Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów"

Transkrypt

1 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI W czasopiśmie Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine publikowane są prace dotyczące środowiskowych czynników ryzyka, także związanych z miejscem pracy i ich wpływem na stan zdrowia ludzi i środowiska. Tematyka artykułów powinna zawierać się w następujących obszarach: medycyna środowiskowa i zdrowie środowiskowe z elementami medycyny pracy, toksykologia środowiskowa, chemia, mikrobiologia i inżynieria środowiskowa, pediatria środowiskowa, alergologia w aspekcie środowiskowym, a także chemia, mikrobiologia i inżynieria środowiskowa, polityka zdrowotna i zdrowie publiczne. Publikacje mogą mieć charakter prac oryginalnych, poglądowych, opisów przypadków: l zamówionych przez Redakcję tekstów dotyczących wyżej wymienionej tematyki; l sprawozdań i materiałów informacyjnych z działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz innych instytucji; l listów do redakcji. Artykuły publikowane w czasopiśmie są własnością Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Prace nie przyjęte do druku Redakcja zwraca jedynie na prośbę Autorów. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim i angielskim, jednak preferowane są prace w języku angielskim. Publikacja prac w czasopiśmie jest nieodpłatna. Czasopismo jest drukowane na papierze bezkwasowym. Przesyłane do redakcji materiały powinny zawierać: 1. List przewodni (1 kopia) wysłany pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu z podpisami autorów lub pocztą tradycyjną, w którym: u pierwszy Autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy (podać tytuł) w czasopiśmie jest to równoznaczne z formalną zgodą Autora na publikację pracy oraz przekazanie praw wydawniczych wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do opublikowanych prac, w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych i innych oraz w Internecie; u Autor podaje tytuł pracy oraz pełne imiona i nazwiska współautorów; u Autor składa oświadczenie, że praca nie była dotąd drukowana i nie została złożona w całości, ani w części w innej redakcji; u Autor potwierdza, że praca przyjęta do druku nie będzie publikowana (w całości lub w częściach) w innych wydawnictwach, w kraju lub za granicą, bez uzyskania pisemnej zgody redakcji Medycyny Środowiskowej Environmental Medicine ; u Autor składa oświadczenie, że wszyscy współautorzy zapoznali się oraz zgadzają się z treścią nadesłanego teksu; u Autor składa oświadczenie, że osoby biorące udział w pracy badawczej nie miały powiązań z podmiotami trzecimi, które mogłyby wpłynąć na obiektywną interpretację wyników (brak konfliktu interesów); u Autor potwierdza podane informacje podpisem z podaniem tytułu (stopnia) naukowego i zajmowanego stanowiska. 2. Tekst pracy w języku angielskim i/lub polskim 1 kopia wydruku (szczegóły w części wymogi techniczne dla publikacji ); Forma elektroniczna artykułu przesłanie go na adres elektroniczny redakcji: lub w przypadku korespondencji tradycyjnej, poprzez załączenie tekstu na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Adres Redakcji: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Redakcja Czasopisma Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine ul. Kościelna Sosnowiec oraz adres elektroniczny WYMOGI TECHNICZNE DLA PUBLIKACJI Redakcja przyjmuje prace napisane w programie MS Word jednostronnie z zachowaniem 4 cm marginesu z lewej strony i podwójnych odstępów między wierszami w formie znormalizowanego maszynopisu: 60 znaków w wierszu i 30 wierszy na stronie. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron, a opisów przypadków 10 stron

2 92 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 maszynopisu (łącznie ze streszczeniem, w języku polskim i angielskim, piśmiennictwem, tabelami i rycinami). Nadesłanie pracy do publikacji w Medycynie Środowiskowej - Environmnetal Medicine jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że praca nie została przesłana do publikacji w innym czasopiśmie. Praca dotycząca badań, których przedmiotem jest człowiek i która może zawierać element ryzyka, musi posiadać akceptację regionalnej Komisji Bioetycznej. Artykuły prezentujące wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach i zawierające elementy ryzyka muszą posiadać zgodę Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Prace powinny mieć następujący układ 1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł pracy w j. polskim i angielskim; pełne imiona i nazwiska Autorów; pełną afiliację Autorów, tj.: nazwy jednostek organizacyjnych, które Autorzy reprezentują oraz instytucji, w której te jednostki organizacyjne funkcjonują; tytuły naukowe, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej, a także dyrektora instytucji; kontrybucje, a więc opis wkładu Autorów w powstawanie pracy; adres do korespondencji (zwykle adres pierwszego Autora), z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej ( ); źródło finansowania badań, na podstawie, których powstał artykuł (wymóg tylko dla artykułów prezentujących własne wyniki badań); przy długich tytułach artykułów prosimy także o podanie skróconego tytułu (maks. 50 znaków ze spacjami). 2. Streszczenie w języku polskim i angielskim (do słów) należy przekazać z podaniem imion i nazwisk Autorów, tytułem pracy; zamieszczenie pod tekstem słów kluczowych (3 5 terminów indeksujących lub słów kluczowych w języku polskim i angielskim, opisujących przedmiot pracy, wg Medical Subject Headings MeSH); w przypadku prac oryginalnych w streszczeniu należy zwięźle opisać cele, metody, wyniki i wnioski, zgodnie z treścią główną artykułu. 3. Tekst w pracach oryginalnych powinien być podzielony na następujące sekcje: Wstęp musi być zwięzły, prezentować problem na tle aktualnego stanu wiedzy; powinien zawierać cel pracy (hipotezy, pytania badawcze); Materiał i metody należy przedstawić wszystkie istotne elementy protokołu badawczego i analizy danych. Zalecane jest stosowanie jednostek SI. Skróty terminologii specjalistycznej należy podawać po raz pierwszy obok pełnej nazwy w nawiasie, a następnie w tekście posługiwać się skrótem; Wyniki badań sekcja musi zawierać informacje umożliwiające czytelnikowi samodzielne (niezależne od treści sekcji Dyskusja ) śledzenie toku badania i weryfikację wniosków sformułowanych przez Autorów. Tabele należy oznaczyć cyframi rzymskimi (tab. I, II, III ) i zwięźle zatytułować. Tytuł tabeli (obligatoryjnie w języku polskim i angielskim) powinien być umieszczony bezpośrednio nad tabelą. O ile to konieczne, pod tabelą należy umieścić objaśnienia umożliwiające jednoznaczne interpretowanie jej treści i wyjaśniające stosowane skróty. Zamieszczone w tekście odnośniki do tabel powinny zawierać cyfry rzymskie (tab. I, II, III ), odnośniki do rycin powinny zawierać cyfry arabskie (ryc. 1, 2, 3 ). Ryciny (w formacie jpg lub tif), tylko czarnobiałe, powinny być wykonane techniką komputerową lub odbite na błyszczącym papierze fotograficznym, oznaczone pod spodem ryciny numerem (cyfry arabskie: ryc. 1, 2, 3 ) i nazwą ryciny (obligatoryjnie w języku polskim i angielskim). Tabele i ryciny powinny być czytelne i zawierać dane umożliwiające pełną interpretację zamieszczonych wyników (tytuł wyjaśniający treść, legenda z objaśnieniami stosowanych skrótów, oznaczenie wyników testów statystycznych). Ryciny nie mogą powielać informacji zawartych w tabelach; Dyskusja powinna zawierać krytyczne omówienie wyników w odniesieniu do sformułowanego celu badania. Należy unikać powtarzania wyników badań i dążyć do wskazania najważniejszych różnic, zależności, trendów, itp. umożliwiających weryfikację przyjętych hipotez w przypadku prac oryginalnych. Dyskusja musi uwzględniać aktualny stan wiedzy w zakresie stanowiącym przedmiot pracy, udokumentowany danymi z piśmiennictwa; Wnioski zwięźle sformułowane konkluzje z przeprowadzonych badań (nie powtarzanie wyników badania); Podziękowanie (nie obligatoryjnie) podkreśla wkład wszystkich osób, które pomagały w prowadzeniu badania i które nie spełniają kryteriów włączenia do zespołu Autorów, np. asystenci, technicy, kierownicy jednostek dający tylko ogólne wsparcie.

3 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No Tekst w pracach poglądowych: Wstęp musi być zwięzły, prezentować problem na tle aktualnego stanu wiedzy i jednoznacznie formułować cel pracy (hipotezę, pytanie badawcze); Działy tekstu głównego, zależne od tematu tekstu; Wnioski podsumowujące zakończenie omawianej problematyki. 5. Wykaz piśmiennictwa sekcja powinna zawierać wszystkie pozycje cytowane w tekście podane według kolejności cytowań, a nie w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. W tekście pracy należy zaznaczyć właściwą pozycję piśmiennictwa poprzez podanie numeru w nawiasie kwadratowym, po zakończeniu zdania, w którym przytaczane są właściwe pozycje. Należy zachować poniżej podany format: dla artykułów z czasopism (należy stosować skróty tytułów czasopism wg Index Medicus; dla każdej pozycji należy podać rok publikacji, numer tomu, numery pierwszej i ostatniej strony), np.: Samet J.M.: A historical and epidemiologic perspective on respiratory symptoms questionnaires. Am J Epidemiol 1978; 108: dla pozycji książkowych po tytule pozycji należy podać nazwę wydawnictwa, miejsce, rok wydania i stronę lub strony, np.: Cotes J.E.: Lung Function. Assessment and Application in Medicine. Fifth Ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1993: 445. dla rozdziałów i artykułów w książkach należy podać autora i tytuł rozdziału oraz dalej jak dla pozycji książkowych, np.: Balmes J.R.: Outdoor air pollution (w:) Harber P., Schenker M.B., Balmes J.R. (ed.): Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby Year Book, Inc., St.Louis 1996: Prosimy o podawanie maksymalnie trzech pierwszych Autorów cytowanej pracy, a następnie skrót i wsp.. Wykaz nie powinien przekraczać 30 w przypadku prac poglądowych i oryginalnych, a w pracach kazuistycznych 15 pozycji. PROCEDURA RECENZJI Prace przekazane sekretariatowi redakcji są oceniane przez Redaktora Naczelnego, Redaktora Tematycznego oraz Sekretarza Redakcji pod kątem merytorycznym i formalnym. Artykuł nie odpowiadający regulaminowi i/lub zakresowi tematycznemu czasopisma zostanie Autorowi odesłany bez poddania recenzjom. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek bez porozumienia z Autorem (Autorami). Po pozytywnej ocenie praca przekazywana jest do recenzji merytorycznej dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki Autora. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora pracy. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, jest zatem zachowany standard double-blind review process. W przypadku, gdy recenzja pracy jest zakończona jednoznacznym wnioskiem negatywnym (końcowy wniosek recenzenta merytorycznego brzmi: tekst powinien być odrzucony jako nie kwalifikujący się do publikacji), Autor jest informowany o wstrzymaniu jej publikacji. Gdy artykuł zakończony jest pozytywną opinią (końcowy wniosek recenzji jest jednym z wymienionych: kwalifikuje się do druku w formie przesłanej do recenzji; powinien być zwrócony autorowi celem dokonania poprawek wskazanych przez recenzentów, a następnie opublikowany bez ponownej recenzji; powinien być zwrócony autorowi celem dokonania poprawek wskazanych przez recenzentów, a następnie opublikowany po ponownej recenzji), wówczas praca poddawana jest recenzji w zakresie prezentowanej analizy statystycznej oraz anglojęzycznych fragmentów tekstu. Po każdym z etapów recenzji praca przekazywana jest Autorom z prośbą o ustosunkowanie się do wskazówek recenzenta. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Autora, procedura recenzowania zostaje wstrzymana. Po zakwalifikowaniu pracy do druku w Medycynie Środowiskowej Environmental Medicine, pierwszy Autor otrzymuje odbitkę korekcyjną ( szczotkę ), którą po naniesieniu drobnych poprawek należy odesłać do Redakcji w ciągu 3 dni. W przeciwnym razie praca ukaże się w formie nadesłanej Autorowi do korekty. Dodatkowe informacje odnośnie publikowania prac w Medycynie Środowiskowej Environmental Medicine można uzyskać w Redakcji. ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy wniesiono istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału jego twórcy jako jednego z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

4 94 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 W przypadku guest authorship zjawisko to występuje wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Obydwa zjawiska są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki ich występowania będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). W celu przeciwdziałania im, redakcja czasopisma wymaga od Autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podanie udziału ponosi Autor zgłaszający pracę. Przykład kontrybucji: Jan Kowalski (a, e), Stefan Nowak (b, c), Jan Sosnowski (d, f) (a) koncepcja (b) opracowanie wniosku grantowego (c) zebranie materiału do badań (d) badania laboratoryjne (e) statystyka (f) opracowanie tekstu i piśmiennictwa Redakcja wymaga ponadto określenia źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zasada financial disclosure ). Redakcja stale monitoruje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

5 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, Instructions for contributors GENERAL BACKGROUND OF PUBLICATIONS Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine Journal publishes manuscripts concerning environmental risk factors also related to work place and impact on human health and environment. Merits of the manuscripts should cover the following areas: environmental medicine and environmental health with elements of occupational medicine, environmental toxicology, chemistry, microbiology and environmental engineering, environmental paediatrics, allergology in environmental aspect, health policy and public health. Publications can be of original, review and case reports character: l ordered by the editors concerning aforementioned subject matter; l reports and handouts from Polish Society of Environmental Medicine activity, Institute of Occupational Medicine and Environmental Health and other institutions; l letters to the editors. Manuscripts published in the journal are property of Polish Society of Environmental Medicine and Institute of Occupational Medicine and Environmental Health. Manuscripts not approved for printing by the editors will be returned only upon the authors request. The editors will accept manuscripts in English in the first order. Publishing in MŚ-EM is free. The journal is printed on acid-free paper. Manuscripts sent to the editors should contain: 1. Covering letter (1 copy) sent by in the form of a scanned document with authors signatures or traditional mail in which: u the first author requests the Editorial Office to print the manuscript and suggests the title in the journal. It is unequivocal with the author s formal agreement to publish manuscript and handling over publishing rights. The publisher acquires on the principle of exclusiveness the whole of the copyrights for the manuscripts publishing including the right for printing in the form of electronic files and also in Internet; u The author indicates the title of the manuscript and full names of co-authors; u The author provides a statement that the manuscript has not been published elsewhere and was not submitted completed or in part to another editorial office; u The author confirms that the manuscript approved for printing will not be published (completed or in parts) in other publishers in Poland or abroad without obtaining a written consent from editorial office of Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine ; u The author provides a statement that all coauthors are aware and approve of the content of the text received; u The author provides a statement that individuals involved in the research had no relationships with the third parties which might influence the objective interpretation of the findings (lack of conflict of interests); u Signature accompanied by the academic degree and the post. 2. Text in English and/or Polish 1 copy; Electronic form of the manuscript by enclosing a compact disc with the manuscript and submitting it online to the editorial office address: or in case of traditional mail by enclosing the text on electronic files (CD). Editorial Office address: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Redakcja Czasopisma Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine ul. Kościelna Sosnowiec TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PUBLICATION The editorial office accepts the manuscripts of A4 in double spacing sent in one copy in Microsoft WordTM on one side with a 4 cm margin on the left side: 60 characters in one line and 30 lines on one page. The volume of original contributions and review articles should not exceed 20 pages and case studies 10 pages (including abstract in Polish and English, references, tables and figures). Manuscripts sent for publication to Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine automatically indicate that the manuscript has not been submitted to any other journal for publication.

6 96 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 Manuscripts describing experiments on human subjects and those which may include any risk should be approved by regional Bioethical Commission. The manuscripts presenting survey findings on animals including risk elements must receive permission from Ethical Commitee for Animal Experiments. Manuscripts should be structured as following 1. The title page containing: Title of the manuscript in Polish and English; Full names of the authors; Full affiliation of the authors: names of departments in which the work has been performed and the name of the Institute in which the departments function, academic degrees, initials of the first name and full last name of the head of the department and also the director of the Institution; Contributions; Address for correspondence (usually the address of the first author ) with telephone number and address. 2. Abstract in Polish and English ( words) with full names of authors, title of the manuscript and key words underneath (3-5 index terms or key words in Polish and English describing the content of the manuscript contained in Medical Subject Headings MeSH). In case of original works abstract should contain short description of the objective, methods, findings and conclusions according to the main content of the manuscript. 3. Text in original works should be divided into following sections: Introduction must be concise and present the issue in the context of current state of knowledge and clearly formulate the objective (hypothesis and research problem); Materials and methods should present all crucial elements of the study report and data analysis. It is recommended to use metric (SI). Abbreviations of specific terminology should be indicated in parenthesis following the full name and then be used in the text; Findings should include information which will enable the reader (regardless of the section Discussion ) to keep up with the course of study and the verification of conclusions drawn up by the authors. Tables should be numbered with Roman numerals (Tab. I, II, III). Title of the table (compulsory in Polish and English) should be placed directly above the Table. If necessary explanations should be placed under the Table enabling unmistakable interpretation of its content and explaining used acronyms. Cross reference in the text for tables should be of Roman numerals (Tab. I, II, III) cross reference for Figures should be of Arabic numerals (Fig. 1, 2, 3). Figures (in jpg or tif format) only in black and white should be developed with computer technique or copied on photographic glossy paper showing the figure numeral underneath (Arabic numerals Fig. 1, 2, 3) and the name of the figure (compulsory in Polish and English); Tables and figures should be eligible and comprise data allowing for complete understanding of presented results (informative title, clarification of the abbreviations applied, and indication of statistical tests results). Figures can not copy information from the tables; Discussion should include critical review of the findings in relation to the objective of the research. One should avoid duplication of research findings and aim for the most important perceptions essential, according to the authors, differences, dependencies, trends, etc. enabling verification of adopted hypothesis in case of original contributions. Discussion must include the current knowledge within the topic of the manuscript supported by data from references; Conclusions concisely formulated, research conclusions (without copying research findings); Acknowledgment (not obligatory) should emphasize the input of all individuals who assisted in carrying out research and who can not be incorporated into the team of authors (i.e. assistants, technicians, heads of units providing only general support. 4. Text in review articles: The introduction must be concise present the issue in the context of current scientific knowledge and formulate explicitly the objective of the study (hypothesis, research problem); Sections of the main text; Conclusions summarizing the problem. 5. List of references: this section should contain all references cited in the text in order of citation and not in alphabetical order of authors surnames. In the text one should mark the right position of references by indicating the number in square brackets at the end of a sentence in which appropriate positions are cited.

7 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No One should keep the given format below: for manuscripts from journals (one should apply abbreviations of journals titles according to Index Medicus; Each reference should contain year of publication, volume number, numbers of the first and last pages) according to the examples of references listed below: Samet J.M.: A historical and epidemiologic perspective on respiratory symptoms questionnaires. Am J Epidemiol 1978; 108: for books the title should be followed by the name of publishing company, place, year of issue and a page or pages for example: Cotes J.E.: Lung Function. Assessment and Application in Medicine. Fifth Ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1993: 445. for chapters and manuscripts in books an author should be indicated and chapter title and farther like for books for example: Balmes J.R.: Outdoor air pollution (w:) Harber P., Schenker M.B., Balmes J.R. (ed.): Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby Year Book, Inc., St.Louis 1996: Please reveal maximum three first authors of the cited manuscript followed by et.al. The list should not exceed 30 entries in case of review and original articles and in case of casuistic articles 15 entries. REVIEWING PROCEDURE The manuscripts submitted to the editors are reviewed by the editor in chief, thematic editor and secretary of the editorial office under merits and formal context. Any article which does not meet the requirements and/or does not fall within thematic scope of the journal will be returned to the author without being reviewed. The editors reserve the right to make necessary changes and abbreviations without notifying the author(s). Upon acceptance the manuscript is forwarded for merits review to two independent reviewers outside the author s workplace. In case of texts in a foreign language at least one of the reviewers is affiliated to a foreign institution other than author s nationality. Authors and reviewers do not know their names therefore the standard double-blind review is preserved. In case when the review is concluded with clear statement to reject the manuscript (final conclusion of merits reviewer reads as follows: should be rejected as not qualifying for publication, the author is informed accordingly and the publication is withhold. When the manuscript obtains a positive opinion (the final conclusion of the reviewer is: qualified for publication in the form sent for the review should be returned to the author to make necessary corrections and amendments recommended by the reviewers and then published without another review; should be returned to the author to introduce amendments recommended by the reviewers and then published after another review). At that moment the manuscript is sent to other reviewers: statistic and language. After each stage of the review the manuscript is submitted to the authors to let them introduce amendments according to tips of the reviewer. In case of lack of reply the reviewing procedure is stopped. Upon acceptance of a manuscript for publication in Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine the first author receives the galley proof which after introducing any necessary corrections should be returned to the editors within three days. Otherwise the manuscript will be published in the form sent for correction. More information is available from the editors. GHOSTWRITING AND GUEST AUTHORSHIP Ghostwriting is when important contribution was put in creating of a publication without the name of the ghostwriter being disclosed as one of the authors or without his role played in acknowledgements of the publication. Guest authorship occurs when the author s contribution is very little or not at all and even though he/she is the named author/co-author of the publication. Both phenomena are a manifestation of scientific negligence and all detected cases will be brought into the open including the informing of proper parties (institutions employing the authors, scientific societies, scientific editors associations, etc). Counteracting them the editors demand from the authors that they reveal the input of individual authors in the publication (i.e. information who is the author of concept, provisions, methods, protocol and so forth). The primary author bears the responsibility for the submitted manuscript.

8 98 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 Example of contribution: Jan Kowalski (a, e) Stefan Nowak (b, c) Jan Sosnowski (d, f) (a) concept (b) drawing up the grant application (c) gathering material for studies (d) laboratory tests (e) statistics (f) drawing up the text and references The editors requires the sources for financing, the input of research bodies associations and others entities ( financial disclosure ). The editors monitor and record any aspects of scientific negligence particularly the breaking and violating of ethical principles mandatory in science.

Zasady zgłaszania prac. Przesyłane do redakcji materiały powinny zawierać:

Zasady zgłaszania prac. Przesyłane do redakcji materiały powinny zawierać: Zasady zgłaszania prac W czasopiśmie Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine publikowane są: - prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków i doniesienia z zakresu wiedzy o wpływie czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Autorów

Wskazówki dla Autorów Zgłoszony do Polish Journal of Social Science artykuł podlega wstępnej weryfikacji przez redaktora tematycznego i redaktora statystycznego i następnie, po zaakceptowaniu, zostaje przekazany do recenzji.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Autorów Wymogi formalne

Informacje dla Autorów Wymogi formalne Informacje dla Autorów Wymogi formalne Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect z dołączonym oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie:

Wytyczne dla autorów publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie: Wytyczne dla autorów publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie: 1. Zeszyty Naukowe są czasopismem publikującym artykuły naukowe. Autor przed zgłoszeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. Ciechanów, 28 listopad 2008 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów Informacje dla Autorów Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect z dołączonym oświadczeniem o oryginalności

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów Informacje dla Autorów Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej preferowany format MS Word* Ami Pro* Word Perfect z dołączonym oświadczeniem o oryginalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakres tematyczny

REGULAMIN. Zakres tematyczny REGULAMIN Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie (Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków) to recenzowane czasopismo, wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski i Narodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA AUTORÓW

INFORMACJE DLA AUTORÓW INFORMACJE DLA AUTORÓW Problemy Zarzadzania to interdyscyplinarne pismo wydawane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z numerów kwartalnika ma wcześniej określony temat przewodni.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w KPP 1. Tematyka publikacji W Kwartalniku Prawa Prywatnego publikowane są artykuły, materiały oraz recenzje dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopismo: Studia Ekonomiczne i Regionalne Składanie prac i wymagania techniczne Warunkiem rozpoczęcia prac redakcyjnych nad artykułem jest dostarczenie do

Bardziej szczegółowo

Procedura Wydawnicza Wydawnictwa WWSZiP Nr 1/2012

Procedura Wydawnicza Wydawnictwa WWSZiP Nr 1/2012 Procedura Wydawnicza Wydawnictwa WWSZiP Nr 1/2012 System antyplagiat, antyghostwriting i antyguestauthorship Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopisma Rozprawy Społeczne

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopisma Rozprawy Społeczne WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopisma Rozprawy Społeczne W czasopismach Rozprawy Społeczne zamieszczane są następujące rodzaje prac: rozprawy i artykuły, praktyka-badania-wdrożenia,

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne]

Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne] Regulamin Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 1 [Postanowienia ogólne] 1. Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne]

Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. 1 [Postanowienia ogólne] Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland 1 [Postanowienia ogólne] 1. Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji

Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka. Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji Rocznik Łubowicki / Lubowitzer Jahrbuch / Lubowická Ročenka Informacje dla autorów, procedura recenzowania, formularz recenzji 1. Informacje ogólne 1.1. Rocznik Łubowicki jest miejscem publikacji oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych

Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych Zasady publikowania w czasopiśmie naukowym Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych (Instrukcja dla autorów) I. Zasady ogólne 1. Redakcja Rozpraw przyjmuje do publikacji materiały

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopisma Health Problems of Civilization

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopisma Health Problems of Civilization WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW/ REGULAMIN PUBLIKOWANIA czasopisma Health Problems of Civilization W czasopiśmie Health Problems of Civilization zamieszczane są następujące rodzaje prac: artykuły, praktyka-badania-wdrożenia,

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU ORAZ ZASADY KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI wersja 1.0

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU ORAZ ZASADY KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI wersja 1.0 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU ORAZ ZASADY KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI wersja

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (bold,14 pkt)

Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (bold,14 pkt) Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (bold,14 pkt) Imię NAZWISKO 1, Imię NAZWISKO 2 (12 pkt) 1 Nazwa i adres instytucji, którą Autor reprezentuje (10pkt) 2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

1 linia odstępu 12 pkt XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA

1 linia odstępu 12 pkt XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA NAUKOWE ASPEKTY TECHNIKI UZBROJENIA I BEZPIECZEŃSTWA Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (14 pkt) Imię NAZWISKO 1*, Imię

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne ASO.A 3(1) / 2014, 120-125 (element wpisywany przez Redakcję) Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne 1,15; odstępy przed i po 3 punkty) Katedra /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism)

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) Załącznik 2c dla autora artykułu Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) E L E M E N T Y S K Ł A D O W E A R T Y K U

Bardziej szczegółowo

Informacja dla autorów i czytelników Biuletynu WAT

Informacja dla autorów i czytelników Biuletynu WAT Informacja dla autorów i czytelników Biuletynu WAT Biuletyn WAT jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1952 roku jako miesięcznik, a od 2006 roku jako kwartalnik. Zamieszczane są w nim prace z zakresu

Bardziej szczegółowo

BSc thesis guidelines

BSc thesis guidelines BSc thesis guidelines BSc thesis is a final thesis that students write to complete their bachelor degree program. It is compatible with the description of a graduate profile included in the standards of

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI

UWAGA!!! INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI UWAGA!!! INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI Polityka Społeczna znajduje się na liście czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z Komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (bold,14 pkt)

Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (bold,14 pkt) PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ISSN 2081-5891... (..), 20..,..-.. Tytuł nie powinien zawierać skrótów, chyba że są to skróty powszechnie znane (bold,14 pkt) Imię

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych

Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych Piotr Knapik Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu What can journals do for you? Make your career Make you influential Make you attractive

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Disability issues, problems, solutions

Disability issues, problems, solutions Instructions to authors submitting manuscripts for the quarterly journal Disability issues, problems, solutions The following guidelines apply to the authors of publications from No. III/2012 (3) I. The

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI

UWAGA!!! INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI UWAGA!!! INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW PUBLIKACJI Zasady publikowania w Polityce Społecznej Redakcja Polityki Społecznej uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązują następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz. Jak pisać prace naukowe?

Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz. Jak pisać prace naukowe? Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz Jak pisać prace naukowe? Zanim zaczniesz pisać Zrób plan pracy - problemy do poruszenia, wybierz badania, co chcesz udowodnić? Wybierz czasopismo

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Instructions for authors

Regulamin. Instructions for authors Regulamin Wydawnictwo UR 2015 ISSN 2082-369X 75 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2015, 1, 75 80 Regulamin Instructions for authors Przegląd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Redaktor serii: Matematyka Roman Ger

Redaktor serii: Matematyka Roman Ger Redaktor serii: Matematyka Roman Ger EDITORIAL BOARD: Karol Baron, Aleksander Błaszczyk, Wojciech Chojnacki, Tadeusz Dłotko, Tomasz Dłotko, Roman Ger, Marek Kowalski, Władysław Kulpa, Andrzej Lasota, Janusz

Bardziej szczegółowo

The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications

The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications Zastosowanie obiektywnej analizy statystycznej w celu prezentacji danych w publikacjach naukowych Fedortsiv

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE O CZASOPIŚMIE

STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE O CZASOPIŚMIE STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE O CZASOPIŚMIE 1. Tytuł: Studia Prawno-Ekonomiczne 2. Kategoria: Nauki Prawne i Ekonomiczne 3. Rok wydania publikacji: 1968 4. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji prac w czasopiśmie naukowym MUZEALNICTWO pissn 0464-1086, eissn 2391-4815

Regulamin publikacji prac w czasopiśmie naukowym MUZEALNICTWO pissn 0464-1086, eissn 2391-4815 Regulamin publikacji prac w czasopiśmie naukowym MUZEALNICTWO pissn 0464-1086, eissn 2391-4815 1. Czasopismo Muzealnictwo publikuje prace oryginalne, przeglądowe w języku polskim i angielskim z dziedziny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA

PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA 134 Biuletyn naukowy PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA - Nr ISSN 1230-3801 jest wydawany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia od 1960 roku. Biuletyn PTU stanowi forum do prezentacji oryginalnych wyników

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU

REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU REGULAMIN WYDAWNICTWA PWSZ W PŁOCKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działającą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące artykułów zgłaszanych do publikacji w Ochronie Zabytków

Wymagania dotyczące artykułów zgłaszanych do publikacji w Ochronie Zabytków Wymagania dotyczące artykułów zgłaszanych do publikacji w Ochronie Zabytków 1. Artykuł należy przekazać w wersji elektronicznej, na płycie CD lub za pośrednictwem poczty e-mail. 2. W piśmie przewodnim

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Procedura recenzji i przyjmowania artykułów:

Procedura recenzji i przyjmowania artykułów: Procedura recenzji i przyjmowania artykułów: Artykuły są poddawane następującej procedurze recenzowania: Do dalszego etapu są kwalifikowane prace, które wpisują się w tematykę danej monografii oraz spełniają

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa)

Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) Tytuł pracy po polsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony) (pusty wiersz, 14 pkt, odstęp 1 linia) Tytuł pracy po angielsku (Arial, 14 pkt, pogrubiony, kursywa) (pusty wiersz, 14 pkt., interlinia 1 wiersz) Imię

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Autorów

Informacje ogólne dla Autorów Informacje ogólne dla Autorów 1. Procedura przesyłania artykułów Autorzy pierwotną wersję pracy, w wersji elektronicznej, przesyłają poprzez stronę internetową (http://zeszyty.am.gdynia.pl) do redaktora

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Tytuł i treści zawarte

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji KOMUNIKAT II W związku z organizowaną po raz piąty Międzynarodową Konferencją, pt: Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych, która odbędzie się w dniach 20-21 maja

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA AUTORÓW

PRZEPISY DLA AUTORÓW PRZEPISY DLA AUTORÓW Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego są recenzowanym czasopismem naukowym, które publikuje oryginalne, niepublikowane wcześniej, prace badawcze użyteczne dla wędkarzy, wędkarskiego

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wskazówki dla autorów publikujących w czasopiśmie Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wskazówki dla autorów publikujących w czasopiśmie Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Wskazówki dla autorów publikujących w czasopiśmie Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: inz@pwszplock.pl. Proszę podać w tytule maila Artykuł do

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Instructions for authors

Regulamin. Instructions for authors Regulamin Wydawnictwo UR 2014 ISSN 2082-369X 399 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2014, 4, 399 404 Regulamin Instructions for authors Przegląd

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Od 2013 roku Acta Bio-Optica et Informatica Inżynieria Biomedyczna ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Uwaga! Od 2013 roku Acta Bio-Optica et Informatica Inżynieria Biomedyczna ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Uwaga! Od 2013 roku Acta Bio-Optica et Informatica Inżynieria Biomedyczna ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Autorzy są zobowiązani do przygotowania artykułów w wersji gotowej do składu według

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 2 Wytyczne dla Autorów przygotowujących artykuły do Monografii lub do Kwartalnika Międzynarodowego Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

MSc thesis guidelines I. Content-related requirements

MSc thesis guidelines I. Content-related requirements MSc thesis guidelines MSc thesis is a final thesis that students write to complete their master degree program. It is compatible with the description of a graduate profile included in the standards of

Bardziej szczegółowo

PSYCHOGERIATRII POLSKIEJ

PSYCHOGERIATRII POLSKIEJ 1. Regulamin ogłaszania prac w PSYCHOGERIATRII POLSKIEJ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Kwartalnik PSYCHOGERIATRIA POLSKA publikuje prace dotyczące teorii i praktyki psychiatrii osób starszych (psychogeriatrii) i

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie

Bardziej szczegółowo

pod każdym rysunkiem powinien być zamieszczony podpis w języku angielskim, złożony mniejszą czcionką (10 pkt.) niż tekst pracy.

pod każdym rysunkiem powinien być zamieszczony podpis w języku angielskim, złożony mniejszą czcionką (10 pkt.) niż tekst pracy. WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PRACY ZGŁOSZONEJ DO OPUBLIKOWANIA W RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH / ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES 1. Przekazywany do publikacji

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Pol Arch Intern Med ogólne zasady przygotowania tekstu. Liczba artykułu. (dot. głównego

Pol Arch Intern Med ogólne zasady przygotowania tekstu. Liczba artykułu. (dot. głównego RODZAJE ARTYKUŁÓW WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI LIMITAMI Rodzaj Abstrakt Słowa kluczowe Limit wyrazów Piśmiennictwo Tabele / Liczba artykułu (dot. głównego Ryciny autorów tekstu pracy bez piśmiennictwa) editorial

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikowania prac

Regulamin publikowania prac Regulamin publikowania prac Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu ( Innovations in Nursing and Health Sciences) to kwartalnik międzynarodowy, w którym publikowane są w wersji elektronicznej recenzowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation

Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation Fundacja NUTRICIA NUTRICIA Foundation Application for research grant for doctoral candidates INSTRUCTIONS, TERMS AND CONDITIONS 1. Please use the attached form to provide all information pertinent to your

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo