The Economic. Nagroda. Award. Gospodarcza. Prezydenta. of the President. of the Republic. Rzeczypospolitej. Polskiej. of Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Economic. Nagroda. Award. Gospodarcza. Prezydenta. of the President. of the Republic. Rzeczypospolitej. Polskiej. of Poland"

Transkrypt

1 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2

3 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland

4 2

5 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Economic Award of the President of the Republic of Poland Szanowni Państwo, wznawiając w 2011 roku Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąłem wskazać na coraz liczniejsze sukcesy Polaków w wymiarze indywidualnym, a jednocześnie wyróżnić firmy, które osiągają najlepsze wyniki gospodarcze na polskim i światowym rynku. Zrobiłem to również po to, abyśmy wszyscy lepiej rozumieli, skąd się bierze tak cenny potencjał naszej gospodarki. O tym, że sukcesy polskich firm mają wymiar patriotyczny są praktyczną realizacją nowoczesnego polskiego patriotyzmu mówiłem podczas X Jubileuszowej Gali Nagrody Gospodarczej w Poznaniu. To dzięki pracowitości, odpowiedzialności i kreatywnemu zaangażowaniu ludzi mających wpływ na działalność firm wzrasta jakość polskich produktów i usług, co przyczynia się do sukcesów naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę rozszerzać formułę nagrody, która buduje prestiż ludzi przedsiębiorczych. Wzrastająca liczba kandydatur do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP świadczy o dobrym stanie naszej gospodarki, ale także o coraz większej randze Konkursu. Cieszę się, że autorytet Głowy Państwa może wzbogacić go o wymiar symboliczny. Laureaci o czym warto przypomnieć nie zgłaszają się sami. Są rekomendowani przez środowiska gospodarcze, władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, związki biznesowe oraz media. Nominowane i nagrodzone firmy są prawdziwymi liderami zmian, ambasadorami postępu. To rzeczywisty przykład dla wielu tysięcy polskich przedsiębiorstw. Wyrażam szczególną wdzięczność i uznanie Kapitule ekspertom ze środowisk ekonomicznych, profesorom uczelni, ludziom biznesu i mediów za otwarte spojrzenie i wnikliwą analizę zgłaszanych kandydatur. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz realizację Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Jednocześnie zachęcam wszystkie polskie firmy oraz instytuty badawcze do aktywnego i twórczego działania skutkującego dynamicznym rozwojem, instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów i partnerów zewnętrznych do uczestniczenia w Konkursie, a środowiska dziennikarskie do współpracy. Bronisław Komorowski PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ladies and Gentlemen, By reopening in 2011 the Economic Award of the President of the Republic of Poland I wished to point to increasingly numerous success stories that Polish people have attained individually, and at the same time to distinguish companies which show the best business results both on the Polish and on the global market. I also did it in order to make us better realize where such a precious potential of our economy is derived from. Success stories of Polish companies have also their patriotic dimension: they are the practical implementation of Polish modern patriotism, as I have already noted in my address at the 10th Jubilee Gala of the Economic Award of the President of the Republic of Poland in Poznan. It is thanks to hard work, responsibility and creative engagement of people who have an influence on company operations, that the quality of Polish goods and services is improving. And this translates into success of Poland s economy in the international arena. I am extremely pleased to be able to expand the formula of the Award which serves to build the prestige of industrious people. The growing number of candidacies put forward to the Economic Award of the President of the Republic of Poland testifies to the good condition of our economy and likewise to the growing éclat of the Competition. I am happy that the authority of the Head of State may additionally contribute a symbolic dimension to the competition. Noteworthy is that the winners have not offered themselves to stand as candidates. They have been recommended by business communities, regional and local governments, branch associations and mass media. The companies nominated and awarded are Poland s true leaders of change and ambassadors of progress. This is a genuine example to follow for thousands of Polish enterprises. I wish to express my particular gratefulness and recognition to the Chapter: experts coming from business community, academic professors, business people and media representatives, whom I wish to acknowledge for their open mind and an insightful analyses of candidacies submitted. I wish to thank all persons committed to the preparation and conduct of the Economic Award of the President of the Republic of Poland. Concurrently, I wish to encourage Polish companies and R&D institutes to embark on an active and creative pursuit of dynamic growth. I invite institutions eligible to put forward candidacies and engage external partners for the benefit of the competition, and the mass media sector to join in cooperation on the project. Bronisław Komorowski PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 3

6 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Economic Award of the President of the Republic of Poland Statuetka wykonana jest z patynowanego brązu, ma 31 cm wysokości i waży ok. 4 kg. Wyglądem przypomina filar ułożony ze stosu jednozłotówek, zwieńczony głowicą z czterech obrysów granic Rzeczypospolitej, które symbolizują różne oblicza umacniania i wzrostu polskiej gospodarki. Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała w 2011 roku konkurs na wyłonienie projektu statuetki, która wręczana jest przez Prezydenta RP laureatom Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Do udziału w obradach jury zaproszono dziekanów wydziałów rzeźby z krajowych Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz ekspertów KPRP. Laureatem został student IV roku toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Stanisław Kośmiński, mieszkaniec Zakopanego. The Statuette was made of patinated bronze, it is 31 cm high and weighs about 4 kg. It reminds a column made of piles of 1 zloty coins crowned with the capital featuring four-sided outline of Poland s borders. This is meant to symbolize various forms and shapes that the effort to strengthen and develop Polish economy may take. In 2011, the Chancellery of the President of the Republic of Poland organized a competition for a design of a statuette to be presented by the President of Poland to the winners of President s Economic Award. Deans of sculpture faculties from Academies of Fine Arts from Warsaw, Cracow, Gdansk and Wroclaw were invited to sit in the jury, joined by Chancellery s own experts. The author of the winning work is a student of the 4th year of the Torun Nicolaus Copernicus University, Stanisław Kośmiński, from Zakopane. 4

7 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Economic Award of the President of the Republic of Poland Polska wykorzystała swoją szansę szybkiej transformacji gospodarki po 1989 roku. Notując najwyższe tempo wzrostu w ostatnim dwudziestoleciu, staliśmy się krajem gospodarczego sukcesu. Dziś jest oczywiste, że o pozycji Polski w świecie i o dobrobycie jej obywateli w największym stopniu decyduje wynik działalności krajowych przedsiębiorstw. Wzrost ekonomiczny nie jest jedynie bezimienną kategorią. Sukces ma zawsze swoich liderów. Takie podejście stanowi podstawę funkcjonowania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie dziesięciu edycji NGPRP poszczególne kategorie podlegały naturalnej ewolucji. Niezmienne natomiast pozostawały kryteria nominacji i wyboru laureatów: wybitne osiągnięcia i konkretne wyniki ekonomiczne. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP przyznawana jest obecnie w czterech kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz Zielona Gospodarka. Charakter tych kategorii wskazuje na najważniejsze czynniki, które w dłuższym czasie decydują o sukcesie gospodarczym. W dzisiejszym świecie trudno sobie wyobrazić sukces biznesowy bez innowacji i obecności na rynku międzynarodowym. Z drugiej strony trwałość sukcesu zależy od zrównoważonego rozwoju, mierzonego w kategoriach ładu korporacyjnego i odpowiedzialności w środowisku przyrodniczym oraz społecznym. Tymi kryteriami kieruje się Kapituła Nagrody, reprezentująca środowiska gospodarcze, naukowe i medialne. Kapituła przedkłada Panu Prezydentowi listę nominowanych spośród licznego grona podmiotów gospodarczych zgłoszonych przez organizacje gospodarcze, redakcje ekonomiczne, a także urzędy marszałkowskie. Procedura wyłaniania i nominowania kandydatów do Nagrody gwarantuje przejrzystość, rzetelność i bezstronność procesu. Członkowie Kapituły są przekonani, że Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, promując konkretnych autorów sukcesu gospodarczego, wzmacnia efektywność, konkurencyjność i stabilność polskiej gospodarki. Sukces gospodarczy stanowi istotny wyraz współczesnego polskiego patriotyzmu. Wiesław Rozłucki PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP Poland has used its opportunity for a fast-track economic transformation after By recording the highest economic growth rate in the last two decades, we have become a country of economic success. Today it is evident that that Poland s position worldwide and the wellbeing of its citizens are largely predetermined by performance of Polish enterprises. Economic growth is more than just a nameless category. Success has always its leaders. Such an approach lay at the root of the Economic Award of the President of the Republic of Poland. In the course of ten editions of the Economic Award of the President of the Republic of Poland, its individual categories were subject to a natural evolution. What remains unaltered are the criteria for nomination and selection of winners: outstanding performance and tangible economic results. The Economic Award of the President of the Republic of Poland is now granted in four categories: Innovation, Global Market Presence, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility and Green Economy. The nature of those categories speaks volumes about the most important factors which determine economic success. In the world of today, it is hard to imagine a business success without innovation and international market presence. On the other hand, permanence of success depends on sustainable growth, measured in categories of corporate governance and responsibility, both towards natural environment and towards community. These are the guiding criteria for the Chapter of the Award which represents business community, academia and mass media. The Chapter submits to the President a list of nominees selected out of a numerous group of operators suggested by economic organisations, editorial teams of economic magazines, as well as Marshal offices. The procedure for selection and nomination of candidates to the Award safeguards transparency, reliability and impartiality of the process. The members of the Chapter are convinced that by promoting particular authors of economic success stories, the Economic Award of the President of the Republic of Poland strengthens effectiveness, competitiveness and stability of the Polish economy. Economic success is an important expression of Polish contemporary patriotism. Wiesław Rozłucki CHAIRMAN OF THE CHAPTER OF THE ECONOMIC AWARD OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND 5

8 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Dr Wiesław Rozłucki Przewodniczący Kapituły Prof. Witold Abramowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prof. Adam Budnikowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dr Andrzej Byrt Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Prof. Aniela Dylus Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Witold Gadomski Gazeta Wyborcza Prof. Marian Gorynia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Paweł Jabłoński Rzeczpospolita Prof. Leszek Jasiński Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN Prof. Janina Jóźwiak Przewodnicząca Kapituły poprzedniej edycji Prof. Włodzimierz Kurnik Politechnika Warszawska Tadeusz Mosz TVP S.A. Prof. Roman Niestrój Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. Maciej Nowicki były Minister Środowiska Marcin Piasecki Dziennik Gazeta Prawna Paweł Samecki Narodowy Bank Polski Jerzy Sikora Telewizja Polsat S.A. Prof. Jan Ślusarek Politechnika Śląska Mariusz Walter Grupa ITI Józef Wancer Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska Mr Wiesław Rozłucki, PhD Professor Witold Abramowicz Professor Adam Budnikowski Mr Andrzej Byrt Professor Aniela Dylus Mr Witold Gadomski Professor Marian Gorynia Mr Paweł Jabłoński Professor Leszek Jasiński Professor Janina Jóźwiak Professor Włodzimierz Kurnik Mr Tadeusz Mosz Professor Roman Niestrój Professor Maciej Nowicki Mr Marcin Piasecki Mr Paweł Samecki Mr Jerzy Sikora Professor Jan Ślusarek Mr Mariusz Walter Mr Józef Wancer Professor Tadeusz Więckowski Chairman of the Chapter Poznan University of Economics Warsaw School of Economics Chairman of the Board, Poznan International Fair Cardinal Stefan Wyszyński University Gazeta Wyborcza Poznan University of Economics Rzeczpospolita Institute of Economics, Polish Academy of Sciences Chairwoman of the Chapter of the previous edition Warsaw University of Technology Polish Public Television TVP S.A. Cracow University of Economics former Minister of Environment Dziennik Gazeta Prawna National Bank of Poland Polsat S.A. Television Silesian University of Technology ITI Group Chairman, American Chamber of Commerce in Poland Wrocław University of Technology Członkowie Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Members of the Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland 6

9 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Wypowiedzi niektórych członków Kapituły o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta RP Statements about the Economic Award of the President from some members of the Chapter Prof. Witold Abramowicz Nasz sukces zależy w ogromnym stopniu od nas samych, od naszej zdolności do formułowania realnych, lecz ambitnych celów, od znajdywania sposobów ich osiągania. Chcemy wykorzystać podwójne uprzywilejowanie: życie przez dziesięciolecia w pokoju, bycie beneficjentem pomocy europejskiej. Potrzeba nam dobrych przykładów, dobrych praktyk, ilustrujących skuteczność działania tu i teraz. Ważnym zadaniem jest ciągłe doskonalenie koncepcji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy szansę na wpisanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w neopozytywizm, realizowany w daleko bardziej sprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych. Professor Witold Abramowicz To a large extent, our success depends on us, on our ability to lay down realistic and yet ambitious goals and to find ways and means to achieve them. We wish to use this twofold privilege of living in peace for decades and of benefiting from EU assistance. What we need is good examples, good practises which demonstrate the effectiveness of our activities here and now. An important task in store for us is that of permanent improvement of the concept behind the Economic Award of the President of the Republic of Poland. We stand a chance of inscribing the Economic Award of the President of the Republic of Poland into the mainstream of neopositivism, the trend followed under conditions by far more advantageous than ever, both in political and economic terms. Prof. Aniela Dylus Pochwała sukcesów gospodarczych, organizacyjnych, uczciwej choć mało u nas atrakcyjnej pracy organicznej, przedsiębiorczości, innowacyjności, odpowiedzialności może być przyczynkiem do rehabilitacji sfery nie zawsze przez Polaków lubianej i docenianej. Nagroda przypomina, że cały system gospodarki załamuje się, jeśli przestanie się on opierać na transakcjach opartych na zaufaniu i niepisanej zasadzie pacta sunt servanda. Nagroda pośrednio pokazuje, o co ostatecznie naprawdę chodzi w gospodarce: o człowieka, który przecież powinien być w jej centrum. Professor Aniela Dylus Praising economic success, organisation s success and decent organic work (even if in Polish perception the concept is not so attractive), as well as entrepreneurship, innovation, responsibility this may be a way to rehabilitate in the eyes of Poles the sphere which is not always well liked and appreciated. The Award serves as a reminder of the fact that the entire system of economy collapses when it is no longer founded on transactions based on trust, on the unwritten rule that promises must be kept pacta sunt servanda. In an indirect fashion, the Award illustrates what economy is really about: it is about man who should be in the very centre of it. Prof. Marian Gorynia W Polsce corocznie przyznaje się wiele nagród o charakterze gospodarczym, jednak powaga i godność urzędu Prezydenta nadaje tej nagrodzie wartość szczególną. Szczególna jest również idea, jaka ufundowaniu tej Nagrody przyświecała. Od samego początku założeniem konkursu było wskazywanie wzorców, jak radzić sobie w konkurencyjnej gospodarce. Również i dziś, uchodząca już za tradycję, Nagroda Prezydencka staje się symbolem Polski przedsiębiorczej i rozwijającej się, bowiem wyłania najlepszych autorów sukcesu, którzy stanowić będą wzorce godne nowoczesnej gospodarki naszego kraju. Professor Marian Gorynia Many economic awards are granted in Poland each year but the authority and dignity of the Office of the President lends this Award a very special quality. The idea which underpinned the foundation of the Award was likewise very special. From the very outset, the intention of the competition was to show the means and ways of operating in a competitive economy. Also nowadays, when the Presidential Award acquired the quality of a tradition, it emerges as a symbol of an entrepreneurial and developing Poland. For it distinguishes the best success stories and the people behind them who will serve as role models in a modern economy of Poland. 7

10 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Prof. Leszek Jasiński Państwo powinno wspierać działalność gospodarczą nie tylko przy pomocy narzędzi polityki ekonomicznej, ale także w formie promocyjnej, wyróżniając bezpośrednio, a nawet honorując, podmioty osiągające sukcesy szczególnie duże. Taki sukces, wbrew częstemu przekonaniu, nie jest jedynie osiągnięciem bezpośrednio zainteresowanych, ale powinien być traktowany jako korzyść ogólnospołeczna, bo też skutki sukcesów jednostkowych w pewien sposób służą wszystkim. Podobnie sukces sportowca reprezentującego kraj nie jest jedynie jego osobistym zwycięstwem, ale do pewnych granic stanowi powód do radości i satysfakcji dla całego społeczeństwa. W gospodarce jest bardzo podobnie. Niestety, osiągnięcia ekonomiczne nie są w sposób dostateczny eksponowane w mediach, zwłaszcza elektronicznych. Gospodarka, a często także kultura i nauka, przegrywają ze sportem. Professor Leszek Jasiński The state should give support to business activity not only through economic policy instruments but also by way of promotion, offering direct distinction or even celebrating economic operators who achieved success, major success in particular. Such a success, in spite of popular belief, does not concern only those directly involved. It should be treated as a universal social attainment since the results of such success stories also serve us all to some degree. As much as a success scored by an athlete representing a country is not only his or her private victory but it gives rise to some celebration and joy in the whole society, things work similar way in economy. Unfortunately, economic achievements do not gain sufficiently high profile in the media, especially in electronic media. It happens all too often that economy, and occasionally also culture, lose against sports. Prof. Janina Jóźwiak Ucieszyła mnie reaktywacja i kontynuacja Nagrody Gospodarczej i uważam to za bardzo ważny pozytywny sygnał ze strony Prezydenta RP, świadczący o docenianiu wkładu instytucji i ludzi działających w sferze gospodarki do cywilizacyjnego rozwoju Polski. Zmodyfikowana w tej edycji formuła Nagrody i ustanowione w niej kategorie bardzo dobrze oddają wyzwania i priorytety dla współczesnej polskiej gospodarki: innowacyjność, globalna konkurencyjność, działania na rzecz środowiska naturalnego i odpowiedzialność wobec otoczenia społecznego. Nie wątpię, że również ta edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP cieszyć się będzie zasłużonym poważaniem i powszechnym uznaniem, nie tylko w środowiskach gospodarczych, jej laureaci zaś stanowić będą wzorce godne nowoczesnej gospodarki Polski. Professor Janina Jóźwiak I was pleased to see that the Economic Award was reinstated and is being continued. I take it as a very significant and positive signal on the part of the President of the Republic of Poland which speaks volumes about appreciation shown to institutions and people who operate in economy and make contribution to the progress of our civilization in this country. The modified formula in this edition of the Award and the categories instituted in its Framework reflect very aptly the challenges and priorities for Poland s contemporary economy: innovation, global competitiveness, measures taken to protect natural environment and responsibility towards local communities. No doubt also this edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland will enjoy the esteem and universal recognition it deserves, also beyond business community, and its winners will be role models befitting Poland s modern economy. Prof. Jan Ślusarek W bieżącym roku uruchomiona została kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nagroda bardzo prestiżowa. Jest z całą pewnością wielkim wyróżnieniem będącym formą uhonorowania i promocji najlepszych polskich jednostek gospodarczych działających na rynku. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP stanowi również instrument kształtowania pożądanych postaw i zachowań podmiotów rynkowych. Pełni więc też funkcję motywacyjną. Jest także uhonorowaniem firm wnoszących niekwestionowany wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz kształtowanie dobrego wizerunku polskiej gospodarki. Uważam, że przyjęte w bieżącej edycji kategorie nagrody dobrze wpisują się w obecną rzeczywistość poprzez promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na współczesnym rynku. Professor Jan Ślusarek This year, a new edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland has been launched. The Award is very prestigious. In all certainty, this is a great distinction designed to honour and promote Poland s best economic operators on the market. The Economic Award of the President of the Republic of Poland is also a way to encourage desirable attitudes and behaviours among market players. It thus performs a motivational function. Moreover, it is a way to honour the companies which make an unquestionable contribution to Poland s economic development and to raising profile of Poland s economy. I do believe that through promoting positive models and behaviours on the contemporary marketplace, the categories adopted in this edition of the Award fit well into the present-day reality. 8

11 Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Obrady Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Meeting of the Chapter of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Mariusz Walter Jednym z ważnych elementów osiągania sukcesów gospodarczych jest docenienie, uznanie firmy. Działalność przedsiębiorstw, które są dobrze oceniane przez rynek, daje ich pracownikom poczucie wartości ich pracy oraz przydatności rynkowi i gospodarce. Wyróżnienie przedsiębiorstwa a więc wyróżnienie jego załogi za wysoką jakość produktu czy usługi, jest motywacją do jeszcze lepszych osiągnięć, a także podnosi poczucie własnej wartości i przynależności do team-u, który odniósł sukces. Mariusz Walter An attainment of success in business also entails, importantly, the winning of appreciation and recognition for the company concerned. Those activities of the company which are appreciated by the market give their employees reassurance that their effort is worthwhile and a sense of being useful to the market and economy at large. A distinction granted to a company, and thus to its employees, is a way to motivate them to achieve even more, it boosts their own self-esteem and the sense of belonging to a winning team. Prof. Tadeusz Więckowski Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oddaje w wielkim stopniu to, co we współczesnej Europie powinno być najważniejsze: powiązanie świata przemysłu i nauki. Wystarczy wymienić kategorie, jakie obejmuje nagroda: innowacyjność, globalna konkurencyjność, działania na rzecz środowiska i odpowiedzialność społeczna biznesu. Te właśnie czynniki powinny stanowić o przyszłości europejskiej gospodarki. W Europie, w Polsce, tylko gospodarka oparta na innowacyjnych, dostarczanych przez świat nauki rozwiązaniach, ma szansę na konkurowanie z resztą świata. Cieszy mnie niezmiernie, że reaktywowana Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w najlepszy z możliwych sposobów wpisuje się w ten nowoczesny i nowatorski kierunek myślenia o rozwoju Polski. Bo Nagroda poza zaszczytem dla wyróżnionych przedsiębiorstw to również swoisty drogowskaz i wzorzec dla innych. To wyraz uznania dla twórczego podejścia do biznesu. Professor Tadeusz Więckowski The Economic Award of the President of the Republic of Poland to a large degree reflects the interrelation of industry and science, something that should be treated as the most important value in contemporary Europe. Suffice it to name the categories included in the Award: innovation, global competitiveness, environment-friendly actions and corporate social responsibility. These very factors should be constitutive for the future of European economy. In Europe and in Poland, only economy based on innovative solutions supplied by science stands a chance of competing with the rest of the world. I am very happy that the reinstated the Award of the President of the Republic of Poland fits so aptly into this modern and novel way of thinking about Poland s development. Next to its status of an honour and distinction to the winning companies, the Award is also a beacon and a model for the others. It is an acknowledgement of creativity in business. 9

12 Informacje o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland - Information Informacja wstępna Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój naszej gospodarki, budują jej pozytywny wizerunek w kraju i zagranicą. Nagroda sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych. Nagroda jest nagrodą honorową. Nominowani i laureaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych czy ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą natomiast wykorzystywać fakt jej przyznania w materiałach promocyjnych i reklamowych. Opis kategorii Innowacyjność O Nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się firmy, instytuty naukowo-badawcze, zespoły, wynalazcy polscy, autorzy technologii produkcji bądź wyrobu w pełni wdrożonego do produkcji i obecnego na rynku, którzy: osiągają wysoką innowacyjność technologii lub produktu, uzyskują znaczące efekty ekonomiczne i eksportowe wynikające z wdrożenia wynalazku, posiadają dominujący udział polskiej myśli technicznej. Obecność na Rynku Globalnym Nagrodę przewidziano dla firm, które osiągnęły znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych w szczególności, gdy: osiągnęły sukces, jako znaczący eksporter z wysokim udziałem eksportu w sprzedaży ogółem, osiągnęły rozpoznawalność i znaczenie marki na rynkach zewnętrznych, uzyskały potwierdzoną obecność na nowych rynkach, wykazały wyróżniającą się dynamikę eksportu, dokonały znaczących fuzji i przejęć na rynkach zagranicznych, tworzą pozytywny wizerunek polskiej gospodarki zagranicą. Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Nagrodę zdobywają firmy wykazujące szczególną dbałość o zachowanie standardów zarządzania i ładu korporacyjnego, efektywnej i przejrzystej polityki informacyjnej: posiadają wysoki poziom organizacji wewnętrznej potwierdzonej między innymi posiadaniem odpowiednich certyfikatów (np. ISO), posiadają nowoczesny model zarządzania (w tym zasobami pracy), prowadzą działania nakierowane na CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). General Information The Economic Award of the President of the Republic of Poland is a way to distinguish enterprises, institutions and inventors who make an important contribution to the modernization and development of our economy thus creating its positive image at home and abroad. The Award serves to promote, present and spread the word about means and ways leading to economic success. The Award is an honorary one. The nominees and the winners do not receive any financial bonus nor can they benefit from any facilitation in doing business. They can cite the fact of being awarded in their promotional and advertising materials. Description of categories Innovation Eligible operators include companies, R&D institutes, teams and individual Polish inventors, authors of production technologies or products rolled out and available on the market, who demonstrate high level of innovation, and yield significant business and exports results derived from the rollout of the invention, as well as those who have feature prominently in the development of Polish technological thought. Global Market Presence The Award is intended for the companies who have achieved major economic success on foreign markets in particular, either by successfully exporting their goods (where exports represents major share of their total turnover) or whose brands have gained prominence and high recognition on external markets, or the ones who have otherwise confirmed their presence on new markets, featuring spectacular growth of exports, who have completed major mergers and acquisitions on foreign markets, and have thus created a positive image of Polish economy abroad. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility The Award winning companies show particular attention and care to corporate standards and corporate governance, featuring an effective and transparent information policy, demonstrate a high degree of internal organization corroborated by appropriate certificates (e.g. ISO), have in place modern management systems (including resource management), carry out CSR-oriented activities. Panowie Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński odbierają nagrodę w kategorii Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w 2011 roku Mr Piotr Nowakowski and Mr Piotr Olewiński receives the President`s Award in category Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in

13 Informacje o Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej The Economic Award of the President of the Republic of Poland - Information Zielona Gospodarka Nagrodę w kategorii Zielona Gospodarka przewidziano dla firm, które dochowują wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska lub działają w obszarze zielonej ekonomii : uzyskują mierzalne efekty działań proekologicznych takie, jak np. ograniczenie emisji szkodliwych substancji, recycling i utylizacja odpadów, redukcja zużycia zasobów naturalnych; realizują przedsięwzięcia inwestycyjne i innowacyjne służące ochronie środowiska; stosują najlepsze dostępne techniki ochrony środowiska; posiadają certyfikaty ekologiczne produktów, czy urządzeń. Sposób wyboru zwycięskich firm Weryfikacja formalna wniosków Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody przesyłają wnioski do Sekretariatu Nagrody. Każdy podmiot może przedstawić nie więcej niż jednego kandydata w każdej kategorii. Wnioski powinny spełniać wszystkie wymogi formalne, powinny być wypełnione w sposób czytelny i podpisane przez Instytucję Zgłaszającą oraz Kandydata. Wybór Nominowanych Wyboru Nominowanych dokonuje Kapituła spośród zgłoszonych Kandydatur w tajnym głosowaniu. W każdej kategorii Kapituła przyznaje trzy nominacje. W uzasadnionych przypadkach może przyznać cztery nominacje. Za obsługę pracy Kapituły i współpracę z partnerami zewnętrznymi w kwestiach dotyczących Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odpowiada Sekretarz Nagrody wyznaczony przez Prezydenta. Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Spośród Nominowanych przez Kapitułę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje Laureatów w poszczególnych kategoriach. Prezydent może przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania. Wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP IX i X edycji odbywało się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Green Economy The Award in category Green Economy has been designed to distinguish companies which feature high standards of environmental protection or operate in the area of green economy, obtain tangible results from their environmentfriendly, such as reduction of emissions of pollutants, recycling and neutralization of waste, reduction of natural resources consumption, the companies which engage in environment-friendly investments and innovations; which apply bests available techniques in environmental protection and hold ecological certificates for their products and installations. How award-winning companies are selected Formal verification of submissions The institutions invited to submit candidacies to the Award make their submissions to eh Secretariat of the Award. Each institution may put forward no more than one candidate in each category. Submissions must comply with all formal requirements; they must be filled-out in a readable manner and bear signatures of the Submitting Institutions and the Candidate concerned. Selection of Nominees The selection of the Nominees from the pool of candidates submitted is carried out by the Chapter of the Award in a vote by secret ballot. The Chapter makes three nominations for each category. In justified cases as many as four nominations can be made. The Secretary of the Award appointed by the President is responsible for facilitating the works of the Chapter and orchestrates cooperation with external partners on issues related to the Economic Award of the President of the Republic of Poland. Gala Evening of the Economic Award of the President of the Republic of Poland From among the Nominees put forward by the Chapter, the President of the Republic of Poland designates Winners in individual categories. The President may decide to grant the Award to more than one entity in an individual category or may abstain from awarding it. The presentation ceremony of the Economic Award of the President of the Republic of Poland in the 9th and 10th edition has been traditionally hosted in the Great Aula of the Adam Mickiewicz University in Poznan. Państwo Solange i Krzysztof Olszewscy odbierają nagrodę Prezydenta w kategorii Innowacyjność w 2011 roku Mrs Solange and Mr Krzysztof Olszewski receives the President`s Award in category Innovation in

14 HISTORIA IX I X edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP HISTORY The 9th and 10th edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland IX edycja Gali Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 kwietnia 2011 roku w liście do trzydziestu czterech instytucji, fundacji, związków, redakcji, urzędów i stowarzyszeń, minister Olgierd Dziekoński zwrócił się z prośbą, w imieniu Prezydenta RP, o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W ten sposób rozpoczęła się IX edycja Nagrody Gospodarczej, która została reaktywowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego po sześciu latach przerwy. Podczas tej edycji wpłynęło ogółem 68 wniosków, które oceniła powołana przez Prezydenta RP Kapituła Nagrody Gospodarczej. Wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca 2011 roku w trakcie obchodów 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich. The 9th Edition of the Gala Evening of the Economic Award of the President of the Republic of Poland, The Aula of Adam Mickiewicz University in Poznan On April 5, 2011, Minister Olgierd Dziekoński applied in writing to thirty four institutions, foundations, unions, editorial teams of magazines, agencies and associations inviting them on behalf of the President of the Republic of Poland to submit candidates for the Economic Award of the President of the Republic of Poland. This way, after six years of interruption, the 9th edition of the Economic Award was ushered in, reinstated by President Bronislaw Komorowski. In that particular edition, the total of 68 submissions was made to be then evaluated by the Chapter of the Economic Award, the body designated by the President of the Republic of Poland. The presentation of the Awards took place on June 14, 2011, during the gala ceremony commemorating the 90th anniversary of the Poznan International Fairs. Cieszę się i dziękuję, że mogę przy okazji dziewięćdziesiątej rocznicy Międzynarodowych Targów Poznańskich reaktywować nagrodę Prezydenta w dziedzinie gospodarki. Bo przecież przed nami następne wielkie zadania: umocnienie etosu nowoczesnego patriotyzmu, etosu pracy powiedział Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości. I am happy and thankful to be able to reinstate the Presidential Award in economy on the occasion of the 90th anniversary of Poznan International Fairs. In store for us are new imposing tasks: to strengthen the ethos of modern patriotism, the work ethos noted President Bronisław Komorowski at the ceremony. Nagrody otrzymały w 2011 roku w kategorii: Innowacyjność : Solaris Bus & Coach S.A. Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu : Novol Sp. z o.o. Obecność na Rynku Globalnym : Grupa FAKRO Zielona Gospodarka : WATT Produkcja Systemów Solarnych The Awards were granted in 2011 to the following companies in individual categories: Innovation : Solaris Bus & Coach S.A. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility : Novol Sp. z o.o. Global Market Presence : FAKRO Group Green Economy : WATT Production of Solar Systems 12

15 HISTORIA IX I X edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP HISTORY The 9th and 10th edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Jubileuszowa X edycja rozpoczęła się oficjalnie 12 stycznia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim. Do 16 marca 2012 roku zaproszone instytucje mogły zgłosić po jednym kandydacie w czterech kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Zielona Gospodarka. Najwięcej firm zostało zgłoszonych z województwa mazowieckiego (15), śląskiego (14) oraz wielkopolskiego (11). Ogółem wpłynęło 107 wniosków. Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zebrała się 8 maja 2012 roku, aby wskazać po trzy firmy nominowane w każdej kategorii. 9 maja br. w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski spotkał się z Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Wiesławem Rozłuckim. Po spotkaniu ogłoszono nominacje X edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Dyrektor Zarządzający firmy Watt Marek Szymański odbiera Nagrodę Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka w 2011 roku The Jubilee 10th Edition was officially inaugurated on January 12, 2012, in the Presidential Palace. Until March 16, 2012, eligible institutions could submit one candidate in each four categories: Innovation, Global Market Presence, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility, and Green Economy. Out of 107 submissions made, most came from the following Regions: Mazovia (15), Silesia (14) and Wielkopolska (11). On May 8, 2012, the Chapter of the Economic Award of the President convened their meeting to select three nominees in each category. On May 9, 2012, President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski met in the Belvedere Palace with the Chairman of the Chapter of the Economic Award Wieslaw Rozłucki. After the meeting, nominations for the 10th edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland. Watt Managing Director Marek Szymański receives the President s Award in category Green Economy in 2011 Momentem, kiedy wspólnie ogłosimy listę laureatów, będzie 29 maja w Poznaniu. Cieszę się, że w tym roku to jest już 10. edycja nagrody są już propozycje ze wszystkich województw powiedział Bronisław Komorowski. Prezydent wyraził nadzieję, żeby liczba firm ubiegających się o nagrodę z roku na rok wzrastała. We will jointly announce the list of winners on May 29 in Poznan. I am happy to see that this year, as we celebrate the 10th edition of the Award, candidacies came in from all regions of Poland, pointed out President Bronisław Komorowski. President went on to say that he hoped the number of firms competing for the Award would be growing each year. W Poznaniu 29 maja 2012 roku podczas Gali X edycji Nagrody Gospodarczej Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nagrody laureatom w następujących kategoriach: Innowacyjność : Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu : Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Obecność na Rynku Globalnym : Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Zielona Gospodarka : Grupa ENERGA On May 29, 2012, in Poznan, at the Gala Evening marking the 10th edition of the Economic Award, President Bronisław Komorowski presented awards to the winning companies in the following categories: Innovation : Institute of Physiology and Pathology of Hearing Corporate Governance and Corporate Social Responsibility : Farmona Natural Cosmetics Laboratory Global Market Presence : Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Green Economy : ENERGA Group Prezydent powiedział, że choć nagroda ma charakter symboliczny, to niesie za sobą odpowiedzialność, którą ponoszą przedsiębiorcy budując wizerunek polskiej gospodarki. Chciałbym podziękować wszystkim firmom, które mają realne, wymierne sukcesy składające się na obraz sukcesu gospodarczego Polski mówił Bronisław Komorowski. President noted that in spite of the symbolic nature of the Award, it nevertheless entails a responsibility which is borne by entrepreneurs for they create the image of Poland s economy. I would like to express my thanks to all companies who have achieved genuine tangible success, the success which adds up to Poland s economic success said President Komorowski. 13

16 Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2011 Nominees to the President s Economic Award 2011 Nagrodzeni i nominowani IX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Winners and nominees in the 9th Edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Kategoria: Innowacyjność Avio Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Avio, która należy do grona światowych liderów przemysłu lotniczego. Projektanci Avio Polska Sp. z o.o. zaprojektowali zespoły kierownic turbiny niskiego ciśnienia do najnowszego na świecie silnika GEnx-2B napędzającego Boeinga Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e- -gospodarki. Firma LfC Sp. z o.o oferuje wyroby medyczne stosowane w chirurgii ortopedycznej i neurochirurgii. Owocem działalności firmy jest stworzenie znanego już na całym świecie Systemu Kręgosłupowego DERO będącego oryginalnym, polskim produktem na wysokim, światowym poziomie. Solaris Bus & Coach S.A. jest czołowym w Europie, polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Solaris Tramino. Category: Innovation Avio Polska Sp. z o.o. is part of Avio Group which belongs to world leaders in aviation industry. The Avio Polska Sp. z o.o. designed guide apparatus of a low pressure turbines for world s most modern engine GEnx-2B propelling Boeing Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. develops and introduces to the market innovative solutions in the area of electronic information exchange which importantly influences the development and of Polish e-economy. Firma LfC Sp. z o.o offers medical products used in orthopadeic burgery and neurosurgery. The company s operations have born the fruit of the worldwide known DERO vertebral system which is an original Polish product featuring very high level on the global scale. Solaris Bus & Coach S.A. is a Polish producer of city buses Solaris Urbino, trolley buses Solaris Trollino, inter-city buses InterUrbino, special destination buses and tramways Tramino who has commanded a leading position on the European market. 14

17 Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2011 Nominees to the President s Economic Award 2011 Kategoria: Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Grupa LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy skoncentrowany na poszukiwaniach i przetwórstwie ropy naftowej oraz sprzedaży produktów ropopochodnych. Spółka posiada około 30% udziałów w rynku hurtowej sprzedaży paliw i około 7% w rynku detalicznym paliw w Polsce. Novol Sp. z o.o. produkuje: materiały dla lakiernictwa samochodowego: produkty służące do kompleksowej renowacji samochodowych powłok lakierniczych, systemy mieszalnikowe lakierów barwnych, materiały przeznaczone na potrzeby produkcji i renowacji pojazdów użytkowych. PKN Orlen S.A. Firma jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo- -Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Kategoria: Obecność na Rynku Globalnym Grupa CAN-PACK. Pol-Am-Pack S.A. jako pierwsza w Europie Centralnej i Wschodniej rozpoczęła produkcję opakowań zgrzewanych w miejsce lutowanych, jako pierwsza zastosowała cięcie zakosowe blach z kręgów, jako pierwsza wprowadziła do produkcji cienkie, podwójnie redukowane blachy stalowe ocynowane. Grupa FAKRO jest jedną z nielicznych polskich marek rozpoznawalnych na rynkach międzynarodowych. Od kilku lat utrzymuje drugą pozycję na świecie, z 15% udziałem w globalnym rynku okien dachowych. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna (TZMO SA) są polską firmą, która w ciągu kilkunastu lat z lokalnego przedsiębiorstwa zbudowała działającą na wielu rynkach grupę kapitałową. TZMO SA jest właścicielem 50 firm w 16 krajach Europy i świata, w których zatrudnia ponad osób. Kategoria: Zielona Gospodarka ArcelorMittal Poland (dawniej Mittal Steel Poland) jest największym producentem stali w Polsce, zatrudniającym ponad 10 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w województwie śląskim i małopolskim. Dzięki inwestycjom, których wartość w latach wyniosła niemal 4 mld zł, ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Grupa ENERGA jest zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym, którego większościowym właścicielem jest Skarb Państwa. Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej i cieplnej. Współpracuje także z lokalnymi producentami energii ze źródeł odnawialnych. Firma WATT jest wiodącym polskim producentem kolektorów słonecznych i systemów solarnych. Wysoko wyspecjalizowana, działająca od listopada 2010 roku fabryka w Sosnowcu (na terenie katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) produkuje kolektory płaskie oraz kolektory rurowo-próżniowe CPC (u-type). Category: Corporate Governance and Corporate Social Responsibility LOTOS Group is a vertically integrated oil concern focusing on exploration and processing of crude oil and sales of oil derivate products. The company holds 30% share in the wholse fuel trade tand approximately 7% on the retail market in Poland. Novol Sp. z o.o. manufactures materials for car paints: products for comprehensive renovation of car paint coatings, systems for mixing of colour paints and materials for the production and overhaul of commercial vehicles. PKN Orlen S.A. The company is one of the largest Corporation in the oil sector in Central and Eastern Europe. It processes crude oil into lead-free petrol, diesel oil, furnace oil, aircraft fuel, plastics and petrochemical products. Category: Global Market Presence CAN-PACK Group. Pol-Am-Pack S.A. was the first production company in Central and Eastern Europe to launch the production of pressure welded packaging in lieu of soldered, it was likewise the first one to apply bevel cutting of metal plates from rings, introduced thin, double reduced steel tinned plates. Grupa FAKRO is one of the few Polish brands which enjoy recognition on itnernational markets. For several years, FAKRO has been maintaining the second position on the global market holding 15% share in roof windows. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna (TZMO SA) is a Polish company which in a dozen or so years managed to develop from a local enterprise into a capital group operating on many markets. TZMO S.A. is nowadays owner of 50 companies in 16 countries in Europe and world-wide with the total employment of people. Category: Green Economy ArcelorMittal Poland (former Mittal Steel Poland) is Poland s biggest steel producer with the employment of more than 10 people in six units in the Silesian and Malopolska Region. Thanks to investments with the total value of almost 4 billion zloty made in , ArcelorMittal Poland is nowadays one of Europe s most modern steel producers. ENERGA Group is an integrated energy company with the State Treasury majority shareholding. Its core areas of activity include: generation, trading, distrubtion and transmission of electric energy and heat. It also cooperates with local suppliers of renewable energy. Firma WATT is the country s leading producer of solar collectors and systems. A highly specialised factory in Sosnowiec operating since November 2010 (located in Katowice Special Economic Zone) manufactures flat collectors as well as vacuum tubed collectors CPC (utype). 15

18 Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2012 Nominees to the President s Economic Award 2012 Nagrodzeni i nominowani X edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP The Winners and nominees in the 10th Edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland Kategoria: Innowacyjność Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (Prowadzący Zespół: prof. dr hab. n med. h. c. Henryk Skarżyński). Jest wiodącą w Polsce jednostką badawczo-rozwojową oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Grupa Adamed. Polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, której misją jest opracowanie i wprowadzenie na światowe rynki innowacyjnych leków na kluczowe choroby cywilizacyjne. Adamed posiada przedstawicielstwa w Hiszpanii i na Ukrainie. Aktualnie produkty firmy sprzedawane są w 22 krajach. Sunex S.A. Jest czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej w Europie. 75% produkcji firmy trafia zagranicę. Szansę na rozwój Sunex upatruje w coraz większym zainteresowaniu energią słoneczną jako oszczędnym i ekologicznym sposobem ogrzewania. Produktem innowacyjnym na skalę światową jest urządzenie służące do magazynowania energii słonecznej dla celów centralnego ogrzewania. Category: Innovation The Institute of Physiology and Pathology of Hearing is Poland s leading research and development institute and at the same time a highly specialised hospital offering comprehensive care/ to persons suffering from the disorders of organs of hearing, voice, speech and balance. Adamed Group. This is a Polish pharmaceutical and biotechnology company whose mission is to develop and launch innovative medicine treating key civilizationrelated diseases on global markets. Adamed has its representative offices in Spain and Ukraine. At present, its products are marketed in 22 countries. Sunex S.A. is Europe s leading producer of solar technology applications. As much as 75% of the company s output is sold abroad. Sunex sees its development opportunities in the growing interest in solar energy as an inexpensive and ecological way of heat supply. A wordlcalss innovation is Sunex solar energy storage device for heating. 16

19 Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 2012 Nominees to the President s Economic Award 2012 Kategoria: Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu PKO BP S.A. Jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. Firma prowadzi szeroką działalność charytatywną i sponsorską na rzecz osób potrzebujących i organizacji je wspierających, ochrony kultury dziedzictwa narodowego, rozwoju przedsiębiorczości, społeczności lokalnych, edukacji i sportu. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona. Nowoczesna firma kosmetyków naturalnych. Oferta obejmuje ponad 200 dermokosmetyków do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Firma, mimo że nie jest zobligowana do stosowania zasad ładu korporacyjnego, wprowadziła kodeks Dobrych Praktyk. Ponadto zachowywane są parytety na stanowiskach kierowniczych. Ceramika Paradyż. Wiodący polski producent płytek ceramicznych, które zyskują uznanie klientów w prawie 40 krajach na całym świecie. Firma wdrożyła program Lean Manufacturing, czyli filozofii zarządzania polegającej na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa. Kategoria: Obecność na Rynku Globalnym Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (zob. str. 15) Selena FM S.A. Międzynarodowy producent oraz dostawca szerokiej gamy produktów chemii budowlanej przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych. Swoje produkty firma dostarcza do ponad 70 krajów na całym świecie. Zakłady Azotowe Puławy S.A. Od ponad 40 lat są liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Blisko połowa całej produkcji trafia na eksport według ostatnich rankingów firma jest jednym z największych polskich eksporterów. Kategoria: Zielona Gospodarka Grupa ENERGA (zob. str. 15) REMONDIS. Przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów, elektrorecyklingu, sortowania odpadów, oczyszczania ulic i dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej. Wyrazem nowoczesności grupy REMONDIS są produkcja paliw alternatywnych z odpadów komunalnych, przetwarzanie urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL- -Rzeszów S.A. Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. PZL korzysta z instalacji służącej do unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów ciekłych, eliminuje emisje substancji chlorowcopochodnych oraz stosuje linie do suszenia osadu poneutralizacyjnego generatorem suchego powietrza. Category: Corporate Governance and Corporate Social Responsibility PKO BP S.A. is Poland s biggest and one of the oldest banks. It engages in a wide range of charitable and sponsorship activities for the benefit of people in need and organizations supporting them, as well as institutions protecting national heritage, organizations supporting enterprise, local communities, education and sports. Natural Comsetics Laboratory Farmona is a modern company manufacturing natural cosmetics.their offer covers over 200 dermokosmetics for body, facial and hair care. Without being obliged to apply corporate governance rules, Farmona nonetheless introduced a code of Good Practises. Moreover, it maintains parities in leadership positions. Ceramika Paradyż is a leading Polish producer of ceramic tiles, the product winning customers recognition in almost 40 countries of the world. The company has launched a Lean Manufacturing programme, i.e. such a management philosophy which seeks to constantly eliminate any wastage. Category: Global Market Presence Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (see p. 15) Selena FM S.A. An international producer and supplier of a wide range of construction chemical products destined for Professional contractors as well as indivudal users. Selena supplies its products to over 70 coutnries world-wide. Zakłady Azotowe Puławy S.A. For over 40 years, ZAP S.A. have been a leader in the Polish fertilizers and chemical sector. Almost one half of their production output is exported. In most recent ranking lists, ZAP S.A. rank among Poland s biggest exporters. Category: Green Economy ENERGA Group (see p. 15) REMONDIS. The company offers complex collection and transportation services for all types of waste, including electrorecycling, separation of waste, cleaning streets and roads and water and sewage management. REMON- DIS modernisty is best exemplified by the production of fuels from communal/municipal waste and processing of electric and electronic appliances. WSK PZL-Rzeszów S.A. is a producer of aeronautic components and complete propulsion units. PZL has in place an installation which neutralizes dangerous liquid waste and eliminates emissions of halogenated substances as well as apllies a dry air generator to dry the postneutralization desiment. 17

20 Gospodarcze Nagrody Prezydenta RP po raz dziesiąty w Poznaniu Economic Awards of the President of the Republic of Poland granted for the 10th time in Poznan Nagrodzeni i nominowani X edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP wraz z Przewodniczącym Kapituły, dr Wiesławem Rozłuckim The Winners and nominees in the 10th Edition of the Economic Award of the President of the Republic of Poland with the Chairman of the chapter, Mr Wiesław Rozłucki Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgromadziła po raz dziesiąty nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, sympatyków i ekspertów biznesu oraz przedstawicieli władz samorządowych. Choć Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP ma charakter symboliczny, to przez lata zyskała miano Polskiego Gospodarczego Nobla. Nie dziwi więc liczba przybyłych gości do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oczekiwali na uhonorowanie przez Prezydenta RP najlepszych firm w 2012 roku. Gala była zwieńczeniem prawie 6 miesięcznej pracy nad wyłonieniem Nagrodzonych w 4 kategoriach. Statuetki zaprojektowane przez studenta wydziału rzeźby Stanisława Kośmińskiego trafiły ostatecznie do tych firm, które nie tylko odniosły znaczący światowy sukces, ale również wykazały się poszanowaniem zasad etyki biznesu, szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz innowacyjnością. W 2012 roku nagrodzeni zostali: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ( Innowacyjność ), Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ( Obecność na Rynku Globalnym ), Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona ( Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu ), Grupa ENERGA ( Zielona Gospodarka ). For the tenth time running, the Aula of Adam Mickiewicz University in Poznan has gathered nominees to the Economic Award of the President of the Republic of Poland, joined by well-wishers, business experts and local governments representatives. Even if the Economic Award of the President of the Republic of Poland has a symbolic nature, over the years it has earned the name of the Polish Economic Nobel Prize. No wonder that guests were arriving to the Aula of the Adam Mickiewicz University in Poznan in such numbers. All of them looked forward with great expectation to the moment when the President would honour best Polish companies in 2012 with his award. The Gala was the crowning glory of an almost 6 months effort to select the winner in four categories. The statuettes have been designed by Stanisław Kośmiński, a student from the Sculpture Faculty, and finally presented to the companies which not only achieved significant success world-wide but also demonstrated compliance with business ethics, particular care for the natural environment and innovation. The following companies won the Award 2012: Institute of Physiology and Pathology of Hearing ( Innovation ), Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ( Global Market Presence ), Natural Cosmetics Laboratory Farmona ( Corporate Governance and Corporate Social Responsibility ), ENERGA Group ( Green Economy ). 18

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin edycja 2014, zwany dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA EDYCJA 2016 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta Złotoryja edycja 2016, zwany dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego. Gwiazdy Biznesu 2017

Regulamin Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego. Gwiazdy Biznesu 2017 Regulamin Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2017 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GOSPODARCZYM Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem), w

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania

Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania NAGRODY/ AWARDS Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania następujących nagród i wyróżnień: Ø Minister s Awards for Excellence in Student Achievement Community Languages

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016

Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY W PLEBISCYCIE Pomysłodawcą i głównym organizatorem I Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 jest Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Radna

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2621/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2016 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 2621/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2016 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu Zarządzenie Nr 2621/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŻARSKA RÓŻA BIZNESU - NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY

REGULAMIN KONKURSU ŻARSKA RÓŻA BIZNESU - NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY REGULAMIN KONKURSU ŻARSKA RÓŻA BIZNESU - NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Żarskie Róże Biznesu - Nagrody Gospodarcze Burmistrza Miasta Żary, zwane dalej Żarskimi

Bardziej szczegółowo

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Wybitne osiągnięcia polskiej spondyloimplantologii stały się podstawą do przyznania najbardziej prestiżowego w skali

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo