których zakw estionow ano sposób prow adzenia księgowości w przedsiębiorstw ach firm y w Mikołowie. Księgi firm y m ikołow skiej zostały przez brygadę kontroli skarbow ej zajęte i przechow ane w urzędzie skarbow ym w Rybniku, celem przeprow a dzenia szczegółowej rewizji. Jak się dow iadujem y, nie m a obecnie n ajm niejszych podstaw do tw ierdzenia, jakoby władze skarbow e w ykryły jakiekolw iek nadużycia, zwłaszcza, że firm a była opodatkow ana n a podstaw ie ksiąg, uznaw anych każdego roku przez rew izję skarbow ą za praw idłow o prow a dzone. W reszcie okazuje się, że księgi i dowody kasow e firm a posiada w stanie, nienaruszonym. Nie stw ierdzono również, jakoby w ciągu B m iesięcy 1933 r. obroty gotówkowe firm y z hurtow nikam i wynosiły 140 tys. zł. i jakoby obroty te nie były księgowane. Poza tym nie stw ierdzono rów nież jakoby ukrócone rzekom o obroty podatkow e za 5 lat wynosiły ponad m ilion złotych. W reszcie zaznaczyć należy, że dotychczasow e badania w ładz skarbow ych nie dały jeszcze żadnych podstaw do tw lerdczń o jakichkolw iek nadużyciach firm y Szitko w Mikołow ie. podsłuchała. O dalszych szczegółach porwania poinformowała ją wspólniczka Oczkowskich, która wyjechała do Francji. Obecnie Zofia żogałowa czyni starania, by odnaleźć swych prawdziwych rodziców. Utrudnione są one z powodu braku odpowiednich archiwów z przed roku 1917, nie można więc ustalić obecnego miejsca pobytu Dtiranów. Ojciec Żogałowej pracował w swoim czasie w Towarzystwie Sosnowieckim, teraz jednak nie jest już tam zatrudniony, a dokąd się udał nie wiadomo. Podobno Düranowie przed paroma laty szukali córki, ale daremnie. Może tą drogą wpadną na jej ślad i spotkają się z córką po tylu latach rozłąki... Samobójstwo w pociągu Zagadkowa tragedia młodego człowieka W sobotę w godzinach popołudniowych, w pociągu zdążającym z Szopienic do Katowic popełnił samobójstwo młody mężczyzna, jak się następnie okazało niejaki Julian Nowak. W przedziale wagonu nie było innych pasażerów. Nowak pozbawił się życia w y strzałem z rewolweru w prawą skroń. go kroku młodego człowieka, policja na Natychmiastowa pomoc lekarska nie dała żadnych rezultatów. Zwłoki odstawio razie nie stwierdziła, (ag). S p. Antoni Sieroń no do szpitala miejskiego w Katowicach. Ponieważ przy denacie nie znaleziono dokumentów, nie można było stwierdzić miejsca zamieszkania. Jak później stwierdzono, Nowak był ostatnio starszym junakiem w osiedlu roboczym w Zarzeczu p. Bielsko. Co było przyczyną tragiczne Wspomnienie pośmiertne W piątek, 25 hm. odbył się pogrzeb śp. Antoniego Sieronia z Rudy Si. W Zm arłym straci! katolicki Górny Śląsk a z nim i cała Polska wybitnego działacza narodow ego, m ęża o niezłom nym charakterze, nie uznającego żadnych kom prom isów i polowiczności tak pod względem religijno-katolickim jak i narodow o- polskim. Śp. Antoni Sieroń jął się pracy dla spraw y polskiej na Górnym Śląsku przed z góry 50 laty. W zaraniu swych lat m łodzieńczych w stąpił do Tow. św. Alojzego i idee ks. N orberta Bończyka, plebana bytom skiego, zaszczepił pierwszy w Rudzie Śl. Później w stąpił do Tow. Górnośl. Przem ysłowców i był również jednym z pierwszych członków B anku Ludow e go w Bytomiu. Poza tym był przy zakładaniu Tow. Elem entarzy im. ks. Engla oraz należał do zarządu politycznego Stronnictw a Ludowego, powstałego z inicjatyw y i gorliwymi zabiegami śp. ks. A leksandra Skowrońskiego. Pod względem narodow ym należał do obozu n a rodowców pod wodzą W ojciecha K orfantego. Glosy polskie, jakie w roku 1903 padły w Rudzie, Biskupicach i Zaborzu na W ojciecha K orfantego, ' zadecydowały o w yborze pierw szego posła ' narodow ego z Górnego Śląska, w stępującego do Koła Polskiego w Berlinie. Ówczesna w alka w yborcza w okręgu zabrskokatow ickim o w ybór młodego wówczas narodowego trybuna ludu polskiego, W ojciecha K orfantego nie m iała sobie rów nej ani przedtem ani potem. Po stronie polskiej garstka zapaleńców, owianych duchem heroizm u narodowego i niezłom ną wolą zwycięstwa, a po stronie przeciw nej olbrzym ie wpływy gospodarcze wrogiej p artii centrowej, wpływy połączonych partyj socjal dem okratycznych polskiej i niem ieckiej, wpływy liberalnej p artii urzędnikierii pruskiej, jednym słowem zw arty obóz niem iecki pod patronatem hakatystycznego O stm arku". Śp. Antoni Sieroń już wówczas nie znał kom prom isów. Zbierali się młodzi narodowcy w jego kuźni, gdzie bez długich dyskusyj i uczonych wywodów kończył słowami: Pow iadam wam, że nasz kandydat, W ojciech K orfanty, pojedzie do Berlina, jako poseł narodowy Koła Polskiego. I ta jego wielka wiars w zwycięstwo słusznej i sprawiedliw ej spraw y polskiej, ta w iara niezłom na, która góry przenosi, dokonała cudu. Obóz narodow o- polski odniósł w okręgu wyborczym zabrskokatow ickim świetne zwycięstwo, które w piętnaście lat później przy obradach w W ersalu zadecydowało o losie w ojewództwa śląskiego.. Śp. Zm arły był zaszczytnie zapisany w o- bozie narodow o-polskim, ale m iał też kreskę w rejestrze hakaty pruskiej, której przew odził pruski kom isarz Maedler, anioł-stróż polskich tow arzystw i związków. To też w chwili wybuchu w ojny światowej, w pierwszym dniu m obilizacji S. znalazł się na liście proskrypcyjnej i w nocy został wywieziony do tw ierdzy w Nysie razem z innym i działaczami. Działalność śp. Antoniego Sieronia w czasie plebiscytowym i trzech pow stań górnośląskich jest dobrze znana i skoro ówczesny bu r m istrz rudzki, niemiec, Born strzepnął pył z obuwia i wyniósł się do V aterlandu, opinia obyw ateli w Rudzie pow ołała Antoniego Sieronia n a naczelnika gminy. Śp. Zm arły reprezentow ał godnie Polskę w tych burzliwych i przełom owych czasach, położył duże zasługi, kładąc pierwsze zręby i podw aliny władzy polskiej w Rudzie,Sl. I Ruda Śl. stała się pod.jego zarządem wzorem adm inistracji, a nie m ożna zapominać, że działo się to w tej samej Rudzie, w której wywierał przem ożne gospodarcze wpływy hr. Ballestrem i generalna dyrekcja jego dóbr. Sp. Antoni Sieroń nie znał kompromisów. Pokazało się to w całej pełni za w łodarstw a Str. I pierwszego rudzkiego burm istrza z w yboru dr. Kopca. Jego praw y, kryształow y charakter nie mógł się podobać ni swoim ni przeciwnikom. W iadom e są i drogow skazem pozostaną jego w ystąpienia w rudzkiej radzie gm innej. Chlubnym świadectwem jego wzięcia i szacunku wśród obywateli, to w yniki głosowań do wyborów sejmowych w roku 1928 i Te 5 tysięcy i kilka set głosów, jakie Ruda Śl. rzuciła na listę Chrzęść. D em okracji pod wodzą więźnia brzeskiego, senatora i prezesa W ojciecha Korfantego, były ostatnim trium fem jego politycznej działalności. U sunął się dobrow olnie z czynnego życia politycznego, bo nie mógł się pogodzić z posunięciam i nowoczesnych prądów. Jem u Górnoślązakowi, Polakowi-katolikowi, który zasady św. w iary wyssał ż piersi swej- m atki, a Polskę nauczył się kochać z psalmów i pieśni wieszcza z Czarnolasu, Jan a Kochanowskiego, z dzieł Adama Mickiewicza i pogłębił poczucie narodow e z pism H enryka Sienkiewicza, m usiały obrzydnąć prądy ostatniego pięciolecia. Stronnictwu Chrz. Dem okracji pozostał wiernym do grobowej deski. Bezkompromisowość i stałość przekonań w spraw ach religijnych i narodowo-polskich, śp. Antoniego Sieronia stoczyła zwycięską walkę z b. proboszczem rudzkim, ks. Oganem. Niestety m e czas jeszcze, by już teraz naśw ietlić ten okres. Żyją tej wallti wpływowi świadkowie. Ta bezkompromisowość, stałość i nieugięto ść zadecydowała, że śp. Antoni Sieroń odesłał sam orzutnie na ręce wojewody przyznany m u krzyż zasługi, bo jak m aw iał: pracow a łem i pracow aliśm y na Górnym Śląsku dla Polski, nie dla odznaczeń i orderów, lecz z świętego przekonania, że inaczej postępować nam nie w olno. Sp. Antoni Sieroń do szkoły polskiej nie chodził, bo jej wtenczas na Górnym Śląsku nie było, nie m iał wyższych studiów. Był samoukiem. Mrówczą pilnością posiadł skarbnicę ducha polskiego. Pisał prawie-że bezbłędnie po polsku a mowy na zebraniach towarzystw i zebraniach politycznych wygłaszał popraw ną polszczyzną. Jego dram at ludowy ze śpiewem M arysia Zam urow ana, osnuty na tle legendy regionalnej o Zabrzeskim założycielu i panu Zabrza obiegł z wielkim pow odzenie» sceny am atorskie na Górnym Śląsku. W roet nikach Św iatła, dw utygodnika literackiego wiele jego prac pisanych w ierszem i prozą. Z każdego jego zdania pisanego i mówionego przebijała nuta gorącej miłości do Polski, a tym samym religiit katolickiej. To też pogrzeb jego, skrom nego rzem ieślnika, lecz wielkiego patrioty był m anifestacją, jakiej dotąd Ruda Si. nie widziała. Poczesne grono duchow ieństwa z ks. radcą duchownym, dr. Skrzypczykiem, prob, rudzkim, ks. kanonikiem Czempielcm, prob, świętóchłowickim, b. kapelanem rudzkim, ks. ks. Jezuici z parafii Najśw. P an ny Marii w Rudzie, 18 sztandarów tow arzystw polskich oraz wiele tysięcy wiernych z Rudy i okolicy oddało temu bojow nikow i ostatnią usługę. Po w yniesieniu trum ny z domu żałoby żegnali śp. Zmarłego: burm istrz rudzki imieniem gminy i b. poseł p. Broncel imieniem Stronnictw a Chrz. Dem okracji i w spółpracow ników narodow ych. Spoczął śp. Antoni Sieroń na cm entarzu w Rudzie w śród pow stańców górnośląskich. Przez całe życie swoje pracow ał nie dla znikomej sławy światowej, ale za sprawę W ielkiej Orędowniczki, Pani nieba i ziemi, Królowej Korony Polski. I Ta, co na Jasnej króluje Córze i w O strej świeci Bramie, a w Piekarach lud swój obdarza łaskam i wzięła swego wiernego sługę pod swój płaszcz i przeprow a dziła go do grona swych wielbicieli w królestwie Syna Swego. FRANCISZEK RUD Az fiumon JfA EGZAMINIE POLI CYJNYM E gzam inujący pyta k an d y d ata na posterunkowego: W yobraźm y sobie, że późnym wieczorem w ciem nej uliczce podbiega do p an a m łoda osoba i skarży się na to, że zbliżył się do niej ktoś nieznajom y. niespodziew a nie ją pocałow ał. Coby pan w tedy zrobił? P rzy pomocy tej m łodej osoby usiłow ał, bym odtw orzyć scenę zbrodni. INSTYTUT PIĘKNOŚCI Pew ien dżentelm en spotkał znajom ą starszą p a nią, k tó ra odznaczała się w ybitną bizydotą i zaniedbanym wyglądem. W racam właśnie z in sty tu tu piękności m ó wi dam a. P an przygląda jej się przez chwilę, wreszcie mówi ze współczuciem: Ach, dom yślam się, pew nie był zamknięty... K IEPSKI WZROK W idzisz! Dawniej wyczytyw ałeś mi każdą prośbę z oczu., a teraz... Tak... praw da! Ale w czoraj byłem u okulisty i ten zabronił m i wszelkiej le k tu r# TU WYCIĄCI Szedł za: nim przez ogród, aż piwnicy. d o m u ru starej Pamiętasz to stary. miejsce, Dawidzie? sp y ta ł Pamiętam. Bawiłem się tutaj nieraz. Vont odchylił duży kamień. W świetle lampki widać było schody, prowadzące do podziemnego lochu. Dawid przystanął, przerażony. Czy to może jest tajne przejście do pałacu? spytał. Tak, jedno z pięciu, które muszą być gdzieś w pobliżu! odparł starzec. Przeszedłem przed paru dniami cały korytarz i postarałem się o dopływ powietrza... Weź tę lampkę, Dawidzie i idź naprzód. Nie zgubisz drogi, gdyż wysypałem ją czystym piaskiem... Na końcu kurytarza będą drzwi, otwarte na oścież. Zaraz potem znajdziesz schody, a za nimi przejście, wyłożone płytami kamiennymi. Przejdziesz parę kroków i staniesz przed ścianą. Pchnij ją z całej siły i wejdź do pokoju. Do jakiego pokoju? zapytał Dawid, oszołomiony. Do sypialni Lady Letycji! Ale mówmy cicho, gdyż może nas ktoś podsłuchać. * Do sypialni lady...? Czyś,oszalał, wuju?.«' Nie, mój chłopcze. Nie było nigdy człowieka rozsądniejszego ode mnie. Godziny tej oczekiwałem całe lata, aż nareszcie nadeszła. Niema nic gorszego dla tego pyszałka, jak obrażenie jego dumy. Wiem również, jak dumną jest jego córka. Gdy nocą dostaniesz się do jep sypialni, zawezwie służbę Ale właśnie. fi tfi mi chodzi. Niech bgd świadkowie, niech ROZDZIAŁ XXXVI Zanim Dawid zdążył nacisnąć klamkę, już mu Vont otworzył drzwi, witając go na progu dworku. Dzień sądu nadszedł! odezwał się starzec, wprowadzając siostrzeńca do środka. Oczekiwałem go długie godziny, aż wreszcie nadszedł. Dawid zdjął w milczeniu palto i położył je nu krześle. Vont ze zdziwieniem spoglądał na wizytowy strój siostrzeńca. Byłeś na prżyjęciu w pałacu, Dawidzie? zapytał. Tak, wuju. List twój przyniesiono mi do pałacu i idę wprost stamtąd! Wierzyłem w ciebie zawsze, mój chłopcze I wiem, że mogę na tobie polegać! Dawid podszedł do okna, by pełną piersią zaczerpnąć powietrza. Zanim zaczniesz mówić dalej, wuju, rzekł pozwól i mnie coś powiedzieć! Powiesz to kiedy indziej, Dawidzie! Teraz nie ezas mówić, lecz trzeba działać. * Cóż mam robić? zapytał Dawid*

4 Szangtiai, PAT. Niemal równoczesne przybycie do Nankinu Czang-Kai-Czeka i Czang-Hsue- Lianga rozwiązuje szczęśliwie kryzys, jaki wybuch! 12 grudnia. W Nanklnie panuje atmosfera łagodności. Przybycie Czang-Hsue-Lianga do Nankinu, gdzie będzie on w rzeczywistości zakładnikiem, wskazuje na łatwość szybkiego rozwiązania wszystkich kwestyj politycznych i wojskowych, wysuniętych przez kryzys. Wracającego do Nankinu Czang-Kai- Czeka powitał owacyjnie na lotnisku 200-tysięczny tłum. Uwolnienie swe oświadczył marszałek zawdzięczam w dużej mierze, odwadze i taktowi mej żony. Czang-Hsue-Liang, po przybyciu do Nankinu wystosował do Czang-Kai-Czeka pismo, w którym oświadcza: Jestem nieokrzesanym wieśniakiem i dlatego popełniłem czyn nierozważny i zbrodniczy. Skruszony przybywam za panem do Nankinu, aby oczekiwać kary, odpowiadającej mej zbrodni. Przyjmę nawet śmierć, jeżeli będzie ona korzystna dla mego kraju. Niech pan nie da się odwieść uczuciom lub przyjaźni od traktowania mnie tak, jak zasłużyłem. Jak sądzą, Czang-Kai-Czek złoży wkrótce deklarację, w której podkreśli Zmarł generał von Seeckt B erlin, PAT. Dziś po południu, po krótkiej chorobie, zm arł general w stanic spoczynku H ans von Seeckt. Polityczne polowanie w Rumunii Bukareszt, PAT. W miejscowości Resita premier Tatarescu urządził polowanie, w którym wziął udział premier jugosławiański Stojadinowicz i minister spraw zagranicznych Rumunii Antonescu. Przy tej okazji odbył się szereg rozmów, głów nie o charakterze informacyjnym. lojalność Czang-Hsue-Lianga i komisarza w Siensi Yang-Hu-Czenga oraz wskaże, ze czyny ich nie powinny być tłumaczone jako rewolta lub bunt. Prasa chińska ocenia załatwienie spraw y jako zwycięstwo oświeconej opinii Lille, PAT. Pogłoski o planach fortyfikowania północno-wschodniego odcinka granicy f-ancuskiej znalazły ostatnio potwierdzenie w wizycie złożonej w Armentieres i kilku innych miejscowościach nad granicą belgijską przez grupę oficerów francuskiego sztabu generalnego. Jak donosi Grand Echo, dziennik wychodzący w Lille, celem wizyty było ustalenie planu rozmieszczenia publicznej nad militaryzmerri. Panuje przekonanie, że pozostanie Szang-Hsue- Lianga w Nanklnie świadczy, iż pogodzenie się jego z Czang-Kai-Czekiem jest zupełne. oddziałów wojskowych, powołanych do rozpoczęcia robót fortyfikacyjnych. Według doniesień Grand Echo projektowane jest wykonanie kompleksu fortyfikacyjnego siłami wojskowymi w okolicy Armęntieres oraz 2-ch innych siłami cywilnymi. Pierwsze prace obliczone są na 2 miesiące i mają rozpocząć się w marcu przyszłego roku. francuski socialists rozczarował się oglądnąwszy rai" sowiecki Lille, PAT. balistyczny i sekretarz generalny Fran- Prasa tutejsza omawia szeroko wraże- cuskiej Federacji Górniczej, p. Klebernia, jakie opublikował po powrocie z Legay. P. Legay, podobnie, jak jego po- Rosji Sowieckiej wybitny działacz syndy- przednik, Gide, nie kryje po powrocie trzęsienie ziemi Tokio, PAT Dziś rano w pobliżu wyspy N njim a dały się odczuć gw ałtow ne w strząsy podziem ne. Trzęsienie ziemi, które trw ało dość krótko, spowodowało zaw alenie się wielu domów. Szczegółów n a razie brak. Nie wiadom o też, czy są o- fiary w ludziach. K om unikacja telegraficzna i telefoniczna w wielu m iejscach została przerw ana. W edług dalszych wiadomości, trzęsienia ziemi, które nawiedziło wyspę N iijim a, uszkodziło szereg domów. 1 osoba utraciła życie, 16 odniosło rany. swega rozczarowania z odniesionych wrażeń. Uderza go zwłaszcza niski poziom materialny bytu robotnika sowieckiego, z którym nie pogodziłby się nigdy robotnik francuski, jak i mały zakres wolności jednostki. Najbardziej oburza syndykałistę i socjalistę francuskiego położenie kobiety w. Sowietach, gdzie jest ona przy najcięższych zawodach, wymagających wielkiego wysiłku fizycznego, równorzędnie traktowana z mężczyzną. Kobiety spotyka się przy piecach Martenowskich, przy budowie dróg i kolei żelaznych. Tutejsza prasa francuska podkreśla okoliczność, że wspomnienia p. Legay z podróży do Rosji Sowieckiej ukazały się na łamach Bataille, organu zbliżonego do socjalistycznego ministra w gabinecie Bluma, p. Lebas. Zn6w niebezpieczeństwo groźnego konflikty Paryż, PAT. zw iązku z zatrzym aniem przez dw a okręty szą, że krążow nik Cervera zatrzym ał w p<m Agencja H avasa donosi z B erlina, że hiszpańskie niem ieckiego parow ca Palos, nie- bliżu Santander statek, jadący z Bilbao w kiem ieckic okręty w ojenne otrzym ały rozkaz u ru n k u Anglii. Statek ten, którego narodowość! dania się w kierunku Bilbao. Oficjalne kola ule- nie została w ym ieniona, m iał zatonąć. Załoga! Groźny pożar w tunelu Kolejki w Berlinie mieckie odm aw iają w yjaśnień na tem at ko- jego została zabrana n a pokład krążownika! ' nieczriych zarządzeń, które według kom unika- powstańczego. tu Niemieckiego B iura Inform acyjnego zostały w ydane w celu uw olnienia okrętów. Walcncja, PAT. Wszystkie oddziały straży pożarnej pracują Londyn, PAT. Z T arragony donoszą, ze łódź podw odna, W edług inform acyj tam tejszych kół politycznych na wody hiszpańskie udały się nastę Berlin, PAT. dym u, w ypełniających tunel. Strażacy pracują której przynależności państw ow ej nie udało się Dziś wieczorem z niew yjaśnionych pow o w m askach gazowych. Do godz. 20-ej ognia nie stwierdzić, usiłow ała storpedow ać statek Manpujące okręty w ojenne niem ieckie: 2 pancerniki Deutschland*1 i A dm iral Scheer, k rą dów w ybuchł groźny pożar w tunelu kolejki zdołano ugasić. Na m ejsce pożaru przybyli n a galfanes w chwili, gdy gotow ał się opuścić objazdowej, w jednym z najruchliw szych tychm iast po otrzym aniu wiadomości gen. Goe- port. W yrzucone przez łódź podw odną torpe-i żow nik K öln i dwie flotylle torpedowców. m iejsc B erlina na Potsdam erplatz. W akcji ra ring i m inister Goebbels. Miejsce katastrofy dy, znaleziono w odległości 1.5 km. od portu. tunkow ej biorą udział w szystkie oddziały berlińskiej straży pożarnej. Akcja straży jest nie bliczności. P ożar w ybuchł tuż obok miejsca, eja H avasa dnosi, że w pobliżu Barcelony usi* Potsdam erplatz wypełniły olbrzym ie tłum y p u Są one rzekom o pochodzenia włoskiego. Agen* Wojna na morzu zwykle utrudniona z pow odu gęstych kłębów gdzie przed rokiem w ydarzyła się katastrofa B erlin, PAT. łow ano rów nież storpedow ać tran sp o rto w iec zaw alenia się tunelu tej sam ej kolejki. Z hiszpańskich źródeł pow stańczych 'dono- zbliżający się do portu. TU WYCIĄĆ! 218 * Spełnić przyrzeczenie! 1 Jeszcze dziś? Cóż mógłbym zrobić w nocy? Pozwól wuju, że się przedtem wypowiem. Mów, Dawidzie! Przypominam sobie wszystko dokładnie, ćd mówiliśmy w Orlich Górach Arizony i znam na pamięć każdą sylabę mej przysięgi, wuju. Którą złożyłeś, Dawidzie, trzymając rękę nst Piśmie Świętym. Czyż mógłbym zapomnieć o tej strasznej godzinie, wuju? Czy próbowałem opuścić cię kiedykolwiek? Nigdy, Dawidzie, a dziś w nocy będziesz mógł spełnić przyrzeczenie, po czym już będziesz wolny. Przygotowałem wszystko, by ci ułatwić zadanie i nie napotkasz na żadne większe trudności. Dobrze wuju ale przedtem musisz mnie wysłuchać. Od szeregu dni mam wyrzuty sumienia, źe zrujnowałem lorda. Postępować w ten sam sposób dalej, byłoby ponad moje siły. Nic więcej wuju, zrobić dla ciebie nie mogę! Nic więcej dla mnie nie możesz zrobić? 1 wykrzyknął starzec. Nic więcej, wuju! Nie znam twych dalszych zamysłów, błagam cię jednak, nie żądaj, bym je wykonał. Dręczy mnie sumienie i chwili nie mam spokojnej... Tak myślisz? Starzec ciężko dyszał. Zdawało się, źe utracił mowę. Wyciągnął ręce i kurczowo ściskał palce. Dawid stał orzerażony, myśląc, źe starzec bliski jest śmierci. 219 Zanim jednak podszedł do wuja, Von! juz padł przed nim na kolana. Dawidzie! zawołał, a w głosie jego brzmiało rozpaczliwe błaganie i odbijało się głucho o puste ściany izby. Nie opuszczaj mnie i nie łam przysięgi, jaką złożyłeś z ręką na Biblii. Czy nie oddałem ci ostatniego grosza, abyś wyszedł na człowieka? Czy nie żyłem jak żebrak, bylebyś tylko mógł się wybić? Dzień i noc pracowałem w znoju, bylebyś ty coś miał, chłopcze. Jeżeli mnie teraz opuścisz, Dawidzie, to staniesz się moim mordercą. W «twoich oczach pozbawię się życia, jeżeli złamiesz dane mi słowo i nie pozwolisz mi zemścić się na nim. Słyszysz, co ci mówię? Oni ciebie otumanili, Dawidzie. Wyzyskali twoje dobre serce i skłonili do złamania słowa, byle by tylko uchronić tego pyszałka przed moją zemstą... Dawid gwałtownie podniósł starca i posadził na krześle. Mów wuju, co mam robić! rzekł, zdecydowany już na wszystko. Głos starca jakby odzyskał dawną siłę T- Oto moja ręka, która spoczywa na Biblii! rzeki uroczyście. A drugaą wznoszę do nieba i przysięgam ci, że jeżeli nie wykonasz rozkazu mego, znajdziesz mnie tutaj jutro martwego. Mów, wuju, co mam czynić! powtórzył Dawid. Słowa dotrzymam i spełnię twój rozkaz! Twarz starca wypogodziła się. Wyciągnął z kieszeni lampkę elektryczną i rzekł, kierując sie ku wyjściu.. Chodź za mną, Dawidzie! H u m e t OJCOW IE I DZIECI Miody urzędnik Joe Sm ith wchodzi do gabinetu swego szefa. M ister Moneymaker* chciałbym, się zwolnić na jutro. D la czeg o? A- Żenię się - _ p a n się żeni? X czy ojciec pańskiej przyszłej żony wie, że pan zarabia zaledwie Jfj dolarów tygodniowo? * Oczywiście, że wie! Ładny ojciec u* śmiecha się ironicznie m r, M oneynaker któż tei jest? P an, m ister Money* nakcrl DOWÓD Gdyby pani w iedziała, z jakim zapałem m ój m ąż pracuje, gdy o m nie myśli I W łaśnie w idziałam dzisiaj ran c jak trzepał na podw órza dywany... EKONOMIA Do wsi przyjeżdża Pom eranc, agent w ielkiej firm y i zasięga fachowych ra d u miejscowego pachciarza. Czy w tej okolicy, ludzie m ają dostateczną siłę kupna? Uj, sile kupna to oni m ają wszyscy, tylko nie m ają siły do płacenia!...

5 S IE D E M GROSZY" Hf. S,104); STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. P iękna I m łoda hrabianka Irena Hohenstein * Niemiec wyszła w brew woli rodziców s a m ąi za A rtura N ordhelm a, który ją w krótce porzucił i w yjechał do Ameryki. Wypędzona s dom u przez ojca, Irena w raz # m ałym dzieckiem w yjechała do Ameryki, gdzie odnalazła A rtura, który przybrał nazw isko Gould i ożenił się pow tórnie. Przegraw szy m ajątek w karty, A rtur zam ordow ał w celach rabunkow ych swego teścia Sm itha I, ścigany przez policję, ukryw a się. C hcąc zmusić Irenę, aby z nim wyjechała, porw ał je j córeczkę, której nieszczęśliwa m atk a szuka po wszystkich m iastach, w raz 8 swym znajom ym z Niemiec Szoilerem. Cudownym zbiegiem okoliczności Irena odzyskuje swe dziecko i ucieka w raz z Szoilerem do południow ej części k raju. I tam jed n ak odnalazł ją Nordheim. Po niesam o w itych przygodach 1 przeżyciach nieszczęśliw a kobieta znow u traci dziecko, które załiłąkało się w dżungli. Na skutek przeżyć Iren a rozchorow ała się ciężko. wolenie, ale nic nie mówił. Dyrektor usiadł przy biurku i zwrócił się ponownie do Ireny. Czy m ogę prosić o nazwisko? Irena Nordheim! Czy m ężatka? Nastąpiła długa pauza... Byłam m ężatką I Oczy dyrektora zabłysły, jak oczy dzikiego zwierzęcia. A jak się pani nazywa z domu? Hrabianka H ohenstein. Dyrektor cofnął się. Na twarzy jego zardgał cyniczny uśmiech, ale milczał. Dr. Castor również nic nie mówił; podszedł do młodej kobiety i ostrożnie doprowadził ją do drzwi. W przedpokoju czekała pielęgniarka. * Już wszystko goto w e; proszę za mną, miss rzekł do niej młody lekarz i razem z pielęgniarką zapro biowską córką i tak dalej. Musi być koniecznie pod obserwacją. Pani mnie rozumie? Oczywiście, panie dyrekrze, odparła poufale jestem dobrze poinformowana. Ta biedna, m łoda kobieta została tak nadszarpnięta gorączką, że umysł jej ucierpiał przy tym i dlatego musi pozostać przez dłuższy czas pod pańską obserwacją i ojcowską opieką. M ówiąc to, drwiąco się uśmiechnęła. Pięknie, wspaniale! zawołał dyrektor. A potem?. A potem rzekła arogancko z cyniczną miną zastosujem y naszą metodę, aby ją wyleczyć. Zwykle choroba rozpoczyna się furiackimi napadami, ale grubo wyścielone ściany nie przepuszczają krzyku. Można ją zresztą po dobroci przekonać, a kraty w oknach są na to, aby złodzieje nie mogli wejść... W szak w naszym mieście jest tyle hołoty, a. później następują bezsenne noce, ale w mojej podręcznej aptece mam krople, które pogrążą tę kobietę w głęboki sen... Pan w olno mi na nią patrzeć, nie w olno mi palić, a przecież mój tytoń nie jest gorszy od poprzedniego. Tak, ale gdy się ma dzieci, toi trzeba mieć dla nich względy, więc, ojcze, bądź rozsądny. M ożesz później na podwórzu ćmić, ile ci się zechce., Milton musiał zrezygnować zeä swej ulubionej fajki. Pozwól mi dokończyć palić fajkę, już drugi raz tego nie zrobię. Ja tej nocy nie mogłam wcale zasnąć, stary... rozpoczęła po chwili kobieta. A to dlaczego? Czy "ci co jest? Zauważyłem nawet, żeś nie spała. Nie, w takim razie spałeś i chrapałeś, jak niedźwiedź. N ie spałam, gdyż dziecko się tej nocy parę razy obudziło... Przez dziecko... "rzekł Milton przeciągle i spojrzał na łóżeczko, w którym spała Liddy. Tak, nie spałam całą noc, myślałam tylko o matce tego dziecka. Jakże ona musi być nieszczęśliwa po jego stracie. Śniła mi się w nocy, jak szukała O tworzyły s ię 3rzwi przyległego wadził Irenę po szerokich schodach, jtokoju i wszedł szczupły, elegancki, pokrytych dywanami. młody człowiek. Ukłonił się iekko i Przez otwarte drzwi widać było zaprosił ją grzecznie. wspaniale urządzony pokój, w którym stało białe, duże łóżko. się uśmiecha, panie dyrektorze, pan ~~ Czy m ogę panią" prosić, miss? Irena podniosła się machinalnie. Tutaj będzie pani wygodnie, mi nie wierzy, więc może się pan osobiście przekonać, jaki ładny i głębo go w lesie, za każdym drzewem, za 1 Proszę, niech pani spocznie! odezwał się dr. Castor z pogardliwym Irena usiadła w fotelu, stojącym uśm iechem. ki jest sen naszej pacjentki. każdym krzakiem. Jak krzyczała, jak obok biurka m łodego człowieka. Chciał coś pow iedzieć, dodać jakąś zgryźliwą uwagę, ale pohamował Pani jest pyszna! odezwał dziewczynka znajduje się u nas od Dobrana para zaśmiała się. wołała... Wprawdzie teraz, gdy Lekarz nachylił się nad nią badaw czo i jedno jego spojrzenie w y się i spokojnie powiedział do pielęgniarki. nie życzy sobie, żeby jej umysł był to, abyśm y chcieli jej się łatw o po się dyrektor. A może ta kobieta kilku dni, pokochaliśm y ją za nad starczyło, aby go przekonać, że siedząca przed nim ma silną gorączkę. Proszę tę panią; zaraz położyć bocie. Farmer miał dużo do roboty zbyć. Gdy spojrzał na miłą twarz młodej do łóżka, lekarstwa przyniosę sam, a zechce słuchać naszych słusznych Milton nic nie odpowiedział. Surowy farmer otarł sobie oczy, w któ pacjentki, stanął jak wryty. N igdy pani ma czuwać przy chorej przez całą noc. pani, która tak często wykazywała rych stanęły mu łzy. rad, więc polegam w zupełności na nie widział w swoim życiu tak pieknej kobiety. Rzucił jeszcze raz długie spojrzenie tyle sprytu. W idzisz, staruszku! rzekła na Irenę i, wyszedł. Pielęgniarka miała cyniczny wy- Miltonowa chętnie zatrzymała- Czy pani posiada środki, aby zapłacić za swój pobyt w naszej klinice? zapytał. Dyrektor pozostał sam w pokoju Pan dyrektor może na mnie znać spokoju, póki nie zameldujemy raz twarzy bym dziecko u nas, ale nie m ogę do Tak odpowiedziała" Irena, lekarza. polegać zapewniała. Jesteśmy w mieście, że mała znajduje się u która w paczuszce, podsuniętej jej N ie oderwał oczu od drzwi, którymi przygotow ane również na takie w y nas. Pokochałam tę dziewczynkę, jak przez farmera, znalazła 5 0 dolarów. wyszła Irena. padki, W szak mamy kaftany bezpie gdyby była naszą własną. Ale nie je Każę przygotować pani łóżko, To się nazywa, mieć szczęście! czeństwa, zimne kąpiele, prysznice, stem.ani szczęśliwa, ani zadowolona, jest już najwyższy czas, aby pani rzekł do siebie. N igdy w moim które działają wspaniale... dlatego, że nie mogę zapomnieć o jej zdjęła tę mokrą suknię rzekł i podszedł życiu nie widziałem ładniejszej ko W ięc staje na tym, przer matce. do dzwonka. biety od naszej nowej pacjentki, a pował dyrektor rozmowę. Pani RO ZDZIAŁ q6 K toś zapukał. M łody lekarz podszedł do drzwi. to - zaśmiał się cynicznie. już nikogo nie skrzywdzę. Gdy Nordheim chciał wyjść na mimo, że znam wiele ładnych kobiet, wie, co pani ma zrobić, a zresztą, ja STRASZNA G O N ITW A A ch! To pan, panie dyrektorze? zapytał zdziwiony. Proszę! A dr. Castor? zapytała kolowane w niego lufy. Stanął przez K toś zapukął. Podszedł do drzwi, a ona za nim. brzeg, ujrzał przed sobą dwie w yce Pielęgniarka powiedziała mi,. Pielęgniarka, którą! zostawił u bieta złośliwie. Ja mu nie ufam. chwilę, jak wryty. W tedy przemknął że mamy nową chorą przy czym chorej Ireny, w eszła do pokoju, oglądając się na w szystkie strony, wa. za którym chciał się ukryć, ale zanim Mnie się wydaje, że on coś podejrze się jak cień do następnego drzewa, przeszył Irenę takim wzrokiem, że blada i przerażona usiadła na fotelu. Jak się miewa chora? Dyrektor spojrzał z nienawiścią zdążył to uczynić, zagrzmiały dwa Ta pani ma silną gorączkę, więc Już śpi! na lekarza, znajdującego się na sali wystrzały. Nordheim upadł. kazałem jej przygotow ać łóżko. A gdzie jest dr. Castor? chorych. Pułkownik i Sam wyskoczyli z Na ogólnej sali? zapytał niezadow Na sali chorych. Prędko się od niego uwolnię! poza krzaków. olony dyrektor. A gdzie miałem kazać? zapytał Dyrektor przeszedł się po pokoju kilka razy, wreszcie stanął przed pie rzekł dyrektor i razem z pielęgniarką opuścił pokój. Prędko, daj mi kajdanki, prędko! zawołał Rogers, ale nie skoń ze zdziwieniem dr. Castor. lęgniarką i zapytał ją: A Liddy, którą wołała Irena w czył zdania, gdyż Nordheim podniósł Dyrektor nic nie odpowiedział i Co pani myśli? Czy pacjentka malignie, znajdowała się pod dobrą się prędko i jak strzała uciekł i skrył zbliżył się do Ireny. N ie m ógł oderw jest bardzo chora? opieką małżeństwa farmerów. się za wielkim drzewem m agnolii. ać oczu od jej pięknej twarzy, po Ma bardzo silną gorączkę, ale Niegdyś oboje pragnęli bardzo U w aga, Sam ie! zawołał Ro znał się na niej i podziwiał jej klasyczną to jej nie zaszkodzi i nie będzie dla posiąść taki niebiański skarb, a teraz gers, wyjmując rewolwer. Prędko postać. Zbliżył się jeszcze na nas wielkim ciężarem! los dał im go w podarunku. ładuj swój karabin i naprzód, a w te kilka kroków... K obieta z trudnością Tak pani myśli? uśmiechnął Przed poczciwymi ludźmi otw ierał się nowy świat. Farmer zrobił dla Sam skoczył, jak tygrys, na drzedy schwycimy go bardzo łatwo. otw orzyła oczy. się dyrektor pod wąsem. Czy może pani, zapytał dyrektor Czy mówi w malignie? za niej łóżeczko; wprawdzie łóżko było wo, ale za późno. Nordheim ukrył się odpowiedzieć mi na kilka pytał dyrektor po chwili. bez upiększeń, zwyczajne, ale stary w gęstwinie. pytań, miss, za długo nie będę pani Tak, gada tam różne brednie. pokazał dobre chęci i był zadowolony ze swej roboty. wtórnie dwa wystrzały. W cichym lesie zagrzm iały m ęczył. N iech mi pani poda stan, nazw isko 1 pochodzenie, gdyż tego w y że ją prześladuje.niedźwiedź, i pyta, Ledwie zaświtał poranek, już Prędko, dawaj tu konie, To woła jakiegoś dziecka, to myśli, po Sa maga u nas regulamin. czy aby drzwi są zamknięte na m ałżeństwo farmerskie było przy robocie. Irena pochyliła głow ę na znak klucz... Farmer miał dużo do roboty zgody, a młody lekarz niecierpliwie Czy drzwi są zamknięte na w polu, wschodzące słońce było dla bębnił palcami po biurku. klucz? zapytał dyrektor. niego sygnałem do rozpoczęcia pracy, Czy nie m ożem y z tym zaczekać Tak, odpowiedziała pielę kobieta zaś musiała zajmować się do jutra, panie dyrektorze. zagniarka, a wzrokiem szukała oczu sama swym małym gospodarstwem. pytał zniechęcony. Ta pani potrzebuje dyrektora. Ona się pana boi. Liddy jeszcze mocno spalą. teraz koniecznie spokoju. Przeczuwający anioł! za N ie patrz wciąż na nią, sta D yrektor spojrzał na niego groźnieśmiał się drwiąco dyrektor. ruszku! mówiła mu farmerka. W szak lady sama mówi, że Zapanowała cisza. Jak tylko ta kobieta będzie mogła Jeszcze ją obudzisz. Milton odszedł od łóżeczka i cm ił może odpowiedzieć na kilka moich opuścić łóżko, proszę mnie zawia fajkę. pytań. To potrwa tylko kilka minut, domić zwrócił się dyrektor do pielęgniarki a w tedy dam jej m ały sa fajką na podwórze? zaczęła ko Czy nie mógłbyś wyjść z twoją a ja dałem już polecenie pielęgniarce, aby przygotow ała pokój na pierw szym piętrze. niem ponieważ uważam ją za anortoń i dziecko zacznie kaszlać! lon, który sąsiaduje z moim m ieszkabieta na nowo. Palisz straszny ty Dr. Castor nagle odwrócił się; na malną. W szak mówiła wczoraj dokto- Teraz dopiero będę przeżywał leg o tw arzy m alowało się niezado rojyi Pastorow i i mnie, że jest hra rozkosze.^ = rzekł farmer^ == mie! wołał pułkownik. On nie może nam umknąć! Murzyn dobiegł prędko do skraju lasu, Rogers zaś doszedł do miejsca, gdzie stał przed chwilą Nordheim. Na zielonym mchu i na korz^s drzewa, o które oparł się zbrodniarz, widać było ślady krwi. Bez w. tpienia Nordheim był raniony. Ale czy rana była śmiertelna, czy przeszkadzała mordercy w jego ucieczce? Naraz rozległ się tętent koni; to Sam nadjeżdżał. Na koń! zaw ołał pułkownik. On jest ranny, będziemy się trzymali śladów krwi, w ten snosńti nie umknie nam. (C iąg dalszy n ą slą p łj

6 D ru ty im -A ortow sklege A K S, bezpośrednio po swoim sobotnim sukcesie nad m istrzem Polski Rochem c W ielkich H ajduk, pokonanym, ja k wiadom o, w stosunku 5:3, rozegrała w niedzielę w Św iętochłowicach spotkanie tow arzyskie z ekslłgow ą d ru ty n ą KS. Śląska. Do powyższych zawodów obie drużyny wystąpiły w następujących składach. KS. Śląski Kosm ala, Seifert, K ow aliński, N iechciał, H anu- Bik, W aluś, M rozek, God, K rosny, Cebula, 01- brychl AKS.: M rugała, K nast, Głowacki (daw niej B rygada Częstochowa), B endkowskl, K uchta. Szaton, Tym oslaw skl (daw niej WKS. Śmigły JVilno), Piątek, W ostal, Balżejewskl, M arschal. Gra toczyła się. na boisku pokrytym grubą W arstwą lodu, przez co poziom zawodów nie był zbyt wysoki, eo w znacznej m ierze w płynęło na um iejętności obu drużyn. Gracze ustaw icznie w yw racali się, utrzym ując się «trudem na nogach, a j u t szczególnie trudne zadanie mieli bram karze, którzy niejednokrotnie w skutek ślizgania się przepuszczali łatw e do obrony strzały. Nie obeszło się rów nież bez kontuzji, np. bram karz Śląska Kosmala w skutek kontuzji ręki został zniesiony z boiska. Początkow o zastąpił go M rozek, a później T om an. Również bram karz AKS. M orgała doznał pow ażnej kontuzji tw arzy podczas Jednego s ryzykow nych wypadów. Pierw szą bram kę zdobyw a Błażejewski z podania W ostala, po czym w 20 m inucie, z solowego przeboju w yrów nuje God. Miejscowi zdobyli naw et prow adzenie przez Krasnego, AKS. zdołał jednak do przerw y zrew anżow ać Się dw om a bram kam i, zdobytym i z krótkiej odległości przez P iątka oraz W ostala w 36 m i nucie gry. Ze względu na fatalny stan Eolska, mecz do przerw y, Jakkolwiek obfitow ał w szereg sytuacji podbram kow ych, był n a ogół wyrównany. Publiczność zebrana w liczbie 2000 osób kilkakrotnie ostro dom agała się usunięcia z boiska sędziego Pietruszki, który swoimi m ylnymi rozstrzygnięciam i niejednokrotnie krzyw dził obie Strony. Po zm ianie stron tem po gry ożywiło się b ardzo znacznie. Przyczyną było w pierwszym rzędzie zdobycie bram ki w yrów nującej dla Śląska przez Cebullę, który przytom nie ulokow ał piłkę w siatce, ponad w ybiegającym bram karzem. Od tej chwili Śląsk przew ażał a w szeregach A. K. S. dało się zauw ażyć zmęczenie wywołane wczorajszym meczem z Ruchem. K ilka bardzo ładnych m om entów pod bram ką A. K. S. trzym a licznie zebraną publiczność w stałym n a pięciu. W. pewnej chw ili Mrozek z odległości C R A C O T I A W czasie Sw iąl K raków oglądać m iał dwie Ciekawe im prezy hokejow e. W drugim dniu Św iąt odbyć się m iały zapow iedziane. derby krakow skie mecz Cracovil z Sokołem, a w niedzielę daw no oczekiwane spotkanie rew anżowe pomiędzy C racorią a Dębem katowickim. Niestety, do skutku doszło tylko spotkanie Cra eorli z Sokołem, rozegrane w niedzielę na fatalnym lodowisku 1 zakończone w ysokim zwycięstwem Cracovil w stosunku 7:2. Craeovla w ystąpiła bez Kowalskiego i obu tw oich Kanadyjczyków Tonlego 1 P ietraszki. W ykazyw ała ona w ybitną przew agę w Ciągu całego meczu, przy czym najlepiej spisała się linia pierwszego ataku z W ołkowskłm, M archewczykiem i M ichalsk im. Dwie pierwsze tercje rozegrane zostały ie z większego tem pa, natom iast w ostatniej, kiedy Sokół zdobył niespodziewanie dwie bram ki, Craeovla błyskawicznie zrew anżowała się trze m a bram kam i, zdobytymi w odstępach m inutowych. Obie bram ki dla Sokoła zdobył najlepszy gracz tego zespołu W ilczyński, przy czym b ram karz Cracovil, M aciejko, puścił fatalnie o- ba strzały. DäSB darfer EF-WieiierEV4:1 Hokeiści W iener Eislauf Verein rozegrali w pierw szy dzień świąt mecz w Duesseldorfie przeciw ko miejscowej drużynie D. Ę. F. przegryw ając 1:4. W drużynie Duesseldorfu grało 4 kanadyjskich graczy z fioffingeręm na czele. 10 m etrów silnym strzałem kieruje piłkę tuż ponad poprzeczkę, ale już w następnej m inucie uzyskuje bram kę bardzo ładną główką. W ogóle Mrozek grający po raz pierwszy n a praw ym skrzydle w ykazał na tej pozycj nieprzeciętny ta lent; wszystkie jego zagrania były zawsze groźne dla A. K. S. Tuż przed końcem z zam ieszania podbram kowego M arschel uzyskał w yrów nanie dla A. K. S. W ynik 4:4 m im o obopólnych starań u trzym ał się do końca. gmcfiar dr. ffpeufticra Ja k już w spom nieliśm y stan boiska u tru d niał w znacznej m ierze obu drużynom przeprowadzenie norm alnej gry. Każdy z graczy starał się zagrać Jak najlepiej, choć ganić należy nlesportow e zachow anie się kilku graczy A. K. S., z których w yróżniał się W ostal. To, że sędzia nie widzi w szystkch faulów nie jest powodem by w sposób niesportowy w ykrzykiw ać pod jego adresem i to na meczu propagandow ym. Sędzia p. Pietruszka był zbyt łagodny. W niedzielę rozpoczęły d ę w Davos tradycyjne rozgrywki hokejowe o puchar Sperglera, przy udziale 6 zespołów a to, dwukrotnego zdobywcy pucharu LTC Praga, BSC Berlin HC. Davos, Züricher CS, Oxford i Cambridge. Drugi mecz w Europie Kimberley Dynamiters - B. S. C. Berlin 4:1 (0:0, 2:1) D rużyna K anadyjska rozpoczęła tu rn iej na lodow iskach niem ieckich bezpośrednio po przy- Jeździe P aryża w słynnym pałacu sportow ym w Berlinie, gdzie natrafiła na najlepszy zespól klubow y Niemiec, B erliner Schlittschuh Club. K anadyjczycy m iejsca zdobyli sobie uznanie licznej publiczności, k tóra gorąco oklaskiw ała w spaniałe zryw y atak u kanadyjskego.,w pierw szej tercji, Niemcy staw iali zacięty opór, skutkiem czego zdołali utrzym ać wynik bezbram kow y, jednakże Już w drugiej części gry, bram karz ich, K aufm ann zmuszony był dw ukrotnie kapitulow ać mimo, Iż był n a j lepszym graczem n a lorze. A taki niem ieckie lnicjonow ane przew ażnie przez słynnego Jaeneckego rozbijały się n a doskonalej obronie gości. Jaenecke zdołał Jednak' na początku trzeciej tercji objechać czterech graczy przeciw nika 1 po m inięciu bram kąrza swobodnie wsunąć krążek do opuszczonej bram ki. W ynik 4:1 n a korzyść K anadyjczyków uw ażać należy za stosunkow o zaszczytny dla hokeistów niem ieckich, którzy do spotkania tego przygotowyw a li się bardzo sum iennie. Podczas przerw popisywali się najlepsi łyżw iarze św iata, między Innym i K arol Schaefer, rodzeństw o Pauslń, rodzeństw o Szemykressl z B udapesztu oraz w icem istrz A ustrii, L inhart, który swoim i braw urow ym i ew olucjam i zyskał niem ilknące oklaski, przy czym publiczność zm usiła go do pow tórzenia popisów. Należy zaznaczyć, że drużyna kanadyjska rozegrała Już drugi z kolei mecz w E uropie z chw ilą przybycia z K anady, w ygryw ając w ub. środę w P aryżu M anchester Rapid 8:2. D rużyna BSC. w yjechała natychm iast po skończonym meczu do Szw ajcarii, gdzie w niedzielę po południu rozegrała spotkanie z H. C. Daroe. INI II! H B II i SOMtia Kroków 7:2 (2:0, 1:0, 4:2) B ram ki dla Cracovil. zdobyli: najlepszy pow iedziany mecz :k Dębem odbędzie się najgracz na lodow isku W ołkow skł 6 (!) i M archew- praw dopodobniej w ciągu stycznia, przy czym czyk 2. w najbliższą niedzielę grać m a w Krakowie Ja k nam donosi kierow nictw o Cmeovlll, na- B. K. E. Budapeszt. Czarni (lwów) Tel. Club (BnMareszi) 1:0 W drugi dzień Swiąl odbył się w Zakopanem mecz hokejow y pomiędzy rum uńską drużyną Telephon-Club a Czarnymi ze Lwowa. Mecz ten odbyć się m iał w pierwszy dzień świąt. Z pow odu śnieżycy został jednak przełożony. Czarni w ystąpili w składzie: StenzeL, Lc m iszko Czyżewski Stupnicki Jałowy. Drugi tak: Jałow y II gi Jasiński Kulczy kowski. Skład drużyny rum uńskiej: Sprenz, Biro M ontenau. Petrovic Bot** Brackel. Atak 2-gi: K anadyjczyk Quin P ano Vaccar. Mecz zakończył się zwycięstwem C zarnych w stosunku 1:0. B ram ka padła w pierwszej tercji. Nadmienić przytem trzeba, że Polacy uzyskali po jednej bram ce również w 2 i 3 tercji nie zostały one jednak uznane przez sędziów Mecz toczył pod znakiem silnej przewagi Polaków. W drużynie rum uńskiej najlepszy Quin, grający praw ie w yłącznie przebojam i, gdyż w spółgrający nie mogli m u dorów nać w ataku. Sędziowali: p. Latacz z K rakow a i p. Ciko (Rumunia). Naiwnych nie brak! Za 30 marcu na o lmolaflc do Tokio Sukcesy olim pijskie sportowców uiemieckicn hasło głoszące o ponow nym zdobyciu lauru o odbiły się głośnym echem w całym świecie. 0 iimpirskiego na przyszłej olim piadzie w Tokio czywiście najdum niejsi są sami gospodarze o B iura podróży Niemiec podjęły już organize Statnich igrzysk. To też już teraz w ydali oni.wanie zbiorowych wycieczek do Japonii, Plunie 50 mil. im*. Kosztowała olimgiada Niemieckie m inisterstw o Spraw W ewnętr*- nych opublikowało oficjalne dane, dotycząc* kosztów budowy R eichssportfeldu w Berlinie, na którym odbywały się ostatnie igrzyska olim pijskie. W edług danych tych, koszty budowy wszystkich urządzeń na Rreichssportfeldzie wyniosły 50 milionów ia&:ek niem. Odnośne inwestycje czynione były przez: państw o niem ieckie, m agistrat Berlina, niem ieckie koleje, pocztę i radio. W pierwszym dniu Świąt na m ałej skoczni olim pijskiej w Garmisch - P artenkirchen odbył jsię konkurs skoków narciarskich. W pierwszej klasie zaw odników zwyciężył Soerensen 52 m tr., pkt. 310,2. D rugie m iejsce zajął Reiser (Niemcy) 299,2 pkt. Najdłuższy skok 49 metrów. Koszta organizacji m istrzostw świata Chem onix przekroczą przeszło franków. ' Na pierwszy ogień zmierzyły ałę zespoły LTC P raga i Züricher SC, mecz zakończył się po zupełnie w yrów nanej grze zw ycięstw em Czechów w stosunku 2:0. Obie bram ki zdobył dla LTC najlepszy gracz n a lodowisku kanadyjczyk Bukna, przy czym w zespole praskim na plan pierw szy wybili się T rojak i M alecek w napadzie, dr. P usbauer w obronie i bram karz M odry. Szw ajcarzy zasileni byli rów nież jednym K anadyjczykiem m ianowicie Thom psonem, który był u nich najlepszym graczem. W y różniali się poza tym bram karz Ginsler, oraz napastnicy Kesler i Mangini. Zaw ody prowadzili p. W ilson (AngHa) i dr. Spengler) Szw ajcaria. Z boisk śląskich NAPRZÓD LIPINY 20 RYBNIK 7:3 (0:2) J esie n n y m istrz Ś ląsk a, N ap rzó d L ip in y, b a wił w niedzielę na gościnnym w ystępie w Rybniku, gdzie zmierzył się z miejscowym KS. 20 Jak było do przewidzenia, spotkanie w ygrali lipiniacy, którzy rybniczan, mimo am bitnej gry, przewyższali ich o pół klasy. Końcowy w ynik spotkania i 7:3 (6:2). Bram ki dla zwycięzców zdobyli Suchoń 5, Tanow ski 2. Dla m iejscowych Przeździk i Rak. Publiczności około 600 osób. KS. SLAVIA RUDA - - W AW EL NOWA W IEŚ 2:1 (1:0) Zaszczytny w ynik Slavii nad ligową drużyną Śląska. KS. ŚLĄSK TARN. GÓRY KOLEJOW E PW. KATOWICE 3:2 (0:2) Sędzia dobry. Zawody o m istrzostw o klasy A. Mecz odbył się pod przew agą KS. Śląska. KS. JEDNOŚĆ MICH ALKO W ICE ODRA PIEKARY 5:2 Mecz o puchar Siedm iu Groszy". B ram ki dla Jedności zdobyli: Lipiński 8, Piela 1, Szott 1. Przez cały przebieg meczu gra stała na wysokim poziomie, przy stałej przew adze Jed ności. Sędziował p. Dubliszewski bez zarzutu. WĘGRY DRUŻYNA ŚWIATA W PIN G PO N- GU 6:3. W Londynie odbył się ciekawy mecz pingpongowy W ęgry Team Świata. Zwyciężyli W ęgrzy (Barna, Szabados, Bellak) w stosunku 6:3. W reprezentacji św iata grab: Amerykanin M arshall, A ustriak Liebster i Polak Ehrlich. N ajlepszym graczem był b. mistrz świal'1 W ęgier Barna, który w ygrał wszystkie swoją spotkania. waż koszty udziału są wcale możliwe dla przeciętnego i niezamożnego obywatela, akcja te cieszy się podobno dużym powodzeniem i z t(h go powodu niektóre z tych biur zm uszane są ograniczyć już dzisiaj liczbę uczestników tych wycieczek. Niestety, jak to zawsze bywa. K oniunkturę wykorzystało kilku sprytnych oszustów. W dziennikach berlińskich ukazała się m. in. notatk a osobnika, który oferow ał w yjazd do J a ponii za cenę m arek niem. Sam ą tą objęte są koszty przejazdu tam i z pow rotem z Berlina do Tokio, pełne utrzym anie, opiekę lekarską, pobyt w Tokio na przeciąg jednego miesiąca, zwiedzanie w ystawy światowej, odbyw ającej się w tym czasie właśnie w stolicy w schodzącego słońca oraz paszport olim pijski. D okładna kalkulacja wyszczególnionych poprzednio pozycyj, przy uw zględnieniu najkonieczniejszych potrzeb, dała jednak w ynik nieco inny, ustalający bowiem kw otę 3000 m arek niem. V zatem różnica dość pow ażna. Ogłoszeniem tym zainteresow ały się zresztą niem. władze bezpieczeństwa, które sprytnego oszusta kazały ulokow ać w areszcie, gdzie może się trochę dokładniej zastanowić nad chybionym systemem wzbogacenia ąig kosztem inn&gb.

7 I S port pływ acki na Śląsku obchodził ostat- Sio 10-Iecie swego istnienia. Na czele organizacji pływ actw a śląskiego stoją dziś niem al ci sam i działacze, którzy przed 10-ciu laty z o r ganizow ali zw iązek okręgowy i brali udział w organizow aniu Polskiego Związku Pływ ackiego. Od zaran ia sportu pływackiego w Polsce, pływ aczki i pływacy Śląska zajm ują w nim czołowe miejsce. Hegemonia w ysokiej klasy sportow ej ślązaków utrzym ała się po dziś dzień. T abela rekordów i tabela m istrzów P olski pełn a jest nazw isk śląskich, mam y też n a dzieję, że rów nież w następnych latach Śląsk m im o w ysiłków innych okręgów nie da się zepchnąć z czołowego m iejsca, zajm owanego 0 sporcie pływackim. P oza wysoką klasą czołową, szczyci się Śląsk tym, że sport pływ acki upraw iają stosunkow o duże masy ludzi. Działalność zw iązku okręgowego nie ograniczała się bowiem do opieki nad czołowym i' zaw odnikam i 1 zaw odniczkam i, ale rozszerzała się n a t. zw. pracę w szerz. Związek organizow ał zawody propagandow e i urządzał kursy ratow nictw a. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce procentowo najw ięcej um iejących pływ ać jest na Śląsku, chociaż znajduje się tu najm niej n atu ralnych w arunków do upraw iania pływ actw a, ale *a to jest najw iększą ilość pływ alń (38). O popularności sportu pływackiego n a Śląsku przekonała się najlepiej redakcja n a szego pism a, k tó ra w roku 1933 w ydała dyplom ów dla um iejących pływać. W ysoki poziom oraz popularność sportu pływ ackiego na Śląsku jest w głównej m ierze zasługą działaczy związkowych i klubow ych, którzy nie szczędzili ofiar m aterialnych i m o zolnych wysiłków, pracując przez całe lata bez szum nej reklam y i sam ochw alstw a, nieznani szerszem u ogółowi ani też odpow iednim w ładzom, rzekom o opiekujących się sportem. Zaznaczyć bowiem w ypada, źe żaden % działaczy w sporcie pływ ackim n a Śląsku, n ie został w yróżniony m edalem lub krzyżem, którym i przecież tak hojnie szafowano. B erliki, Przybyły, Dzierżawy, M azurkowie, Brollowie, Andersowie, Maerzowie, 'Kehlowie ł inni, którym w lwiej m ierze zawdzięczam y im ponujący rozw ój sportu pływackiego na Śląsku, należą do tych cichych, pracow itych działaczy, o których zapom niano przy ocenie zasług. O bszerny program pływ aków śląskich na najbliższy sezon jest następujący: U dział we wszystkich im prezach, organizow anych przez centralę w W arszawie, a przede w szystkim w m istrzostw ach zim owych we Lwowie i w zimowych zaw odach mędzyokręgowych młodzieży. M istrzostw a Polski poprzedzą* m istrzostw a okręgowe, które odbędą się w trzech klasach w lutym, w pływ alniach: Siem ianowic, K ałowie i Giszowca. Równocześnie projektuje się zorganizow anie zawodów propagandow ych dla m łodzieży. Zawody takie odbyć się m ają: w pływ alniach krytych: Katowic, Siemianowic, Giszowca i Bielska. Na zaw odach tych w ybrana zostanie reprezentacja Śląska, złożona z 11 zaw odników, k tóra walczyć będzie z reprezentacjam i innych dzielnic. Czołowi zaw odnicy ł zaw odniczki Śląska, Ky przygotow ać się do zawodów m istrzow skich we Lwowie, przejdą specjalny kurs, który przew iduje się w Siem ianowicach. Szczególną uwagę poświęci zw iązek nauce pływ ania. W myśl w skazań w ładz w ojskowych, przeprow adzać będzie się naukę pływ ania w śród szerokich m as młodzieży. W tym celu w yłoniona została specjalna kom isja z prezćsem B erlikiem na czele, k tó ra zestaw ia cały sztab trenerów i instruktorów pływ ackich. Jak w iadom o, n au k a pływ ania udostępniona będzie d la każdego. Po raz pierwszy bowiem władze przyobiecały pokryć koszty używ ania pływ alń. Przefl zteewyml mistrzostwami Polski w lekkie: atletyce W Przemyślu odbyła się konferencja pomiędzy przedstawicielami zarządu Okręgowego Lwowskiego Związku Lekkoatletycznego Podokręgn Przemyskiego 1 Okręgowego Urzędu W. F. w Przemyślu w sprawie organizacji zimowych lekkoatletycznych mistrzostw Polski, które odbędą się w Przemyślu 1 2 lutego. Na konferencji tej uzgodniono program zawodów, stronę organizacyjną I finansową. Odwołanie raidu kolejowego w dłut Karpat N arciarski raid kolejowy wzdłuż K arpat, organizow any przez Towarzystw o Krzewienia N arciarstw a w Krakowie, który m iał w yruszyć z K rakow a dnia 23 bm. został przez o r ganizatorów odw ołany z powodu m ałej liczby zgłoszeń. Ogółem zgłosiło się około 60 osób z zagranicy na m inim alną liczbę 150 osób, po- Webng do gęucbonueaia pociągu jrgigosegu. K,nby pływ ackie w okresie zimowym przeprow adzą szereg ciekawych im prez, przy czym prow adzą pertraklaęje z czołowymi zaw odnikam i: Niemiec. Austrii i W ęgier. Stworzony przy okręgu specjalny referat odznaki pływ ackiej (p. D zierżaw a),, dążyć będzie do spoptflaryzow ania odznaki w jak najszerszych kołach W okresie zimowym ma się jeszcze odbyć turniej piłki wodnej o nagrodę zwązku. T urniej ten przeprow adzony zostanie na pływalni w Gisźowcu i potrw a blisko dwa miesiące. W okresie letnim program pływ acki na Śląsku zależny będzie od zasobów finansowych związku. m Porażka mistrza Polski w tenisie steław ym M istrzostwa jednostkow e T arnow a w tenisie stołowym przyniosły w postaci porażki 3 krotnego m istrza Polski Gutka z Kammern (Jutrzenka) jedyną niespodziankę na większą m iarę. Przy pomocy jednak oryginalnego system u rozgrywek, dzięki którem u pokonani w półfinale, zawodnicy m ają praw o do dodat ltowych rozgryw ek o 3 i 4 miejsce, Gutek, po dw ukrotnym zwycięstwie nad Kammern w tycb właśnie dodatkow ych grach zakw alifikow ał się n a trzecie miejsce. J i m w i m ś m a f k Porażka berlińskiej Makabi * warszawie W W arszaw ie odbył się mecz bokserski sklej j berlińskiej. W ogólnej punktacji zwy- ' pomiędzy reprezentacjami Makabi warszaw, cięstwo odnieśli bokserzy Warszawy w sto- 66 klubów zawieszonych żem Zarząd PZB na swym ostatnim posiedzeniu przedśw iątecznym zawiesił w praw ach członkow skich 66 klubów bokserskich, z pow odu niezapłacenia składki za rok L ista zawieszonych klubów przedstaw ia się następująco w poszczególnych OZB.: OŻB Lwów: TŚ Podilia, Strzelec (Stanisławów), M akabi (Stan.), Ilakoah (Stan.), Legjon, Hapoel, Kresy, Jehuda, Sokół (Tarnopol), Zw. Strzelecki (Lwów), H asm onea (Lwów), Czarni (Lwów), OZB W ilno: KPW, ŻAKS, Strzelec (Wilno). OZB W arszaw a: N ordyja (Radom), H asm o nea, N ordyja (W arszawa), Świt, PKS W oj, YMCA (W arszawa), ZS Ciechanów, PKS (W arszawa), Elektryczność. - OZB L ublin: Proch, Hapoel, G ranat, H uta Ludwików, Lub. W ytw. Samochodów, WKS Kielce, KPW Lublin. H akoah (Lublin), U nja (Lublin), ZS (Lublin). t ł i ę f c n i s p & d m u n e R ś i a > i 4 Ę # e s s i y składek OZB Białystok: KPW, Żydowski KS. OZB Pom orze: Sokół (Chełmża), Zw. Strzelecki (Chełmno), WKS (Grudziądz), Sokół (Tczew), ZS (Grudziądz) Polonia (Grudziądz), GKS (Grudziądz). OZB Śląski: KPW (Katowice), ZS (Biała), N ordyja, M akabi (Sosnowiec), Strzelec (Szopienice), BKS (Nowy Bytom), Makabi (Częstochowa), PKS (Sosnowiec), 06 (Mysłowice), Pierwszy K. B., KS 27 (Orzegów), N aprzód (Lipiny). PKS Łódź: Tom nszowianka, Gwiazda-Sztern, T ajfun, M akabi, B ar ICochba. OZB Poznań: O strovia (Ostrów). OZB K raków : Sokół (Kraków). OZB W ołyń: ZS Równe. Z klubam i powyższymi nie wolno urządzać zawodów klubom nie zawieszonym, pod groźbą grzywny w wysokości 50 złotych. Po przerwie przewaga Policyjnego stała się jeszcze bardziej wyraźna gdyż gra Policyjny MS-ffC Katowice 9:3(5:2) cze IFC zupełnie potracili głowy. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Odbył się w Katowicach - towarzyski mecz piłkarski pomiędzy Policyjnym KS. i niegdyś świetną drużyną Ligi Państwowej 1FC Katowice, który zakończył się sensacyjną porażką IFC w stosunku 9:3. Mecz zapowiadał się już na początek bar. dzo ciekawie, gdyż IFC prowadził już w 10 min. 2:0. Sukces ten pobudził jednak policjantów do bardziej skutecznej gry, tak że do przerwy wynik brzmiał już 5:2 na ich korzyść, po mimo że w drużynie policyjnego brak było- dobrych piłkarzy, jak Dylonga i Warmusa. W tym to okresie gry Policyjny KS zademonstrował szereg ładnych zagrań uwieńczonych zdobyciem jeszcze czterech bramek. Łupem bramkowym podzielili się dla Policyjnego: Goj, Palucha, Buchalik i Klirnza po 2, Szudter 1. Z aw o d y siały na ogół na dobrym poziomie sportowym 1 publiczność w liczbie 1000 osób z zadowoleniem opuszczała boisko. Sędziował p. Gryc, trzymając graczy obu drużyn mocno w karbach. KS. Śląsk Tarnowskie Góry KS. Poniatowski Godula 1:3 (1:0). Do przerwy prowadził Śląsk. Po przerwie przeważał cały czas Poniatowski. Bramki strzelili:.wójcik, Bieloch i Ruda. i< Japonia grozi! TeartóB o z im w s i sim ka 11:5. W yniki w poszczególnych w a. gach były następujące: W aga m usza R und. stein (W ) w ygrał z Schindlerem (B ), w koguciej Jakubow icz (W ) przegrał z Bartererem (B ),. W tejże w adze Gabler (B) zremisował z Śpiegelmanem (W ) w piórkowej Lewkowicz (W ) w ygrał ze Schoten*, (B ) w lekkiej Neu. m an (B ) zrem isował z Rosenblumem (W ), w pólśredniej Szlar (W ) zrem isował z Joelem (B) w średniej Kronfeld (B ) został pokonany przez Pilnika (W ), w półciężkiej Neuding (W ) znokautow ał Mielżyńskiego (B ). Sędziow ał w ringu i na punkty p. Zarzycki. W końcow ej fazie rozgryw ek bokserskich o drużynow e m istrzostwo K rakow a pow stały rozdźwięki w śród członków zarządu KOZB., w w y niku których zrezygnował ze swej godności przew. w ydziału spraw sędziowskich okręgu p. Kupfer. Dalszy epilog tych nieporozumień m iał miejsce na ostań im posiedzeniu zarządu KZOB. Celem ataków był w ydział sportow y KOZB., a zwłaszcza osoba przew. wydziału sportow e go p. Biliński. Mimo wysiłków prezesa KOZB. płk. Szechińskicgo delegaci W awelu postaw ili wniosek o rozw iązanie władz okręgu. W niosek ten m iał w ym aganą większość ze strony wnioskodawców, ale przew odniczący zam knął posiedzenie nie poddając go pod głosowanie. Tym sam ym aktualną się stanie w ciągu najbliższych dwóch tygodni spraw a zw ołania walnego zgrom adzenia Okręgu celem rozw iązania sytuacji zgodnie ze statutem. W ynikły na meczu bokserskim W awel Sokół konflikt między sędzią p. W iniarskim a kierow nikiem sekcji bokserskiej Sokoła p. Stworzew niow skim zakończył się ukaraniem p. Sworzeniowskiego dyskw alifikacją 6-miesięczną. muttmfeiewscy w W ilnie W ystęp bokserskiej drużyny łotewskiej L. A. S w meczu ze Śmigłym zakończył się wy " sokim zwycięstwem gości w stosu&ku 14:2. W ilnianie w ystąpili bez W ojtkiew icza i Norowicza. Pierwszego zastąpił Mazulis, za d ru giego oddano dw a punkty bez walki. Goście zaprezentow ali się dobrze. Jest to zespół dobry technicznie i taktycznie. Dla d ru żyny w ileńskiej jedyne dw a punkty zdobył N o wicki. Japonia niezłom nie liczy na to, źe przepro- "dowej Federacji N arciarskiej z oficjalnym pis- światowego zw iązku narciarskiego, który sta wadzenie zimowych igrzysk olim pijskich. w r. mem, w którym dom aga się, aby Federacja ta nie na gruncie przepisów am atorskich określo zostanie jej powierzone. odłożyła swoje spory z M iędzynarodowym Ko- nycli przez M. K. Olimpijski., ,.. m itetem Olim pijskim poza rok 1940-ty. Gdyby Ten punkt widzenia reprezentow ać m a Ja Nowym dowodem tego jest fa t, e. apońs i F ederacja na propozycję tę nie przystała, wów- ponia n a najbliższym m iędzynarodow ym kon- Związek N arciarski zw róć,ł się do M.ędzynaro- czas Japonta prz ystqpi do organizacji nowego geesie narciarskim. P oznań i P o m o rze rtówmież przeciwfc dpistfeitfrorze PZPN 17 stycznia odbędzie się roczne w alne zebranie PZOPN, którego przedm iotem obrad będzie obok ustalonego statutem porządku spraw a w prow adzenia dyktatorskiego rządu. Pierwszą próbą a jednocześnie I sygnałem,,zgleichscliallow ania władzy piłkarskich organizacyj było zlikwidowanie w iosną bieżącego roku autonom icznych okręgow ych kolegiów sędziowskich, w czym wybitnie dopomogły niem al wszystkie okręgi, które dopiero teraz spostrzegły a do czego przykro im się przyznać, że sam e na siebie bat ukręciły. Niezwykły projekt reform y u stroju PZPN. spotkał się w poznańskich kołach sportow ych, jak nam z czołowych klubów wiadom o ze stanowczym sprzeciwem. Podobnie m a się spraw a w okręgu " pom orskim, którego delegat zasięgnął w Poznaniu języka 1 w W arszawie w dniu 3 stycznia na nadzw yczajnym wolnym zebraniu zajm ie jednolite stanow isko. Zarząd okręgu poznańskiego z powodu zbyt krótkiego czasu na zwołanie nadzw yczajnego walnego zebrania, rozesłał do podległych klubów kw e stionariusze, z których odpowiedzi zorientuje się dokładnie o nurtującym prądzie I będzie m iał oparcie do udzielenia swej delegacji do W arszawy stosow nych dyrektyw. Poza tym ze zgłoszonych wniosków klubów, zasługuję n a uwagę gro jęk) Ostro vii, zmierzający do pow iększenia ligi okręgow ej do 8-mlu klubów. O strovia w uzasadnieniu nie bez słuszności podnosi argum ent, że jedynie zatrudnienie drużyn przez sezon zaw odam i m istrzow skim i jest celowe a przede wszystkim przysparzają one kasie potrzebne do egzystencji dochody. Jak dotąd, to m ateriału n a zebranie jest wiele, bo i zarząd PZOPN. przedstaw ia drobne popraw ki do statutu a należy się spodziewać dalszych wniosków członków. T rzeba podkreślić, że okręg poznański jest przez obecny zarząd doskonale adm inistrow a ny. Podobno w yprzedził pod tym względem inne okręgi i osiągnął bardzo w ysoki poziom, bodaj że szczytowy. Lecz niebaw em zasiądzie przy stole obrad m ianow any niedaw no delegat okręgowego urzędu W F. i PW. z bardzo rozległymi kom petencjam i w osobie p. Maksym iliana Stiirm era, do uh. roku piastujący przez siedem lat ż rzędu prezesurę okręgu. Ponieważ rozstał się ze swym fotelem prezesa w bardzo niem iły sposób, więc dopiero teraz rozpocznie się praca dla dobra piłkarstw a. Mslrz Intel wy Rumuni w Bielska Dużą atrakcję hokejow ą przygotowali bielszczanie swym zwolennikom na środę 30 bm. W dniu tym odbędą się ciekawe zawody hokejow e pomiędzy drużyną B. B. T. Ł., a m istrzem hokejowym Rum unii, który zaw iła do Bielska na jeden występ. Miłośnicy sportu hokejowego W Bielsku i okolicy będą mieli zatem sposobność oglądać po raz pierwszy grę doskonałych Rumunów, (p) * H enri Cochet zaproszony został na dłuższę tournee 0. Egigcie, Pierwszy wgstgg C # chcl a jako tenisisty mieć będzie m iejsce w Kairze. Zarząd ŁOZK, przyjął do wiadomości rezygnację z m andatu członka zarządu p. Cezarego Ulrichsa. Polskie Towarzystw o Sportowe Bieg i sekcja kolarska SKS-u w Łodzi zostały skreślone z listy członków1pztk, i ŁOZK. W dn. 22 stycznia 1937 r. w Berlinie rozegrany zostanie mecz o m istrzostwo E uropy w wadze lekkiej pom iędzy obrońcą tytułu Wło- Shero (Tataagniai ą Niemcem Kretschmerem,

8 Str. 8 SIEDEM GROSZY" Cztery polskie zespoły samochodowe Zbliżający się XVI m iędzynarodow y sam o chodowy raid turystyczny do Monte Carlo będzie dla polskiego św iata motorowego próbą bardzo ciekawą ze względu na w yjątkow o liczny, jak na nasze stosunki, udział kierowców polskich, którzy mimo nieprzew idyw ancj trudności w postaci zam knięcia przejazdu przez Litwę (co zmusiło Polaków do zrezygnow ania z dobrze znanej i gruntow nie przestudiow anej trasy T allin Ryga Kowno Królewiec i W arszaw a Berlin M. Carlo) zdecydow ali się z w ielkim nakładem kosztów i pracy (przestudiow anie trasy i organizacja), na inne punkty startu. W roku bieżącym kom isja sportow a In ternational Sporting Club dc Monaco, organizująca doroczne raidy do M. Carlo, wyznaczyła, na kilkadziesiąt punktów startu tylko sześć punktów (w raidach poprzednich było ich 7, a naw et i 8) punktow anych najw yżej, t. zn. po 500 pkt.: Ateny (ogółem km ), B ukareszt (3.842 km.), Palerm o (4.134 km.), Staranger (3.702 km.), Tallin (3.974 km.) i Umea (3814 km ). Jak już podaliśm y przed świętami, do rai idu zapisały się trzy drużyny polskie: p. Nowak z pp. Lubińskim i G rądzyńskim na wozie Ford V 8 (jedzie ze Stavanger południow a N orwegia), p. T. Marek i J. Jakubow ski na wozie Polski F iat 508 (jadą z P alerm o Sycylia), oraz pp. Borowik i Pajew ski na wozie T atra (jadą z Umea Środkow a Szwecja). W ostatniej chw ili (zam knięcie zapisów 24 bm.) zgłosiła się jeszfcze jedna załoga polska p. Zajączkowskiego, startu jąca na wozie Chevrolet z B ukaresztu. P. Zajączkow ski jest znanym, doświadczonym kierowcą, brał udział w długodystansow ych raidach sam ochodowych, a m. in. przed dwoma laty startow ał w raz z p. Łubieńskim w raidzic do Monte Carlo, ukończywszy jazdę dość pomyślnie, m niej więcej na W rzece Tamizie pod miejscowością Taplow (Anglia) znaleziono miecz, pochodzący z 8 go w ieku przed Chrystusem.. storsissii Carlo a środkow ym m iejscu w ogólnej klasyfikacji. Tak więc na sześć tras najw yżej punktow a nych (po 500 punktów ) Polacy będą próbow ać szczęścia aż na czterech szlakach! Jest to ciekaw e i pouczające dla kierowców (nowe drogi, nabieranie rutyny i doświadczenia), ale : : :. I. Bi» iämiü, niew ątpliw ie osłabia szanse każdego z nich. Byłoby bardzo pożądane, aby Polacy sta r tow ali na jednej trasie, wówczas byłaby możliwa pomoc jednego zespofu drugiem u, co mogłoby wyjść w konsekw encji na dobro polskiem u sportow i sam ochodowem u. Na to może sobie na razie tylko Am eryka pozwolić... Sztuczna skocznia narciarska w słynnej arenie sportow ej M adison Square G ard en w Nowym Jorku. Śnieg w ykonano z bloków lodowych, przy czym w konkursie skoków wzięli udział, znany narciarz austriacki, IIanes Schneider oraz Norweg Sig B uchm ayr. Aniołowie jeździli na., nartach Tak twierdzą legendy norweskie B ielą p o k ry ły się pola, g ó ry i p a g ó rk i k to żyw, k to zd ro w e m a nogi, ręce i p łu ca, p rz y p a s a ł do nóg n a rty i w śn ieżn y p u ch... T yle m ó w im y o n a rta c h i n a rc ia rstw ie, a n ie w iem y n aw et, ja k s ta rą h is to rię p o sia d a ów k ró le w sk i sp o rt. M itologia n o rw e sk a głosi, iż n a rty są sta rsz e n a w e t od... człow ieka..w edług leg en d y E d d y p ierw szym i n a r c ia rz a m i b y li arc h a n io ło w ie,-m ic h a ł i G a b riel. Z ostali o n i w y słan i n a d o p iero co stw o rz o n ą ziem ię, a p o n iew aż b y ła o n a m ię k ka, g rzęźli w n iej po k o la n a i d o p iero, k ie dy p rz y w ią z a li n a rty, m ogli się szybko p o suw ać. In n a leg en d a m ó w i o b o g u n a r t i p o lo w a n ia im ien iem U I r o raz o b o g in i Skade i je j sy n u Semingu. S k ad e całą sw o ją m ło dość sp ęd zała n a p o lo w aniach, p rz y ty m w y n a la z ła o n a p ie rw sz a to, co dziś n ależało b y n azw ać sk ik jo rin g iem. J a k o siły pociągow ej u ży w a ła zw ierząt. D o d n ia dzisiejszego m ożem y o g ląd ać n a d alek iej p ó łn o cy k o ło m ia sta U psali k a m ie ń ru n ic z n y k ilk u n a sto m e tro w e j w ielkości, n a k tó ry m n ie z n a y rz e ź b ia rz z X I-go w iek u w y ry ł w sp a n ia łą scen ę ło w ieck ą, w k tó re j obok z w ie rz ą t z n a jd u je m y ta k ż e łu c z n ik a -n a rc ia - rza. W F in la n d ii p o d o b n o w y k o p an o n a rty z o k re su lodow ego, ale n ie ste ty n ie d o ch o w ały się do n a sz y c h czasów. M am y n a to m ia st n a rty, p o ch o d zące z w ieku X II i X III. N a rty te z n a jd u ją się o b ecnie w m u zeu m w w H elsin k ach. Z h is to rii R osji, ja k o te ż i z d zieł p isarzy p o lsk ich, d o w ia d u je m y się, że w r. 1550, 1551 i n a stę p n y c h c a r Iw a n G roźny p o sia d a ł oddziały w o jskow e, z a o p a trz o n e w n a r ty. O d w iek u X V I-go co raz częściej w E u ro p ie p ó łn o c n e j sp o ty k a m y n a rty, ale służą one ciągle jeszcze do celów m y śliw sk ich i w o jskow ych. P ierw sze opisy n a r t w ję z y k u p o lsk im z n a jd u je m y w d ziele A leksandra Gwanini, w y d a n y m w K rak o w ie w r p. t. S a rm a tia e E u ro p a e d is c rip tio n. R ok 1830 ro zp o czy n a n o w ą e rę w n a r Przygody Bezrobotnego Froncka Ilustracja nasza przedstaw ia Im itację koron 1 kosztowności koronacyjnych Anglii na wystawie. Im itacje te przedstaw iają w artość około zł. ciarstw ie św iato w y m od tego ro k u ro z p o czyna się try u m fa ln y ro z ro st n a rc ia rs tw a ju ż n ie ty lk o w ojskow ego, ale sp o rto w eg o. W N orw egii (bo ciągle o n iej m ow a, ja ko koleb ce n a rt) p rz e d r z n an e b y ły ty lk o d w a sty le: sk a k a n ie z w y p rężo n y m ciałem i sk a k a n ie z p o d ciąg n ięty m i nogam i. U zu p ełn ieniem ty c h p ro w iz o ry c z n y c h z n a jo m o śc i n a rc ia rsk ic h b y ły ew o lu cje, w y p ra w ia n e przez dw ó ch w ie jsk ic h ch ło p có w z T e le m a rk e n. Ci d w aj ch ło p cy z T clc m a r- k e n w y w o łali p ra w d z iw y p rz e w ró t w n a r ciarstw ie. S w oim i p o p isam i z ro b ili k o lo sa ln e w rażenie, w szyscy zaczęli n a śla d o w a ć sk o k i ch ło p có w z T e le m a rk e n i w k ró tc e n a rc ia r stw o praktyczne w N orw egii przyjętej m ia n o sportow ego. O d tego czasu zaczęto u rz ą d z a ć w N orw egii ró żn e k o n k u rs y n a rc ia rsk ie. P o ro k u 1830 z k o lei m istrzow ie z T elem a rk e n p rz e d o s ta ją się do S zw ecji i F in la n dii. Ale gdy w N orw egii, a p ó źn iej w F in la n d ii i S zw ecji, n a rc ia rstw o sp o rto w e je s t coraz w ięcej p o p u la rn e w E u ro p ie Ś ro d k o w ej d ługo o n im głucho. D o E u r o p y Ś r o d k o w e j n a r c ia r s tw o z a w ęd ro w ało d zięk i m ło d em u N orw egow i, k tó ry w p a d ł n a szalo n y pom ysł. Z a p ra g n ą ł p rz e jść całą G ren lan d ię sam je d e n. R ząd o d m ó w ił m u su b sy d iu m, u w a ż a ją c w y p ra w ę za szaloną6". Z n a la z ł się je d n a k k to ś, k to o fia ro w a ł z ap aleńco w i k o ro n..w ówczas m ło d y N erw eg, a b y ł to H an sen, sta ł się b o h a te re m n aro d o w y m. Z d o b y ł G renla n d ię i se rc a N orw egów. Jeg o k sią ż k a N a n a rta c h p rz e z G renla n d ię (1889) tr a fiła do r ą k czytelników, całego św iata. R ozpoczął się triu m fa ln y ro z w ój białego bohaterstw a. S p o rt n a rc ia rs k i o p a n o w u je cały śnieżny, św iat, sta ją c się w w iek u XX w iek iem n a j w iększego ro z w o ju s p o rtu n a jp o w a ż n ie j szą jeg o gałęzią. W pierwszy dzień po św iętach rano budzik dzwoni, jak pierrrony! T rzeba w staw ać, by jak co dżin* Wdziać robocze pantalony... O bjedzony jest nasz Froncek, tak go w rzędzie fajn goszczono Patrzcie, jaki brzuch m a chłopak Kroczy niby sam dyrektor, tylko brak cygara czuje. Ale zaraz na kopalni R arytaska w yfechtuje... A po szychcie w raca chudy, tuby cień mknie od roboty, J a k go praca wycieńczyła tak w yssała co do joty l M IE SIĘ C Z N Y ABONAMENT J G R O S Z Y "! DOSTAWĄI D O M U PRZEZ A G EN TÓ W LUB PRZEZ PO CZTĘ. W KPA U rprzy ZAM ÓW IENIU W URZĘDZIE PO C ZT. ZŁ. g&ssäsffiäam CENNIKOGŁOSZEN W.SIEDMIU G R O SZA C H " - 1 POLE O WYMIARZE 35 MM. X 6 7 M M.Z Ł.20-1 POLE NA PIERWSZEJ STRONIE O WYMIARZE 35MM.X67MM.LU8 JE G O M IEJSCE Z Ł OGŁOSZENIADR0BNE-20GR.Z A SŁOWODLA POSZUKUJĄCYCH PRACY 106% NAJMNIEJSZE PISMO JAKIEGO UŻYWAMY PRZY OGŁOSZENIACH JEST PETIT-CENNIK NALEŻY ROZUMIEĆ ZA 1WIERSZ MM.LUB JEGO MIEJSCE Drukiem i nakładem Zakładoty firaficzngch i Wydawniczych Polonia S, A, w Katowicach, _ *_ Redaktor odpowiedzialny Stanisław HPga j.

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Od 12go grudnia b.r. w diecezji pelplińskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, gościły również w naszym mieście i to w piękny, radosny

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość Niech będą błogosławione wszystkie drogi, Proste, krzywe i dookolne, Jeżeli prowadzą do Ciebie, Albowiem moja dusza bardziej tęskni za Tobą, Niż tęsknią nocni stróże, pokryci rosą, Za wschodzącym słońcem.

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN

Olaf Tumski: Tomkowe historie 3. Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN Olaf Tumski Olaf Tumski: Tomkowe historie 3 Copyright by Olaf Tumski & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Zbigniew Borusiewicz ISBN 978-83-63080-60-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2)

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Słowo wstępne Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Człowiek od początku przez Boga powołany do pracy: uczyńmy

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA listopad 2011

E-KRONIKA listopad 2011 E-KRONIKA listopad 2011 9 listopada 2011 roku chór szkolny wraz z nauczycielami oraz kolegami z Gimnazjum z Żórawiny wyjechał na Ukrainę. W czwartek dotarliśmy do Łopatynia ok. godz. 12:00. Zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie.

Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Kiedyż o Boże, zdołamy Ci się wywdzięczyć naszymi ubogimi służbami za takie mnogie skarby miłosierdzia Twego. Stoi przede

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczny świat dziecka

,,Bezpieczny świat dziecka W listopadzie 2014r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej brali udział w II edycji konkursu literacko plastycznego organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch!

Kopciuszek śpiewa piosenkę Gwiazdka PETRONELA: Ej, ej, śliczny z ciebie kocmołuch! Scenariusz przedstawienia pt. "Kopciuszek" Aktorzy: Kopciuszek Adela Petronelka Macocha wróżka książę dobosz narrator I narrator II wojsko tancerze konie NARRATOR:I ( na tle melodii Gwiazdka ) Dawno, dawno

Bardziej szczegółowo

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl

Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215. Wiersze. Tadeusz Kantor. http://rcin.org.pl Teksty Drugie 2005, 6, s. 210-215 Tadeusz Kantor Tadeusz KANTOR Alaube żeby tylko ta chwila szczególna nie uleciała, jest przed świtem godzina 4 ta nad ranem - ta szczególna chwila, która jest w ą t i

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1

1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1 Katalog treści 1 Jaka Cards 1. Zaproszenia z okazji rocznicy ślubu RS1 Pragniemy poinformować, że w dniu 12. 11. 2016 roku, o godz. 17tej w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki.

Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Załącznik - Statuetki Katalog wzorów statuetek Statuetki z akrylu lub sklejki. Wykonujemy na indywidualne zamówienie z zawartych w katalogu wzorów. Zmiana tekstu w cenie statuetki. Opcje statuetek do wyboru:

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych.1. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Rodzice i dzieci w islamie (...) rodzicom okazujcie dobroć i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29 o mała p Mała Jadwinia nr 29 Świat naszym domem Cieszę się, Boże, z serca całego, żeś dał świat piękny dla dziecka Twego. Nie będę śmiecić, mój dobry Panie, Niech ten świat zawsze pięknym zostanie. Opracowała

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak...

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak... Wielka przygoda Rozdział 1 To dopiero początek Moja historia zaczęła się bardzo dawno temu, gdy wszystko było inne. Domy były inne zwierzęta i ludzie też. Ja osobiście byłem inny niż wszyscy. Ciągle bujałem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dembończyk. KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze

Andrzej Dembończyk. KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze Andrzej Dembończyk KANDYDATKI NA ŻONĘ i inne scenariusze Copyright by Andrzej Dembończyk & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-509-0 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA

STARY TESTAMENT. ŻONA DLA IZAAKA 8. ŻONA DLA IZAAKA ŻONA DLA IZAAKA 35 Pamiętamy, że Pan Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, że pomimo że są w starym wieku będą mieli syna. O oznaczonym czasie, przepowiedzianym przez Pana Boga narodził się Izaak. Abraham bardzo

Bardziej szczegółowo

Zobacz, co zawierał skarb z Lubomierza

Zobacz, co zawierał skarb z Lubomierza Zobacz, co zawierał skarb z Lubomierza Napisano dnia: 2016-10-04 14:19:22 Wprawdzie w Lubomierzu nie znaleziono złotego pociągu, ani bursztynowej komnaty, to i tak to, co udało się odkopać ma olbrzymią

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Avril Asgard Zapisane marzeniami

Avril Asgard Zapisane marzeniami Avril Asgard Zapisane marzeniami Avril Asgard Zapisane marzeniami 1 Tytuł Zapisane marzeniami Autor Avril Asgard Projekt okładki, zdjęcie do okładki, szata graficzna Avril Asgard Zdjęcia Silbe Gold&ArcSoftPrintCreations

Bardziej szczegółowo

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r.

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r. TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH www.art-papier.pl 2012 r. TEKST 1 postanowili rozpocząć wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem miłość, wierność i wzajemny szacunek w dniu 21 października 2040 roku o

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

M Ą D R O Ś Ć N O C Y

M Ą D R O Ś Ć N O C Y K H E N C Z E N T H R A N G U R I N P O C Z E A SONG FOR T H E K I NG Od pewnego czasu Gampopa miewał wiele dziwnych i żywych snów. Udał się więc do Milarepy po radę. Ten odpowiedział mu: Jesteś wielkim

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

... wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić. na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego która odbędzie się w dniu. o godzinie w Kościele

... wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić. na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego która odbędzie się w dniu. o godzinie w Kościele TEKSTY DO ZAPROSZEŃ Treść zaproszeń można wybrać spośród przedstawionych poniżej lub przesłać własną propozycję... z radością pragnie zaprosić Sz. P.... na uroczyste przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES PONIEDZIAŁEK, 13.05 Wczesnym porankiem nasz grupa składająca się z czterech uczniów klasy trzeciej i dwóch opiekunów udała się na lotnisko w Balicach,

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

dla najmłodszych. 8. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com dla najmłodszych 8 polska wersja: naukapoprzezzabawewordpresscom Prawdomównosc Mówienie prawdy to bardzo dobry zwyczaj Jeśli zawsze mówimy prawdę, chronimy się przed wieloma kłopotami Oto opowieść o kimś,

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo