SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)"

Transkrypt

1 Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej ul. Reja Warszawa tel fax NIP: REGON: PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) Znak sprawy: TOZP 1/ 2014 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wyposażenie teatralne Sali Widowiskowej Teatru Ochoty Ośrodka Kultury Teatralnej (Etap II) znajdującej się przy ul. Reja 9 w Warszawie Zatwierdził: Joanna Nawrocka Dyrektor Teatru Ochoty Ośrodka Kultury Teatralnej Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 1

2 Warszawa, dnia 12 listopada 2014 roku 1. Zamawiający Nazwa i adres Zamawiającego: Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej ul. Reja Warszawa tel fax adres strony internetowej do celów postępowania: nr konta Zamawiającego: BANK PKO SA Godziny pracy Zamawiającego: (poniedziałek piątek) 1.3. Adres, pod którym można uzyskać informacje: 1.4. Adres, pod którym należy złożyć ofertę: tymczasowa siedziba Teatru Ochoty, ul. Skorochód- Majewskiego 34, Warszawa, dział księgowości, w godz (poniedziałek-piątek) 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej ustawą PZP Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP Postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: TOZP 1/2014. W trakcie postępowania Wykonawcy zobowiązani są powoływać się na w/w znak sprawy we wszystkich składanych pismach, formularzach i dokumentach, jak i we wszystkich kontaktach z Zamawiającym Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ ), określa wszelkie niezbędne informacje związane z przedmiotowym postępowaniem W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz wydane na jej podstawie przepisy aktów wykonawczych We wszystkich sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia stosowane jest prawo polskie z uwzględnieniem uregulowania art. 30 ustawy PZP. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 2

3 zapoznał się z przepisami, które mogą w jakikolwiek sposób dotyczyć niniejszego przetargu, a następnie zobowiązań umownych. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie teatralne Sali Widowiskowej Teatru Ochoty Ośrodka Kultury Teatralnej (Etap II) znajdującej się przy ul. Reja 9 w Warszawie w kompletne systemy nagłośnienia, łączność inspicjenta, oświetlenie technologiczne, podesty sceniczne oraz podłogi baletowe, wymienione w wykazie materiałów i prac stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie instalacji kablowych i poprawne podłączenie wszystkich elementów poszczególnych systemów urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ (zwaną dalej: Dokumentacją Projektową ) dostawę, montaż, uruchomienie, programowanie, kalibrację i strojenie poszczególnych systemów dostawę, montaż i dopasowanie podłóg scenicznych do sceny dostawę i montaż podestów scenicznych dostarczenie dokumentacji powykonawczej przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonych systemów w wymiarze - System nagłośnienia - 8 godzin - System łączności inspicjenta - 4 godziny - System oświetlenia technologicznego - 8 godzin - Technologia ogólna sceny - 4 godziny 3.2. Dokumentacja projektowa stanowi wiążące wytyczne dla Wykonawcy w zakresie: - Systemu nagłośnienia - Systemu łączności inspicjenta - Systemu oświetlenia technologicznego - Technologii ogólnej sceny 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wykazie materiałów i prac stanowiącym załącznik nr 2 do siwz oraz w wykazie istotnych i minimalnych parametrów i funkcji stanowiącym załącznik nr 1 do siwz Dostarczony sprzęt, urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, zmontowane, gotowe do użytku oraz ustawione, zawieszone lub zabudowane w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 3

4 3.5. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, a przede wszystkim w projekcie technologicznym, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wykazie materiałów i prac stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykazie istotnych i minimalnych parametrów i funkcji stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Potwierdzeniem równoważności jest dokument DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) producenta, który należy dołączyć do oferty Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami Każdy z Wykonawców jest zobowiązany dołączyć do oferty karty materiałowe producenta oferowanych urządzeń i materiałów zgodnie z wykazem materiałów i prac stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Dla materiałów i urządzeń, dla których wskazany jest wymóg karty katalogowej, nie dopuszcza się rozwiązań warsztatowych. W przypadku kart materiałowych w języku innym niż język polski należy dostarczyć ich tłumaczenia na język polski Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne Urządzenia audiowizualne Mikrofony i głośniki Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 3.9. Miejscem dostawy, instalacji i montażu urządzeń będących przedmiotem zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej, ul. Reja 9, Warszawa. Koszty dostawy urządzeń będących przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 4 tygodnie od daty podpisania umowy Na podstawie art. 144 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z koniecznością wykonania dodatkowych prac przygotowawczych na terenie obiektu Teatru Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 4

5 uniemożliwiających Wykonawcy wykonania zamówienia w terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić tylko raz. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy polegające na kompleksowym wyposażeniu lub modernizacji teatrów, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektów wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na co najmniej 150 miejsc siedzących o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedno zadanie polegające łącznie na: - dostawie i montażu systemu elektroakustycznego z cyfrową konsoletą foniczną, - dostawie i montażu cyfrowego systemu łączności inspicjenta, - dostawie i montażu oświetlenia technologicznego bloki zasilające, cyfrowe urządzenia regulacji oświetlenia; projektory i akcesoria - dostawie i montażu podestów scenicznych, - dostawie podłogi scenicznej dla baletu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują lub będą dysponować minimum jednym specjalistą w zakresie elektroakustyki posiadającymi wyższe wykształcenie techniczne o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku z doświadczeniem przy realizacjach co najmniej dwóch projektów polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu zintegrowanych systemów elektroakustycznych do teatrów, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektów wymienionych w dziale: 12 grupie: 126 klasie: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych o wartości projektu co najmniej ,00 zł, obejmujących łącznie: - dostawę i montaż systemu nagłośnienia frontalnego widowni, - dostawę i montaż systemu nagłośnienia sceny, Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 5

6 - dostawę i montaż cyfrowego systemu konsolet fonicznych, - dostawę i montażu systemu mikrofonów bezprzewodowych, - dostawę i montaż systemu mikrofonów przewodowych, - uruchomienie ww. systemów, - strojenie ww. systemów, - wykonanie pomiarów akustycznych systemów nagłośnienia, - szkolenie personelu zamawiającego, dysponowania kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w szczególności robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne sytuacji ekonomicznej i finansowej: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 złotych. 5.3 W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli z dnia publikacji ogłoszenia. 5.4 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki określone w pkt na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. 5.5 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.6 Oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona kopia pełnomocnictwa powinna być załączona do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 6

7 ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 5.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów. 5.8 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5.9 Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP. 6 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ oryginał oświadczenia podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (obowiązek złożenia przez Wykonawcę takiego oświadczenia wynika bezpośrednio z art. 44 Ustawy PZP); wykaz wykonanych dostaw, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, co najmniej 2 (dwóch) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 7

8 okresie, z podaniem ich wartości, rodzaju zamówienia, dat wykonania i nazwy zlecających, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z podaniem pełnej podstawy prawnej uzyskanych uprawnień i daty ich wydania) i zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w celu wykazania spełnienia warunku, którego opis został zamieszczony w pkt SIWZ, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie/certyfikaty/uprawnienia osób wymienionych w wykazie; polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku sytuacji, o której mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP (Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a pomioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt poniżej. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 8

9 Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt niniejszej SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 6.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci kart materiałowych oraz uzupełniony formularz cenowy i wykaz materiałów i prac (załącznik nr 2 do SIWZ) o informacje dotyczące producenta i symbole oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oryginał oświadczenia podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich; w stosunku do osób fizycznych wymagane jest oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 9

10 6.3.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt i pkt Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; pkt Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 10

11 6.4.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.5 Dokumenty do oferty Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 7.1 W niniejszym postępowaniu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać drogą elektroniczną na adres: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się znakiem sprawy nadanym przez Zamawiającego umieszczonym na pierwszej stronie SIWZ. 7.3 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Joanna Nawrocka. 8 Wymagania dotyczące wadium. 8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 8.2 Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Wadium może być wniesione w: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK PKO SA ; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 11

12 8.3.3 gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). 8.4 Wadium wniesione w formie pieniądza będzie przechowywane na rachunku bankowym nieoprocentowanym. 8.5 W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Anety Tyczyńskiej- Waszczyk, głównego księgowego Teatru Ochoty, ul. Skorochód-Majewskiego 34, Warszawa (tel ). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych dokumentów potwierdzających wniesienie wadium, w szczególności przyjęcie przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie jest jednoznaczne z poprawnością jego wniesienia. 8.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 8.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP lub pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9 Termin związania ofertą. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 12

13 9.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9.2 Ewentualne przedłużenie terminu związania ofertą nastąpi na warunkach określonych w art. 85 ust. 2-4 ustawy PZP. 10 Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są przygotować i złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż formularz cenowy stanowi nieodzowną część formularza ofertowego. Do oferty należy dołączyć dokumenty, oświadczenia i formularze wymagane w SIWZ. Wszystkie wymienione poniżej załączniki należy złożyć w postaci oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: załącznik nr 1 do oferty parafowany przez Wykonawcę wykaz istotnych i minimalnych parametrów stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; załącznik nr 2 do oferty podpisany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; załącznik nr 3 do oferty wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; załącznik nr 4 do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ oryginał oświadczenia podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; załącznik nr 5 do oferty wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, co najmniej 2 (dwóch) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ); Załącznik nr 6 do oferty Oficjalne karty materiałowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty materiałowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga dostarczenia kart materiałowych w języku polskim lub angielskim. Dane zawarte w kartach materiałowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 13

14 urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne opisane w Opisach Przedmiotu Zamówienia poszczególnych części zamówienia załącznik nr 7 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ oryginał oświadczenia podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; załącznik nr 8 do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; załącznik nr 9 do oferty aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; załącznik nr 10 do oferty aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; załącznik nr 11 do oferty aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; załącznik nr 12 do oferty aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; załącznik nr 13 do oferty informację o udzieleniu wykonania części zamówienia podwykonawcom lub wykonaniu całości zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę (załącznik nr 8 do SIWZ); załącznik nr 14 do oferty dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę wadium; załącznik nr 15 do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 14

15 załącznik nr 16 do oferty pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba inna niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; załącznik nr 17 do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, certyfikatów, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie osób wymienionych w wykazie; załącznik nr 18 do oferty oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca wypełnia oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej bądź o braku przynależności do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej, wszelkich załączników do dokumentacji przetargowej sporządzonych podczas procedury przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość dostawy czy charakter oferty Niezależnie od wyniku postępowania, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wyłącznie Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów z tytułu jakichkolwiek wydatków czy strat niezależnie od ich rodzaju, jakie może ponieść Wykonawca w związku z przygotowaniem oferty, czy jakiegokolwiek innego aspektu niniejszego zamówienia Zaleca się, aby Wykonawca zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką Walutą procedury jest złoty (PLN) Oferta, oświadczenia i pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną). Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 15

16 10.11 Dokumenty złożone do oferty jako kopie winny być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez naniesienie na każdej stronie (nie dotyczy pustych stron) klauzuli Za zgodność z oryginałem potwierdzonej podpisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Wszystkie strony oferty, o ile nie znajdują się na nich podpisy, winny być parafowane przez przedstawiciela(li) Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty spowodowane poprawkami, korektami błędów lub skreśleniami muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela(li) Wykonawcy w przeciwnym przypadku zmiany te nie będą uwzględniane Zaleca się, by na pierwszej stronie oferty zamieścić spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie PZP Ofertę, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w kopercie lub w innym prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Opakowanie musi zawierać, co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie: Oferta Wyposażenie teatralne Sali Widowiskowej Teatru Ochoty Ośrodka Kultury Teatralnej (Etap II) znajdującej się przy ul. Reja 9 w Warszawie, znak sprawy TOZP 1/2014, nazwę i adres Wykonawcy, co umożliwi zwrot, bez otwierania, ofert złożonych po terminie określonym w ustawie PZP Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert wewnętrznej i zewnętrznej, z których każda powinna być oznakowana zgodnie ze wskazaniami określonymi w pkt Niewłaściwe oznakowanie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty. W szczególności brak oznaczenia określonego w pkt może skutkować otwarciem oferty przed wyznaczonym terminem, co spowoduje jej odrzucenie Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone wg takich samych wymagań jak oferta, z dopiskiem na opakowaniu Zmiana oferty. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 16

17 Opakowania oznaczone w ten sposób zostaną otwarte wraz z ofertami i zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z oznaczeniem na opakowaniu Wycofanie oferty Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy PZP W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której zostanie zamieszczona specyfikacja Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 38 ust. 4a Ustawy PZP Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego W przypadku doręczenia oferty pocztą wymagane jest zastosowanie formy przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru W przypadku doręczenia innego niż za pośrednictwem poczty ofertę należy złożyć w tymczasowej siedzibie Teatru Ochoty ul. Skorochód-Majewskiego 34, Warszawa w godzinach i dniach pracy Teatru, tj od poniedziałku do piątku 11.4 Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2014 r., do godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania w/w terminu jest data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, nawet w przypadku przesłania oferty pocztą jako przesyłki poleconej Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada o godz w tymczasowej siedzibie Zamawiającego, ul. Skorochód-Majewskiego 34, Warszawa, dział księgowości Otwarcie ofert jest jawne. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 17

18 11.7 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom w stanie, w jakim zostały dostarczone do Zamawiającego, po upływie terminu do wniesienia odwołania. 12 Opis sposobu obliczania ceny Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych (PLN) cenę brutto określoną za cały przedmiot zamówienia (cenę ryczałtową), zwaną dalej ceną brutto oferty, w rozumieniu art. 3 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późniejszymi zmianami), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za towar. Cena ta zostanie przyjęta jako kryterium oceny ofert Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych Cena oferty obejmuje wszystkie nakłady na realizację całego zamówienia, w tym ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy Wykonawca sporządza wycenę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ formularz ofertowy. 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie ceny brutto oferty oraz udzielonego okresu gwarancji Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Waga kryterium Cena brutto oferty Stosunek najniższej ceny brutto oferty spośród ocenianych ofert do łącznej ceny brutto ocenianej oferty. 80 % 2 Okres gwarancji Stosunek najdłuższego okresu gwarancji oferty spośród ocenianych ofert do okresu gwarancji ocenianej oferty. 20 % 13.2 Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów zgodnie z poniższymi zasadami K = C c + C g C c cena C g warunki gwarancji Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta to Zasady oceny wg kryteriów Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 18

19 Cena = 80%, w tym kryterium obliczania ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: C c = (C min /C b ) * 80% * 100 pkt C c ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniższa cena brutto oferty spośród ocenianych ofert, C b cena brutto ocenianej oferty Warunki gwarancji 20% będą punktowane w następujący sposób: - 24 m-cy lub więcej 100 pkt - 13 m-cy do 23 m-cy 50 pkt - 12 m-cy 0 pkt Uwaga minimalny okres gwarancji musi wynosić min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia C g = ilość punktów * 20% 13.4 Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, gdy przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikających z małej różnicy Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje określone w pkt na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 19

20 14.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wyłoniona jako oferta najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 18 Postanowienia końcowe SIWZ wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 20

21 18.2 W przypadku pobrania SIWZ w sposób inny niż w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze udziału w postępowaniu, co umożliwi Zamawiającemu przekazywanie informacji dotyczących toku postępowania Wszelkie postanowienia SIWZ służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty W sprawach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ zastosowanie mają postanowienia ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 19 Wykaz załączników do SIWZ. Wykonawcy otrzymują w komplecie materiałów przetargowych następujące dokumenty: - niniejszą SIWZ oraz stanowiące jej integralną część załączniki: 19.1 Załącznik nr 1 Wykaz istotnych i minimalnych parametrów i funkcji (do podpisania i złożenia wraz z ofertą) 19.2 Załącznik nr 2 Wykaz materiałów i prac (do podpisania i złożenia wraz z ofertą) 19.3 Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa 19.4 Załącznik nr 4 Formularz ofertowy (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 8 Informacja o udzieleniu wykonania części zamówienia podwykonawcom lub wykonaniu całości zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 9 Wzór umowy (do podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 10 Wykaz osób (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą) Załącznik nr 11 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (do wypełnienia, podpisania i złożenia wraz z ofertą). Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 21

22 Załącznik nr 1 do SIWZ WYKAZ ISTOTNYCH I MINIMALNYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI 1. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA Do systemu należy dostarczyć dedykowane oprogramowanie producenta systemu nagłaśniania umożliwiające inżynierowi systemu dostosowanie systemu nagłośnienia dla danej konfiguracji widowni. Wszystkie zestawy głośnikowe muszą być zasilone ze wzmacniaczy mocy tego samego producenta co urządzenia głośnikowe, aby uzyskać minimalne wymagania parametrów akustycznych urządzeń głośnikowych określonych w wykazie istotnych i minimalnych parametrów i funkcji. Ponadto wzmacniacze mocy muszą być wyposażone w procesor DSP z przygotowanymi programami fabrycznymi dla poszczególnych rodzajów urządzeń głośnikowych. Wzmacniacze mocy należy połączyć w topologii gwiazdy do sieci Ethernet, umożliwiając zdalną konfigurację i kontrolę ich parametrów. Dedykowane oprogramowanie komputerowe musi umożliwiać zmianę ustawień wszystkich wzmacniaczy mocy, również wzmacniaczy odpowiedzialnych za nagłośnienie monitorowe czy plany dźwiękowe. Wykaz istotnych i minimalnych parametrów i funkcji: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy (ZG1 ZG4) dwudrożny zestaw głośnikowy procujący w trybie podziału pasywnego konstrukcja współosiowa głośnik szerokopasmowy nie mniejszy niż 12 głośnik wysokotonowy nie mniejszy niż 2,5 kąt promieniowania w pionie i poziomie nie mniej niż 90 o +/- 5 o maksymalny SPL nie mniej niż 132 db pasmo przenoszenia 60 Hz 20 khz (-10 db) lub szersze obudowa ze sklejki drewnianej waga nie większa niż 30 kg Elementy montażowe zestawów głośnikowych szerokopasmowych (ZG1 ZG4) uchwyt rotacyjny-regulowany, umożliwiający regulację nachylenia zestawu głośnikowego w pionie i w poziomie umożliwiający montaż na rurze o średnicy mm Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 22

23 Zestaw głośnikowy niskotonowy (SUB1-SUB2) maksymalny SPL nie mniej niż 135 db przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 1 x 18 dolna częstotliwość przenoszenia minimum 32 Hz (-10dB) lub niższa obudowa ze sklejki drewnianej wyposażona w uchwyty do przenoszenia i otwór na statyw wysokość nie większa niż 55 cm waga nie większa niż 65 kg Zestaw głośnikowy efektowy (ZG5-ZG10) konstrukcja współosiowa głośnik szerokopasmowy nie mniejszy niż 5 głośnik wysokotonowy nie mniejszy niż 1 maksymalny SPL nie mniej niż 118 db pasmo przenoszenia 100 Hz 20 khz (-10 db) lub szersze kąt promieniowania w pionie i poziomie 110 o +/- 5 o uchwyt do montażu do ściany obudowa ze sklejki drewnianej wymiary nie większe niż wysokość: 18 cm, szerokość: 20 cm Wzmacniacz mocy 4 kanałowy z procesorem DSP co najmniej 4 kanały wzmacniacza o mocy nie mniejszej niż 1000W (8 Ohm, THD nie większe niż 1%) nie mniej niż 2 cyfrowe porty wejściowe AES/EBU (4 sygnały foniczne) nie mniej niż 2 cyfrowe porty link AES/EBU w każdym kanale możliwość włączenia regulowanej linii opóźniającej filtry parametryczne symetryczne wejścia i wyjścia dedykowany przez producenta dla zasilanych zestawów głośnikowych, obsługa presetów producenta zasilanych zestawów głośnikowych wbudowany procesor DSP wyświetlacz, wyświetlający informacje o nastawie parametrów oraz stanie pracy urządzenia Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej 23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. CPV:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) 1 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 525-22-48-481 tel. (022) 478-60-00, fax. (022) 478-60-11 www.ursus.warszawa.pl e-mail: epastuszko@ursus.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo