SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZNAK SPRAWY UMiG - Oś - 116/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Siedziba: reprezentowana przez: Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14, Twardogóra Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra kontakt: fax / 0 prefix 71 / e mail Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. Stefana Batorego 5 Twardogóra dn r. Zatwierdzam: Burmistrz Miasta i Gminy Jan Dżugaj

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ EURO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W TWARDOGÓRZE UL. S. BATOREGO 5 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Gmina Twardogóra z siedzibą Twardogóra ul. Ratuszowa 14 NIP: , REGON: Sprawę prowadzi: Inspektor ds. oświaty i informacji Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze Zdzisław Fabiniak, tel.: , fax: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata Projekt: Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w nowoczesny sprzęt i technologie ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami.) zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze do ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 1) Portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych. 2) Strona internetowa Gminy Twardogóra 3) Tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. 3. Miejsce i termin publikacji SIWZ: 1) Strona internetowa Gminy Twardogóra od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, do upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5. Zestawienie wyposażenia poszczególnych pracowni w zakresie rzeczowym, ilościowym i jakościowym zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Zadanie Nr 1 Pracownia Fizyki załącznik Nr 1 do SIWZ

3 Zadanie Nr 2 Pracownia Chemii - załącznik Nr 2 do SIWZ Zadanie Nr 3 Multimedialna Pracownia Językowa - załącznik Nr 3 do SIWZ 2. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 7 ustawy. 3. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH A. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujących zasadach: Oferta częściowa I winna dotyczyć łącznej realizacji Zadania Nr 1 Pracownia Fizyki i Zadania Nr 2 Pracownia Chemii; Oferta częściowa II winna dotyczyć realizacji Zadania Nr 3 multimedialna pracownia językowa. B. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcom. 5. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 na własny koszt i ryzyko w terminie do 30 dni, licząc od daty podpisania umowy ROZDZIAŁ 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

4 ROZDZIAŁ 6. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Złożenia pisemnych oświadczeń, które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U ), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących dokumentów: A. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, litera A składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. UWAGA: Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem odpowiednich terminów. ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane PISEMNIE. 3. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Twardogóra. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed

5 upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji. ROZDZIAŁ 8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 1) Zdzisława Fabiniaka (insp. ds. oświaty i informacji), pok. 7, tel , fax ). 2) Annę Lorek (podinspektor ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich) pok. 16, tel , fax: ). ROZDZIAŁ 9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 2. Przed upływem terminu związania, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o oznaczony w prośbie okres. 3. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca mo że przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 4. W razie zmiany lub wycofania oferty należy złożyć pismo w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszej SIWZ. Wykonawca opracowuje ofertę wg załączonego do specyfikacji wzoru (załącznik nr 7 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru spowoduje odrzucenie oferty. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, oferty te zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferta Wykonawcy ma zawierać oświadczenie, że Wykonawca akceptuje dołączone do SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SIWZ ). Projekt umowy winien być podpisany i opieczętowany na każdej stronie przez osobę uprawnioną, reprezentującą Wykonawcę. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką biurową zapewniającą pełną czytelność jej treści. 5. Wszystkie strony oferty powinny być trwale złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

6 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Brak takich podpisów skutkuje odrzuceniem oferty. 8. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 9. Wskazane jest ponumerowanie kolejnych zapisanych stron oferty oraz załączników. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz powinny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 11. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezale żnie od powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone parafą z imienną pieczątką. 12. Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w formularzu ofertowym. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 13. Wykonawca nie może zastrzec informacji wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy. 14. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 15. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. UWAGA: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. 17. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 18. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 19. Złożona w Gminie Twardogóra oferta musi spełniać wymogi wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta nie spełniająca nawet jednego z wymogów określonych w Rozdziale 3 będzie odrzucona. 20. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, na który składana jest

7 oferta - wg wzoru: L p, Nazwa sprzętu (wyposażenia), ilość, cena jednostkowa netto PLN, cena jednostkowa brutto PLN, wartość netto PLN, wartość brutto PLN., opis podstawowych parametrów sprzętu (wyposażenia) określonego w Załącznikach (1,2,3) do SIWZ. UWAGA: Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 21. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 Zadanie Nr 1, 2*, lub Zadanie Nr 3* (* wpisać właściwe) oraz nazwę, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 22. Ofertę należy złoż yć w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze pok. Nr 10, Twardogóra ul. Ratuszowa 14, lub skutecznie dostarczyć przesyłką pocztową lub kurierską w terminie określonym w Rozdziale 11 w punkcie Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienale żytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 25. Wykonawca powinien podać w ofercie: 1) Pełną nazwę Wykonawcy z dokładnym adresem siedziby firmy, NIP, REGON, Nr telefonu i faksu, nazwę konta poczty elektronicznej. 2) Cenę netto i brutto oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia (podaną słownie i liczbą). Cena ma obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonywaniem umowy w tym koszty dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia loco Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.. ROZDZIAŁ 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Twardogóra Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pok. Nr 10 Biuro Obsługi Klienta 2. Termin składania ofert do 11 września 2006 godz Miejsce otwarcia ofert Urząd Miasta i Gminy Twardogóra Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pok. Nr 19 Sala Konferencyjna 4. Termin otwarcia ofert 11 września 2006 godz Otwarcie ofert jest jawne. 6. Zamawiający przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Za cenę oferty, przyjmuje się ostateczną wartość przedmiotu zamówienia brutto. 2. Przez cenę brutto oferty w PLN należy rozumieć łączną cenę brutto poszczególnych części zamówienia, których dotyczy oferta, wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkimi opłatami, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający, w tym kosztów transportu do siedziby Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze, wniesienia wyposażenia i sprzętu do wskazanych

8 pomieszczeń w gimnazjum, ustawienia i podłączenia do odpowiednich instalacji (woda, kanalizacja, energia elektryczna), uruchomienia i odbiorów jeżeli takowe są wymagane. 3. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. ROZDZIAŁ 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Kryterium i waga kryterium: Łączna cena brutto oferty waga 100%. 2. Zamawiający wybierze spośród złożonych ważnych ofert ofertę o najniższej cenie brutto odrębnie dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 (Oferta częściowa I) oraz Zadania Nr 3 (Oferta częściowa II). Dotyczy to także ofert złożonych przez Wykonawców na realizację całości przedmiotu zamówienia (Zadania Nr 1, 2 i 3). ROZDZIAŁ 14. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Komisja ogłasza osobom obecnym nazwę i adres podmiotu składającego ofertę, nazwę zadania (zadań) którego (których) oferta dotyczy i łączną cenę brutto oferty. Wszystkie te informacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia w sposób zgodny z art. 88 ustawy. 5. Komisja oceni otwarte oferty zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. O wynikach przetargu Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano i cenę oferty. 7. W razie wystąpienia, chociaż jednej przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę. ROZDZIAŁ 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni pisemnie o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Gminy Twardogóra. 3. Zgodnie z Art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych

9 wykonawców. 4. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 wymienionej ustawy. 5. Zamawiający wymaga podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaproszenia do podpisania umowy. 6. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ. ROZDZIAŁ 16. INFORMACJE O PROTOKOLE POSTĘPOWANIA 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Na podstawie Art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ROZDZIAŁ 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, je żeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest w formie pisemnej do Zamawiającego. 3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 6. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 181 ust. 3

10 ustawy; 2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 9. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 10. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 11. O zawieszeniu biegu terminu związania z ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 12. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 13. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony, lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy. 14. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy, chyba, że na wniosek Zamawiającego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazi zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. 15. Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z przepisami art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach wyszczególnionych w ww. artykule uznaje się za jego oddalenie. Załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia fizyki Załącznik nr 2 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia chemii Załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie wyposażenia multimedialna pracownia językowa Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie oferenta art. 22 i 24 Ustawy Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie oferenta w sprawie stosowania się do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór oferty wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia fizyki Lp Nazwa wyposażenia ilość Opis i wymagania 1 2 Stół demonstracyjny dla nauczyciela z wstawką energetyczną Stolik uczniowski laboratoryjny ze wstawkami energetycznymi 1 kpl 6 szt. Wymiary ok. 1800x700x760mm. W całości wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, obrzeża ABS 0,5 mm. Wyposażony w przenośny zasilacz laboratoryjny typu Z-3 z regulacją napięcia w zakresie 0-30V 5A, przystawkę prądową 20A, listwę zasilającą 230V/50Hz. stolik uczniowski 3 - osobowy do pracowni fizycznej o wymiarach ok. 1800x650x760 mm, wyposażony w transformator małej mocy typ np. TR -1, na znamionowe napięcie pierwotne 230V/50Hz 40 VA, napięcie wtórne V oraz prostownik dwu połówkowy do w/w napięć. 3 Maszyna elektrostatyczna 1 szt Maszyna do otrzymywania wysokiego napięciai. Jest stosowana w szkołach jako przyrząd demonstracyjny (zalecenie MEN 0477). Umożliwia m.in. przeprowadzanie nastepujących doświadczeń: iskra i jej własności; fizjologiczne działanie iskry; działanie ciepłe iskry; jonizacyjne

11 działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; doświadczenie z rurką próżniową. 4 Amperomierz 250 ma 1 szt Miernik jest podstawowym przyrządem pomiarowym wielkości prądu.obudowa z tworzywa z zamontowanym miernikiem typu MER 96 TM. lub równoważnym 5 Amperomierz 1 A 2 szt Miernik jest podstawowym przyrządem pomiarowym wielkości prądu.obudowa z tworzywa z zamontowanym miernikiem typu MER 96 TM. lub równoważnym 6 Obwód szeregowy 1 szt Zestaw pozwalający przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu prostych obwodów elektrycznych i zapoznać się z charakterem połączeń szeregowych. Przyrząd zawiera dipole w postaci opornika, diody i żarówki. Liczne gniazda pozwalają na przyłączenie instrumentów pomiarowych. 7 Obwód równoległy 1 szt Zestaw pozwalający przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu prostych obwodów elektrycznych i zapoznać się z charakterem połączeń równoległych. Przyrząd zawiera dipole w postaci opornika, diody i żarówki. Liczne gniazda pozwalają na przyłączenie instrumentów pomiarowych. 8 Układ do badania połączeń szeregowych i równoległych 3 kpl. Konstrukcja przyrządu złożona z trzech żarówek oraz odpowiadających im trzech par gniazd zasilających osadzonych w izolacyjnej obudowie umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu połączeń szeregowych, równoległych i szeregowo - równoległych. 9 Woltomierz 6 V 2 szt Miernik jest podstawowym przyrządem pomiarowym wielkości napięcia. Obudowa z tworzywa z miernikiem typu MER 96 TM lub równoważnym 10 Elektromagnes 1 szt Przyrząd służy do: demonstrowania budowy i zasad działania elektromagnesu; wytwarzania pól magnetycznych o różnym natężeniu, przy przepływie prądu przez solenoid bez rdzenia lub z rdzeniem; wykazania występowania dużej pozostałości magnetycznej w przypadku zastosowania rdzenia ze stali twardej. Zasilanie- 12V. 11 Transformator 1 szt Transformator rozbieralny służy do wielu doświadczeń na lekcjach fizyki w szkołach. Umożliwia zapoznanie sie z budowa i zasadą działania transformatora, oraz przeprowadzenie doświadczeń: z pierścieniami, z wirującym polem magnetycznym, wahadłem Waltenhofena, obwodami rezonansowymi, spawaniem i topieniem metali. Cewki o 8600, 1600, 900, 200, 100, 50 zwojach. 12 Przyrząd do demonstracji fali stojącej 13 Zestaw do ćwiczeń z elektrostatyki 1 szt Przyrząd pozwalający zrozumieć mechanizm powstawania fali stojącej. Zasadniczą częścią przyrządu jest pętla z szerokiej folii, na której w dwóch barwach narysowano ciągłą sinusoidę. Za pomocą przyrządu można określić: - punkty nie biorące udziału w ruchu - węzły, - punkty, w których ruch będzie najbardziej intensywny - strzałki. 1 kpl Zestaw jest przeznaczony przy realizacji obowiązującego minimum programowego elektrostatyki. Najważniejsze części składowe zestawu to: 2 elektrometry w puszce; statyw izolacyjny; płyta izolacyjna; płyta przewodząca; kondensator kulisty i stożkowy; kulki próbne; wahadło elektryczne; elektrofor; komplet lasek do elektryzowania. Nr zalecenia MEN Elektroskop 2 szt Elektroskop jest przyrządem do doświadczeń z elektrostatyki, służy do wykazywania stanu naelektryzowania ciał. Zastosowanie przyrządu: - demonstrowanie zjawiska przewodnictwa, - określenie znaku ładunku elektrycznego, - demonstrowanie zjawiska indukcji elektrostatycznej, - zasada działania kondensatora 15 Elektrofor 1 szt Przyrząd służy do otrzymywania ładunków elektrycznych i do pokazu zjawiska indukcji elektrostatycznej. Elektrofor składa się z metalowego krążka z uchwytem i płyty winidurowej. Zalecenie MEN Nr. O Zestaw demonstracyjny światłowód 17 Zestaw do demonstracji prawa Ohma 18 Zestaw optyczny do modelowania barw 1 szt Przyrząd przeznaczony jest do przedstawienia zasady działania światłowodu i stanowi dobre wprowadzenie do nauki o współczesnych metodach przesyłu informacji czy wspomagania technik leczenia w medycynie. W skład zestawu wchodzi oświetlacz na podstawie oraz odcinek światłowodu w uchwycie. 1 kpl Zestaw do badania wpływu rezystancji obciążenia na wartość prądu płynącego w obwodzie. Układ posiada wyłącznik zasilania i jest przystosowany do podłączenia urządzeń pomiarowych (A,V). Całość osadzona w izolacyjnej podstawie. 1 kpl W skład zestawu wchodzą: źródło światła RGB (każda z żarówek posiada niezależny włącznik zasilania) oraz układ do modelowania barw w postaci bryły cieniowej na ruchomej podstawie, z ekranem. Przyrząd wspomaga nauczanie optyki w klasach gimnazjalnych z zakresu m.in. takich pojęć jak: kolor, nakładanie barw, cienie własne i przeniesione,

12 półcienie itp. 19 Zestaw optyczny z oświetlaczem 20 Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej 2 kpl. Zestaw umożliwiający wykonanie szerokiej gamy doświadczeń z zakresu optyki geometrycznej. W jego skład wchodzą:- Oświetlacz żarówkowy 12V/36W (z bocznymi zwierciadłami)- Zapasowa żarówka do oświetlacza- Pryzmat (trzy rodzaje)- Zwierciadło płaskie- Zwierciadło sferyczne- Zwierciadło cylindryczne- Soczewka bryła obustronnie wklęsła- Soczewka bryła obustronnie wypukła- Soczewka bryła płasko-wypukła- Soczewka blok prostokątny- Przesłona z 1-ną szczeliną- Przesłona z 3-ma szczelinami- Zestaw 8-miu kolorowych filtrów- Zestaw kolorowych kart 1 kpl. Zestaw ( zalecenie MEN 1091/2000) składający się z elementów optycznych i montażowych oraz oryginalnej ławy optycznej. Umożliwia wykonanie wielu eksperymentów z optyki - rozchodzenie światła, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewkę, obraz otrzymany na ekranie: ogniskowa i środek optyczny, zaćmienia Słońca i Księżyca, cień, półcień otrzymywanie prostej wiązki światła, załamanie światła w wodzie, rozszczepienie światła białego za pomocą pryzmatu, reflektor, aparat fotograficzny. 21 Ława optyczna z laserem 1 kpl Ława optyczna wykonana z aluminium. Posiadająca nóżki i przymiar do określanie położenia konika. Długość 80 cmlaser szkolny He Ne winien stanowić kpl. wraz z zasilaczem w jednej obudowie. Całość zasilana zasilaczem 12V dc. Moc lasera 1 m W 632,8 n m. 22 Zestaw do ćwiczeń z mechaniki 23 Wózek do pokazów ćwiczeń z mechaniki 24 Zestaw demonstracyjny do badania sił 1 kpl Zestaw winien składać się z elementów, które montuje się ze sobą i w ten sposób powstają układy doświadczalne. Bardzo bogato wyposażony zestaw winien umożliwiać wykonanie 25 opisanych w instrukcji ćwiczeń. Szczególnie interesujące są ćwiczenia z różnymi rodzajami ruchów z równoczesnym zapisem tych ruchów przez chronograf. Zalecenie MEN Nr szt Komplet składający się z dwóch wózków, trzech ciężarków o jednakowej masie równej ciężarowi wózka, dwóch magnesów sztabkowych, dwóch zderzaków sprężystych, dwóch zderzaków niesprężystych. 1 kpl. Zestaw pozwalający na przeprowadzenie doświadczeń dotyczących ważnych zagadnień z zakresu mechaniki:- grawitacja- równowaga sił, - środek ciężkości,- równowaga sił działających na ciało względem środka ciężkości,- działanie wielu par sił na ciało, moment uzyskania jego równowagi. 25 Siłomierze 10 szt Wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego, skala bardzo czytelna. Z dwóch stron posiadają haki do mocowania ciał podczas demonstracji w układach ćwiczeniowych. Możliwość mocowania w uchwytach magnetycznych. 1N 2szt, 3N 2 szt, 10N 2 szt, 2kG 2 szt, 4 kg 2 szt 26 Zestaw układ do badania tarcia 1 kpl Zestaw dla ucznia, umożliwiający poznanie podstawowych właściwości praw tarcia. W jego skład wchodzi: - podstawa, kostka drewniana z haczykiem o wym. 25 x 50 x 120 mm, kostka drewniana z haczykiem o wym. 50 x 50 x 120 mm oklejona z trzech stron: gumą, skórą oraz tworzywem sztucznym; dynamometr 1N; dynamometr 3N. 27 Równia pochyła z wózkiem 1 kpl Przyrząd znajduje zastosowanie w licznych doświadczeniach z zakresu dynamiki na lekcjach fizyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Podstawowe zagadnienia możliwe do realizacji przy wykorzystaniu zestawu to tarcie kinetyczne statyczne oraz przy zastosowaniu wózka, tarcie kinetyczne dynamiczne. W skład zestawu wchodzą: - rynienka aluminiowa o dług. 600 mm z kółkiem obrotowym oraz podziałką kątową i pionem 1 szt. - statyw mocujący 1 szt. - klocek drewniany z dwoma obciążnikami 50g/każdy o wym. 100 x 50 x 30 mm i łącznej wadze ~200g - 2 szt.- cztery wymienialne powierzchnie o różnym stopniu przyczepności (guma, gąbka, polistyren, MDF sprasowany papier)- zestaw odważników 50 g 6 szt.- linka - wózek do mechaniki. 28 Stoper cyfrowy 2 szt Lekki, poręczny stoper ze sznurkiem. Z dobrze czytelnym wyświetlaczem minut, sekund, 1/100 sek., ze wskaźnikiem godziny i daty. Funkcje startstop, w kolorze czarnym, dodatkowo funkcja drzemki. Zasilany baterią SR 44 dostarczoną wraz ze stoperem. 29 Laboratoryjna waga elektroniczna 2 szt Waga elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym do ćwiczeń uczniowskich, pozwalająca ważyć przedmioty o masie nie przekraczającej 500 g. Obciążenie maksymalne g Klasa dokładności - I

13 30 Przyrząd do pokazu ruchów 1 kpl Przyrząd służy do pomiaru i zapisu prędkości ruchu. Prędkość zapisywana jest w formie znaków na odpowiedniej taśmie przymocowanej do poruszającego się obiektu. 31 Zestaw do wyznaczania gęstości ciał 32 Termometr laboratoryjny cyfrowy Zakończono na poz kpl. Zestaw ciężarków o jednakowej masie, Zestaw ciężarków o jednakowej objętości; Trzy różne zestawy służą do demonstrowania i omawiania wzajemnych zależności między masą, objętością i gęstością.nr zalec. MEN: szt Termometr umożliwiający pomiar temperatury w zakresie od - 50 do stopni C z rozdzielczością 0,1 stopnia C. Prezentacja wyniku na wyświetlaczu LCD. Czujnik temperatury - dioda krzemowa. Prąd polaryzujący czujnik (ok. 0.3mA) wytwarzany przez źródło prądowe zbudowane przy użyciu wzmacniacza operacyjnego. Regulacja termometru przeprowadzana w oparciu o dwa punkty: temperaturę wody wymieszanej z lodem (0 stopni) i temperaturę wrzenia wody (100 stopni). Zasilanie: 9VDC, obudowa. Załącznik nr 2 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia chemii Lp Nazwa wyposażenia ilość Opis i wymagania Wyciąg chemiczny 1 szt Standardowy wyciąg laboratoryjny. Wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm, obrzeża ABS 2mm, ściana przednia przeszklona. Posiadający system wentylacji 1 wywiewnej z obiegiem wymuszonym. Gniazdo 230V/50Hz i 24V/50Hz, kroploszczelne, instalacje gazową (Propan Butan) i wodną, łącznie ze zlewem ze stali nierdzewnej oraz syfonem. Wymiary orientacyjne: 1250 x 700 x 2100 mm Szafka wodna 5 szt 2 3 Wózek techniczno - fizyczny 1 szt 4 Stolik laboratoryjny z blatem odpornym chemicznie 5 Stolik uczniowski 3-osobowy z blatem odpornym chemicznie 6 Zestaw do doświadczeń chemicznych w gimnazjum 9 szt 6 szt SZAFKA WODNA - wymiary: 600x600x760 mm, wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża ABS 0,5 mm, wyposażona w zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem. WÓZEK DO PRACOWNI Chemiczno Fizycznej o orientacyjnych wymiarach 1000x600x800 mm o konstrukcji metalowej, na kółkach wyposażony w ladę górną oraz 2 półki z możliwością ich zdejmowania. STOLIK LABORATORYJNY z szufladą i szafką boczną zamykaną na zamek. Wymiary 1200x600x900 mm. Stelaż z rury kwadratowej 25x25 mm, blat pokryty płytkami ceramicznymi, pozostałe elementy z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, obrzeża ABS 0,5 mm Stolik uczniowski 3 - osobowy do pracowni chemicznej o wymiarach 1800x600x760 mm z blatem ceramicznym. 8 kpl Zestaw przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z chemii dostosowanych do podstawy programowej w gimnazjum. Wyposażenie zestawu, wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwiające 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń, opisanych w podręcznikach chemiii Gimnazjum. 7 Trójnóg metalowy fi szt Pomoc naukowa do wyposażenia pracowni chemicznej. Średnica ok. 150 mm Wysokość ok. 220 mm 8 Lampka spirytusowa szklana 9 Zestaw odczynników chemicznych do gimnazjum 10 Zestaw podstawowy szkła laboratoryjnego do pracowni chemicznej gimnazjum (wersja podstawowa) 8 szt Lampka spirytusowa laboratoryjna do ćwiczeń chemicznych 1 kpl Zestaw przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z chemii dostosowanych do podstawy programowej w gimnazjum. Wyposażenie zestawu winno umożliwiać wykonanie wszystkich doświadczeń, opisanych w podręcznikach chemii dla Gimnazjum. 1 kpl Zestaw przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń z chemii dostosowanych do podstawy programowej w gimnazjum. Wyposażenie zestawu, wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwiające wykonanie wszystkich doświadczeń, opisanych w podręcznikach chemii dlai Gimnazjum.

14 Załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie wyposażenia pracownia językowa na 16 osób Zestawienie wyposażenia i jego podstawowe cechy: Lp Nazwa wyposażenia ilość Opis i wymagania Pulpit nauczyciela z 1 kpl. Biurko nauczyciela - płyta 25mm, okleina PCV 2-3 mm, jednostką centralną, blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a 1 mikrofonem i słuchawkami blendą, przepusty kablowe min. 5 szt, - maskownica sprzętu, - szafka sprzętowa, -szafka na stację dysków, półka pod klawiaturę, półki wyjmowane, zamykana szafka na komputer, kolor blatu wiśnia. Jednostka centralna: sterowanie oprogramowaniem użytkowym (PC); 8 wejść audio; wejście słuchawkowe; włącznik on/off; regulacja siły głosu z mikrofonów, wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD; regulacja siły głosu w głośnikach; wyjście nagrywania na magnetofon, wyjście na głośniki; zasilanie; pasmo przenoszenia 50Hz 10 khz; Oprogramowanie sterujące i wyposażenie: interface użytkownika; funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem; timer; przewody systemowe, przewód RS-232 i USB; mini jack mono i stereo, mikrofon dynamiczny 200 Ohm, słuchawki 2 x 2 Pulpity uczniowskie 2 osobowe z mikrofonem dynamicznym i słuchawkami dla uczniów 400 Ohm. 8 kpl. Stanowiska uczniowskie 2 osobowe: Stolik ucznia: płyta 25mm kolor blatów - wiśnia, okleina PCV 2 3 mm, blenda min 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, przepusty kablowe, nóżki poziomujące rozmieszczone niesymetrycznie Wyposażenie: słuchawki 2 x 400 Ohm z mikrofonem dynamicznym 200 Ohm, pulpit ucznia z wejściem/wyjściem audio do podłączenia komputera, regulacja głośności sygnału na stanowisku uczniowskim 3 Magnetowid VHS/SVHS 1 szt. Magnetowid VHS, Nicam, Super Drive, Super Long Play 12 godz., łatwy w obsłudze, inteligentny timer, odświeżanie taśmy, pseudo odtwarzanie S - VHS, Show View, VPS/PDC, przewijanie E-180 max. 60 sec., odtwarzanie nagrań NTSC. 4 Magnetofon dwukasetowy 1 szt. - pasmo przenoszenia 20-16,500 Hz (taśma metalowa) - stosunek sygnał / szum 57 db (układ redukcji szumów wyłączony) - sieć zasilająca V, Hz 5 Odtwarzacz DVD 1 szt. Odtwarzanie MP3/WMA/JPEG, Progresywne skanowanie obrazu, - Cyfrowo-analogowy przetwornik obrazu 108 Mhz/12-bitów, - Odczyt płyt DVD-R/DVD-RW 6 Wizualizer cyfrowy 1 szt. Matryca CCD 850 K pixeli - Odświeżanie 15 klatek / s - Obiektyw F=6.7, f =2.8 - Obszar odczytywania 320 x 240 mm - Focus - ręczny - Przesłona - automatyczna / ręczna - Funkcje - Bilans bieli automatycznie / ręcznie - Negatyw / Pozytyw Tak - Kolor / Czarno-Biały Tak - Night View Tak - Stop-Klatka Tak - Zoom cyfrowy 8x

15 - Obrót obrazu Tak - Pamięć wewnętrzna 80 zdjęć 7 Ekran projekcyjny 1 szt. wymiar 200x200 zawieszany na ścianę rozwijany ręcznie Tkanina Matt White 8 Krzesła tapicerowane 17 szt. Krzesło typu ISO tapicerowane chrome (stelaż metalowy chromowany, oparcie i siedzisko tapicerka w kolorze ciemno niebieskim lub granatowym) 9 Zestaw komputerowy sterujący pracownią 1 kpl Zestaw komputerowy do sterowania pracownią językową: Procesor: Intel Celeron D320 2,4 GHz, 256K,533 FSB,BOX lub równoważny; Płyta główna: odpowiednia format matx,;pamięć RAM : 512 MB DDR 2 rozszerzalna do 1 GB; Gniazda pamięci: 4 DIMM; Stacja dyskietek: FDD 3,5 1,44 MB; Dysk twardy: SATA 80 GB; Napęd optyczny: COMBO CD ROM, CD RW/DVD; Karta grafiki: zintegrowana z płytą min. 64 MB; Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą z dwukanałowym kodekiem; Karta sieciowa: Wi - Fi b/g; Ethernet LAN 10/100; Bezprzewodowa transmisja sygnału do tablicy interaktywnej; Zewnętrzne porty: 4 x USB 2.0 (dwa z tyłu,dwa z przodu), 1 x szeregowy, 1 x równoległy, 2 x PS-2, 1 x RJ 45, 1 x VGA, 1 x PCMCIA typ II, gniazda słuchawek i mikrofonu; Obudowa: Midi Tower; Klawiatura: standardowa PS 2 ; Mysz: optyczna z 2-ma przyciskami i scrollem, Monitor: LCD 17. Oprogramowanie: Windows XP PL Proffesional, Office 2003 STD EDU MOLP 10 Tablica interaktywna 2 szt. Tablica interaktywna wielkość: min. 77 ; transmisja sygnału bezprzewodowa, transmisja pisaka ultradźwięki; rodzaj pisaka-3 przyciskowe pióro projekcyjne; powierzchnia anty odblaskowa magnetyczna; prezentacje programowe: ekran interaktywny, tablica interaktywna, połączenie konferencyjne; narzędzia: rozpoznawanie kształtów geometrycznych, dodawanie tła, edycja klipartów; oprogramowanie z wyborem języka polskiego, wyposażona w kółka jezdne blokowane z regulowaną wysokością w minimum 5 poziomach, pilot prezentacyjny pełne sterowanie myszą, sterowanie prezentacjami, wbudowany wskaźnik laserowy. Wymagane funkcje pracowni językowej: Funkcje dostępne dla ucznia: praca indywidualna o odsłuch programu nauczania zadanego przez nauczyciela o odsłuch wykładu nauczyciela o konwersacja z nauczycielem o konwersacja z innym uczniami lub wybraną grupą uczniów o powtarzanie zwrotów po nauczycielu nagranym na kasecie lub CD

16 o kontrola własnej wymowy praca w parach o podsłuch przez nauczyciela wybranej pary o konwersacja wybranej pary z nauczycielem o konwersacja w parach z podkładem dźwiękowym praca w grupach o odsłuch programu nauczania przez grupę o odsłuch wykładu nauczyciela przez grupę o konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez nauczyciela o konwersacja w grupie z nauczycielem z transmisją do wybranych uczniów o konwersacja ucznia z nauczycielem z transmisją do wybranych słuchaczy o konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez o konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę w każdym trybie winna być możliwość jest nagrywania wypowiedzi na magnetofon nauczyciela w każdym trybie uczeń winien posiadać podsłuch swojego głosu Praca indywidualna ucznia z komputerem (notebook) o uczeń może odsłuchiwać dźwięk z własnego komputera o o o uczeń może regulować sobie siłę dźwięku w słuchawkach uczeń może słyszeć jednocześnie dźwięk ze swojego komputera oraz z pracowni językowej (głos nauczyciela, audycje z CD, kasety, komputera nauczyciela) nauczyciel ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera ucznia Funkcje realizowane przez nauczyciela: przełączanie trybów pracy, podział słuchaczy na dwie dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy, dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami, szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup, wyłączenie informacji o podsłuchu, podsłuch dowolnego słuchacza, pary lub grupy, konwersacja ze słuchaczem, parą lub grupą, konwersacja ze słuchaczem z transmisją do wybranych słuchaczy, konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy, zapis pracy na magnetofonie, wysyłanie programu z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer), prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki, tworzenie list obecności uczniów, przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk, funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem, timer, uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie może słyszeć głos nauczyciela objaśniającego daną prezentację, nauczyciel ma możliwość dystrybucji dźwięku z komputera do stanowisk uczniów, nauczyciel może nagrywać dyskusje uczniów (słyszane w słuchawkach) na twardym dysku za pośrednictwem rejestratora dźwięku. Wymagania dodatkowe: 1. Gwarancja na pracownię minimum 3 lata, na sprzęt i meble minimum 2 lata, 2. Przeszkolenie nauczycieli języków obcych w Gimnazjum z zakresu obsługi pracowni, 3. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, 4. Certyfikat CE dla pracowni i sprzętu audiowizualnego, 5. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania przez okres gwarancji na pracownię. Koniec.

17 Załącznik nr 4 do SIWZ Pełna nazwa firmy: dokładny adres: OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 oświadczamy, że: - firma nasza posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia. - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z załączonym dokumentem, potwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym, osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w imieniu firmy są:.... imię i nazwisko stanowisko (funkcja).... imię i nazwisko stanowisko (funkcja) Miejscowość Data,.. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu firmy

18 Pełna nazwa firmy: Załącznik nr 5 do SIWZ dokładny adres: OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki, chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 oświadczamy, że: - akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy opracowanym przez zamawiającego w SIWZ oraz projekcie umowy, - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( D.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami), - oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( D.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami), - w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - akceptujemy terminy płatności faktur określone w projekcie umowy.. (miejscowość, data) Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu firmy

19 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA - projekt w sprawie wykonania zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych: fizyki i chemii oraz multimedialnej pracowni językowej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5. w zakresie określonym dla Zadania Nr 1 i 2*/ Zadania Nr 3* - (* - niepotrzebne skreślić) zawarta dnia roku, w Twardogórze, pomiędzy : Gminą Twardogóra z siedzibą w Twardogórze ul. Ratuszowa Twardogóra reprezentowaną przez: Jana Dżugaja Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przy kontrasygnacie: Henryka Liska Skarbnika Miasta i Gminy Twardogóra zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM oraz, zwanym/ -ą w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym/ -ą przez upełnomocnionych przedstawicieli w osobach: o następującej treści: 1. Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy, zamontuje (zainstaluje) i uruchomi (jeżeli dokumentacja sprzętu wymaga uruchomienia) wyposażenie, pomoce naukowe, i sprzęt przeznaczony przez Zamawiającego na wyposażenie pracowni przedmiotowej fizyki i chemii* / multimedialnej pracowni językowej* (* - niepotrzebne skreślić) w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5. Wykaz rzeczowy, ilościowy i jakościowy wyposażenia i sprzętu (specyfikacja techniczna) będącego przedmiotem zamówienia jest w swym zakresie zgodny ze specyfikacją techniczną złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Oferta WYKONAWCY wraz ze specyfikacją techniczną stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wyposażenie i oprogramowanie ZAMAWIAJĄCEMU do siedziby Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze ul. S. Batorego 5 przy wykorzystaniu własnych środków transportu i na własny koszt, a następnie dokonać ich (jego) instalacji i montażu w wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pomieszczeniach, uruchomienia i konfiguracji ( o ile są wymagane) - nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dacie podpisania umowy. 3. WYKONAWCA zapewnia, że sprzęt, wyposażenie, pomoce naukowe i oprogramowanie objęte przedmiotem dostawy odpowiadają co najmniej jakości i wymaganiom technicznym określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiadają jakości i parametrom

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 03/0114/DN DOSTAWA URZĄDZEŃ BADAWCZO-POMIAROWYCH, URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak: ET/420/2012/W/korekta Wrocław, dn. 31 października 2012 r. Zamawiający: POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Karkonoska 10 53-015 Wrocław www.prw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 26/P/1-2/2013 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 26/P/1-2/2013 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo