Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów"

Transkrypt

1 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, Regulamin publikowania prac wskazówki dla Autorów OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI W czasopiśmie Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine publikowane są prace dotyczące środowiskowych czynników ryzyka, także związanych z miejscem pracy i ich wpływem na stan zdrowia ludzi i środowiska. Tematyka artykułów powinna zawierać się w następujących obszarach: medycyna środowiskowa i zdrowie środowiskowe z elementami medycyny pracy, toksykologia środowiskowa, chemia, mikrobiologia i inżynieria środowiskowa, pediatria środowiskowa, alergologia w aspekcie środowiskowym, a także chemia, mikrobiologia i inżynieria środowiskowa, polityka zdrowotna i zdrowie publiczne. Publikacje mogą mieć charakter prac oryginalnych, poglądowych, opisów przypadków: l zamówionych przez Redakcję tekstów dotyczących wyżej wymienionej tematyki; l sprawozdań i materiałów informacyjnych z działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz innych instytucji; l listów do redakcji. Artykuły publikowane w czasopiśmie są własnością Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Prace nie przyjęte do druku Redakcja zwraca jedynie na prośbę Autorów. Redakcja przyjmuje prace w języku polskim i angielskim, jednak preferowane są prace w języku angielskim. Publikacja prac w czasopiśmie jest nieodpłatna. Czasopismo jest drukowane na papierze bezkwasowym. Przesyłane do redakcji materiały powinny zawierać: 1. List przewodni (1 kopia) wysłany pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego dokumentu z podpisami autorów lub pocztą tradycyjną, w którym: u pierwszy Autor zwraca się do redakcji o wydrukowanie pracy (podać tytuł) w czasopiśmie jest to równoznaczne z formalną zgodą Autora na publikację pracy oraz przekazanie praw wydawniczych wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do opublikowanych prac, w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych i innych oraz w Internecie; u Autor podaje tytuł pracy oraz pełne imiona i nazwiska współautorów; u Autor składa oświadczenie, że praca nie była dotąd drukowana i nie została złożona w całości, ani w części w innej redakcji; u Autor potwierdza, że praca przyjęta do druku nie będzie publikowana (w całości lub w częściach) w innych wydawnictwach, w kraju lub za granicą, bez uzyskania pisemnej zgody redakcji Medycyny Środowiskowej Environmental Medicine ; u Autor składa oświadczenie, że wszyscy współautorzy zapoznali się oraz zgadzają się z treścią nadesłanego teksu; u Autor składa oświadczenie, że osoby biorące udział w pracy badawczej nie miały powiązań z podmiotami trzecimi, które mogłyby wpłynąć na obiektywną interpretację wyników (brak konfliktu interesów); u Autor potwierdza podane informacje podpisem z podaniem tytułu (stopnia) naukowego i zajmowanego stanowiska. 2. Tekst pracy w języku angielskim i/lub polskim 1 kopia wydruku (szczegóły w części wymogi techniczne dla publikacji ); Forma elektroniczna artykułu przesłanie go na adres elektroniczny redakcji: lub w przypadku korespondencji tradycyjnej, poprzez załączenie tekstu na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Adres Redakcji: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Redakcja Czasopisma Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine ul. Kościelna Sosnowiec oraz adres elektroniczny WYMOGI TECHNICZNE DLA PUBLIKACJI Redakcja przyjmuje prace napisane w programie MS Word jednostronnie z zachowaniem 4 cm marginesu z lewej strony i podwójnych odstępów między wierszami w formie znormalizowanego maszynopisu: 60 znaków w wierszu i 30 wierszy na stronie. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron, a opisów przypadków 10 stron

2 92 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 maszynopisu (łącznie ze streszczeniem, w języku polskim i angielskim, piśmiennictwem, tabelami i rycinami). Nadesłanie pracy do publikacji w Medycynie Środowiskowej - Environmnetal Medicine jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że praca nie została przesłana do publikacji w innym czasopiśmie. Praca dotycząca badań, których przedmiotem jest człowiek i która może zawierać element ryzyka, musi posiadać akceptację regionalnej Komisji Bioetycznej. Artykuły prezentujące wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach i zawierające elementy ryzyka muszą posiadać zgodę Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Prace powinny mieć następujący układ 1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł pracy w j. polskim i angielskim; pełne imiona i nazwiska Autorów; pełną afiliację Autorów, tj.: nazwy jednostek organizacyjnych, które Autorzy reprezentują oraz instytucji, w której te jednostki organizacyjne funkcjonują; tytuły naukowe, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej, a także dyrektora instytucji; kontrybucje, a więc opis wkładu Autorów w powstawanie pracy; adres do korespondencji (zwykle adres pierwszego Autora), z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej ( ); źródło finansowania badań, na podstawie, których powstał artykuł (wymóg tylko dla artykułów prezentujących własne wyniki badań); przy długich tytułach artykułów prosimy także o podanie skróconego tytułu (maks. 50 znaków ze spacjami). 2. Streszczenie w języku polskim i angielskim (do słów) należy przekazać z podaniem imion i nazwisk Autorów, tytułem pracy; zamieszczenie pod tekstem słów kluczowych (3 5 terminów indeksujących lub słów kluczowych w języku polskim i angielskim, opisujących przedmiot pracy, wg Medical Subject Headings MeSH); w przypadku prac oryginalnych w streszczeniu należy zwięźle opisać cele, metody, wyniki i wnioski, zgodnie z treścią główną artykułu. 3. Tekst w pracach oryginalnych powinien być podzielony na następujące sekcje: Wstęp musi być zwięzły, prezentować problem na tle aktualnego stanu wiedzy; powinien zawierać cel pracy (hipotezy, pytania badawcze); Materiał i metody należy przedstawić wszystkie istotne elementy protokołu badawczego i analizy danych. Zalecane jest stosowanie jednostek SI. Skróty terminologii specjalistycznej należy podawać po raz pierwszy obok pełnej nazwy w nawiasie, a następnie w tekście posługiwać się skrótem; Wyniki badań sekcja musi zawierać informacje umożliwiające czytelnikowi samodzielne (niezależne od treści sekcji Dyskusja ) śledzenie toku badania i weryfikację wniosków sformułowanych przez Autorów. Tabele należy oznaczyć cyframi rzymskimi (tab. I, II, III ) i zwięźle zatytułować. Tytuł tabeli (obligatoryjnie w języku polskim i angielskim) powinien być umieszczony bezpośrednio nad tabelą. O ile to konieczne, pod tabelą należy umieścić objaśnienia umożliwiające jednoznaczne interpretowanie jej treści i wyjaśniające stosowane skróty. Zamieszczone w tekście odnośniki do tabel powinny zawierać cyfry rzymskie (tab. I, II, III ), odnośniki do rycin powinny zawierać cyfry arabskie (ryc. 1, 2, 3 ). Ryciny (w formacie jpg lub tif), tylko czarnobiałe, powinny być wykonane techniką komputerową lub odbite na błyszczącym papierze fotograficznym, oznaczone pod spodem ryciny numerem (cyfry arabskie: ryc. 1, 2, 3 ) i nazwą ryciny (obligatoryjnie w języku polskim i angielskim). Tabele i ryciny powinny być czytelne i zawierać dane umożliwiające pełną interpretację zamieszczonych wyników (tytuł wyjaśniający treść, legenda z objaśnieniami stosowanych skrótów, oznaczenie wyników testów statystycznych). Ryciny nie mogą powielać informacji zawartych w tabelach; Dyskusja powinna zawierać krytyczne omówienie wyników w odniesieniu do sformułowanego celu badania. Należy unikać powtarzania wyników badań i dążyć do wskazania najważniejszych różnic, zależności, trendów, itp. umożliwiających weryfikację przyjętych hipotez w przypadku prac oryginalnych. Dyskusja musi uwzględniać aktualny stan wiedzy w zakresie stanowiącym przedmiot pracy, udokumentowany danymi z piśmiennictwa; Wnioski zwięźle sformułowane konkluzje z przeprowadzonych badań (nie powtarzanie wyników badania); Podziękowanie (nie obligatoryjnie) podkreśla wkład wszystkich osób, które pomagały w prowadzeniu badania i które nie spełniają kryteriów włączenia do zespołu Autorów, np. asystenci, technicy, kierownicy jednostek dający tylko ogólne wsparcie.

3 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No Tekst w pracach poglądowych: Wstęp musi być zwięzły, prezentować problem na tle aktualnego stanu wiedzy i jednoznacznie formułować cel pracy (hipotezę, pytanie badawcze); Działy tekstu głównego, zależne od tematu tekstu; Wnioski podsumowujące zakończenie omawianej problematyki. 5. Wykaz piśmiennictwa sekcja powinna zawierać wszystkie pozycje cytowane w tekście podane według kolejności cytowań, a nie w porządku alfabetycznym nazwisk autorów. W tekście pracy należy zaznaczyć właściwą pozycję piśmiennictwa poprzez podanie numeru w nawiasie kwadratowym, po zakończeniu zdania, w którym przytaczane są właściwe pozycje. Należy zachować poniżej podany format: dla artykułów z czasopism (należy stosować skróty tytułów czasopism wg Index Medicus; dla każdej pozycji należy podać rok publikacji, numer tomu, numery pierwszej i ostatniej strony), np.: Samet J.M.: A historical and epidemiologic perspective on respiratory symptoms questionnaires. Am J Epidemiol 1978; 108: dla pozycji książkowych po tytule pozycji należy podać nazwę wydawnictwa, miejsce, rok wydania i stronę lub strony, np.: Cotes J.E.: Lung Function. Assessment and Application in Medicine. Fifth Ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1993: 445. dla rozdziałów i artykułów w książkach należy podać autora i tytuł rozdziału oraz dalej jak dla pozycji książkowych, np.: Balmes J.R.: Outdoor air pollution (w:) Harber P., Schenker M.B., Balmes J.R. (ed.): Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby Year Book, Inc., St.Louis 1996: Prosimy o podawanie maksymalnie trzech pierwszych Autorów cytowanej pracy, a następnie skrót i wsp.. Wykaz nie powinien przekraczać 30 w przypadku prac poglądowych i oryginalnych, a w pracach kazuistycznych 15 pozycji. PROCEDURA RECENZJI Prace przekazane sekretariatowi redakcji są oceniane przez Redaktora Naczelnego, Redaktora Tematycznego oraz Sekretarza Redakcji pod kątem merytorycznym i formalnym. Artykuł nie odpowiadający regulaminowi i/lub zakresowi tematycznemu czasopisma zostanie Autorowi odesłany bez poddania recenzjom. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek bez porozumienia z Autorem (Autorami). Po pozytywnej ocenie praca przekazywana jest do recenzji merytorycznej dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki Autora. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora pracy. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, jest zatem zachowany standard double-blind review process. W przypadku, gdy recenzja pracy jest zakończona jednoznacznym wnioskiem negatywnym (końcowy wniosek recenzenta merytorycznego brzmi: tekst powinien być odrzucony jako nie kwalifikujący się do publikacji), Autor jest informowany o wstrzymaniu jej publikacji. Gdy artykuł zakończony jest pozytywną opinią (końcowy wniosek recenzji jest jednym z wymienionych: kwalifikuje się do druku w formie przesłanej do recenzji; powinien być zwrócony autorowi celem dokonania poprawek wskazanych przez recenzentów, a następnie opublikowany bez ponownej recenzji; powinien być zwrócony autorowi celem dokonania poprawek wskazanych przez recenzentów, a następnie opublikowany po ponownej recenzji), wówczas praca poddawana jest recenzji w zakresie prezentowanej analizy statystycznej oraz anglojęzycznych fragmentów tekstu. Po każdym z etapów recenzji praca przekazywana jest Autorom z prośbą o ustosunkowanie się do wskazówek recenzenta. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Autora, procedura recenzowania zostaje wstrzymana. Po zakwalifikowaniu pracy do druku w Medycynie Środowiskowej Environmental Medicine, pierwszy Autor otrzymuje odbitkę korekcyjną ( szczotkę ), którą po naniesieniu drobnych poprawek należy odesłać do Redakcji w ciągu 3 dni. W przeciwnym razie praca ukaże się w formie nadesłanej Autorowi do korekty. Dodatkowe informacje odnośnie publikowania prac w Medycynie Środowiskowej Environmental Medicine można uzyskać w Redakcji. ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy wniesiono istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału jego twórcy jako jednego z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

4 94 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 W przypadku guest authorship zjawisko to występuje wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Obydwa zjawiska są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki ich występowania będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). W celu przeciwdziałania im, redakcja czasopisma wymaga od Autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podanie udziału ponosi Autor zgłaszający pracę. Przykład kontrybucji: Jan Kowalski (a, e), Stefan Nowak (b, c), Jan Sosnowski (d, f) (a) koncepcja (b) opracowanie wniosku grantowego (c) zebranie materiału do badań (d) badania laboratoryjne (e) statystyka (f) opracowanie tekstu i piśmiennictwa Redakcja wymaga ponadto określenia źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zasada financial disclosure ). Redakcja stale monitoruje i dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

5 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, Instructions for contributors GENERAL BACKGROUND OF PUBLICATIONS Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine Journal publishes manuscripts concerning environmental risk factors also related to work place and impact on human health and environment. Merits of the manuscripts should cover the following areas: environmental medicine and environmental health with elements of occupational medicine, environmental toxicology, chemistry, microbiology and environmental engineering, environmental paediatrics, allergology in environmental aspect, health policy and public health. Publications can be of original, review and case reports character: l ordered by the editors concerning aforementioned subject matter; l reports and handouts from Polish Society of Environmental Medicine activity, Institute of Occupational Medicine and Environmental Health and other institutions; l letters to the editors. Manuscripts published in the journal are property of Polish Society of Environmental Medicine and Institute of Occupational Medicine and Environmental Health. Manuscripts not approved for printing by the editors will be returned only upon the authors request. The editors will accept manuscripts in English in the first order. Publishing in MŚ-EM is free. The journal is printed on acid-free paper. Manuscripts sent to the editors should contain: 1. Covering letter (1 copy) sent by in the form of a scanned document with authors signatures or traditional mail in which: u the first author requests the Editorial Office to print the manuscript and suggests the title in the journal. It is unequivocal with the author s formal agreement to publish manuscript and handling over publishing rights. The publisher acquires on the principle of exclusiveness the whole of the copyrights for the manuscripts publishing including the right for printing in the form of electronic files and also in Internet; u The author indicates the title of the manuscript and full names of co-authors; u The author provides a statement that the manuscript has not been published elsewhere and was not submitted completed or in part to another editorial office; u The author confirms that the manuscript approved for printing will not be published (completed or in parts) in other publishers in Poland or abroad without obtaining a written consent from editorial office of Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine ; u The author provides a statement that all coauthors are aware and approve of the content of the text received; u The author provides a statement that individuals involved in the research had no relationships with the third parties which might influence the objective interpretation of the findings (lack of conflict of interests); u Signature accompanied by the academic degree and the post. 2. Text in English and/or Polish 1 copy; Electronic form of the manuscript by enclosing a compact disc with the manuscript and submitting it online to the editorial office address: or in case of traditional mail by enclosing the text on electronic files (CD). Editorial Office address: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Redakcja Czasopisma Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine ul. Kościelna Sosnowiec TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PUBLICATION The editorial office accepts the manuscripts of A4 in double spacing sent in one copy in Microsoft WordTM on one side with a 4 cm margin on the left side: 60 characters in one line and 30 lines on one page. The volume of original contributions and review articles should not exceed 20 pages and case studies 10 pages (including abstract in Polish and English, references, tables and figures). Manuscripts sent for publication to Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine automatically indicate that the manuscript has not been submitted to any other journal for publication.

6 96 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 Manuscripts describing experiments on human subjects and those which may include any risk should be approved by regional Bioethical Commission. The manuscripts presenting survey findings on animals including risk elements must receive permission from Ethical Commitee for Animal Experiments. Manuscripts should be structured as following 1. The title page containing: Title of the manuscript in Polish and English; Full names of the authors; Full affiliation of the authors: names of departments in which the work has been performed and the name of the Institute in which the departments function, academic degrees, initials of the first name and full last name of the head of the department and also the director of the Institution; Contributions; Address for correspondence (usually the address of the first author ) with telephone number and address. 2. Abstract in Polish and English ( words) with full names of authors, title of the manuscript and key words underneath (3-5 index terms or key words in Polish and English describing the content of the manuscript contained in Medical Subject Headings MeSH). In case of original works abstract should contain short description of the objective, methods, findings and conclusions according to the main content of the manuscript. 3. Text in original works should be divided into following sections: Introduction must be concise and present the issue in the context of current state of knowledge and clearly formulate the objective (hypothesis and research problem); Materials and methods should present all crucial elements of the study report and data analysis. It is recommended to use metric (SI). Abbreviations of specific terminology should be indicated in parenthesis following the full name and then be used in the text; Findings should include information which will enable the reader (regardless of the section Discussion ) to keep up with the course of study and the verification of conclusions drawn up by the authors. Tables should be numbered with Roman numerals (Tab. I, II, III). Title of the table (compulsory in Polish and English) should be placed directly above the Table. If necessary explanations should be placed under the Table enabling unmistakable interpretation of its content and explaining used acronyms. Cross reference in the text for tables should be of Roman numerals (Tab. I, II, III) cross reference for Figures should be of Arabic numerals (Fig. 1, 2, 3). Figures (in jpg or tif format) only in black and white should be developed with computer technique or copied on photographic glossy paper showing the figure numeral underneath (Arabic numerals Fig. 1, 2, 3) and the name of the figure (compulsory in Polish and English); Tables and figures should be eligible and comprise data allowing for complete understanding of presented results (informative title, clarification of the abbreviations applied, and indication of statistical tests results). Figures can not copy information from the tables; Discussion should include critical review of the findings in relation to the objective of the research. One should avoid duplication of research findings and aim for the most important perceptions essential, according to the authors, differences, dependencies, trends, etc. enabling verification of adopted hypothesis in case of original contributions. Discussion must include the current knowledge within the topic of the manuscript supported by data from references; Conclusions concisely formulated, research conclusions (without copying research findings); Acknowledgment (not obligatory) should emphasize the input of all individuals who assisted in carrying out research and who can not be incorporated into the team of authors (i.e. assistants, technicians, heads of units providing only general support. 4. Text in review articles: The introduction must be concise present the issue in the context of current scientific knowledge and formulate explicitly the objective of the study (hypothesis, research problem); Sections of the main text; Conclusions summarizing the problem. 5. List of references: this section should contain all references cited in the text in order of citation and not in alphabetical order of authors surnames. In the text one should mark the right position of references by indicating the number in square brackets at the end of a sentence in which appropriate positions are cited.

7 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No One should keep the given format below: for manuscripts from journals (one should apply abbreviations of journals titles according to Index Medicus; Each reference should contain year of publication, volume number, numbers of the first and last pages) according to the examples of references listed below: Samet J.M.: A historical and epidemiologic perspective on respiratory symptoms questionnaires. Am J Epidemiol 1978; 108: for books the title should be followed by the name of publishing company, place, year of issue and a page or pages for example: Cotes J.E.: Lung Function. Assessment and Application in Medicine. Fifth Ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1993: 445. for chapters and manuscripts in books an author should be indicated and chapter title and farther like for books for example: Balmes J.R.: Outdoor air pollution (w:) Harber P., Schenker M.B., Balmes J.R. (ed.): Occupational and Environmental Respiratory Disease. Mosby Year Book, Inc., St.Louis 1996: Please reveal maximum three first authors of the cited manuscript followed by et.al. The list should not exceed 30 entries in case of review and original articles and in case of casuistic articles 15 entries. REVIEWING PROCEDURE The manuscripts submitted to the editors are reviewed by the editor in chief, thematic editor and secretary of the editorial office under merits and formal context. Any article which does not meet the requirements and/or does not fall within thematic scope of the journal will be returned to the author without being reviewed. The editors reserve the right to make necessary changes and abbreviations without notifying the author(s). Upon acceptance the manuscript is forwarded for merits review to two independent reviewers outside the author s workplace. In case of texts in a foreign language at least one of the reviewers is affiliated to a foreign institution other than author s nationality. Authors and reviewers do not know their names therefore the standard double-blind review is preserved. In case when the review is concluded with clear statement to reject the manuscript (final conclusion of merits reviewer reads as follows: should be rejected as not qualifying for publication, the author is informed accordingly and the publication is withhold. When the manuscript obtains a positive opinion (the final conclusion of the reviewer is: qualified for publication in the form sent for the review should be returned to the author to make necessary corrections and amendments recommended by the reviewers and then published without another review; should be returned to the author to introduce amendments recommended by the reviewers and then published after another review). At that moment the manuscript is sent to other reviewers: statistic and language. After each stage of the review the manuscript is submitted to the authors to let them introduce amendments according to tips of the reviewer. In case of lack of reply the reviewing procedure is stopped. Upon acceptance of a manuscript for publication in Medycyna Środowiskowa Environmental Medicine the first author receives the galley proof which after introducing any necessary corrections should be returned to the editors within three days. Otherwise the manuscript will be published in the form sent for correction. More information is available from the editors. GHOSTWRITING AND GUEST AUTHORSHIP Ghostwriting is when important contribution was put in creating of a publication without the name of the ghostwriter being disclosed as one of the authors or without his role played in acknowledgements of the publication. Guest authorship occurs when the author s contribution is very little or not at all and even though he/she is the named author/co-author of the publication. Both phenomena are a manifestation of scientific negligence and all detected cases will be brought into the open including the informing of proper parties (institutions employing the authors, scientific societies, scientific editors associations, etc). Counteracting them the editors demand from the authors that they reveal the input of individual authors in the publication (i.e. information who is the author of concept, provisions, methods, protocol and so forth). The primary author bears the responsibility for the submitted manuscript.

8 98 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2 Example of contribution: Jan Kowalski (a, e) Stefan Nowak (b, c) Jan Sosnowski (d, f) (a) concept (b) drawing up the grant application (c) gathering material for studies (d) laboratory tests (e) statistics (f) drawing up the text and references The editors requires the sources for financing, the input of research bodies associations and others entities ( financial disclosure ). The editors monitor and record any aspects of scientific negligence particularly the breaking and violating of ethical principles mandatory in science.

Family Medicine & Primary Care Review

Family Medicine & Primary Care Review Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów Informacje dla Autorów Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect z dołączonym oświadczeniem o oryginalności

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA AUTORÓW

PRZEPISY DLA AUTORÓW PRZEPISY DLA AUTORÓW Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego są recenzowanym czasopismem naukowym, które publikuje oryginalne, niepublikowane wcześniej, prace badawcze użyteczne dla wędkarzy, wędkarskiego

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

Acta Baltico-Slavica. Submissions. Author Guidelines. » Author Guidelines» Copyright Notice

Acta Baltico-Slavica. Submissions. Author Guidelines. » Author Guidelines» Copyright Notice Acta Baltico-Slavica Submissions» Author Guidelines» Copyright Notice Author Guidelines English version Please submit the manuscript as a single file formatted in accordance with the following guidelines:

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 3(33) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 185 PRACE ORYGINALNE Katarzyna Stefaniak,

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2012 tom 62, nr 3 lipiec-wrzesień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Index Copernicus (2011): 6,31 Organ

Bardziej szczegółowo

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Journal of the Polish Society of Radiation Oncology, the Czech Society of Radiation Oncology, the Hungarian Society for Radiation Oncology, the Slovenian

Bardziej szczegółowo

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2013 tom 63, nr 4 październik-grudzień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW (2013) 5 Index Copernicus (2012): 5,46 Organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku INFORMACJE OGÓLNE Complementary and Alternative Medicine in Science (CAMS) to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo medyczne wydawane przez, Agencję Wydawniczą MEDSPORTPRESS Sp. z o.o. (www.medsport.pl/czasopisma).

Bardziej szczegółowo

ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK

ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK 5 IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH IN MEMORY OF ELIZABETH KÜBLER-ROSS

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN 1731-0652 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 22, nr 59 INDEX COPERNICUS AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication Nr 4 (49)2014 grudzień december ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik Polish English Bilingual Publication Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej tom 4(49) grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2011 tom 61, nr 1 styczeń-marzec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus

Bardziej szczegółowo

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2013 tom 63, nr 2 kwiecień-czerwiec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 4 Index Copernicus (2011): 6,31 Organ Polskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (46)2014 ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp Kryteria artykułów Redakcja Otolaryngologii Polskiej przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne niepublikowane wcześniej w całości

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN 1731-0652 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 17, nr 39 INDEX COPERNICUS AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 20, nr

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN 1731-0652 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 20, nr 50 INDEX COPERNICUS AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN 1731-0652 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 17, nr 40 INDEX COPERNICUS AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA KOMITET REHABILITACJI, KULTURY FIZYCZNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN ISSN 1731-0652 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE MOTORYKI SPOR TO WEJ IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 19, nr 48 INDEX COPERNICUS AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ

Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ Do udziału w Konferencji przyjmowane są oryginalne prace badawcze, prace poglądowe i przeglądowe, prace kazuistyczne oraz spostrzeżenia kliniczne. Główny

Bardziej szczegółowo

Aurox Podręcznik trenera

Aurox Podręcznik trenera Aurox Podręcznik trenera Wojciech Gabor Michał Górniak Przemysław Kasierski Lech Ocaya Gamon 28 sierpnia 2004 roku Copyright c 2004 Wojciech Gabor, Michał Górniak, Przemysław Kasierski, Lech Ocaya Gamon.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-0757 11 (3) 2012

ISSN 1644-0757 11 (3) 2012 Acta Scientiarum Polonorum ogólnopolskie czasopismo naukowe polskich uczelni rolniczych, publikuje oryginalne prace w następujących seriach tematycznych: ISSN 1644-0757 Agricultura Agronomia Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Aurox Podręcznik trenera

Aurox Podręcznik trenera Aurox Podręcznik trenera Wojciech Gabor Michał Górniak Przemysław Kasierski Lech Ocaya Gamon 19 grudnia 2004 roku Copyright c 2004 Wojciech Gabor, Michał Górniak, Przemysław Kasierski, Lech Ocaya Gamon.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo