KONKURS BIOLOGICZNY. Instrukcja dla ucznia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS BIOLOGICZNY. Instrukcja dla ucznia:"

Transkrypt

1 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów: KONKURS BIOLOGICZNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH województwa podlaskiego STOPIEŃ WOJEWÓDZKI r. Instrukcja dla ucznia: 1. Test konkursowy zawiera 20 zadań zamkniętych i 25 zadań otwartych. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. 2. Po uwaŝnym przeczytaniu i zrozumieniu treści zadania oraz analizie rysunków, wybierz jedną z czterech odpowiedzi w zadaniach zamkniętych. W zadaniach otwartych samodzielnie sformułuj odpowiedź i zapisz ją w wyznaczonym miejscu. 3. Test wypełniaj długopisem, nie uŝywaj korektora, ołówka, ani gumki. 4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zakreśl ją znakiem X. Przykład: a b c d JeŜeli pomylisz się i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to źle zaznaczoną otocz kółkiem, po czym zakreśl znakiem X literę właściwą np: a b c d 5. Nie denerwuj się. W tym konkursie nic nie tracisz, zdobywasz natomiast nowe doświadczenia. POWODZENIA!

2 Zad. 1 (0 1) Zaburzenia odporności u ludzi mogą mieć bezpośredni związek z dysfunkcją a) grasicy. b) nadnerczy. c) przytarczyc. d) trzustki. Zad. 2 (0 1) Krew nie bierze udziału w przenoszeniu tlenu u a) pająka. b) pszczoły. c) ślimaka. d) kleszcza. Zad. 3 (0 1) Część współczulna autonomicznego układu nerwowego powoduje a) skurcz pęcherza moczowego. b) rozszerzenie źrenicy. c) zwolnienie akcji serca. d) zwęŝenie oskrzeli. Zad. 4 (0 1) Który z wymienionych poniŝej organizmów jest komórczakiem?: a) Euglena zielona. b) Pałeczka okręŝnicy. c) Pleśniak biały. d) Płucnica islandzka. Zad. 5 (0 1) Jedną z przyczyn bólu mięśni po długim biegu, moŝe być nagromadzony w mięśniach kwas mlekowy, powstający w wyniku a) wymiany gazowej w tkankach. b) oddychania beztlenowego. c) połączenia tlenu z hemoglobiną. d) oddychania tlenowego. Zad. 6 (0 1) Człowiek o grupie krwi B moŝe być dawcą krwi dla grup: a) 0 i A. b) AB i A. c) B i 0. d) B i AB. Zad. 7 (0 1) Krótkowzroczność to wada wzroku, którą koryguje się za pomocą soczewki a) płaskiej. b) wklęsłej. c) wypukłej. d) cylindrycznej. 1

3 Zad. 8 (0 1) Cztery kawałki ziemniaka o takiej samej wielkości i kształcie, wycięte z jednej bulwy, zwaŝono i umieszczono w roztworach sacharozy o róŝnych stęŝeniach. Po dwóch godzinach wszystkie kawałki ziemniaka zwaŝono ponownie. Uzyskane wyniki przedstawiono w poniŝszej tabeli. Roztwór sacharozy Masa kawałka ziemniaka (g) początkowa końcowa roztwór I 58,2 59,1 roztwór II 57,6 51,2 roztwór III 54,5 60,3 roztwór IV 59,1 41,4 Który roztwór sacharozy miał największe stęŝenie? a) roztwór II b) roztwór I c) roztwór IV d) roztwór III Zad. 9 (0 1) Spośród wymienionych poniŝej cech wskaŝ jedną, charakterystyczną tylko dla ssaków: a) opieka nad potomstwem. b) obecność błon płodowych. c) zapłodnienie wewnętrzne. d) karmienie młodych mlekiem. Zad. 10 (0 1) śyrafa i mysz polna mają jednakową liczbę kręgów szyjnych tzn: a) pięć. b) siedem. c) dziesięć. d) osiem. Zad. 11 (0 1) Białkiem, które nie występuje we krwi człowieka jest a) fibryna. b) hemoglobina. c) fibrynogen. d) miozyna. Zad. 12 (0 1) Przepona pojawia się po raz pierwszy u a) gadów wraz z ukształtowaniem się klatki piersiowej. b) ptaków i uczestniczy w mechanizmie lotów. c) ssaków i bierze udział w mechanizmie wentylacji płuc. d) płazów równocześnie z pojawieniem się płuc. Zad. 13 (0 1) Przeczące ruchy głową umoŝliwia połączenie stawowe pomiędzy a) kością potyliczną, a pierwszym kręgiem szyjnym. b) pierwszym, a drugim kręgiem szyjnym. c) wszystkimi kręgami szyjnymi. d) drugim, a trzecim kręgiem szyjnym. 2

4 Zad. 14 (0 1) Kwas solny zawarty w soku Ŝołądkowym tworzy kwaśne środowisko, co uaktywnia a) pepsynę do trawienia białek. b) lipazę do trawienia tłuszczy. c) amylazę do trawienia cukrów. d) nukleazę do trawienia kwasów nukleinowych. Zad. 15 (0 1) Rolnictwo ekologiczne to a) nowoczesne rolnictwo, w którym stosuje się intensywne nawoŝenie mineralne i chemiczną ochronę roślin. b) rolnictwo, w którym co roku pozostawia się część pola jako ugór i stosuje się naturalne nawoŝenie roślin. c) rolnictwo polegające na uprawie róŝnych gatunków roślin, dopuszczające naturalne nawoŝenie roślin na przemian z nawoŝeniem mineralnym. d) rolnictwo polegające na uprawie róŝnych gatunków roślin i chowie róŝnych ras zwierząt, dopuszczające jedynie naturalne nawoŝenie roślin. Zad. 16 (0 1) Bakteryjną chorobą człowieka przenoszoną drogą płciową jest a) rzęsistkowica. b) AIDS. c) kiła. d) opryszczka. Zad. 17 (0 1) Wybierz ten wiersz tabeli (oznaczony literami a,b,c,d), który zawiera tylko poprawne informacje dotyczące określonego parku narodowego województwa podlaskiego. nazwa parku data utworzenia parku symbol parku a Wigierski 1987 r. bóbr b Narwiański 1996 r. błotniak c Białowieski 1929 r. Ŝubr d Biebrzański 1993 r. łoś Zad. 18 (0 1) Flora roślin naczyniowych Wigierskiego Parku Narodowego liczy ponad a) 680 gatunków. b) 950 gatunków. c) 800 gatunków. d) 740 gatunków. Zad. 19 (0 1) Najmniej liczną w gatunki grupą kręgowców w Białowieskim Parku Narodowym są a) gady. b) płazy. c) ptaki. d) ssaki. 3

5 Zad. 20 (0 1) Biebrzański Park Narodowy jest najwaŝniejszą ostoją a) wilka. b) bobra. c) bociana białego. d) orlika grubodziobego. Zad. 21 (0 2) Na rysunku przedstawiono budowę Ŝeńskich narządów rozrodczych człowieka. Nazwij elementy budowy oznaczone na schemacie literami A i B. Podaj funkcję narządu oznaczonego symbolem A. A B..... Zad. 22 (0 2) Na schemacie przedstawiono dwa typy reakcji metabolicznych. Rozpoznaj i podaj nazwy dwóch procesów biologicznych (X i Y) przedstawionych na schemacie

6 Zad. 23 (0 2) PoniŜej przedstawiono pary organizmów naleŝących do róŝnych populacji podlegających interakcjom międzygatunkowym. Spośród wymienionych poniŝej przykładów wypisz te, które są przykładem protokooperacji. nosoroŝec i bąkojad, dŝdŝownica i kret, łubin i bakteria brodawkowa, szczur śniady i szczur wędrowny, kleszcz i pies, maślak i sosna, lew i hiena, mszyca i mrówka, ryś i zając.. Zad. 24 (0 2) U organizmów zmiennocieplnych procesy metaboliczne przebiegają w róŝnym tempie, na które duŝy wpływ ma temperatura. Stwierdzono, Ŝe np. węŝe w czasie trawienia pokarmu zbliŝają się do źródła ciepła, zaś odchodzą od niego w czasie trwania głodówki. Wyjaśnij, co ma na celu takie zachowanie się węŝy podczas trawienia pokarmu oraz podczas okresu głodu Zad. 25 (0 3) W obrębie populacji ludzkiej stwierdzono obecność w błonach erytrocytów aglutynogenu Rh. Występowanie aglutynogenu Rh uwarunkowane jest obecnością genu dominującego R. Osoby nie zawierające aglutynogenu Rh mają genotyp rr. Gen R wywołuje pełny efekt zarówno wówczas, gdy znajduje się w stanie homozygotycznym, jak i heterozygotycznym. Określ prawdopodobieństwo dziedziczenia przez dziecko czynnika Rh (+), jeśli jego matka ma krew Rh (-) i jest ona homozygotą, zaś ojciec jest heterozygotą Rh (+). Zapisz odpowiednią krzyŝówkę. F 1 : P: X Odpowiedź: 5

7 Zad. 26 (0 3) Daltonizm jest dziedziczną chorobą sprzęŝoną z płcią, polegającą na nieodróŝnianiu barw głównie czerwonej i zielonej przez człowieka. Gen daltonizmu jest genem recesywnym, symbol X D oznacza brak daltonizmu. Podaj genotypy rodziców oraz moŝliwe genotypy dzieci, których matka jest zdrowa, (ale odziedziczyła gen daltonizmu), zaś ojciec jest daltonistą. W odpowiedzi do zadania wskaŝ genotypy i określ płeć dzieci będących daltonistami. F 1 : P: X Odpowiedź: Zad. 27 (0 3) Na schematach A i B przedstawiono budowę włókien naleŝących do róŝnych typów tkanek mięśniowych człowieka. Podaj jedno podobieństwo i jedną róŝnicę w budowie włókien mięśniowych oznaczonych jako A i B oraz wskaŝ miejsca występowania tych rodzajów włókien w organizmie człowieka. Podobieństwo w budowie:... RóŜnica w budowie: Miejsce występowania: - A:.. - B: 6

8 Zad. 28 (0 1) W genomy niektórych roślin uprawnych wprowadza się geny pochodzące od innych, niespokrewnionych organizmów. Działania takie mają na celu podniesienie wydajności, wartości odŝywczych i odporności roślin na szkodniki. Udało się juŝ zmienić zawartość poszczególnych składników odŝywczych u niektórych roślin uprawnych, dając nadzieję poprawy stanu zdrowia ludności w najbiedniejszych krajach. Jaką nazwą określa się rośliny uprawne przedstawione w powyŝszym opisie?... Zad. 29 (0 2) śelazo jest składnikiem hemoglobiny, a jego dzienne zapotrzebowanie dla dorosłej kobiety wynosi 18 mg, zaś dla dorosłego męŝczyzny 15 mg. Podaj nazwę choroby człowieka spowodowanej niedoborem Ŝelaza w organizmie oraz wyjaśnij, dlaczego dorosłe kobiety mają większe dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek w porównaniu z męŝczyznami..... Zad. 30 (0 2) Schemat przedstawia budowę skóry człowieka. Podaj nazwy struktur oznaczonych literami A i B oraz określ, jaką funkcję pełni struktura A. A B.... 7

9 Zad. 31 (0 1) Schemat przedstawia translację tj. drugi etap biosyntezy białka. Przeanalizuj powyŝszy schemat i wskaŝ następny aminokwas, który przyłączy się do aminokwasu metioniny. Zad. 32 (0 1) Uczniowie przygotowali na płytkach Petriego (wysłanych wilgotną ligniną) po 100 nasion rzeŝuchy. Jeden zestaw umieszczono w pomieszczeniu o temperaturze 10 0 C, a drugi w temperaturze 20 0 C. Sformułuj problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia. Zad. 33 (0 1) Spośród wymienionych cech roślin okrytonasiennych (oznaczonych cyframi 1-8) wybierz te, które charakteryzują skórkę liścia rośliny lądowej. 1. MoŜe być zaopatrzona w ochronne włoski lub kolce. 2. Zawiera liczne przestwory międzykomórkowe. 3. Posiada Ŝywe komórki oraz liczne aparaty szparkowe. 4. Komórki ściśle do siebie przylegają. 5. Tworzy liczne wyrostki zwane włośnikami. 6. Jej komórki mają zdrewniałe ściany komórkowe. 7. Komórki pokrywa warstwa ochronnej kutykuli. 8. Zbudowana jest z długich, martwych komórek.. 8

10 Zad. 34 (0 2) Na rysunku przedstawiono schemat budowy oka ludzkiego. a) Podaj oznaczenie literowe i nazwę struktury oka odpowiedzialnej za proces akomodacji. b) Wyjaśnij, jak zmienia się ta struktura podczas oglądania przedmiotów z bliska. Zad. 35 (0 1) W tabeli przedstawiono dzienne zapotrzebowanie na energię w (kcal) w zaleŝności od płci oraz aktywności fizycznej człowieka. Płeć Zapotrzebowanie na energię (kcal) przy aktywności fizycznej: małej umiarkowanej duŝej Kobiety MęŜczyźni Sformułuj wniosek wynikający z analizy powyŝszych danych Zad. 36 (0 2) Oceń prawdziwość poniŝszych zdań wpisując znak + w odpowiedniej rubryce tabeli: (P prawda, F fałsz). ZboŜe posiada wiązkę przewodzącą typu zamkniętego. Zdanie P F Zwielokrotnienie całego zespołu chromosomów to poliploidalność. Stenobionty to organizmy o szerokim zakresie tolerancji. Sztuczny system klasyfikacji został stworzony przez Linneusza. 9

11 Zad. 37 (0 2) Rysunek przedstawia przekrój przez mózgowie człowieka. Nazwij część mózgowia oznaczoną na rysunku symbolem X i podaj jej funkcję. Zad. 38 (0 2) Na rysunku przedstawiono antagonistyczne mięśnie ramienia człowieka. Podaj nazwę mięśnia, który jest prostownikiem i wyjaśnij, jakie znaczenie w ruchu kończyny górnej ma skurcz tego mięśnia. Zad. 39 (0 1) W celu zmniejszenia umieralności wśród marynarzy odbywających w XVIII wieku długie, morskie podróŝe, do ich posiłków dodawano cytryny. Wyjaśnij związek pomiędzy spoŝywaniem cytryn, a spadkiem śmiertelności wśród marynarzy

12 Zad. 40 (0 2) Schemat przedstawia układ wydalniczy człowieka. Przeanalizuj powyŝszy schemat i ustal, w którym miejscu (1 3) będzie największe, a w którym najmniejsze stęŝenie mocznika.... Zad. 41 (0 2) Na schematach przedstawiono dwa systemy korzeniowe występujące u roślin okrytonasiennych. WskaŜ symbol, którym oznaczono system korzeniowy typowy dla drzew i uzasadnij swój wybór. 11

13 Zad. 42 (0 2) Jednym ze sposobów zapobiegania otyłości jest stosowanie odpowiedniej diety. Z przedstawionych poniŝej trzech zestawów potraw wybierz ten, który jest najbardziej wskazany dla osoby otyłej. Swój wybór uzasadnij jednym argumentem. skład zestawu zestaw I zestaw II zestaw III białko (g) 3,7 10,5 4,1 węglowodany (g) 10,9 4,3 16,2 tłuszcze (g) 9,4 1,0 15,1 Zad. 43 (0 2) Przeanalizuj przedstawione niŝej rysunki i podaj dwie, charakterystyczne cechy budowy czaszki człowieka odróŝniające jego czaszkę od czaszki pawiana Zad. 44 (0 1) Podstawą funkcjonowania ekosystemu jest obieg materii i przepływ energii. Niezbędnym ogniwem w krąŝeniu materii w ekosystemie są destruenci tj. np. bakterie gnilne i grzyby. Wyjaśnij, dlaczego brak destruentów w ekosystemie spowoduje zatrzymanie krąŝenia materii. 12

14 Zad. 45 (0 1) Na poniŝszych schematach przedstawiono dwa rodzaje jezior. Wyjaśnij, w którym z jezior (oligotroficznym czy eutroficznym) szybciej zajdzie wtórna sukcesja ekologiczna. Uzasadnij swoją odpowiedź za pomocą jednego argumentu. 13

15 BRUDNOPIS 14

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA Drogi Uczniu! GRATULACJE! KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 23grudnia 2008 r. - Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

opracowany przez mgr Wioletę Babińską

opracowany przez mgr Wioletę Babińską Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie oparte na,, Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej i Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: BIOLOGIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania konieczne- stopień dopuszczający Wymagania podstawowe- stopień dostateczny Wymagania rozszerzające- stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat 1. Biologia jako nauka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z biologii kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z biologii kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Klasa I: Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY CZAS PRACY: 90 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania zgodny jest z: 1. Podstawą programową, 2. Programem nauczania biologii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era o numerze 58/1/2009, 3. WSO.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Wymagania edukacyjne z biologii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący bardzo dobrą) Bardzo dobry dobrą) Uczeń: krytycznie analizuje wybraną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - sprawdziany ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO

ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO ZAPISY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA BIOLOGICZNEGO 1. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI CZAS PRACY: 120 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo