Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE"

Transkrypt

1 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE Jouri Semenov XX. 1. WSTĘP W ostatnich latach ekonomika światowa rozwija się w kierunkach: przyśpieszenia rozwoju międzynarodowego handlu; globalizacji w wyniku której ma miejsce powiększająca się rozpraszalność geograficzna najważniejszych centrów światowego handlu; liberalizacji i jako jej wyniku, internacjonalizacji czołowych produkcyjnych i przewozowych technologii; progresywnego rozwoju systemów transportowych wskutek zmian preferencji klientów, wymagań organizacji regulujących itp. To wszystko warunkuje zwrócenie uwagi decydentów na problem transformacji portów, ich przejście ze stadium port jako system przeładunku ładunków w stadium port jako centrum logistyczny. Doświadczenie PIANC, IALA, IAPH, IHMA, ICNCA [8], [9] itp. pokazuje, że taka transformacja: stała się katalizatorem rozwoju państw na poziomach lokalnym oraz regionalnym; zależy od istnienia odpowiedniego ludzkiego, inwestycyjnego, technologicznego, przestrzennego itp. potencjałów portu, które powinny być skuteczne wykorzystane nawet w warunkach stagnacji rynku usług transportowych. potrzebuje: 1. adaptacji możliwości funkcjonalnych portu i jego dostępności dla różnych przewoźników; 2. podwyższenia elastyczności wykorzystania możliwości technicznych portu przy obsłudze nie tylko obecnej, ale i przyszłościowej strukturze ładunków; 3. zastosowania nowych usług, oferowanych przewoźnikom morskim, rozpatrzenia poszczególnych jednostek transportowych jako jednolitego systemu statek - ładunek.

2 2 Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską 4. uwzględnienia skutków negatywnych towarzyszących obsłudze przewoźników, w tym: wydłużenia limitu czasowego dla załatwienia formalności biurokratycznych, przeciwdziałać któremu można za pomocą np. wdrożenia w praktykę działalności portów systemu EDI (Electronic Data Interchange); zwiększającego się wpływu na ekologią portu na skutek różnorodności zanieczyszczeń wprowadzanych w ich przestrzeń w wyniku przejścia na koncepcję multimodalnych systemów transportowych; obniżce bezpieczeństwa funkcjonalnego portu podczas reform transformacyjnych. określa się stopniem osiągnięcia następującego celu: ciągłej racjonalizacji obsługi przewoźników w ramach potrzebnej objętości i typów ładunków, transportowanych na potrzebną odległość, w odpowiednim czasie, z/na odpowiednie miejsce. U podstaw regulacji procesów transformacji portów UE leży siedem zasad [7], [10]: Zasada 1. Maksymalnej elastyczności struktury usług ofiarowanych przewoźnikom morskim. Zasada 2. Kompleksowej obsługi kluczowych strumieni ładunkowych. Zasada 3. Strukturyzacji inwestycji wg priorytetowych kierunków finansowania. Zasada 4. Maksymalnego wykorzystania zdolności przepustowej portów z uwzględnieniem polityki kooperacyjnej za pomocą rozbudowy sieci połączeń kolejowych, drogowych itp. Zasada 5. Wszechstronnej minimalizacji straty czasu. Zasada 6. Ciągłego podwyższenia profesjonalizmu personelu portu. Zasada 7. Bezwzględnego przestrzegania wymogów bezpiecznego funkcjonowania portu. 2. RYS HISTORYCZNY Według opinii autora, światowa historia rozwoju portów obejmuje cztery generacji Pierwsza generacja. Porty jako centra handlowe / PMC - Ports as Market Center Historia rozwoju portów liczy ponad 4500 lat. Pierwsze porty zaczęli budować Sumerowie w Mezopotamii. Porty te przedstawiały sobą liczne punkty, które były powiązane pomiędzy sobą kanałami irygacyjnymi. Zazwyczaj, takie punkty, mieściły się w pobliżu centrum miast sumeryjskich. Dla cumowania łodzi porty wyposażone były w liczne przystanie, na których odbywał się handel przywożonymi towarami. Dlatego w języku sumerskim port i rynek były oznaczone jednym słowem 1. Porty pierwszej generacji, przedstawiały sobą całokształt budowli cumowniczych. Istniały do początku rewolucji przemysłowej wieku XVIII. Zadanie podstawowe PMC służyć jako miejsc dostawy oraz handlu towarami. Cechy PMC: nieregularność i sezonowość wykorzystania, zależność od warunków meteorologicznych, orientacja na oferowanie przewoźnikom wyłączne usług cumowniczych. 1 karum (akkad.) rynek, port.

3 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE Druga generacja. Porty jako punkty połączenia transportu morskiego oraz lądowego / PPC - Ports as Points of Connection sea and land transport Doskonalenie PPC trwało prawie dwieście lat od połowy wieku XVIII do połowy stulecia XX. Porty tej generacji zostały stworzone jako punkty połączenia transportu morskiego i lądowego. Realizacja tej koncepcji potrzebowała stworzenia infrastruktury brzegowej, w tym torów podjazdowych. PPC wyposażone były w magazyny oraz urządzenia przeładunkowe. Zadanie podstawowe PPC - połączenie transportu morskiego oraz lądowego. Cechy PPC: orientacja na regularną komunikację żeglugową; współzależność funkcjonowania transportu morskiego i kolejowego (późnej samochodowego); oferowanie przewoźnikom usług cumowniczych, przeładunkowych oraz magazynowych; budowa struktur hydrotechnicznych; brak współpracy międzyportowej oraz prawie nieograniczona kontrola ze strony państwowych instytucji regulujących. Zasada podstawowa - price taking. Na początku XXI wieku do portów drugiej generacji generalne mogą być zaliczone małe porty lokalne, które są orientowane na obsługę statków przybrzeżnych, kabotażowców itp.. Do gronu PPC zaliczamy porty Darłowa (0.013 mln t/2002), Elbląga (0.046 mln t/2002), Kołobrzegu (0.136 mln t/2002), Ustki (0.009 mln t/2002) Trzecia generacja. Porty jako centra industrialne / PIC - Ports as the Industrial Centers Kształtowanie PIC zaczęło się w połowie XX wieku i trwa do dnia dzisiejszego. Koncepcja podstawowa PIC jest transportowym, przemysłowym, informacyjnym oraz komercyjnym centrum, obsługującym transport morski oraz lądowy. W tym stadium została jasne określona rola portów jako katalizatorów rozwoju ekonomik państw. W ramach PIC w szybkim tempie rozpoczął się rozwój ich superstruktur, który wkrótce przekształcił ich w potężne centra industrialne. Szczególną uwagę zwraca się na współpracę z innymi portami. Charakterystyka niektórych portów UE należących do tej generacji przedstawiona jest w tabeli 1. Zasada podstawowa price making. Zadanie podstawowe PIC przyśpieszenie kompleksowej obsługi ładunków w porcie / e quick cargo s turn-over throughout the port/ przy priorytetowym obsługiwaniu ładunków kontenerowych oraz ciekłych. Cechy PIC: zwiększona zależność od zasobów, w tym wodnych, energetycznych, ludzkich itp., konieczność ciągłego monitoringu zmian w systemach preferencji klientów, wzrost zanieczyszczeń środowiska morskiego, trudności w uregulowaniu problemów z urzędami miast, harmonizacji działalności z interesami innych portów itp.

4 4 Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską Tabela 1. Charakterystyka niektórych portów krajów UE Port / Kraj Rok Personel Amsterdam / Netherlands (2000) /1400 Masa przeładunku (mln t) całkowita /60.0 (50.0) w tym ładunki suche /50.0 (40.0) Antwerp / Belgium (2000) / /165.0 (123.0) /120.0 (90.0) Bremenhafen / Germany (2000) /50.6 (40.0) / 14.0 (10.5) Hamburg / Germany (2000) /95.0 (80.0) /87.0 (77.9) London / United Kingdom (2000) / /48.0 (45.0) /20.0 (13.5) Źródło: na podstawie: EC FEPORT Annual Report, 2001; Statistical Analyses of the Baltic Maritime Traffic, SEASTAT-1, Finland, ; Ports of Ukraine, 1-3, 2003; Lloyd s List, Jedną z podstawowych funkcji zarządów PIC jest podtrzymanie zdolności roboczej infrastruktury portowej. Średnie nakłady z tytułu tej działalności przedstawia tab. 2. Tabela 2. Średnie nakłady na rozbudowę infrastruktury portu Typy prac skierowanych na podtrzymanie zdolności roboczej infrastruktury portowej Koszt (USD) 1. Pogłębianie dna /м 3 2. Wydłużanie przystani /м 3. Poszerzenie placów kontenerowych / м 2 4. Budowa placów do składowania ładunków / м 2 5. Budowa magazynów / м 2 Źródło: L. Trujillo & G. Nombela: Privatization and regulation of seaport industry. Pr. Univ. de Las Palmas, Spain, 2002 Wszystkie porty trzeciej generacji mogę być podzielone na dwie kategorie: 1. Duży porty lokalne o przepustowości mln t. Orientowane na obsługiwanie statków różnych typów o nośności do GT. Wyposażone w specjalizowane urządzenia portowe, np. port Police (2.2 mln t/2002). 2. Porty regionalne o przepustowości powyższej 10.0 mln t. Orientowane na obsługiwanie statków oceanicznych o podwyższonej nośności, z reguły przewyższającej GT. Wyposażone w specjalizowane urządzenia portowe, np. Gdańsk (17.37 mln t /2002), Szczecin Świnoujście (15.96 mln t/2002), Gdynia (9.37 mln t/2002).

5 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE Czwarta generacja. Porty jako centra logistyczne /PLC - Ports as the Logistical Centers Tendencja przejścia portów na nową koncepcję rozwoju została rozpoczęta na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Przede wszystkim na jej formowanie wpłynęły: globalizacja i liberalizacja światowego handlu; radykalne poszerzenie konteneryzacji; ekspansja multimodalnych schematów organizacji przewozów pasażerów i ładunków, jako efektownej formy wykorzystania trans-europejskich sieci transportowych (TEN); zaostrzenie wymogów bezpiecznego funkcjonowania PLC. Ważniejszym elementem realizacji nowej koncepcji rozwoju portów UE jest czynnik ludzki. Dlatego jego uwzględnienie w koncepcjach modernizacji portów RP powinno być skierowane na zmianę stosunku personelu do zakresu obowiązków, przejściu od uczestnictwa pasywnego w operacjach technologicznych do postrzegania tych operacji jako części globalnego procesu ekonomicznego. Innym ważnym elementem zdolnym radykalne podwyższyć konkurencyjność portów RP jest powrót do rozumienia portu, jako jednolitego systemu, w którym infrastruktura i superstruktura przedstawiają sobą logistructurę, połączoną na podstawie nowoczesnych technologii informacyjnych w celu stworzenia maksymalnej wygody dla klientów portu. Przy tym potencjał portowy powinien być skierowany na wszechstronne wsparcie: bezpieczeństwa procesu nawigacyjnego oraz prac portowych; kompleksowej obsługi pasażerów statków; przestrzeganiu norm sanitarnych, reguł granicznych i innych formalności; kompleksowej obsługi ładunków, w tym przeładunku, pakietowania, magazynowania, markierowania, usług celnych itp. Zadania podstawowe dla rozwoju portów RP na tle wymogów UE: 1. Adaptacja do nowych rodzajów działalności, zwiększających dochodowość oraz zyskowność [1]. /Generate new revenue-marking and value-adding activity/. 2. Wykonywanie roli centrów logistycznych typu hub [2]. /To act as hubs/. Przykładami takich portów są Hong Kong (18.6 mln TEU/2002), Singapore (17 mln TEU/2002), Rotterdam (Tab. 3) itp. Tabela 3. Trendy w rozwoju portu Rotterdam Port / Kraj Rok Personel Rotterdam / Netherlands (2002) całkowita (mln t) (321.1) Masa przeładunku ładunki suche (mln t) (116.1) TEU (mln szt.) 8.0/10.0 (6.3) Źródło: na podstawie: EC FEPORT Annual Report, 2001; Statistical Analyses of the Baltic Maritime Traffic, SEASTAT-1, Finland, ; Ports of Ukraine, 1-3, 2003; Lloyd s List, Podstawowe charakterystyki autorskiej klasyfikacji generacji portów przedstawiono w tab. 4.

6 6 Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską Tabela 4. Klasyfikacja portów i ich podstawowe charakterystyki Generacja portów Pradzieje portów Porty I generacji Porty II generacji Porty III generacji Porty IV generacji Porty V generacji Charakterystyka Jako takich portów nie było. Do zatoki wpływały lodzi z ludźmi i towarami. Te zatoki spełniały funkcji portów, łączących wodne oraz lądowe odcinki szlaków. Porty spełniały funkcji centrów handlowych. Punkty obsługi ładunków w systemu transportu bi-modalnego: np. transport morski transport kolejowy; transport morski transport samochodowy itp. Port centrum industrialnym. W okresie r porty spełniały funkcji logistyczne dla zaopatrzenia wojsk. Port centrum logistyczne jako węzeł przewozów multimodalnych. Z wyników analizy lat historii rozwoju portów można wyciągnąć wniosek, że porty tej generacji powinny łączyć następujące funkcje: centrów handlu hurtowego, co skróci czas dostawy ładunków; punktów łączenia wodnych oraz lądowych strumieni pasażerskich; centrów industrialnych przy kompleksowej obsłudze transportu intermodalnego; centrów logistycznych jako punktów łączeń przy multimodalnych przewozach ładunków. Źródło: Opracowanie własne. 3. PODSTAWOWE DOKUMENTY UE ODNOŚNIE ROZWOJU STRUKTURY PORTÓW W ciągu ostatnich dziesięcioleci Komisja Europejska UE poświęciła dużo uwagi problemowi podwyższenia konkurencyjności portów europejskich. Analiza jednego z takich dokumentów przedstawiona jest w tabeli 5. Szereg tych wymogów wciąż potrzebują uwzględnienia w planach rozwoju portów RP.

7 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE 7 Tabela 5. Zalecenia UE do podwyższenia konkurencyjności portów Polecenia Stworzenie warunków dla ciągłego podwyższenia stabilności i bezpieczeństwa pasażerów oraz ładunków, przewożonych drogą wodną Podwyższenie odpowiedzialności uczestników procesu transportowego Prowadzenie w działalności gospodarczej polityki orientowanej na klienta przy realizacji przewozów door-to-door oraz podtrzymaniu regularności przewozów just-in-time Wdrożenie w praktykę codziennego użytku monitoringu stanu bieżącego partii ładunków na całej trasie przewozu Poszerzenie obsługi informacyjnej wszystkich uczestników procesu transportowego Zwrócenie uwagi na potrzeby żeglugi przy opracowaniu polityki rozwoju portów, w tym dostosowanie budowli brzegowych i redowych, modernizacji infrastruktury portowej itp. Wykorzystanie w działalności gospodarczej nowoczesnych osiągnięć w technice portowej, doskonalenie technologii przeładunkowych itp. Doprowadzenia do rozumnego poziomu wymogów biurokratycznych odnośnie dokumentowania, postępowań organizacyjnych przy obsłudze klientów portów Źródło: COM (1999) 317 Final, Brussels, 29 June 1999 Rząd Państwa Member State /Authorities Instytucji odpowiedzialne Gospodarka morska Ship Owners, shippers itp. Zarząd portu Port Authorities EC POLITYKA ZAPEWNIENIA KONKURENCYJNOŚCI PORTÓW RP W SFERZE ICH BEZPIECZEŃSTWA 4.1. Analiza sytuacji bieżącej Świat w którym mieszkamy i prowadzimy swój biznes, zmienia się w przyśpieszającym tempie. Globalizacja oraz progres techniczny są podstawowymi katalizatorami tego procesu. Przewiduje się, że w 2020 roku powinien nastąpić dwukrotny wzrost wymiany handlowej ładunków drobnicowych pomiędzy krajami Skandynawskimi a krajami Europy środkowo-wschodniej z około 23 mln ton w 1997 r do 33 mln ton w 2010 i 45 mln ton w 2020 r. Udział Polski w tych obrotach powinien osiągnąć 16.8 % w 2010 i 18 % w 2020 r. Ruch pasażerski musi wzrosnąć do 5 mln osób w 2010 r. 2 Jednak, na równi z wielkimi szansami, takie zmiany niosą ze sobą duże zagrożenia. U podstawy tego stwierdzenia leży wynik analizy danych statystycznych odnośnie zagrożeń towarzyszą- 2 PGT, 17 września 2003.

8 8 Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską cych rozwojowi transportu (rys. 1) oraz skutków katastrof, które zdarzyły się w portach już w roku 2003 (Tabela 6). Rysunek 1. Analiza statystyczna zagrożeń towarzyszących rozwojowi transportu Transport 58% Inne - 42 % a) odnośnie światowej działalności gospodarczej w ogóle; b) odnośnie poszczególnych gałęzi transportu % Samochodowy (szosa) Terroryzm ze strony piratów mo Autobusowy Kolej Lotniczy Morski Mosty Tuneli b) Inne Źródło: CSI/FBI. Issues and Trends: 2000 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey Zgodnie z raportem OECD blokowanie systemu transportu morskiego, składającego się z statków i 4000 portów, może przenieść straty, liczone na 58 mld USD. Taki wymiar strat jest znacznie wyższy od nakładów, potrzebnych dla podwyższenia bezpieczeństwa gospodarki morskiej. Zgodnie z tym raportem, inwestycje w bezpieczeństwo w tym przypadku wynoszą mld USD, а bieżące 0.73 mld USD corocznie 3. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa portów jest aktualnym problemem dnia dzisiejszego [3], [4]. Jednocześnie, jeżeli problemy bezpieczeństwa żeglugowego są normowane przez rożne krajowe i międzynarodowe instytucje, to problemy bezpieczeństwa portów dopiero będą uregulowane po wejściu w życie (1 lipca 2004 r.) ISPS Code. Większość portów krajów-członków UE intensywnie przygotowuje się do wymóg tego dokumentu. W Polsce mamy tylko początek tego procesu. Natomiast w praktyce codziennej polskie porty nadal są orientowane w części bezpieczeństwa tylko na spełnienia rezolucji IMO Resolutions A.466/XII/, A.481/XII & A.681/XVII i Memorandum of Understanding on Port State Control (PSC MoU). 4 3 OECD: Security in Maritime Transport: Risk Factors and Economic Impact, MTC, July Polish Ports Handbook. Maritime Economy and Industry Guide, LINK, Szczecin, 2003, str.34.

9 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE 9 Tabela 6. Statystyka utraty bezpieczeństwa funkcjonalnego niektórych portów Data Lokalizacja Przyczyna Skutki Porty Korei Tajfun Maemi (prędkość wiatru > Południowej 135 mil/godz) Znalezienie ładunku wybuchowego Port Dover / UK w strefie przystani promowej Kolizja statku typu RO-RO Port Antwerp / Grande Nigeria / Włochy/ Belgium gt i Nada V /Panama/ 43100gt Porty Bristol Awaria komputerowego systemu i Humberside sterowania /UK evenard /Au Osadzenie na mieliźnie masowca Pactrader gt Utonęło 80 statków Zginęło 84 ludzi Zamknięcie portu na 7 godzin Blokowanie wejścia/wyjścia z portu Zakłócenie ruchu w akwenie portowym Blokowanie wejścia/wyjścia z portu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Lloyd s List, W ostatnich latach na ten problem coraz częściej zwraca uwagę Międzynarodowe Stowarzyszenie Portów i Przystani IAPH (International Association of Ports and Harbours). Skomplikowaność tego problemu opiera na różnorodności charakterystyk poszczególnych portów, ich lokalizacji i stopniu wrażliwości w stosunku do czynników zagrażających. Następnym problemem dla zarządów polskich portów jest uzgodnienie wymogów ISM Code oraz ISPS Code do miar zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnych typów statków, harmonizacji norm nawigacji oraz eksploatacji portów z uwzględnieniem specyfiki ich zgodnego funkcjonowania. W związku z tym, że nie ma możliwości zupełnego wyłączenia ryzyka wystąpienia czynników zagrażających bezpieczeństwu portów [4], wysiłki CSO /Company Security Officers/ powinny być zorientowane w kierunku minimalizacji możliwych efektów negatywnych. W tym przypadku należy stosować następującą kolejność miar (rys.2): Rysunek 2. Kolejność procedur po potrzymaniu bezpieczeństwa funkcjonalnego portu Analiza wewn trznych i zewn trznych czynników zagra aj cych Ocena wra liwo ci struktury portu Profilaktyka oddzia ywania czynników zagra aj cych Przygotowanie do sytuacji nadzwyczajnych Minimalizacji oddzia ywa czynników pora aj cych Likwidacja skutków sytuacji nadzwyczajnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie norm ISPS Code 4.2. Analiza portów RP jako systemów /port facility security assessment Zgodnie z normami ISPS Code opracowanie planu rozwoju portu powinno być zorientowane w kierunku zapewnienia niezawodności funkcjonalnej dwóch głównych elementów portu: 1. infrastruktury przestrzennej; 2. superstruktury jako całokształtu urządzeń wykorzystywanych przez różne firmy, funkcjonujące na terytorium portu. Kierunki podstawowe analizy poziomu rozwoju portów wg praktyki UE: innowacyjność technologiczna,

10 10 Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską bezpieczeństwo funkcjonalne, atrakcyjność ekonomiczna, harmonizacja eksploatacyjna, jakość ofiarowanych usług, adaptacyjność do nowych wymogów oraz preferencji klientów, bezpieczeństwo ekologiczne (Tabela 7). Tabela 7. Wymagania dotyczące czystości i właściwości wody w akwenach portowych Cechy i właściwości wody Stałe zanieczyszczenia [mg/litr] Płynne zanieczyszczenia Zabarwienie wody Temperatura wody Dla celów gospodarczych portów Kategorie użytkowania wody Dla kąpieli i odpoczynku załóg statków Dla zachowania ekosystemów portowych Fitocenoza / Zoocenoza mikrocenoza Na powierzchni wody nie powinny występować plamy ropy, olejów itp Do głębokości Do głębokości Woda nie powinna być zabarwiona 0.5 m 1,5 m W lecie nie powinna przewyższać Nie powinna przewyższać średniej średniej temperatury rocznej temperatury więcej niż najcieplejszego miesiąca więcej niż o C o C Kwaśność wody (ph) Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen [mg/litr] Rozpuszczony tlen Nie mniej niż 4 mg/litr w próbie pobranej w ciągu 12 godzin Nie mniej niż 4 5 mg/litr w próbie pobranej w ciągu 12 godzin W okresie zalodzenia nie mniej niż 6 mg/ litr W okresie zalodzenia nie mniej niż 5 mg/ litr Źródło: na podstawie: Methodology for Deriving Ambient Water Quality Criteria for the Protection of Human Health (2000), U.S. (EPA) (65 FR 66444); Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, HELCOM 21/2000; Unified Interpretations to Ensure a Harmonized and Effective Implementation of the Strategy For Port Reception Facilities for Ship-Generated wastes and Associated Issues, 22/3, adopt. March 2001, HELCOM. Plan rozwoju powinien zawierać scenariusz działań różnych instytucji, zadaniem których są analiza oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa portów RP. Do grona takich instytucji nalezą: zarząd portu, policja, służba ochrony portu, w tym straż pożarna i służba ratownicza, urząd celny, biuro ochrony środowiska, itp. Celami podstawowymi analizy i zapewnienia bezpieczeństwa portów powinny być: 1. Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia pasażerów i personelu portu oraz zanieczyszczeniu ekosystemów na terytorium portu. 2. Wykrycie i wyeliminowanie działalności bezprawnej na terytorium portu.

11 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE Ochrona ruchomego oraz nieruchomego majątku. 4. Ochrona systemu zarządzania, w tym od działalności cyber- terrorystów. Cele dodatkowe analizy i zapewnienia bezpieczeństwa portów RP powinny być zorientowane w następujących kierunkach: 1. Ograniczanie skutków klęsk żywiołowych na terytorium portu. 2. Koordynacja strumieni informacyjnych służb portowych. 3. Podwyższenie profesjonalizmu personelu portu itp Bezpieczeństwo urządzeń portowych na terytorium RP /port facility security plan Ta część planu rozwoju portów RP powinna być zorientowana w kierunku podwyższenia oraz potrzymania bezpieczeństwa poszczególnych terminali, urządzeń portowych, technologii przeładunku itp. Celem tej części planu powinno być: podwyższenie bezpieczeństwa personelu; wyeliminowanie działalności kryminalnej na terytorium portu (terrorism, weapons, drugs, illegal immigrant itp.); ochrona należących do firm terytorium, urządzeń itp. Dla realizacji powyżej wymienionych celów należy dążyć do: uświadomienia postawionych celów przez zarząd, partnerów oraz prywatne firmy; oceny realistycznej wrażliwości punktów krytycznych w działalności firm; opanowania wiedza z poprzednich doświadczeń; wszechstronnej kooperacji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa; efektownemu zarządzaniu informacją, która jest do dyspozycji zarządu portu; rozwoju sieci informacyjno-komunikacyjnych. Do strategii osiągnięcia postawionych celów można włączyć: 1. Strategię zapobiegania. Przewiduje profilaktykę wystąpienia czynników zagrażających. 2. Strategię kontroli. Przewiduje monitoring strumieni ładunkowych oraz technologii ich obsługiwania. Opiera się na metodach analizy ryzyka [4], wykorzystaniu aparatury rentgenowskiej, różnego rodzaju detektorów oraz specjalnie wyszkolonych psach. 3. Strategię identyfikacji: 3.1. pasażerów i załóg statków za pomocą policji oraz służb imigracyjnych; 3.2. personelu portu. 4. Strategię kooperacji. Przewiduje integrację środków prawnych, administracyjnych, organizacyjnych itp., wykorzystywanych w celu minimalizacji oddziaływań czynników porażających. Mogą być także zastosowane i inne strategii realizacji planu podtrzymania funkcjonalnego bezpieczeństwa portów RP. LITERATURA 1. Bernacki D. (2003): Znaczenie wartości dodanej w określaniu konkurencyjności portów morskich, II Europejski Kongres Transportowy TRANSLOG 2003, WZIEU, SGH, str

12 12 Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską 2. Semenov I. N. (1995): eory of substantiating solutions for designing complex marine equipment, Proc. ODRA-95 Wessex Ins Tech, UK, Technical University of Szczecin, vol. I, pp Semenov I. N. (2001): Problems of Risk Management in Marine Industry, St.- Petersburg, Maritime Journal, No3/4, pp Semenov J. N. (2003): Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej /Risk-managing in marine industry/, Tom I: Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych, Szczecin 5. Solmonowicz H., Pluciński M. Drożdż W. (2003): Projekt POLCORRIDOR LOGCHAIN nowa inicjatywa wzmacniająca funkcje tranzytową zespołu portowego Szczecin Świnoujście, II Europejski Kongres Transportowy TRANSLOG 2003, WZIEU, SGH, str Tendencji w Polskiej Gospodarce Morskiej w latach 90 tych, Glówny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa-Szczecin, Transit Cooperative Research Program. TCRP Synthesis 21 Improving Transit Security, A Synthesis of Transit Practice Trujillo L. & Nombela G. (2002): Privatization and regulation of seaport industry. Printed by Universidad de Las Palmas, Spain, 9. Van der Kluit P.C. (2002): IAPH Participation in Global Maritime Issues, OECD, Paris. 10. WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide, EC, CSI/FBI. Issues and Trends: 2000 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey 12. IAPH Participation in Global Maritime Issues OECD Maritime Transport Committce. Paris, 16 July ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code and SOLAS Amendments, adopted on 12 December 2002, IMO, London, Port infrastructure: Market Access to Port Services. Proposal for a Directive of the European Parlament of 13 February COM (2001) 35 Final COD 2001/ Port infrastructure: quality services in sea port COM (2001) 35 Final PRZYPISY 1. Council Directive 90/269/EEC of 28 June 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (Fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 2. Council Directive 93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods, amended by: Commission Directive 96/39/EC of 19 June 1996; Commission Directive 97/34/EC of 6 June 1997; Commission Directive 98/74/EC of 1 October 1998; Council Directive 98/55/EC of 17 July Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations, amended by: Commission Directive 97/58/EC of 26 September Commission Directive 96/40/EC of 25 June 1996 establishing a common model for

13 Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE 13 an identity card for inspectors carrying out port State control 5. Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 establishing harmonized requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers 6. Directive of the European Parliament and of the Council 2001/105/EC amending Council Directive 94/57/EC on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations SUMMARY Strategic directions of increase competition for Polish ports are considered in view of EU requirements. Author s classification of ports is submitted. Five generations in a ports developments are allocated. EU Recommendations to a safety of ports are considered. Plans scheme s for a safety of ports are offered.

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz pok. 234 Wały Chrobrego 1-2 pok. 107 OSRM ul. Ludowa KONSULTACJE (semestr zimowy 2014-2014): Środa,

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM 1 TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM AUTOR: dr Katarzyna Szopik Depczyńska 2 dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Dane kontaktowe katarzyna.szopik-depczynska@wsl.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Białystok 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I WZROST GOSPODARCZY I JEGO ZWIĄZKI Z TRANSPORTEM W

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

FACTS & F1 GURE5 PRZEŁADUNKI PORTU GDAŃSK CARGO HANDLING AT THE PORT OF GDANSK. Wymiana towarowa Portu Gdańsk wg kontynentów

FACTS & F1 GURE5 PRZEŁADUNKI PORTU GDAŃSK CARGO HANDLING AT THE PORT OF GDANSK. Wymiana towarowa Portu Gdańsk wg kontynentów FACTS & F1 GURE5 PRZEŁADUNKI PORTU GDAŃSK CARGO HANDLING AT THE PORT OF GDANSK Wymiana towarowa Portu Gdańsk wg kontynentów EUROPA, w tym Europe, incl.: Kraje UE EU countries 54% Kraje poza UE Non-EU countries

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Logistics DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Arkadiusz Marczyk Head of Vertical Market - Automotive DB Schenker Key Account Management DB Schenker na globalnym rynku TSL Transport lądowy Transport

Bardziej szczegółowo

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek Etapy eksploatacji Załadunek Podróż morska Wyładunek Usługodawcy Agent morski Makler morski Pilot Sztauer Dostawca Ekspert morski Agent morski Agent generalny Podagent lub agent zwyczajny Agent nadzorujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PORTACH MORSKICH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PORTACH MORSKICH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PORTACH MORSKICH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ, Piotr KOWALCZYK Streszczenie: Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowoprzemysłowych staje się, w aspekcie

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ POLISH CHAMBER OF MARITIME COMMERCE Informacja dotycząca kursów i szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni Informacje ogólne: Kursy organizowane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

ECOTALE FINAL CONFERENCE

ECOTALE FINAL CONFERENCE ECOTALE FINAL CONFERENCE P o z n a ń, 1 4. 0 5. 2 0 1 4 Koszty zewnętrzne transportu jako obszar społecznej odpowiedzialności firm Finalna konferencja Projektu ECOTALE Koszty społeczne i środowiskowe w

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM LYUDMYLA FILINA, MAGDALENA KAUP ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM 1. PRZEWÓZ KONTENERÓW W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W ciągu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab.

Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Spis treści Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. inŝ. Władysław Włosiński Przedmowa - prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw. dr hab. Leszek Mindur 1. Europejska polityka transportowa - prof. zw.

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie

Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie Dr inż. Artur Pawłowski ITS POLSKA art.pawlowski@wp.pl WSTĘP Morzem transportuje się 80% światowego handlu międzynarodowego.

Bardziej szczegółowo

Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche. Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik

Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche. Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik 1 Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik 2 Obroty handlu zagranicznego w roku 2016 30,0 Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu//

Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01. Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel //wykłady tu// Inżynieria Ruchu Morskiego wykład 01 Dr inż. Maciej Gucma Pok. 343 Tel. 91 4809 495 www.uais.eu //wykłady tu// m.gucma@am.szczecin.pl Zaliczenie Wykładu / Ćwiczeń Wykład zaliczenie pisemne Ćwiczenia -

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo