The Economic. Nagroda. Award. Gospodarcza. Prezydenta. of the President. of the Republic. Rzeczypospolitej. Polskiej. of Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Economic. Nagroda. Award. Gospodarcza. Prezydenta. of the President. of the Republic. Rzeczypospolitej. Polskiej. of Poland"

Transkrypt

1 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2

3 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland

4 2

5 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Economic Award of the President of the Republic of Poland Szanowni Państwo, wznawiając w 2011 roku Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąłem wskazać na coraz liczniejsze sukcesy Polaków w wymiarze indywidualnym, a jednocześnie wyróżnić firmy, które osiągają najlepsze wyniki gospodarcze na polskim i światowym rynku. Zrobiłem to również po to, abyśmy wszyscy lepiej rozumieli, skąd się bierze tak cenny potencjał naszej gospodarki. O tym, że sukcesy polskich firm mają wymiar patriotyczny są praktyczną realizacją nowoczesnego polskiego patriotyzmu mówiłem podczas X Jubileuszowej Gali Nagrody Gospodarczej w Poznaniu. To dzięki pracowitości, odpowiedzialności i kreatywnemu zaangażowaniu ludzi mających wpływ na działalność firm wzrasta jakość polskich produktów i usług, co przyczynia się do sukcesów naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę rozszerzać formułę nagrody, która buduje prestiż ludzi przedsiębiorczych. Wzrastająca liczba kandydatur do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP świadczy o dobrym stanie naszej gospodarki, ale także o coraz większej randze Konkursu. Cieszę się, że autorytet Głowy Państwa może wzbogacić go o wymiar symboliczny. Laureaci o czym warto przypomnieć nie zgłaszają się sami. Są rekomendowani przez środowiska gospodarcze, władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, związki biznesowe oraz media. Nominowane i nagrodzone firmy są prawdziwymi liderami zmian, ambasadorami postępu. To rzeczywisty przykład dla wielu tysięcy polskich przedsiębiorstw. Wyrażam szczególną wdzięczność i uznanie Kapitule ekspertom ze środowisk ekonomicznych, profesorom uczelni, ludziom biznesu i mediów za otwarte spojrzenie i wnikliwą analizę zgłaszanych kandydatur. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz realizację Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Jednocześnie zachęcam wszystkie polskie firmy oraz instytuty badawcze do aktywnego i twórczego działania skutkującego dynamicznym rozwojem, instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów i partnerów zewnętrznych do uczestniczenia w Konkursie, a środowiska dziennikarskie do współpracy. Bronisław Komorowski PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ladies and Gentlemen, By reopening in 2011 the Economic Award of the President of the Republic of Poland I wished to point to increasingly numerous success stories that Polish people have attained individually, and at the same time to distinguish companies which show the best business results both on the Polish and on the global market. I also did it in order to make us better realize where such a precious potential of our economy is derived from. Success stories of Polish companies have also their patriotic dimension: they are the practical implementation of Polish modern patriotism, as I have already noted in my address at the 10th Jubilee Gala of the Economic Award of the President of the Republic of Poland in Poznan. It is thanks to hard work, responsibility and creative engagement of people who have an influence on company operations, that the quality of Polish goods and services is improving. And this translates into success of Poland s economy in the international arena. I am extremely pleased to be able to expand the formula of the Award which serves to build the prestige of industrious people. The growing number of candidacies put forward to the Economic Award of the President of the Republic of Poland testifies to the good condition of our economy and likewise to the growing éclat of the Competition. I am happy that the authority of the Head of State may additionally contribute a symbolic dimension to the competition. Noteworthy is that the winners have not offered themselves to stand as candidates. They have been recommended by business communities, regional and local governments, branch associations and mass media. The companies nominated and awarded are Poland s true leaders of change and ambassadors of progress. This is a genuine example to follow for thousands of Polish enterprises. I wish to express my particular gratefulness and recognition to the Chapter: experts coming from business community, academic professors, business people and media representatives, whom I wish to acknowledge for their open mind and an insightful analyses of candidacies submitted. I wish to thank all persons committed to the preparation and conduct of the Economic Award of the President of the Republic of Poland. Concurrently, I wish to encourage Polish companies and R&D institutes to embark on an active and creative pursuit of dynamic growth. I invite institutions eligible to put forward candidacies and engage external partners for the benefit of the competition, and the mass media sector to join in cooperation on the project. Bronisław Komorowski PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 3

6 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Economic Award of the President of the Republic of Poland Statuetka wykonana jest z patynowanego brązu, ma 31 cm wysokości i waży ok. 4 kg. Wyglądem przypomina filar ułożony ze stosu jednozłotówek, zwieńczony głowicą z czterech obrysów granic Rzeczypospolitej, które symbolizują różne oblicza umacniania i wzrostu polskiej gospodarki. Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała w 2011 roku konkurs na wyłonienie projektu statuetki, która wręczana jest przez Prezydenta RP laureatom Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Do udziału w obradach jury zaproszono dziekanów wydziałów rzeźby z krajowych Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz ekspertów KPRP. Laureatem został student IV roku toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Stanisław Kośmiński, mieszkaniec Zakopanego. The Statuette was made of patinated bronze, it is 31 cm high and weighs about 4 kg. It reminds a column made of piles of 1 zloty coins crowned with the capital featuring four-sided outline of Poland s borders. This is meant to symbolize various forms and shapes that the effort to strengthen and develop Polish economy may take. In 2011, the Chancellery of the President of the Republic of Poland organized a competition for a design of a statuette to be presented by the President of Poland to the winners of President s Economic Award. Deans of sculpture faculties from Academies of Fine Arts from Warsaw, Cracow, Gdansk and Wroclaw were invited to sit in the jury, joined by Chancellery s own experts. The author of the winning work is a student of the 4th year of the Torun Nicolaus Copernicus University, Stanisław Kośmiński, from Zakopane. 4

7 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Economic Award of the President of the Republic of Poland Polska wykorzystała swoją szansę szybkiej transformacji gospodarki po 1989 roku. Notując najwyższe tempo wzrostu w ostatnim dwudziestoleciu, staliśmy się krajem gospodarczego sukcesu. Dziś jest oczywiste, że o pozycji Polski w świecie i o dobrobycie jej obywateli w największym stopniu decyduje wynik działalności krajowych przedsiębiorstw. Wzrost ekonomiczny nie jest jedynie bezimienną kategorią. Sukces ma zawsze swoich liderów. Takie podejście stanowi podstawę funkcjonowania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie dziesięciu edycji NGPRP poszczególne kategorie podlegały naturalnej ewolucji. Niezmienne natomiast pozostawały kryteria nominacji i wyboru laureatów: wybitne osiągnięcia i konkretne wyniki ekonomiczne. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest obecnie w czterech kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Zielona Gospodarka. Charakter tych kategorii wskazuje na najważniejsze czynniki, które w dłuższym czasie decydują o sukcesie gospodarczym. W dzisiejszym świecie trudno sobie wyobrazić sukces biznesowy bez innowacji i obecności na rynku międzynarodowym. Z drugiej strony trwałość sukcesu zależy od zrównoważonego rozwoju, mierzonego w kategoriach ładu korporacyjnego i odpowiedzialności w środowisku przyrodniczym oraz społecznym. Tymi kryteriami kieruje się Kapituła Nagrody, reprezentująca środowiska gospodarcze, naukowe i medialne. Kapituła przedkłada Panu Prezydentowi listę nominowanych spośród licznego grona podmiotów gospodarczych zgłoszonych przez organizacje gospodarcze, redakcje ekonomiczne, a także urzędy marszałkowskie. Procedura wyłaniania i nominowania kandydatów do Nagrody gwarantuje przejrzystość, rzetelność i bezstronność procesu. Członkowie Kapituły są przekonani, że Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, promując konkretnych autorów sukcesu gospodarczego, wzmacnia efektywność, konkurencyjność i stabilność polskiej gospodarki. Sukces gospodarczy stanowi istotny wyraz współczesnego polskiego patriotyzmu. Wiesław Rozłucki PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP Poland has used its opportunity for a fast-track economic transformation after By recording the highest economic growth rate in the last two decades, we have become a country of economic success. Today it is evident that that Poland s position worldwide and the wellbeing of its citizens are largely predetermined by performance of Polish enterprises. Economic growth is more than just a nameless category. Success has always its leaders. Such an approach lay at the root of the Economic Award of the President of the Republic of Poland. In the course of ten editions of the Economic Award of the President of the Republic of Poland, its individual categories were subject to a natural evolution. What remains unaltered are the criteria for nomination and selection of winners: outstanding performance and tangible economic results. The Economic Award of the President of the Republic of Poland is now granted in four categories: Innovation, Global Market Presence, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility and Green Economy. The nature of those categories speaks volumes about the most important factors which determine economic success. In the world of today, it is hard to imagine a business success without innovation and international market presence. On the other hand, permanence of success depends on sustainable growth, measured in categories of corporate governance and responsibility, both towards natural environment and towards community. These are the guiding criteria for the Chapter of the Award which represents business community, academia and mass media. The Chapter submits to the President a list of nominees selected out of a numerous group of operators suggested by economic organisations, editorial teams of economic magazines, as well as Marshal offices. The procedure for selection and nomination of candidates to the Award safeguards transparency, reliability and impartiality of the process. The members of the Chapter are convinced that by promoting particular authors of economic success stories, the Economic Award of the President of the Republic of Poland strengthens effectiveness, competitiveness and stability of the Polish economy. Economic success is an important expression of Polish contemporary patriotism. Wiesław Rozłucki CHAIRMAN OF THE CHAPTER OF THE ECONOMIC AWARD OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 5

8 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Dr Wiesław Rozłucki Przewodniczący Kapituły Prof. Witold Abramowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prof. Adam Budnikowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dr Andrzej Byrt Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Prof. Aniela Dylus Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Witold Gadomski Gazeta Wyborcza Prof. Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Paweł Jabłoński Rzeczpospolita Prof. Leszek Jasiński Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN Prof. Janina Jóźwiak Przewodnicząca Kapituły poprzedniej edycji Prof. Włodzimierz Kurnik Politechnika Warszawska Tadeusz Mosz TVP S.A. Prof. Roman Niestrój Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. Maciej Nowicki były Minister Środowiska Marcin Piasecki Dziennik Gazeta Prawna Paweł Samecki Narodowy Bank Polski Jerzy Sikora Telewizja Polsat S.A. Prof. Jan Ślusarek Politechnika Śląska Mariusz Walter Grupa ITI Józef Wancer Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska Mr Wiesław Rozłucki, PhD Professor Witold Abramowicz Professor Adam Budnikowski Mr Andrzej Byrt Professor Aniela Dylus Mr Witold Gadomski Professor Marian Gorynia Mr Paweł Jabłoński Professor Leszek Jasiński Professor Janina Jóźwiak Professor Włodzimierz Kurnik Mr Tadeusz Mosz Professor Roman Niestrój Professor Maciej Nowicki Mr Marcin Piasecki Mr Paweł Samecki Mr Jerzy Sikora Professor Jan Ślusarek Mr Mariusz Walter Mr Józef Wancer Professor Tadeusz Więckowski Chairman of the Chapter Poznan University of Economics Warsaw School of Economics Chairman of the Board, Poznan International Fair Cardinal Stefan Wyszyński University Gazeta Wyborcza Poznan University of Economics Rzeczpospolita Institute of Economics, Polish Academy of Sciences Chairwoman of the Chapter of the previous edition Warsaw University of Technology Polish Public Television TVP S.A. Cracow University of Economics former Minister of Environment Dziennik Gazeta Prawna National Bank of Poland Polsat S.A. Television Silesian University of Technology ITI Group Chairman, American Chamber of Commerce in Poland Wrocław University of Technology Członkowie Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Members of the Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland 6

9 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Wypowiedzi niektórych członków Kapituły o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta RP Statements about the Economic Award of the President from some members of the Chapter Prof. Witold Abramowicz Nasz sukces zależy w ogromnym stopniu od nas samych, od naszej zdolności do formułowania realnych, lecz ambitnych celów, od znajdywania sposobów ich osiągania. Chcemy wykorzystać podwójne uprzywilejowanie: życie przez dziesięciolecia w pokoju, bycie beneficjentem pomocy europejskiej. Potrzeba nam dobrych przykładów, dobrych praktyk, ilustrujących skuteczność działania tu i teraz. Ważnym zadaniem jest ciągłe doskonalenie koncepcji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy szansę na wpisanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w neopozytywizm, realizowany w daleko bardziej sprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych. Professor Witold Abramowicz To a large extent, our success depends on us, on our ability to lay down realistic and yet ambitious goals and to find ways and means to achieve them. We wish to use this twofold privilege of living in peace for decades and of benefiting from EU assistance. What we need is good examples, good practises which demonstrate the effectiveness of our activities here and now. An important task in store for us is that of permanent improvement of the concept behind the Economic Award of the President of the Republic of Poland. We stand a chance of inscribing the Economic Award of the President of the Republic of Poland into the mainstream of neopositivism, the trend followed under conditions by far more advantageous than ever, both in political and economic terms. Prof. Aniela Dylus Pochwała sukcesów gospodarczych, organizacyjnych, uczciwej choć mało u nas atrakcyjnej pracy organicznej, przedsiębiorczości, innowacyjności, odpowiedzialności może być przyczynkiem do rehabilitacji sfery nie zawsze przez Polaków lubianej i docenianej. Nagroda przypomina, że cały system gospodarki załamuje się, jeśli przestanie się on opierać na transakcjach opartych na zaufaniu i niepisanej zasadzie pacta sunt servanda. Nagroda pośrednio pokazuje, o co ostatecznie naprawdę chodzi w gospodarce: o człowieka, który przecież powinien być w jej centrum. Professor Aniela Dylus Praising economic success, organisation s success and decent organic work (even if in Polish perception the concept is not so attractive), as well as entrepreneurship, innovation, responsibility this may be a way to rehabilitate in the eyes of Poles the sphere which is not always well liked and appreciated. The Award serves as a reminder of the fact that the entire system of economy collapses when it is no longer founded on transactions based on trust, on the unwritten rule that promises must be kept pacta sunt servanda. In an indirect fashion, the Award illustrates what economy is really about: it is about man who should be in the very centre of it. Prof. Marian Gorynia W Polsce corocznie przyznaje się wiele nagród o charakterze gospodarczym, jednak powaga i godność urzędu Prezydenta nadaje tej nagrodzie wartość szczególną. Szczególna jest również idea, jaka ufundowaniu tej Nagrody przyświecała. Od samego początku założeniem konkursu było wskazywanie wzorców, jak radzić sobie w konkurencyjnej gospodarce. Również i dziś, uchodząca już za tradycję, Nagroda Prezydencka staje się symbolem Polski przedsiębiorczej i rozwijającej się, bowiem wyłania najlepszych autorów sukcesu, którzy stanowić będą wzorce godne nowoczesnej gospodarki naszego kraju. Professor Marian Gorynia Many economic awards are granted in Poland each year but the authority and dignity of the Office of the President lends this Award a very special quality. The idea which underpinned the foundation of the Award was likewise very special. From the very outset, the intention of the competition was to show the means and ways of operating in a competitive economy. Also nowadays, when the Presidential Award acquired the quality of a tradition, it emerges as a symbol of an entrepreneurial and developing Poland. For it distinguishes the best success stories and the people behind them who will serve as role models in a modern economy of Poland. 7

10 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Prof. Leszek Jasiński Państwo powinno wspierać działalność gospodarczą nie tylko przy pomocy narzędzi polityki ekonomicznej, ale także w formie promocyjnej, wyróżniając bezpośrednio, a nawet honorując, podmioty osiągające sukcesy szczególnie duże. Taki sukces, wbrew częstemu przekonaniu, nie jest jedynie osiągnięciem bezpośrednio zainteresowanych, ale powinien być traktowany jako korzyść ogólnospołeczna, bo też skutki sukcesów jednostkowych w pewien sposób służą wszystkim. Podobnie sukces sportowca reprezentującego kraj nie jest jedynie jego osobistym zwycięstwem, ale do pewnych granic stanowi powód do radości i satysfakcji dla całego społeczeństwa. W gospodarce jest bardzo podobnie. Niestety, osiągnięcia ekonomiczne nie są w sposób dostateczny eksponowane w mediach, zwłaszcza elektronicznych. Gospodarka, a często także kultura i nauka, przegrywają ze sportem. Professor Leszek Jasiński The state should give support to business activity not only through economic policy instruments but also by way of promotion, offering direct distinction or even celebrating economic operators who achieved success, major success in particular. Such a success, in spite of popular belief, does not concern only those directly involved. It should be treated as a universal social attainment since the results of such success stories also serve us all to some degree. As much as a success scored by an athlete representing a country is not only his or her private victory but it gives rise to some celebration and joy in the whole society, things work similar way in economy. Unfortunately, economic achievements do not gain sufficiently high profile in the media, especially in electronic media. It happens all too often that economy, and occasionally also culture, lose against sports. Prof. Janina Jóźwiak Ucieszyła mnie reaktywacja i kontynuacja Nagrody Gospodarczej i uważam to za bardzo ważny pozytywny sygnał ze strony Prezydenta RP, świadczący o docenianiu wkładu instytucji i ludzi działających w sferze gospodarki do cywilizacyjnego rozwoju Polski. Zmodyfikowana w tej edycji formuła Nagrody i ustanowione w niej kategorie bardzo dobrze oddają wyzwania i priorytety dla współczesnej polskiej gospodarki: innowacyjność, globalna konkurencyjność, działania na rzecz środowiska naturalnego i odpowiedzialność wobec otoczenia społecznego. Nie wątpię, że również ta edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP cieszyć się będzie zasłużonym poważaniem i powszechnym uznaniem, nie tylko w środowiskach gospodarczych, jej laureaci zaś stanowić będą wzorce godne nowoczesnej gospodarki Polski. Professor Janina Jóźwiak I was pleased to see that the Economic Award was reinstated and is being continued. I take it as a very significant and positive signal on the part of the President of the Republic of Poland which speaks volumes about appreciation shown to institutions and people who operate in economy and make contribution to the progress of our civilization in this country. The modified formula in this edition of the Award and the categories instituted in its Framework reflect very aptly the challenges and priorities for Poland s contemporary economy: innovation, global competitiveness, measures taken to protect natural environment and responsibility towards local communities. No doubt also this edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland will enjoy the esteem and universal recognition it deserves, also beyond business community, and its winners will be role models befitting Poland s modern economy. Prof. Jan Ślusarek W bieżącym roku uruchomiona została kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nagroda bardzo prestiżowa. Jest z całą pewnością wielkim wyróżnieniem będącym formą uhonorowania i promocji najlepszych polskich jednostek gospodarczych działających na rynku. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP stanowi również instrument kształtowania pożądanych postaw i zachowań podmiotów rynkowych. Pełni więc też funkcję motywacyjną. Jest także uhonorowaniem firm wnoszących niekwestionowany wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz kształtowanie dobrego wizerunku polskiej gospodarki. Uważam, że przyjęte w bieżącej edycji kategorie nagrody dobrze wpisują się w obecną rzeczywistość poprzez promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na współczesnym rynku. Professor Jan Ślusarek This year, a new edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland has been launched. The Award is very prestigious. In all certainty, this is a great distinction designed to honour and promote Poland s best economic operators on the market. The Economic Award of the President of the Republic of Poland is also a way to encourage desirable attitudes and behaviours among market players. It thus performs a motivational function. Moreover, it is a way to honour the companies which make an unquestionable contribution to Poland s economic development and to raising profile of Poland s economy. I do believe that through promoting positive models and behaviours on the contemporary marketplace, the categories adopted in this edition of the Award fit well into the present-day reality. 8

11 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Obrady Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Meeting of the Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Mariusz Walter Jednym z ważnych elementów osiągania sukcesów gospodarczych jest docenienie, uznanie firmy. Działalność przedsiębiorstw, które są dobrze oceniane przez rynek, daje ich pracownikom poczucie wartości ich pracy oraz przydatności rynkowi i gospodarce. Wyróżnienie przedsiębiorstwa a więc wyróżnienie jego załogi za wysoką jakość produktu czy usługi, jest motywacją do jeszcze lepszych osiągnięć, a także podnosi poczucie własnej wartości i przynależności do team-u, który odniósł sukces. Mariusz Walter An attainment of success in business also entails, importantly, the winning of appreciation and recognition for the company concerned. Those activities of the company which are appreciated by the market give their employees reassurance that their effort is worthwhile and a sense of being useful to the market and economy at large. A distinction granted to a company, and thus to its employees, is a way to motivate them to achieve even more, it boosts their own self-esteem and the sense of belonging to a winning team. Prof. Tadeusz Więckowski Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oddaje w wielkim stopniu to, co we współczesnej Europie powinno być najważniejsze: powiązanie świata przemysłu i nauki. Wystarczy wymienić kategorie, jakie obejmuje nagroda: innowacyjność, globalna konkurencyjność, działania na rzecz środowiska i odpowiedzialność społeczna biznesu. Te właśnie czynniki powinny stanowić o przyszłości europejskiej gospodarki. W Europie, w Polsce, tylko gospodarka oparta na innowacyjnych, dostarczanych przez świat nauki rozwiązaniach, ma szansę na konkurowanie z resztą świata. Cieszy mnie niezmiernie, że reaktywowana Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w najlepszy z możliwych sposobów wpisuje się w ten nowoczesny i nowatorski kierunek myślenia o rozwoju Polski. Bo Nagroda poza zaszczytem dla wyróżnionych przedsiębiorstw to również swoisty drogowskaz i wzorzec dla innych. To wyraz uznania dla twórczego podejścia do biznesu. Professor Tadeusz Więckowski The Economic Award of the President of the Republic of Poland to a large degree reflects the interrelation of industry and science, something that should be treated as the most important value in contemporary Europe. Suffice it to name the categories included in the Award: innovation, global competitiveness, environment-friendly actions and corporate social responsibility. These very factors should be constitutive for the future of European economy. In Europe and in Poland, only economy based on innovative solutions supplied by science stands a chance of competing with the rest of the world. I am very happy that the reinstated the Award of the President of the Republic of Poland fits so aptly into this modern and novel way of thinking about Poland s development. Next to its status of an honour and distinction to the winning companies, the Award is also a beacon and a model for the others. It is an acknowledgement of creativity in business. 9

12 Informacje o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland - Information Informacja wstępna Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój naszej gospodarki, budują jej pozytywny wizerunek w kraju i zagranicą. Nagroda sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych. Nagroda jest nagrodą honorową. Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach promocyjnych i reklamowych. Opis kategorii Innowacyjność O Nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się firmy, instytuty naukowo-badawcze, zespoły, wynalazcy polscy, autorzy technologii produkcji bądź wyrobu w pełni wdrożonego do produkcji i obecnego na rynku, którzy: osiągają wysoką innowacyjność technologii lub produktu, uzyskują znaczące efekty ekonomiczne i eksportowe wynikające z wdrożenia wynalazku, posiadają dominujący udział polskiej myśli technicznej. Obecność na Rynku Globalnym Nagrodę przewidziano dla firm, które osiągnęły znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych w szczególności, gdy: osiągnęły sukces, jako znaczący eksporter z wysokim udziałem eksportu w sprzedaży ogółem, osiągnęły rozpoznawalność i znaczenie marki na rynkach zewnętrznych, uzyskały potwierdzoną obecność na nowych rynkach, wykazały wyróżniającą się dynamikę eksportu, dokonały znaczących fuzji i przejęć na rynkach zagranicznych, tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki zagranicą. Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Nagrodę zdobywają firmy wykazujące szczególną dbałość o zachowanie standardów zarządzania i ładu korporacyjnego, efektywnej i przejrzystej polityki informacyjnej: posiadają wysoki poziom organizacji wewnętrznej potwierdzonej między innymi posiadaniem odpowiednich certyfikatów (np. ISO), posiadają nowoczesny model zarządzania (w tym zasobami pracy), prowadzą działania nakierowane na CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). General Information The Economic Award of the President of the Republic of Poland is a way to distinguish enterprises, institutions and inventors who make an important contribution to the modernization and development of our economy thus creating its positive image at home and abroad. The Award serves to promote, present and spread the word about means and ways leading to economic success. The Award is an honorary one. The nominees and the winners do not receive any financial bonus nor can they benefit from any facilitation in doing business. They can cite the fact of being awarded in their promotional and advertising materials. Description of categories Innovation Eligible operators include companies, R&D institutes, teams and individual Polish inventors, authors of production technologies or products rolled out and available on the market, who demonstrate high level of innovation, and yield significant business and exports results derived from the rollout of the invention, as well as those who have feature prominently in the development of Polish technological thought. Global Market Presence The Award is intended for the companies who have achieved major economic success on foreign markets in particular, either by successfully exporting their goods (where exports represents major share of their total turnover) or whose brands have gained prominence and high recognition on external markets, or the ones who have otherwise confirmed their presence on new markets, featuring spectacular growth of exports, who have completed major mergers and acquisitions on foreign markets, and have thus created a positive image of Polish economy abroad. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility The Award winning companies show particular attention and care to corporate standards and corporate governance, featuring an effective and transparent information policy, demonstrate a high degree of internal organization corroborated by appropriate certificates (e.g. ISO), have in place modern management systems (including resource management), carry out CSR-oriented activities. Panowie Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński odbierają nagrodę w kategorii Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w 2011 roku Mr Piotr Nowakowski and Mr Piotr Olewiński receives the President`s Award in category Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in

13 Informacje o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland - Information Zielona Gospodarka Nagrodę w kategorii Zielona Gospodarka przewidziano dla firm, które dochowują wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska lub działają w obszarze zielonej ekonomii : uzyskują mierzalne efekty działań proekologicznych takie, jak np. ograniczenie emisji szkodliwych substancji, recycling i utylizacja odpadów, redukcja zużycia zasobów naturalnych; realizują przedsięwzięcia inwestycyjne i innowacyjne służące ochronie środowiska; stosują najlepsze dostępne techniki ochrony środowiska; posiadają certyfikaty ekologiczne produktów, czy urządzeń. Sposób wyboru zwycięskich firm Weryfikacja formalna wniosków Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody przesyłają wnioski do Sekretariatu Nagrody. Każdy podmiot może przedstawić nie więcej niż jednego kandydata w każdej kategorii. Wnioski powinny spełniać wszystkie wymogi formalne, powinny być wypełnione w sposób czytelny i podpisane przez Instytucję Zgłaszającą oraz Kandydata. Wybór Nominowanych Wyboru Nominowanych dokonuje Kapituła spośród zgłoszonych Kandydatur w tajnym głosowaniu. W każdej kategorii Kapituła przyznaje trzy nominacje. W uzasadnionych przypadkach może przyznać cztery nominacje. Za obsługę pracy Kapituły i współpracę z partnerami zewnętrznymi w kwestiach dotyczących Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odpowiada Sekretarz Nagrody wyznaczony przez Prezydenta. Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Spośród Nominowanych przez Kapitułę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje Laureatów w poszczególnych kategoriach. Prezydent może przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania. Wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP IX i X edycji odbywało się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Green Economy The Award in category Green Economy has been designed to distinguish companies which feature high standards of environmental protection or operate in the area of green economy, obtain tangible results from their environmentfriendly, such as reduction of emissions of pollutants, recycling and neutralization of waste, reduction of natural resources consumption, the companies which engage in environment-friendly investments and innovations; which apply bests available techniques in environmental protection and hold ecological certificates for their products and installations. How award-winning companies are selected Formal verification of submissions The institutions invited to submit candidacies to the Award make their submissions to eh Secretariat of the Award. Each institution may put forward no more than one candidate in each category. Submissions must comply with all formal requirements; they must be filled-out in a readable manner and bear signatures of the Submitting Institutions and the Candidate concerned. Selection of Nominees The selection of the Nominees from the pool of candidates submitted is carried out by the Chapter of the Award in a vote by secret ballot. The Chapter makes three nominations for each category. In justified cases as many as four nominations can be made. The Secretary of the Award appointed by the President is responsible for facilitating the works of the Chapter and orchestrates cooperation with external partners on issues related to the Economic Award of the President of the Republic of Poland. Gala Evening of the Economic Award of the President of the Republic of Poland From among the Nominees put forward by the Chapter, the President of the Republic of Poland designates Winners in individual categories. The President may decide to grant the Award to more than one entity in an individual category or may abstain from awarding it. The presentation ceremony of the Economic Award of the President of the Republic of Poland in the 9th and 10th edition has been traditionally hosted in the Great Aula of the Adam Mickiewicz University in Poznan. Państwo Solange i Krzysztof Olszewscy odbierają nagrodę Prezydenta w kategorii Innowacyjność w 2011 roku Mrs Solange and Mr Krzysztof Olszewski receives the President`s Award in category Innovation in

14 HISTORIA IX I X edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP HISTORY The 9th and 10th edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland IX edycja Gali Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 kwietnia 2011 roku w liście do trzydziestu czterech instytucji, fundacji, związków, redakcji, urzędów i stowarzyszeń, minister Olgierd Dziekoński zwrócił się z prośbą, w imieniu Prezydenta RP, o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W ten sposób rozpoczęła się IX edycja Nagrody Gospodarczej, która została reaktywowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego po sześciu latach przerwy. Podczas tej edycji wpłynęło ogółem 68 wniosków, które oceniła powołana przez Prezydenta RP Kapituła Nagrody Gospodarczej. Wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca 2011 roku w trakcie obchodów 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. The 9th Edition of the Gala Evening of the Economic Award of the President of the Republic of Poland, The Aula of Adam Mickiewicz University in Poznan On April 5, 2011, Minister Olgierd Dziekoński applied in writing to thirty four institutions, foundations, unions, editorial teams of magazines, agencies and associations inviting them on behalf of the President of the Republic of Poland to submit candidates for the Economic Award of the President of the Republic of Poland. This way, after six years of interruption, the 9th edition of the Economic Award was ushered in, reinstated by President Bronislaw Komorowski. In that particular edition, the total of 68 submissions was made to be then evaluated by the Chapter of the Economic Award, the body designated by the President of the Republic of Poland. The presentation of the Awards took place on June 14, 2011, during the gala ceremony commemorating the 90th anniversary of the Poznan International Fairs. Cieszę się i dziękuję, że mogę przy okazji dziewięćdziesiątej rocznicy Międzynarodowych Targów Poznańskich reaktywować nagrodę Prezydenta w dziedzinie gospodarki. Bo przecież przed nami następne wielkie zadania: umocnienie etosu nowoczesnego patriotyzmu, etosu pracy powiedział Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości. I am happy and thankful to be able to reinstate the Presidential Award in economy on the occasion of the 90th anniversary of Poznan International Fairs. In store for us are new imposing tasks: to strengthen the ethos of modern patriotism, the work ethos noted President Bronisław Komorowski at the ceremony. Nagrody otrzymały w 2011 roku w kategorii: Innowacyjność : Solaris Bus & Coach S.A. Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu : Novol Sp. z o.o. Obecność na Rynku Globalnym : Grupa FAKRO Zielona Gospodarka : WATT Produkcja Systemów Solarnych The Awards were granted in 2011 to the following companies in individual categories: Innovation : Solaris Bus & Coach S.A. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility : Novol Sp. z o.o. Global Market Presence : FAKRO Group Green Economy : WATT Production of Solar Systems 12

15 HISTORIA IX I X edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP HISTORY The 9th and 10th edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Jubileuszowa X edycja rozpoczęła się oficjalnie 12 stycznia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim. Do 16 marca 2012 roku zaproszone instytucje mogły zgłosić po jednym kandydacie w czterech kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Zielona Gospodarka. Najwięcej firm zostało zgłoszonych z województwa mazowieckiego (15), śląskiego (14) oraz wielkopolskiego (11). Ogółem wpłynęło 107 wniosków. Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zebrała się 8 maja 2012 roku, aby wskazać po trzy firmy nominowane w każdej kategorii. 9 maja br. w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotkał się z Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Wiesławem Rozłuckim. Po spotkaniu ogłoszono nominacje X edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Dyrektor Zarządzający firmy Watt Marek Szymański odbiera Nagrodę Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka w 2011 roku The Jubilee 10th Edition was officially inaugurated on January 12, 2012, in the Presidential Palace. Until March 16, 2012, eligible institutions could submit one candidate in each four categories: Innovation, Global Market Presence, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, and Green Economy. Out of 107 submissions made, most came from the following Regions: Mazovia (15), Silesia (14) and Wielkopolska (11). On May 8, 2012, the Chapter of the Economic Award of the President convened their meeting to select three nominees in each category. On May 9, 2012, President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski met in the Belvedere Palace with the Chairman of the Chapter of the Economic Award Wieslaw Rozłucki. After the meeting, nominations for the 10th edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland. Watt Managing Director Marek Szymański receives the President s Award in category Green Economy in 2011 Momentem, kiedy wspólnie ogłosimy listę laureatów, będzie 29 maja w Poznaniu. Cieszę się, że w tym roku to jest już 10. edycja nagrody są już propozycje ze wszystkich województw powiedział Bronisław Komorowski. Prezydent wyraził nadzieję, żeby liczba firm ubiegających się o nagrodę z roku na rok wzrastała. We will jointly announce the list of winners on May 29 in Poznan. I am happy to see that this year, as we celebrate the 10th edition of the Award, candidacies came in from all regions of Poland, pointed out President Bronisław Komorowski. President went on to say that he hoped the number of firms competing for the Award would be growing each year. W Poznaniu 29 maja 2012 roku podczas Gali X edycji Nagrody Gospodarczej Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nagrody laureatom w następujących kategoriach: Innowacyjność : Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu : Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Obecność na Rynku Globalnym : Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Zielona Gospodarka : Grupa ENERGA On May 29, 2012, in Poznan, at the Gala Evening marking the 10th edition of the Economic Award, President Bronisław Komorowski presented awards to the winning companies in the following categories: Innovation : Institute of Physiology and Pathology of Hearing Corporate Governance and Corporate Social Responsibility : Farmona Natural Cosmetics Laboratory Global Market Presence : Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Green Economy : ENERGA Group Prezydent powiedział, że choć nagroda ma charakter symboliczny, to niesie za sobą odpowiedzialność, którą ponoszą przedsiębiorcy budując wizerunek polskiej gospodarki. Chciałbym podziękować wszystkim firmom, które mają realne, wymierne sukcesy składające się na obraz sukcesu gospodarczego Polski mówił Bronisław Komorowski. President noted that in spite of the symbolic nature of the Award, it nevertheless entails a responsibility which is borne by entrepreneurs for they create the image of Poland s economy. I would like to express my thanks to all companies who have achieved genuine tangible success, the success which adds up to Poland s economic success said President Komorowski. 13

16 Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2011 Nominees to the President s Economic Award 2011 Nagrodzeni i nominowani IX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Winners and nominees in the 9th Edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Kategoria: Innowacyjność Avio Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Avio, która należy do grona światowych liderów przemysłu lotniczego. Projektanci Avio Polska Sp. z o.o. zaprojektowali zespoły kierownic turbiny niskiego ciśnienia do najnowszego na świecie silnika GEnx-2B napędzającego Boeinga Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e- -gospodarki. Firma LfC Sp. z o.o oferuje wyroby medyczne stosowane w chirurgii ortopedycznej i neurochirurgii. Owocem działalności firmy jest stworzenie znanego już na całym świecie Systemu Kręgosłupowego DERO będącego oryginalnym, polskim produktem na wysokim, światowym poziomie. Solaris Bus & Coach S.A. jest czołowym w Europie, polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Category: Innovation Avio Polska Sp. z o.o. is part of Avio Group which belongs to world leaders in aviation industry. The Avio Polska Sp. z o.o. designed guide apparatus of a low pressure turbines for world s most modern engine GEnx-2B propelling Boeing Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. develops and introduces to the market innovative solutions in the area of electronic information exchange which importantly influences the development and of Polish e-economy. Firma LfC Sp. z o.o offers medical products used in orthopadeic burgery and neurosurgery. The company s operations have born the fruit of the worldwide known DERO vertebral system which is an original Polish product featuring very high level on the global scale. Solaris Bus & Coach S.A. is a Polish producer of city buses Solaris Urbino, trolley buses Solaris Trollino, inter-city buses InterUrbino, special destination buses and tramways Tramino who has commanded a leading position on the European market. 14

17 Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2011 Nominees to the President s Economic Award 2011 Kategoria: Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Grupa LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy skoncentrowany na poszukiwaniach i przetwórstwie ropy naftowej oraz sprzedaży produktów ropopochodnych. Spółka posiada około 30% udziałów w rynku hurtowej sprzedaży paliw i około 7% w rynku detalicznym paliw w Polsce. Novol Sp. z o.o. produkuje: materiały dla lakiernictwa samochodowego: produkty służące do kompleksowej renowacji samochodowych powłok lakierniczych, systemy mieszalnikowe lakierów barwnych, materiały przeznaczone na potrzeby produkcji i renowacji pojazdów użytkowych. PKN Orlen S.A. Firma jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo- -Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Kategoria: Obecność na Rynku Globalnym Grupa CAN-PACK. Pol-Am-Pack S.A. jako pierwsza w Europie Centralnej i Wschodniej rozpoczęła produkcję opakowań zgrzewanych w miejsce lutowanych, jako pierwsza zastosowała cięcie zakosowe blach z kręgów, jako pierwsza wprowadziła do produkcji cienkie, podwójnie redukowane blachy stalowe ocynowane. Grupa FAKRO jest jedną z nielicznych polskich marek rozpoznawalnych na rynkach międzynarodowych. Od kilku lat utrzymuje drugą pozycję na świecie, z 15% udziałem w globalnym rynku okien dachowych. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna (TZMO SA) są polską firmą, która w ciągu kilkunastu lat z lokalnego przedsiębiorstwa zbudowała działającą na wielu rynkach grupę kapitałową. TZMO SA jest właścicielem 50 firm w 16 krajach Europy i świata, w których zatrudnia ponad osób. Kategoria: Zielona Gospodarka ArcelorMittal Poland (dawniej Mittal Steel Poland) jest największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 10 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwie śląskim i małopolskim. Dzięki inwestycjom, których wartość w latach wyniosła niemal 4 mld zł, ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Grupa ENERGA jest zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym, którego większościowym właścicielem jest Skarb Państwa. Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej i cieplnej. Współpracuje także z lokalnymi producentami energii ze źródeł odnawialnych. Firma WATT jest wiodącym polskim producentem kolektorów słonecznych i systemów solarnych. Wysoko wyspecjalizowana, działająca od listopada 2010 roku fabryka w Sosnowcu (na terenie katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) produkuje kolektory płaskie oraz kolektory rurowo-próżniowe CPC (u-type). Category: Corporate Governance and Corporate Social Responsibility LOTOS Group is a vertically integrated oil concern focusing on exploration and processing of crude oil and sales of oil derivate products. The company holds 30% share in the wholse fuel trade tand approximately 7% on the retail market in Poland. Novol Sp. z o.o. manufactures materials for car paints: products for comprehensive renovation of car paint coatings, systems for mixing of colour paints and materials for the production and overhaul of commercial vehicles. PKN Orlen S.A. The company is one of the largest Corporation in the oil sector in Central and Eastern Europe. It processes crude oil into lead-free petrol, diesel oil, furnace oil, aircraft fuel, plastics and petrochemical products. Category: Global Market Presence CAN-PACK Group. Pol-Am-Pack S.A. was the first production company in Central and Eastern Europe to launch the production of pressure welded packaging in lieu of soldered, it was likewise the first one to apply bevel cutting of metal plates from rings, introduced thin, double reduced steel tinned plates. Grupa FAKRO is one of the few Polish brands which enjoy recognition on itnernational markets. For several years, FAKRO has been maintaining the second position on the global market holding 15% share in roof windows. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna (TZMO SA) is a Polish company which in a dozen or so years managed to develop from a local enterprise into a capital group operating on many markets. TZMO S.A. is nowadays owner of 50 companies in 16 countries in Europe and world-wide with the total employment of people. Category: Green Economy ArcelorMittal Poland (former Mittal Steel Poland) is Poland s biggest steel producer with the employment of more than 10 people in six units in the Silesian and Malopolska Region. Thanks to investments with the total value of almost 4 billion zloty made in , ArcelorMittal Poland is nowadays one of Europe s most modern steel producers. ENERGA Group is an integrated energy company with the State Treasury majority shareholding. Its core areas of activity include: generation, trading, distrubtion and transmission of electric energy and heat. It also cooperates with local suppliers of renewable energy. Firma WATT is the country s leading producer of solar collectors and systems. A highly specialised factory in Sosnowiec operating since November 2010 (located in Katowice Special Economic Zone) manufactures flat collectors as well as vacuum tubed collectors CPC (utype). 15

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 WYDANIE SPECJALNE MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program konferencji czwartek, 17 marca 2011 Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 9.00 9.30 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament

Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament Słowo wstępne EDITORIAL Photo EP prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego The President of the European Parliament Drodzy przedsiębiorcy, Szanowni państwo, Składając już na samym wstępie

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji....2 INNO TEMAT Po co naukowcom marketing?... 3 DOBRE PRAKTYKI Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.... 6 DO INNOWACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo