SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZNAK SPRAWY UMiG - Oś - 116/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Siedziba: reprezentowana przez: Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14, Twardogóra Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra kontakt: fax / 0 prefix 71 / e mail Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. Stefana Batorego 5 Twardogóra dn r. Zatwierdzam: Burmistrz Miasta i Gminy Jan Dżugaj

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ EURO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W TWARDOGÓRZE UL. S. BATOREGO 5 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Gmina Twardogóra z siedzibą Twardogóra ul. Ratuszowa 14 NIP: , REGON: Sprawę prowadzi: Inspektor ds. oświaty i informacji Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze Zdzisław Fabiniak, tel.: , fax: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata Projekt: Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w nowoczesny sprzęt i technologie ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami.) zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze do ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 1) Portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych. 2) Strona internetowa Gminy Twardogóra 3) Tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. 3. Miejsce i termin publikacji SIWZ: 1) Strona internetowa Gminy Twardogóra od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, do upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5. Zestawienie wyposażenia poszczególnych pracowni w zakresie rzeczowym, ilościowym i jakościowym zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Zadanie Nr 1 Pracownia Fizyki załącznik Nr 1 do SIWZ

3 Zadanie Nr 2 Pracownia Chemii - załącznik Nr 2 do SIWZ Zadanie Nr 3 Multimedialna Pracownia Językowa - załącznik Nr 3 do SIWZ 2. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy. 3. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH A. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujących zasadach: Oferta częściowa I winna dotyczyć łącznej realizacji Zadania Nr 1 Pracownia Fizyki i Zadania Nr 2 Pracownia Chemii; Oferta częściowa II winna dotyczyć realizacji Zadania Nr 3 multimedialna pracownia językowa. B. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcom. 5. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 na własny koszt i ryzyko w terminie do 30 dni, licząc od daty podpisania umowy ROZDZIAŁ 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

4 ROZDZIAŁ 6. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Złożenia pisemnych oświadczeń, które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U ), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów: A. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, litera A składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. UWAGA: Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem odpowiednich terminów. ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane PISEMNIE. 3. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Twardogóra. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed

5 upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji. ROZDZIAŁ 8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 1) Zdzisława Fabiniaka (insp. ds. oświaty i informacji), pok. 7, tel , fax ). 2) Annę Lorek (podinspektor ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich) pok. 16, tel , fax: ). ROZDZIAŁ 9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 2. Przed upływem terminu związania, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o oznaczony w prośbie okres. 3. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca mo że przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 4. W razie zmiany lub wycofania oferty należy złożyć pismo w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wykonawca opracowuje ofertę wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 7 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru spowoduje odrzucenie oferty. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, oferty te zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferta Wykonawcy ma zawierać oświadczenie, że Wykonawca akceptuje dołączone do SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SIWZ ). Projekt umowy winien być podpisany i opieczętowany na każdej stronie przez osobę uprawnioną, reprezentującą Wykonawcę. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką biurową zapewniającą pełną czytelność jej treści. 5. Wszystkie strony oferty powinny być trwale złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

6 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Brak takich podpisów skutkuje odrzuceniem oferty. 8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 9. Wskazane jest ponumerowanie kolejnych zapisanych stron oferty oraz załączników. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz powinny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 11. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezale żnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone parafą z imienną pieczątką. 12. Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w formularzu ofertowym. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 13. Wykonawca nie może zastrzec informacji wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy. 14. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 15. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. UWAGA: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. 17. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 18. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 19. Złożona w Gminie Twardogóra oferta musi spełniać wymogi wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta nie spełniająca nawet jednego z wymogów określonych w Rozdziale 3 będzie odrzucona. 20. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, na który składana jest

7 oferta - wg wzoru: L p, Nazwa sprzętu (wyposażenia), ilość, cena jednostkowa netto PLN, cena jednostkowa brutto PLN, wartość netto PLN, wartość brutto PLN., opis podstawowych parametrów sprzętu (wyposażenia) określonego w Załącznikach (1,2,3) do SIWZ. UWAGA: Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 21. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 Zadanie Nr 1, 2*, lub Zadanie Nr 3* (* wpisać właściwe) oraz nazwę, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 22. Ofertę należy złoż yć w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze pok. Nr 10, Twardogóra ul. Ratuszowa 14, lub skutecznie dostarczyć przesyłką pocztową lub kurierską w terminie określonym w Rozdziale 11 w punkcie Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienale żytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 25. Wykonawca powinien podać w ofercie: 1) Pełną nazwę Wykonawcy z dokładnym adresem siedziby firmy, NIP, REGON, Nr telefonu i faksu, nazwę konta poczty elektronicznej. 2) Cenę netto i brutto oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia (podaną słownie i liczbą). Cena ma obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonywaniem umowy w tym koszty dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia loco Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.. ROZDZIAŁ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Twardogóra Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pok. Nr 10 Biuro Obsługi Klienta 2. Termin składania ofert do 11 września 2006 godz Miejsce otwarcia ofert Urząd Miasta i Gminy Twardogóra Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pok. Nr 19 Sala Konferencyjna 4. Termin otwarcia ofert 11 września 2006 godz Otwarcie ofert jest jawne. 6. Zamawiający przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Za cenę oferty, przyjmuje się ostateczną wartość przedmiotu zamówienia brutto. 2. Przez cenę brutto oferty w PLN należy rozumieć łączną cenę brutto poszczególnych części zamówienia, których dotyczy oferta, wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkimi opłatami, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający, w tym kosztów transportu do siedziby Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, wniesienia wyposażenia i sprzętu do wskazanych

8 pomieszczeń w gimnazjum, ustawienia i podłączenia do odpowiednich instalacji (woda, kanalizacja, energia elektryczna), uruchomienia i odbiorów jeżeli takowe są wymagane. 3. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. ROZDZIAŁ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Kryterium i waga kryterium: Łączna cena brutto oferty waga 100%. 2. Zamawiający wybierze spośród złożonych ważnych ofert ofertę o najniższej cenie brutto odrębnie dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 (Oferta częściowa I) oraz Zadania Nr 3 (Oferta częściowa II). Dotyczy to także ofert złożonych przez Wykonawców na realizację całości przedmiotu zamówienia (Zadania Nr 1, 2 i 3). ROZDZIAŁ 14. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Komisja ogłasza osobom obecnym nazwę i adres podmiotu składającego ofertę, nazwę zadania (zadań) którego (których) oferta dotyczy i łączną cenę brutto oferty. Wszystkie te informacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia w sposób zgodny z art. 88 ustawy. 5. Komisja oceni otwarte oferty zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. O wynikach przetargu Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano i cenę oferty. 7. W razie wystąpienia, chociaż jednej przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę. ROZDZIAŁ 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Gminy Twardogóra. 3. Zgodnie z Art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych

9 wykonawców. 4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 wymienionej ustawy. 5. Zamawiający wymaga podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaproszenia do podpisania umowy. 6. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. ROZDZIAŁ 16. INFORMACJE O PROTOKOLE POSTĘPOWANIA 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Na podstawie Art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ROZDZIAŁ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, je żeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest w formie pisemnej do Zamawiającego. 3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 6. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181 ust. 3

10 ustawy; 2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 9. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 10. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 11. O zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 12. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 13. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony, lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy. 14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy, chyba, że na wniosek Zamawiającego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazi zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. 15. Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z przepisami art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach wyszczególnionych w ww. artykule uznaje się za jego oddalenie. Załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia fizyki Załącznik nr 2 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia chemii Załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie wyposażenia multimedialna pracownia językowa Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie oferenta art. 22 i 24 Ustawy Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie oferenta w sprawie stosowania się do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór oferty wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia fizyki Lp Nazwa wyposażenia ilość Opis i wymagania 1 2 Stół demonstracyjny dla nauczyciela z wstawką energetyczną Stolik uczniowski laboratoryjny ze wstawkami energetycznymi 1 kpl 6 szt. Wymiary ok. 1800x700x760mm. W całości wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, obrzeża ABS 0,5 mm. Wyposażony w przenośny zasilacz laboratoryjny typu Z-3 z regulacją napięcia w zakresie 0-30V 5A, przystawkę prądową 20A, listwę zasilającą 230V/50Hz. stolik uczniowski 3 - osobowy do pracowni fizycznej o wymiarach ok. 1800x650x760 mm, wyposażony w transformator małej mocy typ np. TR -1, na znamionowe napięcie pierwotne 230V/50Hz 40 VA, napięcie wtórne V oraz prostownik dwu połówkowy do w/w napięć. 3 Maszyna elektrostatyczna 1 szt Maszyna do otrzymywania wysokiego napięciai. Jest stosowana w szkołach jako przyrząd demonstracyjny (zalecenie MEN 0477). Umożliwia m.in. przeprowadzanie nastepujących doświadczeń: iskra i jej własności; fizjologiczne działanie iskry; działanie ciepłe iskry; jonizacyjne

11 działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; doświadczenie z rurką próżniową. 4 Amperomierz 250 ma 1 szt Miernik jest podstawowym przyrządem pomiarowym wielkości prądu.obudowa z tworzywa z zamontowanym miernikiem typu MER 96 TM. lub równoważnym 5 Amperomierz 1 A 2 szt Miernik jest podstawowym przyrządem pomiarowym wielkości prądu.obudowa z tworzywa z zamontowanym miernikiem typu MER 96 TM. lub równoważnym 6 Obwód szeregowy 1 szt Zestaw pozwalający przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu prostych obwodów elektrycznych i zapoznać się z charakterem połączeń szeregowych. Przyrząd zawiera dipole w postaci opornika, diody i żarówki. Liczne gniazda pozwalają na przyłączenie instrumentów pomiarowych. 7 Obwód równoległy 1 szt Zestaw pozwalający przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu prostych obwodów elektrycznych i zapoznać się z charakterem połączeń równoległych. Przyrząd zawiera dipole w postaci opornika, diody i żarówki. Liczne gniazda pozwalają na przyłączenie instrumentów pomiarowych. 8 Układ do badania połączeń szeregowych i równoległych 3 kpl. Konstrukcja przyrządu złożona z trzech żarówek oraz odpowiadających im trzech par gniazd zasilających osadzonych w izolacyjnej obudowie umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu połączeń szeregowych, równoległych i szeregowo - równoległych. 9 Woltomierz 6 V 2 szt Miernik jest podstawowym przyrządem pomiarowym wielkości napięcia. Obudowa z tworzywa z miernikiem typu MER 96 TM lub równoważnym 10 Elektromagnes 1 szt Przyrząd służy do: demonstrowania budowy i zasad działania elektromagnesu; wytwarzania pól magnetycznych o różnym natężeniu, przy przepływie prądu przez solenoid bez rdzenia lub z rdzeniem; wykazania występowania dużej pozostałości magnetycznej w przypadku zastosowania rdzenia ze stali twardej. Zasilanie- 12V. 11 Transformator 1 szt Transformator rozbieralny służy do wielu doświadczeń na lekcjach fizyki w szkołach. Umożliwia zapoznanie sie z budowa i zasadą działania transformatora, oraz przeprowadzenie doświadczeń: z pierścieniami, z wirującym polem magnetycznym, wahadłem Waltenhofena, obwodami rezonansowymi, spawaniem i topieniem metali. Cewki o 8600, 1600, 900, 200, 100, 50 zwojach. 12 Przyrząd do demonstracji fali stojącej 13 Zestaw do ćwiczeń z elektrostatyki 1 szt Przyrząd pozwalający zrozumieć mechanizm powstawania fali stojącej. Zasadniczą częścią przyrządu jest pętla z szerokiej folii, na której w dwóch barwach narysowano ciągłą sinusoidę. Za pomocą przyrządu można określić: - punkty nie biorące udziału w ruchu - węzły, - punkty, w których ruch będzie najbardziej intensywny - strzałki. 1 kpl Zestaw jest przeznaczony przy realizacji obowiązującego minimum programowego elektrostatyki. Najważniejsze części składowe zestawu to: 2 elektrometry w puszce; statyw izolacyjny; płyta izolacyjna; płyta przewodząca; kondensator kulisty i stożkowy; kulki próbne; wahadło elektryczne; elektrofor; komplet lasek do elektryzowania. Nr zalecenia MEN Elektroskop 2 szt Elektroskop jest przyrządem do doświadczeń z elektrostatyki, służy do wykazywania stanu naelektryzowania ciał. Zastosowanie przyrządu: - demonstrowanie zjawiska przewodnictwa, - określenie znaku ładunku elektrycznego, - demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej, - zasada działania kondensatora 15 Elektrofor 1 szt Przyrząd służy do otrzymywania ładunków elektrycznych i do pokazu zjawiska indukcji elektrostatycznej. Elektrofor składa się z metalowego krążka z uchwytem i płyty winidurowej. Zalecenie MEN Nr. O Zestaw demonstracyjny światłowód 17 Zestaw do demonstracji prawa Ohma 18 Zestaw optyczny do modelowania barw 1 szt Przyrząd przeznaczony jest do przedstawienia zasady działania światłowodu i stanowi dobre wprowadzenie do nauki o współczesnych metodach przesyłu informacji czy wspomagania technik leczenia w medycynie. W skład zestawu wchodzi oświetlacz na podstawie oraz odcinek światłowodu w uchwycie. 1 kpl Zestaw do badania wpływu rezystancji obciążenia na wartość prądu płynącego w obwodzie. Układ posiada wyłącznik zasilania i jest przystosowany do podłączenia urządzeń pomiarowych (A,V). Całość osadzona w izolacyjnej podstawie. 1 kpl W skład zestawu wchodzą: źródło światła RGB (każda z żarówek posiada niezależny włącznik zasilania) oraz układ do modelowania barw w postaci bryły cieniowej na ruchomej podstawie, z ekranem. Przyrząd wspomaga nauczanie optyki w klasach gimnazjalnych z zakresu m.in. takich pojęć jak: kolor, nakładanie barw, cienie własne i przeniesione,

12 półcienie itp. 19 Zestaw optyczny z oświetlaczem 20 Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej 2 kpl. Zestaw umożliwiający wykonanie szerokiej gamy doświadczeń z zakresu optyki geometrycznej. W jego skład wchodzą:- Oświetlacz żarówkowy 12V/36W (z bocznymi zwierciadłami)- Zapasowa żarówka do oświetlacza- Pryzmat (trzy rodzaje)- Zwierciadło płaskie- Zwierciadło sferyczne- Zwierciadło cylindryczne- Soczewka bryła obustronnie wklęsła- Soczewka bryła obustronnie wypukła- Soczewka bryła płasko-wypukła- Soczewka blok prostokątny- Przesłona z 1-ną szczeliną- Przesłona z 3-ma szczelinami- Zestaw 8-miu kolorowych filtrów- Zestaw kolorowych kart 1 kpl. Zestaw ( zalecenie MEN 1091/2000) składający się z elementów optycznych i montażowych oraz oryginalnej ławy optycznej. Umożliwia wykonanie wielu eksperymentów z optyki - rozchodzenie światła, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewkę, obraz otrzymany na ekranie: ogniskowa i środek optyczny, zaćmienia Słońca i Księżyca, cień, półcień otrzymywanie prostej wiązki światła, załamanie światła w wodzie, rozszczepienie światła białego za pomocą pryzmatu, reflektor, aparat fotograficzny. 21 Ława optyczna z laserem 1 kpl Ława optyczna wykonana z aluminium. Posiadająca nóżki i przymiar do określanie położenia konika. Długość 80 cmlaser szkolny He Ne winien stanowić kpl. wraz z zasilaczem w jednej obudowie. Całość zasilana zasilaczem 12V dc. Moc lasera 1 m W 632,8 n m. 22 Zestaw do ćwiczeń z mechaniki 23 Wózek do pokazów ćwiczeń z mechaniki 24 Zestaw demonstracyjny do badania sił 1 kpl Zestaw winien składać się z elementów, które montuje się ze sobą i w ten sposób powstają układy doświadczalne. Bardzo bogato wyposażony zestaw winien umożliwiać wykonanie 25 opisanych w instrukcji ćwiczeń. Szczególnie interesujące są ćwiczenia z różnymi rodzajami ruchów z równoczesnym zapisem tych ruchów przez chronograf. Zalecenie MEN Nr szt Komplet składający się z dwóch wózków, trzech ciężarków o jednakowej masie równej ciężarowi wózka, dwóch magnesów sztabkowych, dwóch zderzaków sprężystych, dwóch zderzaków niesprężystych. 1 kpl. Zestaw pozwalający na przeprowadzenie doświadczeń dotyczących ważnych zagadnień z zakresu mechaniki:- grawitacja- równowaga sił, - środek ciężkości,- równowaga sił działających na ciało względem środka ciężkości,- działanie wielu par sił na ciało, moment uzyskania jego równowagi. 25 Siłomierze 10 szt Wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego, skala bardzo czytelna. Z dwóch stron posiadają haki do mocowania ciał podczas demonstracji w układach ćwiczeniowych. Możliwość mocowania w uchwytach magnetycznych. 1N 2szt, 3N 2 szt, 10N 2 szt, 2kG 2 szt, 4 kg 2 szt 26 Zestaw układ do badania tarcia 1 kpl Zestaw dla ucznia, umożliwiający poznanie podstawowych właściwości praw tarcia. W jego skład wchodzi: - podstawa, kostka drewniana z haczykiem o wym. 25 x 50 x 120 mm, kostka drewniana z haczykiem o wym. 50 x 50 x 120 mm oklejona z trzech stron: gumą, skórą oraz tworzywem sztucznym; dynamometr 1N; dynamometr 3N. 27 Równia pochyła z wózkiem 1 kpl Przyrząd znajduje zastosowanie w licznych doświadczeniach z zakresu dynamiki na lekcjach fizyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Podstawowe zagadnienia możliwe do realizacji przy wykorzystaniu zestawu to tarcie kinetyczne statyczne oraz przy zastosowaniu wózka, tarcie kinetyczne dynamiczne. W skład zestawu wchodzą: - rynienka aluminiowa o dług. 600 mm z kółkiem obrotowym oraz podziałką kątową i pionem 1 szt. - statyw mocujący 1 szt. - klocek drewniany z dwoma obciążnikami 50g/każdy o wym. 100 x 50 x 30 mm i łącznej wadze ~200g - 2 szt.- cztery wymienialne powierzchnie o różnym stopniu przyczepności (guma, gąbka, polistyren, MDF sprasowany papier)- zestaw odważników 50 g 6 szt.- linka - wózek do mechaniki. 28 Stoper cyfrowy 2 szt Lekki, poręczny stoper ze sznurkiem. Z dobrze czytelnym wyświetlaczem minut, sekund, 1/100 sek., ze wskaźnikiem godziny i daty. Funkcje startstop, w kolorze czarnym, dodatkowo funkcja drzemki. Zasilany baterią SR 44 dostarczoną wraz ze stoperem. 29 Laboratoryjna waga elektroniczna 2 szt Waga elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym do ćwiczeń uczniowskich, pozwalająca ważyć przedmioty o masie nie przekraczającej 500 g. Obciążenie maksymalne g Klasa dokładności - I

13 30 Przyrząd do pokazu ruchów 1 kpl Przyrząd służy do pomiaru i zapisu prędkości ruchu. Prędkość zapisywana jest w formie znaków na odpowiedniej taśmie przymocowanej do poruszającego się obiektu. 31 Zestaw do wyznaczania gęstości ciał 32 Termometr laboratoryjny cyfrowy Zakończono na poz kpl. Zestaw ciężarków o jednakowej masie, Zestaw ciężarków o jednakowej objętości; Trzy różne zestawy służą do demonstrowania i omawiania wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością.nr zalec. MEN: szt Termometr umożliwiający pomiar temperatury w zakresie od - 50 do stopni C z rozdzielczością 0,1 stopnia C. Prezentacja wyniku na wyświetlaczu LCD. Czujnik temperatury - dioda krzemowa. Prąd polaryzujący czujnik (ok. 0.3mA) wytwarzany przez źródło prądowe zbudowane przy użyciu wzmacniacza operacyjnego. Regulacja termometru przeprowadzana w oparciu o dwa punkty: temperaturę wody wymieszanej z lodem (0 stopni) i temperaturę wrzenia wody (100 stopni). Zasilanie: 9VDC, obudowa. Załącznik nr 2 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia chemii Lp Nazwa wyposażenia ilość Opis i wymagania Wyciąg chemiczny 1 szt Standardowy wyciąg laboratoryjny. Wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm, obrzeża ABS 2mm, ściana przednia przeszklona. Posiadający system wentylacji 1 wywiewnej z obiegiem wymuszonym. Gniazdo 230V/50Hz i 24V/50Hz, kroploszczelne, instalacje gazową (Propan Butan) i wodną, łącznie ze zlewem ze stali nierdzewnej oraz syfonem. Wymiary orientacyjne: 1250 x 700 x 2100 mm Szafka wodna 5 szt 2 3 Wózek techniczno - fizyczny 1 szt 4 Stolik laboratoryjny z blatem odpornym chemicznie 5 Stolik uczniowski 3-osobowy z blatem odpornym chemicznie 6 Zestaw do doświadczeń chemicznych w gimnazjum 9 szt 6 szt SZAFKA WODNA - wymiary: 600x600x760 mm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża ABS 0,5 mm, wyposażona w zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem. WÓZEK DO PRACOWNI Chemiczno Fizycznej o orientacyjnych wymiarach 1000x600x800 mm o konstrukcji metalowej, na kółkach wyposażony w ladę górną oraz 2 półki z możliwością ich zdejmowania. STOLIK LABORATORYJNY z szufladą i szafką boczną zamykaną na zamek. Wymiary 1200x600x900 mm. Stelaż z rury kwadratowej 25x25 mm, blat pokryty płytkami ceramicznymi, pozostałe elementy z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża ABS 0,5 mm Stolik uczniowski 3 - osobowy do pracowni chemicznej o wymiarach 1800x600x760 mm z blatem ceramicznym. 8 kpl Zestaw przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z chemii dostosowanych do podstawy programowej w gimnazjum. Wyposażenie zestawu, wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwiające 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń, opisanych w podręcznikach chemiii Gimnazjum. 7 Trójnóg metalowy fi szt Pomoc naukowa do wyposażenia pracowni chemicznej. Średnica ok. 150 mm Wysokość ok. 220 mm 8 Lampka spirytusowa szklana 9 Zestaw odczynników chemicznych do gimnazjum 10 Zestaw podstawowy szkła laboratoryjnego do pracowni chemicznej gimnazjum (wersja podstawowa) 8 szt Lampka spirytusowa laboratoryjna do ćwiczeń chemicznych 1 kpl Zestaw przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z chemii dostosowanych do podstawy programowej w gimnazjum. Wyposażenie zestawu winno umożliwiać wykonanie wszystkich doświadczeń, opisanych w podręcznikach chemii dla Gimnazjum. 1 kpl Zestaw przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z chemii dostosowanych do podstawy programowej w gimnazjum. Wyposażenie zestawu, wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwiające wykonanie wszystkich doświadczeń, opisanych w podręcznikach chemii dlai Gimnazjum.

14 Załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia językowa na 16 osób Zestawienie wyposażenia i jego podstawowe cechy: Lp Nazwa wyposażenia ilość Opis i wymagania Pulpit nauczyciela z 1 kpl. Biurko nauczyciela - płyta 25mm, okleina PCV 2-3 mm, jednostką centralną, blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a 1 mikrofonem i słuchawkami blendą, przepusty kablowe min. 5 szt, - maskownica sprzętu, - szafka sprzętowa, -szafka na stację dysków, półka pod klawiaturę, półki wyjmowane, zamykana szafka na komputer, kolor blatu wiśnia. Jednostka centralna: sterowanie oprogramowaniem użytkowym (PC); 8 wejść audio; wejście słuchawkowe; włącznik on/off; regulacja siły głosu z mikrofonów, wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD; regulacja siły głosu w głośnikach; wyjście nagrywania na magnetofon, wyjście na głośniki; zasilanie; pasmo przenoszenia 50Hz 10 khz; Oprogramowanie sterujące i wyposażenie: interface użytkownika; funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem; timer; przewody systemowe, przewód RS-232 i USB; mini jack mono i stereo, mikrofon dynamiczny 200 Ohm, słuchawki 2 x 2 Pulpity uczniowskie 2 osobowe z mikrofonem dynamicznym i słuchawkami dla uczniów 400 Ohm. 8 kpl. Stanowiska uczniowskie 2 osobowe: Stolik ucznia: płyta 25mm kolor blatów - wiśnia, okleina PCV 2 3 mm, blenda min 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, przepusty kablowe, nóżki poziomujące rozmieszczone niesymetrycznie Wyposażenie: słuchawki 2 x 400 Ohm z mikrofonem dynamicznym 200 Ohm, pulpit ucznia z wejściem/wyjściem audio do podłączenia komputera, regulacja głośności sygnału na stanowisku uczniowskim 3 Magnetowid VHS/SVHS 1 szt. Magnetowid VHS, Nicam, Super Drive, Super Long Play 12 godz., łatwy w obsłudze, inteligentny timer, odświeżanie taśmy, pseudo odtwarzanie S - VHS, Show View, VPS/PDC, przewijanie E-180 max. 60 sec., odtwarzanie nagrań NTSC. 4 Magnetofon dwukasetowy 1 szt. - pasmo przenoszenia 20-16,500 Hz (taśma metalowa) - stosunek sygnał / szum 57 db (układ redukcji szumów wyłączony) - sieć zasilająca V, Hz 5 Odtwarzacz DVD 1 szt. Odtwarzanie MP3/WMA/JPEG, Progresywne skanowanie obrazu, - Cyfrowo-analogowy przetwornik obrazu 108 Mhz/12-bitów, - Odczyt płyt DVD-R/DVD-RW 6 Wizualizer cyfrowy 1 szt. Matryca CCD 850 K pixeli - Odświeżanie 15 klatek / s - Obiektyw F=6.7, f =2.8 - Obszar odczytywania 320 x 240 mm - Focus - ręczny - Przesłona - automatyczna / ręczna - Funkcje - Bilans bieli automatycznie / ręcznie - Negatyw / Pozytyw Tak - Kolor / Czarno-Biały Tak - Night View Tak - Stop-Klatka Tak - Zoom cyfrowy 8x

15 - Obrót obrazu Tak - Pamięć wewnętrzna 80 zdjęć 7 Ekran projekcyjny 1 szt. wymiar 200x200 zawieszany na ścianę rozwijany ręcznie Tkanina Matt White 8 Krzesła tapicerowane 17 szt. Krzesło typu ISO tapicerowane chrome (stelaż metalowy chromowany, oparcie i siedzisko tapicerka w kolorze ciemno niebieskim lub granatowym) 9 Zestaw komputerowy sterujący pracownią 1 kpl Zestaw komputerowy do sterowania pracownią językową: Procesor: Intel Celeron D320 2,4 GHz, 256K,533 FSB,BOX lub równoważny; Płyta główna: odpowiednia format matx,;pamięć RAM : 512 MB DDR 2 rozszerzalna do 1 GB; Gniazda pamięci: 4 DIMM; Stacja dyskietek: FDD 3,5 1,44 MB; Dysk twardy: SATA 80 GB; Napęd optyczny: COMBO CD ROM, CD RW/DVD; Karta grafiki: zintegrowana z płytą min. 64 MB; Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą z dwukanałowym kodekiem; Karta sieciowa: Wi - Fi b/g; Ethernet LAN 10/100; Bezprzewodowa transmisja sygnału do tablicy interaktywnej; Zewnętrzne porty: 4 x USB 2.0 (dwa z tyłu,dwa z przodu), 1 x szeregowy, 1 x równoległy, 2 x PS-2, 1 x RJ 45, 1 x VGA, 1 x PCMCIA typ II, gniazda słuchawek i mikrofonu; Obudowa: Midi Tower; Klawiatura: standardowa PS 2 ; Mysz: optyczna z 2-ma przyciskami i scrollem, Monitor: LCD 17. Oprogramowanie: Windows XP PL Proffesional, Office 2003 STD EDU MOLP 10 Tablica interaktywna 2 szt. Tablica interaktywna wielkość: min. 77 ; transmisja sygnału bezprzewodowa, transmisja pisaka ultradźwięki; rodzaj pisaka-3 przyciskowe pióro projekcyjne; powierzchnia anty odblaskowa magnetyczna; prezentacje programowe: ekran interaktywny, tablica interaktywna, połączenie konferencyjne; narzędzia: rozpoznawanie kształtów geometrycznych, dodawanie tła, edycja klipartów; oprogramowanie z wyborem języka polskiego, wyposażona w kółka jezdne blokowane z regulowaną wysokością w minimum 5 poziomach, pilot prezentacyjny pełne sterowanie myszą, sterowanie prezentacjami, wbudowany wskaźnik laserowy. Wymagane funkcje pracowni językowej: Funkcje dostępne dla ucznia: praca indywidualna o odsłuch programu nauczania zadanego przez nauczyciela o odsłuch wykładu nauczyciela o konwersacja z nauczycielem o konwersacja z innym uczniami lub wybraną grupą uczniów o powtarzanie zwrotów po nauczycielu nagranym na kasecie lub CD

16 o kontrola własnej wymowy praca w parach o podsłuch przez nauczyciela wybranej pary o konwersacja wybranej pary z nauczycielem o konwersacja w parach z podkładem dźwiękowym praca w grupach o odsłuch programu nauczania przez grupę o odsłuch wykładu nauczyciela przez grupę o konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez nauczyciela o konwersacja w grupie z nauczycielem z transmisją do wybranych uczniów o konwersacja ucznia z nauczycielem z transmisją do wybranych słuchaczy o konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez o konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę w każdym trybie winna być możliwość jest nagrywania wypowiedzi na magnetofon nauczyciela w każdym trybie uczeń winien posiadać podsłuch swojego głosu Praca indywidualna ucznia z komputerem (notebook) o uczeń może odsłuchiwać dźwięk z własnego komputera o o o uczeń może regulować sobie siłę dźwięku w słuchawkach uczeń może słyszeć jednocześnie dźwięk ze swojego komputera oraz z pracowni językowej (głos nauczyciela, audycje z CD, kasety, komputera nauczyciela) nauczyciel ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera ucznia Funkcje realizowane przez nauczyciela: przełączanie trybów pracy, podział słuchaczy na dwie dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy, dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami, szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup, wyłączenie informacji o podsłuchu, podsłuch dowolnego słuchacza, pary lub grupy, konwersacja ze słuchaczem, parą lub grupą, konwersacja ze słuchaczem z transmisją do wybranych słuchaczy, konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy, zapis pracy na magnetofonie, wysyłanie programu z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer), prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki, tworzenie list obecności uczniów, przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk, funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem, timer, uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie może słyszeć głos nauczyciela objaśniającego daną prezentację, nauczyciel ma możliwość dystrybucji dźwięku z komputera do stanowisk uczniów, nauczyciel może nagrywać dyskusje uczniów (słyszane w słuchawkach) na twardym dysku za pośrednictwem rejestratora dźwięku. Wymagania dodatkowe: 1. Gwarancja na pracownię minimum 3 lata, na sprzęt i meble minimum 2 lata, 2. Przeszkolenie nauczycieli języków obcych w Gimnazjum z zakresu obsługi pracowni, 3. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, 4. Certyfikat CE dla pracowni i sprzętu audiowizualnego, 5. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania przez okres gwarancji na pracownię. Koniec.

17 Załącznik nr 4 do SIWZ Pełna nazwa firmy: dokładny adres: OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 oświadczamy, że: - firma nasza posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia. - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z załączonym dokumentem, potwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym, osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w imieniu firmy są:.... imię i nazwisko stanowisko (funkcja).... imię i nazwisko stanowisko (funkcja) Miejscowość Data,.. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu firmy

18 Pełna nazwa firmy: Załącznik nr 5 do SIWZ dokładny adres: OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 oświadczamy, że: - akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy opracowanym przez zamawiającego w SIWZ oraz projekcie umowy, - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( D.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami), - oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( D.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami), - w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - akceptujemy terminy płatności faktur określone w projekcie umowy.. (miejscowość, data) Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu firmy

19 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA - projekt w sprawie wykonania zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki i chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5. w zakresie określonym dla Zadania Nr 1 i 2*/ Zadania Nr 3* - (* - niepotrzebne skreślić) zawarta dnia roku, w Twardogórze, pomiędzy : Gminą Twardogóra z siedzibą w Twardogórze ul. Ratuszowa Twardogóra reprezentowaną przez: Jana Dżugaja Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przy kontrasygnacie: Henryka Liska Skarbnika Miasta i Gminy Twardogóra zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM oraz, zwanym/ -ą w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ -ą przez upełnomocnionych przedstawicieli w osobach: o następującej treści: 1. Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy, zamontuje (zainstaluje) i uruchomi (jeżeli dokumentacja sprzętu wymaga uruchomienia) wyposażenie, pomoce naukowe, i sprzęt przeznaczony przez Zamawiającego na wyposażenie pracowni przedmiotowej fizyki i chemii* / multimedialnej pracowni językowej* (* - niepotrzebne skreślić) w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5. Wykaz rzeczowy, ilościowy i jakościowy wyposażenia i sprzętu (specyfikacja techniczna) będącego przedmiotem zamówienia jest w swym zakresie zgodny ze specyfikacją techniczną złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Oferta WYKONAWCY wraz ze specyfikacją techniczną stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wyposażenie i oprogramowanie ZAMAWIAJĄCEMU do siedziby Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 przy wykorzystaniu własnych środków transportu i na własny koszt, a następnie dokonać ich (jego) instalacji i montażu w wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pomieszczeniach, uruchomienia i konfiguracji ( o ile są wymagane) - nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dacie podpisania umowy. 3. WYKONAWCA zapewnia, że sprzęt, wyposażenie, pomoce naukowe i oprogramowanie objęte przedmiotem dostawy odpowiadają co najmniej jakości i wymaganiom technicznym określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiadają jakości i parametrom

20 technicznym określonym w specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki do oferty WYKONAWCY. 4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY zamówienia publicznego kwotę wynagrodzenia odpowiadającą cenie określonej w złożonej przez WYKONAWCĘ ofercie na realizację Zadania Nr 1,2,3 * (*- niepotrzebne skreślić), a mianowicie: Zadanie Nr 1 i 2 - w wysokości.. zł (słownie złotych:. 00/100) brutto, Zadanie Nr 3 - w wysokości.. zł (słownie złotych:. 00/100) brutto, Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu jego protokolarnego odbioru, na wskazany przez WYKONAWCĘ w fakturze VAT (faktura winna być wystawiona na Gminę Twardogóra) numer rachunku bankowego na następujących zasadach: - 50,26% wynagrodzenia zostanie zapłacone WYKONAWCY w terminie 21 dni licząc od daty wpływu faktury do ZAMAWIAJĄCEGO, - 49,74% wynagrodzenia zostanie wypłacone WYKONAWCY niezwłocznie po otrzymaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO dotacji celowej z Budżetu Państwa przyznanej ZAMAWIAJACEMU na dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata nie później jednak niż do r. Faktura nie może być wystawiona przed datą protokolarnego odbioru całości przedmiotu umowy. 5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia (ceny) za wykonanie zamówienia Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 6. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy. **(**dotyczy Zadania Nr 3), urządzenia multimedialne, audiowizualne i oprogramowanie na okres 24 miesięcy. Na sprzęt i wyposażenie pozostałe (meble, urządzenia mechaniczne, pomoce naukowe) okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji określają dokumenty Karta Gwarancyjna które WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU wraz ze sprzętem (oddzielnie dla każdej jednostki sprzętu i urządzeń multimedialnych, audiowizualnych, mechanicznych). Usługi i naprawy wynikające z gwarancji będą realizowane w miejscu instalacji sprzętu tj. Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S.Batorego 5. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty gwarancyjne z chwilą podpisania protokołu odbioru zamówienia. 7. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerze i urządzeniach oraz za to, że ZAMAWIAJĄCY wskutek zawarcia Umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z komputerami lub urządzeniami. Wraz z oprogramowaniem WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU stosowne licencje.. ** - (**dotyczy Zadania Nr 3) 8. WYKONAWCA oświadcza, że zawarł z osobami trzecimi umowy licencyjne upoważniające go do wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia publicznego wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczonych komputerach. ** - (**dotyczy Zadania Nr 3) 9. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO praw osób trzecich będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia komputerów wraz z oprogramowaniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez WYKONAWCĘ, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zwolni ZAMAWIAJĄCEGO z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe.. ** - (**dotyczy Zadania Nr 3) 10. W trakcie realizacji zamówienia osobą odpowiedzialną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO za kontakty z WYKONAWCĄ będzie Pan Zdzisław Fabiniak insp. ds. oświaty i informacji UMiG Twardogóra oraz Pan Dominik Rypiński Kierownik Gospodarczy Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Zmiana zapytania ofertowego

Zmiana zapytania ofertowego Częstochowa, 09.04.2015 r. Zmiana zapytania ofertowego Dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej, 12-stanowiskowej na potrzeby projektu Wsparcie-Wiedza-Sukces Informuję,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 r. o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 Wleń, dnia 14 grudzień 2016r. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Elementy składowe pracowni Charakterystyka (wymagania minimalne) Liczba Jedn. 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Marki dn. 14 czerwca 2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy 05-270, ul. Odrowąża 24, zwane dalej Zamawiającym, w oparciu o Procedurę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup wapna palonego mielonego CPV 14121200-7 PKWiU 26.52.10-33.00 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap Strona 1 z 6 Kutno, dnia 14 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap Zamawiający: MPC Magdalena Oleksiewicz Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy ruchomych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy ruchomych. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, tel.: 68 376 25 26, fax: 68 376 59 37 www.szwik.pl e-mail: sekretariat@szwik.pl NIP: 924 190 23 87, REGON: 081119198 Szprotawa,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie AUTOMATYCZNEJ LINI OBRÓBKI CIEPLNEJ powierzchni płyt styropianowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie AUTOMATYCZNEJ LINI OBRÓBKI CIEPLNEJ powierzchni płyt styropianowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie AUTOMATYCZNEJ LINI OBRÓBKI CIEPLNEJ powierzchni płyt styropianowych Projekt pn. Uruchomienie produkcji płyt styropianowych ze spienionego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 000 euro I. Nazwa i adres zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE I SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ul. Kielecka 1/1, 02-504 Warszawa, tel. (22) 845 0881 lub (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

V. TERMIN REALIZACJI Termin realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego do dnia r

V. TERMIN REALIZACJI Termin realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego do dnia r Mrągowo dn 25.06.2014 r. I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48 fax. +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny :

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny : Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL/2014

Bardziej szczegółowo

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zapytanie ofertowe NR 2/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Bardziej szczegółowo