3M Dział Elektroenergetyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3M Dział Elektroenergetyczny"

Transkrypt

1 3M Dział Elektroenergetyczny M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

2 3M Poland Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży 1 Definicje, Zakres Obowiązywania 1. Dla potrzeb niniejszych ogólnych warunków sprzedaży poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: a) OWS niniejsze ogólne warunki sprzedaży; b) 3M 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy al. Katowickiej 117, Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS ; c) Nabywca podmiot nabywający lub ubiegający się o nabycie od 3M Towarów lub Usług na mocy Umowy Sprzedaży; d) Cennik cennik (zestawienie cen) lub inne dokumenty zawierające informacje o ofercie handlowej 3M i cenach, względnie zestawienia Towarów lub Usług wraz z cenami; e) Towary towary dostępne do nabycia w 3M; f) Usługi usługi oferowane do wykonania przez 3M na warunkach określonych w Cenniku lub świadczone przez 3M na mocy Umowy Sprzedaży i szczegółowo tam określone; g) Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży, dostawy lub umowa o dzieło w rozumieniu kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących w Polsce a także umowa o odpłatne świadczenie usług, do której stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego o zleceniu oraz każda inna umowa, na mocy której 3M odpłatnie świadczy jakiekolwiek usługi lub przenosi własność lub prawa do korzystania z Towarów. 2. Niniejsze OWS obowiązują w odniesieniu do wszystkich Umów Sprzedaży zawartych lub podlegających zawarciu pomiędzy 3M a Nabywcą po 22 czerwca 2009 r. 3. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów Nabywcy. 4. Uznaje się, że niniejsze OWS zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Nabywcę, nawet jeśli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeśli Nabywca odebrał dostarczane Towary lub Usługi. 2 Zawarcie Umowy Sprzedaży 1. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w dowolny przewidziany prawem sposób. Jeżeli do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Nabywcę to do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą zakomunikowania Nabywcy przez 3M (w trybie ust. 7 poniżej) o przyjęciu do wykonania złożonego przez Nabywcę. 2. Cenniki stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówień. 3. Zamówienia mogą być składane do 3M w jeden z następujących sposobów: a) na piśmie; b) za pomocą faksu na numer: +48/22/ lub inny wskazany Nabywcy przez 3M lub wskazany na stronie internetowej 3M jako właściwy do składania zamówień; c) za pomocą poczty elektronicznej ( a) na adres wskazany Nabywcy przez 3M lub wskazany na stronie internetowej 3M jako właściwy do składania zamówień; d) w inny sposób wskazany przez 3M (w tym także za pośrednictwem systemów EDI lub ecoc, po spełnieniu ewentualnych dalszych warunków formalnych). 4. Każde zamówienie dla swej skuteczności musi zawierać: a) oznaczenie rodzaju i ilości zamawianych Towarów lub Usług ze wskazaniem kodu Towaru lub Usługi podanego przez 3M, przy czym (i) nie może to być ilość mniejsza niż minimalna ilość, jaką można jednorazowo zamówić (tzw. MOQ) wskazana w Cenniku i nadto (ii) musi to być ilość stanowiąca wielokrotność pełnych opakowań zbiorczych lub innych minimalnych jednostek wskazanych przez 3M; b) jednostkową cenę netto zgodną z Cennikiem; c) termin dostawy Towarów lub Usług, przy czym nie może być on krótszy niż wskazany w Cenniku. W przypadku, gdy taki minimalny termin dostawy nie jest wskazany w Cenniku uznaje się, iż jest to termin 30 dni od przyjęcia do wykonania przez 3M; d) w przypadku zamówień składanych na piśmie zamówienie powinno zawierać dane adresowe i kontaktowe Nabywcy (w tym numer faksu i adres poczty elektronicznej Nabywcy) oraz pieczęć Nabywcy i podpis osoby uprawnionej do składania zamówień a w przypadku zamówień składanych drogą faksową zamówienie powinno zawierać, oprócz wyżej wskazanych danych adresowych i kontaktowych, odwzorowanie w/w pieczęci i podpisu. Domniemywa się, że osoba posługująca się pieczęcią Nabywcy lub wysyłająca zamówienie z adresu mailowego Nabywcy lub spod numeru telefaksowego Nabywcy ma prawo do składania w imieniu Nabywcy zamówień. Nadto, w przypadku zamówień składanych za pomocą poczty elektronicznej uznaje się, że adres, spod którego wysłano zamówienie jest adresem kontaktowym Nabywcy (o ile Nabywca nie wskaże innego adresu kontaktowego). 5. Za wszelkie błędy popełnione w treści całkowitą odpowiedzialność ponosi Nabywca. 6. Zamówienia nie spełniające powyższych wymagań mogą zostać uznane przez 3M za nie złożone. 7. Potwierdzenie przez 3M przyjęcia do wykonania może zostać dokonane wg wyboru 3M na piśmie, drogą faksową, ową lub inną. Brak przyjęcia do wykonania w terminie 2 dni (a w przypadku zamówień otrzymanych przez 3M po w terminie 3 dni ) oznacza, że Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Ten sam skutek nastąpi w przypadku odmowy w powyższych terminach przyjęcia do wykonania. Art 682 kodeksu cywilnego nie stosuje się. 8. Jeżeli realizacja w terminie podanym przez Nabywcę lub wskazanym w Cenniku nie jest możliwa, 3M w potwierdzeniu przyjęcia do wykonania przedstawi najbliższy możliwy termin wykonania. Termin ten jest wiążący dla stron o ile Nabywca nie zgłosi rezygnacji z najdalej w ciągu 3 dni od otrzymania 9. Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży (w tym po przyjęciu do wykonania) z przyczyn niezależnych od 3M (w tym z przyczyn leżących po stronie podwykonawców 3M) wykonanie Umowy Sprzedaży w ustalonym terminie nie będzie możliwe, 3M powiadomi o takim fakcie Nabywcę wskazując najbliższy możliwy termin realizacji takiej Umowy Sprzedaży (lub jej części). Termin ten będzie wiążący dla stron o ile Nabywca w terminie 3 dni nie odmówi jego akceptacji w przypadku odmowy takiej akceptacji, o ile strony nie postanowią inaczej, Umowa Sprzedaży ulegnie rozwiązaniu w odniesieniu do Towarów lub Usług objętych odmową akceptacji zmiany terminu. W takim przypadku stronom nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze lub inne związane z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku dalszych opóźnień w stosunku do terminu wskazanego przez 3M zgodnie ze zdaniem pierwszym. 3 Ceny 1. Sprzedaż Towarów oraz przeniesienie własności Towarów na mocy innej umowy a także świadczenie Usług następuje po cenach wskazanych w Cenniku obowiązującym w chwili składania przez Nabywcę. Ceny wskazane w Cenniku są cenami netto i podlegają podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) i inne, które go zastąpią lub zostaną wprowadzone dodatkowo. 2. 3M ma prawo do jednostronnej odpowiedniej zmiany cen na gruncie zawartych Umów Sprzedaży w przypadku następujących po zawarciu tych umów zmian kursów walut lub zmian wysokości podatków lub ceł dotyczących Towarów lub Usług będących przedmiotem tych umów (lub dotyczących produktów stanowiących elementy składowe tych Towarów lub Usług). 3. jednostkowa Towaru uwzględnia koszt opakowania jednorazowego. 4. Towary dostarczane będą na terenie Polski na koszt 3M jeżeli łączna cena za Towary objęte jedną dostawą opiewać będzie na wartość przekraczającą kwotę minimalną wskazaną w Cenniku (po uwzględnieniu ewentualnego rabatu) i nadto pod warunkiem, że ilości podlegających dostarczeniu Towarów odpowiadać będą wymaganiom wskazanym w 2 ust. 4 pkt a) powyżej (tj. wymaganiom co do MOQ i wielokrotności opakowań zbiorczych lub innych jednostek). Zamówienia nie spełniające powyższych wymagań nie będą przyjmowane do wykonania przez 3M, a gdyby z jakiegokolwiek powodu doszło do wykonania takiego koszty takiej dostawy poniesie Nabywca. Nadto jakiekolwiek dodatkowe koszty poniesione przez 3M w związku z wyborem innego przewoźnika, innego rodzaju przewozu lub innych warunków dostawy (w tym co do terminu) niż te wskazane w OWS zostaną w całości zwrócone 3M przez Nabywcę w terminie 14 dni od wezwania. 5. Ustalenie ceny niższej niż wynikająca z Cennika obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży wymaga porozumienia stron dokonanego w formie pisemnej, faksowej lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku niedokonania ustaleń w w/w zakresie w jeden z powyższych sposobów zastosowanie znajdą ceny wynikające z Cennika. 4 Przejście ryzyka Wszelkie ryzyka związane z Towarami i Usługami przechodzą na Nabywcę z chwilą ich odebrania, a w przypadku Towarów dostarczanych za pośrednictwem przewoźników z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi. Towar lub Usługę zgodne z wymaganiami Umowy Sprzedaży uznaje się za odebrane przez Nabywcę z chwilą (I) faktycznego odbioru przez Nabywcę lub (II) z chwilą zaoferowania do odbioru przez 3M, jeżeli do odbioru nie doszło z przyczyn\ niezawinionych przez 3M. 5 Dostawa 1. Z zastrzeżeniem postanowienia 3 ust. 4 powyżej, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostawy będą wykonywane transportem samochodowym przez wybranego przez 3M przewoźnika i na koszt 3M na adres Nabywcy wskazany w Umowie Sprzedaży. Dostawy dostarczane na żądanie Nabywcy do innego miejsca (w tym wszelkie dostawy za granicę) lub w inny sposób będą dostarczane na koszt Nabywcy. 2. Dostawy Towarów lub Usług będą realizowane w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży, nie krótszym jednak niż termin 30 dni od przyjęcia do wykonania przez 3M lub inny termin wskazany w Cenniku. Ustalenie w Umowie Sprzedaży krótszego terminu dostawy wymaga porozumienia stron dokonanego w formie pisemnej, faksowej lub za pomocą poczty elektronicznej pod rygorem nieważności. Termin dostawy jest zastrzeżony na korzyść 3M, przy czym jeżeli 3M zdecyduje się dostarczyć Towary lub Usługi przed upływem w/w terminu poinformuje o takim terminie dostawy Nabywcę z trzydniowym wyprzedzeniem. 6 Własność Własność Towarów objętych daną fakturą przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całości ceny wskazanej w tej fakturze. Nabywca ma jednak prawo dokonywania dalszej odsprzedaży tych Towarów w zwykłym toku czynności swojej działalności gospodarczej. Nabywcy nie wolno jednak ustanawiać jakichkolwiek obciążeń na tych Towarach ani używać ich jako zabezpieczenia (w tym ustanawiać zastawu czy przewłaszczać na zabezpieczenie) ani w inny sposób dysponować Towarami (na przykład poprzez oddanie ich w najem, leasing, dzierżawę czy użyczenie). Nabywca ma także obowiązek zawiadomić 3M w trybie natychmiastowym o jakichkolwiek naruszeniach przez osoby trzecie praw własności przysługujących 3M. 2 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

3 7 Faktury i Płatności 1. W odniesieniu do Nabywców mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej faktury wystawiane są w złotych polskich (PLN) lub w uzgodnionej przez strony walucie. 2. Płatność z tytułu faktury zostanie dokonana przez Nabywcę w walucie wskazanej na fakturze. 3. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia. Płatność z tytułu faktury zostanie dokonana na konto bankowe wskazane przez 3M na fakturze lub przekazane w inny sposób. Uznaje się ją za dokonaną z chwilą uznania rachunku 3M. 4. Nabywca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i upoważnia 3M do wystawiania faktur bez podpisu Nabywcy. 5. Faktury dostarczane będą pocztą na adres Nabywcy lub inny wskazany przez Nabywcę bądź za pośrednictwem systemów EDI. Faktury nie będą dołączane do przesyłek. 6. Wniesienie reklamacji ilościowej lub jakościowej względnie odmowa odebrania Towaru lub Usługi nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty ceny za Towar lub Usługę w ustalonym terminie. 7. Na warunkach odrębnie określonych 3M może udzielić Nabywcy kredytu kupieckiego dotyczącego zapłaty należności za dany Towar lub Usługę oraz może udzielić premii za zakupy Towarów lub Usług. Jeżeli strony nie postanowią inaczej to prawo do kredytu kupieckiego lub premii za zakupy wygasa z chwilą popadnięcia przez Nabywcę w opóźnienie z jakąkolwiek płatnością należną 3M. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty 3M ma prawo do otrzymania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 9. 3M ma prawo wstrzymać się z realizacją dostaw Towarów lub realizacją Usług objętych Umową Sprzedaży w przypadku, gdy Nabywca popadnie w opóźnienie z jakimkolwiek świadczeniem należnym 3M, w tym szczególnie gdy Nabywca opóźni się z zapłatą jakichkolwiek kwot wymagalnych na mocy poprzednio wystawionych faktur. 10. W przypadku zwłoki Nabywcy w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia należnego 3M na gruncie danej Umowy Sprzedaży 3M ma prawo odstąpić od tej Umowy Sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Nadto, w przypadku takiej zwłoki 3M ma prawo także odstąpić od wszelkich innych niewykonanych jeszcze Umów Sprzedaży a prawo to przysługuje w terminie 90 dni od popadnięcia Nabywcy w zwłokę. 11. Bez względu na zastrzeżenie Nabywcy 3M ma prawo zaliczyć otrzymane płatności na poczet należności wcześniej wymagalnych. 12. Nabywca nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności przysługujących mu w stosunku do 3M z wierzytelnościami 3M przysługującymi jej w stosunku do Nabywcy z tytułu Umowy Sprzedaży. 8 Informacja o Towarach i Usługach 1. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność Towarów i Usług do zamierzonego przez niego celu. 2. 3M nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami 3M lub za błędną lub niewłaściwą interpretacje informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach i innych materiałach drukowanych bądź w inny sposób przekazanych Nabywcy. 9 Inspekcje, Reklamacje 1. Nabywca ma obowiązek potwierdzania odbioru Towarów lub Usług oraz starannego sprawdzania stanu Towarów lub Usług niezwłocznie po ich otrzymaniu. 2. W przypadku przesłania Towarów przez 3M na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Nabywca zobowiązany jest natychmiast sprawdzić przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (w tym sporządzenia zastrzeżenia dotyczącego uszkodzeń danego Towaru w liście przewozowym) i niezwłocznie powiadomić 3M. 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu wad Nabywca ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane Towary lub Usługi do dyspozycji 3M przez okres 7 dni od daty dokonania zgłoszenia celem potwierdzenia reklamacji przez przedstawiciela 3M. 4. Modyfikuje się odpowiedzialność 3M z tytułu rękojmi w sposób następujący: a) reklamacje, jakościowe lub ilościowe, będą zgłaszane 3M przez Nabywcę na piśmie niezwłocznie, nie później niż (I) w terminie 7 (siedmiu) dni po ujawnieniu wad jakościowych Towarów i (II) w terminie 3 (trzech) dni po ujawnieniu braków ilościowych. 3M będzie miał 30 (trzydzieści) dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia od Nabywcy na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji; b) w przypadku uznania reklamacji 3M zobowiązuje się do: (I) w przypadku wad ilościowych, gdy ilość Towarów dostarczonych będzie mniejsza niż wymagana - dostarczenia brakującej ilości Towarów w terminie 14 (czternastu) dni od daty uznania reklamacji, (II)w przypadku wad ilościowych, gdy ilość Towarów dostarczonychbędzie większa niż wymagana - odbioru od Nabywcy nadwyżki Towarów w terminie 14 (czternastu) dni od daty uznania reklamacji, (III) w przypadku wad jakościowych (w tym rodzajowych) według wyboru 3M (i) wymiany wadliwych Towarów na wolne od wad lub (IV) usunięcia wad, w terminie 14 (czternastu) dni od daty uznania reklamacji; c) wyłącza się prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub żądania obniżenia ceny na gruncie przepisów o rękojmi. 10 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność kontraktowa 3M z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania danej Umowy Sprzedaży lub odpowiedzialność 3M za jakość świadczenia z tytułu danej Umowy Sprzedaży ogranicza się do kwoty ceny podlegającej zapłacie na gruncie danej Umowy Sprzedaży. 2. 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub następcze oraz utracone korzyści, jeżeli szkody te odniesione zostały przez Nabywcę w związku z niewykonywaniem (nienależytym wykonywaniem) Umowy Sprzedaży lub w wyniku niewykonywania (nienależytego wykonywania) Umowy Sprzedaży przez 3M. 3. Siła wyższa i inne okoliczności niezależne od 3M (w tym działania lub zaniechania podwykonawców) utrudniające lub uniemożliwiające należyte wykonanie zobowiązań upoważniają 3M w zakresie i na czas trwania przeszkód do całkowitego wstrzymania dostaw Towarów lub Usług bądź do odpowiedniego przesunięcia terminu ich wykonania. 3M nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Nabywcy w wyniku lub w związku z opóźnieniem lub wstrzymaniem wykonania dostaw z wyżej wymienionych powodów. W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zdarzeniem siły wyższej w rozumieniu OWS jest także wprowadzenie na terenie państw Unii Europejskiej bądź w USA przepisów ograniczających import lub export Towarów lub Usług. 11 Postanowienia różne 1. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na gruncie lub w związku z Umową Sprzedaży będzie rzeczowo właściwy sąd dla 3M, jednakże 3M ma prawo według własnego wyboru wystąpić z powództwem przeciwko Nabywcy także w sądzie właściwym według siedziby Nabywcy. 2. Spory powstałe na gruncie Umowy Sprzedaży a także wszelkie inne spory między 3M i Nabywcą podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji O o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zawartej 11 kwietnia 1980 r. w Wiedniu. 3. 3M może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży na jakikolwiek wybrany przez siebie podmiot z Grupy 3M. Za podmiot z Grupy 3M uznaje się podmiot prawa polskiego lub obcego powiązany z 3M w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów o rachunkowości. 4. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży (na przykład w związku z przyjęciem ) tracą moc obowiązującą wszelkie inne porozumienia pomiędzy stronami dotyczące tego samego przedmiotu, zarówno ustne jak i pisemne lub inne. 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy Sprzedaży (w tym OWS) okażą się nieważne lub bezskuteczne, w miejsce takich nieważnych lub bezskutecznych postanowień wejdą odpowiednie przepisy ustawy. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyżej wspomniany przypadek nieważności lub bezskuteczności nie wpłynie na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży. 6. Tytuły jednostek redakcyjnych Umowy Sprzedaży (w tym tytuły paragrafów OWS) mają znaczenie jedynie pomocnicze i nie należy brać ich pod uwagę przy interpretacji Umowy Sprzedaży. 7. Jeśli Nabywca otrzyma OWS w wersji polskiej i angielskiej to, w przypadku rozbieżności pomiędzy oboma wersjami językowymi, wersja polska będzie miała znaczenie decydujące. 12 Własność Intelektualna 1. 3M nie przenosi na Nabywcę na mocy Umowy Sprzedaży jakichkolwiek praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich oraz praw przysługujących 3M na mocy ustawy prawo własności przemysłowej, przy czym katalog ten obejmuje między innymi także prawa do korzystania z logo 3M lub innych znaków towarowych należących do podmiotów z Grupy 3M) ani też nie udziela żadnej licencji. Na Nabywcę nie przechodzi też własność ani jakiekolwiek inne prawa do urządzeń lub narzędzi służących do produkcji Towarów lub świadczenia Usług. 2. Nabywca nie nabywa prawa do inspekcji pomieszczeń ani weryfikacji dokumentacji 3M lub jej podwykonawców. 3. Nabywca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnice handlową 3M a uzyskanych w związku z Umową Sprzedaży. 3 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

4 SPIS TREŚCI Strona tytułowa 1 AKCESORIA I MATERIAŁY MONTAŻOWE Ogólne warunki sprzedaży 2 Opaski kablowe 19 Spis treści 4 Rękawy termokurczliwe HDCW 20 Warunki sprzedaży, osoby kontaktowe 5 Rury termokurczliwe grubościenne z klejem, typ HDT-A 21 OSPRZĘT KABLOWY Rury termokurczliwe o średniej grubości ścian z klejem, typ MDT-A 21 Mufy termokurczliwe 0,6/1 kv 6 Rury termokurczliwe cienkościenne HS-R (kolor czarny) 22 Mufy termokurczliwe do kabli opancerzonych 0,6/1 kv 6 Rury termokurczliwe cienkościenne HS-R (kolor żółto-zielony) 22 Mufy termokurczliwe ze złączkami śrubowymi 0,6/1 kv 6 Rury termokurczliwe cienkościenne z klejem GTI-A 300 (kolor czarny) 23 Mufy żywiczne Scotchcast 92NBA 0,6/1 kv 7 Rury termokurczliwe cienkościenne z klejem GTI-A 300 (kolor żółty) 23 Mufy żywiczne Scotchcast 92 NBA ze złączkami 0,6/1 kv 7 Przepusty termokurczliwe WMD 24 Mufy żywiczne Scotchcast 92 NBA-U 0,6/1 kv 7 Trójpalczarki i czworopalczatki termokurczliwe SKE-F 24 Mufy żywiczne Scotchcast 91 AB (przelotowo-odgałęźne) 0,6/1 kv 7 Kapturki termokurczliwe do uszczelniania końców kabli SKE 24 Mufy żywiczne Scotchcast 91 NBA 0,6/1 kv 8 Rury zimnokurczliwe EPDM Mufy żywiczne Scotchcast 90 A 0,6/1 kv 8 Rury zimnokurczliwe silikonowe Żywica Scotchcast #40, #1402 FR, #2142 FL, #470,# Trójpalczatki zimnokurczliwe EPDM Mufy zimnokurczliwe przelotowe 3,6/6 kv 10 Trójpalczatki zimnokurczliwe silikonowe Mufy zimnokurczliwe 3,6/6 kv 10 Kapturki zimnokurczliwe do uszczelniania końców kabli EC 25 Mufy dla górnictwa na 0,6/1kV i 3,6/6kV 11 Zestawy uszczelniające GSM 25 Mufy zimnokurczliwe przelotowe QS 2000E na 8,7/15 kv i 12/20 kv 12 Taśmy elektroizolacyjne PCW 26 Mufy zimnokurczliwe przelotowe QS 2000 na 18/30 kv 12 Taśmy elektroizolacyjne PCW c.d 27 Mufy zimnokurczliwe przelotowe QS 2000 na 18/30 kv 12 Taśma do łączenia przewodów w wiązki 27 Mufy taśmowe TMSR-E na 8,7/15 kv i 12/20 kv, zestaw na 3 żyły 13 Taśmy samospajalne 28 Mufy taśmowe TMSR-E na 8,7/15 kv i 12/20 kv, zestaw na 1 żyłę 13 Taśmy specjalistyczne 28 Mufy taśmowe TMS-E na 8,7/15 kv i 12/20 kv, zestaw na 3 żyły 13 Osprzęt i akcesoria do muf / głowic kablowych 29 Mufy taśmowe TMS-E na 8,7/15 kv i 12/20 kv, zestaw na 1 żyłę 13 Zele ułatwiające przeciąganie przewodów Lub-P / Lub-I 29 Mufy zimnokurczliwe przejściowe w technologii hybrydowej QS 2000E na 8,7/15 kv i 12/20 kv 14 Oznaczniki do kabli 30 Mufy zimnokurczliwe przelotowe w technologii hybrydowej QS 2000E na 8,7/15 kv i 12/20 kv 14 Złączki Scotchlok 31 Mufy przelotowe taśmowo-żywiczne 3,6/6 kv i 6/10 kv 15 Aerozole 32 Mufy przelotowe taśmowo-żywiczne 8,7/15 kv i 12/20 kv 15 Pirometr 32 Mufy przejściowe taśmowo-żywiczne 8,7/15 kv i 12/20 kv 15 Głowice zimnokurczliwe wnętrzowe 3,6/6 kv 16 TAŚMY SPECJALISTYCZNE Głowice zimnokurczliwe do kabli oponowych 6,10 kv 16 Tasmy z włókna szklanego 33 Głowice zimnokurczliwe wnętrzowe QT II na 6,10 kv i 8,7/15 kv 16 Taśmy z włókna acetanowego 33 Głowice zimnokurczliwe napowietrzne QT II na 6,10 kv i 8,7/15 kv 17 Taśmy epoksydowe 33 Głowice zimnokurczliwe wnętrzowe bezkloszowe QT II na 8,7/15 kv 17 Taśmy papierowe 34 Głowice zimnokurczliwe QT II na 8,7/15 kv i 12/20 kv 17 Tasmy polyimidowe (kaptonowe) 34 Głowice zimnokurczliwe napowietrzne QT II na 18/30 kv 17 Taśmy poliestrowe 35 Głowice zimnokurczliwe wnętrzowe QT II na 18/30 kv 17 Taśmy PTFE (teflonowe) 36 Głowice prefabrykowane napowietrzne QT II na 8,7/15 kv i 12/20 k8,7/15 kv i 12/20 kv 17 Taśmy magnetyczne 36 Głowice prefabrykowane wnętrzowe QT II na 8,7/15 kv i 12/20 kv 17 Taśmy ekranujące 37 Głowice konektorowe proste 250A na 8,7/15 kv i 12/20 kv 18 DRUKARKI RĘCZNE 3M by DYMO Głowice konektorowe kątowe 250A na 8,7/15 kv i 12/20 kv 18 Drukarki ręczne 38 Głowice konektorowe proste 400A na 8,7/15 kv i 12/20 kv 18 Materiały eksploatacyjne 39 Głowice konektorowe typu T 630 A na 8,7/15 kv i 12/20 kv 18 Akcesoria M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

5 OSOBY KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI Jacek Grzegórski tel Michał Witalec tel Arkadiusz Gołaszewski tel Rafał Wotus tel INŻYNIER SERWISU TECHNICZNEGO Sebastian Urbanek tel MARKETING Małgorzata Bogucka Magdalena Giersberg REALIZACJA ZAMÓWIEŃ Anna Orzechowska tel tel tel fax OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Ceny podane w PLN. Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. 2. Termin realizacji zamówień na produkty nie będące w ciągłej sprzedaży należy potwierdzać w Dziale Obsługi Klienta. 3. Skrót ("na zamówienie") oznacza produkty nie będące w ciągłej sprzedaży 4. Skrót SD ("sprawdź dostępność") oznacza, że przed złożeniem należy skontaktować się z 3M Poland w celu potwierdzenia dostępnośći i możliwości realizacji. 5. Skrót DWZ oznacza "do wyczerpania zapasu" 6. Minimalna, realizowana przez 3M Poland wartość netto wynosi równowartość 4000 PLN. 7. W przypadku zamówień poniżej w/w wartości dostawa realizowana jest na koszt Dystrybutora 8. Nie ma możliwości odbiorów osobistych towarów z magazynu. 9. Produkty sprzedawane są tylko w opakowaniach zbiorczych (w cenniku oznaczone jako minimalna wielkość ). 10. Zamówienia prosimy kierować pisemnie na numer faksu: lub mailowo na adres: 11. Wszelkie pytania związane z realizacją zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta - Anny Orzechowskiej, tel Specyficzne wymagania użytkownika końcowego muszą być konsultowane z 3M. Przez wymagania specyficzne rozumie się np. szczególne wymagania logistyczne, jakościowe, inne - dla rynków Automotive, Aerospace, Marine, itp. 13. Cennik obowiązuje od M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

6 MUFY TERMOKURCZLIWE 0,6/1 kv Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 1 4x4-4x35 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 2 4x16-4x70 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 3 4x95-4x150 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 4 4x120-4x185 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 5 4x120-4x300 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH 20-5S 5x1,5-5x6 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH 21-5S 5x6-5x16 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH 21S 4x6-4x25 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH 22S 4x16-4x50 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH23S 4x25-5x95 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH24S 4x35-4x150 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH25S 4x95-4x300 mm² TE , MUFY TERMOKURCZLIWE DO KABLI OPANCERZONYCH 0,6/1 kv Mufa termokurczliwa, Typ 91-AHA 21-S 6-16 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91-AHA 22-S mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91-AHA 23-S mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91-AHA 24-S mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91-AHA 25-S mm² TE , MUFY TERMOKURCZLIWE ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI 0,6/1kV Mufa termokurczliwa, Typ 91 AHSC-6 4x1,5-4x6 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AHSC-6/5 4x1,5-4x6 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AHSC-35 4x6-4x35 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AHSC-35/5 4x6-4x35 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AHSC-95 4x50-4x95 mm² TE , Mufa termokurczliwa, Typ 91 AHSC-185 4x120-4x185 mm² TE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

7 ZESTAWY MUF ŻYWICZNYCH SCOTCHCAST 92 NBA 0,6/1 kv Zestaw Scotchcast 92-NBA0 1,5-4 mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA1 1,5-10 mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA mm² KE ,04 1 Zestaw Scotchcast 92-NBA mm² KE , ZESTAWY MUF ŻYWICZNYCH SCOTCHCAST 92 NBA (ZE ZŁĄCZKAMI) 0,6/1 kv Zestaw Scotchcast 92-NBA1C 1,5-6 mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA3C 1,5-16 mm² KE , ZESTAWY MUF ŻYWICZNYCH SCOTCHCAST 92 NBA U 0,6/1 kv * (YAKY 4x) Zestaw Scotchcast 92-NBA1-U 1,5-10 mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA2-U 6-16 mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA3-U mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA4-U mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA5-U mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA6-U mm² KE , Zestaw Scotchcast 92-NBA7-U mm² KE , ` ZESTAWY MUF ŻYWICZNYCH SCOTCHCAST 91 AB (PRZELOTOWO- ODGAŁĘŹNE) 0,6/1 kv Max.ø kabla Zestaw Scotchcast 91-AB /15 KE , Zestaw Scotchcast 91-AB /21 KE , Zestaw Scotchcast 91-AB /22 KE , Zestaw Scotchcast 91-AB /25 KE , Zestaw Scotchcast 91-AB /30 KE , Zestaw Scotchcast 91-AB /35 KE , Zestaw Scotchcast 91-AB /45 KE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

8 ZESTAWY MUF ŻYWICZNYCH SCOTCHCAST 91 NBA 0,6/1 kv Zestaw Scotchcast 91-NBA0 1,5-4 mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA1 1,5-10 mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA mm² KE , Zestaw Scotchcast 91-NBA mm² KE , ZESTAWY MUF ŻYWICZNYCH SCOTCHCAST 90 A (ŻYWICA #470) 0,6/1 kv Zestaw Scotchcast 90-NA1 1,5-10 mm² KE , Zestaw Scotchcast 90-NA mm² KE , Zestaw Scotchcast 90-NA mm² KE , Zestaw Scotchcast 90-NA mm² KE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

9 ŻYWICA SCOTCHCAST #40 Żywica #40 G rozmiar A 100G (90ml) Żywica #40 G rozmiar B 230G (200ml) Żywica #40 G rozmiar C 426G (370ml) Żywica #40 G Bulk rozmiar B 230G (200ml) z lejkiem Żywica #40 G Bulk rozmiar C 426G (370ml) z lejkiem Żywica #40 G Bulk rozmiar B 230G (200ml) bez lejka Żywica #40 G Bulk rozmiar C 426G (370ml) bez lejka KE , KE , KE , KE , KE , KE , KE , ŻYWICA SCOTCHCAST #1402 FR Żywica #1402 FR W rozmiar B 230g (200ml) KE , Żywica #1402 FR W rozmiar C 426g (370ml) KE , ŻYWICA SCOTCHCAST #470 Żywica #470 G rozmiar B 230G (200ml) KE , Żywica #470 G rozmiar C 426G (370ml) KE , ŻYWICA SCOTCHCAST #2131 Żywica #2131 rozmiar A 90g ( 74ml ) KE , Żywica #2131 rozmiar B 210g (173ml) KE , Żywica #2131 rozmiar C 420 g (346ml) KE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

10 MUFY ZIMNOKURCZLIWE PRZELOTOWE 3,6/6 kv Mufa przelotowa, Typ 92 - AC x50-3x150 mm² KE , Mufa przelotowa, Typ 92 - AC x150-3x240 mm² KE , TYP KABLA: Y(A)KY, Y(A)KYFty, Y(A)KYFoy, Y(A)KYPpy MUFY ZIMNOKURCZLIWE 3,6/6 kv Złącze zimnokurczliwe 92-ACF mm² TE , TYP KABLA: Ogw, Ogb, Ogc g, Ou, Gcekgż 10 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

11 MUFY DLA GÓRNICTWA NA 0,6/1kV y roboczej Min. Wielkość Mufa górnicza, 91-AC 61-3 G mm² TE , Mufa górnicza, 91-AC 62-3 G mm² TE , Mufa górnicza, 91-TMS 61-3 G do 120 mm² TE , Mufa górnicza, 91-TMS 62-3 G mm² TE , MUFY DLA GÓRNICTWA NA 3,6/6kV y roboczej Min. Wielkość Mufa górnicza, 92-AC 62-3 G mm² TE , Mufa górnicza, 92-AC 63-3 G mm² TE , Mufa górnicza, 92 TMS 62-3 G do 120 mm² TE , Mufa górnicza, 92 TMS 63-3 G mm² TE , Kable elektroenergetyczne górnicze, z żyłami miedzianymi o izolacji polwitynowej w ekranie indywidualnym oraz ekranie ogólnym i/lub pancerzu na napięcia do 3,6/6 kv oraz przewody elektroenergetyczne górnicze ekranowane. 11 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

12 MUFY ZIMNOKURCZLIWE PRZELOTOWE QS 2000E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv Mufa zimnokurczliwa QS2000E,Typ 93-AS 620-1PL mm² TE , Mufa zimnokurczliwa QS2000E,Typ 93-AS 630-1PL mm² KE , Mufa zimnokurczliwa QS2000E, Typ 93-AS 220-1PL mm² TE , Mufa zimnokurczliwa QS2000E,Typ 93-AS 230-1PL mm² KE , TYP KABLA: YH(A)KX(S), XH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S), GnUHAKG, GnUHKG. MUFY ZIMNOKURCZLIWE PRZELOTOWE QS 2000E NA 18/30 kv Mufa zimnokurczliwa, Typ 94-AS KE , Mufa zimnokurczliwa, Typ 94-AS KE , Mufa zimnokurczliwa, Typ 94-AS KE , Mufa zimnokurczliwa, Typ 94-AS 220-1G/MC KE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

13 MUFY TAŚMOWE TMSR-E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv, ZESTAW NA 3 ŻYŁY /SD Mufa przelotowa, Typ 93-TMSR-E mm2 TE ,76 1 /SD Mufa przelotowa, Typ 93-TMSR-E mm2 TE ,92 1 /SD TYP KABLA: YH(A)KX(S), XH(A)KX(S), XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S) lub DIN VDE: NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y MUFY TAŚMOWE TMSR-E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv, ZESTAW NA 1 ŻYŁĘ /SD Mufa przelotowa, Typ 93 - TMSR-E mm2 TE ,80 1 /SD Mufa przelotowa, Typ 93 - TMSR-E mm2 TE ,86 1 /SD TYP KABLA: YH(A)KX(S), XH(A)KX(S), XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S) lub DIN VDE: NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y MUFY TAŚMOWE TMS-E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv, ZESTAW NA 3 ŻYŁY /SD Mufa przelotowa, Typ 93 - TMS-E mm2 TE ,59 1 /SD Mufa przelotowa, Typ 93 - TMS-E mm2 TE , TYP KABLA: YH(A)KX(S), XH(A)KX(S), XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S) lub DIN VDE: NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y MUFY TAŚMOWE TMS-E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv, ZESTAW NA 1 ŻYŁĘ Mufa przelotowa, Typ 93 - TMS-E mm2 TE , Mufa przelotowa, Typ 93 - TMS-E mm2 TE , TYP KABLA: YH(A)KX(S), XH(A)KX(S), XUH(A)KX(S), XRUH(A)KX(S) lub DIN VDE: NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y 13 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

14 MUFY ZIMNOKURCZLIWE PRZEJŚCIOWE W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ QS2000E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv Mufa zimnokurczliwa, Typ 93 FS 236-3PL mm2 TE , Mufa zimnokurczliwa, Typ 93 FS 235-3PL mm2 TE , TYP KABLA: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy, MUFY ZIMNOKURCZLIWE PRZELOTOWE W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ QS2000E NA 8,7/15 kv I 12/20 kv Mufa zimnokurczliwa, Typ 93 OS 236-3PL mm2 TE , Mufa zimnokurczliwa, Typ 93 OS 235-3PL mm2 TE , TYP KABLA: H(A)KnFtA/y/ 14 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

15 MUFY PRZELOTOWE TAŚMOWO-ŻYWICZNE 3,6/6 kv I 6/10 kv Mufa Scotchcast, 92-I 363-3PL Mufa Scotchcast, 92-I 364-3PL mm² TE DWZ ,53 1 TE SD mm² TE DWZ ,16 1 TE SD MUFY PRZEJŚCIOWE TAŚMOWO-ŻYWICZNE 8,7/15 kv I 12/20 kv Mufa Scotchcast, Typ 93-P PL Mufa Scotchcast, Typ 93-P PL Mufa Scotchcast, Typ 93-P PL Mufa Scotchcast, Typ 93-P PL TYP KABLA: H(A)KnFtA/y/ X/Y/(R)(UH)(A)KXS mm mm mm mm2 TE DWZ ,12 1 TE SD TE DWZ ,72 1 TE SD TE DWZ ,79 1 TE SD TE DWZ ,74 1 TE SD MUFY PRZELOTOWE TAŚMOWO-ŻYWICZNE 8,7/15 kv I 12/20 kv Mufa Scotchcast, Typ 93-I PL Mufa Scotchcast, Typ 93-I PL Mufa Scotchcast, Typ 93-I PL Mufa Scotchcast, Typ 93-I PL TYP KABLA: H(A)KnFtA, H(A)KnFty TE DWZ mm2 1635,19 1 TE SD TE DWZ mm2 1868,79 1 TE SD TE DWZ mm2 1344,81 1 TE SD TE DWZ mm2 1443,47 1 TE SD 15 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

16 GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE WNĘTRZOWE 3,6/6 kv Głowica wnętrzowa, Typ 92 - EN x50-3x95 mm2 KE ,33 5 /SD Głowica wnętrzowa, Typ 92 - EN x120-3x150 mm2 KE ,88 1 /SD Głowica wnętrzowa, Typ 92 - EN x185-3x240 mm2 KE ,12 5 /SD TYP KABLA: Y(A)KYFty, Y(A)KYFoy, Y(A)KYFpy, Y(A)KY. GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE DO KABLI OPONOWYCH 6/10 kv /SD Głowica zimnokurczliwa, typ 92-EB mm2 KE , Głowica zimnokurczliwa, typ 92-EB mm2 KE , Zestaw uzupełniający, typ 92-PN mm KE , Zestaw uzupełniający, typ 92-PN mm KE , TYP KABLA: Ogw, Ogb, Ogc g, Ou, Gcekgż. GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE WNĘTRZOWE QT II NA 6/10 kv i 8,7/15 kv Głowica wnętrzowa QTII, Typ 92-EB 61-3 Głowica wnętrzowa QTII, Typ 92-EB 62-3 Głowica wnętrzowa QTII, Typ 92-EB 63-3 Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB 64-3 TYP KABLA: X(n)(RU)HKXS mm mm mm mm mm mm mm mm2 KE , KE , KE , KE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

17 GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE NAPOWIETRZNE QT II NA 6/10 kv i 8,7/15 kv Głowica napowietrzna QT II, Typ 93-EB 61-3 Głowica napowietrzna QT II, Typ 93-EB 62-3 Głowica napowietrzna QT II, Typ 93-EB 63-3 TYP KABLA: X(n)(RU)HKXS mm2 / mm mm2 / mm mm2 / mm2 KE ,59 3 KE ,78 3 KE ,29 3 GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE WNĘTRZOWE BEZKLOSZOWE QT II NA 8,7/15 kv Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB mm2 KE , Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB mm2 KE , Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB mm2 TE , Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB mm2 KE , Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB mm2 KE , Głowica wnętrzowa QT II, Typ 92-EB mm2 KE , TYP KABLA: X(n)(RU)HKXS GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE QT II NA 8,7/15 kv i 12/20 kv Głowica QT II wnętrzowa, Typ 93-EB 62-1PL mm2 TE , Głowica QT II wnętrzowa, Typ 93-EB 63-1PL mm2 TE , Głowica QT II wnętrzowa, Typ 93-EB mm2 KE , Głowica QT II wnętrzowa, Typ 93-EB mm2 KE , Głowica QT II napowietrzna, Typ 93-EB 62-2PL mm2 TE , Głowica QT II napowietrzna, Typ 93-EB 63-2PL mm2 TE , Głowica QT II napowietrzna, Typ 94-EB mm2 KE , Głowica QT II napowietrzna, Typ 94-EB mm2 KE , TYP KABLA: X(n)(RU)HKXS GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE NAPOWIETRZNE QT II NA 18/30 kv QTII zestaw glowic napowietrznych, Typ 94-EB 62-2 QTII zestaw glowic napowietrznych, Typ 94-EB 63-2 TYP KABLA: X(n)(RU)HKXS mm2 KE , mm2 KE , GŁOWICE ZIMNOKURCZLIWE WNĘTRZOWE QT II NA 18/30 kv QTII zestaw glowic wnętrzowych, Typ 94-EB 62-1 QTII zestaw glowic wnętrzowych, Typ 94-EB 63-1 TYP KABLA: X(n)(RU)HKXS mm2 KE , mm2 KE , GŁOWICE PREFABRYKOWANE NAPOWIETRZNE QT II NA 8,7 kv i 12/20 kv Głowica napowietrzna QTII, Typ 93-EB 626-4PL mm2 TE , TYP KABLA: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy, H(A)KnFoA, H(A)KnFoy GŁOWICE PREFABRYKOWANE WNĘTRZOWE QT II NA 8,7 kv i 12/20 kv Głowica wnętrzowa QT II, Typ 93-EB 626-3PL mm2 TE , TYP KABLA: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFty, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy, H(A)KnFoA, H(A)KnFoy 17 3M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

18 GŁOWICE KONEKTOROWE PROSTE 250A NA 8,7/15 kv i 12/20 kv Głowica ekranowana 93-EE 600-2/25 (ze złączką śrubową) Głowica ekranowana 93-EE 600-2/50 (ze złączką śrubową) Głowica ekranowana 93-EE 600-2/70 (ze złączką śrubową) Głowica ekranowana 93-EE 600-2/95 (ze złączką śrubową) 25 mm2 DE , mm2 DE , mm2 DE , mm2 DE , GŁOWICE KONEKTOROWE KĄTOWE 250A NA 8,7/15 kv i 12/20 kv Głowica ekranowana 93-EE 605-2/-95 (ze złączką śrubową) Głowica ekranowana 93-EE 615-2/-120 (ze złączką prasowaną) mm2 DE , mm2 DE , GŁOWICE KONEKTOROWE KĄTOWE 400A NA 8,7/15 kv i 12/20 kv Głowica ekranowana 93-EE 605-4/-95 (ze złączką śrubową) Głowica ekranowana 93-EE 605-4/-240 (ze złączką śrubową) mm2 DE , mm2 DE , GŁOWICE KONEKTOROWE TYPU "T" 630A NA 8,7/15 kv i 12/20 kv Głowica ekranowana 93-EE 705-6/-95 (ze złączką śrubową) Głowica ekranowana 93-EE 705-6/-240 (ze złączką śrubową) mm2 DE , mm2 DE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

19 OPASKI KABLOWE - BIAŁE Produktu Rozmiar (mm x mm) Opaski kablowe FS 135 A-C 135x2,5 KE , Opaski kablowe FS 160 A-C 160x2,5 KE , Opaski kablowe FS 200 A-C 200x2,5 KE , Opaski kablowe FS 140 B-C 140x3,6 KE , Opaski kablowe FS 200 B-C 200x3,6 KE , Opaski kablowe FS 280 B-C 280x3,6 KE , Opaski kablowe FS 160 C-C 160x4,8 KE , Opaski kablowe FS 200 C-C 200x4,8 KE , Opaski kablowe FS 280 C-C 280x4,8 KE , Opaski kablowe FS 360 C-C 360x4,8 KE , Opaski kablowe FS 380 C-C 380x4,8 KE , Opaski kablowe FS 200 D-C 200x7,6 KE , Opaski kablowe FS 280 D-C 280x7,6 KE , Opaski kablowe FS 360 D-C 360x7,6 KE , Opaski kablowe FS 500 D-C 500x7,6 KE , OPASKI KABLOWE - CZARNE Produktu Rozmiar (mm x mm) Opaski kablowe FS 160 AWC 160x2,5 KE , Opaski kablowe FS 140 BWC 140x3,6 KE , Opaski kablowe FS 200 BWC 200x3,6 KE , Opaski kablowe FS 280 BWC 280x3,6 KE , Opaski kablowe FS 200 CW-C 200x4,8 KE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

20 RĘKAWY TERMOKURCZLIWE HDCW Średnica kabla Rękaw termokurczliwy HDCW 35 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 35 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 35 / DE ,18 /SD Rekaw termokurczliwy HDCW 35/ DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 55 / DE ,63 /SD Rękaw termokurczliwy HDCW 55 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 55 / DE ,66 /SD Rękaw termokurczliwy HDCW 55 / DE ,45 /SD Rękaw termokurczliwy HDCW 80 / DE ,63 /SD Rękaw termokurczliwy HDCW 80 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 80 / DE ,81 /SD Rekaw termokurczliwy HDCW 80/ DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 110 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 110 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 110 / DE , Rekaw termokurczliwy HDCW 110/ DE ,37 /SD Rękaw termokurczliwy HDCW 140 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 140 / DE , Rękaw termokurczliwy HDCW 140 / DE , Rekaw termokurczliwy HDCW 140/ DE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

21 RURY TERMOKURCZLIWE GRUBOSCIENNE Z KLEJEM, TYP HDT-A Rura termokurczliwa HDT-A 12/3 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 19/6 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 30/8 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 38/12 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 48/15 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 85/26 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 115/38 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa HDT-A 128/38 (długość 1000mm) TE , RURY TERMOKURCZLIWE O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ŚCIAN Z KLEJEM, TYP MDT-A Rura termokurczliwa MDT-A 12/3 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 19/6 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 27/8 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 32/7,5 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 38/12 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 50/18 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 70/26 (długość 1000mm) TE , Rura termokurczliwa MDT-A 90/36 (długość 1000mm) TE ,7 /SD Rura termokurczliwa MDT-A 120/40 (długość 1000mm) TE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

22 RURY TERMOKURCZLIWE CIENKOŚCIENNE HSR (KOLOR CZARNY) Rura termokurczliwa HSR 1,2/0,6 (12m) TE ,13 /SD Rura termokurczliwa HSR 1,6/0,8 (12m) TE ,15 /SD Rura termokurczliwa HSR 2,4/1,2 (11m) TE ,46 /SD Rura termokurczliwa HSR 3,2/1,6 (11m) TE , Rura termokurczliwa HSR 4,8/2,4 (10m) TE ,99 /SD Rura termokurczliwa HSR 6,4/3,2 (9m) TE , Rura termokurczliwa HSR 9,5/4,8 (7m) TE , Rura termokurczliwa HSR 12,7/6,4 (6m) TE , Rura termokurczliwa HSR 19,0/9,5 (5m) TE , Rura termokurczliwa HSR 24,5/12,7 (3,5M) TE ,31 /SD RURY TERMOKURCZLIWE CIENKOŚCIENNE HSR (KOLOR ŻÓŁTO-ZIELONY) Rura termokurczliwa HSR 3,2/1,8 (11m) TE ,82 /SD Rura termokurczliwa HSR 4,8/2,4 (10m) TE ,23 /SD Rura termokurczliwa HSR 6,4/3,2 (9m) TE ,12 /SD Rura termokurczliwa HSR 9,5/4,8 (7m) TE ,81 /SD Rura termokurczliwa HSR 12,7/6,4 (6m) TE ,49 /SD Rura termokurczliwa HSR 19,0/9,5 (5m) TE ,91 /SD Rura termokurczliwa HSR 24,5/12,7 (3,5m) TE ,73 /SD M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

23 RURY TERMOKURCZLIWE CIENKOŚCIENNE Z KLEJEM GTI-A 3000 (KOLOR CZARNY) samogasnace, elastyczne, zgodne z dyrektywą ROHS Rura termokurczliwa, GTI-A /1 BK TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /3 BK TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /6 BK TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /13 BK TE , RURY TERMOKURCZLIWE CIENKOŚCIENNE Z KLEJEM GTI-A 3000 (KOLOR ŻÓŁTY) samogasnace, elastyczne, zgodne z dyrektywą ROHS Rura termokurczliwa, GTI-A ,5/0,5 YW TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /1 YW TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /2 YW TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /3 YW TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /6 YW TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /8 YW TE , Rura termokurczliwa, GTI-A /13 YW TE , M_Elektroenergetyka_ cennik od xlsx

CENNIK OSPRZĘTU KABLOWEGO SN

CENNIK OSPRZĘTU KABLOWEGO SN CENNIK OSPRZĘTU KABLOWEGO SN Ważny od 01.06.2012 r. Cennik zawiera ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. ul. J.I.Szajnowicza 1 lok.

Bardziej szczegółowo

3M Dział Elektroenergetyczny

3M Dział Elektroenergetyczny 3M Dział Elektroenergetyczny 3M_Elektroenergetyka_ cennik od 15.02.2013.xlsx SPIS TREŚCI Strona tytułowa 1 AKCESORIA I MATERIAŁY MONTAŻOWE Spis treści 2 Opaski kablowe 16 Warunki handlowe i osoby kontaktowe

Bardziej szczegółowo

3M Dział Elektroenergetyczny

3M Dział Elektroenergetyczny 3M Dział Elektroenergetyczny 3M_Elektroenergetyka_ cennik od 01.01.2015.xlsx SPIS TREŚCI Strona tytułowa 1 NAPRAWA I KONSERWACJA instalacji Spis treści 2 Opaski kablowe 9 Warunki handlowe i osoby kontaktowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

3M - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto w PLN, należy doliczyć 23% VAT. Dział handlowy: (032) , 02, 05 Fax: (032)

3M - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto w PLN, należy doliczyć 23% VAT. Dział handlowy: (032) , 02, 05 Fax: (032) 3M - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto w PLN, należy doliczyć 23% VAT. Dział handlowy: (032) 785-29-01, 02, 05 Fax: (032) 785-29-06 Cennik: Karta katalogowa: 3M Osprzęt kablowy CENNIK - DATA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy: Albeco Sp. z o.o. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Cennik Produktów 3M Poland Sp. z o.o. Dział Elektroenergetyczny. WaŜny od r. MUFY TERMOKURCZLIWE 0,6/1 kv

Cennik Produktów 3M Poland Sp. z o.o. Dział Elektroenergetyczny. WaŜny od r. MUFY TERMOKURCZLIWE 0,6/1 kv Cennik Produktów MUFY TERMOKURCZLIWE 0,6/1 kv produktu Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 1 4x4-4x35 XE004800480 23,75 1 5902658700279 Mufa termokurczliwa, Typ 91 AH - PL - 2 4x16-4x70 XE004800498 31,06

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towaru firmy Aventics Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towaru firmy Aventics Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towaru firmy Aventics Sp. z o.o. I. Ustalenia ogólne 1. Niniejsze Ogóle Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSD ) stosuje się do wszystkich umów handlowych zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS) 1 Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej Neptun Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejszym poniżej ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez INTEGART Sp. z o.o. w Błoniu. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez INTEGART

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

3M Dział Elektroenergetyczny

3M Dział Elektroenergetyczny 3M Dział Elektroenergetyczny 3M Poland Sp. z o.o. Ogólne Warunki SprzedaŜy 1 Definicje, Zakres Obowiązywania 1. Dla potrzeb niniejszych ogólnych warunków sprzedaŝy poniŝszym wyraŝeniom nadaje się następujące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży urządzeń i świadczenia usług oferowanych przez STIM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY STOSOWANE PRZEZ MARMITE S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAKRZEWIE W OBROCIE PROFESJONALNYM OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2014 ROKU Ogólne warunki sprzedaży 1 1 Słowniczek Następujące pojęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. 1. Zastosowanie 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży części i akcesoriów (dalej jako Regulamin ) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Eltrans Spółka

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ/. Znak sprawy:

UMOWA Nr ATZ/. Znak sprawy: UMOWA Nr ATZ/. Znak sprawy: zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 j.t) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady sprzedaży towarów i produktów oraz usług, których sprzedawcą jest : z siedzibą w Bielsku Białej Ul. Krakowska 60 2. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW v. 1.2 WPROWADZENIE I DEFINICJE 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów zawieranych przez firmę Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Postanowienia ogólne

Art. 2. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WAVIN POLSKA S.A. (DAWNIEJ: WAVIN METALPLAST BUK SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W BUKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.11.2014 ROKU Art. 1. Słowniczek Następujące zwroty i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów i Usług (zwane dalej Warunkami") stanowią

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Kruszyw Łamanych Strateg Capital Sp. z o.o. 1. Definicje Sprzedający - Strateg Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta.

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta. Ogólne Warunki SprzedaŜy INTER CARS S.A. (zwane dalej OWS) dla klientów sieci dystrybucyjnej IC Przemysł ustalone w oparciu o art.384 kodeksu cywilnego 1. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienie kontrahenta moŝe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY SPÓŁKI RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo