Really great people make you feel that you, too, can become great

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Really great people make you feel that you, too, can become great"

Transkrypt

1 2012 Prawdziwi wielcy ludzie wywołują u nas uczucie, że sami możemy stać się wielcy Mark Twain Really great people make you feel that you, too, can become great Mark Twain

2 SŁOWO WSTĘPNE EDITORIAL prof. dr hab. inż. JERZY BUZEK Poseł do Parlamentu Europejskiego Member of the European Parliament Szanowni Państwo, Rozpoczyna się nowy rok W Unii Europejskiej będzie to rok finalizacji negocjacji budżetu na lata oraz dalszych działań pobudzających wzrost gospodarczy od Sztokholmu po Ateny. Potrzebna nam dalsza i głębsza integracja, bo tylko zjednoczona Europa będzie wystarczająco silna, aby uporać się z globalnymi zagrożeniami, takimi jak brak dostaw energii, terroryzm czy zmiany klimatyczne. Obywatele zwłaszcza ci najmłodsi liczą na nowe miejsca pracy, na zdrowe warunki do wdrażania własnych pomysłów. To właśnie musimy im zapewnić. Podczas gdy w Brukseli i Strasburgu szukamy sposobów na poprawę kondycji europejskiej gospodarki i przedsiębiorczości, tu w Zabrzu już po raz 21. przyznawane są Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagradzamy nimi tych, którzy dzięki swej pracowitości, talentowi i kreatywności osiągają sukces, a jednocześnie zdolni są dzielić się jego efektami z innymi. Aktywność społeczna, poczucie odpowiedzialności i solidarności, jak również chęć ulepszania świata choćby tego Ladies and Gentlemen, The new year 2013 begins. In the European Union, it will be the year when the budget negotiations for the years will be finalised and the year when further actions to stimulate economic growth from Stockholm to Athens will be taken. We need further and deeper integration, since only a united Europe will be strong enough to deal with global threats, such as lack of energy supply, terrorism and climate change. Citizens especially the youngest generation are hoping for new jobs and suitable conditions for the implementation of their own ideas. This is what we need to provide them. While in Brussels and Strasbourg, we are looking for ways to improve the condition of the European economy and entrepreneurship, here in Zabrze Diamond, Crystal, Platinum and Gold Laurels of Abilities and Competence are awarded for the 21 st time. We award them to those who, through their hard work, talent and creativity, are successful, and, at the same time, they are able to share their success with others. Social activity, a sense of responsibility and solidarity, as well as the desire to improve the world even on the micro-scale basis SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL 3

3 w mikroskali na pewno cechują tegorocznego laureata Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, który działa na co dzień na scenie europejskiej polityki, rozsławiając Polskę w świecie, a jego nazwisko to powszechnie rozpoznawalna i ceniona marka. Janusza Lewandowskiego los, tak jak i mnie, zaprowadził do Brukseli. Piastuje tam jedno z kluczowych stanowisk Komisarza Europejskiego ds. Budżetu i Programowania Finansowego. Łączy nas też przeszłość w opozycji oraz lata aktywności w polskiej polityce. Po 1989 roku to on podjął się trudnego zadania zamiany reliktów ustroju komunistycznego w symbole polskiej gospodarki wolnorynkowej. Zaufanie do indywidualnej wolności jest jego wyborem ideowym. Pozostawał wierny sobie nawet wówczas, kiedy światopogląd nie był zgodny z jedynie słuszną wizją świata PRL; nieraz zmuszony był płacić za to wysoką cenę. Nic dziwnego: jego charakter ukształtował sport, a konkretnie lekkoatletyka. I chociaż twierdzi, że woli krótkie dystanse, to w biegu długodystansowym jakim jest polityka również odnosi spektakularne sukcesy. Z ogromną radością przyjąłem wiadomość, że życiorys laureata został doceniony przez Kapitułę Laurów. Serdecznie gratuluję mu, jak i wszystkim pozostałym wyróżnionym w tegorocznej edycji Laurów Kompetencji i Umiejętności. Wierzę, że Wasza postawa będzie stanowić źródło inspiracji na cały 2013 rok zwłaszcza dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę po sukces. certainly feature the Laureate of this year s Diamond Laurel of Abilities and Competence, who performs on the stage of European politics on a daily basis. He glorifies Poland in the world and his name is widely recognized and respected brands. The fate of the Laureate, Janusz Lewandowski, like me, led to Brussels. There he holds one of the key positions the European Commissioner for Financial Programming and Budget. We also share past experience in the activities of the opposition and the years of engagement in Polish politics. After 1989, he undertook the difficult task of converting the relics of the communist regime in Polish into the symbols of a free market economy. Confidence in individual liberty is his ideological choice. He remained true to himself even when his outlook was not consistent with the only true communist vision of the world; he was often forced to pay a high price for it. No wonder: his character was shaped by sport, namely athletics. Although he says that he prefers short distances, in a long distance running i.e. politics he achieves spectacular success. I have received the news with delight that the biography of the Laureate has been appreciated by the Order of Laurels. I extend congratulations to him and all the others honoured in this year s Laurels of Abilities and Competence. I believe that your attitude will be a source of inspiration for the entire year of 2013 especially for those who are just starting their journey to success. SŁOWO WSTĘPNE EDITORIAL MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Zabrza The Mayor od Zabrze Bogata historia Zabrza jest pisana życiorysami wielu kolejnych pokoleń mieszkańców. Jest to historia narodzin i potęgi wielkiego przemysłu tworzonego ciężką pracą w kopalniach, hutach i fabrykach, a ukształtowanego w kilkunastu zabrzańskich dzielnicach. Jest to także zapis przemian tworzenia ośrodka nowoczesnych technologii, miasta medycyny, nauki, miejsca znaczących wydarzeń kulturalnych i sportowych. W Zabrzu tradycja przeplata się z nowoczesnością. Kontynuujemy to co ważne i wartościowe. Przejawem takiego działania jest nadawanie nowych funkcji obiektom kultury i dziedzictwa przemysłowego. Jesteśmy świadkami tworzenia się atrakcyjnego ośrodka turystyki poprzemysłowej opartego na takich perełkach, jak: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, Skansen Królowa Luiza, czy udostępniana dla ruchu turystycznego Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Nasze miasto już dziś przyciąga wielu turystów z kraju i zagranicy. Jesteśmy gospodarzem międzynarodowej konferencji nt. turystyki i targów turystyki, które skupiają uwagę ekspertów w tej dziedzinie. Innym przejawem czerpania z korzeni i postindustrialnego rozwoju jest realizowanie przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla innowacyjnych projektów, szczególnie A rich history of Zabrze is recorded in the biographies of many successive generations of inhabitants. It is the history of birth and power of big industry created by hard work in the mines, steel plants and factories and formed in several Zabrze districts. It is also a record of change creation of a high-tech centre, the city of medicine and science as well as the place of significant cultural and sporting events. Tradition in Zabrze is intertwined with modernity. We are continuing what is important and valuable. This activity is manifested through giving new functions to cultural and industrial heritage facilities. We are witnessing the creation of an attractive centre of post- -industrial tourism based on such gems as the Historic Guido Coal Mine, The Queen Louise Historical Coal Mine and the Main Hereditary Key Adit, which is made available to tourists. Today, our city attracts many national and international tourists. We host an international conference on tourism and tourism fairs, which attracts the attention of experts in this field. The other benefits related to the roots and post-industrial development are put to good use by the Institute for Chemical Processing of Coal, especially in the newly opened Clean Coal Technologies Centre. The vision of the city of science is also reflected by the Faculty of Biomedical Engineering at the Silesian University of Technology, operating in Zabrze since this 4 SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL 5

4 w nowo otwartym Centrum Czystych Technologii Węglowych. W wizję miasta nauki wpisuje się również Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, działający w Zabrzu od tego roku akademickiego. Tworzący się ośrodek Kardio Med Silesia będzie nie tylko dopełnieniem tej ważnej gałęzi nauki, ale przyniesie konkretne efekty w jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju. Realizacja wizji miasta nowoczesnego zawarta w Strategii Rozwoju Miasta na lata wiąże się z inwestycjami infrastrukturalnymi: drugim etapem modernizacji sieci kanalizacji i wodociągów, budową kolejnych skwerów, boisk, sal gimnastycznych, modernizacją szkół i placówek kultury. Zabrze pięknieje i rozwija się. Niezwykle istotne dla mieszkańców, ale i inwestorów i turystów, będzie przedłużanie Drogowej Trasy Średnicowej. Dokończenie budowy basenu krytego i stadionu stworzy kolejną przestrzeń rekreacji i wielkich wydarzeń sportowych. Wraz z budową stadionu rozpoczynamy promocję niezwykle atrakcyjnych miejsc pod nowe inwestycje. Mając na względzie nowe miejsca pracy rozwijamy zabrzańską część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszystkie te działania składają się na budowanie dobrej marki Zabrza. Miasta, z którym coraz bardziej identyfikują się mieszkańcy. Miasta coraz atrakcyjniejszego dla inwestorów i turystów. Rozwój Zabrza jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, takich jak Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która zrzeszając liderów gospodarczych, inspiruje do podejmowania nowych wyzwań w zakresie przedsiębiorczości. Wspomnieć warto choćby tak cenną inicjatywę jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Po raz kolejny z radością gościmy w Zabrzu szacownych laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji. Te prestiżowe wyróżnienia trafiają do osób, firm, instytucji i organizacji społecznie odpowiedzialnych, które w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz zaangażowaniem społecznym. Wszystkim tegorocznym wyróżnionym składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. academic year. Currently created Kardio - Med Silesia centre will complement this important branch of science and bring concrete results in one of the future directions of development. The development of the vision of the modern city is included in the City Development Strategy for the years associated with infrastructure projects: the second phase of modernisation of sewerage and water-pipe systems, construction of further squares, sports fields, gyms as well as modernisation of schools and cultural institutions. Zabrze is developing and becoming more attractive. It is very important for people as well as for investors and tourists to extend the Intercity Road. The completion of the indoor pool and the stadium will create another space for recreation and major sporting events. With the construction of the stadium, we start promoting extremely attractive places for new investments. We are developing Zabrze part of the Katowice Special Economic Zone with a view to developing new jobs. All these activities aim at building a good image of Zabrze, with which more and more people identify themselves. It is the city which is more and more attractive for investors and tourists. The development of Zabrze is possible thanks to the commitment of many individuals and institutions such as the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, which inspires to take on new business opportunities by bringing business leaders together. It is worth mentioning such a valuable initiative as the European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. We are happy again to host the respectable laureates of the Laurels of Abilities and Competence in Zabrze. These prestigious awards are granted to socially responsible individuals, companies, institutions and organisations, which are notable for their activity, implementation of modern technology and social engagement. I extend my heartiest congratulations and best wishes for further success to all the awarded laureates this year. SŁOWO WSTĘPNE EDITORIAL TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją przedstawiam Państwu laureatów tegorocznej XXI edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji. Edycji niezwykle ważnej ze względu na ilość, wielkość i zaawansowanie zmian, które dokonywały się każdego dnia ubiegłego roku w skali lokalnej, narodowej i międzynarodowej. Pomimo napotykanych trudności, wielu z przedstawionych tu postaci, często rezygnując z wyboru łatwiejszej drogi, odważyło się i zdecydowało podjąć wysiłek zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Laury, pomimo swojego regionalnego charakteru są realną nagrodą i uznaniem w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. Aktywności podejmowane w skali regionalnej, wraz z rozwojem kraju i zaawansowaniem innowacji i naszych technologii zaczynają mieć istotne znaczenie w szerszej narodowej i międzynarodowej skali. Wszystkie działania często rozpoczynają się w podobny sposób od zwykłego pomysłu, idei, zarysu projektu w naszej głowie. Dzięki olbrzymiej wierze w osiągnięcie sukcesu, zamiłowania do tego Ladies and Gentlemen, I present to you with great pleasure and satisfaction the Laureates of this year s 21 st edition of Laurels of Abilities and Competence. This edition is extremely important due to the number, size and advancement of the changes, which took place on a local, national and international scale every day last year. Despite the difficulties, many personalities presented here, often after abandoning the possibility of choice of easier method, ventured to make an effort to change our surrounding reality. Laurels, in spite of their regional character, are a real reward and are recognised in the national and international dimension. The activities undertaken at the regional level, along with the development of the country and the advancement of our innovation and technology, begin to play an important role on a wider national and international scale. All activities often begin in the same way with a simple idea, concept or project outline in our head. Thanks to a huge faith in success, passion for what we do, determination and hard work, our ideas can be turned into something great, something that has a significant impact on individuals, society, economy and culture. The adoption of such 6 SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL 7

5 co robimy, determinacji i pracowitości nasze pomysły mogą przekształcić się w coś wielkiego, coś co ma istotny wpływ na indywidualne jednostki, społeczeństwo, gospodarkę i kulturę. Podjęcie się tak wielkiej odpowiedzialności kreowania pozytywnej zmiany, wymaga niezwykłej odwagi, mądrości i charyzmy. Laureaci każdej kolejnej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji potwierdzają każdorazowo, że istnieje w otaczającym nas środowisku wiele postaci niezwykłych, wybitnych, które niezależnie od trudności w każdym momencie są w stanie podjąć wyzwania i działać aktywnie na rzecz wspólnego dobra. Odnaleźć je możemy we wszystkich dziedzinach naszego życia, w świecie nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów czy sztuki. Inspirują nas, motywują do działania, a przede wszystkim potwierdzają, że ciężką pracą, determinacją i społeczną wrażliwością także i my możemy coś zmienić na lepsze. Tegorocznym laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji jest wspaniała i wybitna osobistość, która na co dzień działa w środowisku wielkich finansów i budżetu jednej z największych organizacji międzynarodowych Unii Europejskiej. Janusz Lewandowski to postać wywodząca się ze świata polityki i ekonomii, nasz reprezentant na arenie Unii Europejskiej. Większość swojej kariery zawodowej poświęcił pracy na rzecz polepszania sytuacji gospodarczej polskich przedsiębiorstw, jak i zwiększenia znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Obecnie piastując funkcję Komisarza UE ds. Budżetu i Programowania finansowego dba o najkorzystniejsze warunki naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Po raz kolejny potwierdzając fakt, iż wiarą, ciężką pracą, ciągłym zdobywaniem doświadczeń i umiejętności, zdeterminowaniem można wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i jego gospodarkę. Dbając o interesy narodowe, jednocześnie potrafi w sposób niezwykły reprezentować faktyczne interesy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zabiegani w codziennych obowiązkach czasem zapominamy o wartościach, które a great responsibility to create positive changes requires great courage, wisdom and charisma. The Laureates of each new edition of Laurels of Abilities and Competence always confirm that, in the surrounding environment, there are many unusual and outstanding characters, which, regardless of the difficulties, are able to take on challenges and actively work for the common good at any time. We can find them in all areas of our lives: in the world of science, economy, politics, culture, media and art. They inspire us, motivate to action, and, above all, prove that we can also change something for the better with hard work, determination and social sensitivity. This year s Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence is a great and outstanding personality who works every day in the environment of great finance and budget of one of the largest international organizations the European Union. Janusz Lewandowski is a figure that comes from the world of politics and economics our representative in the arena of the European Union. He spent most of his career on improving the economic situation of Polish enterprises and raising Poland s profile on the international arena. At present, acting as the EU Commissioner for Financial Programming and Budget, he ensures the best conditions of our participation in the European Union. Once again he confirms the fact that, through faith, hard work, constant enhancement of experience, skills and determination, we can have a positive impact on society and the economy. While taking care of the national interests, at the same time, he can represent the real interests of the Member States of the European Union in an extraordinary way. Being absorbed in daily duties, we sometimes forget about the values that have a huge impact on who we are. We need constant confirmation and need to be reminded of what is really important. We are looking for authorities structuralizing safe frameworks within which we move. The function of such figures and authorities is performed by all awarded Laureates of Laurels of Abilities and Competence. They are unique people in what they do and what miały ogromy wpływ na to kim obecnie jesteśmy. Potrzebujemy ciągłego potwierdzenia, przypominania nam tego, co tak naprawdę jest ważne. Szukamy dookoła autorytetów strukturalizujących bezpieczne ramy, w których się poruszamy. Funkcję takich postaci, autorytetów pełnią wszyscy nagrodzeni laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji. To osoby wyjątkowe w tym co robią, i w tym jakie wartości sobą reprezentują. Osoby, które inspirują do działania i ciągłego doskonalenia się. Wszystkim Laureatom, naszym wspaniałym Ikonom, naszym Perłom w Koronie Rzeczypospolitej i Orła Piastów Śląskich, składam wyrazy podziwu, wdzięczności i stawiam jako wzór, punkt odniesienia dla nas wszystkich, a szczególnie dla, jakże ambitnego i ideowego, pokolenia młodych Polaków. values they represent. They inspire us to action and continuous improvement. To all Laureates, our wonderful Icons, our Gems in the crown of the Republic of Poland and the Eagle of Silesian Piasts, I offer words of admiration and gratitude as well as present them as examples and reference points for all of us, especially for highly ambitious and ideological generation of young Poles. 8 SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL SŁOWO WSTĘPNE / EDITORIAL 9

6 HISTORIA LAURÓW HISTORY OF LAURELS Dwadzieścia jeden lat temu zaczęło się wszystko bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki wówczas Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny Śląskiej, Leopold Kurek ówczesny Dyrektor Radia Katowice S. A. i Rafał Szymoński Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach, postanowiło honorować co roku wybitnych ludzi za ich publiczną działalność gospodarczą i społeczną. Uznano, że istnieje potrzeba wyróżniania osób cieszących się największym autorytetem społecznym i politycznym, którzy w danym roku dokonali rzeczy ważnych, pomocnych dla osiągnięcia spokoju społecznego (cyt. z komunikatu Komitetu Organizacyjnego Laurów 92 z r.). Dlatego też pierwsze Diamentowe Laury postanowiono przyznać Lechowi Wałęsie, wybranemu w wolnych wyborach, pierwszemu Prezydentowi III RP i Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, którego deklaracja duchowego wsparcia protestujących doprowadziła do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992r. Twenty one years ago it all started very modestly. A small group of active persons, Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka and Stanisław Przybyłowicz, Presidents of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, Kazimierz Borgieł manager of the Chamber, Tadeusz Biedzki then President of the Upper Silesian Press Chamber and editor-in-chief of Trybuna Śląska, Leopold Kurek then Manager of the Katowice broadcasting station and Rafał Szymoński then Manager of the Katowice TV station, decided to honour each year, prominent personalities who enjoyed high prestige for their public, business and social activities and whose achievements were helpful for endorsement of social peace (Quotation from the communiqué of the Organisational Committee of the Laurels 92, of 28 th January 1993). That was the reason, why the first Diamond Laurels were awarded to Lech Wałęsa, elected in the first free and democratic elections as the President of the 3 rd Republic of Poland and to the archbishop Damian Zimoń, whose spiritual support for protesting workers resulted in termination of the strike waged in the FSM factory, in The first press release issued by the founders of the competition stated as follows: In the time of economic and political transformation, it is necessary to promote institutions and persons who create conditions and contribu- W pierwszym komunikacie prasowym wydanym przez inicjatorów konkursu napisano, cyt. W okresie transformacji ustrojowej konieczne jest promowanie instytucji i osób, które stwarzają warunki, przyczyniają się własnym postępowaniem do tego, aby inni mogli osiągać sukcesy. Te słowa uzasadniały przyznanie pierwszych Platynowych Laurów ówczesnym wojewodom: bielskiemu Mirosławowi Styczniowi i opolskiemu Ryszardowi Zembaczyńskiemu, którzy od tej pory stali się wielkimi zwolennikami samorządu gospodarczego, przyjaciółmi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i aktywnymi członkami powołanej w 1993 roku Kapituły Laurów. Okres budowy gospodarki rynkowej ma swoich bohaterów. Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa, ten cytat z komunikatu prasowego Komitetu Organizacyjnego Laurów 92, uzasadniał kategorię Złotych Laurów. Już w 1993 roku postanowiono wyróżniać Laurami przedstawicieli regionu obejmującego wtedy cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. W komunikacie Komitetu Organizacyjnego Laurów 92 czytamy, cyt. Dzisiejsi biznesmeni, to także prawie wielcy bohaterowie. Wyróżnianie ich za odnoszone na własne ryzyko sukcesy jest zadaniem właśnie samorządu gospodarczego i mass mediów. Toteż uznano, że wspólnie wybierać będziemy najlepszych spośród nich. Wśród tych bohaterów znaleźli się: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, nagrodzono firmy: Fabrykę Samote with their behaviour to successes of other people. These words underlay the decision to award the first Platinum Laurels: to the governors of the Province of Bielsko Mirosław Styczeń and of the Province of Opole Ryszard Zembaczyński, who have become since that time ardent advocates and supporters of the business self-ruling organisations, good friends of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice and the most active members of the Order of Laurels, appointed in The time of building up market economy has its heroes. Successes achieved by individual managers and companies are common successes of the economy and of the community this quotation from the press release issued by the Organisational Committee of Laurels 92 substantiated the category of Golden Laurels. Already in 1993, it was decided to distinguish with Laurels representatives of the regions which covered then four provinces Katowice, Bielsko, Częstochowa and Opole. The press release announced by the Organisational Committee of Laurels 92 stated as follows: Contemporary businessmen may be also ranked as almost heroes and their distinction for successes achieved at their own risk makes an obligation for business organisations and mass media. That is why, we decided jointly to select only the best ones. Among these distinguished heroes, we may mention Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik, as well as the FSM Car Factory and the company Henkel- -Polska. Stanisław Przybyłowicz was appointed as the first secretary of the Order of Laurels. 10 HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS 11

7 chodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. Pierwszym sekretarzem Kapituły był Stanisław Przybyłowicz. Wyróżnianie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię nagrody tworzy kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze. Kolejne edycje poszerzają zasięg Laurów w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Historyczne przemiany w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej ostatnich dziesięcioleci wymagają nadania nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, dyplomatom, działaczom samorządowym, ludziom nauki, kultury i sztuki. Proces jednoczenia się Europy wyłonił nowych bohaterów wspólnoty państw, narodów, kultury naszego kontynentu. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenie dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć. Coraz częściej także przychodzi nam rozstawać się z osobami, które jeszcze nie tak dawno były wśród nas, były dla nas wzorem i autorytetem. W 2005 roku odeszli od nas Papież Jan Paweł II i Jan Nowak - Jeziorański dwie wielkie postacie, Laureaci Diamentowych Laurów. W roku 2007 przyszło nam rozstać się z Barbarą Blidą, laureatką Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji za rok 1994, wieloletnią członkinią Kapituły Laurów, a także z prof. Leszkiem Giecem, Laureatem Platynowego Lauru za rok 1996, jednym z najwybitniejszych polskich kardiologów. Rok 2008 również obfitował w smutne chwile w maju zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec, Laureat Diamentu za rok 2001, w lipcu prof. Bronisław Geremek, także Laureat Diamentu Awarding Laurels of Abilities and Competence became a Silesian tradition which has gained its firm place in the Polish reality. The history of this award has been created by a few hundred Laureates, their successes and achievements in business, science, education, politics and culture. Successive editions extend the range of Laurels towards the united Europe and towards global dimensions. Historical changes within the political, economic and social sphere, which have taken place in the last decades, require attachment of a new significance to entrepreneurs, managers, politicians, diplomats, civil servants and people who are active within the domain of science, culture and arts. The European unification process has revealed new heroes of the community of states, nations and culture on our continent. Business organisations play now an important role in support and promotion of the Polish economy and in stimulating its development. The new reality is created predominantly by outstanding personalities, groups of prominent persons, people of indisputable moral standing, leaders of our economic, cultural, social and political life. So, awarding the heroes of the ongoing transformation and promotion of their achievements has considerable meaning for the progress of civilisation. More and more often, we have to part with the people who were not so long ago among us and who set patterns for us, people of extremely high standing. The year 2005 was marked by the death of two great figures John Paul II and Jan Nowak- -Jeziorański, Laureates of the Diamond Laurels. In 2007, we had to part with Barbara Blida, Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence 1994, long-time member of the Order of Laurels and with professor Leszek Giec, Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence in 1996, one of most eminent Polish cardiologists. The year 2008 was also marked with sorrowful moments. Professor, reverend father Mieczysław Albert Krąpiec, Laureate of the Diamond Laurel of Abilities and Competence in 2001 died in May, professor Bronisław Geremek, Laureate of the za rok 1999, a w październiku ks. bp Adam Śmigielski, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, Laureat Kryształowego Lauru za 2006 rok. W roku 2009 odeszli prof. Zbigniew Religa, Laureat Platynowego Lauru 1994 oraz Kazimierz Kryza, kompozytor i dyrygent, Laureat Złotego Lauru Sobota 10 kwietnia 2010r. to tragiczna data w historii Polski. Samolot prezydencki, który wiezie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonkę Marię Kaczyńską rozbija się podczas próby lądowania w Smoleńsku. W gronie delegacji udającej się na uroczystości upamiętniające pomordowanie w Katyniu w 1940 roku polskich oficerów byli parlamentarzyści, członkowie rządu i przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz rodziny ofiar katyńskich, duszpasterze. Zginęła cała delegacja oraz załoga samolotu, łącznie 96 osób. Wśród nich była Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek oraz poseł Grażyna Gęsicka, obie Laureatki Platynowego Lauru Pro Publico Bono października dowiedzieliśmy się o śmierci profesora Wilibalda Winklera także naszego Laureata Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji z 2007 roku. Był rektorem Politechniki Śląskiej, wybitnym naukowcem i wielkim Ślązakiem. 12 listopada zmarł Henryk Mikołaj Górecki wybitny kompozytor, były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach (obecnie Akademii Muzycznej), twórca III Symfonii, zwanej Symfonią pieśni żałosnych, która osiągnęła sukces komercyjny i trafiła na światowe listy przebojów. Henryk Mikołaj Górecki otrzymał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Miniony rok 2011 również miał swoje czarne karty w kalendarzu. 25 czerwca w Warszawie po wyczerpującej chorobie zmarł Jan Kułakowski, nasz Laureat Platynowego Lauru W rządzie Jerzego Buzka był ministrem i pełnomocnikiem ds. negocjacji Polski z Unią Europejską. Sam Premier Jerzy Buzek tak określa Jana Kułakowskiego: Był jednym z architektów wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wielka przygoda wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej zaczęła się właśnie od niego. Był Diamond Laurel of Abilities and Competence in 1999 in July and Adam Śmigielski, ordinary bishop of the Sosnowiec diocese, Laureate of the Crystal Laurel in 2006 in October. In the year 2009, professor Zbigniew Religa, Laureate of the Platinum Laurel in 2006 and Kazimierz Kryza, composer and conductor, Laureate of the Golden Laurel in 2002 passed away. Saturday 10 th April 2010 is a tragic date in the Polish history. The presidential plane, having on the board President Lech Kaczyński and his spouse Maria Kaczyńska, crashed in the attempt to land in Smolensk. The mission, whose aim was to commemorate Polish officers murdered in Katyń in 1940, included members of the Polish Parliament, members of the government and representatives of the presidential office, representatives of the organisations of Katyń families and their chaplains. The whole mission, together with the crew, met a tragic end altogether 96 persons, among them Krystyna Bochenek, the Deputy Speaker of the Senate and MP Grażyna Gęsicka both Laureates of the Platinum Laurel Pro Publico Bono in On 31 st October we learned about the death of professor Wilibald Winkler Laureate of the Platinum Laurel of Abilities and Competence in He was a Vice-Chancellor of the Silesian University of Technology, an eminent scientist and a great Silesian. 12 th November was marked with the death of Henryk Mikołaj Górecki eminent composer, former Vice Chancellor of the Academy of Music in Katowice, creator of the famous 3 rd Symphony Symphony of Sorrowful Songs, which also brought a tremendous commercial success and became a hit on the global lists of symphonic music. Henryk Mikołaj Górecki was awarded in 1993 the Platinum Laurel of Abilities and Competence The past year 2011 was also marked with black charts. On 25 th June Jan Kułakowski our Laureate of the Platinum Laurel 2002 died in Warsaw, after a long disease. In the Government led by Jerzy Buzek, he held a Minister s post, responsible for the negotiating process between Poland and the European Union. Jerzy Buzek describes Jan Kułakowski in the following 12 HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS 13

8 naszym pierwszym unijnym nauczycielem. 7 grudnia zmarł Janusz Granat, Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. Wspólnie organizowaliśmy już od wielu lat każdą kolejną edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji. W roku 2012 pożegnaliśmy naszych laureatów: Andrzeja Mierzwę Prezesa spółki Trawipol A-Z, Dyrektora Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, Naczelnika Wydziału w Izbie Skarbowej i Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie, byłego wiceprezydenta miasta Zabrze i działacza Klubu Górnik Zabrze oraz Enrico Pavoni Prezesa Zarządu Fiat Auto Poland SA i Fiat Polska Sp. z o.o. Ich odejście jest olbrzymią stratą dla całego środowiska gospodarczego naszego regionu. Zostali w naszych sercach i w naszej pamięci. way: He was one of architects of the Polish accession to the European Union. A great adventure of the accession of our country to the European Union started with him. He was our first EU teacher. In 2012, we bid farewell to our Laureates: Andrzej Mierzwa President of the Trawipol A-Z Sp. z o.o., Director of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, Head of a Department in the Tax Chamber and Director of the Regional Center for Education of Personnel by the Tax Chamber in Katowice located in Będzin, former Deputy Mayor of the City of Zabrze and campaigner of the football Club Górnik Zabrze, and Enrico Pavoni President of the Board of the Fiat Auto Poland SA and Fiat Polska Sp. z o.o. Their passing is a huge loss for the whole economic milieu of our region. They have remained in our hearts and in our memory. WSPOMNIENIE POSTHUMOUS TRIBUTE ANDRZEJ MIERZWA ( ) Trzeba żyć, a nie tylko istnieć You need to live your life and not just merely exist Ksiądz Jan Twardowski pisał Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy ( ). Bywają w życiu momenty, że te słowa zadumy i refleksji dotykają nas ze szczególną mocą. Przytaczamy je, gdy do wieczności, zbyt wcześnie, odchodzą osoby ważne dla lokalnej społeczności. Łączymy się wówczas w przeżywaniu pustki i pragnieniu kontynuacji wytyczonej przez daną osobę ścieżki. Śp. Andrzej Mierzwa był człowiekiem szczególnie zaangażowanym w przestrzeń publiczną i gospodarczą Zabrza oraz regionu. Pozostawił po sobie testament życia opartego na łączeniu działalności zawodowej i społecznej. Jako wiceprezydent miasta był oddany mieszkańcom. Pełnił swą funkcję w poczuciu odpowiedzialności za sprawy wspólne, za co był ceniony. Zrobił wiele dla zabrzańskiej służby zdrowia, jednej z wizytówek miasta. Będąc dyrektorem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, w trosce o pacjentów, mocno wspierał zwłaszcza budowę nowego szpitala. Cząstkę siebie zostawił także w Górniku i Gwarku Zabrze. Dał się poznać jako sprawny organizator, zasiadając Priest Jan Twardowski wrote, Let us hurry to love people, they depart so quickly, leaving only their shoes and silence on the phone (...). There are moments in life that such words of meditation and reflection affect us with a particular power. We quote such words when the people important to local community pass into eternity too early. We then jointly experience emptiness and desire to follow in a deceased person s footsteps. Late Andrzej Mierzwa was a man particularly involved in the public and economic sphere of Zabrze and the region. He left a living will based on a combination of professional and social activities. Being vice president of the city, he was committed to his residents. He performed his role with a sense of responsibility for common causes, for which he was highly regarded. He did a lot for Zabrze s health service, being one of the flagships of the city. As Director of the Foundation of the Silesian Center for Heart Diseases, he especially strongly supported the construction of a new hospital in the interests of patients. Also, he left a part of himself in Górnik and Gwarek Zabrze. He was known as an efficient organizer. Being a member of the Supervisory Board of Górnik 14 HISTORIA LAURÓW / HISTORY OF LAURELS WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE 15

9 w Radzie Nadzorczej Górnika Zabrze działał na rzecz rozwoju klubu. Jego imieniem nazwany został turniej piłki nożnej, który przez wiele lat organizował. Warto podkreślić troskę śp. Andrzeja Mierzwy o zapewnienie osobom niepełnosprawnym należnych im praw na rynku pracy. Czynił to nie tylko zasiadając w radzie wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Sam dawał przykład integracji, zatrudniając w kierowanej przez siebie spółce ponad 60 procent osób niepełnosprawnych. Nie sposób nie wspomnieć także o związku śp. Andrzeja Mierzwy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Kierując komisją rewizyjną wnosił niezwykły entuzjazm i pasję, którymi dzielił się z innymi. Miał też swój wkład w przygotowanie Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wręczane przez niego karykatury były nieodłącznym elementem każdej gali. Ksiądz Jan Twardowski uczył także, że kochamy wciąż za mało i stale za późno. Naszą aktywnością, zaangażowaniem, chęcią przełamywania barier i pokonywaniem przeciwności losu możemy oddawać cześć pamięci Andrzeja Mierzwy. Postępując jego śladami umacniamy dzieło, któremu się oddawał, za które tak go ceniliśmy. Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza Pan Andrzej Mierzwa był w latach prezesem zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, a w latach jej dyrektorem. Bezsprzecznie, przez lata swojej pracy przyczynił się do rozwoju Fundacji SCCS między innymi poprzez wprowadzenie programu szkoleń dla pielęgniarek województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego wydano książkę nowoczesny podręcznik dla pielęgniarek. Z Jego inicjatywy wprowadzono w kalendarz imprez miasta rozgrywki sportowe piłki nożnej o puchar Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu integrując środowisko miasta i regionu. Współpracował ze środowiskiem Zabrze, he worked for the development of the club. A football tournament that he organised for many years was named after him. It is worth mentioning the late Andrzej Mierzwa s concern to ensure the disabled of their rights in the labour market. He did that not only by just sitting on the voivodeship board of the Polish Organization of Disabled Persons Employers. He himself gave an example of integration by employing more than 60 per cent of people with disabilities in his self-managed company. It is impossible not to mention the relationship of the late Andrzej Mierzwa with the Chamber of Commerce and Industry in Katowice. While managing an audit committee, he represented an extraordinary enthusiasm and passion which he shared with others. He also contributed to the preparation of the Laurels of Abilities and Competence. The caricatures handed by him were an integral part of every ceremony. Priest Jan Twardowski also taught that we love too little and always too late. We can cherish the memory of Andrzej Mierzwa with our activity, commitment, willingness to break down barriers and overcome adversity. By following in his footsteps, we strengthen his passionately performed work, for which we have appreciated him so much. Małgorzata Mańka-Szulik Mayor of Zabrze Andrzej Mierzwa was the Chairman of the Board of the Foundation of Silesian Center for Heart Diseases in the years and the Director in the years Undeniably, through the years of his work, he contributed to the development of the SCCS Foundation, inter alia, through the introduction of a training program for nurses in śląskie voivodeship, co-financed by the European Union. A result of this, the book was published a modern textbook for nurses. On his initiative, football sports games to win the Cup of the Foundation of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze were introduced into the calendar of events, integrating the environment of the city and the region. He cooperated with samorządowym, administracji państwowej i organizacji pozarządowych. Był Osobą cenioną za życzliwość, kreatywność i działanie skierowane dla potrzebujących, i taką też pozostał w naszej pamięci. Wspierając swoimi działaniami Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu był dobrym ambasadorem naszego nowoczesnego szpitala i jego szlachetnej i wielkiej misji ratować, nowocześnie leczyć i dawać nadzieję. Prof. dr hab. med. Marian Zembala Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Andrzej Mierzwa jako Naczelnik Wydziału Nadzoru Izby Skarbowej w Katowicach (w latach ) dążył do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Przy Jego współudziale zostały podjęte niezbędne działania zmierzające do poprawy relacji z klientami urzędów skarbowych podatnikami i płatnikami. Zależało Mu na polepszeniu wizerunku administracji podatkowej. Był także jednym z organizatorów meczów piłkarskich pracowników skarbowych, integrujących środowisko śląskiej administracji skarbowej. Jako Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej (w latach ), który mieścił się w Będzinie, podejmował szereg inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i edukacyjnych, stawiając przede wszystkim, na partnerski dialog. Był człowiekiem czynu i energii. Zawsze miał głowę pełną pomysłów, koncepcji, projektów, a w wykonywaną pracę angażował się bez reszty. Posiadał duże zdolności menedżerskie, które wykorzystywał w dążeniu do rozwoju Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr poprzez inwestycje i realizację nowych przedsięwzięć. A wszystko to było celem stworzenia jednego z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych administracji podatkowej w Polsce. Takie podejście do świata, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy były zauważalnymi cechami jego pracy. Izba Skarbowa w Katowicach local governments, government administrations and non-governmental organisations. He was known for his kindness, creativity and activities directed to the needy. Such an image has remained in our memory. By supporting the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, he was a good ambassador of our modern hospital and his noble and great mission to save, give hope and cure in a modern way. Prof. MD, Ph.D. Marian Zembala Director of the Silesian Center for Heart Diseases in Zabrze, Chairman of the Scientific Board of the Minister of Health Andrzej Mierzwa as Head of the Supervision Department of the Tax Office in Katowice ( ) sought to cooperate with local government units and entrepreneurs organizations. He supported the initiative to improve the relations with the clients of tax offices taxpayers and payers. It was important for him to improve the image of tax administration. He was also one of the organizers of football matches of the tax offices employees, integrating the environment of the Silesian tax administration. Being the Director of the Regional Centre for Training and Human Resources at the Tax Office (in the years ), located in Będzin, he undertook a number of cultural, economic and educational initiatives while, first of all, focusing on a partnership dialogue. He was a man of action and energy. He was always full of ideas, concepts and projects and was completely engaged in the work he carried out. He had great managerial skills, which he used in the pursuit of the development of the Regional Centre for Training and Human Resources through the investment and implementation of new projects. All of this was to create one of the most modern tax administration training centres in Poland. Such an approach to the world, openness to others needs and willingness to support were notable features of his work. Tax Office in Katowice 16 WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE 17

10 WSPOMNIENIE POSTHUMOUS TRIBUTE ENRICO PAVONI ( ) Dominus regit me, et nihil mihi deerit Pan mną rządzi, na niczem zbywać mi nie będzie. Nic tak dobrze, jak słowa Psalmu XXII, nie poświadczy o dokonanym życiu Enrico Pavoni, wieloletniego szefa spółek Fiata w Polsce, Laureata Naszego Lauru w roku Przeżywszy zaledwie 62 lata odszedł z tego świata 21 października, po krótkiej, gwałtownej chorobie, pozostawiając w rozpaczy żonę, córkę, braci, a w wielkim żalu wielu przyjaciół, znajomych, licznych współpracowników. Wszyscy oni żegnali Zmarłego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w pogodne choć chłodne październikowe popołudnie. Wśród licznie zgromadzonych żałobników był także Wicepremier Waldemar Pawlak, osobisty przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego minister Olgierd Dziekoński, przedstawiciele turyńskiej dyrekcji Fiata, liczne delegacje z fabryk Fiata w Polsce i kooperantów. Byli przedstawiciele świata finansów, kultury i wielu zwykłych ludzi. Nie czas pisać tu o Jego zawodowych dokonaniach. Kto ciekaw, może sięgnąć do naszych wydawnictw i przeczytać laudację z okazji uhonorowania śp. Enrico Pavoni Platynowym Laurem Umięjętności i Kompetencji w 2009 r. My Lord rules me, I will not be deprived of anything. Nothing better than the words of Psalm 23 present the life of Enrico Pavoni, a long-time head of Fiat company in Poland, the Laureate of Our Laurel in Having lived only 62 years, he left the world on 21 st October, after a short, sudden illness, leaving in despair his wife, daughter, brother, and grief- -stricken numerous friends, colleagues and collaborators. They said goodbye to the Deceased at the Powązki Cemetery in Warsaw, in the October cold but sunny afternoon. Among a large group of mourners, there was Deputy Prime Minister Waldemar Pawlak, personal representative of the President of Poland, Bronisław Komorowski, Minister Olgierd Dziekoński, representatives of the Turin Fiat management, numerous delegations from Fiat factory in Poland and partners. There were representatives of the world of finance, culture and many ordinary people. There is no time to write here about his professional accomplishments. Those who want to know more can refer to our publications and read laudation on the occasion of honouring the late Enrico Pavoni with the Platinum Laurel of Abilities and Competence in We all Znaliśmy Go wszyscy przede wszystkim jako świetnego menedżera, współtwórcę nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce w ostatnich 20 latach. Bez Niego nie byłoby sukcesu fabryk Fiat Auto Poland SA, a jedna z najnowocześniejszych wytwórni silników wysokoprężnych i benzynowych na świecie Power Train w Bielsku-Białej, powstałaby nie w Polsce, tylko gdzieś w świecie. Ci, którzy znali Go bliżej, wiedzieli, że był wzorowym mężem i ojcem, bez reszty oddanym rodzinie. Miał bardzo szerokie zainteresowania, pasjonował się historią, zwłaszcza Włoch, Polski i Rosji (dziadek matki był ostatnim carskim gubernatorem Zakaukazia, a rodzina Pavonich zmuszona została przez bolszewików do opuszczenia Gruzji w latach dwudziestych ub. wieku). Był także namiętnym kibicem piłkarskim, dzieląc swą sympatię dla Squadra Azzura z Biało-czerwonymi a dla Juventusu Turyn z AS Roma (w latach 60 tych XX w. reprezentował barwy tego klubu w drużynie juniorów. Swego czasu powiedział, że dziękuje Bogu, iż poskąpił mu talentu piłkarskiego, bo pewnie zostałby zawodowym piłkarzem a nie menedżerem). Znany był ze swego patriotyzmu, choć i w tym przypadku z równym zaangażowaniem wspierał sprawy włoskie i polskie. Jeszcze wiosną tego roku z właściwą sobie energią zaangażował się w organizację przyjazdu do Polski orkiestry mediolańskiej La Scali, która uświetniła polskie obchody 150-lecia zjednoczenia Włoch. Był dumny z sukcesu orkiestry, ale jednocześnie martwił się, że przyjazd La Scali w tak ważnym dla historii Włoch momencie był możliwy wyłącznie dlatego, iż rządząca Mediolanem Liga zabroniła w mieście obchodów rocznicy zjednoczenia Włoch. Była jeszcze jedna sfera publicznej działalności śp. Enrico, o której poza bezpośrednio zainteresowanymi nikt nie wiedział. Działalność charytatywna. W czasie mszy żałobnej piękne świadectwo tej zasługi Zmarłego dali swą obecnością koncelebranci. Pomoc dzieciom z ubogich rodzin, stypendia dla niepełnosprawnych, osieroconych dzieci, finansowe wsparcie remontów warszawskiego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła, wspieranie edu- knew him, first and foremost, as a great manager, co-creator of modern automotive industry in Poland in the last 20 years. Without him, there would be no success of factories of Fiat Auto Poland SA. And also one of the most modern factories of diesel and petrol engines in the world Power Train in Bielsko-Biala - would not have been established in Poland, but somewhere in the world. Those who knew him closely were aware that he was a model husband and father, completely devoted to his family. He had very broad interests. He was passionate about history. He was particularly interested in Italian, Polish and Russian history (maternal grandfather was the last tsarist governor of Transcaucasia and the Pavonich family was forced by the Soviets to leave Georgia in the twenties in the past century). He was also a passionate football fan, sharing his admiration for Squadra Azzura with Red-whites and for Juventus with AS Roma (in the 60s of the twentieth century, he represented the colours of that club in a junior s team. Once he said that he thanked God that he had begrudged his football talent, otherwise, he would probably be a professional football player rather than a manager). He was known for his patriotism. In spite of this, he supported Italian and Polish affairs with the same commitment. Even in the spring of this year, with his characteristic energy, he was involved in the organization of the visit of Milan s La Scala orchestra to Poland. The orchestra honoured the Polish celebrations of the 150 th anniversary of the unification of Italy. He was proud of the success of the orchestra, but was also worried that the arrival of La Scala in such an important moment in the history of Italy was only possible because the League ruling Milan had banned the celebration of the anniversary of the unification of Italy. There was just another part of the public activities of the late Enrico, about which nobody knew apart from those directly involved. Philanthropy. During the funeral mass, the presence of concelebrants gave testimony of the merits of the deceased. Supporting children from poor families, scholarships for disabled, orphaned children, financial support for the repairs the Church of St. Andrew the Apostle in 18 WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE 19

11 kacji artystycznej niezamożnej młodzieży, to najważniejsze dokonania Zmarłego w dziele Caritas. Jak powiedział w kazaniu ks. prałat Slipek: W tych trudnych czasach, pełnych egoizmu i braku codziennej miłości bliźniego, Enrico Pavoni dowiódł swoim życiem, że można być wzorowym chrześcijaninem będąc zamożnym człowiekiem. Mówi się na ogół, że nie ma ludzi niezastąpionych. Być może. Sądzę jednak, że mieliśmy sposobność żyć, pracować i przyjaźnić się z człowiekiem, który na miano niezastąpionego w pełni zasługuje. Kilka dni po uroczystościach pogrzebowych turyńska dyrekcja Fiata powiadomiła oficjalnie o zaprzestaniu z dniem 1 stycznia 2013r. produkcji Fiata Panda w tyskiej fabryce Fiat Auto Poland z powodu zbyt wysokich kosztów dostosowania tyskiego modelu do nowych, europejskich norm ekologicznych. Miejmy nadzieję, że następca Enrico Pavoni sprosta nadchodzącym wyzwaniom i wykorzysta szanse pojawiające się przed polskim przemysłem motoryzacyjnym. Tak, jak wielokrotnie w minionych latach czynił to Zmarły. Mirosław Styczeń Wojewoda bielski w latach Warsaw, supporting art education of indigent youth are the most important deeds of the deceased in the work of Caritas. As Prelate Ślipek said in his sermon: In these difficult times, full of selfishness and lack of charity on a daily basis, Enrico Pavoni proved with his life that one can be an exemplary Christian, despite being a wealthy man. In general, it is said that there are no irreplaceable people. Perhaps. But I think that we had the opportunity to live, work and befriend a man who fully deserves to be called an irreplaceable person. A few days after the funeral, Turin Fiat management officially informed about the end of Panda production in Tychy Fiat Auto Poland on the first January 2013 due to high costs of compliance of Tychy model to the new European environmental standards. Let us hope that the successor to Enrico Pavoni will meet future challenges and opportunities emerging in the Polish automotive industry. As Enrico Pavoni did in the past years. Miroslaw Styczeń Voivode of Bielskie voivodeship in UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA LAURÓW CEREMONY OF AWARDING LAURELS Laureaci Laurów 2010 Laureates of Laurels 2010 Uroczystość Laurów 2011 The ceremony of Laurels 2011 Laury wręczane są corocznie na specjalnej uroczystości. W latach uroczystość wręczenia Laurów odbywała się w sali lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie, ale z chwilą włączenia się do tej inicjatywy partnerskich izb gospodarczych, tj.: Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku - Białej, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie i Opolskiej Izby Gospodarczej postanowiono, że uroczystość odbywać się będzie kolejno w województwie opolskim oraz w byłych województwach: bielskim, częstochowskim i katowickim. Laury 95 wręczano w Wielkiej Sali Stropowej ratusza w Brzegu. Kolejne uroczystości odbyły się w Teatrze Polskim w Bielsku - Białej i w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. Katowice stolica województwa śląskiego gościły uroczystość laurową wielokrotnie. Laury 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2004 oraz 2006 i 2007 wręczono w Górnośląskim Edyta Górniak, Laury 1994 Edyta Górniak, Laurels 1994 The Laurels are awarded during a special ceremony. In the years , the celebration took place in the mirror hall of the Castle Museum in Pszczyna. Later, when also other Chambers (in Bielsko-Biała, Częstochowa and Opole) joined this idea, it was decided that the ceremonies would take place successively in Opole, Bielsko, Częstochowa and Katowice regions. The Laurels 1995 were awarded in the Great Ceiling Room of the town hall in Brzeg. Further ceremonies took place in the Polish Theatre in Bielsko-Biała and in the Hall of John Paul II in the Monastery of Jasna Góra, in Częstochowa. Katowice, the capital of the Silesian region, hosted this ceremony many times. The Laurels 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 and 2007 were given in the Upper Silesian Centre of Culture, whereas in 2003 the Laurels were given in the Silesian Theatre. Since 2008 the laurel ceremony has been hosted by the City of Zabrze, in the Hall of Music and Dance, gathering more than 2000 guests. 20 WSPOMNIENIE / POSTHUMOUS TRIBUTE UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD / CEREMONY OF AWARDING LAURELS 21

12 Zbigniew Wodecki, Laury 2010 Zbigniew Wodecki, Laurels 2010 Studio Buffo, Laury 2010 Studio Buffo, Laurels 2010 Natasza Urbańska, Laury 2011 Natasza Urbańska, Laurels 2011 Nina Nowak, Laury 2007 Nina Nowak, Laurels 2007 Centrum Kultury w Katowicach, a Teatr im. St. Wyspiańskiego w Katowicach był gospodarzem Laurów Od roku 2008 gospodarzem uroczystości laurowych jest Miasto Zabrze oraz Dom Muzyki i Tańca, gromadząc ponad 2000 gości. Organizowane z ogromnym rozmachem uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji gromadzą od lat liczne grono uczestników. Są wśród nich członkowie Kapituły, laureaci Laurów, dyplomaci, parlamentarzyści, reprezentanci władzy rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także ludzie nauki, oświaty, kultury, sztuki, gospodarki, polityki, a nade wszystko członkowie izb gospodarczych Śląska i Opolszczyzny. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów. Wśród dotychczasowych wykonawców znaleźli się m.in.: Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, dwukrotnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Warszawskich Symfoników, Filharmonia Śląska, Filharmonia w Zabrzu oraz Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu a także zespół Golec uorkiestra. Wykonawczynią koncertu wieńczącego galę Laury 2005 była laureatka II nagrody IX Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina, obecnie światowej sławy pianistka Dina Joffe. Niezwykle barwny koncert zatytułowany ŚWIAT. EUROPA. POLSKA TRADYCJA. Wykonał Zespół Pieśni i Tańca Śląsk na The ceremonies of awarding Laurels, organised on a grand scale, have attracted for years many participants. There are among them members of the Order of Laurels, laureates, diplomats, members of the Parliament, representatives of central, regional and local authorities, scientists, representatives of the educational, cultural and business circles, but first of all members of the Chambers of Commerce and Industry in Katowice and Opole. Traditionally, the Laurel ceremonies are accompanied by masterly concerts. Among the performers whom we have had till now, there were such artists as Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, National Symphonic Orchestra of the Polish Radio in Katowice (twice), Orchestra of Warsaw Symphonists, Silesian Philharmonic Orchestra, Zabrze Philharmonic Orchestra, Orchestra of the Silesian Opera in Bytom and Golec Orchestra. The concert that crowned the ceremony of Laurels 2005 was performed by Dina Joffe, the laureate of the 2 nd prize in the 9 th International Chopin s Piano Competition, now the world-famous pianist. An unusually colourful concert entitled WORLD. EUROPE. POLAND. TRADITION. was performed in Zabrze by the Song and Dance Ensemble Śląsk at the end of Laurel Gala in The Gala of Laurels of Abilities and Competence 2009 was honoured by Waldemar Malicki with his Philharmonic of Joke, whereas, Laurels in 2010 were concluded with a joint scenie zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca, kończąc galę Laurów Galę Laurów 2009 uświetnił Waldemar Malicki wraz z Filharmonią Dowcipu, zaś Laury 2010 zakończyły się wspólnym recitalem Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza pt. Z Tobą chcę oglądać świat. Podczas gali Laurów 2011 na scenie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wystąpiło Studio Buffo ze spektaklem muzycznym Hity Buffo w reżyserii Janusza Józefowicza pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy z udziałem Nataszy Urbańskiej i najlepszych artystów studio. Od wielu lat koncertom laurowym towarzyszy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. recital of Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska and Włodzimierz Korcz entitled It s you I want to look at the world with. During the Gala of the Laurels 2011, stage of the House of Music and Dance in Zabrze welcomed the Studio Buffo which performed its musical show Buffo s hits directed by Janusz Józefowicz, under musical guidance of Janusz Stokłosa, with participation of Natasza Urbańska and the best artists of the studio. For many years, the Laurel concerts have been accompanied by the singers ensemble Camerata Silesia, directed by Anna Szostak. 22 UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD / CEREMONY OF AWARDING LAURELS UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD / CEREMONY OF AWARDING LAURELS 23

13 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW LAUREATES OF DIAMOND LAURELS Diamentowy Laur 94 otrzymał Andrzej Olechowski mąż stanu, wybitna osobowość, człowiek, którego autorytet i zaangażowanie na stanowisku ministra spraw zagranicznych doprowadziły do wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, przesądzając tym samym o wprowadzeniu w naszym kraju gospodarki rynkowej. Ksiądz Biskup prof. dr hab. Alfons Nossol, Ordynariusz Diecezji Opolskiej, kapłan, badacz, nauczyciel i wychowawca otrzymał Diamentowy Laur 95 za skuteczne działanie na Andrzej Olechowski a statesman and prominent personality, a person whose competence and engagement in fulfilling the function of minister of foreign affaires helped to introduce Poland into the EU structures, which determined introduction in our country of the market economy. The reverend bishop, professor Alfons Nossol, the ordinary bishop of the Diocese of Opole, priest, scholar and teacher, received the Diamond Laurel 95 for his effective work aiming at establishing the University of Opole and for I Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa First President of the Republic of Poland Lech Wałęsa Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń Archbishop of Katowice Damian Zimoń Andrzej Olechowski Ksiądz Biskup prof. dr hab. Alfons Nossol The bishop professor Alfons Nossol Ojciec Święty Jan Paweł II The Holy Father John Paul II Kolejne edycje Laurów zaowocowały gronem wspaniałych Laureatów osobistości ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności. Pierwsze Diamentowe Laury 92 otrzymali: ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa i Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń. Charyzmatyczny I Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Wałęsa, otrzymał Diamentowy Laur jako symbol Solidarności i odzyskanej wolności. Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń został odznaczony Laurem za negocjacje ze strajkującymi pracownikami FSM w Tychach i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia strajku. Uroczyste wręczenie Diamentowego Lauru odbyło się w 1996 r. podczas mszy św. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Successive editions of Laurels have resulted in selecting a group of outstanding Laureates personalities from the world of science, culture, politics and business, whose achievements will be remembered in our modern history and they will also have a place in the awareness of Polish and international communities. The first Diamond Laurels 92 were awarded to then President of the Republic of Poland Lech Wałęsa, and the Archbishop of Katowice Damian Zimoń. The charismatic President of the Republic of Poland, Lech Wałęsa, was awarded the Diamond Laurel as a symbol of Solidarność and regained freedom. The reverend archbishop Damian Zimoń was awarded the Laurel for negotiations with the employees of the car factory FSM, which led to a successful termination of the strike. The celebration of granting the Laurel took place in 1996, during the holy mass said in the cathedral of Christ the King in Katowice. The Diamond Laurel 94 was granted to rzecz utworzenia Uniwersytetu Opolskiego i zorganizowanie diecezjalnej sieci stacji Caritas, powszechnie służącej ludziom starszym i chorym. Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymał Diamentowy Laur 96 jako dar i votum dziękczynne dla największego w świecie autorytetu w wymiarze ponadczasowym. Uroczystość wręczenia odbyła się r. w trakcie specjalnej, prywatnej audiencji w watykańskiej bibliotece Ojca Świętego. Na Jasnej Górze w auli Jana Pawła II przekazano na ręce przeora paulinów, ojca Izydora Matuszewskiego Diamentowy Laur 97 dla duchowej stolicy Polski Klasztoru Jasnogórskiego. Tym samym Kapituła Laurów wyraziła podziękowanie za możliwość gromadzenia się u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej w sytuacjach dla Polski i Polaków najważniejszych oraz pragnęła zwrócić uwagę na to, że również we współczesnej rzeczywistości odczuwamy potrzebę korzystania z siły autorytetu, organisation of the diocesan network of Caritas stations, serving elderly and poor people. The Holy Father John Paul II received the Diamond Laurel 96 as a gift and a thanksgiving votive offering for the greatest authority in the world, with a timeless dimension. The Laurel was offered him on 22 nd January 1997 during a special private audience held in the Vatican Library. On Jasna Góra, in the Hall of John Paul II, the Diamond Laurel 97 was given into the hands of father Izydor Matuszewski, the prior of the Pauline Order for the spiritual capital of Poland the Jasna Góra Monastery. With this, the Order of Laurels expressed its thanks for a possibility to gather at the feet of the Black Madonna, in the most important situations for Poles and Poland and it wished to point out that also in the contemporary world, we feel a necessity to take advantage of the authority of Jasna Góra, underlining thus everlasting values of the social teaching of church. 24 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS 25

14 Przeor Izydor Matuszewski Prior Izydor Matuszewski Bronisław Geremek i Javier Solana Bronisław Geremek and Javier Solana Premier Jerzy Buzek Prime Minister Jerzy Buzek Jan Nowak-Jeziorański jakim jest Jasna Góra, podkreślając równocześnie nieprzemijające wartości nauki społecznej Kościoła. Laureatem Diamentowego Lauru 98 został wybitny mąż stanu, Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Buzek. Kapituła Laurów przyznała wawrzyn premierowi za to, że stojąc na czele rządu, przygotował i wprowadził z ogromną determinacją niezwykle ważne reformy ustrojowe, w tym reformę administracyjną państwa. Kapituła Laurów 99 postanowiła wyróżnić Diamentowym Laurem wybitnego męża stanu Javiera Solanę Madariagę za zasługi dla naszego kraju, zwłaszcza zaś za osobiste zaangażowanie w przyjęcie Polski do NATO w 1999 roku. [ ] chciałbym mówić waszym językiem, żeby przekazać to co czuję. Czuję wdzięczność waszego kraju, waszych ludzi za to, co udało się zrobić. Będę dalej pracować, by doprowadzić do zjednoczenia Europy ta praca nie zostanie zakończona dopóki Polska nie znajdzie się w Unii. Javier Solana Madariaga Drugi Diament przyznano Bronisławowi Geremkowi w uznaniu wybitnych osiągnięć i sukcesów w kierowaniu polską polityką zagraniczną oraz za rozważny, a jednocześnie nowoczesny i dynamiczny styl uprawiania tejże polityki. czuję się szczególnie wyróżniony tą nagrodą, bo pochodzi ona ze Śląska. Śląsk był i jest szkołą pracy, przedsiębiorczości, uczucia narodowego tacy do Unii wchodzimy i tylko tacy iść możemy. Bronisław Gieremek Przyznając Diamentowy Laur 2000 dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pisarza i polityka, słynnego kuriera z Warszawy, wieloletniego dyrektora polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa, Kapituła pragnęła podziękować za ofiarną działalność na rzecz niepodległej i suwerennej Polski, którą nieprzerwanie prowadził ponad 60 lat. Gdyby ktoś powiedział mi, że będę po tylu latach przyjmowany z takimi honorami, pomyślałbym, że to bajka. Jan Nowa-Jeziorański The Diamond Laurel 98 was granted to a prominent statesman, the Prime Minister of the Polish Government Jerzy Buzek. The Order of Laurels awarded the Laurel to the Prime Minster Buzek for the preparation and pursuing with determination extremely important political reforms, including the administrative reform of the state. The Order of Laurels decided in 1999 to award the Diamond Laurel to the outstanding statesman Javier Solana Madariaga, for rendering considerable services to our country, particularly for his personal commitment in admitting Poland to the NATO alliance in [ ] I would be happy to be able to speak your language in order to express what I feel. I feel gratitude to your country and to your people for this what has been done. I will still work on unification of Europe this work will not be a completed as long as Poland is not a member of the Union. Javier Solana Madariaga The second Diamond Laurel was granted to Bronisław Geremek, in recognition of his outstanding achievements and successes in leading the Polish foreign policy and for a prudent and at the same time modern and dynamic style of his policy within this field. I feel to be particularly distinguished with this award, as it comes from Silesia, which has always been a school of work, entrepreneurship and national feelings we enter the European Union having in mind these principles and we may enter it only on this basis. Bronisław Gieremek Awarding the Diamond Laurel 2000 to Jan Nowak-Jeziorański, writer and politician, the famous courier from Warsaw, long-standing director of the Polish section of the Free Europe Broadcasting Corporation, the Order of Laurels wished to thank him for his dedicated activity aimed at the independence and sovereignty of Poland, carried out by him for more than 60 years. If somebody told me that after so many years I would be received with such a ceremony, I would think that it is a fairy tale. Jan Nowak Jeziorański 26 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS 27

15 Prof. Zbigniew Brzeziński (z lewej) i Albert Krąpiec (z prawej) Professor Zbigniew Brzeziński (left) and Albert Krąpiec (right) In 2001, the Order of Laurels granted two Diamond Laurels of Abilities and Competence one to professor Zbigniew Brzeziński and the second one to professor father Mieczysław Albert Krąpiec. Professor Zbigniew Brzeziński a well known American politician of Polish origin wholeheartedly supported and deeply involved himself in the process of peaceful regaining of independence by Poland. He advocated also Polish endeavours to join the NATO and contributed considerably to the process of political and economic transformation of our country after The Diamond Laurel of Abilities and Competence was granted to professor Zbigniew Brzeziński on 13 th May 2002, in the hall of the Silesian Parliament, during the conference European Union a Chance for Poland. Father Mieczysław Albert Krąpiec was awarded the Laurel for giving the world a philosophy that he fosters, being convinced that the truth about the reality, about the mankind and about his culture serves an individual person at any time, also now, and that a human being as a person, as a subject of conscious and free action, a being of transcendental dimension, is endowed with sovereignty, a part of which he or she may offer to the state but not the other way round. Father M.A. Krąpiec, as a vice-chancellor of the Catholic University in Lublin, raised this university to the group of the most prestigious catholic universities in the world, in the time unfavourable for humanism or for the Christian tradition. In 2002, the Diamond Laurel was granted to then - President of the Republic of Poland Aleksander Kwaśniewski. The Laurel was awarded to him for consistent adherence to the Diamentowy Laur 2002 dla Aleksandra Kwaśniewskiego The Diamond Laurel 2002 to Aleksander Kwaśniewski Diamentowy Laur 2004 otrzymał Vaclav Havel... The Diamond Laurel 2004 was awarded to Vaclav Havel... W 2001 roku Kapituła przyznała dwa Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji: profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu i profesorowi Ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi. Prof. Zbigniew Brzeziński znany amerykański polityk polskiego pochodzenia udzielił silnego poparcia i osobiście zaangażował się w proces pokojowego odzyskania przez Polskę niepodległości. Wsparł także starania Polski o wejście do NATO i wniósł znaczący wkład w proces transformacji politycznej i gospodarczej naszego kraju po 1989 roku. Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji wręczono profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu 13 maja 2002 roku w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach podczas konferencji na temat: Unia Europejska szansą dla Polski. Ojcu Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi przyznano Laur za obdarzenie świata filozofią, którą uprawia w przekonaniu, że prawda o rzeczywistości, prawda o człowieku i ludzkiej kulturze służy konkretnemu człowiekowi w każdym czasie, również obecnie, a człowiek jako osoba, podmiot świadomego i wolnego działania, byt o wymiarze transcendentalnym, obdarzony jest suwerennością, której część może przekazać państwu, a nie odwrotnie. Ojciec M.A. Krąpiec, jako Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyniósł tę uczelnię do rangi jednej z najważniejszych uczelni katolickich w świecie, w czasie niesprzyjającym ani humanizmowi, ani tradycji chrześcijańskiej. W 2002 roku Diamentowy Laur dla ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego przyznano za to, że w czasie swojej kadencji konsekwentnie realizował ideę prezydenta wszystkich Polaków i pracy dla dobra ojczyzny ponad politycznymi podziałami. Podczas swojej prezydentury Aleksander Kwaśniewski działał na rzecz pojednania narodów i pokoju na świecie. Laureatami 2003 roku zostali: Danuta Hűbner i Wojciech Kilar. Minister ds. europejskich Danuta Hűbner zyskała uznanie Kapituły za wieloletnie, odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym działania na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wojciech Kilar, kompozytor o międzynarodowej sławie, uhonorowany został Diamentowym Laurem za twórczość muzyczną, która stanowi nieoceniony wkład w nasze dziedzictwo kulturowe i promocję polskiej kultury w świecie. W roku 2004 do grona Laureatów Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji zostali włączeni dwaj wielcy politycy całkowicie oddani prawdzie i wolności: Vaclav Havel i Tadeusz Mazowiecki. Laureatami 2003 roku zostali: Danuta Hübner i Wojciech Kilar Danuta Hübner and Wojciech Kilar were awarded in i Tadeusz Mazowiecki... and Tadeusz Mazowiecki idea of being the president of all Poles and to the idea of the work for common good, above political divisions. During his term in the office, President Aleksander Kwaśniewski worked for conciliation of nations and for peaceful co-existence in the world. In 2003, the Diamond Laurels were awarded to Danuta Hübner and Wojciech Kilar. Danuta Hübner, Minister for European Affaires, gained recognition of the Order of Laurels for her long-standing and effective action aiming at Polish membership in the EU. Wojciech Kilar, the composer of international renown, was honoured with the Diamond Laurel for his musical works which constitute an invaluable contribution to our cultural heritage and to promotion of the Polish art in the world. In 2004, the Laureates of the Diamond Laurel of Abilities and Competence were joined by two great politicians, totally devoted to the ideas of truth and freedom Vaclav Havel and Tadeusz Mazowiecki. 28 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS 29

16 Vaclav Havel, przez wiele lat prześladowany, więziony, to człowiek, dla którego mówienie prawdy ma sens zawsze, we wszystkich okolicznościach. Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki został obdarzony Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za: wieloletnią walkę o demokrację w Polsce, działania na rzecz wolności polskiego obywatela w okresie rządów komunistycznych w tworzonych przez siebie ugrupowaniach opozycyjnych, za kierowanie się w życiu publicznym zasadą pokonywania zła i uparte budowanie dobra, za zasługi w walce o pogłębienie procesu demokratyzacji polityki polskiej oraz za konsekwentną obronę praw człowieka i działania na rzecz polsko - niemieckiego pojednania. W dowód uznania dla niepospolitych cech osobowości i niedoścignionych cnót roztropności, sprawiedliwości, męstwa i pokory Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji za 2005 rok wręczono Księdzu Arcybiskupowi i Metropolicie Krakowskiemu Stanisławowi Dziwiszowi. Arcybiskup Stanisław Dziwisz jako osobisty sekretarz Jana Pawła II towarzyszył papieżowi podczas wszystkich pielgrzymek, także podczas jego ostatniej pielgrzymki do Pana, zawsze jako wieczny cień. Dzisiaj jest dla nas wzorem wprowadzenia w życie nauki głoszonej przez papieża Polaka Jana Pawła II i podziwu godnym wykonawcą jego ideowego testamentu. Arcybiskup i Metropolita Krakowski Stanisław Dziwisz Archbishop of Krakow Stanisław Dziwisz Vaclav Havel, persecuted and imprisoned for many years, is a man for whom telling truth makes sense always, regardless of any conditions. Tadeusz Mazowiecki, the prime minister of the first government in the III Polish Republic was awarded the Diamond Laurel of Abilities and Competence for: long-time struggle for democracy, acting for the benefit of the freedom of Polish citizens during the communist regime, in various opposition groups, organised by him; for following in his public life the principle of overcoming evil and for relentless building up the common good, and for his merits in the defence of human rights and striving for Polish German reconciliation. In token of recognition of exceptional human features and unsurpassable virtues sagacity, justice, courage and humility, the Diamond Laurel of Abilities and Competence 2005 was awarded to the reverend Archbishop of Krakow, Stanisław Dziwisz. The Archbishop Stanisław Dziwisz, a personal secretary of John Paul II, accompanied the pope in all his pilgrimages, also during his last pilgrimage to the Lord, always as his faithful shadow. Today, he is for us a role model in implementing in life the teachings left for us by the pope John Paul II and worthy of admiration executor of his last will. The Diamond Laurel of Abilities and Competence 2006 was awarded to professor Władysław Bartoszewski politician, historian, worker for social and cultural causes. Professor Laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji w 2006 roku został prof. Władysław Bartoszewski polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny. Prof. Władysława Bartoszewskiego uhonorowano Laurem w dowód uznania i szacunku dla jego wielkiego autorytetu moralnego, niezłomnego charakteru, głęboko zakorzenionej postawy niepodległościowej, niezwykle silnego poczucia sprawiedliwości i wyjątkowej kompetencji jako historyka. Władysław Bartoszewski znany jest w Polsce i za granicą przede wszystkim jako uczestnik okupacyjnego podziemia, jego skrupulatny badacz, a także kronikarz lat wojny i okupacji. Wiele międzynarodowych odznaczeń Władysław Bartoszewski otrzymał za niesienie pomocy Żydom w czasie tragedii Holocaustu. W swoim życiu zawsze wybierałem drogi dla mnie prostsze, co nie oznacza, że łatwiejsze. Władysław Bartoszewski Profesor Władysław Bartoszewski Professor Władysław Bartoszewski Władysław Bartoszewski was honoured with the Laurel in token of recognition and respect for his great moral authority, indomitable spirit, deeply rooted patriotic conduct, unusually strong feeling of justice and exceptional competence as a historian. Władysław Bartoszewski is well known in Poland and abroad first of all as a fighter of the Polish underground movement during the war, as its historian and as a chronicler of the years of the last war and the occupation. Professor Władysław Bartoszewski received many international decorations for providing help to Jews during the tragic events of Holocaust. In my whole life, I chose always more simple ways, but it does not mean that they were easier ones. Władysław Bartoszewski 30 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS 31

17 Diamentowy Laur 2007 otrzymał Leszek Balcerowicz The Diamond Laurel 2007 was awarded to Leszek Balcerowicz Laureatem Diamentowego Lauru 2007 został prof. Leszek Balcerowicz, wybitny ekonomista, prekursor przemian gospodarczych w Polsce. Diamentowy Laur Kapituła przyznała w dowód uznania Jego roli w tworzeniu trwałych fundamentów gospodarki rynkowej i przekształceń ustrojowo-systemowych. To dla mnie ważne wyróżnienie ze względu na innych nagrodzonych i dlatego, że pochodzę stąd. Czuję się związany z tym regionem, szczególnie od 1997 roku, gdy jako człowiek lubiący duże ryzyko zdecydowałem się na kandydowanie ze Śląska do Sejmu. To, że z takim wysokim poparciem zdobyłem poselski mandat, zaliczam do największych życiowych osiągnięć. Leszek Balcerowicz Rok 2008 dał inspirację do wyróżnienia Diamentowym Laurem aż dwóch niezwykłych osób. Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, współtwórca polskiej szkoły filmowej odebrał wyróżnienie osobiście podczas wielkiej Gali w dniu 17 stycznia 2008 roku. Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Energetyki przyjął wyróżnienie będąc w Katowicach 16 kwietnia 2009 roku. [ ] odbierając tą nagrodę jestem ogromnie szczęśliwy, po pierwsze, że to jest właśnie tutaj, w miejscu gdzie i Umiejętność i Kompetencja są na miejscu, a z drugiej strony, że właśnie to dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale polskiego kina. Andrzej Wajda Diamentowy Laur 2008 otrzymał Andrzej Wajda... The Diamond Laurel 2008 was awarded to Andrzej Wajda i Andris Piebalgs... and Andris Piebalgs The Diamond Laurel 2007 was awarded to professor Leszek Balcerowicz, an eminent economist, the precursor of the economic transformation in Poland. The Diamond Laurel was awarded by the Order of Laurels in recognition of his role in creation of stable foundations of the market economy and the base for political and economic transformation. This award is important for me because of other awarded persons and because I come from this region. I feel connected with this region, particularly since 1997, when being a person who likes to take risks I made up my mind to run from Silesia to the Parliament. The fact that I was elected with so many votes, I consider as one of the greatest achievements in my life. Leszek Balcerowicz The year 2008 inspired us to award the Diamond Laurels to two unusual persons. Andrzej Wajda, a film and theatre director, co-founder of the Polish School of Film received the award personally during the great Gala on 17 January Andris Piebalgs, the EU Commissionaire for Energy received the award on 16 April 2009, during his visit to Katowice. [ ] receiving this award I am tremendously happy, as firstly it happens just here, in the place where Abilities and Competence have their place, and secondly because it refers not only personally to me but to the Polish cinema. Andrzej Wajda Diamentowy Laur 2009 otrzymał Bogdan Borusewicz The Diamond Laurel 2009 was awarded to Bogdan Borusewicz Osoba Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza została uhonorowana Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Przyznając Laur Kapituła podkreśliła niezłomność, odwagę oraz wierność zasadom, ofiarną działalność opozycyjną w latach PRL, budowanie demokratycznych struktur Rzeczypospolitej Polskiej oraz godne sprawowanie funkcji Marszałka Senatu i reprezentowanie kraju. To wyróżnienie jest dla mnie bardzo cenne. Mimo, iż jest to nagroda regionalna ma charakter ogólnopolski. To bardzo dobrze, że regionalna nagroda buduje prestiż z jednej strony Polski, a z drugiej własnego regionu. Bogdan Borusewicz Laureatem najwyższego wyróżnienia 2010 został Krzysztof Zanussi polski reżyser, niekwestionowany mistrz sztuki filmowej. Laureat dziękując za wyróżnienie podkreślił, że cieszy go fakt, iż przedsiębiorczość wychodzi naprzeciw kulturze. Kultura jest potrzebna aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a rozwój martwy powiedział odbierając Diamentowy Laur, który jest symbolem pomostu między biznesem a kulturą. To dla mnie wielka radość. Przyjmuje tę nagrodę z ogromnym zadowoleniem. Tym bardziej, że w moim przekonaniu to jest taki ślad mostu między biznesem, który ma korzenie, a szeroko pojętą kulturą, którą cenię. Biznesem rozumiejącym, że kultura jest potrzebna, aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a jej rozwój martwy. Krzysztof Zanussi Diamentowy Laur 2010 otrzymał Krzysztof Zanussi The Diamond Laurel 2010 was awarded to Krzyszfof Zanussi Bogdan Borusewicz, Speaker of the Polish Senate was honoured with the Diamond Laurel of Abilities and Competence By granting this award, the Order of Laurels underlined indomitableness, courage and faithfulness to moral principles, self-sacrificing opposition activity in the years of communism, building up democratic structures of the Republic of Poland and admirable performance of the function of the Speaker of the Senate and representing the country. This award is very valuable for me. In spite of the fact that it is a regional award it has an all-poland character. It is very good that the regional award builds up prestige for both Poland and the region. Bogdan Borusewicz In 2010, the highest award was granted to Krzysztof Zanussi a Polish film director, unquestioned master of the art of cinema. The Laureate, thanking for this reward, underlined the fact that entrepreneurship made efforts to meet culture. Culture is needed in order to avoid situation when entrepreneurship is barbarian and development is lifeless he said, while receiving the Diamond Laurel, which is a symbol of a bridge between business and culture. It is a great joy for me. I take this award with a tremendous satisfaction, so more that in my opinion, it makes a sort of bridge between business, with its roots, and the culture which it appreciates, business which understands that culture is necessary, in order to make entrepreneurship less barbarian, and its development full of life. Krzysztof Zanussi 32 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS 33

18 KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA ORDER OF LAURELS AND PATRONAGE COUNCIL Diamentowy Laur 2011 otrzymał José Manuel Barosso The Diamond Laurel 2011 was awarded to José Manuel Barosso Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2011 została uhonorowana wybitna postać świata polityki i gospodarki: José Manuel Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej. Wyróżniając Przewodniczącego Komisji Europejskiej śląskim wawrzynem Kapituła Laurów podkreśliła jego rolę w działalności na rzecz rozwoju Europy oraz dała wyraz naszego zrozumienia oraz poparcia dla idei Unii Europejskiej demokracji, solidarności, wyrównywania szans i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Czuję się zaszczycony otrzymując to wyróżnienie ze strony regionu śląskiego. Szczególnie dlatego, że tak wielu zasłużonych i wybitnych osobistości z Europy zostało uhonorowanych tą nagrodą. [ ] Zawsze byłem przyjacielem Polski, ponieważ rozumiałem, że Polska jest najlepszym przyjacielem w projekcie Europa. [ ] To razem z Wami, z Waszym polskim entuzjazmem wyjdziemy z kryzysu mocniejsi. José Manuel Barroso Diamond Laurel of Abilities and Competence 2011 was awarded to the distinguished personality of the world of politics and economy: José Manuel Barroso President of the European Commission. Honoring the President of the European Commission with a Silesian laurel, the Chapter of the Laurels emphasized his role in the actions for the development of Europe and expressed our understanding of and support for the idea of the European Union democracy, solidarity, equalization of opportunities and organization of a civil society. I feel honored to receive this award from the Silesian region. Especially, because so many distinguished and outstanding personalities from Europe have been granted this award. [ ] I have always been a friend of Poland, because I understand that Poland is the best friend in the project Europe. [ ] Together with you, your Polish enthusiasm we will get out of the crisis being stronger. José Manuel Barroso Dla rzetelnej oceny i dokonywania obiektywnych wyborów laureatów powołano Kapitułę Laurów, której skład zmienia się co roku. Pierwszą Kapitułę stanowili członkowie założyciele tego wyróżnienia, a zarazem członkowie Regionalnej Rady Gospodarki działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz oraz działający w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego redaktor naczelny Trybuny Śląskiej Tadeusz Biedzki, dyrektor Radia Katowice Leopold Kurek i dyrektor Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach Rafał Szymoński. Zgodnie ze sporządzonym w 2006 roku regulaminem konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana na wniosek prezesa Izby przez prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezydium Izby powołuje także sekretarza Kapituły, który zapewnia obsługę pracy Kapituły, koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych jej etapów. Od 1996 roku tę funkcję pełni Bogusława Bartoszek. W skład Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele: władz rządowych i samorządo- In order to make a fair assessment and to be able to make unbiased choices, there was appointed the Order of Laurels, whose composition is changed each year. The first Order of Laurels was composed of founders of this award who were also members of Regional Council of Economy, operating at the Chamber of Commerce and Industry in Katowice Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz and Tadeusz Biedzki, the editor-in-chief of Trybuna Śląska, acting on behalf of the Upper Silesian Press Chamber, Leopold Kurek, manager of the Katowice broadcasting station and Rafał Szymoński manager of the Katowice TV station In compliance with the regulations laid down in 2006, the Laurels of Abilities and Competence are awarded by the Order of Laurels, appointed by the Presidium of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, upon the motion of the President of the Chamber. The Presidium appoints also the Secretary of the Order, who ensures operation of the Order, coordinates preparation and the course of each of the stages of its proceedings. Since 1996, this function has been performed by Ms. Bogusława Bartoszek The Order of Laurels is composed of repre- 34 LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW / LAUREATES OF DIAMOND LAURELS KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA / ORDER OF LAURELS AND PATRONAGE COUNCIL 35

19 wych województw biorących udział w konkursie, instytucji oraz grona pomysłodawców i współtwórców przedsięwzięcia partnerskich izb gospodarczych, a także laureatów Laurów minionych edycji konkursu. Skład Kapituły jest imienny, zaś udział w jej pracach powinien być osobisty. Pierwszym przewodniczącym Kapituły, sprawującym tę funkcję do 1998 roku, był pomysłodawca Laurów, działacz samorządu gospodarczego, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach od jej powołania Tadeusz Donocik. W 1998 roku mianowano na przewodniczącego Kapituły Laureata Platynowego Lauru 96, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Kazimierza Pazgana. Na mocy decyzji Kapituły 99 na kolejne lata na przewodniczącego został wybrany ponownie Tadeusz Donocik, który pełni tę funkcję do dziś. Laury Umiejętności i Kompetencji oraz uroczystość ich wręczenia stały się tak doniosłym i prestiżowym wydarzeniem, iż zaistniała konieczność powołania specjalnego gremium doradczego i wspierającego. Dla realizacji powyższych celów w 1998 roku powołano Radę Patronacką Laurów. W skład corocznie powoływanej Rady Patronackiej Laurów wchodzą wybitni przedsiębiorcy i samorządowcy. Pierwszej Radzie przewodniczył Kazimierz Pazgan. Na przewodniczącego Rady Patronackiej w 1999 roku został wybrany Prezydent Katowic Piotr Uszok. Radzie Patronackiej w roku 2000 przewodniczył Wojciech Boroński. Od 2001 do 2005 Radzie Patronackiej Laurów przewodził ponownie Prezydent Katowic Piotr Uszok. Radą Patronacką Laurów 2006 kierował Stanisław Gajos Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, zaś w roku 2007 Radzie Patronackiej przewodziła Joanna Strzelec-Łobodzińska, wówczas Prezes Zarządu Tauron-Polska Energia SA. Honorowym Gospodarzem Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji 2008, które odbyły się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu była Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W latach Przewodniczył Radzie Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu WĘGLOKOKS SA. sentatives of central and local administration from the regions that take part in the competition, institutions and the circle of originators and creators of this award partners commercial chambers and laureates of Laurels from former editions of the competition. The composition of the Order of Laurels is listed by names and participation in the proceedings should be personal. The first Chairman of the Order of Laurels, who performed this function till the year 1998, was the originator of the idea, activist of business institutions, president of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice since its beginning Mr. Tadeusz Donocik. In 1998, Mr. Kazimierz Pazgan, the laureate of the Platinum Laurel from 96, president of the National Chamber of Trade and Industry, was appointed as the chairman of the Order of Laurels and in 1999, the Order of Laurels appointed again Mr. Tadeusz Donocik as the chairman of the Order, who has been performing this function till now. The Laurels of Abilities and Competence and the ceremonies of their handing in became such a momentous and prestigious event that it was necessary to appoint a special advisory and supporting body. In 1998, there was established a Patronage Council of Laurels. The Council, appointed every year, is composed of eminent entrepreneurs and representatives of the local administration. The first Council was chaired by Mr. Kazimierz Pazgan. In 1999, the Mayor of Katowice, Mr. Piotr Uszok, was elected as the Chairman of the Patronage Council. In 2000, the Council was chaired by Mr. Wojciech Boroński and in the years from 2001 to 2005 again by the Mayor of Katowice, Mr. Piotr Uszok. In 2006, the Council was chaired by Mr. Stanisław Gajos, CEO of the Katowice Coal Holding and in 2007 the Patronage Council was chaired by Ms. Joanna Strzelec-Łobodzińska, the then CEO of Tauron-Polska Energia SA. The honorary Host of the Gala of Laurels of Abilities and Competence 2008, which took place in the Hall of Music and Dance in Zabrze, was Ms. Małgorzata Mańka-Szulik Lady Mayor of the City of Zabrze. In the years , the Council was chaired by Jerzy Podsiadło CEO of the Company WĘGLOKOKS SA. KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 THE ORDER OF LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012 TADEUSZ DONOCIK Przewodniczący Kapituły Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach TADEUSZ BIEDZKI Konsul Honorowy Łotwy Laureat Złotego Lauru 1994 FRANCISZEK BUSZKA I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach Laureat Platynowego Lauru 2002 PROF. DR HAB. MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Platynowego Lauru 2005 HENRYK GALWAS Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej JAN HOPPE I Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1994 PROF. DR HAB. JAN KLIMEK Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Laureat Platynowego Lauru 2011 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski Laureat Platynowego Lauru 2011 MAŁGORZATA MAŃKA SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Laureat Złotego Lauru 2007 ADAM MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego w latach ZENON NOWAK Prezes Dziennika Zachodniego Laureat Platynowego Lauru 2010 JÓZEF SEBESTA Marszałek Województwa Opolskiego Laureat Platynowego Lauru 2010 ANNA SEKUDEWICZ RĄCZASZEK Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice SA Laureat Platynowego Lauru 2004 JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Laureat Kryształowego Lauru 2007 MIROSŁAW STYCZEŃ Wojewoda Bielski w latach Laureat Platynowego Lauru 1992 TADEUSZ SZYMANEK Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie JANUSZ TARGOSZ Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Laureat Złotego Lauru 2001 PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice Laureat Platynowego Lauru 2000 RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski Laureat Platynowego Lauru 2011 TADEUSZ WNUK Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Laureat Złotego Lauru 2000 PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW WOŚ Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskie Centrum Medyczne SUM Laureat Platynowego Lauru 2006 RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Prezydent Miasta Opola Laureat Platynowego Lauru KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA / ORDER OF LAURELS AND PATRONAGE COUNCIL KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / 37 THE ORDER OF LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

20 HONOROWY GOSPODARZ LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 THE HONORARY HOST MAŁGORZATA MAŃKA SZULIK Prezydent Miasta Zabrze RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 THE PATRONAGE COUNCIL 2012 JANUSZ HONKOWICZ Prezes Zarządu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa JAROSŁAW KANIA Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach JERZY PODSIADŁO Prezes Zarządu Węglokoks S.A. RAJMUND SOROWSKI Właściciel PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski TADEUSZ SZKUDLARSKI Prezes Zarządu LOTOS Czechowice S.A. ARTUR TOMASIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. PIOTR WOJACZEK Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. PROTOKÓŁ podsumowujący posiedzenia Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2012 SUMMARY MINUTES from the meetings held by the ORDER of LAURELS of ABILITIES and COMPETENCE 2012 Rok 2012 to rok dwudziestej pierwszej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienia te, po dokładnej analizie dokumentacji oraz w wyniku dyskusji przyznaje Kapituła Laurów. Kapituła w minionym roku spotykała się czterokrotnie i przyznała: Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowych Laurów Pro Publico Bono Platynowe Laury Ambasador Spraw Polskich Platynowych Laurów Kultura i Media Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji Ponadto, ponownie przyznano ustanowioną w ubiegłym roku nagrodę specjalną Orła Piastów Śląskich. * * * Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany jest wybitnym Mężom Stanu, nieprzeciętnym osobowościom, których działalność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy. Wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku. Ustanowiona sześć lata temu kategoria Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji ma na celu honorowanie osób charakteryzujących się ponadczasowymi wartościami, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad The year 2012 was a year of 21st edition of Laurels of Abilities and Competence. These awards, after a thorough analysis of documentation and in the result of the discussions are granted by the Order of Laurels. The Order of Laurels met last year four times and granted: Diamond Laurel of Abilities and Competence Crystal Laurels of Abilities and Competence Platinum Laurels Ambassador of Polish Affairs Platinum Laurels Pro Publico Bono Platinum Laurels of Abilities and Competence Platinum Laurels Culture and Media Golden Laurels of Abilities and Competence In addition, the Order again granted a Special Award of the Eagle of the Silesian Piasts, which was introduced last year. * * * Diamond Laurels of Abilities and Competence are traditionally granted to prominent statesmen and unusual personalities, whose activities go beyond the boundaries of our region and quite often they have international dimensions. The values resulting from their activities are universal, worth following and they create an atmosphere of particular respect. The category of Crystal Laurels of Abilities and Competence, introduced six years ago, aims at honouring people who bring about timeless values, whose universal activities leave indelible 38 RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2012 / PROTOKÓŁ / SUMMARY 39 THE PATRONAGE COUNCIL OF LAURELS OF ABILITIES AND COMPETENCE 2012

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Co o motywacji chce nam powiedzieć Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów

Co o motywacji chce nam powiedzieć Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów Co o motywacji chce nam powiedzieć Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów Instytut Gallupa? Joanna Ukleja HR dla profesjonalistów Since the late 1990s, Gallup has administered the Q12

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania

Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania NAGRODY/ AWARDS Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania następujących nagród i wyróżnień: Ø Minister s Awards for Excellence in Student Achievement Community Languages

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Abilities serve the life and wisdom rules them

Abilities serve the life and wisdom rules them Umiejętności służą życiu, mądrość nimi włada Abilities serve the life and wisdom rules them Słowo wstępne EDITORIAL prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego The President

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo