Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona dla Zarządzających

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona dla Zarządzających"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona dla Zarządzających Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej 1

2 Spis treści Rozdział Strona 1. Zakres ubezpieczenia Rozszerzenia Dodatkowe rozszerzenie Sumy ubezpieczenia na Szkody nieobjęte zwolnieniem z odpowiedzialności Podmioty zależne Awaryjne Koszty obrony i Koszty zastępstwa procesowego Ochrona Ustępujących Członków Organów Spółki Koszty Stawiennictwa przez Sądem Grzywny i kary cywilnoprawne Rozszerzenie na zobowiązania podatkowe Koszty poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ) Postępowanie ekstradycyjne Rozszerzenie na Koszty zaskarżenia/oskarżenia Koszty porady prawnej Rozszerzenie na Roszczenia z zakresu BHP Rozszerzenie na Koszty zajęcia majątku Definicje Wyłączenia Warunki Suma ubezpieczenia Udział własny Zawarcie Umowy ubezpieczenia Obowiązki Ubezpieczonego i Spółki Ustalenie kwoty i wypłata odszkodowania za Szkodę oraz obowiązki Ubezpieczyciela Oświadczenia i zawiadomienia Zaliczki na Koszty obrony i podział odszkodowania Fuzje i przejęcia Pozostałe ubezpieczenie Przejście praw Upoważnienie Zakaz dokonywania cesji Interpretacja Umowy ubezpieczenia Kolejność wypłat Okres dodatkowy Składka Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia

3 ACE European Group Ltd. ul. Królewska tel fax Warszawa ACE European Group Limited jest podmiotem dopuszczonym do prowadzenia działalności i regulowanym przez Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych ( Financial Services Authority ) Ochrona dla Zarządzających Ubezpieczenie Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej POLISA CLAIMS MADE Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 24 lipca 2012 i będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia dla małych i średnich spółek zawieranych po tym terminie. W związku z opłaceniem składki wskazanej w punkcie 9 Polisy oraz w zaufaniu do informacji przedstawionych we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jak również z zastrzeżeniem wszystkich warunków, postanowień i ograniczeń zawartych w niniejszych Ogólnych warunkach, Ubezpieczyciel niniejszym uzgadnia z Ubezpieczonym i ze Spółką, co następuje: 1. Zakres ubezpieczenia A. Ubezpieczyciel zapłaci w imieniu Ubezpieczonego za wszelkie Szkody wynikające z Roszczenia podniesionego wobec Ubezpieczonego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia lub w Okresie dodatkowym (o ile będzie miał zastosowanie), z wyjątkiem sytuacji, gdy daną Szkodę pokryła Spółka. B. Ubezpieczyciel zapłaci w imieniu Spółki za wszelkie Szkody wynikające z Roszczenia podniesionego wobec Ubezpieczonego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia lub w Okresie dodatkowym (o ile będzie miał zastosowanie) w sytuacji, gdy daną Szkodę pokryła Spółka. C. Ubezpieczyciel zapłaci w imieniu Ubezpieczonego wszelkie Koszty zastępstwa procesowego w związku z Postępowaniem przygotowawczym oraz wszelkie Koszty zastępstwa procesowego opłacone przez Spółkę w imieniu Ubezpieczonego. PODPISANO w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela Przemysław Owczarek Dyrektor Oddziału (c) łączna wartość aktywów jest mniejsza od Limitu Wartości Nabycia wskazanego w punkcie 8 Polisy; i określonego jako 25% oraz Papiery wartościowe nie są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych Ameryki; wówczas zakres ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia ulegnie automatycznemu rozszerzeniu na dany Podmiot zależny wyłącznie w odniesieniu do Nieprawidłowych działań lub zachowań mających miejsce od dnia, w którym dany podmiot stał się Podmiotem zależnym, bez konieczności powiadomienia o tym Ubezpieczyciela ani zapłaty dodatkowej składki. Każdy Podmiot zależny nabyty w Okresie ubezpieczenia i nie objęty zakresem ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w punkcie powyżej zostanie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia na okres 45 dni od dnia nabycia. Pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki oraz z zastrzeżeniem dodatkowych warunków ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzona za pisemnym porozumieniem z Ubezpieczycielem na dany Podmiot zależny na okres dłuższy niż 45 dni wyłącznie w odniesieniu do Nieprawidłowych działań lub zachowań mających miejsce po dniu, w którym dany podmiot stał się Podmiotem zależnym. Jeżeli Spółka dokona zbycia lub rozwiązania Podmiotu zależnego, ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia będzie w dalszym ciągu miała zastosowanie do danego Podmiotu zależnego, wyłącznie w odniesieniu do Nieprawidłowych działań lub zachowań mających miejsce przed datą skutecznego zbycia lub rozwiązania. 2. Rozszerzenia 2.1 Dodatkowe rozszerzenie Sumy ubezpieczenia na Szkody nieobjęte zwolnieniem z odpowiedzialności Z zastrzeżeniem Łącznego nadwyżkowego limitu ubezpieczenia określonego w punkcie 13 Polisy, Ubezpieczyciel zapłaci każdemu członkowi zarządu lub rady nadzorczej Spółki wskazanej w punkcie 2 Polisy bądź w imieniu takiego członka za Szkodę nieobjętą zwolnieniem z odpowiedzialności do wysokości Indywidualnego nadwyżkowego limitu ubezpieczenia określonego w punkcie 13 Polisy, pod warunkiem wyczerpania: Sumy ubezpieczenia; oraz sumy wszelkich pozostałych ubezpieczeń członków zarządu lub rady nadzorczej, obejmujących dowolną część danej Szkody; oraz sumy wszelkich pozostałych odszkodowań przysługujących dowolnemu członkowi zarządu lub rady nadzorczej. Indywidualny nadwyżkowy limit ubezpieczenia określony jako PLN w punkcie 13 Polisy stanowi część, a nie uzupełnienie Łącznego nadwyżkowego limitu ubezpieczenia określonego w punkcie 13 Polisy. Łączny nadwyżkowy limit ubezpieczenia określony jako PLN w punkcie 13 Polisy stanowi maksymalny łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu wszelkich Szkód na podstawie niniejszego Rozszerzenia dla wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej niezależnie od liczby żądań podniesionych na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia, wysokości żądań oraz liczby członków zarządu lub rady nadzorczej podnoszących takie żądania. Łączny nadwyżkowy limit ubezpieczenia określony w punkcie 13 Polisy stanowi uzupełnienie, a nie część Sumy ubezpieczenia. 2.2 Podmioty zależne Jeżeli w Okresie ubezpieczenia Spółka nabędzie podmiot, który stanie się jej Podmiotem zależnym i którego: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Szkodę wynikającą z Nieprawidłowego działania lub zachowania mającego miejsce w okresie, gdy dany podmiot pozostawał Podmiotem zależnym. 2.3 Awaryjne Koszty obrony i Koszty zastępstwa procesowego Jeżeli Ubezpieczony nie będzie mógł uzyskać zgody Ubezpieczyciela przed poniesieniem Kosztów obrony, Kosztów zastępstwa procesowego, Kosztów poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ) lub Kosztów public relations, Ubezpieczyciel udzieli takiej zgody z mocą wsteczną, o ile wniosek o zgodę Ubezpieczyciela zostanie przedstawiony w ciągu 14 dni od poniesienia po raz pierwszy Kosztów obrony, Kosztów zastępstwa procesowego, Kosztów poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ) lub Kosztów public relations. Podlimit odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich płatności dokonywanych w ramach niniejszego Rozszerzenia wynosi 10% Sumy ubezpieczenia, wskazanego w punkcie 19 Polisy. 2.4 Ochrona Ustępujących Członków Organów Spółki Jeżeli niniejsza Umowa ubezpieczenia nie zostanie odnowiona lub zastąpiona żadną inną umową ubezpieczenia obejmującą ochroną ubezpieczeniową członków zarządu lub członków rady nadzorczej, zakres ochrony ubezpieczeniowej na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia zostaje rozszerzony na każdego Ustępującego Członka Organów Spółki jako Ubezpieczonego w odniesieniu do Roszczeń podniesionych oraz Postępowań przygotowawczych wszczętych przeciwko takim osobom w okresie 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia na skutek braku jej odnowienia. 2.5 Koszty Stawiennictwa przez Sądem rozszerzeniu na koszty stawiennictwa w sądzie w przypadku, gdy osoby wskazane w ustępie a) lub b) poniżej stawią się w charakterze świadka w związku z dowolnym Roszczeniem zgłoszonym na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zapłaci za każdy dzień, w którym stawiennictwo jest wymagane: 3

4 a) za każdego Członka Organów Spółki PLN b) za każdego Pracownika PLN Niniejsze rozszerzenie ma zastosowanie w granicach podlimitu wskazanego w punkcie 26 Polisy. 2.6 Grzywny i kary cywilnoprawne rozszerzeniu na Grzywny i kary cywilnoprawne nakładane zgodnie z przepisami prawa, chyba, że zostaną one uznane za niepodlegające ubezpieczeniu w myśl przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Umowy ubezpieczenia. Powyższa ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie w granicach podlimitu PLN wskazanego w punkcie 14 Polisy. 2.7 Rozszerzenie na zobowiązania podatkowe śmierci lub spowodowania śmierci poprzez niezachowanie należytej ostrożności lub zaniedbanie bądź naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), przepisów Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku ( Health and Safety Act 1974 ) lub dowolnych analogicznych przepisów obowiązujących w dowolnym innym państwie. Podlimit odpowiedzialności na podstawie niniejszego Rozszerzenia ma zastosowanie w granicach podlimitu PLN wskazanego w punkcie 17 Polisy Rozszerzenie na Koszty zajęcia majątku rozszerzeniu na Koszty zajęcia majątku wynikające z Roszczenia podniesionego lub Postępowania przygotowawczego wszczętego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia. rozszerzeniu na Szkody poniesione przez Ubezpieczonego wskutek osobistej odpowiedzialności za zaległości podatkowe na podstawie artykułu 107 i 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem przypadków, w których odpowiedzialność taka wynikać będzie z celowego zamiaru naruszenia przez Ubezpieczonego ustawowego obowiązku zapłaty podatków. Niniejsze rozszerzenie ma zastosowanie w granicach podlimitu wskazanego w punkcie 15 Polisy, w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia. 2.8 Koszty poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ), Koszty zarządzania kryzysowego, Koszty public relations oraz Koszty ochrony dobrego imienia rozszerzeniu na: Koszty poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ); Podlimit odpowiedzialności w ramach niniejszego Rozszerzenia nie przekroczy kwoty PLN na jednego Ubezpieczonego. Łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszego Rozszerzenia nie przekroczy kwoty PLN niezależnie od liczby żądań podniesionych na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia, wysokości żądań oraz liczby Ubezpieczonych występujących z żądaniem na podstawie niniejszego Rozszerzenia. Podlimit został wskazany w punkcie 24 Polisy. 3. Definicje 3.1 Członek Organów Spółki oznacza dowolną osobę pełniącą funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki bądź analogiczną funkcję w dowolnym innym państwie. 3.2 Działanie o charakterze odwetowym oznacza Nieprawidłowe działanie podjęte przez Ubezpieczonego w związku z poniższymi działaniami lub stanowiące domniemaną reakcję na poniższe działania: Koszty zarządzania kryzysowego; Koszty public relations; Koszty ochrony dobrego imienia. ujawnienie lub zagrożenie ujawnieniem przez pracownika przełożonemu bądź dowolnemu organowi władz lub instytucji państwowej jakiegokolwiek czynu Ubezpieczonego, co do którego można domniemywać, że stanowi on naruszenie przepisu ustawowego lub przepisu common law, wydanego przez dowolny organ władz państwowych lub samorządowych, bądź organ dowolnej jednostki podziału politycznego lub terytorialnego; 2.9 Postępowanie ekstradycyjne rozszerzeniu na: skorzystanie lub usiłowanie skorzystania przez pracownika z jakiegokolwiek prawa przysługującego mu na podstawie przepisów prawa, w tym jakiegokolwiek prawa wynikającego z przepisów o prawach pracowniczych; Koszty obrony; strajk, akcja protestacyjna lub podobne wystąpienie. Koszty poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ); Koszty zarządzania kryzysowego; Koszty public relations; Koszty ochrony dobrego imienia; w związku z Postępowaniem ekstradycyjnym Rozszerzenie na Koszty zaskarżenia/oskarżenia rozszerzeniu na Koszty zaskarżenia/oskarżenia powstałe w wyniku Roszczenia podniesionego lub Postępowania przygotowawczego wszczętego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia. Podlimit odpowiedzialności na podstawie niniejszego Rozszerzenia ma zastosowanie w granicach podlimitu PLN wskazanego w punkcie 16 Polisy. 3.3 Faktyczny członek zarządu ( Shadow Director ) oznacza Członka Organów Spółki lub pracownika Spółki pełniącego w dowolnym podmiocie innym niż Spółka rolę faktycznego członka zarządu ( shadow director ) w rozumieniu art. 251 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku ( Companies Act 2006 ) lub analogicznego przepisu obowiązującego w dowolnym innym państwie. 3.4 Grzywny i kary cywilnoprawne oznaczają podlegające ubezpieczeniu w świetle obowiązującego prawa świadczenia cywilnoprawne oraz kary administracyjne i sankcje, do których zapłaty Ubezpieczony jest obowiązany na rzecz organów państwowych lub regulacyjnych z tytułu Nieprawidłowego działania z wyjątkiem grzywien i kar wynikających z naruszenia prawa podatkowego lub prawa regulującego innego rodzaju daniny publicznoprawne. 3.5 Inny podmiot oznacza: dowolny podmiot, który nie jest Podmiotem zależnym i którego Papiery wartościowe nie są przedmiotem obrotu na jakiejkolwiek giełdzie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że dany podmiot został wskazany w załączniku do niniejszej Umowy ubezpieczenia; lub 2.11 Koszty porady prawnej dowolną Organizację pożytku publicznego; rozszerzeniu na Koszty porady prawnej. Podlimit odpowiedzialności na podstawie niniejszego Rozszerzenia ma zastosowanie w granicach podlimitu PLN wskazanego w punkcie 18 Polisy Rozszerzenie na Roszczenia z zakresu BHP Niezależnie od Wyłączenia zawartego w punkcie 4.7 ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia ulega rozszerzeniu na wszelkie Koszty obrony i Koszty zastępstwa procesowego wynikające z dowolnego Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego opartego o zarzut nieumyślnego spowodowania 3.6 Koszty obrony oznaczają uzasadnione wynagrodzenia, koszty i wydatki doradców prawnych i innych specjalistów poniesione przez Ubezpieczonego (w tym koszty zabezpieczenia w postępowaniu odwoławczym ( appeal bond ), bez obowiązku ubiegania się o takie zabezpieczenie lub złożenia go) za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana, w zakresie koniecznym do prowadzenia obrony Roszczenia lub odwołania się od rozstrzygnięcia w sprawie Roszczenia. 3.7 Koszty ochrony dobrego imienia oznaczają uzasadnione wynagrodzenia i wydatki firmy lub doradcy ds. public relations, którego Ubezpieczony może zatrudnić w celu rozpowszechniania informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu 4

5 wydanym na korzyść Ubezpieczonego w związku z Roszczeniem. Powyższe wynagrodzenia i wydatki będą ponoszone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana. Podlimit odpowiedzialności za wszelkie Koszty ochrony dobrego imienia, wskazany w punkcie 23 Polisy wynosi PLN Koszty porady prawnej oznaczają uzasadnione wynagrodzenia doradcy prawnego, biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego poniesione przez Ubezpieczonego: w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia Ubezpieczyciela o okolicznościach, które wedle uzasadnionych oczekiwań mogą spowodować powstanie Roszczenia, dokonanego na podstawie punktu 5.6 Ogólnych warunków, za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela, oraz wyłącznie w związku z przygotowywaniem się przez Ubezpieczonego do obrony w związku z takim powiadomieniem. Przekazane powiadomienie, aby mogło stanowić podstawę dla objęcia ochroną ubezpieczeniową Kosztów porady prawnej, powinno opisywać w możliwie najdokładniejszy sposób wszelkie fakty, powody, dla których spodziewane jest Roszczenie, w pełni szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsc i zainteresowanych stron wraz z szacunkowym wyliczeniem wysokości szkody. Koszty porady prawnej nie obejmują kosztów wynagrodzenia Ubezpieczonego i Pracowników ani żadnych innych kosztów i wydatków wewnętrznych ponoszonych przez Spółkę. Podniesienie Roszczenia nie jest warunkiem objęcia Kosztów porady prawnej ochroną ubezpieczeniową. 3.9 Koszty poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ) oznaczają uzasadnione prowizje (nie obejmujące jakiegokolwiek zabezpieczenia rzeczowego) za wystawienie poręczenia lub innego instrumentu finansowego stanowiącego zabezpieczenie wykonania zobowiązania Ubezpieczonego do wniesienia kaucji lub analogicznego zabezpieczenia wymaganego przez sąd w dowolnym innym państwie w związku z jakimkolwiek Roszczeniem. Podlimit odpowiedzialności z tytułu Kosztów poręczenia majątkowego, wskazany w punkcie 20 Polisy, wynosi 10% Sumy ubezpieczenia Koszty public relations oznaczają uzasadnione wynagrodzenia i wydatki firmy lub doradcy ds. public relations, firmy zarządzania sytuacjami kryzysowymi lub kancelarii prawnej, którą Ubezpieczony może wedle swojego racjonalnego uznania zatrudnić za pisemną zgodą Ubezpieczyciela, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana, w celu zapobieżenia lub ograniczenia negatywnych skutków rozgłosu, który zgodnie z przewidywaniami może wyniknąć z dowolnego Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego. Podlimit odpowiedzialności za wszelkie Koszty public relations wynosi PLN wskazanego w punkcie 22 Polisy Koszty zajęcia majątku oznaczają płatności za poniższe usługi dokonywane bezpośrednio na rzecz ich dostawców w przypadku wydania zarządzenia tymczasowego w sprawie zajęcia, zawieszenia lub zamrożenia prawa własności nieruchomości lub ruchomości Ubezpieczonego, bądź ustanowienia kontroli lub obciążenia na nieruchomościach lub ruchomościach Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia: usługi oświatowe; usługi mieszkaniowe; usługi komunalne; ubezpieczenia osobowe. Powyższe koszty będą płatne pod warunkiem zasądzenia przez sąd osobistego świadczenia na ich zapłatę oraz wyczerpania się sumy takiego osobistego świadczenia. Powyższe koszty będą płatne po upływie 30 dni od zdarzenia opisanego powyżej przez okres wynoszący maksymalnie 12 miesięcy Koszty zaskarżenia/oskarżenia oznaczają wynagrodzenia, koszty i wydatki doradców prawnych i innych specjalistów poniesione przez Ubezpieczonego za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela, (która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana) na potrzeby wszczęcia i prowadzenia postępowania mającego na celu uchylenie lub unieważnienie: orzeczenia sądu nakładającego na Ubezpieczonego ograniczenie wolności; lub deportacji Ubezpieczonego po cofnięciu mu ważnego i aktualnego statusu imigracyjnego z dowolnej przyczyny innej niż skazanie Ubezpieczonego za popełnione przestępstwo Koszty zastępstwa procesowego oznaczają uzasadnione koszty obsługi prawnej oraz powiązane z nimi koszty wynagrodzeń specjalistów poniesione przez Ubezpieczonego lub w jego imieniu (z wyłączeniem wynagrodzeń dowolnego z Członków Organów Spółki lub pracowników Spółki) za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana, bezpośrednio w związku z udziałem Ubezpieczonego w Postępowaniu przygotowawczym. Niniejsza ochrona ma zastosowanie w granicach podlimitu wskazanego w punkcie 11 Polisy, w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia Koszty zarządzania kryzysowego oznaczają uzasadnione wynagrodzenia, koszty i wydatki dowolnego zawodowego: konsultanta; lub doradcy podatkowego zatrudnionego przez Ubezpieczonego za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela (która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana), w związku z dowolnym Roszczeniem. Podlimit odpowiedzialności za Koszty zarządzania kryzysowego, wskazany w punkcie 21 Polisy, stanowi 10% Sumy ubezpieczenia Nieprawidłowe działanie oznacza mające miejsce po dacie retroaktywnej wskazanej w punkcie 6 Polisy dowolne faktyczne lub domniemane nadużycie zaufania, błąd, zaniechanie, złożenie fałszywego lub nieprawidłowego oświadczenia, zaniedbanie lub naruszenie obowiązków bądź dowolny inny zarzut postawiony Ubezpieczonemu w związku z pełnieniem funkcji przez Ubezpieczonego, w tym dowolne naruszenie przepisów Ustawy o Spółkach z 2006 roku ( Companies Act 2006 ), Ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 roku ( Sarbanes Oxley Act 2002 ), przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późniejszymi zmianami) lub analogicznego przepisu prawa, zasady lub regulaminu obowiązującego na terenie dowolnego innego państwa, a także Nieprawidłowe działanie wynikające z naruszenia praw pracowniczych Nieprawidłowe działanie wynikające z naruszenia praw pracowniczych oznacza dowolne faktyczne lub domniemane: (vii) (viii) niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę; zwolnienie lub rozwiązanie stosunku pracy; naruszenie ustnej lub pisemnej umowy, tak wyraźnej jak i dorozumianej; złożenie fałszywego oświadczenia w sprawie dotyczącej zatrudnienia; dyskryminację; molestowanie; niesłuszną, bezpodstawną lub niezgodną z prawem odmowę zatrudnienia lub awansu; niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem pozbawienie możliwości rozwoju zawodowego; (ix) niesłuszne, bezpodstawne lub niezgodne z prawem sankcje dyscyplinarne; (x) (xi) (xii) (xiii) odmowę zatrudnienia na czas nieokreślony lub zaniedbanie w ocenie pracownika; odmowę wystawienia odpowiednich referencji; naruszenie prywatności; stosowanie Środków o charakterze odwetowym; orzeczenia o pozbawieniu Ubezpieczonego prawa do pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej; lub zarządzenia tymczasowego w sprawie: zajęcia, zawieszenia lub zamrożenia prawa własności nieruchomości lub ruchomości Ubezpieczonego lub ustanowienia nad nimi kontroli, lub (xiv) naruszenie obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, przepisów systemu common law lub przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), bądź inne naruszenie popełnione przez Ubezpieczonego lub osoby działające w jego imieniu w związku z zatrudnieniem przez Spółkę dowolnego obecnego, byłego lub potencjalnego pracownika; mające miejsce po dacie retroaktywnej wskazanej w punkcie 6 Polisy, a przed wygaśnięciem Okresu ubezpieczenia. Ustanowienia obciążenia na nieruchomościach lub ruchomościach Ubezpieczonego; lub 3.17 Ogólne warunki oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej wydane przez Ubezpieczyciela. 5

6 3.18 Okres dodatkowy oznacza okresy wskazane w punkcie 10 Polisy, liczone bezpośrednio od dnia wygaśnięcia Okresu ubezpieczenia Okres ubezpieczenia oznacza okres wskazany w punkcie 3 Polisy Organizacja pożytku publicznego oznacza zarejestrowaną instytucję dobroczynną, stowarzyszenie zawodowe lub inną organizację pożytku publicznego działającą na terenie Polski lub jej odpowiednik w dowolnym innym państwie Papiery wartościowe oznaczają dowolne akcje, udziały lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę Podmiot zależny oznacza dowolny podmiot, w którym Spółka wskazana w punkcie 2 Polisy bezpośrednio lub pośrednio: sprawuje kontrolę poprzez posiadanie większości praw głosu; lub skierowane przeciwko Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia lub Okresie dodatkowym (o ile będzie miał zastosowanie) w związku z zarzutem Nieprawidłowego działania. wszelkie Postępowania ekstradycyjne Suma ubezpieczenia oznacza kwotę wskazaną w punkcie 4 Polisy Spółka oznacza spółkę wskazaną w punkcie 2 Polisy oraz dowolny Podmiot zależny Szkoda oznacza wszelkie kwoty, do których zapłaty Ubezpieczony jest zgodnie z prawem osobiście zobowiązany, w tym między innymi: wszelkie zasądzone odszkodowania i inne świadczenia zasądzone wyrokiem lub płatne na podstawie ugody, w tym koszty obsługi prawnej strony powodowej; Koszty obrony; sprawuje kontrolę poprzez posiadanie prawa do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu; lub Koszty zastępstwa procesowego; Koszty poręczenia majątkowego ( Bail Bond Costs ); (c) posiada ponad połowę istniejącego kapitału zakładowego; lub Koszty zarządzania kryzysowego; (d) dowolne wspólne przedsięwzięcie lub inny podmiot, w którym Spółka wskazana w punkcie 2 Polisy sprawuje bezpośrednio lub pośrednio faktyczną kontrolę nad zarządem Polisa oznacza dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela potwierdzający fakt zawarcia Umowy ubezpieczenia. (vii) (viii) (ix) Koszty zajęcia majątku; Koszty zaskarżenia/oskarżenia; Koszty public relations; Koszty ochrony dobrego imienia; 3.24 Postępowanie ekstradycyjne oznacza: wniosek o ekstradycję Ubezpieczonego, nakaz aresztowania Ubezpieczonego lub inne postępowanie prowadzone na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa dotyczących postępowania ekstradycyjnego; lub wszelkie środki odwoławcze, w tym między innymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przeciwko decyzji Sekretarza Stanu lub innego uprawnionego przedstawiciela Rządu Zjednoczonego Królestwa w sprawie wydania zaświadczenia o ekstradycji zgodnie z brytyjską Ustawą o Ekstradycji z 2003 roku ( United Kingdom Extradition Act 2003 ); lub odpowiedniki powyższych instytucji prawnych w dowolnym innym państwie. Nieprawidłowe działanie nie jest warunkiem objęcia Postępowania ekstradycyjnego ochroną ubezpieczeniową Postępowanie przygotowawcze oznacza formalne lub oficjalne dochodzenie, badanie lub śledztwo dotyczące Spółki lub Ubezpieczonego, działającego w ramach obowiązków Ubezpieczonego, w którym udział Ubezpieczonego jest po raz pierwszy wymagany wskutek wskazania Ubezpieczonego na piśmie przez organ prowadzący postępowanie w Okresie ubezpieczenia lub w Okresie dodatkowym. (x) (xi) (xii) Szkoda nie obejmuje: odszkodowania o charakterze niekompensacyjnym lub karnym ( aggravated, punitive and exemplary damages ), o ile podlegają one ubezpieczeniu na podstawie przepisów prawa, których wykonalność regulowana jest obowiązującymi przepisami prawa zezwalającymi w maksymalnym stopniu na objęcie odszkodowań o charakterze niekompensacyjnym lub karnym ochroną ubezpieczeniową. Koszty porady prawnej; Kosztów Stawiennictwa przez Sądem; grzywien ani kar nałożonych zgodnie z przepisami prawa ani jakichkolwiek świadczeń, które w myśl przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszych Ogólnych warunków lub do Umowy ubezpieczenia nie podlegają ubezpieczeniu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Rozszerzeniu 2.6; podatków ani innych kwot płatnych w związku z podatkami, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Rozszerzeniu Szkoda nie objęta zwolnieniem z odpowiedzialności oznacza Szkodę, której Spółka nie może Ubezpieczonemu pokryć z powodu: braku zezwolenia; lub zakazu wynikającego z umowy spółki, statutu, regulaminu, umowy lub podobnego dokumentu Spółki; lub 3.26 Pracownik oznacza: pracownika Spółki pełniącego funkcję zarządczą lub nadzorczą; lub upadłości w myśl przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1361, z późniejszymi zmianami) roku lub analogicznych przepisów prawa w dowolnym innym państwie. pracownika Spółki w związku z Nieprawidłowym działaniem wynikającym z naruszenia praw pracowniczych; lub pracownika Spółki w związku z dowolnym Roszczeniem lub Postępowaniem przygotowawczym, w którym dany pracownik wskazany został jako współpozwany lub zobowiązany do uczestniczenia w Postępowaniu przygotowawczym wraz z innym Członkiem Organów Spółki Termin Płatności Składki - oznacza 7 dni roboczych od daty wystawienia Polisy Transakcja oznacza dowolne z następujących zdarzeń: połączenie spółki wskazanej w punkcie 2 Polisy z innym podmiotem lub przejęcie jej przez inny podmiot; lub 3.27 Przypadek zanieczyszczenia oznacza faktyczny lub domniemany przypadek wycieku, odprowadzenia, rozprzestrzenienia, przemieszczenia, przedostania się do środowiska lub emisji Zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych, zapachów, hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego, jonizującego lub cieplnego bądź Zanieczyszczeń w dowolnej innej formie w dowolnym czasie, jak również zagrożenie wystąpieniem takiego przypadku Roszczenie oznacza zbycie przez spółkę wskazaną w punkcie 2 Polisy całości lub ponad 90% jej majątku na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu, bądź osób lub podmiotów działających w porozumieniu; lub nabycie przez dowolną osobę lub podmiot, bądź osoby lub podmioty działające w porozumieniu, ponad 50% kapitału zakładowego spółki wskazanej w punkcie 2 Polisy; lub wszelkie pisemne żądania; lub wszelkie postępowania cywilne lub arbitrażowe; lub wszelkie postępowania karne; lub przejęcie przez dowolną osobę lub podmiot, bądź osoby lub podmioty działające w porozumieniu, kontroli nad powoływaniem większości członków zarządu spółki wskazanej w punkcie 2 Polisy Ubezpieczony oznacza osobę fizyczną, która w Okresie ubezpieczenia była, jest lub będzie: wszelkie oficjalne postępowania administracyjne lub regulacyjne, Członkiem Organów Spółki; 6

7 prokurentem ustanowionym przez Zarząd, o ile jest on prawidłowo wpisany jako prokurent do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki; Faktycznym członkiem zarządu ( Shadow Director ); Pracownikiem; prawnym współmałżonkiem Członka Organów Spółki lub Pracownika, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy Roszczenie jest wynikiem Nieprawidłowego działania danego Członka Organów Spółki lub Pracownika; (vii) (viii) (ix) (x) spadkobiercą lub prawnym przedstawicielem zmarłego Członka Organów Spółki lub Pracownika; prawnym przedstawicielem Członka Organów Spółki lub Pracownika w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych lub upadłości danego Członka Organów Spółki lub Pracownika; dowolną z osób sprawujących funkcje kontrolowane, wymienione w punktach od 1 do 20 Tabeli Funkcji Kontrolowanych ( Table of Controlled Functions ) zawartej w punkcie Rozdziału 3 Regulaminu Nadzorczego ( Supervision Manual ) Brytyjskiego Urzędu ds. Usług Finansowych ( Financial Services Authority ), zgodnie z przepisami Części V Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku ( Financial Services and Markets Act 2000 ); osobą przewidzianą do objęcia funkcji członka zarządu, wskazaną w dowolnym giełdowym memorandum informacyjnym lub prospekcie wydanym przez Spółkę; prawnikiem zatrudnionym przez Spółkę, który w ramach pełnienia obowiązków zobowiązany jest przestrzegaćprzepisów Ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 roku ( Sarbanes-Oxley Act 2002 ). z zastrzeżeniem, że termin Ubezpieczony nie obejmuje zewnętrznych rewidentów Ubezpieczyciel oznacza ACE EUROPEAN GROUP LTD, działający przez ACE EUROPEAN GROUP LTD ODDZIAŁ W POLSCE Umowa ubezpieczenia oznacza niniejszą Umowę ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami do niej Ustępujący Członek Organów Spółki oznacza dowolnego Ubezpieczonego (z wyłączeniem osób pozbawionych uprawnień do pełnienia funkcji członka organów spółki kapitałowej), który zaprzestał pełnienia obowiązków jako Ubezpieczony w Okresie ubezpieczenia Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia oznacza formularz wniosku złożonego przez Spółkę lub dowolnego z Ubezpieczonych o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wszelkie dołączone do niego informacje i dokumenty Zanieczyszczenia oznaczają wszelkie substancje wywołujące skażenie lub podrażnienie oraz inne substancje, w tym między innymi oleje, dymy, opary, sadze, włókna azbestowe, materiały zawierające azbest, spaliny, kwasy, zasady, substancje nuklearne, radioaktywne i chemiczne oraz odpady. Do odpadów zalicza się między innymi materiały przeznaczone do odzysku lub do regeneracji. podstawę te same lub zasadniczo te same fakty lub okoliczności, które były zarzucane w toczącym się lub wcześniejszym sporze lub postępowaniu; 4.3 której podstawę stanowi dowolne Nieprawidłowe działanie lub seria powiązanych Nieprawidłowych działań zarzucanych w dowolnym Roszczeniu lub Postępowaniu przygotowawczym bądź dowolna inna okoliczność zgłoszona na podstawie dowolnej umowy ubezpieczenia istniejącej lub wygasłej w okresie do dnia wejścia w życie niniejszej Umowy ubezpieczenia, włącznie; 4.4 której podstawę stanowi dowolne Roszczenie podniesione lub dochodzone przez Spółkę lub Inny podmiot bądź w ich imieniu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na terytoriach należących do Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem: (c) dowolnego Roszczenia przeciwko dowolnemu Ubezpieczonemu: o udział w pokryciu szkody lub o odszkodowanie, o ile dane Roszczenie wynika bezpośrednio z innego Roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie innych postanowień niniejszej Umowy ubezpieczenia; lub jakiegokolwiek powództwa wniesionego przez udziałowców lub akcjonariuszy na podstawie przysługujących im praw w imieniu Spółki lub Innego podmiotu bez namowy ani udziału ze strony Ubezpieczonego, Spółki lub Innego podmiotu, chyba, że będą do tego zobowiązani przepisami prawa; lub podniesionego lub dochodzonego przez likwidatora, syndyka, zarządcę lub osobę pełniącą analogiczną funkcję na podstawie przepisów prawa dowolnego innego państwa; oraz Kosztów obrony. 4.5 której podstawę stanowi dowolne Roszczenie podniesione lub dochodzone bądź Postępowanie przygotowawcze wszczęte lub prowadzone przeciwko Ubezpieczonemu działającemu w charakterze powiernika ( trustee ) dowolnego programu emerytalnego, programu udziału w zyskach, programu świadczeń zdrowotnych lub socjalnych bądź dowolnego innego programu świadczeń pracowniczych utworzonego przez Spółkę lub w związku z jakimkolwiek faktycznym lub domniemanym naruszeniem obowiązków Ubezpieczonego nałożonych na niego Ustawą o Ubezpieczeniach Emerytalnych z 1995 roku, ze zmianami ( Pensions Act 1995 ), w Wielkiej Brytanii oraz Ustawą o Bezpieczeństwie Zaopatrzenia Emerytalnego Pracowników z 1974 roku, ze zmianami ( Employee Retirement Income Security Act 1974 ), na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bądź jakimikolwiek podobnymi przepisami ustawowymi lub przepisami common law. 4.6 której podstawę lub przedmiot stanowi dowolna oferta publiczna dowolnych Papierów wartościowych w Okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze Wyłączenie nie będzie miało zastosowania, jeżeli łączna wartość danej emisji lub oferty skierowanej do udziałowców indywidualnych poza USA będzie niższa lub równa 10% sumy aktywów Spółki. 4.7 za spowodowanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wywołanie zaburzeń lub negatywnych przeżyć psychicznych, urazów emocjonalnych, choroby lub śmierci dowolnej osoby; lub 4. Wyłączenia za uszkodzenie lub zniszczenie dowolnego majątku rzeczowego, w tym utratę możliwości korzystania z takiego majątku; Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek płatności na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia: 4.1 której podstawę stanowi: z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie będzie miało zastosowania do: zaburzeń lub negatywnych przeżyć psychicznych Pracownika oraz urazów emocjonalnych Pracownika wynikających z Nieprawidłowego działania wynikającego z naruszenia praw pracowniczych. jakiekolwiek oszustwo lub inne nieuczciwe działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego bądź umyślne naruszenie przez niego przepisów prawa; lub 4.8 której podstawę lub przedmiot stanowi jakikolwiek Przypadek zanieczyszczenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze Wyłączenie nie ma zastosowania do: odniesienie przez Ubezpieczonego jakichkolwiek osobistych zysków lub korzyści, do których Ubezpieczony nie był uprawiony; z zastrzeżeniem że: niniejsze wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie wówczas, gdy zostanie stwierdzone na podstawie wyroku lub innego prawomocnego postanowienia sądu (w tym wyroku drugiej instancji wydanego na skutek odwołania) bądź pisemnego oświadczenia Ubezpieczonego, że dane zachowanie miało miejsce. Ubezpieczyciel nie powoła się przy Roszczeniu zarzucającym rażące niedbalstwo, że część jakiejkolwiek Szkody związanej z rażącym niedbalstwem stanowi umyślne naruszenie przepisów prawa i będzie traktował ją jako część wszystkich odszkodowań, ugód, orzeczeń i Kosztów obrony stanowiącą Szkodę w rozumieniu niniejszej Umowy ubezpieczenia. 4.2 której podstawę lub przedmiot stanowi jakikolwiek toczący się lub wcześniejszy spór sądowy lub innego rodzaju postępowanie (w tym między innymi postępowanie cywilne, karne, regulacyjne, administracyjne lub przygotowawcze) z udziałem Spółki, Innego podmiotu lub Ubezpieczonego, wszczęte przed datą wskazaną w punkcie 7 Polisy, mające za przedmiot lub Kosztów obrony lub Kosztów zastępstwa procesowego opłaconych przez Spółkę w związku z Roszczeniem podniesionym lub Postępowaniem przygotowawczym wszczętym przeciwko Ubezpieczonemu poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, do kwoty podlimitu stanowiącego 50% Sumy ubezpieczenia wskazanego w punkcie 12 Polisy; lub jakiegokolwiek Roszczenia podniesionego przez dowolnego udziałowca Spółki działającego we własnym imieniu lub w imieniu Spółki, bez namowy ani udziału ze strony Ubezpieczonego lub Spółki, chyba że będzie do tego prawnie zobowiązany. 4.9 którego podstawę stanowi lub które wynika z lub jest w jakikolwiek sposób związane pośrednio lub bezpośrednio z postępowaniem prawnym lub sprawą sądową wniesioną do sądu ukonstytuowanego w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie lub z jakimkolwiek Roszczeniem wynikającym z działalności Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub w Kanadzie której podstawa wynika z wykonywania lub z próby wykonywania przez Ubezpieczonego lub Spółkę usług zawodowych na rzecz dowolnej osoby, bądź jakiegokolwiek działania, błędu lub zaniechania dotyczącego takich usług, z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie nie ma zastosowania do 7

8 5. Warunki Szkód wyłącznie mających podstawę lub wynikających z braku nadzoru nad pracownikami Spółki. 5.1 Suma ubezpieczenia Dla potrzeb ustalenia, czy danemu Ubezpieczonemu przysługuje ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danej Szkody podlegającej odszkodowaniu, przyjmuje się, że stan wiedzy Spółki obejmuje wyłącznie treść oświadczeń składanych we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz wiedzę posiadaną przez Ubezpieczonego domagającego się ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia. Kwota wskazana w punkcie 4 Polisy stanowi maksymalny łączny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ochrony ubezpieczeniowej przysługującej na podstawie punktu 2.1 Rozszerzeń, niezależnie od liczby żądań na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia, dochodzonej kwoty, liczby Ubezpieczonych żądających ochrony ubezpieczeniowej, a także niezależnie od czasu wystąpienia z żądaniami na podstawie Umowy ubezpieczenia. Każdy z podlimitów wskazanych w niniejszej Umowie ubezpieczenia stanowić będzie maksymalną łączną sumę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, do której zastosowanie ma odpowiedni podlimit, niezależnie od liczby żądań objętych ochroną na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia, a także niezależnie od wysokości żądań oraz liczby Ubezpieczonych żądających ochrony ubezpieczeniowej. Każdorazowy podlimit stanowić będzie część Sumy ubezpieczenia podanej w punkcie 4 Polisy, a nie jej uzupełnienie. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom nieupoważnionym jakichkolwiek informacji lub dokumentów przedstawionych przez Spółkę oraz przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony i Spółka są zobowiązani podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczyciel zawarł Umowę ubezpieczenia pomimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, oznacza to, że pominięte okoliczności uznano za nieistotne. (vii) Ubezpieczony i Spółka są zobowiązani do zawiadomienia Ubezpieczyciela o wszelkich zmianach okoliczności, o których mowa w punkcie powyżej, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości. 5.2 Udział własny Jeżeli dowolne Nieprawidłowe działanie lub czyn bądź szereg powiązanych ze sobą Nieprawidłowych działań lub czynów stanie się podstawą Roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy ubezpieczenia, wówczas wszelkie Roszczenia podniesione po wygaśnięciu niniejszej Umowy ubezpieczenia na skutek zbliżonych lub powiązanych Nieprawidłowych działań lub czynów traktowane będą w taki sposób, jak gdyby zostały podniesione po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia. Udział własny wskazany w punkcie 5 Polisy nie będzie miał zastosowania do Szkody nie objętej zwolnieniem z odpowiedzialności. Kwotę udziału własnego wypłacać będzie Spółka, a Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek wypłaty w granicach udziału własnego. Jeżeli Spółka nie wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowania w odniesieniu do Szkody innej niż Szkoda nie objęta zwolnieniem z odpowiedzialności, wówczas, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych warunków i postanowień niniejszej Umowy ubezpieczenia, kwotę udziału własnego zapłaci Ubezpieczyciel, a Spółka zwróci kwotę udziału własnego Ubezpieczycielowi. W przypadku gdy Ubezpieczony będzie zobowiązany do zwrócenia całości lub części udziału własnego Spółce zgodnie z przepisami art. 234(3) i 205 Ustawy o Spółkach z 2006 roku ( Companies Act 2006 ), Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia takiej kwoty Spółce w imieniu Ubezpieczonego. 5.3 Zawarcie Umowy ubezpieczenia, Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, ujawnianie informacji oraz rozdzielność postanowień Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę na formularzu Ubezpieczyciela. Spółka i Ubezpieczeni są zobowiązani dołączyć do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wymaganą przez Ubezpieczyciela dokumentację, która umożliwi dokonanie oceny ryzyka. Podejmując decyzję o przyznaniu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel polegał na informacjach zawartych we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, który będzie stanowił podstawę dla Umowy ubezpieczenia i który niniejszym zostaje do niej włączony. (viii) (ix) (x) (xi) (A) (B) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, o których nie został powiadomiony z naruszeniem punktów lub (vii) powyżej. Jeżeli do tego naruszenia doszło z winy umyślnej, wówczas w przypadku wątpliwości przyjęte zostanie, że Roszczenie wynika z okoliczności, o których mowa w poprzednim zdaniu. W przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zgłoszenia Roszczenia lub powiadomienia Ubezpieczyciela o Postępowaniu przygotowawczym, Ubezpieczyciel oraz Spółka mogą wystąpić o odpowiednią zmianę kwoty składki począwszy od momentu wystąpienia tych okoliczności, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego Okresu ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez Spółkę, Ubezpieczony może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez Ubezpieczyciela, Spółka może w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie Polisy. Przyjmuje się, że Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą doręczenia Spółce Polisy, chyba że poczynione zostały odmienne uzgodnienia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się w pierwszym dniu Okresu Ubezpieczenia i trwa w Okresie Ubezpieczenia pod warunkiem: zapłacenia składki w Terminie Płatności Składki - w przypadku, gdy płatność składki ma nastąpić jednorazowo; oraz dniu zapłacenia pierwszej raty składki w Terminie Płatności Składki - w przypadku, gdy płatność składki ma nastąpić w ratach, przy czym za dzień zapłaty składki uznaje się dzień, w których kwota składki lub raty składki wpłynęła na rachunek wskazany jako rachunek płatności składki. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu ochrony Członkowi Organów Spółki lub Pracownikowi: W przypadku braku płatności, odpowiednio, składki lub jej pierwszej raty w Terminie Płatności Składki, odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie powstaje. żadna deklaracja lub oświadczenie zawarte we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia złożone przez danego Członka Organów Spółki lub Pracownika lub znajomość okoliczności faktycznych, ani też wiedza posiadana przez danego Członka Organów Spółki lub Pracownika nie będą przypisywane żadnemu innemu Członkowi Organów Spółki lub Pracownikowi; Spółce przypisywana będzie wyłącznie znajomość okoliczności faktycznych oraz wiedza posiadana przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu lub inną osobę zajmującą analogiczne stanowisko w Spółce lub osobę pełniącą funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse Spółki, w tym analogiczne stanowiska w innych krajach. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia będzie traktowany jako wniosek złożony odrębnie przez każdego z Ubezpieczonych. W zakresie oświadczeń i danych zawartych we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, żadne informacje posiadane przez jednego z Ubezpieczonych lub żadne składane przez niego oświadczenia nie będą wykorzystywane do ustalenia możliwości przyznania ochrony ubezpieczeniowej innemu Ubezpieczonemu. 5.4 Obowiązki Ubezpieczonego i Spółki Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego, to znaczy nie później niż w ciągu 14 dni, poinformowania Ubezpieczyciela o każdym podniesionym przeciwko niemu Roszczeniu oraz o każdym wszczętym przeciwko niemu Postępowaniu przygotowawczym, przedstawiając Ubezpieczycielowi w tym terminie odpis dokumentu potwierdzającego takie zdarzenie, oraz do wykonywania zaleceń Ubezpieczyciela. W przypadku wniesienia powództwa przeciwko Ubezpieczonemu, Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego, to znaczy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pozwu, poinformowania Ubezpieczyciela o takim zdarzeniu, przedstawiając Ubezpieczycielowi w tym terminie odpis pozwu. W takim przypadku Ubezpieczony powinien udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie zatwierdzonej przez Ubezpieczyciela, a na wniosek Ubezpieczyciela, Spółka i Ubezpieczony występujący w charakterze pozwanego powinni ściśle współpracować z Ubezpieczycielem. Na wniosek Ubezpieczyciela, Spółka i Ubezpieczony zobowiązani są do składania wyjaśnień, przedstawienia dowodów wymaganych do ustalenia okoliczności Nieprawidłowego działania i zakresu Szkody oraz oświadczenia Ubezpieczonego dotyczącego jego 8

9 odpowiedzialności za Szkodę, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Spółka i Ubezpieczony są zobowiązani do dostarczenia Ubezpieczycielowi wyroku sądu w terminie umożliwiającym Ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego odwołania. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących być podstawą Roszczenia, Ubezpieczony i Spółka zobowiązani są podjąć wszelkie możliwe działania w celu zmniejszenia rozmiarów Szkody i wyjaśnienia okoliczności jej powstania. W szczególności Ubezpieczony i Spółka są zobowiązani zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób ponoszących odpowiedzialność za Szkodę. W przypadku wygaśnięcia Okresu ubezpieczenia, zawiadomienie powinno zostać przekazane w ciągu 90 dni od wygaśnięcia Okresu ubezpieczenia, lub, w odniesieniu do Roszczenia podniesionego po raz pierwszy przeciwko Ubezpieczonemu lub Postępowania przygotowawczego wszczętego po raz pierwszy w Okresie dodatkowym (o ile będzie on miał zastosowanie) nie później niż w ciągu 30 dni od wygaśnięcia Okresu dodatkowego. Jeżeli Ubezpieczony lub Spółka umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa nie wypełnią obowiązków, o których mowa w punktach - powyżej, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć kwotę odszkodowania, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia rozmiaru Szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi określenie okoliczności oraz konsekwencji Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony lub Spółka umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa nie wypełnią obowiązków, o których mowa w punktach - powyżej, Ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności za powstałą z tego powodu szkodę. 5.5 Ustalenie kwoty i wypłata odszkodowania za Szkodę oraz obowiązki Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za Szkodę w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o Roszczeniu lub Postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub kwoty odszkodowania za Szkodę w terminie wskazanym w punkcie okaże się niemożliwe, wypłata odszkodowania za Szkodę nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym ustalenie powyższych okoliczności, przy dołożeniu należytej staranności, było możliwe. Jednakże Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną część odszkodowania za Szkodę w terminie określonym w punkcie powyżej. (c) Do obowiązków Ubezpieczyciela należy: po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia poinformowanie o tym zdarzeniu Spółki i Ubezpieczonego w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie okoliczności sprawy, podstawy zgłoszonego Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego i kwoty odszkodowania za Szkodę oraz poinformowanie Spółki i Ubezpieczonego pisemnie lub pocztą elektroniczną o tym, jakiego rodzaju dokumenty będą wymagane do ustalenia Szkody; jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za Szkodę w terminie wskazanym w punktach i poinformowanie na piśmie Spółki lub Ubezpieczonego o braku możliwości wypłaty odszkodowania za Szkodę w całości lub w części i wypłacenie bezspornej części odszkodowania za Szkodę; jeżeli Spółce lub Ubezpieczonemu nie będzie przysługiwać odszkodowanie za Szkodę lub jeżeli kwota odszkodowania będzie różna od kwoty wskazanej w zgłoszonym roszczeniu poinformowanie o tym Spółki lub Ubezpieczonego w terminach wskazanych w punktach i powyżej, wraz ze wskazaniem okoliczności i podstaw prawnych uzasadniających odmowę wypłaty odszkodowania za Szkodę w całości lub w części powyższa informacja powinna zawierać wzmiankę o możliwości dochodzenia żądania zapłaty odszkodowania za Szkodę na drodze cywilnoprawnej; (d) udostępnienie Spółce i Ubezpieczonemu informacji i dokumentów, które mogłyby pomóc w ustaleniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania za Szkodę; powyższe osoby będą miały prawo wglądu w akta postępowania prowadzonego przez Ubezpieczyciela mającego na celu ustalenie okoliczności sprawy, podstawy zgłoszonego Roszczenia lub wszczętego Postępowania przygotowawczego i kwoty odszkodowania za Szkodę oraz prawo sporządzania kopii 5.6 Oświadczenia i zawiadomienia dokumentów znajdujących się w aktach takiego postępowania na własny koszt. Jeżeli Spółka lub Ubezpieczony nie wyrażą zgody na zaproponowane przez Ubezpieczyciela odszkodowanie za Szkodę, co uniemożliwi jego wypłatę, Ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu odsetki lub dodatkowe koszty, o ile uprzednio poinformuje o tym fakcie Ubezpieczonego. Oświadczenia i zawiadomienia Spółki i Ubezpieczonego dotyczące Umowy ubezpieczenia powinny być dostarczane w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub wysyłane listem poleconym. W przypadku zmiany siedziby lub adresu Spółki i niepoinformowania o tym Ubezpieczyciela, korespondencja wysłana na ostatni znany adres Spółki będzie skuteczna od chwili, w której zostałaby otrzymana, jeżeli Spółka nie zmieniłaby siedziby lub adresu. Spółka i Ubezpieczony będą przekazywać Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i zapewnią mu wszelką współpracę, jakiej Ubezpieczyciel może w uzasadniony sposób zażądać. Oświadczenia i zawiadomienia będą przekazywane Ubezpieczycielowi w formie pisemnej na adres: ul. Królewska 16, Warszawa. Ani Spółka, ani Ubezpieczony nie będą podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować naruszenie jakichkolwiek praw Ubezpieczyciela, ani nie uznają odpowiedzialności, nie rozstrzygną ugodowo jakiegokolwiek Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego i nie poniosą jakichkolwiek Kosztów obrony ani Kosztów zastępstwa procesowego bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana. Ubezpieczyciel będzie miał w każdym czasie prawo, ale nie obowiązek, czynnie uczestniczyć w obronie lub ugodowym rozstrzygnięciu dowolnego Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego, jak również możliwość konsultowania się ze Spółką i Ubezpieczonym w sprawie proponowanych działań, których podjęcie może planować Spółka lub Ubezpieczony w związku z Roszczeniem lub Postępowaniem przygotowawczym. Jeżeli w Okresie ubezpieczenia Spółka lub którykolwiek z Ubezpieczonych dowie się o istnieniu jakichkolwiek okoliczności, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia Roszczenia lub Postępowania przygotowawczego, i niezwłocznie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela w powyższym okresie, wówczas każde Roszczenie podniesione następnie przeciwko któremukolwiek z Ubezpieczonych lub Postępowanie przygotowawcze wszczęte następnie przeciwko któremukolwiek z Ubezpieczonych będzie dla celów niniejszej Umowy ubezpieczenia traktowane jako Roszczenie podniesione lub Postępowanie przygotowawcze wszczęte w Okresie ubezpieczenia. Zawiadomienie przekazane na podstawie niniejszego punktu powinno w jak najbardziej precyzyjny sposób opisywać wszystkie fakty i inne szczegółowe informacje, w tym przyczyny, dla których spodziewane jest podniesienie Roszczenia lub wszczęcie Postępowania przygotowawczego, wraz z podaniem pełnych informacji co do terminów wystąpienia takich okoliczności i osób, których one dotyczą, oraz szacowanej wysokości ewentualnego odszkodowania. 5.7 Zaliczki na Koszty obrony i podział odszkodowania Ubezpieczyciel będzie na bieżąco wypłacał zaliczki na Koszty obrony przed dokonaniem ostatecznej płatności lub rozstrzygnięciem Roszczenia oraz zaliczki na Koszty zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że wszelkie wypłacone kwoty zostaną zwrócone Ubezpieczycielowi w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie będzie uprawniony do ich otrzymania. Ubezpieczyciel będzie wypłacał zaliczki na Koszty obrony i Koszty zastępstwa procesowego, których Spółka nie pokryje w formie zwrotu lub zaliczki. W przypadku: podniesienia przeciwko Ubezpieczonemu Roszczenia, które nie jest w całości objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia; lub podniesienia Roszczenia jednocześnie przeciwko Ubezpieczonemu i Spółce bądź jednej lub kilku osobom nie będącym Ubezpieczonymi; Ubezpieczyciel i Ubezpieczony (lub, odpowiednio, Spółka) dołożą najlepszych starań w celu dokonania odpowiedniego podziału świadczenia pomiędzy Szkodę objętą ochroną na podstawie Umowy ubezpieczenia, oraz szkodę wynikającą z odszkodowania, świadczenia wypłaconego w ramach ugody, kosztów obrony i innych kosztów nie objętą ochroną ubezpieczeniową. 5.8 Fuzje i przejęcia Jeżeli w Okresie ubezpieczenia zawarta zostanie Transakcja, wówczas: spółka wskazana w punkcie 2 Polisy powiadomi o tym na piśmie Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia wejścia Transakcji w życie; oraz 9

10 ochrona ubezpieczeniowa przewidziana w niniejszej Umowie ubezpieczenia będzie mieć zastosowanie wyłącznie do Nieprawidłowych działań i Postępowań przygotowawczych mających miejsce przed dniem wejścia Transakcji w życie. 5.9 Pozostałe ubezpieczenie W przypadku, gdy Ubezpieczonemu lub Spółce przysługiwać będzie lub (w przypadku nieistnienia niniejszej Umowy ubezpieczenia) przysługiwałaby w związku z jakimkolwiek Roszczeniem lub Postępowaniem przygotowawczym ochrona ubezpieczeniowa na podstawie jakiejkolwiek innej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosić będzie odpowiedzialność za Szkodę wyłącznie w zakresie nadwyżki ponad kwotę, która jest lub (w przypadku nieistnienia niniejszej Umowy ubezpieczenia) byłaby płatna na podstawie innej umowy ubezpieczenia Przejście praw W przypadku, gdy Ubezpieczyciel dokona jakiejkolwiek płatności na podstawie niniejszej Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wstąpi we wszystkie przysługujące Spółce lub dowolnemu z Ubezpieczonych prawa do dochodzenia zwrotu odpowiednich kwot od osób trzecich, a Spółka i Ubezpieczeni będą współdziałać z Ubezpieczycielem w celu ochrony powyższych praw. Ani Spółka, ani żaden z Ubezpieczonych nie podejmą jakichkolwiek działań, które mogłyby ograniczyć zdolność Ubezpieczyciela do dochodzenia powyższych praw. Ubezpieczyciel nie będzie wykonywał prawa do dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń od Ubezpieczonego, chyba, że zostanie ustalone, że dany Ubezpieczony popełnił umyślne przestępstwo bądź uzyskał jakikolwiek zysk lub korzyść, do której nie był uprawniony. Jeżeli Ubezpieczyciel odmówi odnowienia niniejszej Umowy ubezpieczenia, spółka wskazana w punkcie 2 Polisy lub Ubezpieczony może wykupić Okres dodatkowy wskazany w punkcie 10 Polisy. Okres dodatkowy ma zastosowanie wyłącznie do: dowolnego Roszczenia po raz pierwszy podniesionego przeciwko Ubezpieczonemu przed rozpoczęciem Okresu dodatkowego lub w czasie jego trwania, wyłącznie w odniesieniu do Nieprawidłowego działania popełnionego przed wygaśnięciem Okresu ubezpieczenia; lub dowolnego Postępowania przygotowawczego wszczętego przed rozpoczęciem Okresu dodatkowego lub w okresie jego trwania, wyłącznie w odniesieniu do faktycznego lub zarzucanego działania mającego miejsce przed upływem Okresu ubezpieczenia. Wykonanie powyższego prawa do wykupienia Okresu dodatkowego powinno nastąpić za pisemnym powiadomieniem przekazanym Ubezpieczycielowi w terminie 30 dni od wygaśnięcia Okresu ubezpieczenia i będzie skuteczne dopiero po wpłaceniu dodatkowej składki. Fakt zaoferowania przez Ubezpieczyciela w nowej umowie ubezpieczenia warunków odnowienia, sumy ubezpieczenia lub składki innej niż przewidziana w wygasającej Umowie ubezpieczenia nie stanowi odmowy odnowienia Umowy ubezpieczenia Upoważnienie Spółka wskazana w punkcie 2 Polisy niniejszym zobowiązuje się do działania w imieniu wszystkich Ubezpieczonych w zakresie niniejszej Umowy ubezpieczenia Zakaz dokonywania cesji Każdorazowa zmiana lub cesja praw wynikających z niniejszej Umowy ubezpieczenia wymagać będzie dla swej ważności pisemnej zgody Ubezpieczyciela Interpretacja Umowy ubezpieczenia Niniejsza Umowa ubezpieczenia oraz Ogólne warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczyciel, każdy z Ubezpieczonych i Spółka poddają się wyłącznej właściwości sądów Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do wszelkich sporów powstałych w związku z Umową ubezpieczenia, negocjacjami poprzedzającymi jej zawarcie oraz jej ważnością, skutecznością lub wykonalnością. Powództwo w sprawie roszczenia wynikającego z Umowy ubezpieczenia może zostać wniesione na zasadach ogólnych lub do sądu właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Spółki, Ubezpieczonego lub dowolnej innej osoby uprawnionej na podstawie umowy ubezpieczenia. W sprawach nieuregulowanych Umową ubezpieczenia oraz Ogólnymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz z dalszymi zmianami) i innych obowiązujących przepisów prawa Kolejność wypłat Ubezpieczyciel: 7. Składka Spółka lub Ubezpieczony nie będą uprawnieni do wykupienia Okresu dodatkowego w przypadku zawarcia Transakcji. Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek płatności z tytułu dowolnego Roszczenia po raz pierwszy podniesionego przeciwko Ubezpieczonemu w Okresie dodatkowym lub Postępowania przygotowawczego wszczętego w Okresie dodatkowym, jeżeli w jakimkolwiek czasie Spółka uzyska inne ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej, obejmujące całość lub dowolną część Okresu dodatkowego. Spółka płaci Składkę jednorazowo lub w ratach. W przypadku, gdy płatność Składki ma nastąpić jednorazowo, składka powinna być zapłacona w Terminie Płatności Składki. W przypadku, gdy płatność Składki ma nastąpić w ratach, pierwsza rata składki powinna być zapłacona w Terminie Płatności Składki. W przypadku, gdy płatność Składki ma nastąpić w ratach, daty płatności kolejnych rat składki zostaną wskazane w Polisie. Wysokość Składki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzględnieniem przede wszystkim Sumy ubezpieczenia, Okresu ubezpieczenia, rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę, oceny kondycji finansowej, wielkości majątku, kwoty udziału własnego i historii szkodowości. W przypadku wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia przed upływem Okresu ubezpieczenia, Spółce przysługiwać będzie zwrot zapłaconej składki w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego Okresu ubezpieczenia. Zwrot zapłaconej Składki nie nastąpi, jeżeli Umowa ubezpieczenia wygaśnie w związku z wyczerpaniem się Sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami punktu 8.1. w pierwszej kolejności wypłaci odszkodowanie za Szkodę objętą Zakresem ubezpieczenia A oraz za inną Szkodę nie objętą zwolnieniem z odpowiedzialności; oraz Składka nie podlega indeksacji. 8. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia następnie zapłaci odszkodowanie za Szkodę pokrytą przez Spółkę w imieniu Ubezpieczonego; oraz w przypadku udzielenia Spółce dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie załącznika do Umowy ubezpieczenia, zapłaci odszkodowanie za wszelkie inne Szkody poniesione przez Spółkę. 8.1 Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: z chwilą wygaśnięcia okresu, na jaki została zawarta; za porozumieniem stron; w przypadku wyczerpania Sumy ubezpieczenia; Upadłość Spółki nie zwalnia Ubezpieczyciela z obowiązku zachowania kolejności wypłaty odszkodowań za Szkody na podstawie Umowy ubezpieczenia. na skutek złożenia przez Ubezpieczyciela lub Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, w okolicznościach przewidzianych w niniejszych Ogólnych warunkach; 6. Okres dodatkowy Jeżeli spółka wskazana w punkcie 2 Polisy odmówi odnowienia niniejszej Umowy ubezpieczenia, może wykupić Okres dodatkowy wskazany w punkcie 10 Polisy. na skutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela, w okolicznościach przewidzianych w niniejszych Ogólnych warunkach. 8.2 Spółka ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie nie zwalnia Spółki z obowiązku zapłaty składki za cały okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 10

11 Risk Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Ul. Barona 30, Tychy t: f: Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (wpłacony w całości). 11

Ogólne warunki ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej

Ogólne warunki ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej Ogólne warunki ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ELITE IV OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

ELITE IV OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ ELITE IV OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Spis treści: Skorowidz informacja do OWU... 3 1. Zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 13/2016/N/Gdańsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania

od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. W przypadku powołania Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych REMTRAK Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 124/ZA/14 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z. o.o Adres siedziby (dyrekcji): 41-605 Świętochłowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder') Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Oferta nr LHQ0757287/1

Oferta nr LHQ0757287/1 Oferta nr LHQ0757287/1 Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe 1. Ubezpieczyciel Lloyd's (Syndykat 2468) 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie D&O dla Instytucji Finansowych

Ubezpieczenie D&O dla Instytucji Finansowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere

Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere Ubezpieczenie D&O BusinessGuard Premiere OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DOAGG201603160000 2 Nota Informacyjna:

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodociagi.ostrowiec.net.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodociagi.ostrowiec.net. 1 z 8 2016-04-12 20:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodociagi.ostrowiec.net.pl Ostrowiec Świętokrzyski: USŁUGA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2017 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 18 stycznia 2017 roku

UCHWAŁA NR./2017 POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ. z dnia 18 stycznia 2017 roku Ad 2 Porządku obrad UCHWAŁA NR./2017 wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 Statutu PZU SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia..

Uchwała Nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. z dnia.. Uchwała Nr. z dnia.. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje organizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173

USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 34 poz. 173 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH

INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH INFORMATOR - UBEZPIECZENIA 2015 WARUNKI UBEZPIECZENIA OC NADWYŻKOWEGO OC NADWYŻKOWE RADCÓW PRAWNYCH W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A., TUiR Warta SA i AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Xcity Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Xcity Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Xcity Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie D&O dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz

Ubezpieczenie D&O dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Ubezpieczenie D&O dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO PODATKI.BIZ DOPB201601010000

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Piastów, dnia 02.12.2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na: Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN Samodzielny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. Na podstawie 13 pkt 2) Aktu Założycielskiego Spółki PKP Utrzymanie sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy:

CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR... Niniejsza Umowa została zawarta w Olsztynie w dniu. roku pomiędzy: CZĘŚĆ II SIWZ PROJEKT UMOWY Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej zawarta w dniu. roku w Łodzi na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 7 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1)

Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Bardziej szczegółowo